7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015"

Transkript

1 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně Květen

2 Podstata 7. průběžné bilanční zprávy (PBZ) 7. průběžná bilanční zpráva (dále jen PBZ) předkládá zhodnocení období k 31. květnu Přináší ucelený přehled o aktivitách Města a neziskových subjektů činných v oblasti plzeňských sociálních služeb. Je zhodnocením ročního období a zároveň transparentním dokladem snah města Plzně o zkvalitňování stávající sítě služeb a zodpovědného přístupu k požadavkům veřejnosti. Odbor sociálních služeb MMP veškerou svojí činnost vyvíjí v souladu se schválenou Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb v Plzni pro období 2008 až 2015 a s naplňováním jejích dílčích opatření. Zásadním partnerem v procesu uskutečňování dílčích záměrů je město Plzeň, společně s neméně důležitým neziskovým sektorem, zabývajícím se sociální sférou, ale zároveň i široká plzeňská veřejnost. Důraz je kladen na participativní a komunitní přístup k realizaci veškerých opatření. Odbor sociálních služeb MMP je otevřeným úřadem, přístupným všem občanům města Plzně a jejich problémům, reaguje pružně a operativně na požadavky stran veřejnosti s jediným cílem vytvořit a udržet funkční síť kvalitních sociálních služeb. 7. průběžná bilanční zpráva bude společně s Realizačním plánem pro rok 2015 zveřejněna na webu OSS MMP: Za obsahovou správnost veškerých informací a údajů nesou plnou odpovědnost uvedené organizace (zpracovatelé uvedeni pod dílčími příspěvky), které dodaly podklady o realizovaných projektech pro zveřejnění v této bilanční zprávě. Příspěvky organizací jsou uvedeny v původním znění bez jakýchkoliv obsahových úprav (ze strany OSS byla provedena pouze jazyková/gramatická korekce). 2

3 Obsah I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření... 4 II. Oblast péče o rodiny s dětmi a mladistvé...13 II. 1 Přehled definovaných cílů a opatření...13 II. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření...13 II. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu...21 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova III. 1 Přehled definovaných cílů a opatření III. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření III. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu IV. Oblast péče o seniory IV. 1 Přehled definovaných cílů a opatření IV. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření IV. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu IV.4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně V. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením V.1 Přehled definovaných cílů a opatření V.2 Zhodnocení plnění cílů a opatření V.3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu V.4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně VI. Oblast péče o cizince VI. 1 Přehled definovaných cílů a opatření VI. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření VI. 3 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně

4 I. Cíle a opatření společné více oblastem I.1 Přehled definovaných cílů a opatření Cíl/opatření Název Míra plnění Cíl 1. Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.6 Cíl 5. Opatření 5.1 Opatření 5.2 Podporovat poskytovatele sociálních služeb v oblasti propagace jejich činnosti prostřednictvím webových stránek OSS. I. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření SPLNĚNO Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře. V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. SPLNĚNO SPLNĚNO Cíl 1. Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.6 Podporovat poskytovatele sociálních služeb v oblasti propagace jejich činnosti prostřednictvím webových stránek OSS Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb MMP Poskytovatelé sociálních služeb, ale i ostatní organizace nabízející služby související se sociální oblastí, mají možnost uveřejňovat své aktivity a prezentovat své projekty na webovém portálu OSS MMP: OSS MMP má navíc ve svém rozpočtu vyčleněny prostředky na tisk propagačních materiálů a výrobu informačních letáků. Tuto možnost mohou organizace využít v průběhu celého roku, de facto do vyčerpání objemu přidělených prostředků v rozpočtu OSS MMP. Tisk je vždy schvalován VOSS a na propagačních materiálech je nutno uvádět logo Sociálních služeb města Plzně a logo města. Obě možnosti propagace byly v loňském roce organizacemi hojně využívány. 4

5 Cíl 5 Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Opatření 5.1 Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb MMP Odbor sociální služeb MMP připravil v souladu s opatřením 5. 1 ve sledovaném období několik vzdělávacích kurzů pro pracovníky NNO semináře byly plně hrazeny z rozpočtu OSS MMP a témata odpovídala potřebám a požadavkům organizací. Pracovníci se měli možnost zúčastnit těchto kurzů: Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů, Standardy kvality v sociálních službách, Kurz 1. pomoci a Dopady nového OZ na činnost pracovníků v sociálních službách. Aktuálně OSS připravuje na červen seminář určený pro pracovníky pečující o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou. Zpracovala: Bc. Lucie Hovorková Realizátor opatření: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání Od dochází k rozšíření registrace odborného sociálního poradenství - sociální asistence v trestním řízení o dluhové poradenství. Komu je služba určena: Služba je poskytována všem lidem, kteří nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho problému. Součástí služby je také podpora obětí trestné činnosti, nad rámec sociálního poradenství také v podobě poskytování právních informací. Popis služby: Hlavní náplní služby registrované jako odborné sociální poradenství je poskytování sociální práce v podobě poradenské a asistenční služby, terénní i ambulantní formou. Obětem trestné činnosti pak poskytujeme i právní informace (činnost akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR). Nabízíme pomoc a podporu při řešení finančních problémů, trestních a přestupkových řízení, soudních sporů a souvisejících situací. Součástí služby je doprovod klienta na úřady, k soudu, výslechu, dále také nácvik sociálních dovedností. Individuální poradenství poskytujeme po telefonické domluvě v domácnosti klienta, nebo v kontaktní místnosti. Příklady situací, které dluhoví poradci nebo asistenti v trestním řízení pomáhají řešit: dluhy, exekuce, trestní a přestupkové řízení. Služba je také zaměřena na oběti trestných činů, jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody, pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod. 5

6 A) Dluhové poradenství insolvence (6 hodin) Absolventi si osvojí základní pojmy spojené s insolvenčním řízením, zorientují se v insolvenčním zákoně č. 182/2006 Sb., zákoně o úpadku a způsobech jeho řešení, budou schopni posoudit, zda klient splňuje základní kritéria pro podání insolvenčního návrhu, seznámí se základními způsoby řešení úpadku a dokáží odlišit oddlužení podle insolvenčního zákona a tzv. oddlužení, nabízené oddlužovacími agenturami, které naopak mohou finanční problémy klientů prohlubovat. B) Dluhové poradenství smluvní podmínky (6 hodin) Absolvent bude schopen rozlišit zadlužení a předlužení, pochopí příčiny a důsledky předlužení, naučí se vést základní anamnestický rozhovor s předluženým klientem, bude znát parametry smluv z hlediska legislativy, dokáže rozpoznat problematická smluvní ujednání a osvojí si nástroje možné ochrany spotřebitele z hlediska smluvních podmínek u spotřebitelských úvěrů. C) Dluhové poradenství exekuce (6 hodin) Absolventi si osvojí základní pojmy s exekucí spojené, dokáže rozlišit různé způsoby provádění exekuce a v rámci nich i práva a povinnosti jak dlužníka, tak exekutora. Absolvent umí rozpoznat situaci, ve které lze uplatnit námitku proti nákladům exekuce, sloučení exekucí nebo lze exekuci zastavit. V základním rozsahu zná specifika exekuce na společné jmění manželů a rozumí instrumentu exekutorského zápisu. D) Dluhové poradenství vymáhání pohledávek (6 hodin) Absolvováním vzdělávacího programu dojde u cílové skupiny k navýšení v oblasti finančního resp. dluhového poradenství. Konkrétně se jedná o porozumění procesu vymáhání dlužných pohledávek. Větší pozornost je v kurzu věnována mimosoudnímu a soudnímu vymáhání. V základním rozsahu se absolvent zorientuje i v oblasti rozhodčího vymáhání, exekučního vymáhání a trestně právní odpovědnosti související s čerpáním úvěrových produktů. Snižování sociálního vyloučení pachatelů TČ a jejich recidivy program sociálního výcviku s dluhovým poradenstvím Program je určen osobám: podmíněně propuštěným, podmíněně odsouzeným s alternativním trestem (prospěšné práce, domácí vězení) opouštějícím výkon trestu Co nabízíme: možnost splnit soudem nařízenou povinnost absolvování programu soc. výcviku a převýchovy pomoc při řešení problémů s bydlením, rodinnými problémy, vyplněním formulářů, vyřizování dokladů apod. pomoc při zadlužení, v orientaci ve smluvních podmínkách, dávkovém systému, pomoc při oddlužení zprostředkování přehledu nabídek pracovních příležitostí, pomoc s přípravou na pracovní pohovor, podporu při komunikaci se zaměstnavatelem, pomoc s řešením pracovně právních problémů 6

7 asistence při jednání s úřady a dalšími institucemi zajištění dalších zprostředkovaných služeb (psycholog, protidrogové poradenství apod.) Zpracoval: Aleš Kavalír Realizátor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ Podpora vzdělávání a mentoring SPOLEČNOST TADY A TEĎ poskytuje sociální službu Podpora vzdělávání a Mentoring. Služby jsou zaměřeny na vzdělávání osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které nemají rovný přístup ke vzdělávání nebo jej neumí využít. Cílem projektu je realizací programů Podpora vzdělávání a Mentoring přispívat ke zvyšování vzdělanostní úrovně cílové skupiny - žáků ZŠ a mladistvých; zvyšování motivace rodičů k dalšímu vzdělávání dětí. Konkrétními dílčími programy jsou: 1. Podpora vzdělávání individuální doučování pro děti mladšího školního věku ze sociálně vyloučeného prostředí 2. Mentoring pro děti staršího školního věku ze sociálně vyloučeného prostředí 3. Poradenství rodičům dětí a mladistvých (klientů Podpory vzdělávání a Mentoringu) Služba se zaměřuje na komplexní podporu celé rodiny v oblasti vzdělávání. Pracovníci organizace jsou v přímé práci s dětmi a mladistvými se speciálními vzdělávacími potřebami v jejich rodinném prostředí, a to prostřednictvím programu Podpora vzdělávání - individuální doučování přímo v domácnostech klientů. Pro děti staršího školního věku, které v brzké době opustí ZŠ a rozhoduje se o jejich další vzdělávací kariéře, je určen program Mentoring. Na obou programech aktivně spolupracují dobrovolníci, kteří do rodin pravidelně dochází a poskytují podporu dětem v mimoškolním vzdělávání. Spolupráce probíhá i s rodiči dětí zapojených do projektu je jim poskytováno poradenství v oblasti vzdělávání i poradenství vedoucí k celkové stabilizaci rodiny tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro další vzdělávání dětí (jak v mimoškolní přípravě, tak i v dalším institucionálním vzdělávání). Více informací na Zpracovala: Michaela Hirtová Realizátor: Ponton, občanské sdružení Program včasné péče Klubíčko Podpora rané péče a předškolní výchovy (zejména směrem k rodinám ohroženým sociálním vyloučením). Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení. Klubíčko pracuje podle principů vzdělávacího programu Začít spolu, který se snaží o individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte, spolupráci s rodinou a komunitou a multikulturní výchovu. V Klubíčku rodiče neplatí školné, děti jsou přijímány kdykoli v průběhu roku i na různě dlouhá období. Hlavním cílem projektu je povzbudit zájem rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí o předškolní výchovu dětí a následná práce s dětmi předškolního věku. 7

8 Reagujeme na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol (špatná ekonomická a bytová situace, absence pozitivní zkušenosti s předškolní výchovou v rodině, nedůvěra, obavy o vytržení dítěte z rodinného prostředí, odlišný denní režim, nízká hodnota vzdělání, nedostatečná kapacita v MŠ atd.) Připravujeme děti na vstup do běžných mateřských škol a prvních tříd základních škol. Pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní sociálně-kulturní návyky, soužití v kolektivu, předškolní dovednosti a znalosti nezbytné pro hladký vstup do první třídy a další úspěšné fungování v základní škole. Kapacita předškolního programu: 19 dětí Základní poskytované služby: pravidelný předškolní program (po-pá od 7:30 do 15:00 h) systematická logopedická péče vzdělávací a doprovodné akce knihovna, divadlo, výlety, karneval apod. motivační aktivity pro rodiče - jejich cílem je trénink vzdělávacích procesů při společné práci rodiče a dítěte (př. výtvarné dílny, poznávací výlety apod.) terénní práce s rodinou Zpracovala: Bc. Ivana Konášová Vzdělávací semináře pro rodiče V souvislosti s řešenou problematikou v projektu Program včasné péče Klubíčko byly s rodiči realizovány semináře zaměřené na získání a posílení dovedností rodičů, zaměřené na finanční gramotnost a exekuce, bydlení, práce, těhotenství a vývoj dítěte, výhodnost a hodnota vzdělání. Seminářů bylo celkem 5 a zúčastnilo se jich celkem 45 rodičů a 11 hostů. Zpracoval: Jakub Václavů Realizátor: Bílý kruh bezpečí Poradna BKB Plzeň Poradna BKB poskytuje bezodkladnou, odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech. Nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů zavedl od ochranná opatření pro zvlášť zranitelné oběti. Informační kampaň BKB poradny Plzeň byla zaměřená na zvýšení informovanosti veřejnosti o právech obětí, prostřednictvím aktualizovaných letáčků, seminářů, osobních setkání s tématy: práva poškozených v trestním řízení, náhrada škody po pachateli, traumata zvlášť zranitelných obětí, zákon 45/2013 o OTČ, pomoc obětem sexuálního násilí, stalkingu a DN, prevence sekundární viktimizace. BKB Pobočka Plzeň BKB pobočka Plzeň poskytuje komplexní viktimologickou pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech. V roce 2013 BKB aktivně vystupoval na poli osvěty ve státních institucích a jiných navazujících organizací v rámci pomoci obětem s ohledem účinnosti nového zákona 45/2013 Sb. o obětech TČ, uskutečnil také několik odborných besed pro studenty a mládež. Významně pomáhá v kontaktech s obětmi latentní kriminality. Je realizován projekt BKB - služba případového manažera pro zvlášť zranitelné OTČ, který významně zvýšil okamžitou pomoc, kvalitu a hájící práva zvlášť zranitelných obětí kriminality a pozůstalých po obětech, přispívající ke stabilizaci osoby zasažené zločinem. Zpracovala: Monika Jelínková, koordinátorka pobočky BKB Plzeň 8

9 Realizátor opatření: TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Vzdělávací seminář o bezpečnosti Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a oblastní odbočkou SONS Plzeň-město uspořádalo TyfloCentrum vzdělávací seminář o bezpečnosti. Akce se zúčastnilo 26 klientů a dva vodicí psi. V úvodní části proběhla přednáška s besedou o bezpečnosti a prevenci požárů. Další průběh akce vypadal jako skutečný zásah hasičů, kdy od elektrického rozvaděče na chodbě vznikl požár. Hasiči díky technice zakouřili celou chodbu a postupně evakuovali všechny klienty ve speciální masce po schodech do přistaveného autobusu. I když celá akce byla pro klienty náročná, všichni ji hodnotili kladně a byli rádi, že to mohli zažít. Jak nám při následné konzultaci potvrdili sami hasiči, i pro ně to byla přínosná zkušenost, kdy mohli poznat zásah v nové situaci. Zpracovala: Mgr. Hana Dostálová Realizátor opatření: Poradna pro ženy a dívky Zvyšování finanční gramotnosti, zvláště v rovině prevence Poradnu navštěvuje velké procento žen, které jsou zadluženy nebo v insolvenci. Finanční gramotnost se snažíme zvyšovat jejich větší informovaností ohledně půjček, spoluvytvářením rodinných rozpočtů, vyřizováním splátkových kalendářů apod. To se děje většinou v průběhu dlouhodobého doprovázení klientek, kdy v rámci prevence zadlužování vysvětlujeme klientkám nutnost hrazení dluhů v době, než se navýší o dlužné penále, soudí poplatky, popř. exekuce. V případě potřeby domlouváme s klientkami schůzky v Poradně při finanční tísni nebo v organizaci Člověk v tísni. Zpracovala: Marie Mentlová Opatření 5.2 V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb Cyklus ženy Cyklus přednášek pro ženy v azylovém domě sv. Zdislavy, který nabídl ubytovaným ženám další vzdělávání v oblastech týkajících se těhotenství, mateřství, porodu a dalších intimních témat. Přednášky byly realizovány ve spolupráci se ZČU Fakultou zdravotnických studií a uskutečnily se v pátek a přímo v prostorách azylového domu. Na první přednášce bylo téma jasně dané, druhá přednáška a její obsah byl již více v režii přítomných žen. Vzhledem k úspěšnosti akce a obměně klientek daného AD probíhají přednášky i v letošním roce. Zpracovala: Bc. Lucie Hovorková 9

10 Realizátor opatření: Epoché, o. s. + Ledovec, o. s. Služba telefonické krizové pomoci V průběhu sledovaného období došlo ke změně provozovatele služby telefonické krizové pomoci. Tuto službu poskytovalo občanské sdružení Epoché, o.s., které na sklonku roku 2013 nabídlo (z organizačních důvodů) provozování linky Ledovci o.s. Od roku 2014 je tedy provozovatelem této služby Ledovec, o.s. Služba je i nadále poskytována ve stejném rozsahu a se stejným personálním obsazením. Zpracovala: Mgr. Drahomíra Franzová 10

11 I.3 Aktivity Odboru sociálních služeb MMP Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce Od října 2013 funguje v rámci OSS MMP Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce. Poradna je v provozu vždy v úterý od 14,00 do 16,00 hodin nutné je předchozí objednání. Zájem o službu předčil veškerá očekávání, zájem stále roste, což dokladuje i fakt, že konzultační prostor poradny je obsazen minimálně 3 týdny dopředu. Za dobu fungování jsme nedostali od seniorů, kteří poradnu navštívili, žádné negativní reakce a někteří klienti se do poradny objednávají opakovaně - což svědčí o vysoké kvalitě poskytovaných rad, doporučení a právních informací. E- Poradna Rychlá pomoc Plzeňanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace je hlavním cílem nové eporadny, zřízené odborem sociálních služeb magistrátu, která je v provozu od 1. května Poradna je určena rodinám s dětmi, seniorům, učitelům, výchovným poradcům a všem, kteří potřebují pomoci či nalézt optimální řešení zátěžové životní situace. Sociální pracovníci OSS MMP zde zodpovídají dotazy týkající se například problémů při výchově dětí nebo pomoci rodinným příslušníkům seniorů, kteří již nezvládají péči o svoji domácnost. Odpovědi se zájemci dočkají vždy do 36 hodin. Otázky jsou zasílány prostřednictvím formuláře na internetové adrese: EUROCITIES Město Plzeň, prostřednictvím OSS MMP, je již dlouholetým partnerem mezinárodního projektu EUROCITIES Města pro aktivní začleňování. V posledních třech letech se projekt zaměřil na problematiku aktivního začleňování osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Odbor sociálních služeb MMP měl v červnu 2013 na konferenci všech zainteresovaných měst v Brně možnost sdělit své zkušenosti a šířit dobrou praxi prezentací pod názvem Sociální práce s lidmi a pro lidi. Magistrátní sbírka Nebuďme lhostejní Poslední předvánoční týden byl ve znamení 1. Magistrátní sbírky, kterou zorganizoval Odbor sociálních služeb MMP. Všichni zaměstnanci magistrátu měli v čase od 16. do 19. prosince 2013 možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se tak do humanitární pomoci směřované těm nezranitelnějším ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, samoživitelkám, prostě těm, co nemají na růžích ustláno. Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží, společně s hračkami a vánočními dárky byly zaměstnanci odboru předány organizacím: Fond ohrožených dětí, Naděje, Městská Charita Plzeň Domov sv. Zdislavy a Domov sv. Františka. 11

12 Průvodce pro širokou veřejnost V říjnu loňského roku vydal Odbor sociálních služeb MMP další tři druhy publikací pro širokou plzeňskou veřejnost, které byly vždy zaměřeny na specifickou oblast služeb. První z nich Průvodce po mapě životních situací aneb Kde Vám v Plzni pomohou? vznikl ve spolupráci zejména s Úřadem práce v Plzni, Českou správou sociálního zabezpečení a slouží jako ucelený návod pro všechny, kteří bloudí mezi institucemi v situacích, jakými jsou například žádost o příspěvek na péči, průkaz pro zdravotně postižené, vyřízení starobního či invalidního důchodu nebo dávky nemocenského pojištění. Druhým je Průvodce světem (nejen) sociálních služeb pro seniory ve městě Plzni. Jedná se o aktualizovanou verzi, vydanou v roce 2010, rozšířenou o informace o zdravotní péči, kulturních a vzdělávacích aktivitách pro dříve narozené. Poslední publikací je Malý průvodce symptomy duševních obtíží pro seniory, který přibližuje srozumitelnou formou příznaky psychických problémů a jejich řešení u osob vyššího věku. Ocenění v souteži Zlatý středník 2013 První dvě výše zmíněné publikace získaly celkem čtyři certifikáty profesionální úrovně RATED v prestižní soutěži Zlatý středník 2013, a to v kategorii Nejlepší firemní profil a Nejlepší firemní publikace v sektoru: Neziskový sektor a státní správa. Ocenění Zlatý erb 2014 Odbor sociálních služeb MMP, který administruje vlastní web Sociální služby města Plzně, se zúčastnil soutěže Zlatý erb 2014 v kategorii Nejlepší elektronická služba. V rámci krajského kola se tento webový portál Sociální služby města Plzně Katalog sociálních služeb umístil na stříbrné příčce. 12

13 II. Oblast péče o rodiny s dětmi a mladistvé Manažer pro cílovou skupinu: Bc. Lucie Hovorková II. 1 Přehled definovaných cílů a opatření Cíl/opatření Název Míra plnění Cíl 2. Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.5 Opatření 2.6 Opatření 2.7. Služby na podporu funkčnosti a soudržnosti rodiny Posilovat informovanost rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu s dětmi Terénní práce s ohroženými dětmi a mládeží SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO II. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření Cíl 2. Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.5 Služby na podporu funkčnosti a soudržnosti rodiny Opatření 2.6 Posilovat informovanost rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu s dětmi Realizátor opatření: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (Archa pro rodiny s dětmi, Adite pro náhradní rodiny) Archa pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) Aktivity: a) přímá podpora rodin ambulantní a terénní formou (dle individuální potřeby rodin): 54 rodin ( ), 33 rodin ( ); b) projekt Dospělí a děti školou povinní projekt zaměřený na děti selhávající ve vzdělávacím procesu a jejich rodiče (spolupráce speciálního pedagoga při stanovení individuálních potřeb dítěte, dobrovolníka při doučování dítěte, vzdělávání rodičů); c) projekt Rodina, kde se dobře žije Školička aktivita pro rodiče s dětmi (zvyšování rodičovských kompetencí, rozvíjení psychomotorického vývoje dětí, sdílení zkušeností rodičů) probíhá 1x týdně Rodičovská skupina podpůrná skupina pro rodiče (témata: výchova dětí, výchovné styly, komunikace v rodině, zvládání emocí apod.) probíhá 2x měsíčně. 13

14 Aktivizační setkání rodin (společné trávení volného času, sdílení rodičovských zkušeností) - 2 odpolední setkání v rozsahu 4 a 6 hodin Vzdělávací a tréninkové aktivity pro rodiče (témata týkající se péče o dítě, zdraví dítěte, výchovy apod.) Adite pro náhradní rodiny (doprovázení pěstounských rodin) Aktivity: a) přímá podpora pěstounských rodin ambulantní a terénní formou (dle individuální potřeby rodin); b) aktivity preventivního a podpůrného charakteru probíhají v rámci odpoledních Klubů pro pěstouny či víkendových setkání, jejich součástí jsou odlehčovací služby pro pěstouny a vzdělávání pěstounů; c) náborové aktivity (aktivity zaměřené na získávání nových pěstounů, určeno pro širokou veřejnost, diskutujícími jsou často též odborníci z řad pracovníků OSPOD či pěstounů). Zpracovala: Mgr. Lucie Petříčková Realizátor opatření: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA Doučování dětí ze sociálně slabých rodin Doučování dětí ze sociálně slabých rodin patří mezi další projekty Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA. Dobrovolníci se v tomto projektu zapojují do doučování dětí a asistence v rodině, kde pomáhají dětem s přípravou do školy a s nácvikem pravidelného plnění školních povinností. Služba je určena sociálně slabým rodinám, které finančně nedosahují na komerční doučování. Dobrovolník pomáhá dítěti se školní přípravou zdarma, navštěvuje ho v domácnosti rodiny nebo se setkávají v DoRA Centru. Doučování je klientům nabízeno prostřednictvím pracovníků OSPOD a OSS MMP, kteří vybírají vhodné klienty právě do tohoto programu. Ne vždy je ovšem jednoduché najít dobrovolníka, který by byl schopen a ochoten doučovat dítě na 2. stupni ZŠ. V průběhu roku 2013 se nám podařilo najít dobrovolníky do 10 různých doučovaných předmětů. Zpracovala: Mgr. Pavlína Brabcová Realizátor opatření Občanská poradna Plzeň, o.s. Odborné sociální poradenství Poradna poskytla pomoc v daném opatření lidem a rodinám dotazujícím se a řešícím partnerské a manželské soužití či problémy spojené s rodičovstvím a výchovou dětí. Práce poradny měla v těchto případech zejména charakter aktivní pomoci, kdy se v dané chvíli řešil aktuální stav a s daným klientem (sepisování potřebných návrhů pro soudy, návrhů na vydání exekučních příkazů ohledně dlužného výživného, vypořádání majetku, vypořádání závazků mezi manžely či jinými rodinnými příslušníky apod.), sekundárně se pracovalo také na tom, aby byl klient informován 14

15 a podpořen ve věcech ohledně odpovědného rodičovství, a manželství a ohledně svého zodpovědného přístupu k věcem s manželstvím souvisejících. Počet: 305 klientů (pozn.: Daný statistický údaj je platný k , kdy bylo vyhodnoceno I. čtvrtletí Do data ukončení realizačního plánu bude číslo o málo vyšší.) Zpracovala: Mgr. Monika Krausová Realizátor opatření: TOTEM regionální dobrovolnické centrum Mateřský klub ROZMARÝNEK Mateřský klub ROZMARÝNEK TOTEM - RDC je jedním z klubů, který aktivně naplňuje filosofii mezigeneračního centra TOTEM RDC, a to vytvořit pro občany Plzeňského regionu Místo SETKÁVÁNÍ SE. Jde o dobrovolnicky vedený klub, kde na bázi svépomocné skupiny dochází k naplňování a upokojování základních sociálních potřeb rodičů na mateřské dovolené; rodičů, kteří se často cítí izolováni od okolního světa nebo se v nové roli hledají a hledají oporu v okolí. Program je směrován na předávání zkušeností z výchovy dítěte, na podporu harmonického fungování rodiny, na posilování a upevňování rodičovských rolí, na psychohygienu rodičů a základní rozvoj dovedností dětí. V roce 2013 jsme pro MK Rozmarýnek začali využívat více druhů prostor v TOTEM RDC velký sál, tělocvičnu, salonek a další. Z původních 6 rodičů se podařilo vytvořit skupinu 20 zapsaných a pravidelně docházejících rodičů. Schůzky MC probíhají 1x týdně po dobu 2 hod. Zpracovala: Bc. Vlastimila Faiferlíková Realizátor opatření: Poradna pro ženy a dívky Poradna pro ženy a dívky Poradna pro ženy a dívky každodenně pracuje s klientkami a jejich rodinami ze sociálně slabého okolí Husova náměstí v Plzni. Klientky dlouhodobě doprovázíme a podporujeme v jejich snaze zachovat rodinu, pečovat o děti, posilovat svou rodičovskou roli či nést zodpovědnost za své rodičovství tak, aby nemuselo docházet k rozpadu rodin. Těmto ženám poradna poskytla cca 90 konzultací měsíčně. Poradna nabízí i pravidelné dílny a setkávání žen, kde se vytváří přirozená komunita žen s atmosférou vzájemné pomoci a porozumění. Za dané období proběhlo 9 dílen a setkání. Kromě toho jsou některé klientky zapojeny do vyrábění a přípravy dárkových předmětů na malé vánoční a velikonoční trhy. Poradna každodenně doprovází a podporuje matky s malými dětmi ze sociálně slabého prostředí v jejich snaze zvládnout výchovu a péči o děti a finančně je zajistit. Tím se často předchází rozpadu rodin a odebírání dětí z rodin. Klientkám zprostředkujeme kontakty na mateřská centra, školky, kluby. Těmto klientkám poradna měsíčně poskytla cca 40 konzultací. Zpracovala: Marie Mentlová 15

16 Realizátor opatření: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha v rámci odborného sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi pracovalo s 36 rodinami, tj. 98 klienty. V individuálních setkáváních s dospělými probíhalo poradenství především nad výchovnými problémy a nad tématy posilujícími funkčnost partnerských vztahů. Individuální setkání probíhala také s dětmi, které přinášely vlastní témata (vztahy v rodině, s kamarády, škola apod.). V monitorovaném období pravidelně jednou za týden probíhala skupina Aktivního sociálního učení (ASU) s 9 účastníky. Třem dětem jsme poskytli asistenci 2 hodiny týdně pracoval s dítětem asistent na předem stanovených tématech (např. rozvoj sociálních dovedností a citlivosti, sebepřijetí ). Skupina 4 dětí využívala také nabídky doučování a další děti se účastnily programu Doučování trochu jinak založeného na bázi metody prof. Feuersteina. Cílem této aktivity je naučit děti, jak se učit. Během letních prázdnin proběhl týdenní tábor pro děti ze skupiny ASU s názvem Neležím, tábořím. Díky provázanosti programů Salesiánského střediska navštěvovali klienti Centra pomoci také volnočasové aktivity střediska, především zájmové kroužky a otevřený klub Balón. NZDM Vzducholoď Posláním nízkoprahového klubu Vzducholoď je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, výchovně-vzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat mladým lidem ve věku let při řešení situací, které vyplývají z dospívání. NZDM Vzducholoď naplňuje požadavek opatření 2.5 především aktivitami pro podporu a výchovu mladistvých k vytváření zodpovědných vztahů v partnerství, v rodině, ve vrstevnické skupině. Mladí mají možnost řešit tato témata s pracovníky klubu individuálně i ve skupinových workshopech v rámci projektu ONE. Tyto workshopy jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj klientů a rozvoj jejich pracovních kompetencí. V uplynulém období jsme se s klienty věnovali např. těmto tématům: zodpovědnost, sebepoznání, sebepojetí. V pravidelném programu klubu má také každý měsíc své téma, ke kterému se vztahují realizované aktivity. Jedno z témat bylo věnováno vztahům. Ve sledovaném období proběhlo 145 otevíracích dní a přišlo 1322 návštěvníků. Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha vzdělávání pěstounů V rámci opatření 2.6 jsme v uplynulém období aktivně informovali pracovníky spolupracujících institucí o možnostech nabízet jejich klientům služby pro rodinu poskytované Centrem pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha. Informace jsme předávali také osobně na OSPOD v rámci města Plzně, v Pedagogicko-psychologické poradně, na ambulantní děstké psychiatrii ve FN Plzeň, na základních školách v Plzni apod. Naši nabídku jsme v uplynulém monitorovacím období rozšířili o uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pro informovanost rodičů o výchově pořádáme povinné vzdělávání pro pěstouny. Vzdělávání operativně reaguje na potřeby pěstounů a současně přináší nejfrekventovanější témata na základě zkušeností z práce s pěstouny. Doposud proběhla 4 setkání. Pěstounům stejně jako dalším rodičům dále nabízíme doprovázení a pomoc na terapeutické bázi, individuální i rodinné konzultace, výchovné poradenství, zprostředkování kontaktu s institucemi, setkávání v rodinném klubu Brouček. Zpracovala: Bc. Petra Pelíšková 16

17 Realizátor opatření: Fond ohrožených dětí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi FOD se snaží služby poskytovat nejen rodinám v krizové situaci, ale i těm, které do ní ještě mají relativně daleko, ale přesto by se do ní mohly neřešením svých problémů dostat. Jedná se tedy o prevenci cílenou na rodiny, v nichž (nejen bezprostředně) hrozí rozchod rodičů mající vliv na jejich potomky. Nehovoříme o záchraně vztahů, ale o takové práci s rodinou, při níž lze zajistit rozpad rodičovského vztahu tak, že nemusí být vždy řešen (soudním) sporem, že nemusí mít vždy silně negativní vliv na děti. Velmi v tomto ohledu pomáhá poskytování služby mediace. Zpracoval: Bc. Vojtěch Touš Realizátor opatření: DOMUS Centrum pro rodinu Cesta k dobrému rodičovství V daném období v rámci projektu Cesta k dobrému rodičovství se besed Dobrý rodič zúčastnilo 35 rodičů. Besed se zúčastnili klienti programu Sanace, programu Náhradní rodinná péče a rodiče, kteří nevyužívají naše služby. Besedy se věnovaly těmto tématům: hranice ve výchově, styly výchovy, vzdor, poslušnost, zodpovědné chování, odměna a tresty, předcházení problémům a konfliktům. Beseda podpořila rodiče v tom, jak být dobrým rodičem, jak dosáhnout toho, aby děti plnily požadavky rodičů a zároveň nebyly narušeny dobré vztahy. Účastníci besed oceňovali přístup a nápady pro řešení výchovných problémů s dětmi a na základě jejich dalšího zájmu byl vytvořen program rodičovských skupin Cesta k dobrému rodičovství - pravidelné setkávání rodičů, rodičovské skupina. Besedy byly pro účastníky zdarma se zajištěním hlídáním dětí za symbolický poplatek. Dále v rámci daného opatření proběhlo vzdělávání v oblasti výchovy zaměřené na skupinu náhradních rodičů, kteří mají ze zákona povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti péče o dítě. Témata byla zaměřena na specifika výchovy dětí v pěstounské péči: význam vrozených vztahů v životě člověka, budování identity svěřeného dítěte, zpracování životní historie, spolupráce pěstounů s rodiči dítěte, posilování rodinných vztahů a vazeb, rizikové situace ve výchově, zvláštnosti potřeb dětí v náhradní rodině, rodinné klima jako determinant úspěšné výchovy. Seminářů se zúčastnilo 86 náhradních rodičů. Poznatky ze semináře dále sloužily jako společné téma pro práci sociálního pracovníka s rodinou. Zpracovala: Mgr. Romana Svobodová 17

18 Realizátor opatření: SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Předškolní klub Předškolní klub byl v roce 2013 realizován v sociálně vyloučené lokalitě Plachého 42. Je určen pro děti, jejichž rodiče nemohou z různých důvodů dítě umístit do standardní mateřské školy (finanční důvody, etnická stigmatizace atd.). Předškolní klub je určen pro děti ve věku 3 6 let. V současné době klub sídlí v ulici Koperníkova 15 v Plzni s kapacitou max. 15 dětí. Předškolní klub je otevřen 4x týdně (pondělí čtvrtek) od 9 do 12 hodin, dětem se věnují dvě pracovnice organizace. Součástí Předškolního klubu je i spolupráce s rodiči dětí podpora v řešení jejich tíživé životní situace, spolupráce s rodiči na vřazení dítěte do standardní mateřské školy. Cílem Předškolního klubu je připravit děti na úspěšné studium v základním školství. Současně se snažíme, aby děti navštěvující Předškolní klub začaly co nejdříve docházet do standardní mateřské školy. Zpracovala: Michaela Hirtová Realizátor opatření: Sdružení pěstounských rodin Poradna náhradní rodinné péče Poradna náhradní rodinné péče se zaměřuje na práci s náhradními rodinami. Pracuje tedy s rodinami, které přijaly dítě nebo děti do náhradní rodinné péče. V rámci opatření bylo realizováno několik vzdělávacích akcí zaměřených na zvýšení informovanosti náhradních rodičů o fázích vývoje dětí a jejich potřebách v jednotlivých vývojových obdobích. Naplňování tohoto opatření probíhalo především formou kulatých stolů, což jsou diskuzní skupiny s odborníky: psychology, sociálními pracovníky, lékařkou a genetičkou. Kulaté stoly se realizují 1x do měsíce mimo letní prázdniny v délce 120 minut. Další formou byl jednorázový seminář v délce 6 hodin. Zpracovala: Mgr. Veronika Valešová Realizátor opatření: Motýl, o.s. Rodičovské centrum Vlnka Rodičovské centrum Vlnka nabízelo od do v rámci opatření 2.6 vzdělávací kurzy a semináře, a to rodičům zejména menších dětí. Specifickou cílovou skupinou v této oblasti byli rodiče dětí se zdravotním postižením. Témata seminářů vztahujících se ke zvyšování informovanosti rodičů o potřebách a vývoji dětí: Respektovat a být respektován část cyklu, Dítě s autismem - a co s ním?, Psychomotorický vývoj I.-III. (0-6 měsíců, 7-12 měsíců, měsíců), Předškolák, Autismus v praxi, Autismus trochu jinak, Vytváření kruhu přátel (o přirozené integraci dětí se ZP). Opatření 2.6. je také dlouhodobě naplňováno kurzem Krůček po krůčku k prvnímu kroku, kterého se účastní rodiče společně se svými dětmi od věku 3 měsíců. Pod vedením fyzioterapeutek jsou rodiče seznamováni s psychomotorickým vývojem 18

19 jejich dětí a zároveň je odborné lektorky učí, jak dítě ve správném vývoji podpořit. Jedná se o praktické nácviky podpory psychomotorického vývoje. Kurzů se účastní i rodiče s dětmi s opožděným vývojem nebo s dětmi se ZP. Integrace od útlého věku dítěte je velmi přirozená a pro rodiče dětí se ZP nebo opožděným vývojem funguje jako prevence sociálního vyloučení. Zpracovala: Bc. Hana Breníková Realizátor opatření: Mateřské centrum Plzeňské panenky Program Mateřské centrum Mateřské centrum celoročně nabízí rodinám s dětmi pravidelné programy i jednorázové akce. Tyto aktivity jsou zaměřené jednak na celistvý rozvoj konkrétního rodiče, jednak na budování a rozvíjení komunity kolem mateřského centra. V rámci dopoledních programů proběhly mj. přednášky a besedy s porodní asistentkou, dětskou fyzioterapeutkou, speciální pedagožkou, finančním a dluhovým specialistou nebo pastoračním asistentem. Nově byla do nabídky zařazena možnost individuálních konzultací zaměřených na řešení osobních a vztahových problémů. Zpracovala: Marie Lachmannová Opatření 2.7 Terénní práce s ohroženou mládeží Realizátor opatření: TOTEM regionální dobrovolnické centrum Program Pět P a KOMPASS TOTEM RDC se ve svých dobrovolnických projektech cíleně věnuje dlouhodobé podpoře dětí a rodin, které se ocitnou z různých důvodů v obtížné životní situaci. Jsme od roku 1999 zakládajícím členem Asociace Pět P, která garantuje kvalitu mentoringových programů v ČR. Programy Pět P a KOMPAS spojené do projektu Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění má akreditovány u MVČR podle zákona 198/2002 Sb. a má uděleno pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí. V mentoringových programech dobrovolníci pomáhají dětem, které nemají dobré zázemí pro kvalitní rozvoj, jsou na okraji zájmu vrstevníků - dětem se slabými školními výsledky (LMD,ADHD), jinojazyčně mluvícím, po traumatickém zážitku, žijícím v neúplných rodinách, dětem z DD, dětem, jejichž sourozenci mají zdravotní handicap apod. V programech dobrovolník dítěti nabízí po dobu celého roku jedno odpoledne v týdnu možnost sdílet problémy i radosti, prožít kvalitně strávený volný čas, zažít pocit ocenění a uznání a posílit pozitivní vlastnosti, které mohou uplatnit ve svých přirozených sociálních skupinách a v dalším životě. V roce 2013 jsme se cíleně zaměřili na rozvoj spolupráce s organizacemi věnujícími se podpoře funkční rodiny např. DÚ a SVP Plzeň, Latus centrum pro rodinu, DOMUS centrum pro rodinu, OSSP MMP, Člověk v tísni apod., na důkladnou přípravu dobrovolníků pro program Pět P. Velmi aktivně pracoval Dobrovolnický klub Klíč, který soustřeďuje zájemce o mentoringové programy, který má jako hlavní záměr průběžnou přípravu dobrovolníka na práci s konkrétním dítětem. Dlouhodobě jsme podporovali 17 dětí a rodin, bylo zapojeno 25 dobrovolníků. Zpracovala: Bc. Vlastimila Faiferlíková 19

20 Realizátor opatření: DOMUS Centrum pro rodinu Program náhradní rodinné péče a Sanace rodiny V rámci programu Náhradní rodinná péče a programu Sanace rodiny, tedy s mládeží v pěstounské péči, proběhly u mládeže s rizikovým chováním ve školním prostředí aktivity zaměřené na minimalizaci předčasného ukončení středoškolského studia anebo na podporu zvládání základního vzdělávání. Jednalo se o úzkou spolupráci s rodinou, rodinou náhradní, častý kontakt pracovníka s dítětem mimo rodinu a úzká spolupráce se školou. Děti přicházející do puberty měly možnost vnímat jasné hranice, spolupráci a zároveň bezpečný prostor pro sdělení svých potřeb. Významnou složkou byl respektující přístup k jejich osobě, což bylo důležité pro jejich zlepšení chování a změnu v přístupu ke škole. Náhradní rodiče využili konzultaci specialisty - etopeda přímo u nich v rodině. Tyto konzultace velmi přispěly ke změně pohledu na chování jim svěřeného dítěte a k nastavení vhodného přístupu. V rámci multidisciplinární spolupráce, kam se řadili: zástupci školy, sociální pracovník, rodič/e, pěstoun/i, popř. psycholog, psychiatr, terapeut, etoped apod. (v rámci změn náhledu na situaci), tak někteří z klientů využili rodinnou terapii. Uvědomili si, že chování dítěte má vliv na celý rodinný systém a naopak to, jak se chovají jednotliví členové rodiny má vliv na jejich puberťáka. Další formou podpory byla konzultace s dětským psychologem v případech, kde to chování a psychický stav dítěte vyžadovaly. Zpracovala: Bc. Radka Musilová Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb Dotační titul Aktivity prorodinné politky V rámci dotačního titulu Aktivity prorodinné politiky byly pro rok 2014 nově podpořeny organizace a projekty zabývající se právě terénní prací s ohroženou mládeží (jedna z dotačních priorit). Částka alokována na tento dotační titul byla ve výši ,- Kč. K datu uzávěrky, 28. únoru 2014, bylo přijato celkem 22 žádostí v celkové výši ,- Kč. Alokované finanční prostředky na daný titul ve výši ,- Kč byly Komisí pro sociální věci RMP rozděleny beze zbytku. Zpracovala: Bc. Lucie Hovorková 20

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Rodinnou politiku tedy chápeme jako komplexní systém podpory rodin nesmeřující k upřednostnění

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

I. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

I. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ I. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ PRIORITA 1 : ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Rodinnou politiku tedy chápeme jako komplexní systém podpory rodin

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více