7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015"

Transkript

1 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně Květen

2 Podstata 7. průběžné bilanční zprávy (PBZ) 7. průběžná bilanční zpráva (dále jen PBZ) předkládá zhodnocení období k 31. květnu Přináší ucelený přehled o aktivitách Města a neziskových subjektů činných v oblasti plzeňských sociálních služeb. Je zhodnocením ročního období a zároveň transparentním dokladem snah města Plzně o zkvalitňování stávající sítě služeb a zodpovědného přístupu k požadavkům veřejnosti. Odbor sociálních služeb MMP veškerou svojí činnost vyvíjí v souladu se schválenou Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb v Plzni pro období 2008 až 2015 a s naplňováním jejích dílčích opatření. Zásadním partnerem v procesu uskutečňování dílčích záměrů je město Plzeň, společně s neméně důležitým neziskovým sektorem, zabývajícím se sociální sférou, ale zároveň i široká plzeňská veřejnost. Důraz je kladen na participativní a komunitní přístup k realizaci veškerých opatření. Odbor sociálních služeb MMP je otevřeným úřadem, přístupným všem občanům města Plzně a jejich problémům, reaguje pružně a operativně na požadavky stran veřejnosti s jediným cílem vytvořit a udržet funkční síť kvalitních sociálních služeb. 7. průběžná bilanční zpráva bude společně s Realizačním plánem pro rok 2015 zveřejněna na webu OSS MMP: Za obsahovou správnost veškerých informací a údajů nesou plnou odpovědnost uvedené organizace (zpracovatelé uvedeni pod dílčími příspěvky), které dodaly podklady o realizovaných projektech pro zveřejnění v této bilanční zprávě. Příspěvky organizací jsou uvedeny v původním znění bez jakýchkoliv obsahových úprav (ze strany OSS byla provedena pouze jazyková/gramatická korekce). 2

3 Obsah I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření... 4 II. Oblast péče o rodiny s dětmi a mladistvé...13 II. 1 Přehled definovaných cílů a opatření...13 II. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření...13 II. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu...21 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova III. 1 Přehled definovaných cílů a opatření III. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření III. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu IV. Oblast péče o seniory IV. 1 Přehled definovaných cílů a opatření IV. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření IV. 3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu IV.4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně V. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením V.1 Přehled definovaných cílů a opatření V.2 Zhodnocení plnění cílů a opatření V.3 Aktivity nad rámec Realizačního plánu V.4 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně VI. Oblast péče o cizince VI. 1 Přehled definovaných cílů a opatření VI. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření VI. 3 Aktivity Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně

4 I. Cíle a opatření společné více oblastem I.1 Přehled definovaných cílů a opatření Cíl/opatření Název Míra plnění Cíl 1. Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.6 Cíl 5. Opatření 5.1 Opatření 5.2 Podporovat poskytovatele sociálních služeb v oblasti propagace jejich činnosti prostřednictvím webových stránek OSS. I. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření SPLNĚNO Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře. V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. SPLNĚNO SPLNĚNO Cíl 1. Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.6 Podporovat poskytovatele sociálních služeb v oblasti propagace jejich činnosti prostřednictvím webových stránek OSS Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb MMP Poskytovatelé sociálních služeb, ale i ostatní organizace nabízející služby související se sociální oblastí, mají možnost uveřejňovat své aktivity a prezentovat své projekty na webovém portálu OSS MMP: OSS MMP má navíc ve svém rozpočtu vyčleněny prostředky na tisk propagačních materiálů a výrobu informačních letáků. Tuto možnost mohou organizace využít v průběhu celého roku, de facto do vyčerpání objemu přidělených prostředků v rozpočtu OSS MMP. Tisk je vždy schvalován VOSS a na propagačních materiálech je nutno uvádět logo Sociálních služeb města Plzně a logo města. Obě možnosti propagace byly v loňském roce organizacemi hojně využívány. 4

5 Cíl 5 Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Opatření 5.1 Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb MMP Odbor sociální služeb MMP připravil v souladu s opatřením 5. 1 ve sledovaném období několik vzdělávacích kurzů pro pracovníky NNO semináře byly plně hrazeny z rozpočtu OSS MMP a témata odpovídala potřebám a požadavkům organizací. Pracovníci se měli možnost zúčastnit těchto kurzů: Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů, Standardy kvality v sociálních službách, Kurz 1. pomoci a Dopady nového OZ na činnost pracovníků v sociálních službách. Aktuálně OSS připravuje na červen seminář určený pro pracovníky pečující o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou. Zpracovala: Bc. Lucie Hovorková Realizátor opatření: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání Od dochází k rozšíření registrace odborného sociálního poradenství - sociální asistence v trestním řízení o dluhové poradenství. Komu je služba určena: Služba je poskytována všem lidem, kteří nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho problému. Součástí služby je také podpora obětí trestné činnosti, nad rámec sociálního poradenství také v podobě poskytování právních informací. Popis služby: Hlavní náplní služby registrované jako odborné sociální poradenství je poskytování sociální práce v podobě poradenské a asistenční služby, terénní i ambulantní formou. Obětem trestné činnosti pak poskytujeme i právní informace (činnost akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR). Nabízíme pomoc a podporu při řešení finančních problémů, trestních a přestupkových řízení, soudních sporů a souvisejících situací. Součástí služby je doprovod klienta na úřady, k soudu, výslechu, dále také nácvik sociálních dovedností. Individuální poradenství poskytujeme po telefonické domluvě v domácnosti klienta, nebo v kontaktní místnosti. Příklady situací, které dluhoví poradci nebo asistenti v trestním řízení pomáhají řešit: dluhy, exekuce, trestní a přestupkové řízení. Služba je také zaměřena na oběti trestných činů, jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody, pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod. 5

6 A) Dluhové poradenství insolvence (6 hodin) Absolventi si osvojí základní pojmy spojené s insolvenčním řízením, zorientují se v insolvenčním zákoně č. 182/2006 Sb., zákoně o úpadku a způsobech jeho řešení, budou schopni posoudit, zda klient splňuje základní kritéria pro podání insolvenčního návrhu, seznámí se základními způsoby řešení úpadku a dokáží odlišit oddlužení podle insolvenčního zákona a tzv. oddlužení, nabízené oddlužovacími agenturami, které naopak mohou finanční problémy klientů prohlubovat. B) Dluhové poradenství smluvní podmínky (6 hodin) Absolvent bude schopen rozlišit zadlužení a předlužení, pochopí příčiny a důsledky předlužení, naučí se vést základní anamnestický rozhovor s předluženým klientem, bude znát parametry smluv z hlediska legislativy, dokáže rozpoznat problematická smluvní ujednání a osvojí si nástroje možné ochrany spotřebitele z hlediska smluvních podmínek u spotřebitelských úvěrů. C) Dluhové poradenství exekuce (6 hodin) Absolventi si osvojí základní pojmy s exekucí spojené, dokáže rozlišit různé způsoby provádění exekuce a v rámci nich i práva a povinnosti jak dlužníka, tak exekutora. Absolvent umí rozpoznat situaci, ve které lze uplatnit námitku proti nákladům exekuce, sloučení exekucí nebo lze exekuci zastavit. V základním rozsahu zná specifika exekuce na společné jmění manželů a rozumí instrumentu exekutorského zápisu. D) Dluhové poradenství vymáhání pohledávek (6 hodin) Absolvováním vzdělávacího programu dojde u cílové skupiny k navýšení v oblasti finančního resp. dluhového poradenství. Konkrétně se jedná o porozumění procesu vymáhání dlužných pohledávek. Větší pozornost je v kurzu věnována mimosoudnímu a soudnímu vymáhání. V základním rozsahu se absolvent zorientuje i v oblasti rozhodčího vymáhání, exekučního vymáhání a trestně právní odpovědnosti související s čerpáním úvěrových produktů. Snižování sociálního vyloučení pachatelů TČ a jejich recidivy program sociálního výcviku s dluhovým poradenstvím Program je určen osobám: podmíněně propuštěným, podmíněně odsouzeným s alternativním trestem (prospěšné práce, domácí vězení) opouštějícím výkon trestu Co nabízíme: možnost splnit soudem nařízenou povinnost absolvování programu soc. výcviku a převýchovy pomoc při řešení problémů s bydlením, rodinnými problémy, vyplněním formulářů, vyřizování dokladů apod. pomoc při zadlužení, v orientaci ve smluvních podmínkách, dávkovém systému, pomoc při oddlužení zprostředkování přehledu nabídek pracovních příležitostí, pomoc s přípravou na pracovní pohovor, podporu při komunikaci se zaměstnavatelem, pomoc s řešením pracovně právních problémů 6

7 asistence při jednání s úřady a dalšími institucemi zajištění dalších zprostředkovaných služeb (psycholog, protidrogové poradenství apod.) Zpracoval: Aleš Kavalír Realizátor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ Podpora vzdělávání a mentoring SPOLEČNOST TADY A TEĎ poskytuje sociální službu Podpora vzdělávání a Mentoring. Služby jsou zaměřeny na vzdělávání osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které nemají rovný přístup ke vzdělávání nebo jej neumí využít. Cílem projektu je realizací programů Podpora vzdělávání a Mentoring přispívat ke zvyšování vzdělanostní úrovně cílové skupiny - žáků ZŠ a mladistvých; zvyšování motivace rodičů k dalšímu vzdělávání dětí. Konkrétními dílčími programy jsou: 1. Podpora vzdělávání individuální doučování pro děti mladšího školního věku ze sociálně vyloučeného prostředí 2. Mentoring pro děti staršího školního věku ze sociálně vyloučeného prostředí 3. Poradenství rodičům dětí a mladistvých (klientů Podpory vzdělávání a Mentoringu) Služba se zaměřuje na komplexní podporu celé rodiny v oblasti vzdělávání. Pracovníci organizace jsou v přímé práci s dětmi a mladistvými se speciálními vzdělávacími potřebami v jejich rodinném prostředí, a to prostřednictvím programu Podpora vzdělávání - individuální doučování přímo v domácnostech klientů. Pro děti staršího školního věku, které v brzké době opustí ZŠ a rozhoduje se o jejich další vzdělávací kariéře, je určen program Mentoring. Na obou programech aktivně spolupracují dobrovolníci, kteří do rodin pravidelně dochází a poskytují podporu dětem v mimoškolním vzdělávání. Spolupráce probíhá i s rodiči dětí zapojených do projektu je jim poskytováno poradenství v oblasti vzdělávání i poradenství vedoucí k celkové stabilizaci rodiny tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro další vzdělávání dětí (jak v mimoškolní přípravě, tak i v dalším institucionálním vzdělávání). Více informací na Zpracovala: Michaela Hirtová Realizátor: Ponton, občanské sdružení Program včasné péče Klubíčko Podpora rané péče a předškolní výchovy (zejména směrem k rodinám ohroženým sociálním vyloučením). Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení. Klubíčko pracuje podle principů vzdělávacího programu Začít spolu, který se snaží o individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte, spolupráci s rodinou a komunitou a multikulturní výchovu. V Klubíčku rodiče neplatí školné, děti jsou přijímány kdykoli v průběhu roku i na různě dlouhá období. Hlavním cílem projektu je povzbudit zájem rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí o předškolní výchovu dětí a následná práce s dětmi předškolního věku. 7

8 Reagujeme na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol (špatná ekonomická a bytová situace, absence pozitivní zkušenosti s předškolní výchovou v rodině, nedůvěra, obavy o vytržení dítěte z rodinného prostředí, odlišný denní režim, nízká hodnota vzdělání, nedostatečná kapacita v MŠ atd.) Připravujeme děti na vstup do běžných mateřských škol a prvních tříd základních škol. Pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní sociálně-kulturní návyky, soužití v kolektivu, předškolní dovednosti a znalosti nezbytné pro hladký vstup do první třídy a další úspěšné fungování v základní škole. Kapacita předškolního programu: 19 dětí Základní poskytované služby: pravidelný předškolní program (po-pá od 7:30 do 15:00 h) systematická logopedická péče vzdělávací a doprovodné akce knihovna, divadlo, výlety, karneval apod. motivační aktivity pro rodiče - jejich cílem je trénink vzdělávacích procesů při společné práci rodiče a dítěte (př. výtvarné dílny, poznávací výlety apod.) terénní práce s rodinou Zpracovala: Bc. Ivana Konášová Vzdělávací semináře pro rodiče V souvislosti s řešenou problematikou v projektu Program včasné péče Klubíčko byly s rodiči realizovány semináře zaměřené na získání a posílení dovedností rodičů, zaměřené na finanční gramotnost a exekuce, bydlení, práce, těhotenství a vývoj dítěte, výhodnost a hodnota vzdělání. Seminářů bylo celkem 5 a zúčastnilo se jich celkem 45 rodičů a 11 hostů. Zpracoval: Jakub Václavů Realizátor: Bílý kruh bezpečí Poradna BKB Plzeň Poradna BKB poskytuje bezodkladnou, odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech. Nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů zavedl od ochranná opatření pro zvlášť zranitelné oběti. Informační kampaň BKB poradny Plzeň byla zaměřená na zvýšení informovanosti veřejnosti o právech obětí, prostřednictvím aktualizovaných letáčků, seminářů, osobních setkání s tématy: práva poškozených v trestním řízení, náhrada škody po pachateli, traumata zvlášť zranitelných obětí, zákon 45/2013 o OTČ, pomoc obětem sexuálního násilí, stalkingu a DN, prevence sekundární viktimizace. BKB Pobočka Plzeň BKB pobočka Plzeň poskytuje komplexní viktimologickou pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech. V roce 2013 BKB aktivně vystupoval na poli osvěty ve státních institucích a jiných navazujících organizací v rámci pomoci obětem s ohledem účinnosti nového zákona 45/2013 Sb. o obětech TČ, uskutečnil také několik odborných besed pro studenty a mládež. Významně pomáhá v kontaktech s obětmi latentní kriminality. Je realizován projekt BKB - služba případového manažera pro zvlášť zranitelné OTČ, který významně zvýšil okamžitou pomoc, kvalitu a hájící práva zvlášť zranitelných obětí kriminality a pozůstalých po obětech, přispívající ke stabilizaci osoby zasažené zločinem. Zpracovala: Monika Jelínková, koordinátorka pobočky BKB Plzeň 8

9 Realizátor opatření: TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Vzdělávací seminář o bezpečnosti Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a oblastní odbočkou SONS Plzeň-město uspořádalo TyfloCentrum vzdělávací seminář o bezpečnosti. Akce se zúčastnilo 26 klientů a dva vodicí psi. V úvodní části proběhla přednáška s besedou o bezpečnosti a prevenci požárů. Další průběh akce vypadal jako skutečný zásah hasičů, kdy od elektrického rozvaděče na chodbě vznikl požár. Hasiči díky technice zakouřili celou chodbu a postupně evakuovali všechny klienty ve speciální masce po schodech do přistaveného autobusu. I když celá akce byla pro klienty náročná, všichni ji hodnotili kladně a byli rádi, že to mohli zažít. Jak nám při následné konzultaci potvrdili sami hasiči, i pro ně to byla přínosná zkušenost, kdy mohli poznat zásah v nové situaci. Zpracovala: Mgr. Hana Dostálová Realizátor opatření: Poradna pro ženy a dívky Zvyšování finanční gramotnosti, zvláště v rovině prevence Poradnu navštěvuje velké procento žen, které jsou zadluženy nebo v insolvenci. Finanční gramotnost se snažíme zvyšovat jejich větší informovaností ohledně půjček, spoluvytvářením rodinných rozpočtů, vyřizováním splátkových kalendářů apod. To se děje většinou v průběhu dlouhodobého doprovázení klientek, kdy v rámci prevence zadlužování vysvětlujeme klientkám nutnost hrazení dluhů v době, než se navýší o dlužné penále, soudí poplatky, popř. exekuce. V případě potřeby domlouváme s klientkami schůzky v Poradně při finanční tísni nebo v organizaci Člověk v tísni. Zpracovala: Marie Mentlová Opatření 5.2 V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Realizátor opatření: Odbor sociálních služeb Cyklus ženy Cyklus přednášek pro ženy v azylovém domě sv. Zdislavy, který nabídl ubytovaným ženám další vzdělávání v oblastech týkajících se těhotenství, mateřství, porodu a dalších intimních témat. Přednášky byly realizovány ve spolupráci se ZČU Fakultou zdravotnických studií a uskutečnily se v pátek a přímo v prostorách azylového domu. Na první přednášce bylo téma jasně dané, druhá přednáška a její obsah byl již více v režii přítomných žen. Vzhledem k úspěšnosti akce a obměně klientek daného AD probíhají přednášky i v letošním roce. Zpracovala: Bc. Lucie Hovorková 9

10 Realizátor opatření: Epoché, o. s. + Ledovec, o. s. Služba telefonické krizové pomoci V průběhu sledovaného období došlo ke změně provozovatele služby telefonické krizové pomoci. Tuto službu poskytovalo občanské sdružení Epoché, o.s., které na sklonku roku 2013 nabídlo (z organizačních důvodů) provozování linky Ledovci o.s. Od roku 2014 je tedy provozovatelem této služby Ledovec, o.s. Služba je i nadále poskytována ve stejném rozsahu a se stejným personálním obsazením. Zpracovala: Mgr. Drahomíra Franzová 10

11 I.3 Aktivity Odboru sociálních služeb MMP Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce Od října 2013 funguje v rámci OSS MMP Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce. Poradna je v provozu vždy v úterý od 14,00 do 16,00 hodin nutné je předchozí objednání. Zájem o službu předčil veškerá očekávání, zájem stále roste, což dokladuje i fakt, že konzultační prostor poradny je obsazen minimálně 3 týdny dopředu. Za dobu fungování jsme nedostali od seniorů, kteří poradnu navštívili, žádné negativní reakce a někteří klienti se do poradny objednávají opakovaně - což svědčí o vysoké kvalitě poskytovaných rad, doporučení a právních informací. E- Poradna Rychlá pomoc Plzeňanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace je hlavním cílem nové eporadny, zřízené odborem sociálních služeb magistrátu, která je v provozu od 1. května Poradna je určena rodinám s dětmi, seniorům, učitelům, výchovným poradcům a všem, kteří potřebují pomoci či nalézt optimální řešení zátěžové životní situace. Sociální pracovníci OSS MMP zde zodpovídají dotazy týkající se například problémů při výchově dětí nebo pomoci rodinným příslušníkům seniorů, kteří již nezvládají péči o svoji domácnost. Odpovědi se zájemci dočkají vždy do 36 hodin. Otázky jsou zasílány prostřednictvím formuláře na internetové adrese: EUROCITIES Město Plzeň, prostřednictvím OSS MMP, je již dlouholetým partnerem mezinárodního projektu EUROCITIES Města pro aktivní začleňování. V posledních třech letech se projekt zaměřil na problematiku aktivního začleňování osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Odbor sociálních služeb MMP měl v červnu 2013 na konferenci všech zainteresovaných měst v Brně možnost sdělit své zkušenosti a šířit dobrou praxi prezentací pod názvem Sociální práce s lidmi a pro lidi. Magistrátní sbírka Nebuďme lhostejní Poslední předvánoční týden byl ve znamení 1. Magistrátní sbírky, kterou zorganizoval Odbor sociálních služeb MMP. Všichni zaměstnanci magistrátu měli v čase od 16. do 19. prosince 2013 možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se tak do humanitární pomoci směřované těm nezranitelnějším ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, samoživitelkám, prostě těm, co nemají na růžích ustláno. Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží, společně s hračkami a vánočními dárky byly zaměstnanci odboru předány organizacím: Fond ohrožených dětí, Naděje, Městská Charita Plzeň Domov sv. Zdislavy a Domov sv. Františka. 11

12 Průvodce pro širokou veřejnost V říjnu loňského roku vydal Odbor sociálních služeb MMP další tři druhy publikací pro širokou plzeňskou veřejnost, které byly vždy zaměřeny na specifickou oblast služeb. První z nich Průvodce po mapě životních situací aneb Kde Vám v Plzni pomohou? vznikl ve spolupráci zejména s Úřadem práce v Plzni, Českou správou sociálního zabezpečení a slouží jako ucelený návod pro všechny, kteří bloudí mezi institucemi v situacích, jakými jsou například žádost o příspěvek na péči, průkaz pro zdravotně postižené, vyřízení starobního či invalidního důchodu nebo dávky nemocenského pojištění. Druhým je Průvodce světem (nejen) sociálních služeb pro seniory ve městě Plzni. Jedná se o aktualizovanou verzi, vydanou v roce 2010, rozšířenou o informace o zdravotní péči, kulturních a vzdělávacích aktivitách pro dříve narozené. Poslední publikací je Malý průvodce symptomy duševních obtíží pro seniory, který přibližuje srozumitelnou formou příznaky psychických problémů a jejich řešení u osob vyššího věku. Ocenění v souteži Zlatý středník 2013 První dvě výše zmíněné publikace získaly celkem čtyři certifikáty profesionální úrovně RATED v prestižní soutěži Zlatý středník 2013, a to v kategorii Nejlepší firemní profil a Nejlepší firemní publikace v sektoru: Neziskový sektor a státní správa. Ocenění Zlatý erb 2014 Odbor sociálních služeb MMP, který administruje vlastní web Sociální služby města Plzně, se zúčastnil soutěže Zlatý erb 2014 v kategorii Nejlepší elektronická služba. V rámci krajského kola se tento webový portál Sociální služby města Plzně Katalog sociálních služeb umístil na stříbrné příčce. 12

13 II. Oblast péče o rodiny s dětmi a mladistvé Manažer pro cílovou skupinu: Bc. Lucie Hovorková II. 1 Přehled definovaných cílů a opatření Cíl/opatření Název Míra plnění Cíl 2. Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.5 Opatření 2.6 Opatření 2.7. Služby na podporu funkčnosti a soudržnosti rodiny Posilovat informovanost rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu s dětmi Terénní práce s ohroženými dětmi a mládeží SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO II. 2 Zhodnocení plnění cílů a opatření Cíl 2. Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.5 Služby na podporu funkčnosti a soudržnosti rodiny Opatření 2.6 Posilovat informovanost rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu s dětmi Realizátor opatření: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (Archa pro rodiny s dětmi, Adite pro náhradní rodiny) Archa pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) Aktivity: a) přímá podpora rodin ambulantní a terénní formou (dle individuální potřeby rodin): 54 rodin ( ), 33 rodin ( ); b) projekt Dospělí a děti školou povinní projekt zaměřený na děti selhávající ve vzdělávacím procesu a jejich rodiče (spolupráce speciálního pedagoga při stanovení individuálních potřeb dítěte, dobrovolníka při doučování dítěte, vzdělávání rodičů); c) projekt Rodina, kde se dobře žije Školička aktivita pro rodiče s dětmi (zvyšování rodičovských kompetencí, rozvíjení psychomotorického vývoje dětí, sdílení zkušeností rodičů) probíhá 1x týdně Rodičovská skupina podpůrná skupina pro rodiče (témata: výchova dětí, výchovné styly, komunikace v rodině, zvládání emocí apod.) probíhá 2x měsíčně. 13

14 Aktivizační setkání rodin (společné trávení volného času, sdílení rodičovských zkušeností) - 2 odpolední setkání v rozsahu 4 a 6 hodin Vzdělávací a tréninkové aktivity pro rodiče (témata týkající se péče o dítě, zdraví dítěte, výchovy apod.) Adite pro náhradní rodiny (doprovázení pěstounských rodin) Aktivity: a) přímá podpora pěstounských rodin ambulantní a terénní formou (dle individuální potřeby rodin); b) aktivity preventivního a podpůrného charakteru probíhají v rámci odpoledních Klubů pro pěstouny či víkendových setkání, jejich součástí jsou odlehčovací služby pro pěstouny a vzdělávání pěstounů; c) náborové aktivity (aktivity zaměřené na získávání nových pěstounů, určeno pro širokou veřejnost, diskutujícími jsou často též odborníci z řad pracovníků OSPOD či pěstounů). Zpracovala: Mgr. Lucie Petříčková Realizátor opatření: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA Doučování dětí ze sociálně slabých rodin Doučování dětí ze sociálně slabých rodin patří mezi další projekty Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA. Dobrovolníci se v tomto projektu zapojují do doučování dětí a asistence v rodině, kde pomáhají dětem s přípravou do školy a s nácvikem pravidelného plnění školních povinností. Služba je určena sociálně slabým rodinám, které finančně nedosahují na komerční doučování. Dobrovolník pomáhá dítěti se školní přípravou zdarma, navštěvuje ho v domácnosti rodiny nebo se setkávají v DoRA Centru. Doučování je klientům nabízeno prostřednictvím pracovníků OSPOD a OSS MMP, kteří vybírají vhodné klienty právě do tohoto programu. Ne vždy je ovšem jednoduché najít dobrovolníka, který by byl schopen a ochoten doučovat dítě na 2. stupni ZŠ. V průběhu roku 2013 se nám podařilo najít dobrovolníky do 10 různých doučovaných předmětů. Zpracovala: Mgr. Pavlína Brabcová Realizátor opatření Občanská poradna Plzeň, o.s. Odborné sociální poradenství Poradna poskytla pomoc v daném opatření lidem a rodinám dotazujícím se a řešícím partnerské a manželské soužití či problémy spojené s rodičovstvím a výchovou dětí. Práce poradny měla v těchto případech zejména charakter aktivní pomoci, kdy se v dané chvíli řešil aktuální stav a s daným klientem (sepisování potřebných návrhů pro soudy, návrhů na vydání exekučních příkazů ohledně dlužného výživného, vypořádání majetku, vypořádání závazků mezi manžely či jinými rodinnými příslušníky apod.), sekundárně se pracovalo také na tom, aby byl klient informován 14

15 a podpořen ve věcech ohledně odpovědného rodičovství, a manželství a ohledně svého zodpovědného přístupu k věcem s manželstvím souvisejících. Počet: 305 klientů (pozn.: Daný statistický údaj je platný k , kdy bylo vyhodnoceno I. čtvrtletí Do data ukončení realizačního plánu bude číslo o málo vyšší.) Zpracovala: Mgr. Monika Krausová Realizátor opatření: TOTEM regionální dobrovolnické centrum Mateřský klub ROZMARÝNEK Mateřský klub ROZMARÝNEK TOTEM - RDC je jedním z klubů, který aktivně naplňuje filosofii mezigeneračního centra TOTEM RDC, a to vytvořit pro občany Plzeňského regionu Místo SETKÁVÁNÍ SE. Jde o dobrovolnicky vedený klub, kde na bázi svépomocné skupiny dochází k naplňování a upokojování základních sociálních potřeb rodičů na mateřské dovolené; rodičů, kteří se často cítí izolováni od okolního světa nebo se v nové roli hledají a hledají oporu v okolí. Program je směrován na předávání zkušeností z výchovy dítěte, na podporu harmonického fungování rodiny, na posilování a upevňování rodičovských rolí, na psychohygienu rodičů a základní rozvoj dovedností dětí. V roce 2013 jsme pro MK Rozmarýnek začali využívat více druhů prostor v TOTEM RDC velký sál, tělocvičnu, salonek a další. Z původních 6 rodičů se podařilo vytvořit skupinu 20 zapsaných a pravidelně docházejících rodičů. Schůzky MC probíhají 1x týdně po dobu 2 hod. Zpracovala: Bc. Vlastimila Faiferlíková Realizátor opatření: Poradna pro ženy a dívky Poradna pro ženy a dívky Poradna pro ženy a dívky každodenně pracuje s klientkami a jejich rodinami ze sociálně slabého okolí Husova náměstí v Plzni. Klientky dlouhodobě doprovázíme a podporujeme v jejich snaze zachovat rodinu, pečovat o děti, posilovat svou rodičovskou roli či nést zodpovědnost za své rodičovství tak, aby nemuselo docházet k rozpadu rodin. Těmto ženám poradna poskytla cca 90 konzultací měsíčně. Poradna nabízí i pravidelné dílny a setkávání žen, kde se vytváří přirozená komunita žen s atmosférou vzájemné pomoci a porozumění. Za dané období proběhlo 9 dílen a setkání. Kromě toho jsou některé klientky zapojeny do vyrábění a přípravy dárkových předmětů na malé vánoční a velikonoční trhy. Poradna každodenně doprovází a podporuje matky s malými dětmi ze sociálně slabého prostředí v jejich snaze zvládnout výchovu a péči o děti a finančně je zajistit. Tím se často předchází rozpadu rodin a odebírání dětí z rodin. Klientkám zprostředkujeme kontakty na mateřská centra, školky, kluby. Těmto klientkám poradna měsíčně poskytla cca 40 konzultací. Zpracovala: Marie Mentlová 15

16 Realizátor opatření: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha v rámci odborného sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi pracovalo s 36 rodinami, tj. 98 klienty. V individuálních setkáváních s dospělými probíhalo poradenství především nad výchovnými problémy a nad tématy posilujícími funkčnost partnerských vztahů. Individuální setkání probíhala také s dětmi, které přinášely vlastní témata (vztahy v rodině, s kamarády, škola apod.). V monitorovaném období pravidelně jednou za týden probíhala skupina Aktivního sociálního učení (ASU) s 9 účastníky. Třem dětem jsme poskytli asistenci 2 hodiny týdně pracoval s dítětem asistent na předem stanovených tématech (např. rozvoj sociálních dovedností a citlivosti, sebepřijetí ). Skupina 4 dětí využívala také nabídky doučování a další děti se účastnily programu Doučování trochu jinak založeného na bázi metody prof. Feuersteina. Cílem této aktivity je naučit děti, jak se učit. Během letních prázdnin proběhl týdenní tábor pro děti ze skupiny ASU s názvem Neležím, tábořím. Díky provázanosti programů Salesiánského střediska navštěvovali klienti Centra pomoci také volnočasové aktivity střediska, především zájmové kroužky a otevřený klub Balón. NZDM Vzducholoď Posláním nízkoprahového klubu Vzducholoď je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, výchovně-vzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat mladým lidem ve věku let při řešení situací, které vyplývají z dospívání. NZDM Vzducholoď naplňuje požadavek opatření 2.5 především aktivitami pro podporu a výchovu mladistvých k vytváření zodpovědných vztahů v partnerství, v rodině, ve vrstevnické skupině. Mladí mají možnost řešit tato témata s pracovníky klubu individuálně i ve skupinových workshopech v rámci projektu ONE. Tyto workshopy jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj klientů a rozvoj jejich pracovních kompetencí. V uplynulém období jsme se s klienty věnovali např. těmto tématům: zodpovědnost, sebepoznání, sebepojetí. V pravidelném programu klubu má také každý měsíc své téma, ke kterému se vztahují realizované aktivity. Jedno z témat bylo věnováno vztahům. Ve sledovaném období proběhlo 145 otevíracích dní a přišlo 1322 návštěvníků. Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha vzdělávání pěstounů V rámci opatření 2.6 jsme v uplynulém období aktivně informovali pracovníky spolupracujících institucí o možnostech nabízet jejich klientům služby pro rodinu poskytované Centrem pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha. Informace jsme předávali také osobně na OSPOD v rámci města Plzně, v Pedagogicko-psychologické poradně, na ambulantní děstké psychiatrii ve FN Plzeň, na základních školách v Plzni apod. Naši nabídku jsme v uplynulém monitorovacím období rozšířili o uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pro informovanost rodičů o výchově pořádáme povinné vzdělávání pro pěstouny. Vzdělávání operativně reaguje na potřeby pěstounů a současně přináší nejfrekventovanější témata na základě zkušeností z práce s pěstouny. Doposud proběhla 4 setkání. Pěstounům stejně jako dalším rodičům dále nabízíme doprovázení a pomoc na terapeutické bázi, individuální i rodinné konzultace, výchovné poradenství, zprostředkování kontaktu s institucemi, setkávání v rodinném klubu Brouček. Zpracovala: Bc. Petra Pelíšková 16

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek 2 Vážení čtenáři, Česká republika se spolu s dalšími státy Evropské unie zavázala v roce 2010 intenzivně zaměřit svou pozornost k problémům spojeným s chudobou a sociálním vyloučením. Shodou okolností

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 1 Úvodní slovo Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.

Výroční zpráva. Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. Pobočky v Šumperku Pobočky v Ostravě OBSAH: Str. 06 Úvodní slovo Str. 07 O nás Str. 10 Poskytujeme sociální služby Str. 10 Nízkoprahové

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více