Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku"

Transkript

1 Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE Module 2 EXERCISE Module 3 RISK Module 4 OUT AND ABOUT Module 5 THE WEATHER Module 6 EXPEDITIONS Module 7 HELPING Module 8 TELEVISION VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure, [әdˈventʃә], θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] Použité zkratky: adv. adverb příslovce conj. conjunction spojka n. noun podstatné jméno pl. plural množné číslo v. verb sloveso ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd] e end [end] ə photography [fәˈtɒgrәfi] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 NEW CHALLENGES LEVEL 1 1 GET READY PŘIPRAVTE SE A You Ty/vy/Vy Key Words: Countries Země Argentina [ɑ:dʒən'ti:nə] Argentina Australia [ɒ'streɪlɪə] Austrálie Brazil [brə'zɪl] Brazílie Canada ['kænədə] Kanada China ['tʃaɪnə] Čína Greece [gri:s] Řecko Italy ['ɪtəlɪ] Itálie Japan [dʒə'pæn] Japonsko Poland ['pəʊlənd] Polsko Portugal ['pɔ:tjʊgəl] Portugalsko Russia ['rʌʃə] Rusko Spain [speɪn] Španělsko Turkey ['tɜ:kɪ] Turecko the United Kingdom [ðɪ juːˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm] Spojené Království the United States [ðɪ juːˈnaɪtɪd steɪts] Spojené Státy Key Expressions Důležité fráze Hello [heləʊ] Ahoj, dobrý den, nazdar Hi [haɪ] Ahoj! Nazdar! Čau! My name's Ewa. Jmenuji se Ewa. What's your name? Jak se jmenuješ? Nice to meet you. Rád vás poznávám. Těší mě. Where are you from? Odkud jsi/jste? B -Your Family Tvoje rodina Key Words: Numbers Čísla / číslovky one [wʌn] jeden/jedna/jedno two [tu:] dva three [θri:] tři four [fɔ:] čtyři fi ve [f a ɪ v] p ě t six [sɪks] šest seven ['sevən] sedm eight [eɪt] osm nine [naɪn] devět

4 2 NEW CHALLENGES LEVEL 1 ten [ten] deset eleven [ɪ'levən] jedenáct twelve [twelv] dvanáct thirteen ['θɜ':ti:n] třináct fourteen ['fɔ:'ti:n] čtrnáct fi fteen ['fɪf'ti:n] patnáct sixteen ['sɪks'ti:n] šestnáct seventeen ['sevən'ti:n] sedmnáct eighteen ['eɪ'ti:n] osmnáct nineteen [,naɪn'ti:n] devatenáct twenty ['twentɪ] dvacet thirty ['θɜ:tɪ] třicet thirty-eight thirty-nine třicet osm třicet devět forty ['fɔ:tɪ] čtyřicet fi f t y [ ' f ɪ f t ɪ] p ade s át sixty ['sɪkstɪ] šedesát sixty-three sixty-fi ve šedesát tři šedesát pět seventy ['sevəntɪ] sedmdesát eighty ['eɪtɪ] osmdesát ninety ['naɪntɪ] devadesát one hundred [wʌn] ['hʌndrəd] sto Key Words: Family Rodina aunt [ɑ:nt] teta brother ['brʌðə] bratr cousin ['kʌzən] bratranec, sestřenice daughter ['dɔ:tə] dcera father; dad ['fɑ:ðə] [dæd] otec, táta, taťka granddaughter ['grænd'dɔ:tə] vnučka grandfather [ˈgrænd'fɑ:ðə] dědeček grandmother grandparents grandson babička prarodiče vnuk husband ['hʌzbənd] manžel, choť

5 NEW CHALLENGES LEVEL 1 3 child/children [tʃaɪld/ˈtʃɪldrən] dítě/děti mother; mum ['mʌðə] [mʌm] matka, máma, mamka nephew ['nefju:] synovec niece [ni:s] neteř parents ['peərəntz] rodiče sister ['sɪstə] sestra son [sʌn] syn uncle ['ʌŋkəl] strýc wife [waɪf] manželka Key Words: Ordinal Numbers Řadové číslovky fi r s t [f ɜ:s t] p r v ní second ['sekənd] druhý third [θɜ:d] třetí fourth [fɔ:θ] čtvrtý fi f t h [f ɪ f θ] p át ý sixth [sɪksθ] šestý seventh ['sevənθ] sedmý eighth [eɪtθ] osmý ninth [naɪnθ] devátý tenth [tenθ] desátý eleventh [ɪ'levənθ] jedenáctý twelfth [twelfθ] dvanáctý thirteenth ['θɜ:'ti:nθ] třináctý sixteenth ['sɪks'ti:nθ] šestnáctý eighteenth ['eɪ'ti:nθ] osmnáctý twentieth ['twentɪɪθ] dvacátý twenty-second twenty-third twenty-sixth dvacátý druhý dvacátý třetí dvacátý šestý thirtieth ['θɜ:tɪɪθ] třicátý thirty-fi rst třicátý první Key Words: Months Měsíce January ['dʒænjʊərɪ] leden February ['febrʊərɪ] únor March [mɑ:tʃ] březen

6 4 NEW CHALLENGES LEVEL 1 April ['eɪprəl] duben May [meɪ] květen June [dʒu:n] červen July [dʒʊlaɪ] červenec August [ɔ':gʌst] srpen September [sep'tembə] září October [ɒk'təʊbə] říjen November [nəʊ'vembə] listopad December [dɪ'sembə] prosinec C Your Classroom Tvoje/vaše třída bag [bæg] taška bin [bɪn] koš (na odpadky), popelnice board [bɔ:d] tabule, nástěnka book [bʊk] kniha, učebnice bookshelf ['bʊkʃelf] police, polička (na knihy) CD player [-pleɪə] CD přehrávač chair [tʃeə] židle s opěradlem classroom [klasrʊm] třída (učební místnost) computer [kəm'pju:tə] počítač cupboard ['kʌbəd] skříň (s policemi) desk [desk] psací stůl dictionary [dikʃənrɪ] slovník (jazykový) door [dɔ:] dveře DVD player DVD přehrávač pen [pen] pero pencil ['pensəl] tužka plant [plɑ:nt] rostlina poster ['pəʊstə] plakát ruler ['ru:lə] pravítko wall [wɔːl] zeď, stěna (v pokoji) watch [wɒtʃ] hodinky (náramkové, kapesní) window ['wɪndəʊ] okno D Your School Tvoje/vaše škola education ['edjʊ'keɪʃən] vzdělávání, výchova, vzdělání

7 NEW CHALLENGES LEVEL 1 5 Key Words: School Subjects Předměty ve škole art [ɑ:t] výtvarné umění, výtvarná výchova Chinese [tʃaɪ'niːz] čínština English ['ɪŋglɪʃ] angličtina geography [dʒɪ'ɒgrəfɪ] zeměpis, geografi e history ['hɪstrɪ] dějepis, historie IT (information technology) [ˌɪnfəˈmeɪʃən tekˈnɒlədʒɪ] maths [mæθs] matematika informační technologie, výpočetní technika music ['mju:zɪk] hudební výchova PE (physical education) [ˈfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən] tělesná výchova science ['saɪəns] (přírodo)věda E Your Room Tvůj pokoj black [blæk] černý, černá barva blue [blu:] modrý brown [braʊn] hnědý green [gri:n] zelený grey [greɪ] šedý pink [pɪŋk] růžový purple ['pɜ:pəl] purpurový, nachový red [red] červený, rudý white [waɪt] bílý yellow ['jeləʊ] žlutý Key Words: Bedrooms Ložnice bed [bed] postel, lůžko, lože carpet ['kɑ:pɪt] koberec CDs cédéčka (digitální nosiče) computer [kəm'pju:tə] počítač curtains ['kɜ:tən] záclona, závěs (okenní) desk [desk] psací stůl lamp [læmp] lampa magazine [,mægə'zi:n] časopis picture ['pɪktʃə] obrázek, obraz wardrobe ['wɔ:drəʊb] šatník, skříň na šaty F Your Photos Tvoje/vaše fotografi e Key Words: Appearance Vzhled big [bɪg] velký, rozložitý

8 6 NEW CHALLENGES LEVEL MODULE blond [blɒnd] světlý (barva vlasů), blonďatý, světlovlasý dark [dɑ:k] tmavý, snědý (osoba) fat [fæt] tlustý, obézní, otylý old [əʊld] starý (věkem) short [ʃɔ:t] malý (postavou, velikostí) small [smɔ:l] malý, nevelký (postavou, velikostí) tall [tɔ:l] vysoký (fyzicky, postavou) thin [θɪn] hubený, štíhlý young [jʌŋ] mladý MODULE 1 THE CHALLENGE MODUL 1 VÝZVA ability [ə'bɪlɪtɪ] schopnost, způsobilost dělat co achievement [ə'tʃi:vmənt] úspěch, výsledek (čeho někdo dosáhl) community [kə'mju:nɪtɪ] obec, komunita, společenství (osob) environment [ɪn'vaɪrənmənt] životní prostředí expedition [ˌekspɪ'dɪʃən] expedice, výprava (za účelem studijním, poznáním) how [haʊ] jak, jakým způsobem how many how old kolik, otázka na počet jak starý, kolik mu je (let), dotaz na věk what [wət] co, jaký, který v otázce where [weə] kde, kam v otázce who [hu:] kdo v otázce, který (u život. podst.jmen) 1 Young and talented 1 Mladí a talentovaní/nadaní captain ['kæptɪn] kapitán (mužstva) different ['dɪfrənt] odlišný, rozdílný, jiný disabled [dɪ'seɪbəld] postižení (zdravotně), invalidní champion ['tʃæmpɪən] šampión, přeborník, mistr talented ['tæləntɪd] talentovaný/nadaný Key Words: Abilities act [ækt] hrát (účinkovat) cook [kʊk] vařit dance [dɑ:ns] tančit draw [drɔ:] kreslit paint [peɪnt] malovat Schopnosti, dovednosti, zručnosti play a musical instrument (e.g. piano/guitar/violin) [pleɪ- ˈmjuːzɪkəl ˈɪnstrəmənt] hrát na hudební nástroj (např. piano, kytara, housle)

9 NEW CHALLENGES LEVEL 1 7 play chess [pleɪ- tʃes] hrát šachy pottery [ˈpɒtərɪ] keramika, hrnčířství ride a bike [raɪd ə baɪk] jezdit na kole sing [sɪŋ] zpívat speak Chinese [spi:k- tʃaɪ'niːz] mluvit čínsky swim [swɪm] plavat take photos [teɪk ˈfəʊtəʊz] fotografovat use a computer [ju:z ə kəm'pju:tə] pracovat s počítačem write stories [raɪt ˈstɔːrɪz]] psát příběhy 2 Skills for Life 2 Dovednosti pro život language ['læŋgwɪdʒ] jazyk (řeč, cizí jazyk) challenge ['tʃælɪndʒ] výzva, těžký úkol social networking sites stránky sociálních sítí 3 The first meeting 3 První setkání activity [æk'tɪvɪtɪ] aktivita, činnost be into [bɪˈ ɪntə] zajímat se o něco (být na...) cycling ['saɪkəlɪŋ] cyklistika, jízda na kole diving ['daɪvɪŋ] potápění fi lm classes horse riding hodiny fi lmu jízda na koni be interested [bɪˈintərɪs'tid] mající zájem o co, zaujatý čím interests [-tərɪsts] zájmy be mad about [bɪˈ-mæd- əˈbaʊt] být blázen do koho/čeho making computer games music ['mju:zɪk] hudba running ['rʌnɪŋ] běhání Key Words: Opinion Adjectives boring ['bɔ:rɪŋ] nudný programovat počítačové hry Přídavná jména vyjadřující názor brilliant ['brɪljənt] geniální, vynikající, brilantní (člověk ap.) cool [ku:l] super, parádní, skvělý great [greɪt] ohromný, velký, veliký (prostorově, fyzicky); známý, významný (člověk); parádní, bezvadný, úžasný (s obdivem) interesting ['ɪntrərɪstɪŋ] zajímavý, poutavý, interesantní nice [naɪs] pěkný, hezký, dobrý, milý okay [ˌəʊ'keɪ] dobrý, prima, fajn, v pořádku MODULE

10 8 NEW CHALLENGES LEVEL 1 pretty ['prɪtɪ] pěkný, hezký, půvabný (hl. dívka, žena) MODULE silly ['sɪlɪ] hloupý, pošetilý, bláznivý MODULE 2 EXERCISE advice [əd'vaɪs] rada MODUL 2 CVIČENÍ exercise ['eksə,saɪz] cvičit, cvičení lift [lɪft] výtah some any [səm] ['enɪ] nějaký, některý, několik trochu stairs [steəs] schody Key Words: Sport and Exercise Sport a cvičení athletics [æθ'letɪks] atletika baseball [ˈbeɪsˌbɔːl] baseball kterýkoli, jakýkoli, každý z dané skupiny; nějaký v otázce a omezující podmínce; žádný v záporné větě basketball ['bɑ:skɪt,bɔ:l] basketbal, košíková cycle ['saɪkəl] jet na kole football ['fʊt,bɔ:l] fotbal, kopaná, americký fotbal gymnastics [dʒɪm'næstɪks] gymnastika judo ['dʒu'dəʊ] judo run [rʌn] běhat, běh skateboard ['skeɪt,bɔ:d] jezdit na skateboardu swim [swɪm] plavat tennis [ˈtenɪs] tenis walk [wɔ:k] chůze, chodit 4 Fit and Fashionable 4 Módní a fit clothes [kləʊðz] šaty, oblečení, oděv(y) collection [kə'lekʃən] kolekce, sbírka design [dɪ'zaɪn] diamond ['daɪəmənd] diamant example [ɪg'zɑ:mpəl] příklad, vzor navrhnout, navrhovat (šaty, stroj ap.); design, koncepce, vzhled (výrobku ap.) famous ['feɪməs] slavný, proslulý, proslavený (čím) fashion ['fæʃən] móda magazine [ˌmægə'zi:n] časopis shaved head [ˌʃeɪvd 'hed] holá, vyholená hlava show [ʃəʊ] výstava, přehlídka; předvést, ukázat suit [sju:t] oblek společenský, kostým dámský

11 NEW CHALLENGES LEVEL 1 9 tattoos [tæ'tu:z] tetování thin [θɪn] hubený, štíhlý top [tɒp] přední, hlavní, nejlepší (v určité oblasti ap.) Key Words: Appearance and Clothes Vzhled a oblečení black [blæk] černý, černá (barva) blond [blɒnd] světlý (barva vlasů), blonďatý, světlovlasý eyes (blue/brown/green e.) [aɪs] oči (modré, hnědé, zelené) boots [bu:tz] boty (vysoké pohorky, holínky, kanady, kotníkové boty) cap [kæp] čepice (s kšiltem) curly ['kɜ:lɪ] kudrnatý, kučeravý (vlasy) dark [dɑ:k] tmavý, snědý (osoba) dress [dres] šaty (dámské), oděv, oblečení earrings ['ɪə,rɪŋs] náušnice fair [feə] světlý (i pleť ap.); plavý (vlasy ap.) hat [hæt] klobouk, čepice jacket ['dʒækɪt] sako, bunda, krátký kabát jeans [dʒi:nz] džíny, rifl e long [lɒŋ] dlouhý (např. vlasy) ponytail ['pəʊnɪ,teɪl] culík, ohon (účes) red hair [red heə] zrzavé vlasy shirt [ʃɜ:t] košile shoes [ʃu:z] boty, střevíce, polobotky short [ʃɔ:t] krátký (např. účes) shorts [ʃɔ:tz] kraťasy, šortky, bermudy, trenýrky skirt [skɜ:t] sukně socks [sɒkz] ponožky straight hair [streɪt heə] rovné vlasy tracksuit [træk ˌsju:t] (sportovní) tepláková souprava, tepláky, teplákovka trainers ['treɪnəz] sportovní boty, tenisky trousers ['traʊzəz] kalhoty T-shirt [ti: ʃɜ:t] tričko (krátký rukáv) Word Builder fashion magazine módní časopis hair style [heə staɪl] účes MODULE tennis player hráč tenisu, tenista

12 10 NEW CHALLENGES LEVEL 1 ear ring ['ɪə,rɪŋ] náušnice MODULE sports star sportovní hvězda, šampion 5 Top Tips 5 Nejlepší tipy biscuit ['bɪskɪt] sušenka, keks diet ['daɪət] strava (složení), jídelníček fresh [freʃ] čerstvý (jídlo ap.) frozen ['frəʊzən] (z)mražený (jídlo) ap. glass [glɑ:s] sklenice, sklenička (nádoba i její obsah) cheese [tʃi:z] sýr match [mætʃ] zápas, utkání money ['mʌnɪ] peníze nut [nʌt] ořech, oříšek protein ['prəʊti:n] bílkovina, protein tired ['taɪəd] unavený, vyčerpaný, utahaný vegetable ['vedʒtəbəl] zelenina vegetarian [,vedʒɪ'teərɪən] vegetarián Key Words: Food and Drink Jídlo a pití apples ['æpəlz] jablka beans [bi:nz] fazole biscuits ['bɪskɪtz] sušenky, keksy cheese [tʃi:z] sýr chicken ['tʃɪkɪn] kuře coffee ['kɒfɪ] káva cola ['kəʊlə] kola crisps [krɪsps] (smažené) brambůrky, chipsy fi sh [f ɪ ʃ ] r y b a milk [mɪlk] mléko nuts [nʌtz] ořechy, oříšky pasta ['pæstə] těstoviny salad ['sæləd] salát (zeleninový, ovocný ap.) tea [ti:] čaj water ['wɔ:tə] voda 6 At the Sports Centre 6 Ve sportovním centru group [gru:p] skupina, uskupení (koho/čeho) horrible ['hɒrəbəl] hrozný, strašný, příšerný

13 NEW CHALLENGES LEVEL 1 11 practice ['præktɪs] trénink, cvik, cvičení pravidelným opakováním hard work [hɑːd wɜːk] těžká práce, dřina Key Expressions How are things? Jak se ti/vám daří? How's your diving class going? How are your judo class going? Not too bad. It's really difficult. Jak jdou/pokračují tvoje lekce potápění? Jak jdou/pokračují tvoje hodiny juda? Docela dobře. Je to opravdu těžké. It's easy. It's hard work. It's horrible. Je to lehké. Je to dřina. Je to hrozné. They're great. Jsou skvělé. Across Cultures 1 Napříč kulturami 1 coach [kəʊtʃ] trenér, kouč (sportovní) competition [,kɒmpɪ'tɪʃən] soutěž(ení), soupeření look for [lʊk fə] hledat, dívat se po čem medal ['medəl] medaile national holiday [ˈnæʃənəl hɒlɪdɪ] národní/státní svátek prize [praɪz] cena, výhra, ocenění v soutěži relay ['ri:leɪ] štafeta (v běhu, plavání ap.) serious ['sɪərɪəs] vážný, závažný, těžký team [ti:m] tým, družstvo, mužstvo win [wɪn] zvítězit, získat (co), dosáhnout (čeho) MODULE 3 RISK MODUL 3 RIZIKO Key Words: Jobs Práce/zaměstnání actor/actress ['æktə] ['æktrɪs] herec/herečka builder ['bɪldə] stavitel, stavbař doctor ['dɒktə] lékař, doktor electrician ['i:lek'triʃən] elektrikář, elektromontér, elektroinstalatér fi re fi ghter ['faɪə,faɪtə] hasič, požárník model ['mɒdəl] model(ka), manekýn(ka) nurse [nɜ:s] zdravotní sestra / bratr, ošetřovatel(ka) pilot ['paɪlət] pilot, letec police officer [pəˈliːs ˈɒfɪsə] policista, člen policejního sboru racing driver [ˈreɪsɪŋ ˈdraɪvə] závodník (např. automobilový) MODULE scientist ['saɪəntɪst] vědec

14 12 NEW CHALLENGES LEVEL 1 teacher ['ti:tʃə] učitel MODULE vet [vet] zvěrolékař, veterinář waiter/waitress ['weɪtə] ['weɪtrɪs] číšník/servírka window cleaner ['wɪndəʊ] ['kli:nə] čistič oken Key Words: Adjectives Přídavná jména boring ['bɔ:rɪŋ] nudný, nezábavný dangerous ['deɪndʒərəs] nebezpečný, riskantní difficult ['dɪfɪkəlt] obtížný, těžký, nesnadný (úkol ap.) easy ['i:zɪ] snadný, lehký, uvolněný, pohodový interesting ['ɪntrərɪstɪŋ] zajímavý, poutavý, interesantní safe [seɪf] bezpečný, bez rizika (nepřinášející ohrožení ap.) 7 A Dangerous Job 7 Nebezpečná práce arrive [ə'raɪv] přijet, přijít, dorazit (kam) average ['ævrɪdʒ] průměr, průměrně, v průměru dangerous ['deɪndʒərəs] nebezpečný, riskantní dishes [dɪʃiz] nádobí early ['ɜ:lɪ] brzy, časně (dřív než obvykle) equipment [ɪ'kwɪpmənt] vybavení, zařízení, výstroj exciting [ɪk'saɪtɪŋ] vzrušující fl at m ate [ ' fl æt,m e ɪ t] sp o lubydlící hungry ['hʌŋgrɪ] hladový check the weight [tʃek weit] hlídat/kontrolovat hmotnost jockey ['dʒɒkɪ] žokej (dostihový závodník) prepare [prɪ'peə] routine [ru:'ti:n] každodenní úkon stable ['steɪbəl] stáj, konírna track [træk] (závodní) dráha připravit, (na)chystat co (jídlo, podmínky apod.); připravit se trainer ['treɪnə] trenér atletů ap.; cvičitel koní ap. weight [weɪt] hmotnost Key Words: Routines Běžná/každodenní činnost brush your teeth vyčistit si zuby do some exercise do the dishes do the housework do your homework zacvičit si umýt nádobí udělat domácí práce udělat si domácí úkoly empty the rubbish bins vynést odpadky

15 NEW CHALLENGES LEVEL 1 13 get up vstávat go shopping go to bed have a shower have breakfast/lunch/dinner make your bed play card/chess tidy your room wash you clothes 8 Cyber Safety jít nakupovat jít spát (jít do postele) dát si sprchu (osprchovat se) nasnídat/naobědvat/navečeřet se ustlat postel (za)hrát si karty/šachy uklidit si pokoj vyprat oblečení adult [ə'dʌlt] dospělý agree [ə'gri:] souhlasit 8 Počítačová (kybernetická) bezpečnost another [ə'nʌðə] další, druhý, jiný download ['daʊn,ləʊd] stáhnout, nahrát (data) fact [fækt] fakt, skutečnost fi ction ['fɪkʃən] fi kce, výmysl, beletrie fi nd out [faɪnd aʊt] zjistit, přijít na, vypátrat nasty ['nɑ:stɪ] nickname ['nɪk,neɪm] přezdívka password ['pɑ:s,wɜ:d] heslo Key Words: The Internet Internet chat (online) [tʃæt ] nepříjemný, zlý, nesympatický (chování ap.) povídat si, klábosit, vykládat s kým neformálně, chatovat (online po internetu) delete (an , an attachment) [dɪ'li:t] vymazat (soubor, přílohu) download (music, a fi le, a photo) ['daʊn,ləʊd] stáhnout (hudbu, soubor, fotografi i) receive (an , an attachment) [rɪ'si:v] dostávat, obdržet ( , přílohu) save (a fi le, an , an attachment) [seɪv] uložit (soubor, , přílohu) use (a password, a nickname) [ju:z] použít (heslo, přezdívku) Sentence Builder go skiing jít/jet (si) (za)lyžovat chat online play sport ride a horse/a bike chatovat (online po internetu) dělat nějaký sport jezdit na koni/kole MODULE travel by car/bus use the internet/a mobile jet autem/autobusem používat internet/mobil

16 14 NEW CHALLENGES LEVEL 1 9 The Adventure Park 9 Zábavný park MODULE amazing [ə'meɪzɪŋ] úžasný, ohromující, ohromný complete [kəm'pli:t] dokončit, dodělat conclusion [kən'klu:ʒən] heights [haɪtz] výšky high-wire [haɪ waɪə] visuté lano závěr, soud (vyvození); konec programu ap. to mind [maɪnd] vadit komu co, namítat proti čemu obstacle ['ɒbstəkəl] překážka, bariéra (v postupu ap.) part [pɑ:t] (sou)část, kus, kousek, díl (čeho) scared [skeəd] mít/mající strach z koho/čeho (someone's) turn [tɜ:n] řada na kom zip slide [zip slaɪd] lanová/kladková dráha Key Words: Feelings Pocity bored [bɔ:d] znuděný, otrávený (čím) excited [ɪk'saɪtɪd] nadšený, plný vzrušení happy ['hæpɪ] šťastný, spokojený nervous ['nɜ:vəs] nervózní, nervní, napjatý relaxed [rɪ'lækst] uvolněný, pohodový, nenucený scared [skeəd] mající strach z koho/čeho, vyděšený unhappy [ʌn'hæpɪ] nešťastný, smutný Key Expressions: Preferences Preference I love this place. Miluji/mám rád toto místo. I like the slide. I hate heights. I don't mind heights. I don't like being up here. I prefer playing the drums. MODULE 4 OUT AND ABOUT classroom [klas'rʊm] třída directions [daɪ'rekʃənz] mistake [mɪ'steɪk] chyba Líbí se mi ta klouzačka. Nenávidím/nesnáším výšky. Nevadí mi výšky. Nelíbí se mi tady nahoře. Raději hraji na bicí. MODUL 4 VEN A ZA ZÁBAVOU instrukce/pokyny k cestě (jak se někam dostat) survey ['sɜ:veɪ] průzkum, dotazování, anketa, šetření Key Words: Places Místa amusement park [əˈmjuːzmənt pɑːk] zábavný park bowling alley [ˈbəʊlɪŋˈælɪ] kuželkářská herna / dráha, kuželna

17 NEW CHALLENGES LEVEL 1 15 cinema ['sɪnɪmə] kino disco ['dɪskəʊ] diskotéka ice rink [aɪs rɪŋk] (umělé) kluziště, zimní stadion internet café [ˈintənet ˈkæfei] internetová kavárna museum [mju:'zɪəm] muzeum shop [ʃɒp] obchod, prodejna shopping centre [ˈʃɒpɪŋ ˌsentə] nákupní centrum skatepark [skeɪt pɑːk] bruslařský/skateboardový areál snack bar [snæk] snack-bar sports centre [ˈspɔːts ˌsentə] sportovní centrum, sportoviště (víceúčelové) swimming pool ['swɪmɪŋ pu:l] bazén, koupaliště under 16s' club water park mládežnický klub (např. sportovní) aquapark/vodní svět zoo [zu:] zoologická zahrada 10 Free time 10 Volný čas always [ɔːlwɪz] vždy, pokaždé, stále,pořád area ['eərɪə] oblast, území beer [bɪə] pivo bit [bɪt] equipment [ɪ'kwɪpmənt] vybavení, náčiní trocha, troška, špetka čeho, kousek, kus čeho expensive [ɪk'spensɪv] drahý, fi nančně náročný focus ['fəʊkəs] zaměřit se, soustředit se, zaostřit pozornost na co hang out [hæŋ-] potloukat se, pofl akovat se kde hardly ever [ˈhɑːdlɪˈevə] téměř nikdy, sotva kdy church [tʃɜ:tʃ] kostel local ['ləʊkəl] místní, zdejší much [mʌtʃ] velmi, moc, mnoho, hodně never ['nevə] nikdy often ['ɒftən] často poem [ˈpəʊɪm] báseň smoke [sməʊk] kouř, dým, cigareta, kouřit (cigarety ap.) sometimes ['sʌm,taɪmz] někdy, občas, sem tam spend [spend] (s)trávit (čas), utratit, vydat, vynaložit za co (peníze, zdroje ap.) MODULE usually ['ju:ʒʊəlɪ] obvykle, obyčejně, normálně

18 16 NEW CHALLENGES LEVEL 1 11 A Trip back in Time 11 Výlet zpět v čase MODULE access ['ækses] přístup, vstup kam (do budovy ap.), dostat se k čemu (k informacím ap.) descendant [dɪ' sendənt] potomek, nástupce, následník description dɪ'skrɪpʃən] popis, popsání koho/čeho difficulty ['dɪfɪkəltɪ] problém, potíž, nesnáz, obtížnost dig [dɪg] (vy)kopat, (vy)hloubit co jámu ap. exhibition get in [,eksɪ'bɪʃən] [get ɪn] výstava, expozice, ukázka, předvedení vlastnosti ap. nastoupit, nasednout, dostat se (dovnitř) great [greɪt] parádní, bezvadný, úžasný s obdivem guide [gaɪd] příručka, rádce, návod, (turistický) průvodce (osoba i kniha) ap., vůdce horský ap. listen to ['lɪsən] poslouchat koho/co market ['mɑ:kɪt] trh, tržiště parking space [ˈpɑːkɪŋ speɪs] parkovací místo reconstruction [,ri:kən'strʌkʃən] rekonstrukce, přestavba čeho space [speɪs] prostor, místo, (volná) plocha talk to [tɔ:k] (pro)mluvit (si), povídat si (s kým) There's/There are [ðeə] je / jsou co kde (vyjadřuje existenci) visit ['vɪzɪt] navštívit koho, návštěva u koho wheelchair ['wi:l,tʃeə] invalidní vozík 12 Going Out 12 Vyrazit ven railway station nádraží (vlakové) Key Words: Places Místa bank [bæŋk] banka car park [kɑː pa:k] parkoviště church [tʃɜ:tʃ] kostel hospital ['hɒspɪtəl] nemocnice hotel [həʊ'tel] hotel police station [pə'li:s ˈsteɪʃən] policejní stanice post office [pəʊst] ['ɒfɪs] pošta river ['rɪvə] řeka theatre ['θɪətə] divadlo tourist information ['tʊərɪst-] turistické informace

19 NEW CHALLENGES LEVEL 1 17 Key Words: Directions Instrukce (jak se někam dostat) cross [krɒs] přejít (na druhou stranu ap.) go down [-daʊn] jít (dolů) po (např. ulicí ap.) go out of [-aʊt] vyjít z go past [-pɑ:st] jít kolem on the corner [-kɔ:nə] na rohu on the left/right opposite [opo' sɪt] naproti nalevo/napravo turn right/left [tɜ:n -] zahnout/zabočit doprava/doleva Key Expressions: Asking for and giving directions Can you tell me how to get to the bank, please? Yes, sure. Go down this street and it's opposite the railway station. The railway station? Yes. You can't miss it. Thanks very much. Zeptat se na cestu a popisovat cestu (někomu) Můžete mi prosím říci, jak se dostanu k bance? Samozřejmě. Jděte po této ulici a najdete ji (banku) naproti nádraží. Nádraží? Ano. Nemůžete to minout. Děkuji Vám mnohokrát. You're welcome. Nemáte zač. Across Cultures 2 Napříč kulturami 2 exam [ɪg'zæm] zkouška fi e l d [ fi:ld] (studijní) obor, oblast, sféra činnosti homework ['həʊm,wɜ:k] domácí úkol including [ɪn'klu:dɪŋ] včetně (koho/čeho) language ['læŋgwɪdʒ] jazyk sport camp [spɔːt kæmp] sportovní tábor (soustředění) subject ['sʌbdʒɪkt] předmět (mj. ve škole) teacher ['ti:tʃə] učitel, vyučující textbook ['tekst,bʊk] učebnice, cvičebnice MODULE 5 THE WEATHER MODUL 5 POČASÍ Key Words: Weather Počasí cloudy ['klaʊdɪ] zamračený, oblačný cold [kəʊld] studený, chladný (o teplotě) foggy ['fɒgɪ] mlhavý, zamlžený hot [hɒt] horký, rozpálený, vřelý icy ['aɪsɪ] ledový (vítr), zledovatělý, namrzlý povrch ap. MODULE

20 18 NEW CHALLENGES LEVEL 1 rainy ['reɪnɪ] deštivý MODULE snowy ['snəʊɪ] zasněžený, sněhový sunny ['sʌnɪ] slunečný warm [wɔ:m] teplý wet [wet] mokrý, vlhký, promáčený, deštivý windy ['wɪndɪ] větrný 13 Our Weather 13 Počasí u nás Artic Circle [ˈpəʊlə ˈsɜːkəl] polární kruh because [bi'kəz] protože enjoy grow [ɪn'dʒɔɪ] [grəʊ] těšit / radovat se z čeho; užívat / užít si co/čeho růst, vyrůst(at), narůst(at) (organismus, objem ap.) maybe ['meɪ,bi:] možná, třeba, snad midnight ['mɪd,naɪt] půlnoc plants [plɑ:ntz] rostliny rainbow ['reɪn,bəʊ] duha sky [skaɪ] nebe, obloha temperature ['temprɪtʃə] teplota why [waɪ] proč, nač (v otázkách) wish [wɪʃ] přání, přát (komu, si) Key Words: Seasons Roční období spring [sprɪŋ] jaro summer ['sʌmə] léto autumn ['ɔ:təm] podzim winter ['wɪntə] zima 14 Tornado! 14 Tornádo! alive [ə'laɪv] (na)živ(u), živý, zaživa away [ə'weɪ] basement ['beɪsmənt] suterén, sklep between [bɪ'twi:n] mezi dvěma pryč, daleko, vzdálený (v čase směrem do budoucna) carry ['kærɪ] (za)nést, donést, přinést koho/co kam during ['djʊərɪŋ] během, v průběhu, za čeho fast [fɑ:st] rychlý move [mu:v] (po)hnout (se), hýbat (se), pohybovat (se) over ['əʊvə] nad čím, přes co prostorově

21 NEW CHALLENGES LEVEL 1 19 report [rɪ'pɔ:t] road [rəʊd] cesta, silnice safe [seɪf] (o)hlásit, oznámit co, podat zprávu o čem, informovat, podávat zprávy bezpečný, bez rizika, nepřinášející ohrožení ap., v bezpečí, chráněný před čím stand [stænd] stát na nohou ap., vstát ze sedu ap. still [stɪl] ještě, dosud, stále studio ['stju:dɪ,əʊ] 15 In the Country 15 Na venkově studio pro televizní a rozhlasové vysílání, (fi lmová) / nahrávací studia pro natáčení battery ['bætərɪ] baterie, baterky, akumulátor both [bəʊθ] oba, obě, obojí kdo/co certainly ['sɜ:tənlɪ] cola ['kəʊlə] kola (nápoj) compass ['kʌmpəs] kompas, buzola country ['kʌntrɪ] jistě, určitě, rozhodně, samozřejmě, zajisté, jistě venkov, zem(ě) územní celek, stát, kraj, region, území s danou vlastností crisps [krɪsp] (smažené) brambůrky, chipsy holiday [hɒlɪdɪ] dovolená, svátek, sváteční den, volný den, prázdniny lemonade [,lemə'neɪd] citronáda, limonáda z citronů magazine [,mægə'zi:n] časopis, magazín televizní, rozhlasový map [mæp] mapa, plán města ap. mineral water [ˈmɪnrəl 'wɔ:tə] minerální voda, minerálka peanut ['pi:,nʌt] arašíd, burský oříšek phone card ['fəʊn,kɑ:d] telefonní karta postcard ['pəʊst,kɑ:d] pohlednice sell [sel] prodat co komu, prodávat, vést, mít (na prodej) co shoplifter ['ʃɒp,lɪftə] zloděj(ka) v obchodě stamp [stæmp] (poštovní) známka, kolek, razítko předmět i otisk steal [sti:l] (u)krást, odcizit komu co stock room [stok'rʊm] sklad, skladiště zboží k prodeji torch [tɔ:tʃ] baterka k svícení, (kapesní) svítilna, pochodeň Word Builder a bottle of (e.g. water) [ e ˈbɒtəl əv] láhev (např. vody) MODULE

22 20 NEW CHALLENGES LEVEL 1 a packet of (e.g. crisps) [ a ˈpækɪt əv] balení (obj. zboží např. chipsy ) MODULE a can of (e.g. cola) [e kən əv] plechovka (např. koly) a carton of (e.g. orange juice) [e kɑːˈtuːn əv] karton (např. pomerančový džus) Key Expressions: Shopping Nakupování Can I help you? Máte přání? (v obchodě ap.) I'd like this/these, please. Chtěl(a) bych/vzal(a) bych si tento/ tyto, prosím. Certainly ['sɜ:tənlɪ] Samozřejmě, zajisté, jistě (souhlas) Have you got any? Máte nějaké...? How many would you like? How much are? Can I have, please? Okay, that's, please? Here you are. Thank you. MODULE 6 EXPEDITIONS Kolik byste chtěl? (dotaz na množství) Kolik stojí...? (dotaz na cenu) Mohu dostat..., prosím? V pořádku, je to..., prosím? Zde to je/máte. Děkuji. MODUL 6 VÝPRAVY Key Words: Transport Doprava balloon [bə'lu:n] (horkovzdušný) balón bus [bʌs] autobus camel ['kæməl] velbloud canoe [kə'nu:] kánoe car [kɑ:] auto(mobil) ferry ['ferɪ] trajekt, převozní loď, přívoz horse [hɔ:s] kůň plane [pleɪn] letadlo rocket ['rɒkɪt] raketa ship [ʃɪp] loď sledge [sledʒ] sáně, sáňky train [treɪn] vlak 16 Space Station 16 Vesmírná stanice back [bæk] (na)zpět, zpátky, dozadu směrem comfortable ['kʌmfətəbəl] commander [kə'mɑ:ndə] velitel pohodlný židle ap., útulný, příjemný dům ap. crew [kru:] (p)osádka, mužstvo, personál important [ɪm'pɔ:tənt] důležitý, významný, závažný pro koho/ co

23 NEW CHALLENGES LEVEL 1 21 impossible [ɪm'pɒsəbəl] international [,ɪntə'næʃənəl] mezinárodní mission ['mɪʃən] mise, poslání, úkol nemožný, neuskutečnitelný, neproveditelný, nereálný, beznadějný, bezvýchodný (situace) nearly ['nɪəlɪ] skoro, téměř, málem only ['əʊnlɪ] jen(om), pouze oxygen ['ɒksɪdʒən] kyslík successful [sək'sesfʊl] úspěšný, vydařený, zdařilý Key Words: Space Vesmír, kosmos astronaut ['æstrə,nɔ:t] astronaut, kosmonaut crew [kru:] (p)osádka, mužstvo, personál Earth [ɜ:θ] Země equipment [ɪ'kwɪpmənt] vybavení, zařízení, výstroj experiment [ɪk'sperɪmənt] mission ['mɪʃən] mise, úkol Moon [mu:n] Měsíc oxygen ['ɒksɪdʒən] kyslík planet ['plænɪt] planeta pokus, experiment vědecký i přen. experimentovat, dělat pokusy s čím, na čem space station [speɪs] [ˈsteɪʃən] vesmírná / orbitální stanice Word Builder bore [bɔ:] nudit, otravovat koho, jít na nervy komu excite [ɪk'saɪt] vzrušit, nadchnout, nabudit koho interest tire worry 17 Charity Adventure [intərɪst] ['taɪə] ['wʌrɪ] zájem (o co), zajímat, zaujmout koho, vzbudit čí zájem o co (o koupi ap.) unavit (se), vyčerpat (se), znavit (se) koho dělat si starosti, mít obavy, strachovat se o koho, kvůli čemu 17 Dobrodružství při dobročinné práci adventure [əd'ventʃə] dobrodružství be worried ['wʌrɪd] ustaraný, obávající se, mající obavy o koho/co crazy ['kreɪzɪ] bláznivý, šílený, potrhlý cross border [krɒs] [ˈbɔːdə] překročit hranici dangerous ['deɪndʒərəs] nebezpečný pro koho/co člověk, situace MODULE

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let?

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are you? Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are your parents? Jak se mají tvoji rodiče? How old are your parents? Kolik let je tvým rodičům? How is your mum? maminka? mum? Kolik let

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

Chit Chat 2 - Lekce 8

Chit Chat 2 - Lekce 8 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 8 (ch_unit8.jbb) Chit Chat - Lekce 8 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit TV programme televizní pořad science fiction

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Happy House 2 - lekce 6

Happy House 2 - lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: At home Cvičení: Strana 8 - poslech I m at home today. Dnes jsem doma.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

The apple is the plate. The apple is the cup.

The apple is the plate. The apple is the cup. 1. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) in (B) next to (D) between (E) on The apple is the plate. 2. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) next to (B) around (D) between (E) in The cup is

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová MŮJ BĚŽNÝ DEN VY_32_INOVACE_AH_3_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. Tajenka: anglicky - počítač 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

VY_22_INOVACE_70. Adjectives

VY_22_INOVACE_70. Adjectives VY_22_INOVACE_70 Adjectives Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:6. - 9. G: krátká přídavná jména 2. krátká přídavná jména 3. dlouhá přídavná jména 2. dlouhá

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý. Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací

Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý. Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací VY_22_INOVACE_AJA2_10_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací

Více

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob?

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob? Hello Hello My Picture Dictionary Objects 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu. Co jsou oblíbené věci těch osob? dog Doplňte do tabulky věci o sobě. Name Age Class Favourite colour Favourite thing my

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

MY DICTIONARY 1. Name: Class:

MY DICTIONARY 1. Name: Class: MY DICTIONARY 1 Name: Class: Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského COLOURS - BARVY RED /red/ červený BLUE /blu:/

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

PS 1 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 1 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty.  - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 6 (ps lekce_6.jbb) PS - LEKCE 6 Lekce: 6. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 6 7 8 9 I am

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. tajenka: anglicky - přezdívka 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více