AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH"

Transkript

1 SP Audit, s.r.o. Murmanská Praha 10 tel., fax: tel.: internet: AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH 1. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení... 7 Stránka 1

2 Již řadu let žijeme v období permanentních daňových reforem, kterými nás státní správa (bez ohledu na aktuálně vedoucí politickou sílu) nepřetržitě udržuje ve střehu a napětí, což má nade vše pochybnosti blahodárný vliv na svěžest naší šedé kůry mozkové. Z nastoleného trendu naše vláda nemíní ustoupit ani v nadcházejících letech a tak na svém dubnovém zasedání schválila návrh zákona o změně daňových zákonů a návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Nová úprava daňových zákonů by měla nabýt účinnosti prvním dnem roku 2014, a to v souvislosti s provedenou rekodifikací soukromého práva, jejíž účinnost se předpokládá ke stejnému datu. Pojďme se proto na předpokládané změny podívat blíže. 1. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách Vláda na svém jednání konaném dne schválila návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách. Tato rekodifikace se skládá z několika zákonů, které nabyly platnosti dne 22. března 2012, a to -zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a - zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Tato rekodifikace přinese s účinností k 1. lednu 2014 rozsáhlé změny v oblasti soukromého práva hmotného. Dojde ke zrušení desítek zákonů a jejich nahrazení těmito novými zákony. Navrhovaná právní úprava má za cíl s účinností od 1. ledna 2014: I. přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného, II. realizovat I. fázi jednoho inkasního místa; plné spuštění jednoho inkasního místa (II. fáze) se předpokládá s účinností od 1. ledna ad I.) Přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva hmotného Od 1. ledna 2014 je nutné přizpůsobit daňové zákony. Témata, jež jsou obsahem návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách, jsou následující: a) Přijetí rekodifikace soukromého práva hmotného vyvolalo nutnost přistoupit ke změnám v daňových zákonech, z nichž většina Stránka 2

3 má povahu legislativně technickou, a to z důvodu sjednocení terminologie. Vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a některé další předpisy, na které navrhovaná úprava reaguje, bylo nutné k tomuto datu přijmout příslušné změny daňových zákonů formou novelizace zákonů stávajících. Výjimkou je právní úprava daně z převodu nemovitostí, kde je navržen zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. b) Vzhledem k potřebě vzájemně sladit změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s novelou zákona o daních z příjmů je součástí navrhované úpravy také novela zákona o účetnictví. c) Do zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo nutné promítnout i jiné než terminologické změny, které s sebou přináší rekodifikace soukromého práva hmotného. Jako příklad změny terminologie lze uvést nahrazení právního úkonu právním jednáním, právní způsobilosti svéprávností. d) Zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů daň z převodu nemovitostí bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí, která bude upravena v samostatném novém zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento zákon přináší zásadní změnu v osobě poplatníka této daně, jímž má být zásadně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu je navrhováno osvobodit od daně z příjmů. Podle údajů daňové správy je z důvodu osvobození osob blízkých výnos daně dědické velmi nízký a jeho výběr neekonomický. Dochází tak ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. e) Novela stávajícího zákona o dani z nemovitostí Navrhuje se přijetí nového zákona o dani z nemovitých věcí, jehož předpokládaná účinnost nastane v průběhu roku Daň z nemovitých věcí podle nového zákona však bude poprvé stanovena až na zdaňovací období roku V této souvislosti navrhovaná právní úprava zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách, mění pro zdaňovací období roku 2014 rozhodný den pro stanovení daně z nemovitostí, a to z 1. ledna 2014 na 31. prosince Tím bude docíleno stavu, že rekodifikace soukromého práva hmotného neovlivní stanovení daně z nemovitostí na zdaňovací období roku ad II.) Realizace I. fáze jednoho inkasního místa Dále navrhovaná úprava navazuje na zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se Stránka 3

4 zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který realizuje projekt jednoho inkasního místa a harmonizace základů daní z příjmů a veřejných pojistných. Dochází k posunu účinnosti některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. o jeden rok dopředu, tj. na 1. ledna Dále jsou doplněny změny další, které v souhrnu s těmi, které jsou již součástí zákona č. 458/2011 Sb. a u nichž je navrhován posun účinnosti na 1. leden 2014, tvoří I. fázi projektu jednoho inkasního místa. Jde zejména o tyto změny: Změny v zákoně o daních z příjmů - zrušení vybraných osvobození v návaznosti na audit výjimek (např. hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování na pracovní cestě do Kč měsíčně, odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, odpočet zaplacených členských příspěvků odborové organizaci, odpočet z titulu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, příjmy dlužníka v reorganizaci, komplexní úprava v oblasti členských příspěvků), - osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu, - prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze 6-ti měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku, - snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z Kč na domácnost na Kč, - zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %, - omezení možnosti uplatnění daňových úlev pouze pro fyzické osoby - nerezidenty s výjimkou rezidentů EU, Norska a Islandu, - zrušení možnosti uplatnění základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy, - zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění zavedeného zákonem č. 458/2011 Sb., - zavedení možnosti u daňového rezidenta vypořádat svou roční daňovou povinnost podáním daňového přiznání i v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného zvláštní sazbou daně, Stránka 4

5 - nulová sazba daně u vybraných investičních fondů a důsledné zdanění výplat ze systému kolektivního investování včetně podílů na zisku; v návaznosti na nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech změna terminologie a zpřesnění daňového režimu, - zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku, - zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám, - v rámci podpory exportu rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění, - zrušení tzv. superhrubé mzdy; v důsledku toho nastavena sazba daně z příjmů fyzických osob na 19 %, - zvýšení hranice osvobození u příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) z Kč na Kč, - úprava způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají veřejným pojistným, tzn. příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce a současně se z téhož důvodu zvyšuje hranice měsíčního příjmu z Kč na Kč, - zavedení osvobození příjmů žáků a studentů z praktického výcviku, - aktualizace přílohy zákona o daních z příjmů sloužící pro zatřídění majetku do odpisových skupin ve vazbě na platné číselníky ČSÚ. Změny v pojistných zákonech - Změny v účasti zaměstnanců na nemocenském a důchodovém pojištění (harmonizace s předpisy veřejného zdravotního pojištění, za zaměstnance se nebudou považovat pouze osoby činné na základě konkrétního právního vztahu výslovně uvedeného v zákoně, ale též další osoby, jejichž příjem podléhá dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, bude výrazně přiblížen okruh osob platících pojistné na nemocenské a důchodové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) Stránka 5

6 - Zrušení výjimek z vyměřovacího základu pojistného zaměstnanců (pojistnému na sociální zabezpečení a pojistnému na zdravotní pojištění budou podléhat téměř stejné příjmy, jako dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, budou zachovány pouze odlišnosti nezbytné vzhledem k okruhu osob účastných pojištění a výpočtu dávek důchodového a nemocenského pojištění) Změny v daňovém řádu - možnost platit vybrané daně inkasem či prostřednictvím SIPO (např. daň z nemovitosti, zálohy na dani z příjmů), - rozšíření přístupu do Daňové informační schránky vedle stávajícího přístupu prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu bude umožněn přístup prostřednictvím datové schránky, - zajišťovací příkaz bude moci vedle uhrazovacího způsobu zajištění připouštět rovněž blokační způsob zajištění (dojde k blokaci peněžních prostředků na příslušném bankovním účtu), úprava umožňující zavedení elektronických dražeb, - možnost uložit pokutu za opožděné tvrzení daně v poloviční výši v případě, kdy je před uložením této pokuty daňové tvrzení podáno, jedná se o první pochybení tohoto druhu v daném kalendářním roce a dotyčný nemá evidován nedoplatek, - nová úprava pokuty za nesplnění povinností nepeněžité povahy se sankcí do Kč (dosavadní pořádková pokuta neumožňuje sankcionovat nesplnění registrační, oznamovací, ohlašovací či záznamní povinnosti), snížení úroku, který je správce daně povinen hradit, coby paušalizovanou náhradu škody za to, že neoprávněně zadržoval prostředky daňového subjektu, na úroveň nařízení vlády o úroku z prodlení podle občanského zákoníku. 2. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Vláda ČR navrhuje počínaje rokem 2014 zrušit dosavadní zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, při současném zachování zdanění úplatných převodů nemovitostí v podobě zdanění nabývání nemovitých věcí. Oproti současné právní úpravě daně z převodu nemovitostí je navrženo sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele, jak je tomu v drtivé většině členských zemí EU. Na základě této úpravy dojde ke zrušení institutu ručitele pro účely této daně. Návrh umožní omezit počet případů povinného předkládání znaleckých posudků Stránka 6

7 podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně nemovitých věcí. S tím je spojena nová konstrukce základu daně u běžně převáděných nemovitých věcí, k nimž patří zejména převody nemovitých věcí určených k bydlení či rekreaci a některé pozemky. Pro určení základu daně se navrhuje cenu sjednanou porovnat (namísto zjištěné ceny dle znaleckého posudku) s výší 75 % tzv. směrné hodnoty, pokud se tak poplatník rozhodne. Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně, vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Poplatník díky této změně nebude mít za povinnost vždy předložit znalecký posudek, nicméně bude mu zachována možnost v případě jeho zájmu znalecký posudek nechat vyhotovit. I v tomto případě se nově bude porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75 % zjištěné ceny ve znaleckém posudku. Návrh celkově omezuje rozsah písemností, jež budou poplatníci povinni k daňovým přiznáním přikládat. Současně dojde k odstranění povinného ověřování listin, neboť nová právní úprava dává poplatníkům možnost přikládat ostatní písemnosti pouze ve formě kopie. Z hlediska osvobození od daně se nově navrhuje rozšířit možnost uplatnění osvobození od daně pro případy všech prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí. Zákon též nově odstraňuje dvojí zdanění finančního leasingu, neboť zahrnuje osvobození pro případy nabytí nemovité věci užívané na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při skončení leasingového vztahu. Ministerstvo financí podle záměru připraví vyhlášku k určení směrné hodnoty nemovitostí podle typu pozemku a lokality. Předpokládá se rovněž zveřejnění daňové kalkulačky, která umožní poplatníkovi zjistit výši daňové hodnoty odvozené od směrných hodnot. Zákon by měl být, stejně jako nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení V návaznosti na změny interpretace v aplikaci 44 zákona o dani z přidané hodnoty (oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení), vyvolané i publikovanou judikaturou, vydalo v uplynulých dnech Generální finanční ředitelství dodatek, kterým mění původně zveřejněnou Informaci GFŘ ze dne takto: Bod nově zní: 1.1. Použití přechodných ustanovení k z. č. 47/2011 Sb. Na aplikaci ust. 44 ZDPH, tj. možnost provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, dopadá Stránka 7

8 přechodné ustanovení čl. II bod 1. z. č. 47/2011 Sb. Podléhalo-li tedy původní zdanitelné plnění ZDPH ve znění před účinností novely, tj. do , nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle ust. 44 ZDPH ve znění účinném od provést. Předcházející znění ZDPH institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci neznalo a žádné jiné přechodné ustanovení, které by bylo na aplikaci ustanovení 44 možné vztáhnout, zákon č. 47/2011 Sb. neobsahuje. V ostatním zůstává Informace GFŘ č.j / ze dne beze změny. Opravu výše daně podle ust. 44 ZDPH lze tedy provést pouze u zdanitelných plnění poskytnutých dlužníkovi po 1. dubnu 2011, resp. naopak ji nelze provést u pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná do Postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné po vydání tohoto Dodatku. Stránka 8

9 Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným odborníkům na danou oblast. Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v oblasti účetnictví, daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. Stránka 9

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Leden 2014 Obsah 2 Rekodifikace soukromého práva 6 Povinnosti provozovatelů fotovoltaik 7 Nájem nemovitostí 9 Změny v účetnictví 10 Daň z nemovitých věcí Rekodifikace

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 10_2011 prosinec

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E o činnosti daňové správy České republiky za rok 2011 O B S A H I. Úvod... 3 II. Daňové řízení... 5 1. Vývoj daňových příjmů... 5 2. Daňové

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky. za rok 2002

I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky. za rok 2002 I N F O R M A C E o činnosti daňové správy České republiky za rok 2002 6 I. ÚVOD V roce 2002 došlo v důsledku legislativních úprav daňových zákonů k nárůstu objemu některých činností vykonávaných na finančních

Více