Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra"

Transkript

1 Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol Reg.č.: CZ.1.07/ /

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho přípravy: Marta Teplá, Jaroslava Zemková Autoři a konzultanti jednotlivých částí dokumentu: Pracovní tým ředitelů základních škol speciálních a pedagogických pracovníků aktivačních center při těchto školách Blansko Ludmila Konopková, Jana Kolářová, Miloslava Kocmanová, Věra Stará, Marika Zouharová Hradec Králové Pavel Svoboda, Jitka Záleská, Lenka Rybová, Aleš Aulický, Zdena Daňková, Alena Martinková Rumburk Vladimír Šamša, Jitka Dvořáčková, Alena Tesařová, Karin Slánská, Emília Procházková, Jana Vomelová Strakonice Eva Vácová, Martina Košťálová, Marie Havelková, Hana Kunešová, Libuše Svobodová Třinec Marta Labojová, Ljuba Krzyžanková, Jana Heczková, Barbora Heczková, Anna Cieslarová, Jiří Faruga Externí spolupracovníci a poradci: Eva Brychnáčová, Iva Švarcová Grafické zpracování a tisk: Milan Pavlíček, PODĚKOVÁNÍ Autorský kolektiv vyjadřuje poděkování za podporu pilotního ověřování aktivačních center všem rodičům a především účastníkům kurzů s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Děkujeme za spolupráci, vstřícnost a tvůrčí prostředí. Vaše osobnosti jsou nezastupitelné a vaše činnost se stala inspirací pro tento vzdělávací program a předkládanou metodiku. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3 Obsah První část... 5 Instituce aktivační centrum (dále jen AC)...5 Cílová skupina uživatelů AC...6 Kurzy AC...7 Organizace AC...7 Časový harmonogram a frekvence kurzů...7 Dokumentace kurzů...7 Doporučený počet žáků v kurzu a jejich zařazování...8 Doporučený počet pedagogických pracovníků v kurzu...8 Hodnocení žáků kurzů...8 Osvědčení o absolvování kurzu...8 Ekonomické a legislativní zajištění kurzů...8 Hygiena a bezpečnost práce, pojištění...9 Rizika institutu AC a jejich eliminace Druhá část...13 Vhodné aktivity kurzů AC Klíčové a odborné kompetence Kurz A/I základní Výtvarné a umělecké činnosti Výtvarná výchova Hudebně pohybová výchova Dramatická výchova Kurz A/II rozšiřující Výtvarné a umělecké činnosti Výtvarná výchova Hudebně pohybová výchova Dramatická výchova Kurz B/I základní Obsluha multimediálních přístrojů Základy práce s osobním počítačem Základy práce s mobilním telefonem Základy práce s GPS navigací Základy práce s digitálním fotoaparátem Základy práce s audiovizuálními přístroji Základy práce na interaktivní tabuli Kurz B/II rozšiřující Obsluha multimediálních přístrojů Práce s osobním počítačem Práce s mobilním telefonem Práce s GPS navigací Práce s digitálním fotoaparátem Práce s audiovizuálními přístroji Práce na interaktivní tabuli Kurz C/I základní Základy přípravy pokrmů Kurz C/II rozšiřující Příprava pokrmů pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 3

4 Metodika práce s žáky kurzů Obecné uplatnění prvků vhodných speciálně pedagogických metod práce Speciálně pedagogické metody práce v kurzu A Speciálně pedagogické metody práce v kurzu B Speciálně pedagogické metody práce v kurzu C Materiálně-technické vybavení kurzů AC Vhodné prostory pro realizaci kurzů Doporučené vybavení aktivit kurzu A pomůckami a materiálem Doporučené vybavení aktivit kurzu B pomůckami a materiálem Doporučené vybavení aktivit kurzu C pomůckami a materiálem Třetí část...43 Publicita Aktivační centrum v Dánsku (informační text) Školní rok 2010/2011 v kurzech aktivačních center (informační článek) Aktivační centra v roce 2012 (informační článek) Druhý rok činnosti v aktivačních centrech (informační článek) Článek z Třince Prezentace činnosti aktivačních center Vyhodnocení studijní cesty do Dánska Příklady dobré praxe Příklad 1 Obsluha multimediálních přístrojů Příklad 2 Příprava pokrmů (špagety, šátečky) Příklad 3 Výtvarné a umělecké činnosti (výroba karnevalových masek) Příklad 4 Výtvarné a umělecké činnosti (malování na hedvábí) Příklad 5 Obsluha v kavárně v Domě seniorů Příklad 6 Sváteční prostírání stolu Příklad 7 Výtvarné a umělecké činnosti (papírový košíček) Příklad 8 Výtvarné a umělecké činnosti (malování na sklo, práce s papírem) Příklad 9 Příprava pokrmů (brokolice s květákem, perníčky) Přílohy Vzor Přihláška do kurzu Vzor Zápisní lístek do kurzu Vzor Souhlas s poskytnutím osobních údajů Vzor Záznamové listy vzdělávacího kurzu lektoři Vzor Záznamové listy vzdělávacího kurzu žáci Vzor Prezenční listina žáci Vzor Prezenční listina lektoři Vzor Záznam o úrazu Vzor Kniha úrazů Vzory Závěrečné osvědčení o absolvování kurzu Literatura a další zdroje informací Literatura Další zdroje informací Seznam pilotních škol s AC včetně kontaktů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

5 První část Vymezuje Vzdělávací program aktivačního centra (dále jen VP AC) ve vzdělávacím systému ČR, definuje skupinu uživatelů, cíle, kterých bude uvedenou formou vzdělávání dosaženo, formy studia (kurzy), jejich délku, podmínky průběhu vzdělávání, způsob vzdělávání žáků a ukončování vzdělávání včetně návrhu certifikátů, organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Instituce aktivační centrum (dále jen AC) AC představuje školské účelové zařízení, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost celoživotního učení žákům do 26 let i dospělým občanům s těžším mentálním postižením. Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem uživatelů. AC je provozováno v základních školách speciálních po skončení vyučování. Využívány jsou prostory a vybavení školy, lektory kurzů jsou převážně pedagogičtí pracovníci školy. Počítáno je s aktivní účastí rodičů a dobrovolníků, především z řad studentů středních, vyšších odborných i vysokých škol. Účastníci kurzů obdrží po jejich úspěšném absolvování potvrzení o účasti. AC představuje cílenou příležitost pro osobnostní rozvoj občanů s těžším mentálním postižením doplňující spektrum celoživotních vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit intaktní populace. Požadavek na AC jako formu celoživotního vzdělávání osob se závažným mentálním postižením byl poprvé veřejně prezentován Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. V usnesení vlády ČR č. 605/2004 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením bylo resortu školství v čl. III./1 uloženo: Ve vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením půjde zejména o řešení otázky jejich dalšího vzdělávání, případně spojeného s rekvalifikací mj. formou zřizování aktivačních center naplňujících potřeby těch občanů s těžkým mentálním postižením, pro něž nebude pracovní zařazení náplní jejich života. Od této doby je postupně řešen záměr zřídit školská zařízení typu AC, zaměřená na poskytování celoživotního vzdělávání žákům a dospělým se závažnými formami mentálního postižení, kteří nemohou využívat jiné formy celoživotního vzdělání určené běžné populaci. Záměrem AC je poskytovat další vzdělávání občanům s těžkým mentálním postižením, kteří absolvovali: základní školu nebo základní školu praktickou v rámci integrace, základní školu speciální nebo praktickou školu s jednoletou či dvouletou přípravou a nenašli dosud uplatnění ani na trhu práce ani na chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili. Vzdělávací obsah AC včetně klíčových kompetencí vychází a volně navazuje na rámcové vzdělávací programy praktických škol jednoleté i dvouleté, neboť se předpokládá, že většina účastníků kurzu AC budou absolventi uvedených typů střední školy. Uplatněna je i analogická forma pro obsahovou prezentaci jednotlivých kurzů tabulkové schéma se sloupci Výsledky vzdělávání (účastník by měl), Učivo (činnost) a Pomůcky. Nabízené aktivity AC směřují k všestrannému rozvoji účastníků kurzů: ke kultivaci jejich osobnosti, k rozvíjení jejich komunikačních schopností jako předpokladu integrace a k získávání vědomostí a praktických dovedností v různých oborech lidské činnosti, se zaměřením na praktické uplatnění buď v pracovní, nebo zájmové činnosti. Cílem AC je naplnění vzdělávacích a integračních potřeb žáků do 26 let a dospělých s těžkým zdravotním postižením, kteří nevyužívají celodenních služeb sociálních zařízení a nejsou momentálně schopni zaměstnání ani v chráněných dílnách. Pokud péči o tuto skupinu spoluobčanů zajišťují rodiče pouze v domácím prostředí, může díky nečinnosti, osamocenosti a přemíře energie docházet pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 5

6 k psychickým poruchám, v některých případech až k agresivnímu chování, sebepoškozování a jiným negativním projevům, které se často řeší podáváním tlumivých léků nebo pobyty v psychiatrických zařízeních. Zvýšení kvality života, související s aktivním zapojením do kurzů AC, povede k větší samostatnosti účastníků kurzu, a tím menší závislosti na pasivní sociální podpoře a vysoké míře nákladných podpůrných služeb. Cílová skupina uživatelů AC AC je určeno převážně pro skupinu žáků se závažnými formami zdravotního postižení, kteří se dosud nemohli po ukončení povinné školní docházky a případném absolvování vhodného oboru středního vzdělávání (především v praktické škole s jednoletou nebo dvouletou přípravou) systematicky vzdělávat v rámci trendu celoživotního učení analogicky majoritní společnosti. Další zájemce lze předpokládat z řad žáků vyšších ročníků školy, mládeže žijící v rodinách a ze skupiny dospělých občanů s těžším mentálním postižením, kteří již přesáhli věk 26 let. Pro potřebu tohoto materiálu byly podle vhodnosti užití v textu zvoleny sjednocující termíny žák a účastník kurzu, odlišující frekventanty typu student, klient, dospělý atd. Vzdělávání této skupiny žáků je velmi náročné, pedagogicky, lidsky, organizačně i z hlediska ekonomických nákladů. Tito žáci však tvoří jen nepatrný zlomek populace a plně si zaslouží, aby jim byla věnována odpovídající pozornost. Celoživotním vzděláváním získají potřebnou sebedůvěru, vyrovnanost, zlepší se jejich schopnost komunikace s okolím. Současně získají seberealizační prostor i jejich rodiče, kteří svým zdravotně postiženým dětem věnují většinu volného času po celý svůj život. Realizací AC dojde k postupné sociální integraci postižených osob do života společnosti. Cílovou skupinu uživatelů AC tvoří žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami (smyslová a tělesná postižení, autismus) a žáci s poruchami autistického spektra. Jedná se o zřetelné vývojové opoždění v dětství, pravidelným systematickým vzděláváním se však mnozí dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti. Dospělí budou vždy potřebovat různý stupeň podpory při práci a při činnostech ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, kteří vyžadují specifické programy celoživotního vzdělávání s nejvyšší mírou podpory. Hlavní potřebou mládeže s mentálním postižením je udržení úrovně dosaženého vzdělání z období povinné školní docházky, případně ze vzdělávání v jednoleté či dvouleté praktické škole, a její další rozvoj z hlediska kvality života a možného chráněného pracovního uplatnění. Vzhledem ke skutečnosti, že školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, umožňuje plnit povinnou školní docházku uvedené skupině až do 26 let věku, počítají i AC především s účastníky této věkové hranice. Za další nepřímé uživatele AC lze považovat zájemce o krátkodobé pobyty, pracovníky škol a školských zařízení (učitele, vychovatele, asistenty pedagoga), rodiče a sourozence účastníků AC, osobní asistenty, studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, především s pedagogickým, zdravotnickým a sociálně právním zaměřením vykonávající na školách s AC praxi. Žáci AC budou zapojeni do odborně organizovaných činností, které jsou vzhledem k postižení pro tuto skupinu běžně nedostupné. Jedná se o praktické činnosti, které významně zkvalitní samostatnější život těžce zdravotně postižených. Konkrétní zapojení se týká činností s uměleckým zaměřením, které jsou jim velmi blízké. Naučí se obsluhovat moderní přístroje denní potřeby, které jim usnadní především komunikaci. Zlepší se jejich dovednosti v preferované oblasti přípravy pokrmů. 6 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

7 Kurzy AC AC nabízí tři obsahově odlišné kurzy, které svým pojetím odpovídají zájmu a potřebám skupiny mládeže s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Obsah každého kurzu je prezentován ve dvou úrovních náročnosti základní a rozšiřující. Toto dělení odpovídá individuálním zvláštnostem žáků a zohledňuje jejich odlišnou míru schopností. Jedná se o: 1. kurz výtvarných a uměleckých činností, 2. kurz obsluhy multimediálních přístrojů, 3. kurz základů přípravy pokrmů. Organizace AC Časový harmonogram a frekvence kurzů Přihlášení žáci budou do vybraného kurzu AC docházet po dobu jednoho školního roku, tzn. činnost AC po dobu 10 měsíců v daném kalendářním roce. Kurzy následujícího školního roku mohou být pro pokračující žáky obsahově rozšiřující. Každý kurz je organizován jako dvouhodinový a je nabízen 1x týdně, tzn., že v AC probíhají týdně 3 dvouhodinové kurzy. Pro časově náročnější činnosti lze týdenní dotaci hodin slučovat až do 4hodinových bloků ve 14denním cyklu. Vzhledem k aktuálnímu složení žáků kurzů a zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb žáků s nejtěžšími formami zdravotního postižení lze v daném školním roce uplatnit i odlišný model organizace. Dokumentace kurzů K požadované dokumentaci každého kurzu patří: a) dokumentace na doporučených formulářích Přihláška žáka; Zápisní lístek žáka; Záznamové listy lektorů; Záznamové listy žáků; Prezenční listina žáků; Prezenční listina lektorů; Souhlas s poskytnutím osobních údajů žáci; Souhlas s poskytnutím osobních údajů lektoři; Záznam o úrazu; Kniha úrazů; b) ostatní dokumentace Vnitřní řád AC; Rozvrh vyučovacích hodin; Personální a mzdová dokumentace, hospodářská a účetní evidence; Hodnotící závěrečné dotazníky odpovídající schopnostem účastníků zadávané vždy v červnu; Osvědčení o účasti v kurzu; Zápis o školení BOZP. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 7

8 Výše uvedená dokumentace může být vedena společně, např. formou Knihy denní činnosti nebo Deníku výchovné skupiny SEVTu v listinné nebo elektronické podobě. Forma uvedených dokumentů není stanovena, doporučuje se využít analogického systému školy, při které bylo AC zřízeno. Vybrané vzory tiskopisů k vedení dokumentace kurzů AC jsou uvedeny v třetí části. Doporučený počet žáků v kurzu a jejich zařazování Vzhledem k náročnosti práce s účastníky AC s těžšími formami zdravotního postižení je doporučená kapacita jednoho kurzu maximálně 10 účastníků najednou, za minimální počet je považováno 5 účastníků. Vhodná je koedukovaná skladba věkově přiměřené skupiny. Nábor účastníků do jednotlivých kurzů AC se doporučuje např. formou setkávání absolventů ve škole, regionálními sdělovacími prostředky, s využitím webových stránek školy apod. Doporučený počet pedagogických pracovníků v kurzu Doporučený počet pedagogických pracovníků při realizaci jednoho kurzu je 5 dospělých osob (odborní lektoři s případnou pomocí asistentů pedagoga, osobních asistentů, studentů, rodičů, dobrovolníků ). Za úroveň vzdělávání a bezpečnost žáků odpovídají pověření učitelé, odborní lektoři vyškolení pro práci v AC. Doporučeno je vyškolení 6 pedagogů, z nichž je 5 stálých pracovníků + 1 náhradník. Hodnocení žáků kurzů Hlavní motivací pro žáky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí základních škol speciálních a kontakty se sourodou skupinou vrstevníků. Motivací je též možnost organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem ke svému postižení sama zajistit. Některé z žáků může také motivovat možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. Výsledky činnosti a postoje motivovaných žáků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace. Osvědčení o absolvování kurzu Po ukončení kurzu obdrží žák certifikát s příslušným textem o absolvování daného kurzu s datem vydání a podpisem ředitele školy s AC. Certifikát žák získá po absolvování alespoň 60 % časové dotace kurzu. Osvědčení se doporučuje předat slavnostně se společenským zřetelem. Vzory závěrečných osvědčení pro jednotlivé kurzy jsou uvedeny v třetí části. Ekonomické a legislativní zajištění kurzů Pilotní kurzy AC byly realizovány formou projektů ekonomicky pokrytých z prostředků ESF. Udržitelnost po ukončení projektů předpokládá jejich pokračování v omezené míře vzhledem k možnostem školy. Systém kurzů nabízených v AC se předpokládá realizovat v rámci možnosti dané 135 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, tzn. formou doplňkové činnosti školy (citace 135 odst. 1: Školská právnická osoba může vedle své hlavní činnosti vykonávat doplňkovou činnost). Nezbytná bude spoluúčast účastníků formou poplatku za úhradu materiálu pro dané aktivity (především pro náročné vybavení výtvarných činností a potravin na vaření) a honorářů pro lektory. Z interního dotazníkového šetření vyplynulo, že rodiče jsou ochotni participovat na platbě svých dětí v AC ve výši 100 až 500 Kč měsíčně. 8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

9 Záměrem MŠMT je zajistit provoz kurzů AC v trvalé podobě formou nově vytvořeného typu školského zařízení, legislativně ustanoveného ve školském zákoně a v jedné z jeho doprovodných prováděcích vyhlášek. Jednalo by se buď o vyhlášku č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, nebo o vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nezbytné bude též stanovení příslušného normativu na jednoho žáka s těžkým zdravotním postižením v AC. Hygiena a bezpečnost práce, pojištění Obecná ustanovení Občanský zákoník, text 40/1964 Sb., v platném znění, řeší problematiku BOZP v 420 odst. 1 až 3 a 422 odst. 1 až 3. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) řeší v ČR několik právních předpisů. Zákoník práce, text 262/2006 Sb., ve svém 391 odst. 1 až 5 řeší problematiku BOZP ve školách. Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, řeší BOZP ve školách a školských zařízeních v 29 odst. 1 až 3. Tato výše uvedená ustanovení a postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nezbytné v plné míře aplikovat i při činnostech účastníků kurzů AC. Předcházení rizikům Lektoři AC zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků kurzů AC při všech provozovaných činnostech. K zabezpečení tohoto úkolu AC přijímá, na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím, opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při jednotlivých činnostech, přesunech a při účasti na realizovaných akcích. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Všichni účastníci (žáci i pedagogičtí pracovníci) jsou prokazatelně seznámeni se zásadami hygieny a BOZP. Dokladem o provedeném poučení je záznam v dokumentaci AC. Účastníky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba prokazatelně poučit v nejbližším vhodném termínu. Žáci jsou zaměstnáváni pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a je jim při práci poskytována zvýšená péče, dozor a neustálý dohled. Povinnosti ŽÁků Žáci v AC jsou povinni v oblasti BOZP dodržovat vnitřní řády, předpisy a pokyny lektorů AC k ochraně zdraví a bezpečnosti. Lektoři AC musí být průběžně seznamováni o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v kurzu AC. Žáci okamžitě oznamují příslušnému lektorovi změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností. Osobní ochranné pracovní prostředky Osobní ochranné pracovní prostředky žáci kurzů AC používají podle instrukcí a za dohledu lektorů, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 9

10 První pomoc a ošetření Ředitel AC zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně dalších okolností, zajistí lektoři AC jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět do AC nebo domů. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, poučená a plně způsobilá k právním úkonům. O události a provedených opatřeních jsou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka. Dohled nad ŽÁky Lektoři AC jsou povinni vykonávat nad žáky neustálý dohled. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled konat vedle lektorů AC i jiné osoby, které jsou zletilé, poučené a plně způsobilé k právním úkonům. Při činnostech se žáci řídí pokyny lektorů. Ti zajistí, aby žáci kurzů nastupovali k činnostem v kurzech ve vhodném oblečení a obutí, s odloženými ozdobnými a jinými pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty. Jedná se především o náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky, talismany aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená zabezpečená místa. Úrazy ŽÁků AC Úrazem žáků je úraz, který se stal při činnosti v kurzu AC. Úrazem žáků není úraz, který se jim stane na cestě do AC a zpět. Evidence úrazů ŽÁků Lektoři AC, jimž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů AC. Žáky kurzů AC je vhodné pojistit. Případný úraz se hlásí zdravotní pojišťovně a zákonnému zástupci žáka. V případě, že žáky nelze pojistit, doporučuje se tato skutečnost sdělit zákonným zástupcům s tím, že v případě úrazu organizace nezodpovídá za úraz, který mohou řešit z vlastní pojistky. Pokud by byl případný úraz zaviněn nedodržením bezpečnostních předpisů ze strany organizace, zjišťuje se, kdo za škodu zodpovídá. V prokázaném případě, že nikdo škodu nezavinil, se úraz nevypořádává. POJIŠTĚNÍ Pro žáky i lektory AC je nezbytné zajistit vhodnou formu pojištění, které se týká doby jejich pobytu v AC a činností v jednotlivých kurzech. Odpovědnost za úraz ve škole a školském zařízení či za škodu, která vznikla žákům i pedagogickým pracovníkům v přímé souvislosti se vzděláváním, má vždy škola. Jednotlivé školy jsou zapojeny do různých variant pojištění, pro způsob pojištění AC proto neexistuje univerzální doporučení. Pojištění žáků i lektorů AC by mělo být v souladu s pojištěním uplatňovaným právnickou osobou vykonávající činnost školy, při které bylo AC zřízeno. V současné praxi škol jsou v ČR uplatňovány zhruba dva způsoby pojištění: První spočívá v centrální pojistce sjednané příslušným KÚ pro všechny školy a školská zařízení v kraji. Pojištěni jsou všichni účastníci vzdělávání, pokud se pohybují v objektech škol a školských zařízení. Uvedená forma pojištění se tudíž vztahuje i na AC. Druhý způsob představují jednotlivé pojistné smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy a školského zařízení a vybranou pojišťovnou. Obsah této pojistky vychází z konkrétních podmínek a požadavků školy a školského zařízení. Tento typ pojistných smluv je doporučeno rozšířit příslušným dodatkem i o pojištění žáků a lektorů AC. V případě zapojení AC do projektu ESF zohlední 10 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

11 dodatek dobu trvání projektu včetně stanovené doby udržitelnosti, v budoucnu se předpokládá doba neurčitá. U jednotlivých žáků AC s mentálním postižením do 26 let věku, kteří nejsou žáky školy, ale většinou její absolventi, je doporučeno kontaktovat zákonné zástupce a sjednat pro případ pojistné události využití osobního pojištění dítěte. Odpovědnost za škodu při úrazech ŽÁků AC odpovídá za škodu, která vznikla žákům v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem. Obecné zásady BOZP Ve všech institucích včetně AC musí být dodržovány obecné předpisy k zajištění BOZP a hygienické předpisy. Všichni účastníci i lektoři kurzů AC dodržují a řídí se řády a předpisy pracoviště, kde činnost probíhá. Účastníci jsou po celou dobu činnosti pod dohledem lektora. Používají vhodný pracovní oděv a obuv a mají vybavení podle druhu vykonávané činnosti na základě pokynů lektora, který dodržování tohoto požadavku průběžně kontroluje. Pracoviště účastníků kurzů AC a jeho vybavení musí být v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění BOZP. BOZP v dílně (šicí, keramické, tkalcovské, výtvarné) V dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, případně nástroje a nářadí. Žák udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů lektora, dodržuje přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji a to předepsaným způsobem. Žák z dílny neodnáší žádný materiál nebo nástroje. Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště. S elektrickými spotřebiči žáci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem lektora, a to pouze s některými druhy za podle pokynů lektora. Žáci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví své ani nikoho jiného. Na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy, upozorní vyučujícího. BOZP v počítačové učebně Žák pracuje u počítače podle pokynů lektora, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen lektorem v rámci kurzu. V učebně žáci nejedí a nepijí, aby nepoškodili nákladné vybavení počítačové učebny. Pro zajištění pitného a stravovacího režimu žáků kurzů AC bude vyhrazeno odpovídající místo. Žáci nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní programy a nesnaží se je používat. Jakýkoli problém na počítači ohlásí žáci lektorovi. BOZP ve cvičné kuchyňce Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami a vhodnou, pokud možno protiskluzovou obuví, používají další předepsané OOPP podle pokynů lektora. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením a za dohledu lektora. Čištění provádějí pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče chrání před vlhkostí a vodou. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je vyřazeno z provozu. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné. Zásadní poučení žáků kurzu se týká práce s nožem. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed, nezabodávají se do prkének a podložek. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 11

12 Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. Používané náčiní musí být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi. Rozlitou mastnotu je nutno okamžitě odstranit teplou vodou a odmašťovacími přípravky. Připravená jídla se ihned spotřebují. Rizika institutu AC a jejich eliminace Rizikem činnosti AC může být ukončení nebo přerušení docházky žáků, tzn. nižší návštěvnost v kurzech, vzhledem k tíži zdravotního postižení žáků, kteří bývají častěji nemocní a absolvují dlouhodobější lázeňské a rekonvalescenční pobyty mimo své bydliště. Opatření k eliminaci tohoto rizika představuje možnost v případě uvolněného místa nabídnout účast v kurzech dalším žákům se stejným nebo podobným zdravotním postižením, případně zdravotním oslabením. Pro tento účel se doporučuje vést seznam nepřijatých žáků, potenciálních náhradníků. Pro žáky, kteří se po zdůvodněné absenci vrátí zpět do kurzů, bude upraven obsah jejich vzdělávacího programu, případně umožněno kurz opakovat. Riziko představuje i nemocnost lektorského týmu nebo nepřítomnost lektora z jiných závažných důvodů. Uvedené riziko lze eliminovat zajištěním alternativního lektora pro všechny kurzy, který se bude podílet na činnosti AC a v době konání kurzů bude v pohotovosti pro případ zástupu; kurzy budou zajištěny souběžným působením pedagogických pracovníků, tzn. v případě nepřítomnosti některého z nich přebere zodpovědnost přítomný pedagogický pracovník. Riziko též představuje ekonomická situace po skončení projektu při nenaplnění předpokladů popsaných v kapitole Ekonomické a legislativní zajištění kurzů na str. 8. Předpokládaným řešením je začlenění AC do vzdělávacího systému ČR. Vzhledem k nízkému počtu uživatelů, kteří nemají na rozdíl od majoritní populace žádné další možnosti vzdělávání ani ambice celoživotního učení, představují AC pro společnost ekonomicky únosnou zátěž. 12 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

13 Druhá část Druhá část se týká doporučeného obsahu individualizovaného vzdělávání pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v AC včetně stanovení klíčových a odborných kompetencí. Na základě nejnovějších speciálně pedagogických poznatků jsou formulována témata a obsahy tří kurzů, každý ve dvou úrovních vzhledem k rozdílným mentálním schopnostem žáků (kurz se základním a rozšířeným učivem). Vhodné aktivity kurzů AC Vhodné aktivity pro účastníky kurzů vycházejí z dlouholetých zkušeností Večerní školy, organizované pro osoby s mentálním postižením Psychopedickou společností. První kurzy byly realizovány již v roce Původně se jednalo o jednoroční kurz, který byl koncipován jako doplňkový vzdělávací kurz pro mládež starší 18 let, která již ukončila své vzdělávání ve školském systému, popřípadě i pro zájemce, kteří byli ze systému vzdělávání vyloučeni. Horní věková hranice nebyla omezena. Postupem doby byla vytvořena a rozšířena různorodá obsahová nabídka kurzů, ze kterých si každý zájemce mohl zvolit kurz podle vlastního uvážení, možností a zájmů. Již v té době byla vyslovena myšlenka tzv. Vzdělávacího střediska jako stálé instituce, která by zajišťovala výuku dospělých občanů s mentálním postižením formou vzdělávacích kurzů. Pro inspiraci je uvedena nabídka kurzů, které byly v projektu Psychopedické společnosti v průběhu deseti let ověřeny a které by mohly být inspirativní jako případné rozšíření budoucích aktivit v kurzech AC: Čtení, psaní, počítání vždy se hodí, pane, paní; Cvičení ve vodě i na suchu; Cvičení nemusí být mučení; Technické práce; Škola praktického vyučování; Svět kolem nás a orientace v něm; Vycházky Prahou; Lidová řemesla. Určující a hlavní podmínkou pro kvalitní vzdělávání v kurzech je skutečnost, že musíme vnímat žáky jako samostatné osobnosti s jejich vlastními přáními, potřebami a názory. Aktivity v kurzech by měly podporovat zejména: rozvíjení komunikace a dorozumívání; získávání emancipace; rozšiřování všeobecného vzdělávání; snahy porozumět sobě, světu, společnosti; umění jednat a schopnost vypořádat se se situacemi běžného života; rozvíjení estetického vnímání; rozvíjení tvůrčích schopností; rozvíjení dovedností souvisejících se zvládáním technických požadavků doby. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 13

14 Klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence v základním vzdělávání určuje Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální zpracovaný Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v roce Tento zásadní kurikulární dokument uvádí: Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je vedenou snahou o to, vybavit je souborem elementárních klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a soužití s jejich okolím. Utváření klíčových kompetencí tvoří základ dalšího rozvoje žáků a jejich integrace do společnosti. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah a formy práce i všechny aktivity učitelů, žáků i ostatních pracovníků ve vyučování. Vzhledem k závažnému poškození kognitivních funkcí u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je kladen důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Za základní kompetence jsou považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence pracovní. Klíčové a odborné kompetence ve středním vzdělávání dané skupiny žactva určuje Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá C/01. V oblasti klíčových kompetencí uvádí: V praktické škole jednoleté je kladen důraz především na rozvíjení komunikačních dovedností a soběstačnosti v běžném životě. Formou praktických činností ve vzdělávací i praktické složce vzdělávání jsou u žáků, na úrovni jejich schopností a individuálních předpokladů, vytvářeny a rozvíjeny tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikační, sociální a personální, občanské a pracovní. Žáci získávají dovednosti za různě dlouhou dobu a na rozdílné úrovni. V oblasti odborných kompetencí uvádí: Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností, od jejichž požadavků se odvíjejí. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventů praktické školy. Stanovené odborné kompetence by měly být dosažitelné pro většinu žáků ve všech specifických zaměřeních. Žák by měl: dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb; jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. Výše uvedené klíčové a odborné kompetence přesahují i do oblasti celoživotního učení, tzn. i do činností aktivačních center a jsou důsledně rozvíjeny vzhledem k individuálním schopnostem a možnostem žáků kurzů. 14 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

15 Kurz A/I základní Výtvarné a umělecké činnosti Kurz představuje především aktivity z oblasti kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových doplňků, hudební a dramatické výchovy. Oblast výtvarných a uměleckých činností umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa a poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. Žáci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného, hudebního, dramatického a literárního umění. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Uvedené činnosti mají významný rehabilitační a relaxační charakter. Kurz zahrnuje tyto tři vzdělávací okruhy: výtvarnou výchovu; hudebně pohybovou výchovu; dramatickou výchovu. Každá z oblastí je rozšířena o pokračující část, která svou náročnější variantou uspokojí schopnější žáky v kurzu. Výtvarná výchova Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Tvořivý přístup v rámci s nimi vychází především z porovnávání dosavadních i nově získaných zkušeností žáků. Umožňuje jim uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech. Tyto činnosti dávají možnost rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Tvořivé činnosti směřují k výchově citlivého a vnímavého člověka a ovlivňují životní postoje žáků, jejich vztahy k ostatním lidem i prostředí. Významným úkolem výtvarné výchovy je i rozvoj a udržení stavu jemné motoriky. Zahrnuje základy čtyř rovnoměrně vyvážených oblastí: malování; keramika; tkaní; výroba oděvních a bytových doplňků. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 15

16 Malování Výsledky vzdělávání (žák by měl) umět používat na elementární úrovni prostředky a postupy znát základní barvy, pojmenování barev poznat kouzlo míchání barev rozvíjet manuální zručnost rozvíjet schopnost koncentrace na prováděnou činnost zvládnout správný úchop kresebného materiálu zvládnout nácvik správného úchopu štětce vytvořit špetku vytvořit klešťový úchop používat celou paži, loket i zápěstí roztírat celou dlaní, prsty vnímat hmatem předměty a hračky, rozvíjet spolupráci očí a ruky vždy dbát na bezpečnost a hygienu umět dokončit práci, být trpělivý Učivo (činnost) používání prstových barev roztírání barvy malířským válečkem, houbičkou, kartáčem, hadrem rozlišení obrázků, vyjádření mimikou kresba pastelkou, voskovým pastelem, tužkou, uhlem využití plasticky tvarovaného papíru pro jiné vnímání povrchu trhání listů papíru otiskování tiskátek, mačkaného papíru použití mačkaného papíru různé druhy látek a jejich mačkání a hlazení úchopy předmětů a jejich pouštění do misky přebírání a rozdělování kostek a jiných předmětů navlékání korálků s velkým otvorem přebírání přírodnin, těstovin a kamínků na tácku, zpracování modelovací hmoty oběma rukama trhání modelovací hmoty tvoření válečků z modelovací hmoty lepení připravených tvarů, batika zdobení triček výroba tapisérie Pomůcky čtvrtky, archy papíru, měkký papír kresebný materiál s vhodným úchopem pro dané postižení různé druhy barev, barvy na sklo, tužky, pastely, křídy různé štětce (speciální štětce s kulovitým a s trojúhelníkovým úchopem, speciální štětec ve tvaru bambulky a pevným ukotvením v dlani) kelímky na vodu, podložky lepidlo, klovatina pískový stůl obrázky, kostky, hračky misky zástěry, hadříky válečky, houbičky, tiskátka korálky, drobné předměty luštěniny, těstoviny, drobné přírodniny druhy plastelíny, keramická hlína ústřižky látek, textilní metráž, kanava, vlna, háček trička, textilie, barvy na textil, vařečka, ocet, voda 16 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

17 Keramika Výsledky vzdělávání (žák by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy připravit si potřebné ochranné pomůcky zvládnout jednoduché úklidové práce v dílně používat vhodné nástroje a pomůcky seznámit se s vlastnostmi hlíny osvojit si základní techniky zpracování hlíny a techniky modelování zvládnout pracovní postup při tvorbě hroudy zvládnout pracovní postup při vymačkávání misky z hroudy vytvářet technikou válení stejnoměrné válečky, stáčet je do kruhového tvaru a slepovat šlikrem zvládnout postup při vytváření kuliček, kladení kuliček na kruhové dno a jejich spojování pomocí válečku vytvářet hliněný plát a vyřezávat s pomocí šablon nebo vykrajovátek tvary potřebné velikosti z vyváleného hliněného plátu spojovat vyřezané díly šlikrem do prostorového tvaru zvládnout jednoduché techniky dekorování nevypálené keramiky Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy osobní ochranné pomůcky při modelování čistota na pracovišti, úklid pomůcek nástroje a pomůcky k modelování vlastnosti hlíny zpracování hlíny hnětením, základní techniky modelování zpracování hlíny do hroudy vymačkávání tvaru misky prostorové modely tvořené z válečků modelování užitkových předmětů z kuliček misky, košíky, vázy modelování z plátu drobné tvary vykrojené formičkami trojrozměrné předměty z plátu tužkovníky, květináče dekorování rytím, otiskem, nalepováním, malba engobami Pomůcky pracovní zástěry smetáček, lopatka, kbelík, čisticí prostředky keramická hlína podložky misky se šlikrem válečky, vykrajovátka, nože, šablony hrnčířská rydla, razítka, engoby, štětce pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 17

18 Tkaní Výsledky vzdělávání (žák by měl) znát druhy textilních materiálů, se kterými bude pracovat bavlnu, len a vlnu znát základní pomůcky a nástroje pro tkaní s pomocí připravit rám na tkaní znát předtkalcovské techniky hřebenový stávek zvládat tkaní na hřebenovém stávku znát různé techniky tkaní plátnová vazba zhotovit jednoduchý výrobek plátnové vazby na připraveném rámu umět popsat tkalcovský stav zvládat tkalcovský uzel zvládat tkaní na stavu plátnovou vazbou zvládat tkaní na stavu plátnovou technikou s použitím barvených ořezů a vlny různých barev tkát na stavu plátnovou technikou, kombinací různých barev a materiálů Učivo (činnost) základní druhy textilních materiálů pomůcky a nástroje pro tkaní předtkalcovské techniky vazba tkaniny tkalcovský stav tkaní na tkalcovském stavu barvení tkaní na stavu plátnovou technikou Pomůcky ukázky druhů materiálů pro tkaní rám, osnovní nitě, nůžky, karton hřebenový stávek, osnovní nitě, tkací materiál, nůžky, vidlička rám, tkalcovský stav, základní materiál na tkaní obrázky různých druhů tkalcovských stavů, provázky dvou barev na tkalcovský uzel tkalcovský stav, ukázky výrobků tkalcovský stav, barvené ořezy, vlny různých barev, umělá barviva, hrnec, vařecha, provázky tkalcovský stav, zbytky látek, různé ořezy, barevné vlny, nůžky, tkací jehla, karton, nákres tkalcovského stavu 18 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

19 Výroba oděvních a bytových doplňků Výsledky vzdělávání (žák by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy při šití zvládnout jednoduché úklidové práce v pracovně orientovat se v používaných názvech při výrobě doplňků používat vhodné nástroje a pomůcky při šití rozlišit jednotlivé techniky výroby oděvních a bytových doplňků zvládnout přípravné činnosti při práci s textilem, vlnou, provázky odměřovat a navlékat nitě do jehly pracovat s jehlou sešít látky předním a zadním stehen technikou ručního šití zhotovit jednoduchý bytový doplněk užívat základní stehy pro vyšívání vybranou technikou pro vyšívání zhotovit jednoduchý bytový doplněk Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy v pracovně šití čistota na pracovišti, úklid pomůcek názvosloví nástroje a pomůcky k šití techniky práce s textilem a vlnou šití, vyšívání, pletení, háčkování proplétání provázků, vlny, splétání vlny navlékání nitě do jehly základy šití přední a zadní steh sešívání látky předním, zadním stehem výroba jehelníčku sešívání zadním stehem vzorníček základních stehů pro vyšívání plný steh, křížkový... vyšívání jednoduchého ubrousku, prostírání Pomůcky úklidové pomůcky ukázky jednotlivých pomůcek ukázky výrobků jehly špendlíky vyšívací kruhy knoflíky poutka patentky různé druhy látek molitan vyšívací bavlnky pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 19

20 Hudebně pohybová výchova Hudebně pohybová výchova poskytuje žákům možnost uspokojovat přirozenou potřebu setkávat se s hudbou. Hudebně pohybová výchova rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, naplňuje přirozenou potřebu rozvíjet se. Podporuje u žáků rozvoj individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, instrumentálních, poslechových a pohybových. Cílem hudebně pohybových činností je převést žáka z etapy spontánních vztahů k hudbě do etapy uvědomělého vstupu do světa hudby, rozvíjet jeho hudebnost a pohybovou kulturu. Výsledky vzdělávání (žák by měl) správně a hospodárně dýchat a snažit se zřetelně vyslovovat a umět zpívat jednoduché písně v přiměřeném rozsahu systematicky rozvíjet rytmické cítění, rozvíjet řeč, zlepšovat pohybovou koordinaci a připravovat se na doprovod písní hrou na tělo a na nástroje Orffova instrumentáře umět doprovodit hrou na tělo rytmický útvar, pohybovat se podle rytmu, vhodně koordinovat pohyby a držet dané tempo správně vyslovovat, umět zazpívat nenáročnou píseň, zapamatovat si jednoduché popěvky, refrény umět použít a pojmenovat základní nástroje z Orffova instrumentáře Učivo (činnost) Dechová, artikulační, sluchová, hlasová a intonační cvičení: správné držení těla při dýchání, pravidelné dýchání zřetelná výslovnost slov, slovních spojení a říkadel zpěv jednoduchých lidových písní a písní umělých sluchová cvičení Rytmická průprava: jednoduché rytmické doprovody (dřívka, bubínek.) jednoduché rytmy (ozvěna) tempo (rychle, pomalu) rozpočitadla, rytmizace říkadel, melodizace říkadel rozpočitadla, rytmizace říkadel, melodizace říkadel pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod dle doprovodu Rytmická hra na tělo: hra na tělo, pleskání, dupání pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod podle doprovodu spojení jednoduchých tělesných cvičení s hudebním doprovodem Tóny a zvuky, rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní: rozlišování hudebních a nehudebních zvuků, příjemných a nepříjemných zvuků zřetelná výslovnost jednotlivých slov a slovních spojení upevňovat správné pěvecké návyky Nástroje Orffova instrumentáře: pojmenovat základní nástroje Orffova instrumentáře (hůlky, tamburína, triangl, bubínek ) Pomůcky CD, hudební nástroje Orffovy nástroje, improvizované předměty potřebné k rytmizaci, kuchyňské nástroje CD, DVD, rádio hudební nástroje dle možností, CD a jiné nahrávky použití některých nástrojů z Orffova instrumentáře 20 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Instruktážní metodika

Instruktážní metodika Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 učebníinstruktážní materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem metodika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra (4. finální pracovní verze říjen 2013) 1 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 Motto: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint- Exupéry Motivační název: ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov příspěvková organizace U Školy 1, Opava-Komárov, 747 70 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Školní vzdělávací program Příílloha G: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání / zpracován podle RVP PRŠ2 / PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 33 56 E/01 Truhlářské práce

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 33 56 E/01 Truhlářské práce Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 33 56 E/01 Truhlářské práce Platnost od 1. září 2012 Obsah 1 Identifikační údaje...5 1.1 Identifikační údaje oboru...5 1.2 Předkladatel...5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program Provozní služby Platnost: od 1.9.2010 Obsah Identifikační údaje. 2 1 Profil absolventa 3 1.1 Pracovní uplatnění

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více