Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra"

Transkript

1 Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol Reg.č.: CZ.1.07/ /

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho přípravy: Marta Teplá, Jaroslava Zemková Autoři a konzultanti jednotlivých částí dokumentu: Pracovní tým ředitelů základních škol speciálních a pedagogických pracovníků aktivačních center při těchto školách Blansko Ludmila Konopková, Jana Kolářová, Miloslava Kocmanová, Věra Stará, Marika Zouharová Hradec Králové Pavel Svoboda, Jitka Záleská, Lenka Rybová, Aleš Aulický, Zdena Daňková, Alena Martinková Rumburk Vladimír Šamša, Jitka Dvořáčková, Alena Tesařová, Karin Slánská, Emília Procházková, Jana Vomelová Strakonice Eva Vácová, Martina Košťálová, Marie Havelková, Hana Kunešová, Libuše Svobodová Třinec Marta Labojová, Ljuba Krzyžanková, Jana Heczková, Barbora Heczková, Anna Cieslarová, Jiří Faruga Externí spolupracovníci a poradci: Eva Brychnáčová, Iva Švarcová Grafické zpracování a tisk: Milan Pavlíček, PODĚKOVÁNÍ Autorský kolektiv vyjadřuje poděkování za podporu pilotního ověřování aktivačních center všem rodičům a především účastníkům kurzů s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Děkujeme za spolupráci, vstřícnost a tvůrčí prostředí. Vaše osobnosti jsou nezastupitelné a vaše činnost se stala inspirací pro tento vzdělávací program a předkládanou metodiku. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3 Obsah První část... 5 Instituce aktivační centrum (dále jen AC)...5 Cílová skupina uživatelů AC...6 Kurzy AC...7 Organizace AC...7 Časový harmonogram a frekvence kurzů...7 Dokumentace kurzů...7 Doporučený počet žáků v kurzu a jejich zařazování...8 Doporučený počet pedagogických pracovníků v kurzu...8 Hodnocení žáků kurzů...8 Osvědčení o absolvování kurzu...8 Ekonomické a legislativní zajištění kurzů...8 Hygiena a bezpečnost práce, pojištění...9 Rizika institutu AC a jejich eliminace Druhá část...13 Vhodné aktivity kurzů AC Klíčové a odborné kompetence Kurz A/I základní Výtvarné a umělecké činnosti Výtvarná výchova Hudebně pohybová výchova Dramatická výchova Kurz A/II rozšiřující Výtvarné a umělecké činnosti Výtvarná výchova Hudebně pohybová výchova Dramatická výchova Kurz B/I základní Obsluha multimediálních přístrojů Základy práce s osobním počítačem Základy práce s mobilním telefonem Základy práce s GPS navigací Základy práce s digitálním fotoaparátem Základy práce s audiovizuálními přístroji Základy práce na interaktivní tabuli Kurz B/II rozšiřující Obsluha multimediálních přístrojů Práce s osobním počítačem Práce s mobilním telefonem Práce s GPS navigací Práce s digitálním fotoaparátem Práce s audiovizuálními přístroji Práce na interaktivní tabuli Kurz C/I základní Základy přípravy pokrmů Kurz C/II rozšiřující Příprava pokrmů pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 3

4 Metodika práce s žáky kurzů Obecné uplatnění prvků vhodných speciálně pedagogických metod práce Speciálně pedagogické metody práce v kurzu A Speciálně pedagogické metody práce v kurzu B Speciálně pedagogické metody práce v kurzu C Materiálně-technické vybavení kurzů AC Vhodné prostory pro realizaci kurzů Doporučené vybavení aktivit kurzu A pomůckami a materiálem Doporučené vybavení aktivit kurzu B pomůckami a materiálem Doporučené vybavení aktivit kurzu C pomůckami a materiálem Třetí část...43 Publicita Aktivační centrum v Dánsku (informační text) Školní rok 2010/2011 v kurzech aktivačních center (informační článek) Aktivační centra v roce 2012 (informační článek) Druhý rok činnosti v aktivačních centrech (informační článek) Článek z Třince Prezentace činnosti aktivačních center Vyhodnocení studijní cesty do Dánska Příklady dobré praxe Příklad 1 Obsluha multimediálních přístrojů Příklad 2 Příprava pokrmů (špagety, šátečky) Příklad 3 Výtvarné a umělecké činnosti (výroba karnevalových masek) Příklad 4 Výtvarné a umělecké činnosti (malování na hedvábí) Příklad 5 Obsluha v kavárně v Domě seniorů Příklad 6 Sváteční prostírání stolu Příklad 7 Výtvarné a umělecké činnosti (papírový košíček) Příklad 8 Výtvarné a umělecké činnosti (malování na sklo, práce s papírem) Příklad 9 Příprava pokrmů (brokolice s květákem, perníčky) Přílohy Vzor Přihláška do kurzu Vzor Zápisní lístek do kurzu Vzor Souhlas s poskytnutím osobních údajů Vzor Záznamové listy vzdělávacího kurzu lektoři Vzor Záznamové listy vzdělávacího kurzu žáci Vzor Prezenční listina žáci Vzor Prezenční listina lektoři Vzor Záznam o úrazu Vzor Kniha úrazů Vzory Závěrečné osvědčení o absolvování kurzu Literatura a další zdroje informací Literatura Další zdroje informací Seznam pilotních škol s AC včetně kontaktů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

5 První část Vymezuje Vzdělávací program aktivačního centra (dále jen VP AC) ve vzdělávacím systému ČR, definuje skupinu uživatelů, cíle, kterých bude uvedenou formou vzdělávání dosaženo, formy studia (kurzy), jejich délku, podmínky průběhu vzdělávání, způsob vzdělávání žáků a ukončování vzdělávání včetně návrhu certifikátů, organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Instituce aktivační centrum (dále jen AC) AC představuje školské účelové zařízení, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost celoživotního učení žákům do 26 let i dospělým občanům s těžším mentálním postižením. Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem uživatelů. AC je provozováno v základních školách speciálních po skončení vyučování. Využívány jsou prostory a vybavení školy, lektory kurzů jsou převážně pedagogičtí pracovníci školy. Počítáno je s aktivní účastí rodičů a dobrovolníků, především z řad studentů středních, vyšších odborných i vysokých škol. Účastníci kurzů obdrží po jejich úspěšném absolvování potvrzení o účasti. AC představuje cílenou příležitost pro osobnostní rozvoj občanů s těžším mentálním postižením doplňující spektrum celoživotních vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit intaktní populace. Požadavek na AC jako formu celoživotního vzdělávání osob se závažným mentálním postižením byl poprvé veřejně prezentován Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. V usnesení vlády ČR č. 605/2004 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením bylo resortu školství v čl. III./1 uloženo: Ve vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením půjde zejména o řešení otázky jejich dalšího vzdělávání, případně spojeného s rekvalifikací mj. formou zřizování aktivačních center naplňujících potřeby těch občanů s těžkým mentálním postižením, pro něž nebude pracovní zařazení náplní jejich života. Od této doby je postupně řešen záměr zřídit školská zařízení typu AC, zaměřená na poskytování celoživotního vzdělávání žákům a dospělým se závažnými formami mentálního postižení, kteří nemohou využívat jiné formy celoživotního vzdělání určené běžné populaci. Záměrem AC je poskytovat další vzdělávání občanům s těžkým mentálním postižením, kteří absolvovali: základní školu nebo základní školu praktickou v rámci integrace, základní školu speciální nebo praktickou školu s jednoletou či dvouletou přípravou a nenašli dosud uplatnění ani na trhu práce ani na chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili. Vzdělávací obsah AC včetně klíčových kompetencí vychází a volně navazuje na rámcové vzdělávací programy praktických škol jednoleté i dvouleté, neboť se předpokládá, že většina účastníků kurzu AC budou absolventi uvedených typů střední školy. Uplatněna je i analogická forma pro obsahovou prezentaci jednotlivých kurzů tabulkové schéma se sloupci Výsledky vzdělávání (účastník by měl), Učivo (činnost) a Pomůcky. Nabízené aktivity AC směřují k všestrannému rozvoji účastníků kurzů: ke kultivaci jejich osobnosti, k rozvíjení jejich komunikačních schopností jako předpokladu integrace a k získávání vědomostí a praktických dovedností v různých oborech lidské činnosti, se zaměřením na praktické uplatnění buď v pracovní, nebo zájmové činnosti. Cílem AC je naplnění vzdělávacích a integračních potřeb žáků do 26 let a dospělých s těžkým zdravotním postižením, kteří nevyužívají celodenních služeb sociálních zařízení a nejsou momentálně schopni zaměstnání ani v chráněných dílnách. Pokud péči o tuto skupinu spoluobčanů zajišťují rodiče pouze v domácím prostředí, může díky nečinnosti, osamocenosti a přemíře energie docházet pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 5

6 k psychickým poruchám, v některých případech až k agresivnímu chování, sebepoškozování a jiným negativním projevům, které se často řeší podáváním tlumivých léků nebo pobyty v psychiatrických zařízeních. Zvýšení kvality života, související s aktivním zapojením do kurzů AC, povede k větší samostatnosti účastníků kurzu, a tím menší závislosti na pasivní sociální podpoře a vysoké míře nákladných podpůrných služeb. Cílová skupina uživatelů AC AC je určeno převážně pro skupinu žáků se závažnými formami zdravotního postižení, kteří se dosud nemohli po ukončení povinné školní docházky a případném absolvování vhodného oboru středního vzdělávání (především v praktické škole s jednoletou nebo dvouletou přípravou) systematicky vzdělávat v rámci trendu celoživotního učení analogicky majoritní společnosti. Další zájemce lze předpokládat z řad žáků vyšších ročníků školy, mládeže žijící v rodinách a ze skupiny dospělých občanů s těžším mentálním postižením, kteří již přesáhli věk 26 let. Pro potřebu tohoto materiálu byly podle vhodnosti užití v textu zvoleny sjednocující termíny žák a účastník kurzu, odlišující frekventanty typu student, klient, dospělý atd. Vzdělávání této skupiny žáků je velmi náročné, pedagogicky, lidsky, organizačně i z hlediska ekonomických nákladů. Tito žáci však tvoří jen nepatrný zlomek populace a plně si zaslouží, aby jim byla věnována odpovídající pozornost. Celoživotním vzděláváním získají potřebnou sebedůvěru, vyrovnanost, zlepší se jejich schopnost komunikace s okolím. Současně získají seberealizační prostor i jejich rodiče, kteří svým zdravotně postiženým dětem věnují většinu volného času po celý svůj život. Realizací AC dojde k postupné sociální integraci postižených osob do života společnosti. Cílovou skupinu uživatelů AC tvoří žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami (smyslová a tělesná postižení, autismus) a žáci s poruchami autistického spektra. Jedná se o zřetelné vývojové opoždění v dětství, pravidelným systematickým vzděláváním se však mnozí dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti. Dospělí budou vždy potřebovat různý stupeň podpory při práci a při činnostech ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, kteří vyžadují specifické programy celoživotního vzdělávání s nejvyšší mírou podpory. Hlavní potřebou mládeže s mentálním postižením je udržení úrovně dosaženého vzdělání z období povinné školní docházky, případně ze vzdělávání v jednoleté či dvouleté praktické škole, a její další rozvoj z hlediska kvality života a možného chráněného pracovního uplatnění. Vzhledem ke skutečnosti, že školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, umožňuje plnit povinnou školní docházku uvedené skupině až do 26 let věku, počítají i AC především s účastníky této věkové hranice. Za další nepřímé uživatele AC lze považovat zájemce o krátkodobé pobyty, pracovníky škol a školských zařízení (učitele, vychovatele, asistenty pedagoga), rodiče a sourozence účastníků AC, osobní asistenty, studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, především s pedagogickým, zdravotnickým a sociálně právním zaměřením vykonávající na školách s AC praxi. Žáci AC budou zapojeni do odborně organizovaných činností, které jsou vzhledem k postižení pro tuto skupinu běžně nedostupné. Jedná se o praktické činnosti, které významně zkvalitní samostatnější život těžce zdravotně postižených. Konkrétní zapojení se týká činností s uměleckým zaměřením, které jsou jim velmi blízké. Naučí se obsluhovat moderní přístroje denní potřeby, které jim usnadní především komunikaci. Zlepší se jejich dovednosti v preferované oblasti přípravy pokrmů. 6 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

7 Kurzy AC AC nabízí tři obsahově odlišné kurzy, které svým pojetím odpovídají zájmu a potřebám skupiny mládeže s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Obsah každého kurzu je prezentován ve dvou úrovních náročnosti základní a rozšiřující. Toto dělení odpovídá individuálním zvláštnostem žáků a zohledňuje jejich odlišnou míru schopností. Jedná se o: 1. kurz výtvarných a uměleckých činností, 2. kurz obsluhy multimediálních přístrojů, 3. kurz základů přípravy pokrmů. Organizace AC Časový harmonogram a frekvence kurzů Přihlášení žáci budou do vybraného kurzu AC docházet po dobu jednoho školního roku, tzn. činnost AC po dobu 10 měsíců v daném kalendářním roce. Kurzy následujícího školního roku mohou být pro pokračující žáky obsahově rozšiřující. Každý kurz je organizován jako dvouhodinový a je nabízen 1x týdně, tzn., že v AC probíhají týdně 3 dvouhodinové kurzy. Pro časově náročnější činnosti lze týdenní dotaci hodin slučovat až do 4hodinových bloků ve 14denním cyklu. Vzhledem k aktuálnímu složení žáků kurzů a zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb žáků s nejtěžšími formami zdravotního postižení lze v daném školním roce uplatnit i odlišný model organizace. Dokumentace kurzů K požadované dokumentaci každého kurzu patří: a) dokumentace na doporučených formulářích Přihláška žáka; Zápisní lístek žáka; Záznamové listy lektorů; Záznamové listy žáků; Prezenční listina žáků; Prezenční listina lektorů; Souhlas s poskytnutím osobních údajů žáci; Souhlas s poskytnutím osobních údajů lektoři; Záznam o úrazu; Kniha úrazů; b) ostatní dokumentace Vnitřní řád AC; Rozvrh vyučovacích hodin; Personální a mzdová dokumentace, hospodářská a účetní evidence; Hodnotící závěrečné dotazníky odpovídající schopnostem účastníků zadávané vždy v červnu; Osvědčení o účasti v kurzu; Zápis o školení BOZP. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 7

8 Výše uvedená dokumentace může být vedena společně, např. formou Knihy denní činnosti nebo Deníku výchovné skupiny SEVTu v listinné nebo elektronické podobě. Forma uvedených dokumentů není stanovena, doporučuje se využít analogického systému školy, při které bylo AC zřízeno. Vybrané vzory tiskopisů k vedení dokumentace kurzů AC jsou uvedeny v třetí části. Doporučený počet žáků v kurzu a jejich zařazování Vzhledem k náročnosti práce s účastníky AC s těžšími formami zdravotního postižení je doporučená kapacita jednoho kurzu maximálně 10 účastníků najednou, za minimální počet je považováno 5 účastníků. Vhodná je koedukovaná skladba věkově přiměřené skupiny. Nábor účastníků do jednotlivých kurzů AC se doporučuje např. formou setkávání absolventů ve škole, regionálními sdělovacími prostředky, s využitím webových stránek školy apod. Doporučený počet pedagogických pracovníků v kurzu Doporučený počet pedagogických pracovníků při realizaci jednoho kurzu je 5 dospělých osob (odborní lektoři s případnou pomocí asistentů pedagoga, osobních asistentů, studentů, rodičů, dobrovolníků ). Za úroveň vzdělávání a bezpečnost žáků odpovídají pověření učitelé, odborní lektoři vyškolení pro práci v AC. Doporučeno je vyškolení 6 pedagogů, z nichž je 5 stálých pracovníků + 1 náhradník. Hodnocení žáků kurzů Hlavní motivací pro žáky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí základních škol speciálních a kontakty se sourodou skupinou vrstevníků. Motivací je též možnost organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem ke svému postižení sama zajistit. Některé z žáků může také motivovat možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. Výsledky činnosti a postoje motivovaných žáků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace. Osvědčení o absolvování kurzu Po ukončení kurzu obdrží žák certifikát s příslušným textem o absolvování daného kurzu s datem vydání a podpisem ředitele školy s AC. Certifikát žák získá po absolvování alespoň 60 % časové dotace kurzu. Osvědčení se doporučuje předat slavnostně se společenským zřetelem. Vzory závěrečných osvědčení pro jednotlivé kurzy jsou uvedeny v třetí části. Ekonomické a legislativní zajištění kurzů Pilotní kurzy AC byly realizovány formou projektů ekonomicky pokrytých z prostředků ESF. Udržitelnost po ukončení projektů předpokládá jejich pokračování v omezené míře vzhledem k možnostem školy. Systém kurzů nabízených v AC se předpokládá realizovat v rámci možnosti dané 135 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, tzn. formou doplňkové činnosti školy (citace 135 odst. 1: Školská právnická osoba může vedle své hlavní činnosti vykonávat doplňkovou činnost). Nezbytná bude spoluúčast účastníků formou poplatku za úhradu materiálu pro dané aktivity (především pro náročné vybavení výtvarných činností a potravin na vaření) a honorářů pro lektory. Z interního dotazníkového šetření vyplynulo, že rodiče jsou ochotni participovat na platbě svých dětí v AC ve výši 100 až 500 Kč měsíčně. 8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

9 Záměrem MŠMT je zajistit provoz kurzů AC v trvalé podobě formou nově vytvořeného typu školského zařízení, legislativně ustanoveného ve školském zákoně a v jedné z jeho doprovodných prováděcích vyhlášek. Jednalo by se buď o vyhlášku č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, nebo o vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nezbytné bude též stanovení příslušného normativu na jednoho žáka s těžkým zdravotním postižením v AC. Hygiena a bezpečnost práce, pojištění Obecná ustanovení Občanský zákoník, text 40/1964 Sb., v platném znění, řeší problematiku BOZP v 420 odst. 1 až 3 a 422 odst. 1 až 3. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) řeší v ČR několik právních předpisů. Zákoník práce, text 262/2006 Sb., ve svém 391 odst. 1 až 5 řeší problematiku BOZP ve školách. Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, řeší BOZP ve školách a školských zařízeních v 29 odst. 1 až 3. Tato výše uvedená ustanovení a postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nezbytné v plné míře aplikovat i při činnostech účastníků kurzů AC. Předcházení rizikům Lektoři AC zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků kurzů AC při všech provozovaných činnostech. K zabezpečení tohoto úkolu AC přijímá, na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím, opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při jednotlivých činnostech, přesunech a při účasti na realizovaných akcích. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Všichni účastníci (žáci i pedagogičtí pracovníci) jsou prokazatelně seznámeni se zásadami hygieny a BOZP. Dokladem o provedeném poučení je záznam v dokumentaci AC. Účastníky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba prokazatelně poučit v nejbližším vhodném termínu. Žáci jsou zaměstnáváni pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a je jim při práci poskytována zvýšená péče, dozor a neustálý dohled. Povinnosti ŽÁků Žáci v AC jsou povinni v oblasti BOZP dodržovat vnitřní řády, předpisy a pokyny lektorů AC k ochraně zdraví a bezpečnosti. Lektoři AC musí být průběžně seznamováni o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v kurzu AC. Žáci okamžitě oznamují příslušnému lektorovi změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností. Osobní ochranné pracovní prostředky Osobní ochranné pracovní prostředky žáci kurzů AC používají podle instrukcí a za dohledu lektorů, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 9

10 První pomoc a ošetření Ředitel AC zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně dalších okolností, zajistí lektoři AC jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět do AC nebo domů. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, poučená a plně způsobilá k právním úkonům. O události a provedených opatřeních jsou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka. Dohled nad ŽÁky Lektoři AC jsou povinni vykonávat nad žáky neustálý dohled. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled konat vedle lektorů AC i jiné osoby, které jsou zletilé, poučené a plně způsobilé k právním úkonům. Při činnostech se žáci řídí pokyny lektorů. Ti zajistí, aby žáci kurzů nastupovali k činnostem v kurzech ve vhodném oblečení a obutí, s odloženými ozdobnými a jinými pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty. Jedná se především o náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky, talismany aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená zabezpečená místa. Úrazy ŽÁků AC Úrazem žáků je úraz, který se stal při činnosti v kurzu AC. Úrazem žáků není úraz, který se jim stane na cestě do AC a zpět. Evidence úrazů ŽÁků Lektoři AC, jimž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů AC. Žáky kurzů AC je vhodné pojistit. Případný úraz se hlásí zdravotní pojišťovně a zákonnému zástupci žáka. V případě, že žáky nelze pojistit, doporučuje se tato skutečnost sdělit zákonným zástupcům s tím, že v případě úrazu organizace nezodpovídá za úraz, který mohou řešit z vlastní pojistky. Pokud by byl případný úraz zaviněn nedodržením bezpečnostních předpisů ze strany organizace, zjišťuje se, kdo za škodu zodpovídá. V prokázaném případě, že nikdo škodu nezavinil, se úraz nevypořádává. POJIŠTĚNÍ Pro žáky i lektory AC je nezbytné zajistit vhodnou formu pojištění, které se týká doby jejich pobytu v AC a činností v jednotlivých kurzech. Odpovědnost za úraz ve škole a školském zařízení či za škodu, která vznikla žákům i pedagogickým pracovníkům v přímé souvislosti se vzděláváním, má vždy škola. Jednotlivé školy jsou zapojeny do různých variant pojištění, pro způsob pojištění AC proto neexistuje univerzální doporučení. Pojištění žáků i lektorů AC by mělo být v souladu s pojištěním uplatňovaným právnickou osobou vykonávající činnost školy, při které bylo AC zřízeno. V současné praxi škol jsou v ČR uplatňovány zhruba dva způsoby pojištění: První spočívá v centrální pojistce sjednané příslušným KÚ pro všechny školy a školská zařízení v kraji. Pojištěni jsou všichni účastníci vzdělávání, pokud se pohybují v objektech škol a školských zařízení. Uvedená forma pojištění se tudíž vztahuje i na AC. Druhý způsob představují jednotlivé pojistné smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy a školského zařízení a vybranou pojišťovnou. Obsah této pojistky vychází z konkrétních podmínek a požadavků školy a školského zařízení. Tento typ pojistných smluv je doporučeno rozšířit příslušným dodatkem i o pojištění žáků a lektorů AC. V případě zapojení AC do projektu ESF zohlední 10 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

11 dodatek dobu trvání projektu včetně stanovené doby udržitelnosti, v budoucnu se předpokládá doba neurčitá. U jednotlivých žáků AC s mentálním postižením do 26 let věku, kteří nejsou žáky školy, ale většinou její absolventi, je doporučeno kontaktovat zákonné zástupce a sjednat pro případ pojistné události využití osobního pojištění dítěte. Odpovědnost za škodu při úrazech ŽÁků AC odpovídá za škodu, která vznikla žákům v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem. Obecné zásady BOZP Ve všech institucích včetně AC musí být dodržovány obecné předpisy k zajištění BOZP a hygienické předpisy. Všichni účastníci i lektoři kurzů AC dodržují a řídí se řády a předpisy pracoviště, kde činnost probíhá. Účastníci jsou po celou dobu činnosti pod dohledem lektora. Používají vhodný pracovní oděv a obuv a mají vybavení podle druhu vykonávané činnosti na základě pokynů lektora, který dodržování tohoto požadavku průběžně kontroluje. Pracoviště účastníků kurzů AC a jeho vybavení musí být v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění BOZP. BOZP v dílně (šicí, keramické, tkalcovské, výtvarné) V dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, případně nástroje a nářadí. Žák udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů lektora, dodržuje přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji a to předepsaným způsobem. Žák z dílny neodnáší žádný materiál nebo nástroje. Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště. S elektrickými spotřebiči žáci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem lektora, a to pouze s některými druhy za podle pokynů lektora. Žáci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví své ani nikoho jiného. Na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy, upozorní vyučujícího. BOZP v počítačové učebně Žák pracuje u počítače podle pokynů lektora, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen lektorem v rámci kurzu. V učebně žáci nejedí a nepijí, aby nepoškodili nákladné vybavení počítačové učebny. Pro zajištění pitného a stravovacího režimu žáků kurzů AC bude vyhrazeno odpovídající místo. Žáci nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní programy a nesnaží se je používat. Jakýkoli problém na počítači ohlásí žáci lektorovi. BOZP ve cvičné kuchyňce Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami a vhodnou, pokud možno protiskluzovou obuví, používají další předepsané OOPP podle pokynů lektora. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením a za dohledu lektora. Čištění provádějí pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče chrání před vlhkostí a vodou. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je vyřazeno z provozu. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné. Zásadní poučení žáků kurzu se týká práce s nožem. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed, nezabodávají se do prkének a podložek. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 11

12 Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. Používané náčiní musí být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi. Rozlitou mastnotu je nutno okamžitě odstranit teplou vodou a odmašťovacími přípravky. Připravená jídla se ihned spotřebují. Rizika institutu AC a jejich eliminace Rizikem činnosti AC může být ukončení nebo přerušení docházky žáků, tzn. nižší návštěvnost v kurzech, vzhledem k tíži zdravotního postižení žáků, kteří bývají častěji nemocní a absolvují dlouhodobější lázeňské a rekonvalescenční pobyty mimo své bydliště. Opatření k eliminaci tohoto rizika představuje možnost v případě uvolněného místa nabídnout účast v kurzech dalším žákům se stejným nebo podobným zdravotním postižením, případně zdravotním oslabením. Pro tento účel se doporučuje vést seznam nepřijatých žáků, potenciálních náhradníků. Pro žáky, kteří se po zdůvodněné absenci vrátí zpět do kurzů, bude upraven obsah jejich vzdělávacího programu, případně umožněno kurz opakovat. Riziko představuje i nemocnost lektorského týmu nebo nepřítomnost lektora z jiných závažných důvodů. Uvedené riziko lze eliminovat zajištěním alternativního lektora pro všechny kurzy, který se bude podílet na činnosti AC a v době konání kurzů bude v pohotovosti pro případ zástupu; kurzy budou zajištěny souběžným působením pedagogických pracovníků, tzn. v případě nepřítomnosti některého z nich přebere zodpovědnost přítomný pedagogický pracovník. Riziko též představuje ekonomická situace po skončení projektu při nenaplnění předpokladů popsaných v kapitole Ekonomické a legislativní zajištění kurzů na str. 8. Předpokládaným řešením je začlenění AC do vzdělávacího systému ČR. Vzhledem k nízkému počtu uživatelů, kteří nemají na rozdíl od majoritní populace žádné další možnosti vzdělávání ani ambice celoživotního učení, představují AC pro společnost ekonomicky únosnou zátěž. 12 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

13 Druhá část Druhá část se týká doporučeného obsahu individualizovaného vzdělávání pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v AC včetně stanovení klíčových a odborných kompetencí. Na základě nejnovějších speciálně pedagogických poznatků jsou formulována témata a obsahy tří kurzů, každý ve dvou úrovních vzhledem k rozdílným mentálním schopnostem žáků (kurz se základním a rozšířeným učivem). Vhodné aktivity kurzů AC Vhodné aktivity pro účastníky kurzů vycházejí z dlouholetých zkušeností Večerní školy, organizované pro osoby s mentálním postižením Psychopedickou společností. První kurzy byly realizovány již v roce Původně se jednalo o jednoroční kurz, který byl koncipován jako doplňkový vzdělávací kurz pro mládež starší 18 let, která již ukončila své vzdělávání ve školském systému, popřípadě i pro zájemce, kteří byli ze systému vzdělávání vyloučeni. Horní věková hranice nebyla omezena. Postupem doby byla vytvořena a rozšířena různorodá obsahová nabídka kurzů, ze kterých si každý zájemce mohl zvolit kurz podle vlastního uvážení, možností a zájmů. Již v té době byla vyslovena myšlenka tzv. Vzdělávacího střediska jako stálé instituce, která by zajišťovala výuku dospělých občanů s mentálním postižením formou vzdělávacích kurzů. Pro inspiraci je uvedena nabídka kurzů, které byly v projektu Psychopedické společnosti v průběhu deseti let ověřeny a které by mohly být inspirativní jako případné rozšíření budoucích aktivit v kurzech AC: Čtení, psaní, počítání vždy se hodí, pane, paní; Cvičení ve vodě i na suchu; Cvičení nemusí být mučení; Technické práce; Škola praktického vyučování; Svět kolem nás a orientace v něm; Vycházky Prahou; Lidová řemesla. Určující a hlavní podmínkou pro kvalitní vzdělávání v kurzech je skutečnost, že musíme vnímat žáky jako samostatné osobnosti s jejich vlastními přáními, potřebami a názory. Aktivity v kurzech by měly podporovat zejména: rozvíjení komunikace a dorozumívání; získávání emancipace; rozšiřování všeobecného vzdělávání; snahy porozumět sobě, světu, společnosti; umění jednat a schopnost vypořádat se se situacemi běžného života; rozvíjení estetického vnímání; rozvíjení tvůrčích schopností; rozvíjení dovedností souvisejících se zvládáním technických požadavků doby. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 13

14 Klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence v základním vzdělávání určuje Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální zpracovaný Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v roce Tento zásadní kurikulární dokument uvádí: Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je vedenou snahou o to, vybavit je souborem elementárních klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a soužití s jejich okolím. Utváření klíčových kompetencí tvoří základ dalšího rozvoje žáků a jejich integrace do společnosti. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah a formy práce i všechny aktivity učitelů, žáků i ostatních pracovníků ve vyučování. Vzhledem k závažnému poškození kognitivních funkcí u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je kladen důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Za základní kompetence jsou považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence pracovní. Klíčové a odborné kompetence ve středním vzdělávání dané skupiny žactva určuje Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá C/01. V oblasti klíčových kompetencí uvádí: V praktické škole jednoleté je kladen důraz především na rozvíjení komunikačních dovedností a soběstačnosti v běžném životě. Formou praktických činností ve vzdělávací i praktické složce vzdělávání jsou u žáků, na úrovni jejich schopností a individuálních předpokladů, vytvářeny a rozvíjeny tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikační, sociální a personální, občanské a pracovní. Žáci získávají dovednosti za různě dlouhou dobu a na rozdílné úrovni. V oblasti odborných kompetencí uvádí: Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností, od jejichž požadavků se odvíjejí. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventů praktické školy. Stanovené odborné kompetence by měly být dosažitelné pro většinu žáků ve všech specifických zaměřeních. Žák by měl: dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb; jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. Výše uvedené klíčové a odborné kompetence přesahují i do oblasti celoživotního učení, tzn. i do činností aktivačních center a jsou důsledně rozvíjeny vzhledem k individuálním schopnostem a možnostem žáků kurzů. 14 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

15 Kurz A/I základní Výtvarné a umělecké činnosti Kurz představuje především aktivity z oblasti kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových doplňků, hudební a dramatické výchovy. Oblast výtvarných a uměleckých činností umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa a poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. Žáci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného, hudebního, dramatického a literárního umění. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Uvedené činnosti mají významný rehabilitační a relaxační charakter. Kurz zahrnuje tyto tři vzdělávací okruhy: výtvarnou výchovu; hudebně pohybovou výchovu; dramatickou výchovu. Každá z oblastí je rozšířena o pokračující část, která svou náročnější variantou uspokojí schopnější žáky v kurzu. Výtvarná výchova Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Tvořivý přístup v rámci s nimi vychází především z porovnávání dosavadních i nově získaných zkušeností žáků. Umožňuje jim uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech. Tyto činnosti dávají možnost rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Tvořivé činnosti směřují k výchově citlivého a vnímavého člověka a ovlivňují životní postoje žáků, jejich vztahy k ostatním lidem i prostředí. Významným úkolem výtvarné výchovy je i rozvoj a udržení stavu jemné motoriky. Zahrnuje základy čtyř rovnoměrně vyvážených oblastí: malování; keramika; tkaní; výroba oděvních a bytových doplňků. pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 15

16 Malování Výsledky vzdělávání (žák by měl) umět používat na elementární úrovni prostředky a postupy znát základní barvy, pojmenování barev poznat kouzlo míchání barev rozvíjet manuální zručnost rozvíjet schopnost koncentrace na prováděnou činnost zvládnout správný úchop kresebného materiálu zvládnout nácvik správného úchopu štětce vytvořit špetku vytvořit klešťový úchop používat celou paži, loket i zápěstí roztírat celou dlaní, prsty vnímat hmatem předměty a hračky, rozvíjet spolupráci očí a ruky vždy dbát na bezpečnost a hygienu umět dokončit práci, být trpělivý Učivo (činnost) používání prstových barev roztírání barvy malířským válečkem, houbičkou, kartáčem, hadrem rozlišení obrázků, vyjádření mimikou kresba pastelkou, voskovým pastelem, tužkou, uhlem využití plasticky tvarovaného papíru pro jiné vnímání povrchu trhání listů papíru otiskování tiskátek, mačkaného papíru použití mačkaného papíru různé druhy látek a jejich mačkání a hlazení úchopy předmětů a jejich pouštění do misky přebírání a rozdělování kostek a jiných předmětů navlékání korálků s velkým otvorem přebírání přírodnin, těstovin a kamínků na tácku, zpracování modelovací hmoty oběma rukama trhání modelovací hmoty tvoření válečků z modelovací hmoty lepení připravených tvarů, batika zdobení triček výroba tapisérie Pomůcky čtvrtky, archy papíru, měkký papír kresebný materiál s vhodným úchopem pro dané postižení různé druhy barev, barvy na sklo, tužky, pastely, křídy různé štětce (speciální štětce s kulovitým a s trojúhelníkovým úchopem, speciální štětec ve tvaru bambulky a pevným ukotvením v dlani) kelímky na vodu, podložky lepidlo, klovatina pískový stůl obrázky, kostky, hračky misky zástěry, hadříky válečky, houbičky, tiskátka korálky, drobné předměty luštěniny, těstoviny, drobné přírodniny druhy plastelíny, keramická hlína ústřižky látek, textilní metráž, kanava, vlna, háček trička, textilie, barvy na textil, vařečka, ocet, voda 16 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

17 Keramika Výsledky vzdělávání (žák by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy připravit si potřebné ochranné pomůcky zvládnout jednoduché úklidové práce v dílně používat vhodné nástroje a pomůcky seznámit se s vlastnostmi hlíny osvojit si základní techniky zpracování hlíny a techniky modelování zvládnout pracovní postup při tvorbě hroudy zvládnout pracovní postup při vymačkávání misky z hroudy vytvářet technikou válení stejnoměrné válečky, stáčet je do kruhového tvaru a slepovat šlikrem zvládnout postup při vytváření kuliček, kladení kuliček na kruhové dno a jejich spojování pomocí válečku vytvářet hliněný plát a vyřezávat s pomocí šablon nebo vykrajovátek tvary potřebné velikosti z vyváleného hliněného plátu spojovat vyřezané díly šlikrem do prostorového tvaru zvládnout jednoduché techniky dekorování nevypálené keramiky Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy osobní ochranné pomůcky při modelování čistota na pracovišti, úklid pomůcek nástroje a pomůcky k modelování vlastnosti hlíny zpracování hlíny hnětením, základní techniky modelování zpracování hlíny do hroudy vymačkávání tvaru misky prostorové modely tvořené z válečků modelování užitkových předmětů z kuliček misky, košíky, vázy modelování z plátu drobné tvary vykrojené formičkami trojrozměrné předměty z plátu tužkovníky, květináče dekorování rytím, otiskem, nalepováním, malba engobami Pomůcky pracovní zástěry smetáček, lopatka, kbelík, čisticí prostředky keramická hlína podložky misky se šlikrem válečky, vykrajovátka, nože, šablony hrnčířská rydla, razítka, engoby, štětce pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 17

18 Tkaní Výsledky vzdělávání (žák by měl) znát druhy textilních materiálů, se kterými bude pracovat bavlnu, len a vlnu znát základní pomůcky a nástroje pro tkaní s pomocí připravit rám na tkaní znát předtkalcovské techniky hřebenový stávek zvládat tkaní na hřebenovém stávku znát různé techniky tkaní plátnová vazba zhotovit jednoduchý výrobek plátnové vazby na připraveném rámu umět popsat tkalcovský stav zvládat tkalcovský uzel zvládat tkaní na stavu plátnovou vazbou zvládat tkaní na stavu plátnovou technikou s použitím barvených ořezů a vlny různých barev tkát na stavu plátnovou technikou, kombinací různých barev a materiálů Učivo (činnost) základní druhy textilních materiálů pomůcky a nástroje pro tkaní předtkalcovské techniky vazba tkaniny tkalcovský stav tkaní na tkalcovském stavu barvení tkaní na stavu plátnovou technikou Pomůcky ukázky druhů materiálů pro tkaní rám, osnovní nitě, nůžky, karton hřebenový stávek, osnovní nitě, tkací materiál, nůžky, vidlička rám, tkalcovský stav, základní materiál na tkaní obrázky různých druhů tkalcovských stavů, provázky dvou barev na tkalcovský uzel tkalcovský stav, ukázky výrobků tkalcovský stav, barvené ořezy, vlny různých barev, umělá barviva, hrnec, vařecha, provázky tkalcovský stav, zbytky látek, různé ořezy, barevné vlny, nůžky, tkací jehla, karton, nákres tkalcovského stavu 18 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

19 Výroba oděvních a bytových doplňků Výsledky vzdělávání (žák by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy při šití zvládnout jednoduché úklidové práce v pracovně orientovat se v používaných názvech při výrobě doplňků používat vhodné nástroje a pomůcky při šití rozlišit jednotlivé techniky výroby oděvních a bytových doplňků zvládnout přípravné činnosti při práci s textilem, vlnou, provázky odměřovat a navlékat nitě do jehly pracovat s jehlou sešít látky předním a zadním stehen technikou ručního šití zhotovit jednoduchý bytový doplněk užívat základní stehy pro vyšívání vybranou technikou pro vyšívání zhotovit jednoduchý bytový doplněk Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy v pracovně šití čistota na pracovišti, úklid pomůcek názvosloví nástroje a pomůcky k šití techniky práce s textilem a vlnou šití, vyšívání, pletení, háčkování proplétání provázků, vlny, splétání vlny navlékání nitě do jehly základy šití přední a zadní steh sešívání látky předním, zadním stehem výroba jehelníčku sešívání zadním stehem vzorníček základních stehů pro vyšívání plný steh, křížkový... vyšívání jednoduchého ubrousku, prostírání Pomůcky úklidové pomůcky ukázky jednotlivých pomůcek ukázky výrobků jehly špendlíky vyšívací kruhy knoflíky poutka patentky různé druhy látek molitan vyšívací bavlnky pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra 19

20 Hudebně pohybová výchova Hudebně pohybová výchova poskytuje žákům možnost uspokojovat přirozenou potřebu setkávat se s hudbou. Hudebně pohybová výchova rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, naplňuje přirozenou potřebu rozvíjet se. Podporuje u žáků rozvoj individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, instrumentálních, poslechových a pohybových. Cílem hudebně pohybových činností je převést žáka z etapy spontánních vztahů k hudbě do etapy uvědomělého vstupu do světa hudby, rozvíjet jeho hudebnost a pohybovou kulturu. Výsledky vzdělávání (žák by měl) správně a hospodárně dýchat a snažit se zřetelně vyslovovat a umět zpívat jednoduché písně v přiměřeném rozsahu systematicky rozvíjet rytmické cítění, rozvíjet řeč, zlepšovat pohybovou koordinaci a připravovat se na doprovod písní hrou na tělo a na nástroje Orffova instrumentáře umět doprovodit hrou na tělo rytmický útvar, pohybovat se podle rytmu, vhodně koordinovat pohyby a držet dané tempo správně vyslovovat, umět zazpívat nenáročnou píseň, zapamatovat si jednoduché popěvky, refrény umět použít a pojmenovat základní nástroje z Orffova instrumentáře Učivo (činnost) Dechová, artikulační, sluchová, hlasová a intonační cvičení: správné držení těla při dýchání, pravidelné dýchání zřetelná výslovnost slov, slovních spojení a říkadel zpěv jednoduchých lidových písní a písní umělých sluchová cvičení Rytmická průprava: jednoduché rytmické doprovody (dřívka, bubínek.) jednoduché rytmy (ozvěna) tempo (rychle, pomalu) rozpočitadla, rytmizace říkadel, melodizace říkadel rozpočitadla, rytmizace říkadel, melodizace říkadel pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod dle doprovodu Rytmická hra na tělo: hra na tělo, pleskání, dupání pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod podle doprovodu spojení jednoduchých tělesných cvičení s hudebním doprovodem Tóny a zvuky, rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní: rozlišování hudebních a nehudebních zvuků, příjemných a nepříjemných zvuků zřetelná výslovnost jednotlivých slov a slovních spojení upevňovat správné pěvecké návyky Nástroje Orffova instrumentáře: pojmenovat základní nástroje Orffova instrumentáře (hůlky, tamburína, triangl, bubínek ) Pomůcky CD, hudební nástroje Orffovy nástroje, improvizované předměty potřebné k rytmizaci, kuchyňské nástroje CD, DVD, rádio hudební nástroje dle možností, CD a jiné nahrávky použití některých nástrojů z Orffova instrumentáře 20 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 3. verze pro školní rok 2012/2013 Projekt: Speciální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 2. verze pro školní rok 2011/2012 Projekt: Speciální

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 1. verze pro školní rok 2010/2011 Projekt: Speciální

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Hudební a výtvarná výchova DÍL I.

Hudební a výtvarná výchova DÍL I. Hudební a výtvarná výchova DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE POSLÁNÍ Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více