Zasedání zastupitelstva obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání zastupitelstva obce"

Transkript

1 Zasedání zastupitelstva obce Císlo: 16 Datum: Zápis: Program: 1. Zahájení. 2. Volba pracovních komisí. 3. Návrh programu jednání. 4. Záverecný úcet obce za rok 2008 vcetne zprávy o prezkumu hospodarení za rok výstupy stavební komise a RO 6. Ruzné. K bodu 1: Zahájil starosta obce, privítal prítomné, sdelil, že zápis z minulého zastupitelstva byl overen a je k nahlédnutí u zapisovatelky. Prítomno je 12 clenu za, zastupitelstvo je usnášení schopné. K bodu 2: Návrhová komise Ing. M.Roucková, Ing. V. Fric, M.Moutelík. Hlasování pro 9, proti O, zdržel se 3. Návrh overovatelu MVDr.F.Foucka, M.Blahout Hlasování pro 10, proti O, zdržel se 2. K bodu 3: Starosta obce prednesl návrh programu jednání. Hlasování: pro 12, proti O, zdržel se O. Prišel ing. J.Zloch, prítomno 13 clenu ZOo K bodu 4: za projednalo zprávu o prezkumu hospodarení Iviz príloha c.1/ (vyvešeno sejmuto ) a záverecný úcet obce za rok precetl starosta: Porovnáním kupní smlouvy c.7/950/08 ze dne , vklad na KN , na predmet koupe st.p.c.96 o výmere 22 m2 a p.c.10/9 o výmere 281 m2, zapsaných v KN pro k.ú. Lhota nad Rohanovem, obec Vacov, s inventurním soupisem pozemku k bylo zjišteno, že tento inventurní soupis neobsahuje porízené pozemky. Úcetní hodnota nove porízených pozemku je evidována k na úctu ods. 1 a 4 Obec vede na úctu 042 pozemky (st.p.c.96 a p.c. 10/9) v porizovací hodnote dle kupní smlouvy stanovené na základe znaleckého posudku ze dne v cástce 4.290,- Kc.

2 v souvislosti s porízením techto nemovitostí uskutecnila obec výdaj ve výši 500,- Kc, tj. poplatek za kolek. Tento výdaj mel být soucástí porizovací ceny pozemku. Z výdajového pokladního dokladu c.v ze dne na 500,- Kc nelze jednoznacne urcit, zda byl kolek porízen v souvislosti s vkladem na KN uvedených nemovitostí. Totéž platí u smlouvy o bezúplatném prevodu nemovitosti, a to p.c. 457, o výmere 20 m2, kdy poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese obec Vacov a z toho duvodu musí být výdaj za kolek rovnež soucástí porizovací ceny pozemku. 26 až 29j Dne D byly pozemky c.96 a c.1 0/9 zakoupené od St.statku Jenec v cástce 4.290,- Kc prevedeny z úctu na úcet Kolek za vklad na KN v cástce 500,- Kc byl na úcet zaúctován D Celková hodnota pozemku v inventure majetku bude vedena na úctu v cástce 4.790,- Kc. U smlouvy za bezúplatný prevod od Úradu pro zast.státu byla provedena oprava také D Celková cena pozemku bude 700,- Kc. V budoucnu úctovat správní poplatky za vklad k cene pozemku a ostatního majetku. Na výdajových pokl.dokladech jednoznacne uvádet porízení konkrétní nemovitosti. Termín trvalý. Inventurní soupis k úctu Stavby nelze porovnat na list vlastnictví, nebot u staveb bez c.p. není uvedeno, na jakých stavebních parcelách se nacházejí. Nove vybudovaný dum s chránenými byty Vacov-Miretice c.p.40 na p.c.53/9 v k.ú.miretice u Vacova nebyl k zapsán na listu vlastnictví. Kolaudacní rozhodnutí je ze dne ods.! a 4 Zákon c.563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu. Vysvetlení : Dum byl zapsán na KN dne U staveb bez c.p. bude uvedeno na jakých stav. parcelách se nacházejí tak, aby bylo možné porovnání na list vlastnictví. Termín k Obec vede na úctu Zásoby drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici 3.000,- Kc, napr. židle, kalkulacka apod. Tyto predmety nelze považovat za zásoby, nebot doba použitelnosti je delší než 1 rok. 11 drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici 3.000,- Kc, napr.židle, kalkulacka apod.bude vedeno evidencne na DHM pod stanovenou hranici. Na úctu samostatné movité veci a soubory movitých vecí je chybne evidován nehmotný majetek (programy do PC) a ústrední topení v ZŠ (soucást stavby). Obec vyradí z evidence majetku PC programy z roku 1996 v cástce ,- Kc. Programy již nejsou funkcní. Majetek ústrední topení v ZŠ Itechnické zhodnocení I provede sloucení karet, navýšení úctu Školní budova ZŠ o cástku ,- Kc.. Termín do Obec chybne identifikovala príjem za prodej pozemku jako mylnou platbu. Z toho duvodu bylo chybne úctováno o tomto úcetním prípadu jako o mylné platbe a v dusledku toho došlo ke zkreslení príjmu a výdaju o ,- Kc. Na paragrafu 3639 položka 3111 príjmy

3 za prodej pozemku je chybne vykázána skutecnost ve výši ,- Kc, tedy o , Kc více než byl skutecný príjem za prodej pozemku. Na paragrafu 6409 položka 5909 ostatní investicní výdaje je chybne vykázán výdaj ve výši ,- Kc, který nebyl uskutecnen. Rozpocet byl neoprávnene upraven jak v príjmech tak ve výdajích. Tento nedostatek vznikl chybným postupem úctování )úcetní doklad ze dne Platba ,- Kc zaplacena bez smlouvy dne ,platba ,- Kc zaplacena ,platba ,- zaplacena úctována na úcet jiné závazky/ príjem financí bez dokladu/o Po obdržení smlouvy na cástku ,- Kc byl zrušen úcet a zapsána platba na 031 pozemky. Obec zajistí, aby pred platbou za prodaný majetek byla uzavrena smlouva. Úctovat až po správné identifikaci platby. Neopakovat chyby - termín trvalý. Porovnáním vyplacených schválených odmen zastupitelu dle mzdových listu za rok 2008 a údaju ve výkaze FIN 2-12 k na paragrafu 6112 pol.5023 bylo zjišteno, že obec úctovala sociální a zdravotní pojištení zastupitelu odvádené za obec na nesprávnou položku. Úctováno na pol.5032 místo na pol Obec zajistí, aby nedocházelo k chybám v prepisech položek. Termín trvalý. Byla zjištena rizika vyplývající z nefunkcního Obec zajistí funkcnost kontrolních orgánu. kontrolního systému K bodu 5: Stavební komise po projednání v rade obce predkládá následující návrhy prednesl p.vl. Chum /viz príloha c. 2/.: Prodeje a koupe Žádost Ondreje a Ireny Konecných, Tržní 281, Strakonice o prodej cásti pozemku p.c. 425/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vlkonice u Vacova o výmere 32 m2 ve vlastnictví Obce Vacov. Jedná se o zaplocený, zpevnený a z cásti zastavený (veranda) pozemek - za cenu 150 Kc/m2. Kupující zajistí a uhradí geometrický plán na oddelení pozemku, kupní smlouvu a vklad do KN. Žádost pana Ing. Libora Hanzlíka, Prášily 104,34201 Sušice a Radka Hanzlíka, Vetrná 533, Vcelná o prodej cásti pozemku p.c. 72/1 - ostatní plocha, v k.ú. Benešova Hora o výmere 240 m2 ve vlastnictví Obce Vacov za cenu 100 Kc/m2. Jedná se o z cásti zaplocený pozemek, od roku 1950 užívaný na základe ústní dohody. Zbývající cást kamenitá porostlá jívou, brízou, bezem a také jako cerná skládka - smetište. Soucasne s tímto prodejem bude prodána Obci Vacov cást pozemku p.c. 443/1 - tr. travní porost navazující na místní komunikaci v rozsahu nezbytném pro bezpecné napojení komunikací za kupní cenu rovnež 100 Kc/m2. Obec Vacov se bude podílet na nákladech GP pro oddelení cásti p.p. c 443/1 v k.ú. Benešova Hora pomernou výší nákladu.

4 žádost pana Marka Kováríka, Mladíkov 5, Stachy o prodej pozemku p.c. 249/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mladíkov o výmere 344 m2 ve vlastnictví Obce Vacov. Jedná se puvodní obecní cestu, která nenavazuje na další komunikace obce a sousedí s pozemky žadatele. Obec Vacov obdržela (po termínu ver. oznámení) nesouhlasné stanovisko pana V ác1ava Kováríka Mladíkov 10, Stachy. Duvodem nesouhlasu s odprodejem cesty je. že se jedná o jedinou prístupovou cestu do cásti lesa v jeho vlastnictví. RO a komise nedoporucuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku p.c. 249/1 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výmere 344 m2 k.ú. Mladíkov. Hlasování o neschválení prodeje: pro 13, proti O,zdržel se O. Koupe nemovitosti ve prospech Obce Vacov Obec Vacov vstoupila do jednání o prodej pozemku p.c. 318/2 o výmere 5337 m2 k.ú. Vlkonice u Vacova s ing.j.chumem, Celákovice. Tento pozemek se nachází ve všeobecne obytném území urceném pro výstavbu obytných a rodinných domu. V návrhu kupní smlouvy je ústne dohodnutá kupní cena ve výši ,- Kc. (splatná ve dvou splátkách. Stavební komise a RO doporucují zastupitelstvu návrh smlouvy schválit a tuto s prodávajícím uzavrít. Hlasování: pro 13, proti O,zdržel se o. žádost o výjimku z usnesení ZO ze dne Stavební technik informovalo dopisu pana Josefa Vlcka, Benešova Hora 85, p.stachy, reagujícím na nesouhlasné vyjádrení obce k zámeru výstavby FVE v Benešove Hore (žádá o výjimku). Stavební komise provedla šetrení na predmetných pozemcích. RO doporucuje ZO respektovat schválená kriteria týkající se vyjádrení obce k zámeru výstavby FVE na území obce. Pred konecným vyjádrením ZO žádá predložit jednoduchou studii - investicní zámer s vyjádrením firmy E.ON a odboru ŽP MeÚ Vimperk. K bodu 6: Soudní spor týkající se MK v Cábuzích Obec Vacov - bratri Švíglerovi - soud stanovil na dotcené pozemky vecné bremeno, náhradu nákladu obci, obec podala odvolání proti rozhodnutí o náhrade soudních výloh. zpracování COV Vlkonice, I.fáze - rekonstrukce cisticky. V dotacních programech SFIF DPH patrí do neuznatelných nákladu, jedná se o znacné financní náklady. zpracování žádostí o dotace z programu ROP.

5 Usnesení C. 16 z jednání ZO Vacov dne I. ZO schvaluje: 1) záverecný úcet za rok 2008 vcetne zprávy auditoru Krajského úradu v Ceských Budejovicích o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2008 s výhradou a prijímá tato opatrení: V budoucnu úctovat správní poplatky za vklad k cene pozemku a ostatního majetku. Na výdajových pokl.dokladech jednoznacne uvádet porízení konkrétní nemovitosti. Termín trvalý. U staveb bez cp. bude uvedeno na jakých stav. parcelách se nacházejí tak, aby bylo možné porovnání na list vlastnictví. Termín k drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici 3.000,- Kc, napr.židle, kalkulacka apod. bude vedeno evidencne na DHM pod stanovenou hranici. Obec vyradí z evidence majetku PC programy z roku 1996 v cástce ,- Kc. Programy již nejsou funkcní. Majetek ústrední topení v ZŠ Itechnické zhodnocení I provede sloucení karet, navýšení úctu Školní budova ZŠ o cástku ,- Kc.. Termín do Obec zajistí, aby pred platbou za prodaný majetek byla uzavrena smlouva. Úctovat až po správné identifikaci platby. Neopakovat chyby - termín trvalý. Úctováno na pol.5032 místo na pol Obec zajistí, aby nedocházelo k chybám v prepisech položek. Termín trvalý. Obec zajistí funkcnost kontrolních orgánu. 2) prodej cásti pozemku k.ú. Vlkonice m.konecným dle bodu c. 5 jednání ZOo 3) prodej cásti pozemku k.ú. B.Hora bratrum Ing. L.Hanzlíkovi a Radku Hanzlíkovi a koupi cásti pozemku k.ú. B.Hora od techto vlastníku dle bodu c. 5 jednání ZOo 4) koupi pozemku k.ú. Vlkonice urceného pro výstavbu obytných a rodinných domu dle bodu c. 5 jednání ZOo 5) aby pan Vlcek doložil ke své žádosti o stavbu FVE jednoduchou studii zámeru stavby a odborné vyjádrení E.ON a.s. a orgánu životního prostredí. II. ZO neschvaluje: 1) prodej pozemku k.ú. Mladíkov M.Kováríkovi dle bodu c. 5 jednání ZO Hlasování: pro 13, proti O, zdržel se O. Zapsal: Overili: Hana Danhová MVDr.F.Roucka M. Blahout 7= Dne: starosta obce ~1~~ ',;

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 13686/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Úhlejov, IČ: 00272281 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.5.2015 KUMSX01I13Q2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 % plnění Schválený

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více