Výroční zpráva o hospodaření za rok Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření za rok Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové"

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003 Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

2 Úvod výroční zprávy o hospodaření za rok 2003 Hospodářským výsledkem Farmaceutické fakulty V Hradci Králové za rok 2003 je ztráta ve výši 339 tis.kč, která je svou výší srovnatelná se ztrátou v roce 2002 ( 325 tis.kč). Na rozdíl od předchozího roku vzrostla ztráta v hlavní činnosti na tis.kč, byla však kompenzována ziskem doplňkové činnosti v konečné výši 696 tis.kč. Fakulta hospodařila v hlavní činnosti v roce 2003 s celkovými prostředky na provoz, výzkum, účelovými neinvestičními prostředky a vlastními příjmy v celkové výši tis.kč, což ve srovnání s rokem 2002 představuje nárůst příjmů o tis.kč. Provozní dotace MŠMT bez výzkumu vzrostla z tis.kč v roce 2002 na tis.kč v roce Navýšením příjmů však nebyl pokryt nárůst nákladů ve srovnání s rokem 2002 o 2,8 % a tím došlo k výše uvedené ztrátě v hlavní činnosti. Z nákladových položek se zvýšil ve srovnání s rokem 2002 objem mzdových prostředků z důvodu navýšení tarifních mezd od o 5% a dále odpisy majetku, jehož hodnota opět podstatně vzrostla vlivem investičních dotací z mimofakultních zdrojů. Vlastní příjmy v rámci hlavní činnosti dosáhly za rok 2003 výše tis.kč a proti roku předchozímu to představuje nárůst o téměř 1,5 mil.kč. Doplňková činnost na farmaceutické fakultě vytvořila výnosy v hodnotě tis.kč, které jsou ve srovnání s rokem 2002 vyšší o 16,3%. V průběhu roku 2003 získala fakulta neinvestiční prostředky v hodnotě tis.kč na projekty FRVŠ a 790 tis.kč z rozvojových programů MŠMT. V rámci výzkumu byly použity prostředky získané z GAČR ( tis.kč), IGA MZ (584 tis.kč) a především tis.kč na čtyři výzkumné záměry a tis.kč v rámci Centra výzkumu na FaF. V přepočteném počtu pracovníku fakulty za rok 2003 se ve srovnání s rokem 2002 projevil nárůst o 1,6 a to v kategorii pedagogických a vědeckých pracovníků, zatímco stav nepedagogických se mírně snížil. Vyplacené mzdové prostředky ze všech zdrojů na fakultě byly o 5 mil.kč vyšší než v roce předchozím a to představuje nárůst o 9,61 %. Průměrná mzda se v roce 2003 zvýšila na Kč proti Kč v roce Z vlastních zdrojů investičních prostředků (FRIM FaF) byla financována především rozsáhlá rekonstrukce a oprava studentských laboratoří v Severní budově fakulty, prováděná v několika etapách v jednotlivých patrech budovy v hodnotě vyšší než 15 mil.kč. Dále byly z FRIM poskytnuty příspěvky k investicím z FRVŠ a obnovena malá část technického vybavení nutného k zajištění provozu. 2

3 1. Roční účetní uzávěrka Tabulka č. 1.1 Organizace: ROZVAHA (bez snížení odpisů z dot. majetku) 4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) *účet / součet **řádek **stav k **stav k AKTIVA č.1 č.2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku

4 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm majetku 6.Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,34 I. Zásoby celkem ř.43 až , ,33 1.Materiál na skladě , ,33 2.Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až , ,71 1.Odběratelé , ,61 2.Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z , ,43 5.Ostatní pohledávky , ,7 6.Pohledávky za zaměstnanci , ,58 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 8.Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky , ,39 18.Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až , ,82 1.Pokladna , Ceniny , Účty v bankách ,82 4.Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě

5 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až , ,48 1.Náklady příštích období , ,48 2.Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř , ,34 PASIVA č. 3 č. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř , ,24 I. Jmění celkem ř.88 až , ,79 1.Vlastní jmění , ,37 2.Fondy , ,42 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až , ,55 ř.92 až 94 1.Účet výsledku hospodaření ,91 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím ,41 0 řízení 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta , ,64 minulých let B. Cizí zdroje celkem ř , ,1 I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až , ,75 územních podílů 1.Dodavatelé , ,45 2.Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům , Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,22 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a Závazky k účastníkům sdružení , ,02 16.Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky , ,06 18.Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy

6 22.Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až , ,35 1.Výdaje příštích období Výnosy příštích období , ,52 3.Kursové rozdíly pasivní ,83 Pasiva celkem ř , ,34 Tabulka č. 1.1.a 6

7 Organizace: ROZVAHA (BILANCE) 4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) *účet / součet **řádek **stav k **stav k AKTIVA č.1 č.2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm majetku 6.Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

8 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,34 I. Zásoby celkem ř.43 až , ,33 1.Materiál na skladě , ,33 2.Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až , ,71 1.Odběratelé , ,61 2.Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z , ,43 5.Ostatní pohledávky , ,7 6.Pohledávky za zaměstnanci , ,58 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 8.Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky , ,39 18.Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až , ,82 1.Pokladna , Ceniny , Účty v bankách ,82 4.Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až , ,48 1.Náklady příštích období , ,48 2.Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř , ,34 8

9 PASIVA č. 3 č. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř , ,24 I. Jmění celkem ř.88 až , ,53 1.Vlastní jmění , ,11 2.Fondy , ,42 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až , ,29 ř.92 až 94 1.Účet výsledku hospodaření ,35 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím ,41 0 řízení 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta , ,64 minulých let B. Cizí zdroje celkem ř , ,1 I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až , ,75 územních podílů 1.Dodavatelé , ,45 2.Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům , Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,22 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a Závazky k účastníkům sdružení , ,02 16.Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky , ,06 18.Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až , ,35 1.Výdaje příštích období Výnosy příštích období , ,52 9

10 3.Kursové rozdíly pasivní ,83 Pasiva celkem ř , ,34 Tabulka č. 1.1.b 10

11 Organizace: ROZVAHA (BILANCE) 4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) *účet / součet **řádek *celkem AKTIVA č.1 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm majetku 6.Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

12 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř ,34 I. Zásoby celkem ř.43 až ,33 1.Materiál na skladě ,33 2.Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až ,71 1.Odběratelé ,61 2.Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z ,43 5.Ostatní pohledávky ,7 6.Pohledávky za zaměstnanci ,58 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 8.Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky ,39 18.Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až ,82 1.Pokladna Ceniny Účty v bankách ,82 4.Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až ,48 1.Náklady příštích období ,48 2.Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř ,34 12

13 PASIVA č. 3 A. Vlastní zdroje celkem ř ,24 I. Jmění celkem ř.88 až ,53 1.Vlastní jmění ,11 2.Fondy ,42 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až ,29 ř.92 až 94 1.Účet výsledku hospodaření ,35 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta ,64 minulých let B. Cizí zdroje celkem ř ,1 I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až ,75 územních podílů 1.Dodavatelé ,45 2.Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,22 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a Závazky k účastníkům sdružení ,02 16.Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky ,06 18.Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až ,35 1.Výdaje příštích období Výnosy příštích období ,52 13

14 3.Kursové rozdíly pasivní ,83 Pasiva celkem ř ,34 Tabulka č. 1.2 sumář 14

15 (bez snížení odpisů z dotovaného majetku) 4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** sl 2** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady *účet / součet **řádek hlavní činn. doplňková činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek x 4.Prodané zboží x II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění x x 12.Zákonné sociální náklady x x 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení x 18.Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky x 20.Úroky x 21.Kursové ztráty Dary x 23.Manka a škody x 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly x 28.Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů

16 Náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů B. Výnosy hl.čin. doplňková č. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů x 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až x 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř

17 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř Tabulka č d 17

18 (BILANCE) Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** sl 2** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady *účet / součet **řádek hlavní činn. doplňková činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř

19 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů B. Výnosy hl.čin. doplňková č. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy

20 Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř

21 Tabulka č e (Jednosloupcová) 4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl 1** Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty A. Náklady *účet / součet **řádek celkem I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek x 4.Prodané zboží x II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění x 12.Zákonné sociální náklady x 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení x 18.Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky x 20.Úroky x 21.Kursové ztráty Dary x 23.Manka a škody x 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a X 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky

22 VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů B. Výnosy hl.čin. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží x II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až X 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až X 8.Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř Výnosy celkem 29.Provozní dotace ř Vnitroorganizační výnosy Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů

23 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř Tabulka č Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy ( v Kč ) Název údaje Přijato Skutečnost č.řádku** sl.1** sl.2** A.Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř.2+10) v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř.3+9) v tom: kapitola 333 (ř.4+8) v tom: základní dotace z toho:školní a lesní zem. podniky 5 stipendia běžné výdaje zahrnuté do program.financování 7 dotace na ubytování a strav. studentů 8 ostatní kapitoly 9 2. Dotace na výzkum a vývoj (ř.11+12) v tom: institucionální účelová (ř ) v tom: kapitola GAČR ostatní kapitoly B. Dotace z rezervního fondu MŠMT C. Dotace z ÚSC (ř.18+19) 17 v tom: 1. Dotace na provoz Dotace na VaV (ř.20+21) 19 v tom: institucionální 20 účelová 21 D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) (ř.23+24) 22 v tom: 1. Dotace na provoz Dotace na VaV (ř.25+26) 24 v tom: institucionální 25 účelová 26 E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem z toho: dotace mimo programové financování k 1. dni úč.obd. k posl.dni úč.obd. F. Fondy celkem (úč.911) (ř ) Fond odměn 30 X X Fond rezervní Fond reprodukce dlouhodobého majetku Stipendijní fond G. Celková částka, o kterou budou sníženy odpisy (z dotovaného majetku dle 38 (9) Vyhl.504/2002 Sb.), HV a vl. jmění. 34 X

24 Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek Součásti VVŠ HV z hlavní činnosti (jmenovitě) HV z doplňkové činnosti HV celkem Položky upravující HV (+,-) tis.kč Upravený HV FARMACIE C e l k e m Součásti VVŠ (HV kladný) FAF HK náklady vnitro 340 výnosy vnitro 35 celkem Součásti VVŠ (HV záporný) FAF HK náklady vnitro 335 výnosy vnitro 24 celkem Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Z T R Á T A tis. Kč Účet 932 K K K K K

25 2. Analýza příjmů a výdajů Tabulka č a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333) tis.kč Č.ř. Neinvestiční dotace - druh Poskytnuté prostředky k Vratka do SR 1 Základní v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-I): A vzdělávací činnost C stipendia studentů dokt. stud.programů D st. cizinci a mezinár. spolupráce 389 v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR 295 CEEPUS 94 G Projekty FRVŠ I Transformační a rozvojové programy Na ubytování a stravování studentů X X 3 Dotace na výzkum a vývoj X v tom: institucionální specifický výzkum výzkumné záměry veřejná zakázka Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých programů 4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) Kapitálové dotace mimo programové financování, 6 Kapitálové dotace na VaV X 25

26 Tabulka č a Ostatní dotace neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy dotačního charakteru Provoz (bez kap. 333) 1 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) Výzkum a vývoj Celkem poskytnuto k tis. Kč Vratka do SR v tom: GAČR x IGA MZ Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem v tom: X 3 Ze zahraničí celkem: X v tom: 4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)

27 Tabulka č a Pracovníci a mzdové prostředky ( sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP) č.ř. Ukazatel od ř.5 tis. Kč 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2002 (celkem) 223,919 2 z toho: pedagogičtí 95,379 3 vědečtí pracovníci 9,699 4 nepedagogičtí 118,841 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV 5124 (ř.0305p1b-04) 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap (ř.0307p1b-04) 8 v tom: 1)mzdy z toho: VaV )OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z FO (z 0 P1b-04 ř.0310) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 14 v tom: pedagogům vědeckým pracovníkům nepedagogům Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 18 v tom: pedagogů vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná mzda za rok 2002 v Kč Nárůst mzdy r.2003 oproti r v % 9,61 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez 0 kap.333) mimo VaV 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 0 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez 722 kap.333) VaV (ř.0306) 27 Doplňková činnost (ř.0308) Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 27

28 Tabulka č b Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + ostatní dotace neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy Provoz Celkem Výzkum a Celkem dotačního vývoj charakteru 1 Z kapitoly MŠMT 2 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) 3 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem tis. Kč Vratka do SR v tom: GAČR IGA MZ X 4 Ze zahraničí celkem: X 5 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)

29 Tabulka Vlastní příjmy tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k tržby za prodej zboží x x X tržby za prodej vlastních výrobků poplatky za studium z toho: cizinci v cizím jaz x poplatky za přijímací řízení 586 x 586 služby pro studenty 16 x 16 kolejné x x X jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zeměděl. a lesn. aktivit změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace zúčt.rezerv a zák.opr.položek dary z toho: ze zahraničí x x úroky náhr. škod, manka, ztráty, telef. přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje materiálu 1 1 tržby z prodeje majetku 8 8 z toho: budovy, haly, stavby pozemky z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend Jiné: jmenovitě - např. fondy Celkem vlastní příjmy: Dotace ze SR a zahr.(výkaz z.a z.ř.62) Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63)

30 Tabulka č Náklady tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody civilní sl odstupné granty,výz.záměry,dč zák. pojištění sociální. náklady*) odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty energie, voda, pára, plyn x drobný majetek telefony nájem školení, vzděláv., poraden programové vybavení**) opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia škody, manka aj. x x X pojištění 569 x 569 dary zůstatk. cena prod. maj. 13 x 13 tvorba zák.rezerv***) Jiné: jmenovitě Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33):

31 Č. ř. tab.2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace uprav.rozp. (poskytnuto) Dotace skutečnost (použito) 1 Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol v tom: IGA MZ GAČR Ukazatel identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů A b v tom: X X 3 Ukazatel identifikace programu ze zahraničí v tom: X X Celkem v tis. Kč Poskytnuto k Použito k vratka do SR Kapitálové dotace mimo programové financování X v tom: FRVŠ transformační a rozvojové programy x ostatní (mimo VaV) Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ X v tom: výzkumné záměry VaV účelové prostředky VaV v tis. Kč Běžné výdaje zahrnuté do programového financování Poskytnuto k Použito k vratka do SR 31

32 4. Vývoj fondů Tabulka č. 4 Fondy Číslo ř. Fond odměn Fond rezervní FRIM Fond stipendijní tis. Kč Celkem k Stav k X Tvorba fondu x Čerpání fondu x x Stav k x Nárok na příděl z roku 2003 (návrh) 6 z toho: z hlavní činnosti 7 z doplňkové čin. 8 Předpokládaný stav po přídělu X Tabulka č. 4a Stipendijní fond tis. Kč ř.1 Stav k Tvorba celkem 99 ř. 19 Tvorba celkem v tom z: HV 20 v tom z HV x 21 z popl.za studium 63 4 popl. za studium 22 Čerpání Čerpání Stav k Stav k v tom: HV X a k Poplatky za st Tvorba celkem Tvorba celkem v tom z : HV 27 v tom z HV x 9 z popl. za studium 28 z popl.za studium Čerpání Čerpání Stav k Stav k a k X 31 v tom: HV x 12 Tvorba celkem Poplatky za st v tom z: HV 14 z popl. za studium Čerpání Stav k v tom: HV 18 poplatky za st

33 Tabulka č.4b FRIM Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez rok 2003 tis. Kč dotací) odpisy příděl z HV zůstatková cena dlouhodobého majetku 13 ostatní zdroje (rozepsat) x Celkem tvorba Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání rok 2003 tis. Kč stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí opravy ostatní užití (rozepsat) Celkem čerpání Vývoj stavu majetku a inventarizace Tabulka č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč Druhy majetku Stav k pořizovací cena vývoj v tis. Kč Stav k oprávky zůstatková cena pořizovací cena Dlouh.nehmotný majetek z toho: software drob. dl.nehm.m Dlouh. hmotný majetek z toho: pozemky um.díla budovy,haly, stav sam.mov.věci a s pěst.celky zákl.stádo, taž. zv. drobný dl. hm.m ost.dl. hm. maj

34 Tab.5b Finanční majetek tis. Kč Dlouhodobý z toho: jmenovitě Stav k Stav k Krátkodobý z toho: účty ceniny 3 12 pokladna Tabulka č. 5c Zásoby tis. Kč Stav k Stav k Zásoby celkem z toho: materiál nedok.výroba výrobky zvířata zboží ostatní Tabulka č. 5d Pohledávky, závazky Stav k Stav k Pohledávky celkem: z toho: odběratelé zálohy za inst.soc.,zdr.poj. za zaměstnanci ostatní Závazky celkem: z toho: dodavatelé přijaté zálohy k zaměstnancům k inst.soc.,zdr.poj daňové závazky ostatní Bankovní výp. a půjčky z toho: úvěry 34

35 6. Rekapitulace vypořádání se státním rozpočtem Dotační položky a ukazatele Schválený Rozpočet Poskytnuto Použito rozpočet po změnách k k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 Základní dotace celkem (ř ) v tom: Vzdělávací činnost Stipendia studentů doktorských stud.programů Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř ) v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 0 program AKTION 0 program CEEPUS SOKRATES II celkem (ř ) v tom: Erasmus 0 Comenius 0 Minerva 0 Arion 0 Fond vzdělávací politiky 0 Projekty FRVŠ Transformační a rozvojové programy Mimořádné události 0 Dotace na stravování a ubytování (KaM) 0 Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř ) v tom: výzkumné záměry VaV specifický výzkum VaV účelové prostředky VaV veřejné zakázky VaV 0 NEI dotacez kapitoly MŠMT celkem: (ř ) Kapitálové dotace mimo programové financování (ř ) v tom: FRVŠ 0 transformační a rozvojové programy ostatní (mimo VaV) 0 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.30+31) v tom: výzkumné záměry VaV účelové prostředky VaV Rezervní fond MŠMT 0 z toho: vzdělávací činnost 0 stipendia studentů doktorských stud.programů Poukázáno odbory MŠMT ČR přímo na účty fakult UK v Praze

36 Tabulka č. 6a Fin. vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI, kapitálové dotace mimo programové financování Poskytovatel v Kč Poskytnuto k Použito k Vratka dotace (odvod) provoz VaV provoz VaV provoz VaV Kapitoly SR(bez MŠMT): v tom: jmenovitě GAČR IGA MZ Obce, VÚSC, st.fondy: v tom: jmenovitě Ze zahraničí X Celkem: Tabulka č. 7a Počty studentů Počet studentů k v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 1087 cizinci studující v cizím jazyce*) 10 studující na základě vlády**) mezinár. smluv a usnesení 1 studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***) 7. Stipendia a služby poskytované studentům Tabulka č. 7b Stipendia Z dotace tis. Kč Ostatní Stipendijní MŠMT zdroje fond Celkem k Stipendia celkem: v tom: řádná X X DSP-doktorandi (ukazatel C ) zahraniční studenti prospěchová mimořádná granty UK, FRVŠ, výzk. záměry granty IGA, GAČR Ceepus

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Technická univerzita v Liberci. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Technická univerzita v Liberci. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 Technická univerzita v Liberci Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 duben 2010 Obsah: Úvod... 3 1. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v nich obsažených, výrok auditora k roční účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010 Opava, květen 2011 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Úvod 5 1. Roční účetní závěrka a výrok

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2009 Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 V souladu s 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Předkládá Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Zpracovali Ing. Ivana Chválná, kvestorka Ing. Martin

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 25. 6. 2014 Osnova 1. Úvod... 3 2. Roční účetní závěrka... 4 2. 1. Rozvaha (bilance)...

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více