Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra"

Transkript

1 Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol Reg.č.: CZ.1.07/ /

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho přípravy: Marta Teplá, Jaroslava Zemková Autoři a konzultanti jednotlivých částí dokumentu: Pracovní tým ředitelů základních škol speciálních a pedagogických pracovníků aktivačních center při těchto školách Blansko Ludmila Konopková, Jana Kolářová, Miloslava Kocmanová, Věra Stará, Marika Zouharová Hradec Králové Pavel Svoboda, Jitka Záleská, Lenka Rybová, Aleš Aulický, Zdena Daňková, Alena Martinková Rumburk Vladimír Šamša, Jitka Dvořáčková, Alena Tesařová, Karin Slánská, Emília Procházková, Jana Vomelová Strakonice Eva Vácová, Martina Košťálová, Marie Havelková, Hana Kunešová, Libuše Svobodová Třinec Marta Labojová, Ljuba Krzyžanková, Jana Heczková, Barbora Heczková, Anna Cieslarová, Jiří Faruga Externí spolupracovníci a poradci: Eva Brychnáčová, Iva Švarcová Grafické zpracování a tisk: Milan Pavlíček, PODĚKOVÁNÍ Autorský kolektiv vyjadřuje poděkování za podporu pilotního ověřování aktivačních center všem rodičům a především účastníkům kurzů s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Děkujeme za spolupráci, vstřícnost a tvůrčí prostředí. Vaše osobnosti jsou nezastupitelné a vaše činnost se stala inspirací pro tento vzdělávací program a předkládanou metodiku. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3 Obsah První část... 5 Instituce aktivační centrum (dále jen AC)...5 Cílová skupina uživatelů AC...6 Kurzy AC...7 Organizace AC...7 Časový harmonogram a frekvence kurzů...7 Dokumentace kurzů...7 Doporučený počet žáků v kurzu a jejich zařazování...8 Doporučený počet pedagogických pracovníků v kurzu...8 Hodnocení žáků kurzů...8 Osvědčení o absolvování kurzu...8 Ekonomické a legislativní zajištění kurzů...8 Hygiena a bezpečnost práce, pojištění...9 Rizika institutu AC a jejich eliminace Druhá část...13 Vhodné aktivity kurzů AC Klíčové a odborné kompetence Kurz A/I základní Výtvarné a umělecké činnosti Výtvarná výchova Hudebně pohybová výchova Dramatická výchova Kurz A/II rozšiřující Výtvarné a umělecké činnosti Výtvarná výchova Hudebně pohybová výchova Dramatická výchova Kurz B/I základní Obsluha multimediálních přístrojů Základy práce s osobním počítačem Základy práce s mobilním telefonem Základy práce s GPS navigací Základy práce s digitálním fotoaparátem Základy práce s audiovizuálními přístroji Základy práce na interaktivní tabuli Kurz B/II rozšiřující Obsluha multimediálních přístrojů Práce s osobním počítačem Práce s mobilním telefonem Práce s GPS navigací Práce s digitálním fotoaparátem Práce s audiovizuálními přístroji Práce na interaktivní tabuli Kurz C/I základní Základy přípravy pokrmů Kurz C/II rozšiřující Příprava pokrmů pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 3

4 Metodika práce s žáky kurzů Obecné uplatnění prvků vhodných speciálně pedagogických metod práce Speciálně pedagogické metody práce v kurzu A Speciálně pedagogické metody práce v kurzu B Speciálně pedagogické metody práce v kurzu C Materiálně-technické vybavení kurzů AC Vhodné prostory pro realizaci kurzů Doporučené vybavení aktivit kurzu A pomůckami a materiálem Doporučené vybavení aktivit kurzu B pomůckami a materiálem Doporučené vybavení aktivit kurzu C pomůckami a materiálem Třetí část...43 Publicita Aktivační centrum v Dánsku (informační text) Školní rok 2010/2011 v kurzech aktivačních center (informační článek) Aktivační centra v roce 2012 (informační článek) Druhý rok činnosti v aktivačních centrech (informační článek) Článek z Třince Prezentace činnosti aktivačních center Vyhodnocení studijní cesty do Dánska Příklady dobré praxe Příklad 1 Obsluha multimediálních přístrojů Příklad 2 Příprava pokrmů (špagety, šátečky) Příklad 3 Výtvarné a umělecké činnosti (výroba karnevalových masek) Příklad 4 Výtvarné a umělecké činnosti (malování na hedvábí) Příklad 5 Obsluha v kavárně v Domě seniorů Příklad 6 Sváteční prostírání stolu Příklad 7 Výtvarné a umělecké činnosti (papírový košíček) Příklad 8 Výtvarné a umělecké činnosti (malování na sklo, práce s papírem) Příklad 9 Příprava pokrmů (brokolice s květákem, perníčky) Přílohy Vzor Přihláška do kurzu Vzor Zápisní lístek do kurzu Vzor Souhlas s poskytnutím osobních údajů Vzor Záznamové listy vzdělávacího kurzu lektoři Vzor Záznamové listy vzdělávacího kurzu žáci Vzor Prezenční listina žáci Vzor Prezenční listina lektoři Vzor Záznam o úrazu Vzor Kniha úrazů Vzory Závěrečné osvědčení o absolvování kurzu Literatura a další zdroje informací Literatura Další zdroje informací Seznam pilotních škol s AC včetně kontaktů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

5 První část Vymezuje Vzdělávací program aktivačního centra (dále jen VP AC) ve vzdělávacím systému ČR, definuje skupinu uživatelů, cíle, kterých bude uvedenou formou vzdělávání dosaženo, formy studia (kurzy), jejich délku, podmínky průběhu vzdělávání, způsob vzdělávání žáků a ukončování vzdělávání včetně návrhu certifikátů, organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Instituce aktivační centrum (dále jen AC) AC představuje školské účelové zařízení, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost celoživotního učení žákům do 26 let i dospělým občanům s těžším mentálním postižením. Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem uživatelů. AC je provozováno v základních školách speciálních po skončení vyučování. Využívány jsou prostory a vybavení školy, lektory kurzů jsou převážně pedagogičtí pracovníci školy. Počítáno je s aktivní účastí rodičů a dobrovolníků, především z řad studentů středních, vyšších odborných i vysokých škol. Účastníci kurzů obdrží po jejich úspěšném absolvování potvrzení o účasti. AC představuje cílenou příležitost pro osobnostní rozvoj občanů s těžším mentálním postižením doplňující spektrum celoživotních vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit intaktní populace. Požadavek na AC jako formu celoživotního vzdělávání osob se závažným mentálním postižením byl poprvé veřejně prezentován Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. V usnesení vlády ČR č. 605/2004 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením bylo resortu školství v čl. III./1 uloženo: Ve vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením půjde zejména o řešení otázky jejich dalšího vzdělávání, případně spojeného s rekvalifikací mj. formou zřizování aktivačních center naplňujících potřeby těch občanů s těžkým mentálním postižením, pro něž nebude pracovní zařazení náplní jejich života. Od této doby je postupně řešen záměr zřídit školská zařízení typu AC, zaměřená na poskytování celoživotního vzdělávání žákům a dospělým se závažnými formami mentálního postižení, kteří nemohou využívat jiné formy celoživotního vzdělání určené běžné populaci. Záměrem AC je poskytovat další vzdělávání občanům s těžkým mentálním postižením, kteří absolvovali: základní školu nebo základní školu praktickou v rámci integrace, základní školu speciální nebo praktickou školu s jednoletou či dvouletou přípravou a nenašli dosud uplatnění ani na trhu práce ani na chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili. Vzdělávací obsah AC včetně klíčových kompetencí vychází a volně navazuje na rámcové vzdělávací programy praktických škol jednoleté i dvouleté, neboť se předpokládá, že většina účastníků kurzu AC budou absolventi uvedených typů střední školy. Uplatněna je i analogická forma pro obsahovou prezentaci jednotlivých kurzů tabulkové schéma se sloupci Výsledky vzdělávání (účastník by měl), Učivo (činnost) a Pomůcky. Nabízené aktivity AC směřují k všestrannému rozvoji účastníků kurzů: ke kultivaci jejich osobnosti, k rozvíjení jejich komunikačních schopností jako předpokladu integrace a k získávání vědomostí a praktických dovedností v různých oborech lidské činnosti, se zaměřením na praktické uplatnění buď v pracovní, nebo zájmové činnosti. Cílem AC je naplnění vzdělávacích a integračních potřeb žáků do 26 let a dospělých s těžkým zdravotním postižením, kteří nevyužívají celodenních služeb sociálních zařízení a nejsou momentálně schopni zaměstnání ani v chráněných dílnách. Pokud péči o tuto skupinu spoluobčanů zajišťují rodiče pouze v domácím prostředí, může díky nečinnosti, osamocenosti a přemíře energie docházet pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 5

6 k psychickým poruchám, v některých případech až k agresivnímu chování, sebepoškozování a jiným negativním projevům, které se často řeší podáváním tlumivých léků nebo pobyty v psychiatrických zařízeních. Zvýšení kvality života, související s aktivním zapojením do kurzů AC, povede k větší samostatnosti účastníků kurzu, a tím menší závislosti na pasivní sociální podpoře a vysoké míře nákladných podpůrných služeb. Cílová skupina uživatelů AC AC je určeno převážně pro skupinu žáků se závažnými formami zdravotního postižení, kteří se dosud nemohli po ukončení povinné školní docházky a případném absolvování vhodného oboru středního vzdělávání (především v praktické škole s jednoletou nebo dvouletou přípravou) systematicky vzdělávat v rámci trendu celoživotního učení analogicky majoritní společnosti. Další zájemce lze předpokládat z řad žáků vyšších ročníků školy, mládeže žijící v rodinách a ze skupiny dospělých občanů s těžším mentálním postižením, kteří již přesáhli věk 26 let. Pro potřebu tohoto materiálu byly podle vhodnosti užití v textu zvoleny sjednocující termíny žák a účastník kurzu, odlišující frekventanty typu student, klient, dospělý atd. Vzdělávání této skupiny žáků je velmi náročné, pedagogicky, lidsky, organizačně i z hlediska ekonomických nákladů. Tito žáci však tvoří jen nepatrný zlomek populace a plně si zaslouží, aby jim byla věnována odpovídající pozornost. Celoživotním vzděláváním získají potřebnou sebedůvěru, vyrovnanost, zlepší se jejich schopnost komunikace s okolím. Současně získají seberealizační prostor i jejich rodiče, kteří svým zdravotně postiženým dětem věnují většinu volného času po celý svůj život. Realizací AC dojde k postupné sociální integraci postižených osob do života společnosti. Cílovou skupinu uživatelů AC tvoří žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami (smyslová a tělesná postižení, autismus) a žáci s poruchami autistického spektra. Jedná se o zřetelné vývojové opoždění v dětství, pravidelným systematickým vzděláváním se však mnozí dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti. Dospělí budou vždy potřebovat různý stupeň podpory při práci a při činnostech ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, kteří vyžadují specifické programy celoživotního vzdělávání s nejvyšší mírou podpory. Hlavní potřebou mládeže s mentálním postižením je udržení úrovně dosaženého vzdělání z období povinné školní docházky, případně ze vzdělávání v jednoleté či dvouleté praktické škole, a její další rozvoj z hlediska kvality života a možného chráněného pracovního uplatnění. Vzhledem ke skutečnosti, že školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, umožňuje plnit povinnou školní docházku uvedené skupině až do 26 let věku, počítají i AC především s účastníky této věkové hranice. Za další nepřímé uživatele AC lze považovat zájemce o krátkodobé pobyty, pracovníky škol a školských zařízení (učitele, vychovatele, asistenty pedagoga), rodiče a sourozence účastníků AC, osobní asistenty, studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, především s pedagogickým, zdravotnickým a sociálně právním zaměřením vykonávající na školách s AC praxi. Žáci AC budou zapojeni do odborně organizovaných činností, které jsou vzhledem k postižení pro tuto skupinu běžně nedostupné. Jedná se o praktické činnosti, které významně zkvalitní samostatnější život těžce zdravotně postižených. Konkrétní zapojení se týká činností s uměleckým zaměřením, které jsou jim velmi blízké. Naučí se obsluhovat moderní přístroje denní potřeby, které jim usnadní především komunikaci. Zlepší se jejich dovednosti v preferované oblasti přípravy pokrmů. 6 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

7 Kurzy AC AC nabízí tři obsahově odlišné kurzy, které svým pojetím odpovídají zájmu a potřebám skupiny mládeže s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Obsah každého kurzu je prezentován ve dvou úrovních náročnosti základní a rozšiřující. Toto dělení odpovídá individuálním zvláštnostem žáků a zohledňuje jejich odlišnou míru schopností. Jedná se o: 1. kurz výtvarných a uměleckých činností, 2. kurz obsluhy multimediálních přístrojů, 3. kurz základů přípravy pokrmů. Organizace AC Časový harmonogram a frekvence kurzů Přihlášení žáci budou do vybraného kurzu AC docházet po dobu jednoho školního roku, tzn. činnost AC po dobu 10 měsíců v daném kalendářním roce. Kurzy následujícího školního roku mohou být pro pokračující žáky obsahově rozšiřující. Každý kurz je organizován jako dvouhodinový a je nabízen 1x týdně, tzn., že v AC probíhají týdně 3 dvouhodinové kurzy. Pro časově náročnější činnosti lze týdenní dotaci hodin slučovat až do 4hodinových bloků ve 14denním cyklu. Vzhledem k aktuálnímu složení žáků kurzů a zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb žáků s nejtěžšími formami zdravotního postižení lze v daném školním roce uplatnit i odlišný model organizace. Dokumentace kurzů K požadované dokumentaci každého kurzu patří: a) dokumentace na doporučených formulářích Přihláška žáka; Zápisní lístek žáka; Záznamové listy lektorů; Záznamové listy žáků; Prezenční listina žáků; Prezenční listina lektorů; Souhlas s poskytnutím osobních údajů žáci; Souhlas s poskytnutím osobních údajů lektoři; Záznam o úrazu; Kniha úrazů; b) ostatní dokumentace Vnitřní řád AC; Rozvrh vyučovacích hodin; Personální a mzdová dokumentace, hospodářská a účetní evidence; Hodnotící závěrečné dotazníky odpovídající schopnostem účastníků zadávané vždy v červnu; Osvědčení o účasti v kurzu; Zápis o školení BOZP. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 7

8 Výše uvedená dokumentace může být vedena společně, např. formou Knihy denní činnosti nebo Deníku výchovné skupiny SEVTu v listinné nebo elektronické podobě. Forma uvedených dokumentů není stanovena, doporučuje se využít analogického systému školy, při které bylo AC zřízeno. Vybrané vzory tiskopisů k vedení dokumentace kurzů AC jsou uvedeny v třetí části. Doporučený počet žáků v kurzu a jejich zařazování Vzhledem k náročnosti práce s účastníky AC s těžšími formami zdravotního postižení je doporučená kapacita jednoho kurzu maximálně 10 účastníků najednou, za minimální počet je považováno 5 účastníků. Vhodná je koedukovaná skladba věkově přiměřené skupiny. Nábor účastníků do jednotlivých kurzů AC se doporučuje např. formou setkávání absolventů ve škole, regionálními sdělovacími prostředky, s využitím webových stránek školy apod. Doporučený počet pedagogických pracovníků v kurzu Doporučený počet pedagogických pracovníků při realizaci jednoho kurzu je 5 dospělých osob (odborní lektoři s případnou pomocí asistentů pedagoga, osobních asistentů, studentů, rodičů, dobrovolníků ). Za úroveň vzdělávání a bezpečnost žáků odpovídají pověření učitelé, odborní lektoři vyškolení pro práci v AC. Doporučeno je vyškolení 6 pedagogů, z nichž je 5 stálých pracovníků + 1 náhradník. Hodnocení žáků kurzů Hlavní motivací pro žáky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí základních škol speciálních a kontakty se sourodou skupinou vrstevníků. Motivací je též možnost organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem ke svému postižení sama zajistit. Některé z žáků může také motivovat možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. Výsledky činnosti a postoje motivovaných žáků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace. Osvědčení o absolvování kurzu Po ukončení kurzu obdrží žák certifikát s příslušným textem o absolvování daného kurzu s datem vydání a podpisem ředitele školy s AC. Certifikát žák získá po absolvování alespoň 60 % časové dotace kurzu. Osvědčení se doporučuje předat slavnostně se společenským zřetelem. Vzory závěrečných osvědčení pro jednotlivé kurzy jsou uvedeny v třetí části. Ekonomické a legislativní zajištění kurzů Pilotní kurzy AC byly realizovány formou projektů ekonomicky pokrytých z prostředků ESF. Udržitelnost po ukončení projektů předpokládá jejich pokračování v omezené míře vzhledem k možnostem školy. Systém kurzů nabízených v AC se předpokládá realizovat v rámci možnosti dané 135 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, tzn. formou doplňkové činnosti školy (citace 135 odst. 1: Školská právnická osoba může vedle své hlavní činnosti vykonávat doplňkovou činnost). Nezbytná bude spoluúčast účastníků formou poplatku za úhradu materiálu pro dané aktivity (především pro náročné vybavení výtvarných činností a potravin na vaření) a honorářů pro lektory. Z interního dotazníkového šetření vyplynulo, že rodiče jsou ochotni participovat na platbě svých dětí v AC ve výši 100 až 500 Kč měsíčně. 8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

9 Záměrem MŠMT je zajistit provoz kurzů AC v trvalé podobě formou nově vytvořeného typu školského zařízení, legislativně ustanoveného ve školském zákoně a v jedné z jeho doprovodných prováděcích vyhlášek. Jednalo by se buď o vyhlášku č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, nebo o vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nezbytné bude též stanovení příslušného normativu na jednoho žáka s těžkým zdravotním postižením v AC. Hygiena a bezpečnost práce, pojištění Obecná ustanovení Občanský zákoník, text 40/1964 Sb., v platném znění, řeší problematiku BOZP v 420 odst. 1 až 3 a 422 odst. 1 až 3. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) řeší v ČR několik právních předpisů. Zákoník práce, text 262/2006 Sb., ve svém 391 odst. 1 až 5 řeší problematiku BOZP ve školách. Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, řeší BOZP ve školách a školských zařízeních v 29 odst. 1 až 3. Tato výše uvedená ustanovení a postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nezbytné v plné míře aplikovat i při činnostech účastníků kurzů AC. Předcházení rizikům Lektoři AC zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků kurzů AC při všech provozovaných činnostech. K zabezpečení tohoto úkolu AC přijímá, na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím, opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při jednotlivých činnostech, přesunech a při účasti na realizovaných akcích. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Všichni účastníci (žáci i pedagogičtí pracovníci) jsou prokazatelně seznámeni se zásadami hygieny a BOZP. Dokladem o provedeném poučení je záznam v dokumentaci AC. Účastníky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba prokazatelně poučit v nejbližším vhodném termínu. Žáci jsou zaměstnáváni pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a je jim při práci poskytována zvýšená péče, dozor a neustálý dohled. Povinnosti ŽÁků Žáci v AC jsou povinni v oblasti BOZP dodržovat vnitřní řády, předpisy a pokyny lektorů AC k ochraně zdraví a bezpečnosti. Lektoři AC musí být průběžně seznamováni o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v kurzu AC. Žáci okamžitě oznamují příslušnému lektorovi změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností. Osobní ochranné pracovní prostředky Osobní ochranné pracovní prostředky žáci kurzů AC používají podle instrukcí a za dohledu lektorů, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 9

10 První pomoc a ošetření Ředitel AC zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně dalších okolností, zajistí lektoři AC jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět do AC nebo domů. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, poučená a plně způsobilá k právním úkonům. O události a provedených opatřeních jsou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka. Dohled nad ŽÁky Lektoři AC jsou povinni vykonávat nad žáky neustálý dohled. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled konat vedle lektorů AC i jiné osoby, které jsou zletilé, poučené a plně způsobilé k právním úkonům. Při činnostech se žáci řídí pokyny lektorů. Ti zajistí, aby žáci kurzů nastupovali k činnostem v kurzech ve vhodném oblečení a obutí, s odloženými ozdobnými a jinými pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty. Jedná se především o náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky, talismany aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená zabezpečená místa. Úrazy ŽÁků AC Úrazem žáků je úraz, který se stal při činnosti v kurzu AC. Úrazem žáků není úraz, který se jim stane na cestě do AC a zpět. Evidence úrazů ŽÁků Lektoři AC, jimž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů AC. Žáky kurzů AC je vhodné pojistit. Případný úraz se hlásí zdravotní pojišťovně a zákonnému zástupci žáka. V případě, že žáky nelze pojistit, doporučuje se tato skutečnost sdělit zákonným zástupcům s tím, že v případě úrazu organizace nezodpovídá za úraz, který mohou řešit z vlastní pojistky. Pokud by byl případný úraz zaviněn nedodržením bezpečnostních předpisů ze strany organizace, zjišťuje se, kdo za škodu zodpovídá. V prokázaném případě, že nikdo škodu nezavinil, se úraz nevypořádává. POJIŠTĚNÍ Pro žáky i lektory AC je nezbytné zajistit vhodnou formu pojištění, které se týká doby jejich pobytu v AC a činností v jednotlivých kurzech. Odpovědnost za úraz ve škole a školském zařízení či za škodu, která vznikla žákům i pedagogickým pracovníkům v přímé souvislosti se vzděláváním, má vždy škola. Jednotlivé školy jsou zapojeny do různých variant pojištění, pro způsob pojištění AC proto neexistuje univerzální doporučení. Pojištění žáků i lektorů AC by mělo být v souladu s pojištěním uplatňovaným právnickou osobou vykonávající činnost školy, při které bylo AC zřízeno. V současné praxi škol jsou v ČR uplatňovány zhruba dva způsoby pojištění: První spočívá v centrální pojistce sjednané příslušným KÚ pro všechny školy a školská zařízení v kraji. Pojištěni jsou všichni účastníci vzdělávání, pokud se pohybují v objektech škol a školských zařízení. Uvedená forma pojištění se tudíž vztahuje i na AC. Druhý způsob představují jednotlivé pojistné smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy a školského zařízení a vybranou pojišťovnou. Obsah této pojistky vychází z konkrétních podmínek a požadavků školy a školského zařízení. Tento typ pojistných smluv je doporučeno rozšířit příslušným dodatkem i o pojištění žáků a lektorů AC. V případě zapojení AC do projektu ESF zohlední 10 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

11 dodatek dobu trvání projektu včetně stanovené doby udržitelnosti, v budoucnu se předpokládá doba neurčitá. U jednotlivých žáků AC s mentálním postižením do 26 let věku, kteří nejsou žáky školy, ale většinou její absolventi, je doporučeno kontaktovat zákonné zástupce a sjednat pro případ pojistné události využití osobního pojištění dítěte. Odpovědnost za škodu při úrazech ŽÁků AC odpovídá za škodu, která vznikla žákům v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem. Obecné zásady BOZP Ve všech institucích včetně AC musí být dodržovány obecné předpisy k zajištění BOZP a hygienické předpisy. Všichni účastníci i lektoři kurzů AC dodržují a řídí se řády a předpisy pracoviště, kde činnost probíhá. Účastníci jsou po celou dobu činnosti pod dohledem lektora. Používají vhodný pracovní oděv a obuv a mají vybavení podle druhu vykonávané činnosti na základě pokynů lektora, který dodržování tohoto požadavku průběžně kontroluje. Pracoviště účastníků kurzů AC a jeho vybavení musí být v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění BOZP. BOZP v dílně (šicí, keramické, tkalcovské, výtvarné) V dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, případně nástroje a nářadí. Žák udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů lektora, dodržuje přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji a to předepsaným způsobem. Žák z dílny neodnáší žádný materiál nebo nástroje. Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště. S elektrickými spotřebiči žáci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem lektora, a to pouze s některými druhy za podle pokynů lektora. Žáci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví své ani nikoho jiného. Na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy, upozorní vyučujícího. BOZP v počítačové učebně Žák pracuje u počítače podle pokynů lektora, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen lektorem v rámci kurzu. V učebně žáci nejedí a nepijí, aby nepoškodili nákladné vybavení počítačové učebny. Pro zajištění pitného a stravovacího režimu žáků kurzů AC bude vyhrazeno odpovídající místo. Žáci nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní programy a nesnaží se je používat. Jakýkoli problém na počítači ohlásí žáci lektorovi. BOZP ve cvičné kuchyňce Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami a vhodnou, pokud možno protiskluzovou obuví, používají další předepsané OOPP podle pokynů lektora. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením a za dohledu lektora. Čištění provádějí pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče chrání před vlhkostí a vodou. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je vyřazeno z provozu. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné. Zásadní poučení žáků kurzu se týká práce s nožem. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed, nezabodávají se do prkének a podložek. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 11

12 Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. Používané náčiní musí být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi. Rozlitou mastnotu je nutno okamžitě odstranit teplou vodou a odmašťovacími přípravky. Připravená jídla se ihned spotřebují. Rizika institutu AC a jejich eliminace Rizikem činnosti AC může být ukončení nebo přerušení docházky žáků, tzn. nižší návštěvnost v kurzech, vzhledem k tíži zdravotního postižení žáků, kteří bývají častěji nemocní a absolvují dlouhodobější lázeňské a rekonvalescenční pobyty mimo své bydliště. Opatření k eliminaci tohoto rizika představuje možnost v případě uvolněného místa nabídnout účast v kurzech dalším žákům se stejným nebo podobným zdravotním postižením, případně zdravotním oslabením. Pro tento účel se doporučuje vést seznam nepřijatých žáků, potenciálních náhradníků. Pro žáky, kteří se po zdůvodněné absenci vrátí zpět do kurzů, bude upraven obsah jejich vzdělávacího programu, případně umožněno kurz opakovat. Riziko představuje i nemocnost lektorského týmu nebo nepřítomnost lektora z jiných závažných důvodů. Uvedené riziko lze eliminovat zajištěním alternativního lektora pro všechny kurzy, který se bude podílet na činnosti AC a v době konání kurzů bude v pohotovosti pro případ zástupu; kurzy budou zajištěny souběžným působením pedagogických pracovníků, tzn. v případě nepřítomnosti některého z nich přebere zodpovědnost přítomný pedagogický pracovník. Riziko též představuje ekonomická situace po skončení projektu při nenaplnění předpokladů popsaných v kapitole Ekonomické a legislativní zajištění kurzů na str. 8. Předpokládaným řešením je začlenění AC do vzdělávacího systému ČR. Vzhledem k nízkému počtu uživatelů, kteří nemají na rozdíl od majoritní populace žádné další možnosti vzdělávání ani ambice celoživotního učení, představují AC pro společnost ekonomicky únosnou zátěž. 12 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

13 Druhá část Druhá část se týká doporučeného obsahu individualizovaného vzdělávání pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v AC včetně stanovení klíčových a odborných kompetencí. Na základě nejnovějších speciálně pedagogických poznatků jsou formulována témata a obsahy tří kurzů, každý ve dvou úrovních vzhledem k rozdílným mentálním schopnostem žáků (kurz se základním a rozšířeným učivem). Vhodné aktivity kurzů AC Vhodné aktivity pro účastníky kurzů vycházejí z dlouholetých zkušeností Večerní školy, organizované pro osoby s mentálním postižením Psychopedickou společností. První kurzy byly realizovány již v roce Původně se jednalo o jednoroční kurz, který byl koncipován jako doplňkový vzdělávací kurz pro mládež starší 18 let, která již ukončila své vzdělávání ve školském systému, popřípadě i pro zájemce, kteří byli ze systému vzdělávání vyloučeni. Horní věková hranice nebyla omezena. Postupem doby byla vytvořena a rozšířena různorodá obsahová nabídka kurzů, ze kterých si každý zájemce mohl zvolit kurz podle vlastního uvážení, možností a zájmů. Již v té době byla vyslovena myšlenka tzv. Vzdělávacího střediska jako stálé instituce, která by zajišťovala výuku dospělých občanů s mentálním postižením formou vzdělávacích kurzů. Pro inspiraci je uvedena nabídka kurzů, které byly v projektu Psychopedické společnosti v průběhu deseti let ověřeny a které by mohly být inspirativní jako případné rozšíření budoucích aktivit v kurzech AC: Čtení, psaní, počítání vždy se hodí, pane, paní; Cvičení ve vodě i na suchu; Cvičení nemusí být mučení; Technické práce; Škola praktického vyučování; Svět kolem nás a orientace v něm; Vycházky Prahou; Lidová řemesla. Určující a hlavní podmínkou pro kvalitní vzdělávání v kurzech je skutečnost, že musíme vnímat žáky jako samostatné osobnosti s jejich vlastními přáními, potřebami a názory. Aktivity v kurzech by měly podporovat zejména: rozvíjení komunikace a dorozumívání; získávání emancipace; rozšiřování všeobecného vzdělávání; snahy porozumět sobě, světu, společnosti; umění jednat a schopnost vypořádat se se situacemi běžného života; rozvíjení estetického vnímání; rozvíjení tvůrčích schopností; rozvíjení dovedností souvisejících se zvládáním technických požadavků doby. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 13

14 Klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence v základním vzdělávání určuje Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální zpracovaný Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v roce Tento zásadní kurikulární dokument uvádí: Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je vedenou snahou o to, vybavit je souborem elementárních klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a soužití s jejich okolím. Utváření klíčových kompetencí tvoří základ dalšího rozvoje žáků a jejich integrace do společnosti. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah a formy práce i všechny aktivity učitelů, žáků i ostatních pracovníků ve vyučování. Vzhledem k závažnému poškození kognitivních funkcí u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je kladen důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Za základní kompetence jsou považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence pracovní. Klíčové a odborné kompetence ve středním vzdělávání dané skupiny žactva určuje Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá C/01. V oblasti klíčových kompetencí uvádí: V praktické škole jednoleté je kladen důraz především na rozvíjení komunikačních dovedností a soběstačnosti v běžném životě. Formou praktických činností ve vzdělávací i praktické složce vzdělávání jsou u žáků, na úrovni jejich schopností a individuálních předpokladů, vytvářeny a rozvíjeny tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikační, sociální a personální, občanské a pracovní. Žáci získávají dovednosti za různě dlouhou dobu a na rozdílné úrovni. V oblasti odborných kompetencí uvádí: Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností, od jejichž požadavků se odvíjejí. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventů praktické školy. Stanovené odborné kompetence by měly být dosažitelné pro většinu žáků ve všech specifických zaměřeních. Žák by měl: dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb; jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. Výše uvedené klíčové a odborné kompetence přesahují i do oblasti celoživotního učení, tzn. i do činností aktivačních center a jsou důsledně rozvíjeny vzhledem k individuálním schopnostem a možnostem žáků kurzů. 14 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

15 Kurz A/I základní Výtvarné a umělecké činnosti Kurz představuje především aktivity z oblasti kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových doplňků, hudební a dramatické výchovy. Oblast výtvarných a uměleckých činností umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa a poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. Žáci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného, hudebního, dramatického a literárního umění. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Uvedené činnosti mají významný rehabilitační a relaxační charakter. Kurz zahrnuje tyto tři vzdělávací okruhy: výtvarnou výchovu; hudebně pohybovou výchovu; dramatickou výchovu. Každá z oblastí je rozšířena o pokračující část, která svou náročnější variantou uspokojí schopnější žáky v kurzu. Výtvarná výchova Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Tvořivý přístup v rámci s nimi vychází především z porovnávání dosavadních i nově získaných zkušeností žáků. Umožňuje jim uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech. Tyto činnosti dávají možnost rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Tvořivé činnosti směřují k výchově citlivého a vnímavého člověka a ovlivňují životní postoje žáků, jejich vztahy k ostatním lidem i prostředí. Významným úkolem výtvarné výchovy je i rozvoj a udržení stavu jemné motoriky. Zahrnuje základy čtyř rovnoměrně vyvážených oblastí: malování; keramika; tkaní; výroba oděvních a bytových doplňků. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 15

16 Malování Výsledky vzdělávání (žák by měl) umět používat na elementární úrovni prostředky a postupy znát základní barvy, pojmenování barev poznat kouzlo míchání barev rozvíjet manuální zručnost rozvíjet schopnost koncentrace na prováděnou činnost zvládnout správný úchop kresebného materiálu zvládnout nácvik správného úchopu štětce vytvořit špetku vytvořit klešťový úchop používat celou paži, loket i zápěstí roztírat celou dlaní, prsty vnímat hmatem předměty a hračky, rozvíjet spolupráci očí a ruky vždy dbát na bezpečnost a hygienu umět dokončit práci, být trpělivý Učivo (činnost) používání prstových barev roztírání barvy malířským válečkem, houbičkou, kartáčem, hadrem rozlišení obrázků, vyjádření mimikou kresba pastelkou, voskovým pastelem, tužkou, uhlem využití plasticky tvarovaného papíru pro jiné vnímání povrchu trhání listů papíru otiskování tiskátek, mačkaného papíru použití mačkaného papíru různé druhy látek a jejich mačkání a hlazení úchopy předmětů a jejich pouštění do misky přebírání a rozdělování kostek a jiných předmětů navlékání korálků s velkým otvorem přebírání přírodnin, těstovin a kamínků na tácku, zpracování modelovací hmoty oběma rukama trhání modelovací hmoty tvoření válečků z modelovací hmoty lepení připravených tvarů, batika zdobení triček výroba tapisérie Pomůcky čtvrtky, archy papíru, měkký papír kresebný materiál s vhodným úchopem pro dané postižení různé druhy barev, barvy na sklo, tužky, pastely, křídy různé štětce (speciální štětce s kulovitým a s trojúhelníkovým úchopem, speciální štětec ve tvaru bambulky a pevným ukotvením v dlani) kelímky na vodu, podložky lepidlo, klovatina pískový stůl obrázky, kostky, hračky misky zástěry, hadříky válečky, houbičky, tiskátka korálky, drobné předměty luštěniny, těstoviny, drobné přírodniny druhy plastelíny, keramická hlína ústřižky látek, textilní metráž, kanava, vlna, háček trička, textilie, barvy na textil, vařečka, ocet, voda 16 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

17 Keramika Výsledky vzdělávání (žák by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy připravit si potřebné ochranné pomůcky zvládnout jednoduché úklidové práce v dílně používat vhodné nástroje a pomůcky seznámit se s vlastnostmi hlíny osvojit si základní techniky zpracování hlíny a techniky modelování zvládnout pracovní postup při tvorbě hroudy zvládnout pracovní postup při vymačkávání misky z hroudy vytvářet technikou válení stejnoměrné válečky, stáčet je do kruhového tvaru a slepovat šlikrem zvládnout postup při vytváření kuliček, kladení kuliček na kruhové dno a jejich spojování pomocí válečku vytvářet hliněný plát a vyřezávat s pomocí šablon nebo vykrajovátek tvary potřebné velikosti z vyváleného hliněného plátu spojovat vyřezané díly šlikrem do prostorového tvaru zvládnout jednoduché techniky dekorování nevypálené keramiky Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy osobní ochranné pomůcky při modelování čistota na pracovišti, úklid pomůcek nástroje a pomůcky k modelování vlastnosti hlíny zpracování hlíny hnětením, základní techniky modelování zpracování hlíny do hroudy vymačkávání tvaru misky prostorové modely tvořené z válečků modelování užitkových předmětů z kuliček misky, košíky, vázy modelování z plátu drobné tvary vykrojené formičkami trojrozměrné předměty z plátu tužkovníky, květináče dekorování rytím, otiskem, nalepováním, malba engobami Pomůcky pracovní zástěry smetáček, lopatka, kbelík, čisticí prostředky keramická hlína podložky misky se šlikrem válečky, vykrajovátka, nože, šablony hrnčířská rydla, razítka, engoby, štětce pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 17

18 Tkaní Výsledky vzdělávání (žák by měl) znát druhy textilních materiálů, se kterými bude pracovat bavlnu, len a vlnu znát základní pomůcky a nástroje pro tkaní s pomocí připravit rám na tkaní znát předtkalcovské techniky hřebenový stávek zvládat tkaní na hřebenovém stávku znát různé techniky tkaní plátnová vazba zhotovit jednoduchý výrobek plátnové vazby na připraveném rámu umět popsat tkalcovský stav zvládat tkalcovský uzel zvládat tkaní na stavu plátnovou vazbou zvládat tkaní na stavu plátnovou technikou s použitím barvených ořezů a vlny různých barev tkát na stavu plátnovou technikou, kombinací různých barev a materiálů Učivo (činnost) základní druhy textilních materiálů pomůcky a nástroje pro tkaní předtkalcovské techniky vazba tkaniny tkalcovský stav tkaní na tkalcovském stavu barvení tkaní na stavu plátnovou technikou Pomůcky ukázky druhů materiálů pro tkaní rám, osnovní nitě, nůžky, karton hřebenový stávek, osnovní nitě, tkací materiál, nůžky, vidlička rám, tkalcovský stav, základní materiál na tkaní obrázky různých druhů tkalcovských stavů, provázky dvou barev na tkalcovský uzel tkalcovský stav, ukázky výrobků tkalcovský stav, barvené ořezy, vlny různých barev, umělá barviva, hrnec, vařecha, provázky tkalcovský stav, zbytky látek, různé ořezy, barevné vlny, nůžky, tkací jehla, karton, nákres tkalcovského stavu 18 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

19 Výroba oděvních a bytových doplňků Výsledky vzdělávání (žák by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy při šití zvládnout jednoduché úklidové práce v pracovně orientovat se v používaných názvech při výrobě doplňků používat vhodné nástroje a pomůcky při šití rozlišit jednotlivé techniky výroby oděvních a bytových doplňků zvládnout přípravné činnosti při práci s textilem, vlnou, provázky odměřovat a navlékat nitě do jehly pracovat s jehlou sešít látky předním a zadním stehen technikou ručního šití zhotovit jednoduchý bytový doplněk užívat základní stehy pro vyšívání vybranou technikou pro vyšívání zhotovit jednoduchý bytový doplněk Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy v pracovně šití čistota na pracovišti, úklid pomůcek názvosloví nástroje a pomůcky k šití techniky práce s textilem a vlnou šití, vyšívání, pletení, háčkování proplétání provázků, vlny, splétání vlny navlékání nitě do jehly základy šití přední a zadní steh sešívání látky předním, zadním stehem výroba jehelníčku sešívání zadním stehem vzorníček základních stehů pro vyšívání plný steh, křížkový... vyšívání jednoduchého ubrousku, prostírání Pomůcky úklidové pomůcky ukázky jednotlivých pomůcek ukázky výrobků jehly špendlíky vyšívací kruhy knoflíky poutka patentky různé druhy látek molitan vyšívací bavlnky pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 19

20 Hudebně pohybová výchova Hudebně pohybová výchova poskytuje žákům možnost uspokojovat přirozenou potřebu setkávat se s hudbou. Hudebně pohybová výchova rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, naplňuje přirozenou potřebu rozvíjet se. Podporuje u žáků rozvoj individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, instrumentálních, poslechových a pohybových. Cílem hudebně pohybových činností je převést žáka z etapy spontánních vztahů k hudbě do etapy uvědomělého vstupu do světa hudby, rozvíjet jeho hudebnost a pohybovou kulturu. Výsledky vzdělávání (žák by měl) správně a hospodárně dýchat a snažit se zřetelně vyslovovat a umět zpívat jednoduché písně v přiměřeném rozsahu systematicky rozvíjet rytmické cítění, rozvíjet řeč, zlepšovat pohybovou koordinaci a připravovat se na doprovod písní hrou na tělo a na nástroje Orffova instrumentáře umět doprovodit hrou na tělo rytmický útvar, pohybovat se podle rytmu, vhodně koordinovat pohyby a držet dané tempo správně vyslovovat, umět zazpívat nenáročnou píseň, zapamatovat si jednoduché popěvky, refrény umět použít a pojmenovat základní nástroje z Orffova instrumentáře Učivo (činnost) Dechová, artikulační, sluchová, hlasová a intonační cvičení: správné držení těla při dýchání, pravidelné dýchání zřetelná výslovnost slov, slovních spojení a říkadel zpěv jednoduchých lidových písní a písní umělých sluchová cvičení Rytmická průprava: jednoduché rytmické doprovody (dřívka, bubínek.) jednoduché rytmy (ozvěna) tempo (rychle, pomalu) rozpočitadla, rytmizace říkadel, melodizace říkadel rozpočitadla, rytmizace říkadel, melodizace říkadel pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod dle doprovodu Rytmická hra na tělo: hra na tělo, pleskání, dupání pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod podle doprovodu spojení jednoduchých tělesných cvičení s hudebním doprovodem Tóny a zvuky, rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní: rozlišování hudebních a nehudebních zvuků, příjemných a nepříjemných zvuků zřetelná výslovnost jednotlivých slov a slovních spojení upevňovat správné pěvecké návyky Nástroje Orffova instrumentáře: pojmenovat základní nástroje Orffova instrumentáře (hůlky, tamburína, triangl, bubínek ) Pomůcky CD, hudební nástroje Orffovy nástroje, improvizované předměty potřebné k rytmizaci, kuchyňské nástroje CD, DVD, rádio hudební nástroje dle možností, CD a jiné nahrávky použití některých nástrojů z Orffova instrumentáře 20 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 1. verze pro školní rok 2010/2011 Projekt: Speciální

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah:

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah: ŠD při ZŠ TGM Ivančice Řád školní družiny Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1) Práva žáků 2) Práva zákonných zástupců 3) Povinnosti žáků 4) Povinnosti zákonných zástupců II. Organizace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol.

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků CESTA DO POHÁDKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé a rukodělné aktivity Karolína Lepíková a kol. Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více