Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls /2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls /2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls /2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vancomycin PharmaSwiwss 500 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku Vancomycin PharmaSwiss 1000 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku Vancomycini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Vancomycin PharmaSwiss a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vancomycin PharmaSwiss používat 3. Jak se Vancomycin PharmaSwiss používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Vancomycin PharmaSwiss uchovávat 6. Další informace 1. CO JE VANCOMYCIN PHARMASWISS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Vankomycin patří do skupiny glykopeptidových antibiotik používaných k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi. Vankomycin PharmaSwiss se používá k léčbě závažných bakteriálních infekcí rezistentních na ostatní antibiotika. Je používán u pacientů, kteří buď nereagují na léčbu jinými antibiotiky nebo reagují špatně na jiná podaná antibiotika. Používá se k léčbě různých závažných infekcí srdeční nitroblány nebo srdečních chlopní, plic, kostí nebo měkkých tkání těla. Rovněž je podáván k prevenci infekcí při některých chirurgických výkonech. Vankomycin PharmaSwiss se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí tlustého střeva (pseudomembranózní kolitida). 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VANCOMYCIN PHARMASWISS POUŽÍVAT Neužívejte Vancomycin PharmaSwiss - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vankomycin. Informujte svého lékaře, jestliže jste kdykoliv v minulosti měl(a) jakékoli problémy s tímto přípravkem nebo s kterýmkoli jiným lékem. 1/11

2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vancomycin PharmaSwiss je zapotřebí Před použitím vankomycinu informujte svého lékaře o Vašich předchozích zdravotních problémech, specielně: - jestliže máte ledvinové problémy - jestliže máte sluchové potíže - jestliže jste těhotná nebo pokud těhotenství plánujete - jestliže kojíte - jestliže Váš věk přesahuje 60 let - jestliže jde o předčasně narozené dítě nebo kojence - jestliže jdete na operaci. Rychlá injekce přípravku Vancomycin PharmaSwiss může vyvolat pokles krevního tlaku, šok a vzácně i srdeční zástavu. Přerušení infuze obvykle vede k rychlému zastavení těchto reakcí. Může se objevit bolest v místě vpichu, zánět žilní stěny a vznik krevních sraženin. Tyto reakce mohou být někdy závažné, a proto je doporučeno pomalé injekční podání snižující výskyt těchto nežádoucích účinků. Jestliže jste alergický/alergická na jiné antibiotikum zvané teikoplanin, můžete mít také alergickou reakci na vankomycin. Informujte o tom prosím svého lékaře. Pokud trpíte selháním ledvin nebo jste současně léčeni jinými léky toxickými pro ledviny, je možnost vzniku toxických účinků vankomycinu mnohem vyšší. Váš lékař nejspíše provede několik testů, aby zjistil, zda Vaše ledviny a játra fungují správně. Jestliže jste vyššího věku nebo máte problémy s ledvinami, Váš lékař bude nejspíše také pravidelně kontrolovat sluch a měřit koncentraci vankomycinu v krvi. Přechodná nebo trvalá hluchota, které může předcházet zvonění v uších, se může vyskytnout u pacientů s předchozími sluchovými potížemi, kteří dostávali nadměrné dávky vankomycinu nebo kteří byli léčeni jinou látkou toxickou pro sluchové ústrojí. Ke snížení tohoto rizika by měla být v krvi pravidelně kontrolována hladina vankomycinu a doporučuje se také pravidelné testování sluchu. Dlouhodobé užívání přípravku Vancomycin PharmaSwiss může vést k přerůstání rezistentních organismů, což bude Váš lékař rovněž kontrolovat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o bylinných přípravcích a o vyšších dávkách vitaminů a minerálů, protože některé z nich by mohly s vankomycinem reagovat. Neužívejte také žádný nový lék bez porady se svým lékařem. Následující léčiva mohou vstupovat do interakcí s vankomycinem: gentamycin (antibiotikum) amfotericin B (antibiotikum) streptomycin (antibiotikum) neomycin (antibiotikum) kanamycin (antibiotikum) amikacin (antibiotikum) tobramycin (antibiotikum 2/11

3 bacitracin (antibiotikum) polymixin B (antibiotikum) kolistin (antibiotikum) viomycin (antibiotikum) cisplatina (látka pro léčbu některých typů nádorů) Následující přípravky mohou rovněž reagovat s vankomycinem, jsou-li podávány současně: anestetika (léčiva používaná k celkové anestézii). svalová relaxancia (léčiva používaná v průběhu celkové anestézie) Prosím informujte svého lékaře nebo sestru, jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval/užívala některé další léky včetně volně prodejných přípravků. Váš lékař bude pravděpodobně kontrolovat hladinu vankomycinu v krvi, jestliže je Vám podáván současně s jinými léky. Těhotenství a kojení Těhotenství Jestliže jste (nebo si myslíte, že byste mohla být) těhotná, musíte o tom informovat svého lékaře, který rozhodne, zda můžete být léčena přípravkem Vancomycin PharmaSwiss. Kojení Jestliže kojíte, musíte o tom informovat svého lékaře. Vancomycin PharmaSwiss se vylučuje do mateřského mléka a lékař rozhodne, zda léčba vankomycinem je jednoznačně nutná a zda musíte kojení přerušit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Vankomycin nemá žádný nebo má jen velmi malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 3. JAK SE VANCOMYCIN PHARMASWISS POUŽÍVÁ Budete dostávat přípravek Vancomycin PharmaSwiss od zdravotnického personálu v nemocnici pomocí infuze, což znamená, že léčivý přípravek bude protékat z infuzní láhve nebo vaku přes hadičku do jedné z Vašich cév. Lékař nebo zdravotní sestra budou vždy dávat vankomycin do žíly, nikdy do svalu. Vankomycin PharmaSwiss se bude před podáním ředit a bude pomalu téci do žíly po dobu nejméně 60 minut. Výjimečně může být vankomycin podáván perorálně (ústy). Váš lékař rozhodne, kolik tohoto léčivého přípravku byste měli denně dostávat a jak dlouho léčba potrvá. Dávkování Dávka, kterou budete dostávat, závisí na Vašem věku, na typu infekce, kterou trpíte, na tom, jak Vám fungují ledviny, jak slyšíte a jaké jiné léky případně užíváte. Dospělí a děti starší než 12 let: Obvyklá intravenózní dávka je 2000 mg denně rozdělená do dvou nebo čtyř dávek. 3/11

4 Děti mladší než 12 let: Děti budou dostávat menší dávky v závislosti na jejich tělesné hmotnosti. Pacienti s poruchou činnosti ledvin, starší osoby a předčasně narozené dětí: lékař sníží dávku přípravku nebo prodlouží odstupy mezi dvěma dávkami přípravku. Perorální podání (podání ústy): vankomycin se může také podávat ústy k léčbě určitých střevních infekcí (pseudomembranózní kolitida); obvyklá dávka je 125 mg (2,5 ml) na den podávaná rozděleně ve čtyřech dávkách po dobu 7 až 10 dní. V dětské léčbě budou používány menší dávky v závislosti na tělesné hmotnosti. Celková denní dávka by neměla překročit 2000 mg. Během léčby může být prováděno vyšetření krve a moči a pravděpodobně i sluchu s cílem odhalit příznaky možných nežádoucích účinků přípravku. Průběh léčby Délka léčby závisí na typu infekce a může trvat i řadu týdnů. Jestliže jste dostal(a) více přípravku Vancomycin PharmaSwiss, než jste měl(a) Protože se Vám tento lék bude podávat v nemocnici, není pravděpodobné, že byste dostal(a) vankomycinu příliš velkou dávku. Informujte však svého lékaře nebo sestru bezodkladně, máte-li jakékoli pochybnosti. Máte-li jakékoli další otázky týkající se tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Vancomycin PharmaSwiss nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, informujte ihned svého lékaře nebo sestru. Přestaňte lék ihned užívat a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví příznaky alergické reakce: kopřivka, otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním nebo polykáním nebo závratě. Pokud si myslíte, že se u Vás projevuje některý z následujících nežádoucích účinků nebo příznaků, informujte svého lékaře co nejdříve: Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100 pacientů): pokles krevního tlaku otok, zarudnutí a bolest podél žíly dušnost, vysoký pronikavý zvuk vznikající z turbulentního proudění vzduchu v horních cestách dýchacích celotělová vyrážka a zánět sliznic, svědění, svědivá vyrážka zarudnutí horní části těla a obličeje, bolest a křeče svalů hrudníku a zad problémy s ledvinami, které mohou být zjištěny především nálezem zvýšené hladiny kreatininu nebo koncentrace močoviny v krvi 4/11

5 Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000 pacientů): dočasná nebo trvalá ztráta sluchu Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z pacientů): anafylaktické reakce, alergické reakce horečka, zimnice zvýšení nebo snížení (někdy i závažný pokles) tvorby moči nebo stopy krve v moči zvýšení nebo snížení počtu některých typů krvinek zvuky (např. syčení) v uších pocit na omdlení červená nebo fialová kůže (možné příznaky zánětu cév) pocit nemoci Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 uživatele z pacientů): Kožní poruchy vyplývající z alergické reakce (mnohočetné kožní léze, bolesti kloubů), srdeční zástava nebo zánět střev, který způsobuje bolesti břicha nebo krvavý průjem. 5. JAK VANCOMYCIN PHARMASWISS UCHOVÁVAT Před rekonstitucí: Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po rekonstituci: Údaje o stabilitě čerstvě rozpuštěného přípravku jsou uvedeny v dodatečné informaci pro zdravotnické pracovníky. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Vancomycin PharmaSwiss nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a na krabičce za EXP.: (měsíc/rok}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 6. DALŠÍ INFORMACE Co Vancomycin PharmaSwiss obsahuje Jedna injekční lahvička přípravku Vancomycin PharmaSwiss obsahuje vancomycinum 500 mg ve formě vancomycini hydrochloridum. Jedna injekčnílahvička přípravku Vancomycin PharmaSwiss obsahuje vancomycinum 1000 mg ve formě vancomycini hydrochloridum. 5/11

6 Léčivá látka je vancomycini hydrochloridum. Tento léčivý přípravek neobsahuje žádné pomocné látky. Jak Vancomycin PharmaSwiss vypadá a co obsahuje toto balení Léčivý přípravek je ve formě prášku pro přípravu infuzního roztoku. Před použitím bude rozpuštěn a zředěn tekutinou vhodnou pro nitrožilní pomalou infuzi, kterou Vám do žíly podá lékař nebo zdravotní sestra. Homogenní, bílý až lehce nahnědlý prášek v průhledných injekčních lahvičkách z bezbarvého skla typu I s pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem a plastovým flip-off uzávěrem, v obalech s 1 nebo s 10 injekčními lahvičkami. Vancomycin PharmaSwiss 500 mg: Jedna 10 ml injekční lahvička obsahuje vancomycini hydrochloridum 512,57 mg, což odpovídá vancomycinum 500 mg. Po rozpuštění v 10 ml vody na injekci vznikne roztok o koncentraci 50 mg/ml. Vancomycin PharmaSwiss 1 g: Jedna 20 ml injekční lahvička obsahuje vancomycini hydrochloridum 1025,14 mg, což odpovídá vancomycinum 1000 mg. Po rozpuštění ve 20 ml vody na injekci vznikne roztok o koncentraci 50 mg/ml. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Praha, Česká republika Výrobce: HIKMA Italia S.pA., Pavia, Itálie Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EU pod těmito názvy: Název členského státu Název přípravku Bulharsko: Vancomycin PharmaSwiss, 500mg and 1000mg, Прах за инфузионен разтвор Česká republika: Vancomycin PharmaSwiss, 500mg and 1000mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku Estonsko: Vancomycin PharmaSwiss, 500mg and 1000mg, infusioonilahuse pulber Maďarsko: Vancomycin PharmaSwiss, 500mg and 1000mg, Por oldatos infúzióhoz Litva: Vancomycin PharmaSwiss 500 mg milteliai infuziniam tirpalui Vancomycin PharmaSwiss 1000 mg milteliai infuziniam tirpalui Lotyšsko: Vancomycin PharmaSwiss 500mg un 1000mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai Polsko: Vancomycin PharmaSwiss proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg & 1000 mg Portugalsko: Vancomicina Hikma, 500 mg e 1000 mg, Pó para solução para perfusão Rumunsko: Vancomicină PharmaSwiss, 500mg and 1000mg, Pulbere pentru soluţie perfuzabilă Slovensko: Vancomycin PharmaSwiss, 500mg and 1000mg, Prášok na infúzny roztok Slovinsko: Vankomicin PharmaSwiss, 500mg and 1000mg, prašek za raztopino za infundiranje 6/11

7 Tato příbalová informace byla naposledy schválena Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Toto je výňatek ze Souhrnu údajů o přípravku na pomoc při podávání přípravku Vancomycin PharmaSwiss. Při určování vhodnosti použití přípravku u konkrétního pacienta by měl být ošetřující lékař obeznámen s obsahem dokumentu Souhrn údajů o přípravku. Dávkování a způsob podání Intravenózní podání Vankomycin prášek pro přípravu infuzního roztoku má být podáván intravenózně. Každá dávka by měla být podávána rychlostí nejvýše 10 mg/min nebo po dobu nejméně 60 minut (podle toho, co je delší). Dávka by měla být individuálně upravena podle hmotnosti, věku a funkce ledvin pacienta. Jsou doporučovány následující dávkovací režimy: Pacienti s normální funkcí ledvin Dospělí a děti starší 12 let: Doporučená intravenózní denní dávka je mg. Podává se rozděleně v dávkách 500 mg každých 6 hodin anebo 1000 mg každých 12 hodin. Celková doba podávání se řídí typem a závažností infekce a také dle klinické odpovědi pacienta. Pro léčbu bakteriální endokarditidy je obecně uznávaný dávkovací režim 1000 mg vankomycinu intravenózně každých 12 hodin po dobu 4 týdnů buď samostatně nebo v kombinaci s jinými antibiotiky (gentamicin plus rifampicin, gentamicin nebo streptomycin). Enterokoková endokarditida se léčí po dobu 6 týdnů vankomycinem v kombinaci s aminoglykosidy - podle národních standardních postupů. Peroperační profylaxe: dospělí pacienti dostávají 1000 mg vankomycinu intravenózně před operací (před anestézií) a v závislosti na délce a typu operace může být podána dávka 1000 mg vankomycinu i.v. 12 hodin po operaci. Děti od věku 1 měsíce do 12 let Doporučená intravenózní dávka je 40 až 60 mg/kg/den podávaná v rozdělených dávkách každých 6 až 8 hodin. Novorozenci a kojenci: Doporučená úvodní dávka je 15 mg/kg, potom 10 mg/kg každých 12 hodin v průběhu prvního týdne života a potom každých 8 hodin do dosažení věku 1 měsíc. Je doporučována pečlivá kontrola hladin vankomycinu v séru (viz níže). Starší pacienti: Nižší udržovací dávky mohou být nutné vzhledem ke snížení funkce ledvin související s věkem. 7/11

8 Obézní pacienti: Může být potřeba změna obvyklého denního dávkování. Pacienti s jaterní insuficiencí: Neexistuje žádný důkaz o tom, že by dávka měla být u pacientů s jaterní insuficiencí snížena. Pacienti s poruchou funkce ledvin: U těchto pacientů musí být dávka upravena a následující nomogram může posloužit jako vodítko. Doporučuje se pečlivé sledování sérové koncentrace vankomycinu (viz níže). Dávkovací nomogram pro dospělé pacienty s poruchou funkce ledvin U pacientů s mírným nebo středně těžkým renálním selháváním by počáteční dávka neměla být nižší než 15 mg/kg. U pacientů se závažným renálním selháváním je vhodnější podávat udržovací dávku mezi 250 mg a 1000 mg v odstupu několika dnů spíše než podávat nižší denní dávky. U pacientů s anurií (prakticky bez renálních funkcí) se podává dávka 15 mg/kg tělesné hmotnosti dokud není dosaženo terapeutické sérové koncentrace vankomycinu. Udržovací dávky jsou 1,9 mg/kg tělesné hmotnosti/24 hodin. Protože jednotlivé udržovací dávky 250 mg až 1000 mg jsou u pacientů s výraznou poruchou ledvin dostačující, je možné aplikovat jednu dávku vždy za několik dní, spíše než každodenně. Dávkování v případě hemodialýzy U pacientů s nefunkčními ledivnami, podstupujícími pravidelně hemodialýzu je možné následující dávkování: saturační dávka mg vankomycinu, udržovací dávka mg podaná každý sedmý až desátý den. Pokud se používají při hemodialýze polysulfonové membrány (dialýza s vysokým průtokem), je poločas vankomycinu snížen. U pravidelně hemodialyzovaných pacientů mohou být proto nutné přídatné udržovací dávky. 8/11

9 Monitorování koncentrací vankomycinu v séru: Sérové koncentrace vankomycinu by měly být sledovány od druhého dne léčby bezprostředně před další dávkou a jednu hodinu po infuzi. Terapeutická hladina vankomycinu krvi by měla být mezi 30 a 40 mg/l (což odpovídá 20 a 26,9 mmol/l) (maximum 50 mg/l, což odpovídá 33,6 mmol/l) jednu hodinu po ukončení infuze, minimální hladina (krátce před další dávkou) pak mezi 5 a 10 mg / l. Koncentrace vankomycinu v séru by měla být kontrolována dvakrát nebo třikrát týdně. Pravidelné sledování krevních hladin vankomycinu je indikováno při dlouhodobém podávání, a to zejména u pacientů s renální dysfunkcí nebo s poruchou sluchu, stejně jako při současném podávání jiných nefrotoxických nebo ototoxických látek. Dávky by měly být titrovány na základě zjištěných hladin látky v séru, které by měly být pravidelně monitorovány spolu s měřením funkce ledvin. Obecně je doporučován interval pro sledování sérových koncentrací 2-3krát týdně. Starší lidé nad 60 let jsou zvláště náchylní k poškození sluchového ústrojí a měli by být vyšetřováni řadou testů pro posouzení jejich sluchových funkcí. Souběžnému nebo následnému podávání jiných neurotoxických látek je třeba se v těchto případech vyhnout. Vankomycin by měl být používán se zvláštní opatrností u předčasně narozených dětí a kojenců, protože jejich ledviny jsou nezralé a je u nich riziko zvýšení sérové koncentrace vankomycinu. Koncentrace vankomycinu v krvi by proto u nich měly být pečlivě monitorovány. Současné podávání vankomycinu s anestetiky bylo u dětí spojeno se vznikem erytému a s anafylaktoidní reakcí. Je-li podání vankomycinu nutné jako chirurgická profylaxe, je vhodné aplikovat anestetika až po dokončení infuze vankomycinu. Perorální podání V léčbě pseudomembranózní kolitidy jako jediné indikace pro perorální podání vankomycinu je obvyklá dávka 125 mg (2,5 ml) každých 6 hodin v průběhu 7 až 10 dnů. Celková denní dávka by neměla překročit 2000 mg. V terapii dětské pseudomembranózní kolitidy se obvykle podává dávka 40 mg/kg, rozdělená do tří nebo čtyř dávek po dobu 7 až 10 dní. Celková denní dávka by neměla překročit 2 g. Způsob podání: Parenterálně se vankomycin může podávat pouze jako pomalá intravenózní infuze (ne více než 10 mg/min - po dobu nejméně 60 min), která je dostatečně zředěná (alespoň 100 ml na 500 mg nebo nejméně 200 ml za 1000 mg). Pacienti s omezením přívodu tekutin mohou dostat roztok 500 mg/50 ml nebo 1000 mg/100 ml. S těmito vyššími koncentracemi může však stoupat riziko vzniku nežádoucích účinků souvisejících s infuzí. Dávka u perorálně podávaného vankomycinu má být naředěná ve 30 ml vody, kterou pacient buď vypije nebo může být aplikována nazogastrickou sondou. Informace o přípravě roztoku naleznete v bodě /11

10 Délka léčby Doba trvání léčby závisí jak na závažnosti infekce, tak na výsledku klinického a bakteriologického vyšetření stavu pacienta. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti rekonstituovaného / naředěného přípravku: Chemická a fyzikální stabilita přípravku po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při pokojové teplotě ( 25 C) a při teplotě 2º -8ºC. Z mikrobiologického hlediska by má přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 až 8ºC, pokud rekonstituce/ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Naředění a stabilita viz Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Přípravek musí být rozpuštěn a výsledný koncentrát se musí před použitím naředit. Příprava rekonstituovaného roztoku Vancomycin 500 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku se rozpustí v 10 ml sterilní vody na injekci. Vancomycin 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku se rozpustí ve 20 ml sterilní vody na injekci. Jeden ml rekonstituovaného roztoku obsahuje 50 mg vankomycinu. Vzhled rekonstituovaného roztoku Po rozpuštění je roztok čirý a bezbarvý až slabě hnědožlutý bez obsahu viditelných částic. Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku, viz bod Doba použitelnosti. Příprava konečného naředěného infuzního roztoku Rekonstituované roztoky obsahující 50 mg/ml vankomycinu je třeba dále ředit. Vhodná ředidla jsou: 5 % glukóza na injekce 0,9 % chlorid sodný na injekce I ntermitentní infuze: Rekonstituované roztoky, které obsahují 500 mg vankomycinu (50 mg/ml), musí být dále naředěny alespoň 100 ml ředidla (do 5 mg/ml). Rekonstituované roztoky, které obsahují 1000 mg vankomycinu (50 mg/ml), musí být dále naředěny nejméně 200 ml ředidla (do 5 mg/ml). Koncentrace vankomycinu v infuzním roztoku by neměla překročit 5 mg/ml. 10/11

11 Potřebná dávka by měla být podávána pomalu intravenózně rychlostí nejvýše 10 mg/min. po dobu nejméně 60 minut nebo i déle. Kontinuální infuze: Toto podání by mělo být použito pouze v případě, kdy léčba intermitentní infuzí není možná mg až 2000 mg rozpuštěného vankomycinu se naředí v dostatečném množství výše uvedených vhodných ředidel a aplikuje se v podobě kapací infuze tak, aby pacient dostal předepsanou denní dávku v průběhu 24 hodin. Perorální podání: rekonstituované roztoky, které obsahují 500 mg a 1000 mg vankomycinu, lze naředit 30 ml vody a pacient je buď vypije, nebo mu mohou být podány nazogastrickou sondou. Vzhled zředěného roztoku Po naředění je roztok čirý, bez cizích částic. Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3. Před podáním je nutno rekonstituované a naředěné roztoky vizuálně zkontrolovat z hlediska přítomnosti částic a změn barvy. Pouze čiré a bezbarvé roztoky bez částic mohou být použity. Likvidace Lahvičky jsou určeny pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý přípravek musí být zlikvidován. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky. 11/11

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Sp.zn.sukls95746/2013, sukls95749/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Vancomycin PharmaSwiss 500 mg, prášek pro infuzní roztok Vancomycin PharmaSwiss 1000 mg, prášek pro infuzní roztok Vancomycini

Více

Vankomycin Mylan se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí zažívacího taktu způsobených bakteriemi citlivými na vankomycin.

Vankomycin Mylan se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí zažívacího taktu způsobených bakteriemi citlivými na vankomycin. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30246/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vancomycin Mylan 500 mg Vancomycin Mylan 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku vancomycini

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls40345/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTY. Vankomycin Pfizer 500 mg Vankomycin Pfizer mg Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Vancomycinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTY. Vankomycin Pfizer 500 mg Vankomycin Pfizer mg Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Vancomycinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls238418/2011 a sp. zn. sukls238427/2011 a příloha ke sp. zn. sukls175846/2011, sukls206831/2011 a sukls3249/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTY

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta. PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta. PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

prášek pro infuzní roztok

prášek pro infuzní roztok sp.zn. sukls52667/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Soluvit N prášek pro infuzní roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok cefotaximum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok cefotaximum sp.zn.sukls149832/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok cefotaximum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Sp. zn. sukls59023/2013, sukls59024/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Vancomycin Actavis 500 mg Vancomycin Actavis 1 000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok vancomycinum Přečtěte

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzní roztok paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzní roztok paracetamolum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls8780/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzní roztok paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Granisetron Sandoz 1mg/1ml, koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetronum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Granisetron Sandoz 1mg/1ml, koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20915/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Granisetron Sandoz 1mg/1ml, koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetronum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok. (Ampicilinum/sulbactamum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok. (Ampicilinum/sulbactamum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls207005/2010 a příloha k sp.zn. sukls122247/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vancomycin CNP Pharma používat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vancomycin CNP Pharma používat sp.zn. sukls58585/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vancomycin CNP Pharma 500 mg Vancomycin CNP Pharma 1000 mg prášek pro infuzní roztok vancomycinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Vanmicira 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Vanmicira 1000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. vancomycinum

Vanmicira 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Vanmicira 1000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. vancomycinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vanmicira 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Vanmicira 1000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok vancomycinum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 Sp.zn.sukls118606/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls136451/2013 a sp.zn. sukls36933/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aprokam50 mg prášek pro injekční roztok cefuroximum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

sp. zn. sukls93968/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele

sp. zn. sukls93968/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele sp. zn. sukls93968/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Targocid 200 mg Targocid 400 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok nebo perorální roztok teicoplaninum Tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Atosiban PharmIdea 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok. atosibanum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Atosiban PharmIdea 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok. atosibanum sp.zn.sukls246791/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta Atosiban PharmIdea 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok atosibanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Příbalová informace: informace pro pacienta SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Simdax Příbalová informace

Simdax Příbalová informace Simdax Příbalová informace Příbalová informace: Informace pro uživatele Simdax 2,5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (Levosimendanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok levobupivacaini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok levobupivacaini hydrochloridum sp.zn. sukls224681/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok levobupivacaini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

Ferrum. Opakovaná léčba Diafer 50 mg/ml injekčním roztokem je používána k doplnění a udržení zásob železa v těle.

Ferrum. Opakovaná léčba Diafer 50 mg/ml injekčním roztokem je používána k doplnění a udržení zásob železa v těle. sp.zn. sukls57833/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta 50 mg/ml injekční roztok Ferrum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls178251/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls178251/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls178251/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Mylan 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku topotecanum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Parsabiv 2,5 mg injekční roztok Parsabiv 5 mg injekční roztok Parsabiv 10 mg injekční roztok Etelcalcetidum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Příbalová informace: informace pro pacienta SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls39459/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls231994/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum sp.zn.sukls213147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Klimicin injekční roztok clindamycinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ultiva 1 mg Ultiva 2 mg

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ultiva 1 mg Ultiva 2 mg Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls3017/2008, sukls3018/2008, přílohy k sp. zn. sukls237078/2010, sukls229670/2011, sukls237080/2010, sukls229692/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUSTANON 250 250 mg/ml, injekční roztok Testosteroni

Více

sp.zn.sukls78453/2015

sp.zn.sukls78453/2015 sp.zn.sukls78453/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Viru-Merz, 10 mg/g, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ardeaosmosol Ma 10 Ardeaosmosol Ma 15 Ardeaosmosol Ma 20 Infúzní roztok (Mannitolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ardeaosmosol Ma 10 Ardeaosmosol Ma 15 Ardeaosmosol Ma 20 Infúzní roztok (Mannitolum) sp.zn. sukls166874/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ardeaosmosol Ma 10 Ardeaosmosol Ma 15 Ardeaosmosol Ma 20 Infúzní roztok (Mannitolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

2. CO MUSÍTE VĚDĚT NEŽ ZAČNETE FLUCONAZOL ARDEZ UŽÍVAT

2. CO MUSÍTE VĚDĚT NEŽ ZAČNETE FLUCONAZOL ARDEZ UŽÍVAT Příbalová informace RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Fluconazol Ardez Infúzní roztok K intravenóznímu podání 2 mg/ ml 200 mg/100 ml Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls113741/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Sp.zn. sukls194934/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Sp.zn.sukls207380/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER Léčivá látka: chlorid sodný

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER Léčivá látka: chlorid sodný Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls142216/2011 a příloha ke sp.zn. sukls142336/2011 a sukls142334/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER Léčivá

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls128376/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls128376/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls128376/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MERONEM 500 mg, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku MERONEM 1

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 a příloha ke sp. zn. sukls183998/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 a příloha ke sp. zn. sukls183998/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 a příloha ke sp. zn. sukls183998/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok Dexrazoxanum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sukls134304/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CEFTRIAXON MEDOPHARM 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok ceftriaxonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F) Sp.zn. sukls117503/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Remifentanil Kabi 1 mg Remifentanil Kabi 2 mg

Remifentanil Kabi 1 mg Remifentanil Kabi 2 mg Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls246550/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Remifentanil Kabi 1 mg Remifentanil Kabi 2 mg Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Neiraxin 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. Neiraxin 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml injekční roztok Sp.zn.sukls177390/2017 Příbalová informace: informace pro uživatele Neiraxin 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml injekční roztok pyridoxini hydrochoridum, thiamini hydrochloridum, cyanocobalaminum, lidocaini

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum

Příbalová informace: informace pro uživatele. FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls51148/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls89542/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 g prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Norcuron 4 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku vecuronii bromidum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Norcuron 4 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku vecuronii bromidum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Norcuron 4 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku vecuronii bromidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli

Příbalová informace: informace pro uživatele. URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Příbalová informace: informace pro uživatele URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls173688/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Flexbumin 200 g/l infuzní roztok Albuminum humanum

Příbalová informace: informace pro uživatele Flexbumin 200 g/l infuzní roztok Albuminum humanum Příbalová informace: informace pro uživatele Flexbumin 200 g/l infuzní roztok Albuminum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls229950/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls229950/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls229950/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Mycosten 10 mg/g Shampoo Ciclopiroxum šampon Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn.sukls49563/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TIENAM 500 mg/500 mg i.v. Prášek pro přípravu infuzního roztoku (Imipenemum monohydricum a cilastatinum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok Etomidatum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok Etomidatum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok Etomidatum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

1. Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá. Maltofer Fol se používá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu.

1. Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá. Maltofer Fol se používá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu. sp.zn. sukls238178/2016 Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer Fol tablety 100 mg / 0,35 mg, žvýkací tablety železo ve formě polymaltosum ferricum / kyselina listová Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ATG-Fresenius S (Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum) Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ATG-Fresenius S (Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum) Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls242661/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ATG-Fresenius S (Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum) Koncentrát pro přípravu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEXVIX PRÁŠEK A ROZPOUŠTĚDLO PRO PŘÍPRAVU ROZTOKU DO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE hexylis aminolevulinatis Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Pavulon 4mg = 2ml injekční roztok. Pancuronii bromidum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Pavulon 4mg = 2ml injekční roztok. Pancuronii bromidum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pavulon 4mg = 2ml injekční roztok Pancuronii bromidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Ponechte si

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum sp.zn. sukls221673/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canocord 4 mg Canocord 8 mg Canocord 16 mg Canocord 32 mg tablety candesartanum cilexetilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canocord 4 mg Canocord 8 mg Canocord 16 mg Canocord 32 mg tablety candesartanum cilexetilum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls197551-54/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Canocord 4 mg Canocord 8 mg Canocord 16 mg Canocord 32 mg tablety candesartanum cilexetilum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cyanokit 5 g prášek pro infuzní roztok hydroxocobalaminum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cyanokit 5 g prášek pro infuzní roztok hydroxocobalaminum Příbalová informace: informace pro uživatele Cyanokit 5 g prášek pro infuzní roztok hydroxocobalaminum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

sp.zn.sukls59948/2015

sp.zn.sukls59948/2015 sp.zn.sukls59948/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vitamin C-Injektopas 7,5 g 150 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok acidum ascorbicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUREX 20 200g/l, infuzní roztok Albuminum humanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUREX 20 200g/l, infuzní roztok Albuminum humanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls26988/2010 a příloha k sp. zn. sukls 72113/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUREX 20 200g/l, infuzní roztok Albuminum humanum

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

sp.zn. sukls78539/2011 a sp.zn. sukls208461/2014

sp.zn. sukls78539/2011 a sp.zn. sukls208461/2014 sp.zn. sukls78539/2011 a sp.zn. sukls208461/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aminoven 5%, infuzní roztok Aminoven 10%, infuzní roztok Aminoven 15%, infuzní roztok Přečtěte si pozorně celou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls194081/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls194081/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls194081/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ondansetron Kabi 2 mg/ml/ml, injekční roztok ondansetron Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls191471/2011, sukls191473/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls191471/2011, sukls191473/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls191471/2011, sukls191473/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ceftazidim Genim 1 g, prášek pro přípravu injekčního roztoku Ceftazidim

Více

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls50800-1/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls50800-1/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls50800-1/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku VANCOMYCIN PHARMASWISS

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Unasyn Prášek pro injekční roztok (Ampicillinum/sulbactamum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Unasyn Prášek pro injekční roztok (Ampicillinum/sulbactamum) Příbalová informace: informace pro uživatele Unasyn Prášek pro injekční roztok (Ampicillinum/sulbactamum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku dexrazoxanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku dexrazoxanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku dexrazoxanum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. Maltofer 10 mg/ml sirup

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. Maltofer 10 mg/ml sirup sp.zn.: sukls229281/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Maltofer 10 mg/ml sirup polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer 50 mg/ml, perorální kapky, roztok. železo ve formě polymaltosum ferricum

Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer 50 mg/ml, perorální kapky, roztok. železo ve formě polymaltosum ferricum sp.zn. sukls238918/2016 Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer 50 mg/ml, perorální kapky, roztok železo ve formě polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls120097/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele TYPHIM Vi Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stripe Ty2) - (polysacharidová

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Topotecan Pharmagen 1 mg Topotecan Pharmagen 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Příbalová informace: informace pro uživatele. Topotecan Pharmagen 1 mg Topotecan Pharmagen 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Příbalová informace: informace pro uživatele Topotecan Pharmagen 1 mg Topotecan Pharmagen 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Příbalová informace: Informace pro pacienta sp.zn.sukls98480/2015 Příbalová informace: Informace pro pacienta Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup Léčivá látka: Hederae helicis folii extractum siccum (suchý extrakt z břečťanového listu)

Více

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum Máte- Pokud se kterýkoli z než V 1. Ibandronic Acid Accord a k 2. Ibandronic Acid Accord používat 3. Ibandronic Acid Accord

Více

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas)

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls19458/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Přečtěte si pozorně

Více

Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum

Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum Příbalová informace: informace pro pacienta Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Technescan LyoMAA 2 mg, kit pro radiofarmakum Albuminum humanum macroaggregatum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Technescan LyoMAA 2 mg, kit pro radiofarmakum Albuminum humanum macroaggregatum sp.zn. sukls47767/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele Technescan LyoMAA 2 mg, kit pro radiofarmakum Albuminum humanum macroaggregatum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DECAPEPTYL 0,1 mg DECAPEPTYL 0,5 mg (triptorelin acetát) Injekční

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls190502/2009 a sukls38426/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele (V této příbalové informaci nazývaný Omniscan) Omniscan 0,5 mmol/ml injekční roztok Omniscan 0,5 mmol/ml injekční

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok Dexrazoxanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok Dexrazoxanum Sp.zn.sukls191351/2012 a sp.zn.sukls24833/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok Dexrazoxanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betaserc 16 tablety Betahistini dihydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betaserc 16 tablety Betahistini dihydrochloridum sp.zn. sukls95495/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Betaserc 16 tablety Betahistini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls243049/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls243049/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls243049/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Cipla 1 mg, lyofilizát pro přípravu infuzního roztoku topotecanum Přečtěte si pozorně

Více

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV Injekční roztok. Fludeoxyglucosum ( 18 F)

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV Injekční roztok. Fludeoxyglucosum ( 18 F) Sp.zn. sukls211025/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV Injekční roztok Fludeoxyglucosum ( 18 F) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls13612/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls13612/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls13612/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele Alvotadin 0,5 mg/ml perorální roztok Desloratadinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více