Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku"

Transkript

1 Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE Module 2 EXERCISE Module 3 RISK Module 4 OUT AND ABOUT Module 5 THE WEATHER Module 6 EXPEDITIONS Module 7 HELPING Module 8 TELEVISION VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure, [әdˈventʃә], θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] Použité zkratky: adv. adverb příslovce conj. conjunction spojka n. noun podstatné jméno pl. plural množné číslo v. verb sloveso ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd] e end [end] ə photography [fәˈtɒgrәfi] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 NEW CHALLENGES LEVEL 1 1 GET READY PŘIPRAVTE SE A You Ty/vy/Vy Key Words: Countries Země Argentina [ɑ:dʒən'ti:nə] Argentina Australia [ɒ'streɪlɪə] Austrálie Brazil [brə'zɪl] Brazílie Canada ['kænədə] Kanada China ['tʃaɪnə] Čína Greece [gri:s] Řecko Italy ['ɪtəlɪ] Itálie Japan [dʒə'pæn] Japonsko Poland ['pəʊlənd] Polsko Portugal ['pɔ:tjʊgəl] Portugalsko Russia ['rʌʃə] Rusko Spain [speɪn] Španělsko Turkey ['tɜ:kɪ] Turecko the United Kingdom [ðɪ juːˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm] Spojené Království the United States [ðɪ juːˈnaɪtɪd steɪts] Spojené Státy Key Expressions Důležité fráze Hello [heləʊ] Ahoj, dobrý den, nazdar Hi [haɪ] Ahoj! Nazdar! Čau! My name's Ewa. Jmenuji se Ewa. What's your name? Jak se jmenuješ? Nice to meet you. Rád vás poznávám. Těší mě. Where are you from? Odkud jsi/jste? B -Your Family Tvoje rodina Key Words: Numbers Čísla / číslovky one [wʌn] jeden/jedna/jedno two [tu:] dva three [θri:] tři four [fɔ:] čtyři fi ve [f a ɪ v] p ě t six [sɪks] šest seven ['sevən] sedm eight [eɪt] osm nine [naɪn] devět

4 2 NEW CHALLENGES LEVEL 1 ten [ten] deset eleven [ɪ'levən] jedenáct twelve [twelv] dvanáct thirteen ['θɜ':ti:n] třináct fourteen ['fɔ:'ti:n] čtrnáct fi fteen ['fɪf'ti:n] patnáct sixteen ['sɪks'ti:n] šestnáct seventeen ['sevən'ti:n] sedmnáct eighteen ['eɪ'ti:n] osmnáct nineteen [,naɪn'ti:n] devatenáct twenty ['twentɪ] dvacet thirty ['θɜ:tɪ] třicet thirty-eight thirty-nine třicet osm třicet devět forty ['fɔ:tɪ] čtyřicet fi f t y [ ' f ɪ f t ɪ] p ade s át sixty ['sɪkstɪ] šedesát sixty-three sixty-fi ve šedesát tři šedesát pět seventy ['sevəntɪ] sedmdesát eighty ['eɪtɪ] osmdesát ninety ['naɪntɪ] devadesát one hundred [wʌn] ['hʌndrəd] sto Key Words: Family Rodina aunt [ɑ:nt] teta brother ['brʌðə] bratr cousin ['kʌzən] bratranec, sestřenice daughter ['dɔ:tə] dcera father; dad ['fɑ:ðə] [dæd] otec, táta, taťka granddaughter ['grænd'dɔ:tə] vnučka grandfather [ˈgrænd'fɑ:ðə] dědeček grandmother grandparents grandson babička prarodiče vnuk husband ['hʌzbənd] manžel, choť

5 NEW CHALLENGES LEVEL 1 3 child/children [tʃaɪld/ˈtʃɪldrən] dítě/děti mother; mum ['mʌðə] [mʌm] matka, máma, mamka nephew ['nefju:] synovec niece [ni:s] neteř parents ['peərəntz] rodiče sister ['sɪstə] sestra son [sʌn] syn uncle ['ʌŋkəl] strýc wife [waɪf] manželka Key Words: Ordinal Numbers Řadové číslovky fi r s t [f ɜ:s t] p r v ní second ['sekənd] druhý third [θɜ:d] třetí fourth [fɔ:θ] čtvrtý fi f t h [f ɪ f θ] p át ý sixth [sɪksθ] šestý seventh ['sevənθ] sedmý eighth [eɪtθ] osmý ninth [naɪnθ] devátý tenth [tenθ] desátý eleventh [ɪ'levənθ] jedenáctý twelfth [twelfθ] dvanáctý thirteenth ['θɜ:'ti:nθ] třináctý sixteenth ['sɪks'ti:nθ] šestnáctý eighteenth ['eɪ'ti:nθ] osmnáctý twentieth ['twentɪɪθ] dvacátý twenty-second twenty-third twenty-sixth dvacátý druhý dvacátý třetí dvacátý šestý thirtieth ['θɜ:tɪɪθ] třicátý thirty-fi rst třicátý první Key Words: Months Měsíce January ['dʒænjʊərɪ] leden February ['febrʊərɪ] únor March [mɑ:tʃ] březen

6 4 NEW CHALLENGES LEVEL 1 April ['eɪprəl] duben May [meɪ] květen June [dʒu:n] červen July [dʒʊlaɪ] červenec August [ɔ':gʌst] srpen September [sep'tembə] září October [ɒk'təʊbə] říjen November [nəʊ'vembə] listopad December [dɪ'sembə] prosinec C Your Classroom Tvoje/vaše třída bag [bæg] taška bin [bɪn] koš (na odpadky), popelnice board [bɔ:d] tabule, nástěnka book [bʊk] kniha, učebnice bookshelf ['bʊkʃelf] police, polička (na knihy) CD player [-pleɪə] CD přehrávač chair [tʃeə] židle s opěradlem classroom [klasrʊm] třída (učební místnost) computer [kəm'pju:tə] počítač cupboard ['kʌbəd] skříň (s policemi) desk [desk] psací stůl dictionary [dikʃənrɪ] slovník (jazykový) door [dɔ:] dveře DVD player DVD přehrávač pen [pen] pero pencil ['pensəl] tužka plant [plɑ:nt] rostlina poster ['pəʊstə] plakát ruler ['ru:lə] pravítko wall [wɔːl] zeď, stěna (v pokoji) watch [wɒtʃ] hodinky (náramkové, kapesní) window ['wɪndəʊ] okno D Your School Tvoje/vaše škola education ['edjʊ'keɪʃən] vzdělávání, výchova, vzdělání

7 NEW CHALLENGES LEVEL 1 5 Key Words: School Subjects Předměty ve škole art [ɑ:t] výtvarné umění, výtvarná výchova Chinese [tʃaɪ'niːz] čínština English ['ɪŋglɪʃ] angličtina geography [dʒɪ'ɒgrəfɪ] zeměpis, geografi e history ['hɪstrɪ] dějepis, historie IT (information technology) [ˌɪnfəˈmeɪʃən tekˈnɒlədʒɪ] maths [mæθs] matematika informační technologie, výpočetní technika music ['mju:zɪk] hudební výchova PE (physical education) [ˈfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən] tělesná výchova science ['saɪəns] (přírodo)věda E Your Room Tvůj pokoj black [blæk] černý, černá barva blue [blu:] modrý brown [braʊn] hnědý green [gri:n] zelený grey [greɪ] šedý pink [pɪŋk] růžový purple ['pɜ:pəl] purpurový, nachový red [red] červený, rudý white [waɪt] bílý yellow ['jeləʊ] žlutý Key Words: Bedrooms Ložnice bed [bed] postel, lůžko, lože carpet ['kɑ:pɪt] koberec CDs cédéčka (digitální nosiče) computer [kəm'pju:tə] počítač curtains ['kɜ:tən] záclona, závěs (okenní) desk [desk] psací stůl lamp [læmp] lampa magazine [,mægə'zi:n] časopis picture ['pɪktʃə] obrázek, obraz wardrobe ['wɔ:drəʊb] šatník, skříň na šaty F Your Photos Tvoje/vaše fotografi e Key Words: Appearance Vzhled big [bɪg] velký, rozložitý

8 6 NEW CHALLENGES LEVEL MODULE blond [blɒnd] světlý (barva vlasů), blonďatý, světlovlasý dark [dɑ:k] tmavý, snědý (osoba) fat [fæt] tlustý, obézní, otylý old [əʊld] starý (věkem) short [ʃɔ:t] malý (postavou, velikostí) small [smɔ:l] malý, nevelký (postavou, velikostí) tall [tɔ:l] vysoký (fyzicky, postavou) thin [θɪn] hubený, štíhlý young [jʌŋ] mladý MODULE 1 THE CHALLENGE MODUL 1 VÝZVA ability [ə'bɪlɪtɪ] schopnost, způsobilost dělat co achievement [ə'tʃi:vmənt] úspěch, výsledek (čeho někdo dosáhl) community [kə'mju:nɪtɪ] obec, komunita, společenství (osob) environment [ɪn'vaɪrənmənt] životní prostředí expedition [ˌekspɪ'dɪʃən] expedice, výprava (za účelem studijním, poznáním) how [haʊ] jak, jakým způsobem how many how old kolik, otázka na počet jak starý, kolik mu je (let), dotaz na věk what [wət] co, jaký, který v otázce where [weə] kde, kam v otázce who [hu:] kdo v otázce, který (u život. podst.jmen) 1 Young and talented 1 Mladí a talentovaní/nadaní captain ['kæptɪn] kapitán (mužstva) different ['dɪfrənt] odlišný, rozdílný, jiný disabled [dɪ'seɪbəld] postižení (zdravotně), invalidní champion ['tʃæmpɪən] šampión, přeborník, mistr talented ['tæləntɪd] talentovaný/nadaný Key Words: Abilities act [ækt] hrát (účinkovat) cook [kʊk] vařit dance [dɑ:ns] tančit draw [drɔ:] kreslit paint [peɪnt] malovat Schopnosti, dovednosti, zručnosti play a musical instrument (e.g. piano/guitar/violin) [pleɪ- ˈmjuːzɪkəl ˈɪnstrəmənt] hrát na hudební nástroj (např. piano, kytara, housle)

9 NEW CHALLENGES LEVEL 1 7 play chess [pleɪ- tʃes] hrát šachy pottery [ˈpɒtərɪ] keramika, hrnčířství ride a bike [raɪd ə baɪk] jezdit na kole sing [sɪŋ] zpívat speak Chinese [spi:k- tʃaɪ'niːz] mluvit čínsky swim [swɪm] plavat take photos [teɪk ˈfəʊtəʊz] fotografovat use a computer [ju:z ə kəm'pju:tə] pracovat s počítačem write stories [raɪt ˈstɔːrɪz]] psát příběhy 2 Skills for Life 2 Dovednosti pro život language ['læŋgwɪdʒ] jazyk (řeč, cizí jazyk) challenge ['tʃælɪndʒ] výzva, těžký úkol social networking sites stránky sociálních sítí 3 The first meeting 3 První setkání activity [æk'tɪvɪtɪ] aktivita, činnost be into [bɪˈ ɪntə] zajímat se o něco (být na...) cycling ['saɪkəlɪŋ] cyklistika, jízda na kole diving ['daɪvɪŋ] potápění fi lm classes horse riding hodiny fi lmu jízda na koni be interested [bɪˈintərɪs'tid] mající zájem o co, zaujatý čím interests [-tərɪsts] zájmy be mad about [bɪˈ-mæd- əˈbaʊt] být blázen do koho/čeho making computer games music ['mju:zɪk] hudba running ['rʌnɪŋ] běhání Key Words: Opinion Adjectives boring ['bɔ:rɪŋ] nudný programovat počítačové hry Přídavná jména vyjadřující názor brilliant ['brɪljənt] geniální, vynikající, brilantní (člověk ap.) cool [ku:l] super, parádní, skvělý great [greɪt] ohromný, velký, veliký (prostorově, fyzicky); známý, významný (člověk); parádní, bezvadný, úžasný (s obdivem) interesting ['ɪntrərɪstɪŋ] zajímavý, poutavý, interesantní nice [naɪs] pěkný, hezký, dobrý, milý okay [ˌəʊ'keɪ] dobrý, prima, fajn, v pořádku MODULE

10 8 NEW CHALLENGES LEVEL 1 pretty ['prɪtɪ] pěkný, hezký, půvabný (hl. dívka, žena) MODULE silly ['sɪlɪ] hloupý, pošetilý, bláznivý MODULE 2 EXERCISE advice [əd'vaɪs] rada MODUL 2 CVIČENÍ exercise ['eksə,saɪz] cvičit, cvičení lift [lɪft] výtah some any [səm] ['enɪ] nějaký, některý, několik trochu stairs [steəs] schody Key Words: Sport and Exercise Sport a cvičení athletics [æθ'letɪks] atletika baseball [ˈbeɪsˌbɔːl] baseball kterýkoli, jakýkoli, každý z dané skupiny; nějaký v otázce a omezující podmínce; žádný v záporné větě basketball ['bɑ:skɪt,bɔ:l] basketbal, košíková cycle ['saɪkəl] jet na kole football ['fʊt,bɔ:l] fotbal, kopaná, americký fotbal gymnastics [dʒɪm'næstɪks] gymnastika judo ['dʒu'dəʊ] judo run [rʌn] běhat, běh skateboard ['skeɪt,bɔ:d] jezdit na skateboardu swim [swɪm] plavat tennis [ˈtenɪs] tenis walk [wɔ:k] chůze, chodit 4 Fit and Fashionable 4 Módní a fit clothes [kləʊðz] šaty, oblečení, oděv(y) collection [kə'lekʃən] kolekce, sbírka design [dɪ'zaɪn] diamond ['daɪəmənd] diamant example [ɪg'zɑ:mpəl] příklad, vzor navrhnout, navrhovat (šaty, stroj ap.); design, koncepce, vzhled (výrobku ap.) famous ['feɪməs] slavný, proslulý, proslavený (čím) fashion ['fæʃən] móda magazine [ˌmægə'zi:n] časopis shaved head [ˌʃeɪvd 'hed] holá, vyholená hlava show [ʃəʊ] výstava, přehlídka; předvést, ukázat suit [sju:t] oblek společenský, kostým dámský

11 NEW CHALLENGES LEVEL 1 9 tattoos [tæ'tu:z] tetování thin [θɪn] hubený, štíhlý top [tɒp] přední, hlavní, nejlepší (v určité oblasti ap.) Key Words: Appearance and Clothes Vzhled a oblečení black [blæk] černý, černá (barva) blond [blɒnd] světlý (barva vlasů), blonďatý, světlovlasý eyes (blue/brown/green e.) [aɪs] oči (modré, hnědé, zelené) boots [bu:tz] boty (vysoké pohorky, holínky, kanady, kotníkové boty) cap [kæp] čepice (s kšiltem) curly ['kɜ:lɪ] kudrnatý, kučeravý (vlasy) dark [dɑ:k] tmavý, snědý (osoba) dress [dres] šaty (dámské), oděv, oblečení earrings ['ɪə,rɪŋs] náušnice fair [feə] světlý (i pleť ap.); plavý (vlasy ap.) hat [hæt] klobouk, čepice jacket ['dʒækɪt] sako, bunda, krátký kabát jeans [dʒi:nz] džíny, rifl e long [lɒŋ] dlouhý (např. vlasy) ponytail ['pəʊnɪ,teɪl] culík, ohon (účes) red hair [red heə] zrzavé vlasy shirt [ʃɜ:t] košile shoes [ʃu:z] boty, střevíce, polobotky short [ʃɔ:t] krátký (např. účes) shorts [ʃɔ:tz] kraťasy, šortky, bermudy, trenýrky skirt [skɜ:t] sukně socks [sɒkz] ponožky straight hair [streɪt heə] rovné vlasy tracksuit [træk ˌsju:t] (sportovní) tepláková souprava, tepláky, teplákovka trainers ['treɪnəz] sportovní boty, tenisky trousers ['traʊzəz] kalhoty T-shirt [ti: ʃɜ:t] tričko (krátký rukáv) Word Builder fashion magazine módní časopis hair style [heə staɪl] účes MODULE tennis player hráč tenisu, tenista

12 10 NEW CHALLENGES LEVEL 1 ear ring ['ɪə,rɪŋ] náušnice MODULE sports star sportovní hvězda, šampion 5 Top Tips 5 Nejlepší tipy biscuit ['bɪskɪt] sušenka, keks diet ['daɪət] strava (složení), jídelníček fresh [freʃ] čerstvý (jídlo ap.) frozen ['frəʊzən] (z)mražený (jídlo) ap. glass [glɑ:s] sklenice, sklenička (nádoba i její obsah) cheese [tʃi:z] sýr match [mætʃ] zápas, utkání money ['mʌnɪ] peníze nut [nʌt] ořech, oříšek protein ['prəʊti:n] bílkovina, protein tired ['taɪəd] unavený, vyčerpaný, utahaný vegetable ['vedʒtəbəl] zelenina vegetarian [,vedʒɪ'teərɪən] vegetarián Key Words: Food and Drink Jídlo a pití apples ['æpəlz] jablka beans [bi:nz] fazole biscuits ['bɪskɪtz] sušenky, keksy cheese [tʃi:z] sýr chicken ['tʃɪkɪn] kuře coffee ['kɒfɪ] káva cola ['kəʊlə] kola crisps [krɪsps] (smažené) brambůrky, chipsy fi sh [f ɪ ʃ ] r y b a milk [mɪlk] mléko nuts [nʌtz] ořechy, oříšky pasta ['pæstə] těstoviny salad ['sæləd] salát (zeleninový, ovocný ap.) tea [ti:] čaj water ['wɔ:tə] voda 6 At the Sports Centre 6 Ve sportovním centru group [gru:p] skupina, uskupení (koho/čeho) horrible ['hɒrəbəl] hrozný, strašný, příšerný

13 NEW CHALLENGES LEVEL 1 11 practice ['præktɪs] trénink, cvik, cvičení pravidelným opakováním hard work [hɑːd wɜːk] těžká práce, dřina Key Expressions How are things? Jak se ti/vám daří? How's your diving class going? How are your judo class going? Not too bad. It's really difficult. Jak jdou/pokračují tvoje lekce potápění? Jak jdou/pokračují tvoje hodiny juda? Docela dobře. Je to opravdu těžké. It's easy. It's hard work. It's horrible. Je to lehké. Je to dřina. Je to hrozné. They're great. Jsou skvělé. Across Cultures 1 Napříč kulturami 1 coach [kəʊtʃ] trenér, kouč (sportovní) competition [,kɒmpɪ'tɪʃən] soutěž(ení), soupeření look for [lʊk fə] hledat, dívat se po čem medal ['medəl] medaile national holiday [ˈnæʃənəl hɒlɪdɪ] národní/státní svátek prize [praɪz] cena, výhra, ocenění v soutěži relay ['ri:leɪ] štafeta (v běhu, plavání ap.) serious ['sɪərɪəs] vážný, závažný, těžký team [ti:m] tým, družstvo, mužstvo win [wɪn] zvítězit, získat (co), dosáhnout (čeho) MODULE 3 RISK MODUL 3 RIZIKO Key Words: Jobs Práce/zaměstnání actor/actress ['æktə] ['æktrɪs] herec/herečka builder ['bɪldə] stavitel, stavbař doctor ['dɒktə] lékař, doktor electrician ['i:lek'triʃən] elektrikář, elektromontér, elektroinstalatér fi re fi ghter ['faɪə,faɪtə] hasič, požárník model ['mɒdəl] model(ka), manekýn(ka) nurse [nɜ:s] zdravotní sestra / bratr, ošetřovatel(ka) pilot ['paɪlət] pilot, letec police officer [pəˈliːs ˈɒfɪsə] policista, člen policejního sboru racing driver [ˈreɪsɪŋ ˈdraɪvə] závodník (např. automobilový) MODULE scientist ['saɪəntɪst] vědec

14 12 NEW CHALLENGES LEVEL 1 teacher ['ti:tʃə] učitel MODULE vet [vet] zvěrolékař, veterinář waiter/waitress ['weɪtə] ['weɪtrɪs] číšník/servírka window cleaner ['wɪndəʊ] ['kli:nə] čistič oken Key Words: Adjectives Přídavná jména boring ['bɔ:rɪŋ] nudný, nezábavný dangerous ['deɪndʒərəs] nebezpečný, riskantní difficult ['dɪfɪkəlt] obtížný, těžký, nesnadný (úkol ap.) easy ['i:zɪ] snadný, lehký, uvolněný, pohodový interesting ['ɪntrərɪstɪŋ] zajímavý, poutavý, interesantní safe [seɪf] bezpečný, bez rizika (nepřinášející ohrožení ap.) 7 A Dangerous Job 7 Nebezpečná práce arrive [ə'raɪv] přijet, přijít, dorazit (kam) average ['ævrɪdʒ] průměr, průměrně, v průměru dangerous ['deɪndʒərəs] nebezpečný, riskantní dishes [dɪʃiz] nádobí early ['ɜ:lɪ] brzy, časně (dřív než obvykle) equipment [ɪ'kwɪpmənt] vybavení, zařízení, výstroj exciting [ɪk'saɪtɪŋ] vzrušující fl at m ate [ ' fl æt,m e ɪ t] sp o lubydlící hungry ['hʌŋgrɪ] hladový check the weight [tʃek weit] hlídat/kontrolovat hmotnost jockey ['dʒɒkɪ] žokej (dostihový závodník) prepare [prɪ'peə] routine [ru:'ti:n] každodenní úkon stable ['steɪbəl] stáj, konírna track [træk] (závodní) dráha připravit, (na)chystat co (jídlo, podmínky apod.); připravit se trainer ['treɪnə] trenér atletů ap.; cvičitel koní ap. weight [weɪt] hmotnost Key Words: Routines Běžná/každodenní činnost brush your teeth vyčistit si zuby do some exercise do the dishes do the housework do your homework zacvičit si umýt nádobí udělat domácí práce udělat si domácí úkoly empty the rubbish bins vynést odpadky

15 NEW CHALLENGES LEVEL 1 13 get up vstávat go shopping go to bed have a shower have breakfast/lunch/dinner make your bed play card/chess tidy your room wash you clothes 8 Cyber Safety jít nakupovat jít spát (jít do postele) dát si sprchu (osprchovat se) nasnídat/naobědvat/navečeřet se ustlat postel (za)hrát si karty/šachy uklidit si pokoj vyprat oblečení adult [ə'dʌlt] dospělý agree [ə'gri:] souhlasit 8 Počítačová (kybernetická) bezpečnost another [ə'nʌðə] další, druhý, jiný download ['daʊn,ləʊd] stáhnout, nahrát (data) fact [fækt] fakt, skutečnost fi ction ['fɪkʃən] fi kce, výmysl, beletrie fi nd out [faɪnd aʊt] zjistit, přijít na, vypátrat nasty ['nɑ:stɪ] nickname ['nɪk,neɪm] přezdívka password ['pɑ:s,wɜ:d] heslo Key Words: The Internet Internet chat (online) [tʃæt ] nepříjemný, zlý, nesympatický (chování ap.) povídat si, klábosit, vykládat s kým neformálně, chatovat (online po internetu) delete (an , an attachment) [dɪ'li:t] vymazat (soubor, přílohu) download (music, a fi le, a photo) ['daʊn,ləʊd] stáhnout (hudbu, soubor, fotografi i) receive (an , an attachment) [rɪ'si:v] dostávat, obdržet ( , přílohu) save (a fi le, an , an attachment) [seɪv] uložit (soubor, , přílohu) use (a password, a nickname) [ju:z] použít (heslo, přezdívku) Sentence Builder go skiing jít/jet (si) (za)lyžovat chat online play sport ride a horse/a bike chatovat (online po internetu) dělat nějaký sport jezdit na koni/kole MODULE travel by car/bus use the internet/a mobile jet autem/autobusem používat internet/mobil

16 14 NEW CHALLENGES LEVEL 1 9 The Adventure Park 9 Zábavný park MODULE amazing [ə'meɪzɪŋ] úžasný, ohromující, ohromný complete [kəm'pli:t] dokončit, dodělat conclusion [kən'klu:ʒən] heights [haɪtz] výšky high-wire [haɪ waɪə] visuté lano závěr, soud (vyvození); konec programu ap. to mind [maɪnd] vadit komu co, namítat proti čemu obstacle ['ɒbstəkəl] překážka, bariéra (v postupu ap.) part [pɑ:t] (sou)část, kus, kousek, díl (čeho) scared [skeəd] mít/mající strach z koho/čeho (someone's) turn [tɜ:n] řada na kom zip slide [zip slaɪd] lanová/kladková dráha Key Words: Feelings Pocity bored [bɔ:d] znuděný, otrávený (čím) excited [ɪk'saɪtɪd] nadšený, plný vzrušení happy ['hæpɪ] šťastný, spokojený nervous ['nɜ:vəs] nervózní, nervní, napjatý relaxed [rɪ'lækst] uvolněný, pohodový, nenucený scared [skeəd] mající strach z koho/čeho, vyděšený unhappy [ʌn'hæpɪ] nešťastný, smutný Key Expressions: Preferences Preference I love this place. Miluji/mám rád toto místo. I like the slide. I hate heights. I don't mind heights. I don't like being up here. I prefer playing the drums. MODULE 4 OUT AND ABOUT classroom [klas'rʊm] třída directions [daɪ'rekʃənz] mistake [mɪ'steɪk] chyba Líbí se mi ta klouzačka. Nenávidím/nesnáším výšky. Nevadí mi výšky. Nelíbí se mi tady nahoře. Raději hraji na bicí. MODUL 4 VEN A ZA ZÁBAVOU instrukce/pokyny k cestě (jak se někam dostat) survey ['sɜ:veɪ] průzkum, dotazování, anketa, šetření Key Words: Places Místa amusement park [əˈmjuːzmənt pɑːk] zábavný park bowling alley [ˈbəʊlɪŋˈælɪ] kuželkářská herna / dráha, kuželna

17 NEW CHALLENGES LEVEL 1 15 cinema ['sɪnɪmə] kino disco ['dɪskəʊ] diskotéka ice rink [aɪs rɪŋk] (umělé) kluziště, zimní stadion internet café [ˈintənet ˈkæfei] internetová kavárna museum [mju:'zɪəm] muzeum shop [ʃɒp] obchod, prodejna shopping centre [ˈʃɒpɪŋ ˌsentə] nákupní centrum skatepark [skeɪt pɑːk] bruslařský/skateboardový areál snack bar [snæk] snack-bar sports centre [ˈspɔːts ˌsentə] sportovní centrum, sportoviště (víceúčelové) swimming pool ['swɪmɪŋ pu:l] bazén, koupaliště under 16s' club water park mládežnický klub (např. sportovní) aquapark/vodní svět zoo [zu:] zoologická zahrada 10 Free time 10 Volný čas always [ɔːlwɪz] vždy, pokaždé, stále,pořád area ['eərɪə] oblast, území beer [bɪə] pivo bit [bɪt] equipment [ɪ'kwɪpmənt] vybavení, náčiní trocha, troška, špetka čeho, kousek, kus čeho expensive [ɪk'spensɪv] drahý, fi nančně náročný focus ['fəʊkəs] zaměřit se, soustředit se, zaostřit pozornost na co hang out [hæŋ-] potloukat se, pofl akovat se kde hardly ever [ˈhɑːdlɪˈevə] téměř nikdy, sotva kdy church [tʃɜ:tʃ] kostel local ['ləʊkəl] místní, zdejší much [mʌtʃ] velmi, moc, mnoho, hodně never ['nevə] nikdy often ['ɒftən] často poem [ˈpəʊɪm] báseň smoke [sməʊk] kouř, dým, cigareta, kouřit (cigarety ap.) sometimes ['sʌm,taɪmz] někdy, občas, sem tam spend [spend] (s)trávit (čas), utratit, vydat, vynaložit za co (peníze, zdroje ap.) MODULE usually ['ju:ʒʊəlɪ] obvykle, obyčejně, normálně

18 16 NEW CHALLENGES LEVEL 1 11 A Trip back in Time 11 Výlet zpět v čase MODULE access ['ækses] přístup, vstup kam (do budovy ap.), dostat se k čemu (k informacím ap.) descendant [dɪ' sendənt] potomek, nástupce, následník description dɪ'skrɪpʃən] popis, popsání koho/čeho difficulty ['dɪfɪkəltɪ] problém, potíž, nesnáz, obtížnost dig [dɪg] (vy)kopat, (vy)hloubit co jámu ap. exhibition get in [,eksɪ'bɪʃən] [get ɪn] výstava, expozice, ukázka, předvedení vlastnosti ap. nastoupit, nasednout, dostat se (dovnitř) great [greɪt] parádní, bezvadný, úžasný s obdivem guide [gaɪd] příručka, rádce, návod, (turistický) průvodce (osoba i kniha) ap., vůdce horský ap. listen to ['lɪsən] poslouchat koho/co market ['mɑ:kɪt] trh, tržiště parking space [ˈpɑːkɪŋ speɪs] parkovací místo reconstruction [,ri:kən'strʌkʃən] rekonstrukce, přestavba čeho space [speɪs] prostor, místo, (volná) plocha talk to [tɔ:k] (pro)mluvit (si), povídat si (s kým) There's/There are [ðeə] je / jsou co kde (vyjadřuje existenci) visit ['vɪzɪt] navštívit koho, návštěva u koho wheelchair ['wi:l,tʃeə] invalidní vozík 12 Going Out 12 Vyrazit ven railway station nádraží (vlakové) Key Words: Places Místa bank [bæŋk] banka car park [kɑː pa:k] parkoviště church [tʃɜ:tʃ] kostel hospital ['hɒspɪtəl] nemocnice hotel [həʊ'tel] hotel police station [pə'li:s ˈsteɪʃən] policejní stanice post office [pəʊst] ['ɒfɪs] pošta river ['rɪvə] řeka theatre ['θɪətə] divadlo tourist information ['tʊərɪst-] turistické informace

19 NEW CHALLENGES LEVEL 1 17 Key Words: Directions Instrukce (jak se někam dostat) cross [krɒs] přejít (na druhou stranu ap.) go down [-daʊn] jít (dolů) po (např. ulicí ap.) go out of [-aʊt] vyjít z go past [-pɑ:st] jít kolem on the corner [-kɔ:nə] na rohu on the left/right opposite [opo' sɪt] naproti nalevo/napravo turn right/left [tɜ:n -] zahnout/zabočit doprava/doleva Key Expressions: Asking for and giving directions Can you tell me how to get to the bank, please? Yes, sure. Go down this street and it's opposite the railway station. The railway station? Yes. You can't miss it. Thanks very much. Zeptat se na cestu a popisovat cestu (někomu) Můžete mi prosím říci, jak se dostanu k bance? Samozřejmě. Jděte po této ulici a najdete ji (banku) naproti nádraží. Nádraží? Ano. Nemůžete to minout. Děkuji Vám mnohokrát. You're welcome. Nemáte zač. Across Cultures 2 Napříč kulturami 2 exam [ɪg'zæm] zkouška fi e l d [ fi:ld] (studijní) obor, oblast, sféra činnosti homework ['həʊm,wɜ:k] domácí úkol including [ɪn'klu:dɪŋ] včetně (koho/čeho) language ['læŋgwɪdʒ] jazyk sport camp [spɔːt kæmp] sportovní tábor (soustředění) subject ['sʌbdʒɪkt] předmět (mj. ve škole) teacher ['ti:tʃə] učitel, vyučující textbook ['tekst,bʊk] učebnice, cvičebnice MODULE 5 THE WEATHER MODUL 5 POČASÍ Key Words: Weather Počasí cloudy ['klaʊdɪ] zamračený, oblačný cold [kəʊld] studený, chladný (o teplotě) foggy ['fɒgɪ] mlhavý, zamlžený hot [hɒt] horký, rozpálený, vřelý icy ['aɪsɪ] ledový (vítr), zledovatělý, namrzlý povrch ap. MODULE

20 18 NEW CHALLENGES LEVEL 1 rainy ['reɪnɪ] deštivý MODULE snowy ['snəʊɪ] zasněžený, sněhový sunny ['sʌnɪ] slunečný warm [wɔ:m] teplý wet [wet] mokrý, vlhký, promáčený, deštivý windy ['wɪndɪ] větrný 13 Our Weather 13 Počasí u nás Artic Circle [ˈpəʊlə ˈsɜːkəl] polární kruh because [bi'kəz] protože enjoy grow [ɪn'dʒɔɪ] [grəʊ] těšit / radovat se z čeho; užívat / užít si co/čeho růst, vyrůst(at), narůst(at) (organismus, objem ap.) maybe ['meɪ,bi:] možná, třeba, snad midnight ['mɪd,naɪt] půlnoc plants [plɑ:ntz] rostliny rainbow ['reɪn,bəʊ] duha sky [skaɪ] nebe, obloha temperature ['temprɪtʃə] teplota why [waɪ] proč, nač (v otázkách) wish [wɪʃ] přání, přát (komu, si) Key Words: Seasons Roční období spring [sprɪŋ] jaro summer ['sʌmə] léto autumn ['ɔ:təm] podzim winter ['wɪntə] zima 14 Tornado! 14 Tornádo! alive [ə'laɪv] (na)živ(u), živý, zaživa away [ə'weɪ] basement ['beɪsmənt] suterén, sklep between [bɪ'twi:n] mezi dvěma pryč, daleko, vzdálený (v čase směrem do budoucna) carry ['kærɪ] (za)nést, donést, přinést koho/co kam during ['djʊərɪŋ] během, v průběhu, za čeho fast [fɑ:st] rychlý move [mu:v] (po)hnout (se), hýbat (se), pohybovat (se) over ['əʊvə] nad čím, přes co prostorově

21 NEW CHALLENGES LEVEL 1 19 report [rɪ'pɔ:t] road [rəʊd] cesta, silnice safe [seɪf] (o)hlásit, oznámit co, podat zprávu o čem, informovat, podávat zprávy bezpečný, bez rizika, nepřinášející ohrožení ap., v bezpečí, chráněný před čím stand [stænd] stát na nohou ap., vstát ze sedu ap. still [stɪl] ještě, dosud, stále studio ['stju:dɪ,əʊ] 15 In the Country 15 Na venkově studio pro televizní a rozhlasové vysílání, (fi lmová) / nahrávací studia pro natáčení battery ['bætərɪ] baterie, baterky, akumulátor both [bəʊθ] oba, obě, obojí kdo/co certainly ['sɜ:tənlɪ] cola ['kəʊlə] kola (nápoj) compass ['kʌmpəs] kompas, buzola country ['kʌntrɪ] jistě, určitě, rozhodně, samozřejmě, zajisté, jistě venkov, zem(ě) územní celek, stát, kraj, region, území s danou vlastností crisps [krɪsp] (smažené) brambůrky, chipsy holiday [hɒlɪdɪ] dovolená, svátek, sváteční den, volný den, prázdniny lemonade [,lemə'neɪd] citronáda, limonáda z citronů magazine [,mægə'zi:n] časopis, magazín televizní, rozhlasový map [mæp] mapa, plán města ap. mineral water [ˈmɪnrəl 'wɔ:tə] minerální voda, minerálka peanut ['pi:,nʌt] arašíd, burský oříšek phone card ['fəʊn,kɑ:d] telefonní karta postcard ['pəʊst,kɑ:d] pohlednice sell [sel] prodat co komu, prodávat, vést, mít (na prodej) co shoplifter ['ʃɒp,lɪftə] zloděj(ka) v obchodě stamp [stæmp] (poštovní) známka, kolek, razítko předmět i otisk steal [sti:l] (u)krást, odcizit komu co stock room [stok'rʊm] sklad, skladiště zboží k prodeji torch [tɔ:tʃ] baterka k svícení, (kapesní) svítilna, pochodeň Word Builder a bottle of (e.g. water) [ e ˈbɒtəl əv] láhev (např. vody) MODULE

22 20 NEW CHALLENGES LEVEL 1 a packet of (e.g. crisps) [ a ˈpækɪt əv] balení (obj. zboží např. chipsy ) MODULE a can of (e.g. cola) [e kən əv] plechovka (např. koly) a carton of (e.g. orange juice) [e kɑːˈtuːn əv] karton (např. pomerančový džus) Key Expressions: Shopping Nakupování Can I help you? Máte přání? (v obchodě ap.) I'd like this/these, please. Chtěl(a) bych/vzal(a) bych si tento/ tyto, prosím. Certainly ['sɜ:tənlɪ] Samozřejmě, zajisté, jistě (souhlas) Have you got any? Máte nějaké...? How many would you like? How much are? Can I have, please? Okay, that's, please? Here you are. Thank you. MODULE 6 EXPEDITIONS Kolik byste chtěl? (dotaz na množství) Kolik stojí...? (dotaz na cenu) Mohu dostat..., prosím? V pořádku, je to..., prosím? Zde to je/máte. Děkuji. MODUL 6 VÝPRAVY Key Words: Transport Doprava balloon [bə'lu:n] (horkovzdušný) balón bus [bʌs] autobus camel ['kæməl] velbloud canoe [kə'nu:] kánoe car [kɑ:] auto(mobil) ferry ['ferɪ] trajekt, převozní loď, přívoz horse [hɔ:s] kůň plane [pleɪn] letadlo rocket ['rɒkɪt] raketa ship [ʃɪp] loď sledge [sledʒ] sáně, sáňky train [treɪn] vlak 16 Space Station 16 Vesmírná stanice back [bæk] (na)zpět, zpátky, dozadu směrem comfortable ['kʌmfətəbəl] commander [kə'mɑ:ndə] velitel pohodlný židle ap., útulný, příjemný dům ap. crew [kru:] (p)osádka, mužstvo, personál important [ɪm'pɔ:tənt] důležitý, významný, závažný pro koho/ co

23 NEW CHALLENGES LEVEL 1 21 impossible [ɪm'pɒsəbəl] international [,ɪntə'næʃənəl] mezinárodní mission ['mɪʃən] mise, poslání, úkol nemožný, neuskutečnitelný, neproveditelný, nereálný, beznadějný, bezvýchodný (situace) nearly ['nɪəlɪ] skoro, téměř, málem only ['əʊnlɪ] jen(om), pouze oxygen ['ɒksɪdʒən] kyslík successful [sək'sesfʊl] úspěšný, vydařený, zdařilý Key Words: Space Vesmír, kosmos astronaut ['æstrə,nɔ:t] astronaut, kosmonaut crew [kru:] (p)osádka, mužstvo, personál Earth [ɜ:θ] Země equipment [ɪ'kwɪpmənt] vybavení, zařízení, výstroj experiment [ɪk'sperɪmənt] mission ['mɪʃən] mise, úkol Moon [mu:n] Měsíc oxygen ['ɒksɪdʒən] kyslík planet ['plænɪt] planeta pokus, experiment vědecký i přen. experimentovat, dělat pokusy s čím, na čem space station [speɪs] [ˈsteɪʃən] vesmírná / orbitální stanice Word Builder bore [bɔ:] nudit, otravovat koho, jít na nervy komu excite [ɪk'saɪt] vzrušit, nadchnout, nabudit koho interest tire worry 17 Charity Adventure [intərɪst] ['taɪə] ['wʌrɪ] zájem (o co), zajímat, zaujmout koho, vzbudit čí zájem o co (o koupi ap.) unavit (se), vyčerpat (se), znavit (se) koho dělat si starosti, mít obavy, strachovat se o koho, kvůli čemu 17 Dobrodružství při dobročinné práci adventure [əd'ventʃə] dobrodružství be worried ['wʌrɪd] ustaraný, obávající se, mající obavy o koho/co crazy ['kreɪzɪ] bláznivý, šílený, potrhlý cross border [krɒs] [ˈbɔːdə] překročit hranici dangerous ['deɪndʒərəs] nebezpečný pro koho/co člověk, situace MODULE

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto Modul 1 Personal information [pɜ:snl,ɪnfə meɪʃn] Osobní informace I m American. [aɪm ə merɪkən] Já jsem Američan. I live in New York. [aɪ lɪv ɪn nju: jɔ:k] Žiji v New Yorku. I ve got two sisters. [aɪv

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A RADY PRO RODIČE LEVEL 3 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A LEVEL 2 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 ADVENTURE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

www.cambridge.org/elt/cz

www.cambridge.org/elt/cz www.cambridge.org/elt/cz Milí rodiče, pro ty z vás, kteří máte zájem se doma se svými dětmi zabývat angličtinou a anglicky sami neumíte, připravila kancelář nakladatelství Cambridge University Press v

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více