3.2 Právní informační systémy (JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.2 Právní informační systémy (JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.)"

Transkript

1 3.2 Právní informační systémy (JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.) Osobní data ke kapitole Obsah kapitoly ASPI Přehled základních funkcí Vyhledávání předpisů Filtrování zadání Judikatura Literatura a bibliografie Další funkce Lexdata Další systémy právních informací Text kapitoly Cílem této kapitoly je představit konkrétní právní informační systémy, vysvětlit základní principy vyhledávání v těchto systémem a přiblížit nejpoužívanější a nepraktičtější funkce těchto systémů. Většina praktických funkcí právních informačních systémů bude demonstrována na systému ASPI, který je pro studenty PF UP přístupný ve všech počítačových učebnách PF UP. Na prostudování této kapitoly a na procvičení všech příkladů byste si měli vyhradit alespoň 4 hodiny. Záleží však též na Vašich dosavadních zkušenostech při práci s počítačem, popř. zkušenostech s vyhledáváním v různých databázích ASPI Přehled základních funkcí V této podkapitole si představíme systém ASPI, včetně jeho základních funkcí. Po spuštění ASPI se zpravidla objeví úvodní okna s informacemi o novinkách v ASPI, která (pokud se nechceme s novinkami seznámit a potřebujeme v systému začít vyhledávat) zavřeme. Výchozí okno, se kterým budeme nadále pracovat vypadá následovně: Součástí horního rámu okna je mj. informace o datu, ke kterému dni byla databáze aktualizována a informace o částce Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které jsou již do databáze zapracovány. Na výše uvedeném obrázku tedy jde o stav k a zahrnuty jsou již tedy částky č. 8/2008 Sb. a č. 3/2008 Sb.m.s. Exkurs do doby před elektronické :

2 Pojem částka Sbírky zákonů (či Sbírky mezinárodních smluv) vyjadřuje fyzické vyhotovení jednoho svazku (sešitu) Sbírky zákonů, ve kterém může být uveřejněno několik právních předpisů. Den rozeslání této částky je potom dnem platnosti příslušného předpisu. Na obrázku uvedeném níže je znázorněna titulní strana příslušné částky č. 8 z roku 2008, kde je vlevo v záhlaví uvedeno číslo příslušné částky, v záhlaví uprostřed potom datum rozeslání. Jedna částka obsahuje zpravidla více předpisů či jiných pramenů (v našem příkladě jde o vyhlášku č. 17/2008 Sb. a nález Ústavního soudu č. 18/2008 Sb.). V případě rozsáhlejšího zákona obsahuje jedna částka pouze onen jeden zákon. V případě pochybností o správnosti údajů v kterékoli z elektronických databází nám nezbývá než ověřit údaje zalistováním v konkrétní částce tištěné Sbírky zákonů. Vrátíme li se k výchozímu oknu programu ASPI, v horní liště je umístěna řada užitečných ikon, se kterými se naučíme pracovat. Některé z funkcí budete používat pravidelně, jiné pouze příležitostně, ale je žádoucí mít o nich alespoň rámcovou představu. V následující tabulce je proto k dispozici stručné vysvětlení jednotlivých funkcí označených příslušnými ikonami: ikona popis Předpisy Ju Judikatura Li Literatura Eu Předpisy EU a judikatura Evropského soudního dvora Mu Předpisy měst a obcí ČR Vz Vzory Bi Bibliografie Rg Registry, rejstříky a evidence Ka Kalkulačka Vyhledávání předpisů Kliknutím na ikonu či stiskem klávesy F2 se otevře okno pro vyhledávání právních předpisů (viz obrázek níže). Tato funkce je jednou z nejpoužívanějších, neboť kromě dohledání samotného předpisu nabízí řadu dalších podpůrných služeb, které si postupně přiblížíme. Pojem předpis je v tomto systému třeba pojímat šířeji, než jak je chápán v právním jazyce. Pod vyhledáváním předpisů je tak možno vyhledávat i různá sdělení, pokyny apod. Úvodní vyhledávácí maska nám umožní vyhledávat předpisy na základě řady kritérií (číslo předpisu, druh předpisu, autor

3 předpisu, název předpisu, oblasti úpravy atd.) v závislosti na tom, zda již hledáme konkrétní předpis, u něhož známe číslo či název, nebo se pouze snažíme k určitému problému relevantní předpisy dohledat, předem však nevíme které. Vyhledání podle čísla předpisu Vyhledání podle čísla předpisu použijeme v situaci, kdy známe konkrétní požadovaný předpis. Cílem je tedy pouze zjistit jeho aktuální znění, popř. znění k určitému datu. Při zadávání čísla předpisu je třeba dávat pozor, v jakých zdrojích má být tento předpis vyhledán, neboť ASPI obsahuje řadu druhů předpisů (např. zákon, vyhláška, nařízení, sdělení), které jsou obsažené v různých zdrojích (Sbírka zákonů, různé věstníky apod.). Systém navíc umožňuje přístup též k předpisům Slovenské republiky. Pokud neuvedeme za příslušné číslo zdroj (např. Sb.), vyhledá ASPI prameny všech druhů označené daným číslem v různých zdrojích. Text Ústavy České republiky získáme zadáním údaje 1/1993 Sb. a stiskem klávesy Enter či F7 popřípadě kliknutím na ikonku dalekohledu (v okně vlevo nahoře viz obrázek výše). Pokud zadáme pouze 1/1993 bez uvedení dodatku Sb., uvede ASPI tyto prameny (viz obrázek): Pod číslem 1/1993 tak kromě Ústavy nalezneme např. slovenský zákon o Zbierke zákonov uveřejněný ve slovenské Zbierke zákonov (Z.z.) pod číslem 1/1993 či vyhlášku Správy krkonošského národního parku o návštěvním řádu tohoto parku opět pod číslem 1/1993. Pokud se tedy zobrazí více pramenů, klikneme na ten, který požadujeme a poté na ikonku O, popř. Alt+O (zobrazení obsahu předpisu). U některých nejčastěji vyhledávaných předpisů (zejména velkých kodexů) stačí do položky číslo předpisu zadat přímo pouze zkratku, pod kterou je daný předpis obecně znám a používán (např. TZ, TŘ, OZ, OSŘ, Ústava, LPS, SŘ, SŘS, DPH, DP, ZR, PZ, KV, ŽZ, OBZ, NŘ, ZA, ZP).

4 Vyhledání podle názvu předpisu Vyhledání podle názvu předpisu používáme v situaci, kdy neznáme číslo předpisu, ale pouze jeho název, buď přesný či alespoň přibližný. Může se tak ovšem stát, že po zadání požadovaného názvu může systém vygenerovat desítky někdy i stovky položek či naopak pokud zadáme název nepřesně (a tedy uvedeme určitý neexistující výraz), nemusí systém najít položku žádnou. Pokud systém vygeneruje značné množství položek, je vhodné využít další filtry, například položky druh, zdroj, autor, účinnost (srov. dále). Pokud se naopak objeví okénko se smutnou zprávou nenalezen žádný záznam, neznamená to nutně, že by normotvůrce danou oblast společenských vztahů pominul, spíše je potřeba zvážit, zda jsme při zadání názvu buď neudělali v některém slovu překlep či zda není námi použitý výraz natolik specifický, že se zřejmě v názvu předpisu neobjevuje, popř. objevuje v jiném tvaru. Vyhledejte v systému ASPI volební zákony, které jsou v současné době účinné za území ČR. Pokud se nedoberete k výsledku, prostudujte následující pasáže týkající se filtrování informací a hledání dle oblasti úpravy a k úkolu se vraťte. Výsledkem by měly být 4 zákony. Vyhledání v plném textu předpisu Podobně jako v názvu lze vyhledávat též v plném textu předpisu (fulltextové vyhledávání) poslední kolonka v okně ( v textu předpisu ). Tento typ vyhledávání by bez vhodného nastavení různých filtrů téměř neměl smysl, neboť při plnotextovém vyhledávání systém zobrazí zpravidla extrémně vysoké množství různých pramenů. Stejně tak je možné redukovat počet nalezených pramenů zadáním více klíčových slov. Necháme li vyhledat předpisy, ve kterých je obsaženo slovo prezident, vygeneruje ASPI přes 5000 různých pramenů. Po zadáním slov prezident a vláda je nalezeno již pouze 428 pramenů. Po společném zadáním slov prezident, vláda a parlament ASPI nabídne již jen 38 pramenů. Poté, co si vybereme některý z pramenů, lze zobrazit vyhledávané slovo či slova v daném dokumentu kliknutím na ikonu s obrázkem lupy. Úkol 3.1 Vyberte si město, rostlinu, barvu, zvíře a stát začínající na písmeno shodující se s prvním písmenem vašeho příjmení a zkuste vyhledat postupně 5 předpisů, ve kterých se vždy dané slovo vyskytuje. U předpisu vždy identifikujte jeho název, místo jeho publikace, číslo v příslušeném publikačním zdroji, datum přijetí, datum vyhlášení, datum účinnosti Filtrování zadání Filtrování dle druhu, zdroje a autora Při výše zmíněném vyhledávání pramenů na základě jejich názvu či pomocí plnotextového vyhledávání jsou nezbytným pomocníkem některé filtry, v rámci kterých lze požadované prameny ještě specifikovat. Lze je zadat už přímo do úvodní vyhledávácí masky.

5 Popis jednotlivých typů filtrů: Druh Autor Zdroj zákon, vyhláška, nařízení, nález, výnos, atd. státní orgán vydávající daný předpis sbírka, věstník, zpravodaj, atd. Pro zobrazení všech variant, které nabízí filtr Druh a Autor, je potřeba použít ikony Dr (druh předpisu) či Au (autor) uvedené v záhlaví okna. Po kliknutí se otevře okno se zobrazením nabízených druhů předpisů či možných autorů. Příklad zobrazení okna Autor (Au): Číslo v levém dolním rohu vyjadřuje, že v současné době obsahuje databáze 1270 různých položek autorů. Z tohoto seznamu lze autora vybírat přímo kliknutím na položku v uvedeném seznamu a potvrzením OK na pravém dolním okraji okna. Obdobně je potřeba postupovat při zadávání položky Druh. Nabídka položky Zdroj se zobrazí kliknutím na šipku na konci pole zdroj, která zobrazí nabídku, ve které je možno přímo

6 příslušné položky (zdroje) označit viz obrázek níže. Vyhledejte všechny vyhlášky Ministerstva školství České republiky. Vyhledejte všechny ústavní zákony Federálního shromáždění. Filtrování dle platnosti a účinnosti časové aspekty vyhledávání U každého předpisu hraje pro právníka klíčovou roli několik časových aspektů: platnost, účinnost, popř. okamžik přijetí či zrušení. Kromě všech výše uvedených filtrů jsou proto velmi častým a nezbytným pomocníkem při vyhledávání filtry časové, které umožní hledat předpisy nejen v aktuálním znění, ale též vyhledat znění předpisu k určitému datu zpětně či též do budoucna tam, kde je například již schválena řada novel, ale některé nabývají účinnosti až za určitou dobu. Je tak možno využít funkce (viz obrázek níže): posun v časové ose datum (od do) vyhledání v platném či účinném znění (ke konkrétnímu datu)

7 posun v časové ose ke dni do okénka zadáváme požadované datum ve tvaru dd.mm.rrrr. Tato funkce zobrazí předpisy účinné k požadovanému dni. Nebudou tedy zobrazeny předpisy, které již byly zrušeny, ani ty, které jsou sice již schváleny, ale dosud nenabyly účinnosti. datum toto pole umožňuje zadat jeden ze čtyř parametrů, a to datum schválení (např. den schválení zákona Parlamentem) platnosti (např. den rozeslání Sbírky zákonů) účinnosti zrušení Po zvolení některé z těchto variant se do následujících polí od a do vyplní konkrétní datum ve tvaru dd.mm.rrrr. Takto lze zjistit předpisy, které nabyly účinnosti či platnosti nebo které byly schváleny v určitém časovém období či naopak byly v určitém období zrušeny. vyhledávání v platném či účinném znění při fulltextovém vyhledávání po zadání požadovaných slov do vyhledávače je možno ještě následně zvolit, zda mají být tato slova vyhledávána v platném či účinném znění pole za písmenem v umožňuje zvolit variantu v platném znění či v účinném znění a do pole za písmenem k je třeba vložit datum, ke kterému má být vyhledávání provedeno. Úkol 3.2 Vyhledejte znění Ústavy ČR účinné k Vyhledejte všechna nařízení vlády zrušená v období od do Zkuste opět vyhledat město, rostlinu, barvu, zvíře a stát, které jste si zvolili pro jedno z předešlých cvičení, ovšem nyní ve znění předpisů účinných do Výsledky z tohoto a předešlého cvičení porovnejte. Filtrování po zobrazení výsledků vyhledávání V některých případech je praktičtější i přehlednější nejprve zadat parametry vyhledávání (např. klíčová slova) a teprve na

8 základě toho, kolik a jakých položek systém zobrazí, dodatečně přidávat další filtry. Filtry jsou potom zobrazeny na dolní liště okna zobrazujícího výsledky vyhledávání (viz obrázek níže) a při jejich zadávání se automaticky redukuje seznam zobrazených položek. Položky, které systém vyznačí tučně jsou samotné zákony, nikoli již jejich novely ty jsou vyznačeny obyčejně bez vytučnění. Stejně tak bez vytučnění jsou označeny derogační nálezy Ústavního soudu, které se co do důsledku podobají novele rušící předpis či jeho část. Naopak červeně systém vyznačí ty předpisy, které již nejsou účinné (byly zrušeny). Takto i bez nastavení dalšího filtru je možno se v zobrazených položkách snáze orientovat. Pokud chceme seznam ještě redukovat pomocí dalších filtrů, využijeme již zmíněná pole zobrazená na dolní liště: V předchozím příkladu bylo uvedeno, že po společném zadáním slov prezident, vláda a parlament ASPI nabídne 38 položek (viz obrázek výše). Pokud navíc vlevo dole na liště zadáme, že chceme jenom účinné předpisy, zredukuje se seznam na 22 položek, pokud přidáme další filtr, že má jit o zákony (pole druh ), sníží se počet položek na 15. Pokud chceme ze zákonů vyřadit seznam novel, zatrhneme v pravém dolním poli položku vybrané. V seznamu nám zůstane 10 účinných zákonů, ve kterých se vyskytují hledaná slova. Výsledek (včetně zadaných parametrů v dolní liště) bude potom vypadat následovně:

9 Vztahy předpisů filtr vztahů Právní předpisy se mohou nacházet ve vzájemných vztazích, přičemž při vyhledávání je možno tyto vztahy využít. Systém ASPI tak umí rozlišit, který předpis je prováděcí (podzákonný) a který je naopak tomuto prováděcímu předpisu nadřazený. Stejně tak umí přiřadit novelizující zákon k novelizovanému a naopak či posoudit aplikační přednost mezi dvěma předpisy, tedy vztah subsidiarity a speciality. Při vyhledávání je tak možno v základním okně pro vyhledávání předpisů využít pole vztahy předpisů, které nám při kliknutí na šipku na konci pole nabídne několik možností zadání vzájemného vztahu předpisů. Do dalšího pole vpravo potom zadáme předpis, ke kterému se volba vztahu váže (buď číslem či zkratkou např. Prováděcí k 40/1964 Sb. nebo Prováděcí k OZ ). V níže uvedené tabulce jsou vysvětleny základní vztahy mezi předpisy, klávesová zkratka, i možnost jejich využití při vyhledávání konkrétního předpisu. Nadřazené N Po zadání konkrétního předpisu systém vyhledá předpis jemu nadřazený, např. znám li konkrétní vyhlášku či nařízení vlády a potřebuji zjistit, ke kterému zákonu se daný prováděcí předpis vztahuje Prováděcí P Opak funkce předchozí. Například umožňuje k zákonu vyhledat jeho prováděcí předpisy. Aktivní derogace A Tato funkce vyhledá předpisy, které byly zadaným předpisem novelizovány ( co je novelizováno ). Po zadání konkrétního předpisu systém vyhledá, kterých dalších předpisů se zadaný předpis dotknul (změnil, vypustil ustanovení apod.). Pasivní derogace D Umožňuje vyhledávat změny předpisů, tedy novely. Po zadání konkrétního předpisu systém vyhledá všechny předpisy, které novelizovaly zadaný předpis ( čím je novelizováno ). Speciální S Speciální předpis má při aplikaci přednost před předpisem obecným (subsidiárním). Po zadání speciální k systém vyhledá předpisy, ke kterým je zadaný předpis ve vztahu speciality. Subsidiární U Subsidiární předpis se používá podpůrně k předpisu speciálnímu tam, kde

10 speciální předpis určitou věc neupravuje. Po zadání subsidiární k systém vyhledá předpisy, vůči kterým se zadaný předpis použije podpůrně. Potřebujeme zjistit, jaké ministerské vyhlášky se vztahují ke stavebnímu zákonu. Nejprve do základního vyhledávacího okna v poli vztahy předpisů zvolíme variantu Prováděcí k a do následujícího pole zadáme STZ (zkratka pro stavební zákon, systém automaticky doplní do pole číslo zákona, tj. č. 183/2006 Sb.). Zobrazí se přehled prováděcích předpisů, který obsahuje mimo vyhlášek i další dokumenty: Chceme li nyní ze zobrazených výsledků ponechat pouze vyhlášky ministerstva, vybereme ve spodní části okna v poli druh variantu vyhláška a zůstane nám zobrazených 6 prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu (viz obrázek níže). Dvoukliknutím na název kterékoli z nich (popř. kliknutím na ikonu O ) se zobrazí požadovaných obsah vybrané vyhlášky. Vztahy nadřazenosti a podřazenosti jsou v právu poměrně jasné a i právní informační systém je může indikovat poměrně přesně. Stejně tak u aktivní a pasivní derogace systém může vždy jednoznačně určit, zda určitý zákon část jiného zákona přímo změnil, zrušil či doplnil (aktivní derogace), resp. zda byl nějaký zákon jiným změněn, zrušen či doplněn (pasivní derogace). Jde vždy o tzv. přímé novelizace. V druhém příkladu potřebujeme zjistit informaci o tom, zda už byl stavební zákon novelizován a pokud ano, od kdy změna nastala a čeho se týkala. V základním vyhledávacím okně v poli vztahy předpisů zvolíme variantu Derogace pasivní k a do následujícího pole zadáme STZ či 183/2006 Sb.

11 Vzhledem k tomu, že stavební zákon je poměrně nový, systém vyhledal zatím jen jednu novelu (zobrazí se zákon č. 68/2007 a název změna stavebního zákona. Pro zjištění bližší informace o novele stačí dvakrát kliknout na daný zákon či na ikonu I vlevo nahoře v okně a zobrazí se základní údaje o dané novele (viz obrázek): byla schválena , platnosti i účinnosti nabyla , lze ji dohledat v částce č. 31 Sbírky zákonů z roku 2007 na straně 872. Kliknutím na ikonu O zobrazíme obsah novely (jde o krátkou novelu obsahující pouze dva články první vypouští z 15 odst. 1 stavebního zákona písmeno e), druhý stanoví účinnost novely (dnem vyhlášení, tj. dnem rozeslání Sbírky zákonů, tedy dnem platnosti): Budeme li chtít zjistit, co ono vypuštěné ustanovení 15 odst. 1 písm. e) stavebního zákona až do obsahovalo, je možno postupovat několika způsoby. Například můžeme v základním vyhledávacím okně zadat vyhledání stavebního zákona a využít přitom funkce posun v časové ose ke dni (srov. výše), když do daného pole vložíme datum (či dřívější). Takto získáme znění zákona (tedy příslušného paragrafu) před provedenou novelou. Pohodlnější způsob bez nutnosti pamatovat si datum novely bude zadat vyhledání stavebního zákona, proklikat se až na obsah zákona a využít pole v levém horním roku okna označené ikonou Zn (Různá znění), které nám nabídne data, ke kterým můžeme vygenerovat různá znění zákona (viz obrázek níže).

12 Počet variant odpovídá počtu novel, s tím, že přednastavenou pozicí je poslední stav textu, tj. aktuální znění. V našem příkladu nám pole vedle varianty poslední stav textu nabídne i variantu do /2007 Sb. Jejím výběrem se text zákona automaticky změní do podoby před touto novelou, v našem příkladu se tedy do 15 odst. 1 vrátí písmeno e). Systém navíc zobrazí pozadí zákona růžově, což uživateli naznačuje, že se pohybuje ve znění zákona, které již není aktuální (účinné). Výše popsaný filtr vztahů je obsažen též buď v horní liště okna zobrazujícího výsledky vyhledávání určitého předpisu či v dolní liště tohoto okna, kdy je možno opět až dodatečně, tj. po zobrazení výsledků vyhledávání, přidat jeden z filtrů vztahů. Při práci s právními předpisy může nastat problém, pokud se v právu vyskytne tzv. nepřímá novelizace, kdy novější předpis upravuje určitou věc jinak než starší předpis, ovšem novější předpis se nijak nedotknul textu předpisu původního (nedošlo tedy k přímé novele). Pokud si takto dva předpisy stejné právní síly odporují, je potřeba použít právní úpravu novější (dle zásady lex posterior derogat priori). Systémy právních informací však nemusejí takovéto faktické překrývání se dvou předpisů indikovat. Stejně tak může být v některých případech sporné, zda a kdy je mezi předpisy či jejich ustanoveními vztah speciality či subsidiarity. Pokud dojde ke vzájemné kombinaci nepřímé novely a vztahu speciality, pak má přednost specialita. Pokud je tedy starší předpis v rozporu s předpisem novějším, avšak starší předpis je ve vztahu speciality k předpisu novějšímu, použije se předpis speciální, i když je starší. Výše naznačená pravidla aplikace jsou však sama předmětem právního výkladu a nejsou vždy zcela zřejmá. Často až soud v konkrétním sporu rozhodne, zda dopadají dané předpisy na stejnou oblast a který je předpisem speciálním a který obecným. Může též dojít k situaci, kdy jeden kodex je obecný ke kodexu jinému (speciálnímu), avšak část ustanovení kodexu speciálního může mít charakter obecných a subsidiárních ustanovení k předpisu dalšímu či dokonce k části

13 zmíněného kodexu obecného. V těchto složitějších právních vztazích mezi předpisy nelze tedy plně a vždy spoléhat na právní informační systém, neboť by ve sporných případech mohl tento systém suplovat činnost orgánů aplikujících právo, např. soudů, které teprve mohou s konečnou platností stanovit, zda na daný případ kolidujících norem dopadá pravidlo lex posterior derogat priori nebo zda jde o vztah speciality či subsidiarity. Právní systémy jsou tedy vždy velmi dobrými pomocníky při vyhledávání právních informací, práce s nimi však vyžaduje dobrou znalost teorie práva i přehledovou znalost právního řádu a schopnost umět nalezené informace logicky propojovat a aplikovat na praktické případy....používání počítačů v tvorbě práva a v jeho aplikaci je v zájmu společenského pokroku i v zájmu zdokonalování zákonnosti naprosto nezbytné, ( ) počítač je v právu neocenitelným pomocníkem člověka, ale nemůže ho nahradit a zbavit ho jeho odpovědnosti. VIKTOR KNAPP Nehledě na to, že i v systémech právních informací se mohou občas vyskytnout chyby a zkušený uživatel by měl být schopen jednak určitého nadhledu a kritické reflexe, jednak v případě pochybností též schopen si informace ověřit a dohledat v jiných zdrojích. I z tohoto důvodu je vhodné umět pracovat s více systémy právních informací či umět předpis dohledat i v tištěné Sbírce zákonů. Důležité Počítač je někdy dobrý sluha, ale vždy špatný pán. Najděte předpisy, které se použijí podpůrně při aplikaci obchodního zákoníku V předchozím cvičení jste vyhledali znění Ústavy ČR k Nyní vyhledejte znění Ústavy k a uveďte ke kolika změnám v daném období došlo, kterými zákony byly dané změny provedeny, ke kterým datům byla Ústava v daném období měněna, kterých ustanovení se každá z novel dotkla. Najděte předpisy, které jsou předpisy speciálními k občanskému soudnímu řádu a uveďte, kolik z nich nabylo účinnosti dříve než osř. Vyhledejte prováděcí vyhlášky k občanskému zákoníku, vyberte pouze účinné a uveďte, které a kolikrát již byly měněny a kterými předpisy byla změna provedena. Hledání dle oblasti úpravy Další důležité kritérium, které lze při vyhledávání využít, je kritérium oblasti právní úpravy. V situaci, kdy např. potřebujeme dohledat právní předpisy k určité konkrétní oblasti či konkrétnímu institutu, lze ze seznamu nabízených oblastí určitou vybrat a v rámci ní provádět další vyhledávání. Systém má zakotveny tři úrovně obecnosti, ve kterých je možno se pohybovat. Jsou jimi (řazeny od úrovně obecné po konkrétní): právní odvětví právní obory a oblasti úpravy Na úvodní obrazovce (vyhledávání předpisů) slouží k dané funkci pole nazvané oblasti úpravy. Oblasti úpravy jsou označeny konkrétními čísly, přičemž pro výběr oblasti z nabízeného seznamu slouží ikona Ob v horní liště okna.

14 V případě, že chceme vyhledat předpisy či judikáty k určitému institutu z občanského práva, otevřeme okno s nabídkou oblastí úpravy (Ob). Objev í se nabídka 29 právních oborů (viz obrázek níže), přičemž každý je označen určitým dvojčíslem (např. občanské právo 27). Po kliknutí na obor občanské právo systém nabídne odvětví z práva občanského (označené čtyřčíslem začínajícím 27). Vyberme např. věcná práva (označené čtyřčíslem 2734), a systém nabídne oblasti, které se věcných práv dotýkají (všechny začínají čtyřčíslem 2734). Vybereme z nich např. institut držba, přičemž se opět zobrazí úvodní vyhledávácí maska, kde v poli oblasti úpravy je již uvedeno číslo

15 Pokud s určitou oblastí pracujeme trvale, stačí pak do pole oblasti úpravy přímo zadat ono číslo dané oblasti, popř. odvětví (např. 2734) či oboru (např. 27). Vyhledejte zákony, které se vztahují k problematice pojištění, vyhlášky, které se týkají voleb, zákony, které za první republiky upravovaly tiskové právo, zákony, které se vztahují k ochraně zvířat Judikatura Pro vyhledávání judikatury (soudních, popř. jiných rozhodnutí) slouží funkce Judikatura (ikona Ju v horní liště okna). Po zvolení funkce Judikatura se zobrazí následující okno: V rámci vyhledávání v judikatuře je možno využít následujících funkcí: Druh Autor Ze dne od do čj./ sp.zn. Položka nabízí výběr z následujících druhů hledaných dokumentů: nález, rozhodnutí,rozkaz, rozsudek,stanovisko,usnesení. Nabídne seznam soudů a dalších státních orgánů, jejichž rozhodnutí má být vyhledáno. Pokud nejde o jedinečný orgán (např. Ústavní soud, Evropský soud pro lidská práva, Veřejný ochránce práv), nýbrž o druh orgánu (např. Krajský soud), je možno v následném poli vpravo (vedle pole autor) konkretizovat daný státní orgán (tedy zvolit místní působnost). Např. Krajský soud Brno. Hledání judikátu podle konkrétního data či přibližné doby vydání. Hledání v případě, kdy známe konkrétní spisovou značku či číslo jednací daného rozhodnutí. Postačí zadat i ve zkrácené podobě, tj. např. nález Ústavního soudu

16 Pramen Název Rejstřík Oblast úpravy Vztah k předpisu V textu sp. zn. Pl. ÚS 18/06 postačí zadat jako 18/06. Umožňuje vyhledávat v konkrétních sbírkách soudních či jiných rozhodnutí (např. Sb.n.u.US Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu) Zpravidla využijeme, pokud nehledáme konkrétní rozhodnutí, nýbrž potřebuje nalézt všechna rozhodnutí k určitému tématu. Systém pak vyhledává podle klíčových slov v názvu rozhodnutí. Zadáme např. spravedlivý proces či svoboda shromažďování apod. Systém obsahuje podrobný rejstřík řady pojmů, které je možno pro upřesnění vyhledávání zadat. Buď vyplníme rejstříkové heslo přímo do pole rejstřík, nebo vybereme heslo ze seznamu, který se nám objeví po kliknutí na ikonu s písmenem R v horní liště okna. Stejná funkce jako byla výše popsána u vyhledávání právních předpisů. Nabídku oblastí úpravy vyvoláme kliknutím na ikonu Ob. Hledání judikatury ke konkrétnímu zákonu či konkrétnímu ustanovení zákona. Pokud zadáváme konkrétní ustanovení, uvedeme nejprve právní předpis (číslem či zkratkou), dvojtečku, a za dvojtečku příslušný paragraf či článek. Například: TZ: 9 či 140/1961 Sb.: 9. Jde o fulltextové vyhledávání v judikatuře, které lze omezit na vyhledávání pouze v právních větách zaškrtnutím příslušné možnosti pouze právních vět. Potřebujeme zjistit, která rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se vztahují k problematice porušení shromažďovacího práva. V okně judikatura vybereme položku autor : Evropský soud pro lidská práva a do oblasti úpravy zadáme pojem shromažďování. Systém nám nabídne upřesnění oblasti úpravy otevřením okna se třemi variantami zadání (viz obrázek): Zvolíme variantu porušování svobody shromažďování a sdružování a systém zobrazí 4 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Pokud si chceme být jistí, že jsme opravdu vyhledali všechny relevantní judikáty k určitému tématu, je vhodné zadat několik obdobných oblastí úpravy a výsledky konfrontovat. Stejně tak lze výsledky ověřit a srovnat s vyhledáním podle rejstříku či klíčových slov, abychom si byli jisti, že nám žádné důležité klíčové rozhodnutí neuniklo. Při vyhledávání konkrétních rozhodnutí by mohlo pomoci, pokud bychom vyhledávali judikáty podle jmen sporných stran. Ne vždy to však je možné díky tzv. anonymizaci rozhodnutí, která je obvyklá u soudů v České republice. V rozhodnutích jsou tak strany sporu pravidelně označovány pouze iniciálami, i když z dalších okolností může být jasně patrné, o jakou jde osobu (Často je anonymizace prováděna mechanicky dokonce u všech jmen či názvů obsažených v rozhodnutí, což může vést až ke komickým důsledkům (např. ve výroku rozhodnutí, které se týkalo stíhání vydavatele knihy Mein Kampf Nejvyšší soud ČR mj.uvádí, že obžalovaný... jako ředitel a majitel nakladatelství O. II. v lednu 2000 zadal překlad do češtiny a vytištění spisu A. H. M. K., knihu nechal svázat do černých desek, na jejichž přední stranu navrhl vytištění zlaceného nápisu psaného švabachem A. H. M. K. a pod něj umístit zlacený znak strany N. citace z rozhodnutí 3 Tdo 1174/2004). K oprávněné kritice anonymizace rozhodnutí srov. např. Derka, L., Kühn, Z.: Je anonymizace publikovaných soudních rozhodnutí vskutku nutná?, Jurisprudence, č. 1/2005.). U soudů evropských (Evropský soud pro lidská práva, Evropský soudní dvůr) či amerických (vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího soudu USA) je vyhledávání podle jmen stran sporu poměrně obvyklé, při hledání českého judikátu nám jména sporných stran velmi často nepomohou. Při vyhledávání tak velmi záleží na naší schopnosti zvolit vhodná klíčová slova, která nás ke hledanému judikátu mohou přivést. Při příliš přesném zadání však můžeme omylem některý z důležitých judikátů eliminovat.

17 1. Vyhledejte rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, která se vztahují k problematice náhrady škody. 2. Vyhledejte rozhodnutí Ústavního soudu, které se týkaly sporů prezidenta Klause a předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Brožové Literatura a bibliografie Další dvě funkce se týkají práce s literaturou, přičemž Literatura (ikona Li) umožňuje přístup do plného textu zpravidla určitého článku či analýzy umístěného v systému ASPI, Bibliografie (ikona Bi) pouze zobrazuje informační údaje o tom, zda určitý článek či kniha existuje a podrobné údaje o nich. Při vyhledávání literatury (modul Literatura) je vyhledávácí okno podobné jako u vyhledávání judikatury. Literaturu je tedy možno vyhledávat dle druhu textu po kliknutí na šipku na konci pole autor systém nabídne tyto možnosti druhu textu (viz obrázek níže): článek/autorský text důvodová zpráva Informace ASPI Komentář Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zástupce ( vykls ) vzor, autora ikona Au zobrazí jmenný seznam autorů, jejichž text má systém ASPI k dispozici, názvu vyhledání dle slov v názvu příslušného textu, pramene ikona Pr zobrazí seznam možných pramenů, ve kterých lze příslušný text vyhledat (časopisy, věstníky, zpravodaje, vnitřní databáze textů ASPI), rejstřík stiskem ikony s písmenem R na horní liště okna se zobrazí abecedně řazený věcný rejstřík (viz obrázek), který má více úrovní obecnosti a vytváří pojmového pavouka, v rámci kterého je možno vybrat konkrétní rejstříkové heslo, ke kterému bude dohledána příslušná literatura (např. bankovky, bezdomovec), oblast úpravy stejné jako u vyhledávání předpisů či judikatury (seznam se zobrazí pomocí ikony Ob ),

18 vztah k předpisu opět stejná funkce jako u vyhledávání předpisů či judikatury, tedy možnost dohledání literatury ke konkrétnímu zákonu či jinému předpisu či jeho jednotlivému ustanovení, plnotextové vyhledávání v textu příslušného článku, komentáře atd. Při vyhledávání bibliografie se zobrazí podobné vyhledávácí pole jako u literatury (viz obrázek), nalezené prameny však nelze v systému ASPI otevřít a číst, nýbrž výsledek vyhledávání slouží pouze jako základ pro orientaci v dostupné literatuře, které se vztahuje k určitému tématu, institutu, ustanovení, předpisu atd. (v závislosti na tom, podle jakého klíče vyhledáváme) Další funkce Mezi další funkce systému ASPI, které mohou být dalším užitečným pomocníkem nejen při vyhledávání právních informací, ale též při aplikaci práva jsou Předpisy EU a judikatura Evropského soudního dvora (Eu) Předpisy měst a obcí ČR (Mu) Vzory (Vz) Registry, rejstříky a evidence (Rg) Kalkulačka (Ka) Všechny tyto funkce se aktivují pomocí ikon na horní liště okna. Předpisy EU a judikatura Evropského soudního dvora (Eu)

19 Tato funkce slouží k vyhledávání právních předpisů EU (nařízení, směrnice, doporučení, informace, atd. pole druh ) vydávaných evropskými orgány (Rada, Komise, Evropský parlament, atd. pole autor ) a taktéž k vyhledání rozhodnutí Evropského soudního dvora. Podobně jako bylo výše popsáno vyhledávání právních předpisů a judikatury, lze na základě stejných kritérií a postupů vyhledávat i předpisy a judikaturu EU. Předpisy měst a obcí ČR (Mu) Tato funkce je velmi užitečná, budeme li potřebovat pracovat s předpisy základních územních samosprávných celků, tj. obcí, resp. měst. Daná funkce umožňuje vyhledávat předpisy dle jejich druhu (vyhlášky, nařízení, usnesení, směrnice, veřejnoprávní smlouvy atd. pole druh ), konkrétní obce, která příslušný předpis vydala (pole Obec obsahuje seznam všech obcí), autora předpisu (rada, zastupitelstvo, starosta, primátor pole autor ), dalších standardních kritérií popsaných u právních předpisů (název, rejstříkové heslo, datum, plnotextové vyhledávání atd.). Potřebujeme nalézt všechny obecně závazné vyhlášky města Olomouc, které se týkají regulace hluku v souvislosti s provozováním pohostinských zařízení. Do pole obec zadáme Olomouc, do pole druh zadáme vyhláška a v rejstříku vybereme položku životní prostředí, která nám nabídne řadu podoblastí, mj. Hluk. Omezení veřejné produkce hudby. Provoz hostinských a jiných provozoven. Po vyplnění těchto tří polí vyhledáme (ikona dalekohled, popř. F7, popř. Enter) a systém zobrazí čtyři nalezené položky (viz obrázek) dvě platné vyhlášky a dvě již zrušené vyhlášky (na počítači zobrazeny červeně).

20 Obsah vyhlášky zobrazíme ikonou O či dvojitým kliknutím na příslušný předpis. Vzory (Vz) Praktickým pomocníkem v právní praxi může být funkce Vzory, která umožňuje vyhledat a zobrazit vzory pro řadu právních úkonů či právních podání (smlouvy, žaloby, odvolání, dovolání, stížnosti, rozhodnutí atd.). Vzory je opět možno vyhledat podle řady již výše zmiňovaných kritérií. Potřebujeme nalézt vzor 1) obžaloby a 2) žaloby ve věci autorského práva. ad 1) Pomocí ikony Dr zobrazíme nabídku všech druhů vzorů, vybereme položku obžaloba a systém po zahájení vyhledávání zobrazí vzor obžaloby bez nutnosti vyplňovat další pole (např. v poli Právní obor není nutné zadávat trestní právo, neboť pojem obžaloba se k jinému odvětví neváže). ad 2) Opět pomocí ikony Dr zobrazíme nabídku druhů vzorů, vybereme tentokrát žaloba, zároveň vyhledávání omezíme tím, že v poli Právní obor vybereme položku autorské právo. Po zahájení vyhledávání systém nalezne čtyři typy vzorů žalob použitelné v autorskoprávních sporech (viz obrázek).

21 Registry, rejstříky a evidence (Rg) Tato funkce zobrazí webové odkazy na řadu rejstříků či evidencí vedených různými státními orgány na jejich webových stránkách. Na dané rejstříky je možno se dostat i bez systému ASPI přímo přes příslušnou webovou stránku. Tato funkce však sumarizuje všechny webové adresy na jednom místě a usnadňuje a urychluje hledání. Podrobnosti k některým webovým adresám viz dále. Kalkulačka (Ka) Kalkulačka může být velmi praktickým pomocníkem v právní praxi, neboť na rozdíl od běžné kalkulačky je tato přímo propojena s právními předpisy, jejichž aktuální či minulá znění automaticky zohledňuje při výpočtech řady operací, bez nichž se v právu nelze obejít. Kalkulačka umožňuje počítat: lhůty úroky z prodlení poplatky z prodlení soudní poplatky odměny advokáta notáře

22 exekutora správců a likvidátorů některé pracovně právní výpočty (vyúčtování služební cesty, výpočet dovolené, životního minima, nemocenské apod.). 1. Vyhledejte literaturu a bibliografii k problematice 1) náhrady škody, 2) trestného činu vraždy, 3) voleb do obecních zastupitelstev. 2. Vyhledejte vzory odvolání v civilním řízení a trestním řízení a vzor plné moci pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva. 3. Vyhledejte vyhlášky města Olomouce 1) schválené v letech a 2) zrušené v roce Lexdata Přehled základních funkcí Další systém pro vyhledávání právních informací, který je studentům PF UP zdarma k dispozici, je systém Lexdata společnosti C. H. Beck. Přístup je možný přes internet na adrese Přihlašovacího jméno je lexupol a heslo chbeck. Toto přihlašovací jméno a heslo je k dispozici pouze pro PF UP a proto je možné je využít pouze na počítačích v síti PF UP. Systém Lexdata nemá takovou škálu funkcí jako ASPI. Ty, které jsou k dispozici, jsou však obdobné funkcím v systému ASPI a i způsob práce a vyhledávání je podobný. Pokud se naučíte pracovat s jedním systémem právních informací, bude přechod na jiné systémy a jejich používaní snazší a více automatické. Proto si představíme systém Lexdata i další informační systémy již méně podrobně. Po přihlášení se do systému můžeme využít nabídky na zobrazení aktuálních informací v podobě záložek vychází, nabývá účinnosti a zrušené umístěné v horní části okna. vychází Aktuální seznam právě vyšlých předpisů (zákonů i podzákonných předpisů) seřazené podle data rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů. nabývá účinnosti Aktuální seznam předpisů, které nabývají účinnosti seřazené podle data nabytí účinnosti. zrušené Aktuální seznam předpisů, které byly zrušeny (seřazeny dle data pozbytí platnosti (účinnosti).

23 U všech předpisů ve výše uvedených seznamech lze klinutím zobrazit jejich plný text. Pro samotné vyhledávání je možno využít nabídky záložek právní předpisy, judikatura a literatura, další předpisy, legislativa EU a kompletní databáze umístěné jak v horní části okna horizontálně, tak v pravé části okna vertikálně (viz obrázek níže na obrázku je zachyceno provedení výběru zvolením záložky právní předpisy ). Vyhledání právních předpisů Pro vyhledání právního předpisu je možno použít vyhledávač základní vyhledávání (v horní části okna), pokud nechceme požadavky blíže specifikovat. Pro podrobné vyhledávání (v druhé části okna) je již potřeba vyplnit některé z nabízených polí, podobně jako v systému ASPI. Tedy buď číslo předpisu, nebo jeho název, nebo slovo či část textu pro plnotextové vyhledávání, související předpis, druh předpisu (po kliknutí na šipku se zobrazí nabídka obdobná jako u druhů předpisů popsaných výše u systému ASPI). Dále je možno využít též časových údajů, tj. buď zadat datum, ke kterému má být daný předpis účinný (možno využít i kalendáře umístěného vedle pole účinný k datu ), nebo datum či časové rozpětí vydání hledaného předpisu ( od do ). Do pole účinný k datu se automaticky nastaví aktuální datum. Vyhledání judikatury a literatury V systému Lexdata je vyhledání judikatury a literatury spojeno v rámci jedné záložky. V tomto vyhledávání je možno využít třech základních nástrojů: a. společně vyhledání judikatury a literatury v základním vyhledávání b. samostatné podrobné vyhledání v judikatuře c. samostatné podrobné vyhledání v literatuře ad a) při společném vyhledání judikatury a literatury využijeme první dvě pole v rámci záložky literatura a judikatura a využijeme tak buď základní vyhledávání (např. klíčová slova ), nebo zadání konkrétního předpisu či přímo jeho paragrafu či článku, ke kterému chceme příslušnou judikaturu a literaturu dohledat (viz obrázek níže bod 1).

24 Oproti systému ASPI, který vyhledává judikaturu i literaturu separátně, má systém Lexdata v tomto způsobu společného hledání výhodu, neboť často k určité problematice hledáme zároveň judikaturu i literaturu a není potřeba hledání rozdělovat na dvě fáze. Pokud budeme chtít zjistit relevantní judikaturu i literaturu týkající se volební kampaně, stačí zadat do základního vyhledávání volební kampaň a systém zobrazí 36 nalezených pramenů (viz obrázek) od rozhodnutí Krajských soudů, přes rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, až po rozhodnutí Ústavního soudu a odborných statí týkajících se tématu volební kampaně. Ukázka zobrazení výsledků vyhledávání:

25 Kliknutím na spisovou značku či číslo časopisu se zobrazí plný text rozhodnutí (či statě.) ad b) při samostatném podrobném vyhledání v judikatuře (obrázek výše bod 2) je možno vyhledávat judikaturu na základě několika parametrů: vyhledání zadáním slov v textu právní věty ( právní věta ), vyhledání dle soudu, který rozhodnutí vydal ( soud ), vyhledání dle data rozhodnutí ( datum rozhodnutí ), vyhledání dle spisové značky ( spisová značka ), vyhledání dle místa, kdy byl judikát publikován systém po kliknutí na šipku zobrazí nabídku možných zdrojů ( publikováno ), vyhledání dle čísla judikátu a čísla sešitu (pole číslo judikátu a číslo sešitu ) použijeme v případě, že vyhledáváme judikát v rámci konkrétní tištěné sbírky zadané do pole publikováno, plnotextové vyhledávání dle klíčových slov či slovních spojení, vyhledání na základě zadání předpisu (či jeho ustanovení), ke kterému se má judikát vztahovat ( souvis. předpis ), kombinace výše uvedených variant. ad c) samostatné podrobné vyhledání v literatuře je ve stejném okně pod stejnou záložkou jako předchozí dvě uvedené varianty (nutno rolovat na spodní část okna). Tato funkce umožňuje vyhledávat dle názvu a autora publikace u periodik dle titulu, tj. názvu časopisu (možno využít seznamu titulů), čísla sešitu (časopisu), klíčových slov v plnotextovém vyhledání dle souvisejícího předpisu či jeho ustanovení (při vyhledávání odborných článků k určitému paragrafu konkrétního zákona) u neperiodických publikací (knih) dle

26 vydavatele (možno zobrazit seznam) roku vydání Při vyhledávání v literatuře i judikatuře je třeba mít na vědomí, že ne každý systém právních informací obsahuje kompletní databázi existujících pramenů. Často jsou omezeny jen na některé typy časopisů či pouze na některé vydavatele. Je tedy velmi užitečné si informace vyhledat paralelně ve dvou či třech informačních systémech, porovnat a zkompletovat. 1. Vyberte si některého z pedagogů fakulty a zkuste dohledat jeho publikace prostřednictvím systému Lexdata a systému ASPI (funkce bibliografie ). Výsledky hledání porovnejte Zvolte si 3 právní instituty a zkuste k nim dohledat relevantní judikaturu i literaturu prostřednictvím systému Lexdata a systému ASPI. Výsledky porovnejte. Při značném množství nelezených pramenů je vhodné zadání zúžit. Další předpisy Narozdíl od ASPI, kde jsou pod předpisy zahrnuty prameny publikované ve Sbírce zákonů i v dalších publikačních zdrojích, systém Lexdata rozlišuje Právní předpisy a Další předpisy. Mezi Dalšími předpisy lze tak vyhledávat ty předpisy či dokumenty, které nebyly publikovány ve Sbírce zákonů, nýbrž zpravidla v různých věstnících (např. Věstník České národní banky, Věstník České advokátní komory, věstníky ministerstev atd.). Půjde o resortní předpisy, předpisy orgánů územních samosprávných celků, taktéž sem spadají např. i důvodové zprávy. Způsob vyhledávání je obdobný jako vyhledávání Právních předpisů, tedy buď podle čísla, názvu, vydávajícího orgánu, souvisejícího předpisu, data vydání či na základě fulltextového vyhledání podle klíčových slov. Legislativa EU Funkce legislativa EU umožňuje vyhledávat prameny evropského práva buď podle čísla CELEXu, je li nám známo, podle roku vydání, typu dokumentu (kliknutím na šipku za pole typ dokument systém zobrazí nabídku, např. dohoda, rozhodnutí, rezoluce, nařízení, směrnice viz obrázek), názvu, dotčeného vnitrostátního předpisu, pomocí klíčových slov v plnotextovém vyhledávání.

27 Potřebujeme zjistit, zda existuje nějaká evropská směrnice týkající se zákona o rozhlasovém a televizním vysílání č. 231/2001 Sb. Do pole dotčený př. ČR zadáme 231/2001 a v poli typ dokumentu vybereme položku Směrnice. Po vyhledání systém zobrazí dvě evropské směrnice, které se daného zákona dotýkají (prakticky jde o jednu směrnici, přičemž ta druhá je její novelou). U obou směrnic se zobrazí jejich CELEXové číslo, po kliknutí na toto číslo se dostaneme k plném znění textu. Obě směrnice se zobrazí v anglickém jazyce. Jinak platí, že ty evropské předpisy, které jsou již přeloženy do češtiny, se zobrazí česky. Často však mohou existovat různé neoficiální překlady, např. na stránkách ministerstev či jiných státních orgánů, kterých lze též využít. Tudíž pokud dohledáme určitý evropský pramen práva a systém nám nabízí pouze anglickou verzi, lze se pokusit pomocí internetových vyhledávačů zadáním čísla předpisu dohledat jeho českou verzi. Při používání českých překladů je však třeba postupovat obezřetně v závislosti na tom, z jakého zdroje překlad pochází. Kompletní databáze Funkce kompletní databáze umožňuje vyhledávat ve všech zmíněných databázích současně. Výhodou je to, že lze provést pouze jedno vyhledávání na základě jednoho zadání (např. při velmi úzkém a specifickém dotazu, ke kterému je potřeba shromáždit co nejvíce nejrůznějších pramenů), nevýhodou naopak to, že zobrazených výsledků může být velké množství a je potřeba je ještě následně třídit Další systémy právních informací Kromě dvou výše popsaných systému jsou v rámci počítačové sítě PF UP studentům k dispozici ještě další systémy právních informací, které je možno k vyhledávání právních informací, ale též k vzájemné verifikaci informací využívat. Jsou to systémy Codexis a LexGalaxy. Pokud nejsou spouštěcí ikony umístěny na ploše počítače, lze program spustit ze síťového disku H. Podrobně se těmito systémy již zabývat nebudeme, neboť řada funkcí je stejná či obdobná funkcím, které jsme si představili u dvou výše uvedených systémů a jejich použití je tedy analogické.

28 Systém Codexis je pro prvotní seznamování se s vyhledáváním právních informací poměrně přehledný, graficky přívětivý a jednoduchý. Vstupní heslo do systému na síti PF UP je student. Naopak systém LexGalaxy již z ohledem na značné množství funkcí, kritérií a možností hledání vyžaduje hlubší znalost problematiky vyhledávání a filtrování právních informací. Vstupní heslo na síti PF UP systém nevyžaduje.

Připravované právní předpisy EU

Připravované právní předpisy EU Připravované právní předpisy EU Jak používat pokročilé vyhledávání v databázi EUR-Lex Začínáme Běžte na internetové stránky EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs. Ve vodorovné nabídce

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

ISI WEB OF SCIENCE - manuál

ISI WEB OF SCIENCE - manuál ISI WEB OF SCIENCE - manuál Obsahuje především bibliografické údaje a abstrakty článků cca 8 000 vědeckých a odborných časopisů z oblasti přírodních a společenských věd od roku 1945 do současnosti. U některých

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon)

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: elearningový kurz seznamuje postup práce s formulářem Kvalifikovaných dodavatelů. Průvodce kurzem: V kurzu se studující

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Funkce hromadné korespondence se v aplikaci Word používá k vytvoření např. Formulářového dopisu zasílaného mnoha zákazníkům. Každý takový dopis obsahuje stejný druh informací, ale

Více

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Eldar Iosip, Eliška Roubalová, Tomáš Milata Analýza relevantních UI směrnic platformy Android Obecná struktura aplikace z nejvyšší úrovně se lze přes obrazovky

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více