Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Vypracoval: Bc. Markéta Sztalmachová Brno 2013

2 ZADÁNÍ

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně a byla zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne... Podpis diplomanta...

4 Experimentální část této diplomové práce byla realizována na výzkumné infrastruktuře vybudované v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/ Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Finanční podpora byla poskytnuta Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.

5 Poděkování Chtěla bych poděkovat doc. RNDr. Vojtěchu Adamovi, Ph.D., vedoucímu své diplomové práce. Velké díky patří především RNDr. Michalovi Masaříkovi, Ph.D, za odborné vedení a pomoc při vypracování této práce, dále MUDr. Jaromíru Gumulcovi, Mgr. Martině Raudenské, Ph.D. a všem dalším kolegům z ústavu patologické fyziologie LF MU, kde tato práce vznikla. Díky patří také Dr. Vladimíru Pekaříkovi, Ph.D., za přípravu plazmidu. Obrovské díky patří mému příteli Tomášovi za obrovskou trpělivost a podporu. Také bych ráda poděkovala své mamince a celé rodině, za to že mě vedli správným směrem. Tato práce byla podpořena projekty NanoBioMetalNet CZ.1.07/2.4.00/ a CEITEC CZ.1.05/1.1.00/

6 Abstrakt Cílem této práce byla především analýza MT a ověření jeho vlivu v patogenezi nádorových onemocnění. Práce je zaměřena na nádorová onemocnění prsu a prostaty a roli metalothioneinu (MT) v jejich patogenezi. Experimenty byly prováděny na buněčných liniích (PNT1A, PC-3, 4T1, 4T1 se zvýšenou expresí MT), ale také na zvířecím experimentálním modelu (myši kmene Balb/c). Analýza byla provedena jak na úrovni expresí genů MT1 a MT2, tak na proteinové úrovni. U zvířecích modelů byla navíc provedena analýza exprese genů p53 a MTF-1. Bylo využito MTT testů, systému xcelligence RTCA DP a real-time PCR. Z výsledků vyplývá, že exprese genů MT1, MT2, p53 a MTF-1 i hladina MT1 a MT2 na proteinové úrovni je ovlivněna typem tkáně. V jaterní tkáni u zvířat s indukovaným nádorem a suplementovaných zinkem je zvýšená exprese MT1 a MT2 genů. Byl prokázán vliv suplementace zinku na velikost nádorů. Klíčová slova Metalothionein, buněčné kultury, Balb/c myši, zinek, karcinomy prsu, metastázy Abstract The aim of this work was mainly MT analysis and verification of its influence in the pathogenesis of cancer. I focused on breast cancer and prostate cancer and the role of metallothionein (MT) in their pathogenesis. Experiments were performed on cell lines (PNT1A, PC-3, 4T1, 4T1 overexpressing MT), but also in an animal experimental model (mice Balb / c). Analysis was performed at the level of gene expression of MT1 and MT2, and at the protein level. In animal models were also analyzed gene expression of p53 and MTF-first We used MTT assays, the xcelligence RTCA DP and real-time PCR. The results show that the expression of genes MT1, MT2, p53 and MTF-1 and the level of MT1 and MT2 at the protein level is affected by the type of tissue. In liver tissue in animals with induced tumors and supplemented with zinc is overexpression MT1 and MT2 gene. The effect of the supplementation of zinc on tumor size has been shown. Keywords Metallothionein, Cell lines, Balb/c mouse, zinc, breast cancer, metastasis

7 Obsah 1 Úvod Literární přehled Metalothionein (MT) Struktura metalothioneinu Izoformy metalothioneinu Biologické funkce metalothioneinu Genová exprese a syntéza metalothioneinu Metabolizmus těžkých kovů a MT Role metalothioneinů v karcinogenezi Nádorová onemocnění prsu Biomarkery používané v diagnostice karcinomu prsu Mutace supresorových genů BRCA1, BRCA2 a p Prediktivní faktory léčebné odpovědi Metalothionein jako nový biomarker v diagnostice karcinomu prsu? Cíle práce Materiál a metodika Materiál Chemikálie Přístrojové vybavení Plazmid Metody Buněčné kultivace MTT Real-time monitoring pomocí systému xcelligence RTCA DP Transfekce prsní linie 4T Buněčná invazivita a migrace s použitím systému xcelligence RTCA DP Izolace RNA z buněk a reverzní transkripce Kvantitativní polymerázová řetězová reakce (q-pcr)- cdna z buněk Pokusná zvířata Aplikace nádorových buněk 4T1 zvířatům Sledování růstu nádoru a ukončení experimentu... 31

8 Izolace RNA z tkání a reverzní transkripce Kvantitativní polymerázová řetězová reakce (q-pcr)- cdna z tkání Příprava buněčných lyzátů Stanovení proteinů Stanovení MT pomocí Dot Blotu Statistická analýza Výsledky Výsledky MTT testů Real-time monitoring pomocí xcelligence systému Invazivita a migrace buněčných linií Stanovení exprese MT1 amt2 z buněčných lyzátů Stanovení exprese MT1, MT2, MTF-1, p53 z tkáňových lyzátů Stanovení MT z tkáňových lyzátů na proteinové úrovni Zobecnění efektu suplementace zinkem a indukce tumoru na všechny tkáně Vliv suplementace zinkem, typu tkáně a indukce nádoru Diskuze Závěr Přehled použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Přílohy... 68

9 Seznam zkratek MT metalothionein AMK aminokyselina GSH redukovaný glutathion GSSG oxidovaný glutathion ATP adenozintrifosfát GTP guanozintrifosfát ROS reaktivní formy kyslíku (reactive oxygen species) DNA/RNA deoxyribonukleová/ribonukleová kyselina mrna mediátorová ribonukleová kyselina MTF-1 metal regulační transkripční faktor MRE metal responzivní element GIF růstový inhibiční faktor (growth-inhibitory factor) CA 15-3 nádorový antigen (cancer antigen 15-3) CEA karcinoemryonální antigen (carcinoembryonic antigen) ER estrogenový receptor PR progesteronový receptor HER2 lidský receptor epidermálního růstového faktoru 2 (human epidermal growth factor receptor 2)

10 1 ÚVOD Co stojí za vznikem nádorového onemocnění? Dá se mu účinně předcházet? Pokud už se tato nemoc objeví, jakou léčbu zvolit a jakou má člověk šanci, že léčba u něj bude účinná? Existuje mnoho nezodpovězených otázek na toto téma. Je jasné, že se ve většině případů nejedná o onemocnění vyvolané jediným faktorem, ale jedná se o multifaktoriální onemocnění. Není proto divu, že se dnes výzkumem na toto téma zabývá mnoho pracovišť. Těžko říci, zda se této chorobě dá předcházet, ale je důležité najít účinnou léčbu. V případě, že již u člověka rakovina propuknula, je velice důležité diagnostikovat tuto nemoc včas. Tímto problémem se dnes zabývá velké množství vědeckých pracovišť a mnoho z nich se zaměřilo na hledání markerů, které na nemoc upozorní. V praxi se již některé z těchto markerů používají, ale i přesto se stále nedaří boj s touto nemocí vyhrát. Z markerů, které se již zavedly do praxe, bych mohla zmínit prostatický specifický antigen (PSA), který se využívá v diagnostice karcinomu prostaty. U karcinomů prsu se jako prognostické markery používají estrogenový receptor, progesteronový receptor či HER2 receptor. U karcinomu prsu hraje ve vzniku tohoto onemocnění velkou roli také genetika, a proto se do praxe zavedlo genetické testování genů BRCA1 a BRCA2. Ženy s mutací v tomto genu mají zvýšené riziko vzniku této nemoci. Toto testování je také jednou z možností jak preventivně předcházet vzniku karcinomu prsu. V této diplomové práci se zabývám metalothioneinem, jakožto potenciálním markerem v karcinogenezi. 9

11 2 LITERÁRNÍ PŘEHLED 2.1 Metalothionein (MT) Metalothioneiny (MT) jsou nízkomolekulární intracelulární proteiny bohaté na cystein, jejichž hmotnost se pohybuje v rozmezí 6-10 kda. [28, 31, 59, 80, 101] Cystein zaujímá až 30 % hmotnosti molekuly. [59, 91, 96, 97] Díky thiolovým skupinám cysteinu tvoří metalothionein vazby s atomy kovů, proto má důležitou roli v přenosu těžkých kovů a jejich detoxikaci. [2, 24, 28, 58, 60, 64, 91] MTs jsou termostabilní proteiny [16, 94] a obvykle se nachází v intracelulárním prostředí, ale můžeme je nalézt také v krvi, plazmě či mozkomíšním moku. [13] Nejvyšší koncentrace MT v těle jsou v játrech, ledvinách, střevech a slinivce břišní. [22] MT byl poprvé popsán v roce 1957, kdy ho při hledání látek zodpovědných za akumulaci dvojmocných kovů v buňkách ledvin izolovali M. Margoshes a B. L. Vallee. [65] Následně byl identifikován téměř ve všech organizmech, a to jak u bakterií, rostlin, bezobratlých, tak i u obratlovců. [63, 80, 91] Díky zvýšené akumulaci MT v organizmu, který byl vystaven působení těžkých kovů, je MT používán jako biomarker při sledování znečištění životního prostředí. [76, 81, 103] Struktura metalothioneinu Molekula MT je složena ze dvou domén, značených jako α a β domény. [30, 32, 59, 60, 95] β-doména obsahuje devět cysteinových zbytků a má tři vazebná místa. α-doména má 11 cysteinových zbytků a je schopna vázat 4 dvojmocné ionty (Obrázek č. 1). [33, 91, 95] Jedna molekula MT může navázat až 12 monovalentních iontů nebo 7 dvojmocných iontů kovů. Afinita k jednotlivým kovům klesá v pořadí Hg-Ag-Cu-Cd-Zn. [22, 59, 60] MT se obvykle vyskytuje v komplexu se zinkem či mědi (ZnMT a CuMT) nebo jako smíšená forma několika kovů (např. Zn, CuMT). U savců je dominantní především ZnMT forma. [91] Tento termostabilní protein je složen z aminokyselin (AMK), 20 z nich jsou cysteiny a nenajdeme zde žádnou aromatickou aminokyselinu či histidin. [22, 33, 82, 95] Koordinace kovových iontů pak určuje trojrozměrnou strukturu. [16] Jako apo-mt je označována molekula, která neobsahuje kovy. [16] Je charakteristická šestkrát opakující se repeticí C-X-C (C značí cystein, X může být libovolná AMK) a jednou odlišnou sekvencí K-X(1,2)-C-C-X-C-C-P-X(2)-C. [28, 82] 10

12 Obrázek 1: Struktura metalothioneinu MT složený ze dvou domén (α-doména a β-doména). Tečkovaně jsou naznačeny vazby mezi cysteiny obsahující SH skupiny (žlutě) a kovem (zeleně). Převzato z [cit ] Izoformy metalothioneinu Metalothionein má čtyři izoformy: MT1 až MT4 (Obrázek č. 2). Zatímco izoformy 1 a 2 se vyskytují v řadě tkání a dominantně vážou kovy, izoformy 3 a 4 se vyznačují buněčnou specifičností. [25, 38, 91, 95] Izoformy MT1 a MT2 se nachází především v játrech, slinivce, střevech a ledvinách. [6] Izoforma MT3, též nazývaná jako neuronový růstový inhibiční faktor (GIF- growth-inhibitory factor), se vyskytuje především v mozkové tkáni [69] a byla pozorována i v glomerulech ledvin. [25] Podílí se na vzniku, ale také na průběhu apoptózy mozkových buněk. [94] MT4 se nachází v epitelech a to hlavně v ústní dutině, horní části gastrointestinálního traktu a v kůži. [57, 82, 91, 99] Zapojuje se do regulace žaludečního ph a také chrání kůži před spálením a jinými kožními traumaty. [94] 11

13 Obrázek 2: Izoformy metalothioneinu a jejich lokalizace v savčím organismu. Upraveno dle [24] Exprese MT1 a MT2 může být vyvolána mnoha faktory, jako jsou kovy, glukokortikoidy, cytokiny či oxidační stres. Exprese MT3 a MT4 je přísně tkáňově specificky regulována. [91] I přes různorodost výskytu jednotlivých izoforem v tkáních jsou mezi nimi patrné sekvenční shody, jako například vysoký podíl cysteinu (obrázek č. 3). [80] Izoformy MT1 a MT2 mají roli převážně v detoxikaci kovů, zatímco MT3 se podílí na udržování homeostázy zinku v neuronech. [28, 70, 82] Exprese genů MT1 a MT2 v orgánech může být mimo jiné ovlivněna pohlavím a věkem. [82] U dospělých savců byly MT1 a MT2 lokalizovány převážně v cytoplazmě, ale i v lysozomech, mitochondriích a v jádrech. Tyto dvě izoformy se vyskytují nejčastěji a byly rozsáhle studovány zejména ve vztahu k jejich roli v homeostáze kovů a detoxikaci. [38, 82] U lidí bylo detekováno osm funkčních (MT1A, MT1B, MT1E, MT1F, MT1G, MT1H, MT1X a MT2A) a sedm nefunkčních (MT1C, MT1D, MT1I, MT1J, MT1K, MT1L a MT2B) izoforem MT1 a MT2. [36, 62]. 12

14 MT1 MDPN-CSCSTGGSCTCTSSCACKNCKCTSCKKSCCSCCPVGCSKCAQGCVCKG...AADKCTCCA 61 MT2 MDPN-CSCASDGSCSCAGACKCKQCKCTSCKKSCCSCCPVGCAKCSQGCICKE.ASDKCSCCA 61 MT3 MDPETCPCPTGGSCTCSDKCKCKGCKCTNCKKSCCSCCPAGCEKCAKDCVCKGEEGAKAEAEKCSCCQ 68 MT4 MDPGECTCMSGGICICGDNCKCTTCSCKTCRKSCCPCCPPGCAKCARGCICKG.GSDKCSCCP 62 Obrázek 3: Porovnání sekvencí AMK izoforem MT1 až MT4 u myši. Na konci sekvence je uveden počet AMK v daném proteinu. Červeně je vyznačen cystein. Upraveno dle [34] Biologické funkce metalothioneinu Metalothionein je považován za víceúčelový protein. [13, 16] Jedna z nejdůležitějších funkcí MT je detoxikace kovů, udržování jejich hladiny v buňkách (zachycení, skladování, distribuce a vyloučení kovu) a také ochrana před buněčným stresem. [9, 40, 76, 80, 83, 91, 99] MT má vysokou afinitu k zinku a je tedy silným akceptorem zinečnatých iontů, které do buňky vstupují z extracelulárního prostředí přes cytoplazmatickou membránu, z lysozomů po degradaci molekul obsahujících zinek nebo po vyloučení Zn 2+ z jiných vnitrobuněčných struktur. Zinek má zásadní význam pro zachování zdraví a je nezbytný pro fungování řady enzymů a transkripčních faktorů. [15, 38, 55, 99] Pět až dvacet procent zinku nacházejícího se v buňce je asociováno s MT. Díky tomuto vychytávání je intracelulární koncentrace volného zinku nízká. [90, 91] Význam MT je stále zřetelnější především ve schopnosti udržovat homeostázu. [9, 69] Mnoho studií poukazuje na to, že MT je jeden z hlavních proteinů vázajících zinek. [99] I přes vysokou stabilitu komplexu ZnMT mohou být zinečnaté ionty uvolněny z molekuly a vznikne apo-mt a naopak, kdy se zinek naváže na apo-mt za vzniku molekuly ZnMT. Toto je možno sledovat u redoxních reakcí prostřednictvím redukovaného (GSH) a oxidovaného glutathionu (GSSG), které jsou katalyzovány proteiny obsahujícími selen. GSSG oxiduje ZnMT, dochází ke zvýšenému uvolňování Zn 2+ z molekuly a ke vzniku apo-mt. Tato forma MT může být degradována nebo použita v prostředí s vysokým obsahem GSH s pomocí selenu jako katalyzátoru. Pokud převládá GSH, váže se s MT a snižuje uvolňování zinečnatých iontů z molekuly. MT může být rychle regenerován s rostoucí koncentrací zinečnatých iontů (obrázek č. 4). [16, 23] Zatímco zvýšená koncentrace GSH snižuje koncentraci volného Zn 2+, ROS a GSSG zvyšují uvolňování zinku ze ZnMT a jeho přenos do různých jaderných proteinů, které mají antioxidační působení. [82] Ve výše uvedených mechanizmech je redoxní stav jedním z hlavních regulátorů výměny Zn 2+ mezi MT a dalšími intracelulárními molekulami. 13

15 [97] Extracelulární MT s navázaným kovem může být internalizován endocytózou následně vstupuje do lysozomů. V lysozomech je kov uvolněn a apo-mt je hydrolyzován. [82] Obrázek 4: Zapojení MT v redoxním cyklu. Při zvýšené koncentraci Zn2+ dochází k jejich navázání na molekulu apo-mt. V oxidačním prostředí jsou zinečnaté ionty uvolňovány z molekuly MT a využity proteiny, jako jsou transkripční faktory či metaloenzymy. Oxidovaná forma apo-mt ox může podlehnout degradaci nebo může být využita v redukčním prostředí s pomocí selenu jako katalyzátoru. MT se následně regeneruje při zvýšení koncentrace Zn 2+. Upraveno dle [23] Metalothionein, který váže zinek či měď je důležitým úložištěm těchto kovů, které jsou kofaktory enzymů a jsou nezbytně důležité pro růst buněk. [74, 93] V případě potřeby jsou z MT uvolněny a použity pro syntézu apoenzymů [1, 28, 91]. Poskytování zinku a mědi je zásadní pro buněčnou proliferaci, diferenciaci a vývoj v prenatálním i perinatálním období. [54, 71] Zinek se významně podílí na imunitních reakcích, v signalizačních drahách, rakovině a stárnutí, a změny v jeho hladinách byly pozorovány také při nervových onemocněních. [44] Díky vlivům na hospodaření s kovy může tedy MT působit jako významné neuroprotektivum. [13] Uvádí se, že MT se podílí i na regeneraci po částečném odstranění orgánu, ochraně před neurodegenerativními onemocněními, ale v některých případech byly pozorovány též genotoxické a karcinogenní účinky MT. [28, 55, 82]. Kromě funkce uvolňování zinku z molekuly má MT i silné antioxidační vlastnosti, a to díky vysokému obsahu thiolových skupin, které z něj činí molekulu ideální pro interakci s reaktivními formami kyslíku (ROS). [51, 91] MT odstraňuje volné radikály vzniklé při běžném metabolizmu či oxidačním stresem, snižuje jejich účinek 14

16 v cytoplazmě a je považován za stresový biomarker. [76] Dále se váže s GSH, který bojuje proti produkci volných radikálů v cytoplazmě. [60, 93] Metalothionein se též podílí na translokaci zinku do mitochondrií a jádra. [2, 58, 60, 70, 82] V mitochondriích byl MT detekován v mezimembránovém prostoru a předpokládá se, že sem vstupuje z cytoplazmy ve formě ZnMT přes vnější mitochondriální membránu. Mechanizmus zůstává prozatím neznámý. V závislosti na přítomnosti zinku v mitochondriích reguluje ZnMT aktivitu zinek-dependentních metaloenzymů a reguluje rychlost dýchání. [20] Rychlost uvolňování zinku z ZnMT může být podpořena a posílena vazbou ATP či GTP k metaloproteinu. Kovy rychle se hromadící v mitochondrii, případně i přes Ca 2+ uniport ve vnitřní mitochondriální membráně, se váží na proteiny přenášející elektrony a zablokují oxidační fosforylaci, což má za následek nadprodukci ROS. Velká produkce ROS snižuje vazbu kovů na MT, jeho redoxní funkce a narušuje tvorbu ATP. Nadprodukce ROS může aktivovat mitochondriální proteiny zprostředkovávající signalizační kaskádu vedoucí buňky k apoptóze nebo nekróze. [82] V jádře je zinek potřebný pro normální funkci histonů a nehistonových proteinů, metaloenzymů (RNA a DNA polymerázy), transkripčních faktorů, zvláště pak pro zink-finger proteiny, které regulují aktivitu jednotlivých genů. MT zde představuje hlavní donor zinku. Bylo zjištěno, že v játrech dospělých zvířat a lidí je na rozdíl od plodu či novorozence velmi nízký obsah jaderného MT. U rostoucích zvířat byl rovněž nalezen vysoký obsah MT v jádrech, což odráží zvýšenou potřebu zinku v rychle rostoucích buňkách či v reparačních procesech. [47] Jaderný MT pochází z cytozolu, ale přesný mechanizmus jeho přesunu do jádra není zatím znám. Díky své malé velikost může MT procházet jadernými póry, ale molekula nacházející se v cytoplazmě musí být aktivována zatím neidentifikovaným cytozolovým faktorem. V aktivaci by mohly hrát roli malé G-proteiny a perinukleární cytoskelet. [20] Následně může být molekula MT přepravována a uchovávána v jádře. Podnětem pro translokaci MT může být obecně redoxní stav v buňce. Transport do jádra je posílen při oxidačním stresu souvisejícím se zvýšenou produkcí ROS. [82] V poslední době se ukazuje, že zvýšená exprese MT v buňkách indukuje antiapoptotické účinky. [16, 86, 99] S antiapoptotickým účinkem souvisí aktivace transkripčního jaderného faktoru (NF-kB), který může být aktivován různými podněty (tumor nekrotizující faktor, interleukin 1, hypoxie či ROS). Molekula NF-kB vyskytující se v cytoplazmě se skládá z podjednotek p50 a p65 a dále z inhibiční podjednotky. Pouze 15

17 doména p65 obsahuje transaktivační doménu, která aktivuje transkripci genů. [96, 97] Aktivace NF-kB je uskutečněna disociací její molekuly, degradací inhibiční podjednotky a následně translokaci NF-kB z cytoplazmy do jádra, kde se váže na DNA a indukuje transkripci řady genů zapojených do buněčné transformace, proliferace a angiogeneze. Zajímavé je, že tyto podněty aktivují zároveň MT, který zajišťuje stabilizaci NF-kB na DNA (obrázek č. 5). [52, 99] V souvislosti s aktivací NF-kB v procesu karcinogeneze se jako karcinogeny a nádorové promotery uvádějí toxické kovy, UV záření, azbest, benzopyren, ROS a další. V některých studiích byla zdokumentována aktivace NF-kB v nádorových buňkách. Aktivace NF-kB byla následována proliferací těchto buněk. [96, 97] Obrázek 5: Antiapoptotická role MT zprostředkovaná interakcí s NF-kB: NF-kB je složena ze dvou podjednotek P50 a P65, které jsou v cytoplazmě asociovány s inhibiční podjednotkou I-kB. Oxidací jsou aktivovány proteinkinázy a dochází k odštěpení inhibiční podjednotky I-kB od NF-kB. Inhibiční podjednotka je následně fosforylována a degradována. Disociační komplex NF-kB nyní může být translokován do jádra, kde se váže na DNA a aktivuje transkripci řady genů. MT zde působí jako stabilizátor vazby NF-kB na DNA. Upraveno dle [99] Genová exprese a syntéza metalothioneinu V savčím genomu se nachází více genů pro MT, které ho kódují. U hlodavců je MT řízen čtyřmi geny nacházející se na chromozomu 8 (MT1 až MT4). Lidský MT je kódován 17 geny, které se nachází na chromozomu 16. [9, 22, 29, 56] Z nichž 13 genů kóduje izoformu MT1, 2 geny izoformu MT2, jeden gen je určen pro izoformu MT3 a jeden 16

18 pro MT4. [69] U těchto genů byl zjištěn výrazný polymorfizmus a každá forma má také více izoforem, které se mohou vyskytovat v různých částech tkání. [16, 82, 95] Jejich přesné fyziologické role a funkční charakteristiky jsou zatím nejasné. V regulaci genové exprese MT má klíčovou roli metal regulační transkripční faktor (MTF-1), který aktivuje transkripci MT v reakci na přítomnost kovů či oxidační stres (obrázek č. 6). [92, 97, 99, 101] Za normálních okolností se MTF-1 v buňce nachází v inaktivním stavu s navázaným MTI, což je inhibitor bránící navázání MTF-1 na MRE. [42, 91] MRE je sekvence DNA nutná pro navázání MTF-1 a následné spuštění transkripce a nachází se v několika kopiích v promotoru všech genů pro MT. [38, 54, 62, 101] Po vstupu iontu kovu do buňky se tento iont naváže na MTI a uvolní se tím MTF-1, který může zahájit transkripci MT. Vzrůstající koncentrace těžkých kovů tak může indukovat syntézu MT. [39, 42] MTF-1 je kovy vázající protein složený z šesti zinkových prstů a vyskytuje se u mnoha živočišných druhů od hmyzu až po savce. [29, 74] Transkripční faktory, které jsou ovlivňovány kovovými ionty a regulují expresi genů, patří mezi metal-regulační proteiny. Metal-regulační proteiny mohou regulovat transkripci nebo stabilitu mrna a následnou translaci. [38] Obrázek 6: Schéma regulace genové exprese MT. Vstup zinečnatých iontů do buňky je zajištěn pomocí zinkového transportéru ZIP-1. MTF-1 aktivován zinečnatými ionty se váže na MRE v promotoru a spouští transkripci apo-mt. Volné zinečnaté ionty se poté vážou na molekulu apo-mt za vzniku komplexu ZnMT. Upraveno dle [22] 17

19 Biosyntéza MT je řízená několika faktory. Zvýšená syntéza MT je pozorována v reakci na poranění tkání, při infekci, zánětech či nádorových onemocněních. [22] Jedním z hlavních faktorů je indukce syntézy kovy. [81, 92, 95] Při zvýšeném příjmu zinku či mědi se zvýší syntéza MT, především v játrech a ve střevech, což je jeden z přímých mechanismů detoxikace těžkých kovů. Carey a kol. [17] zjistili, že syntéza MT je indukována také při reakci na lipopolysacharidy, které jsou uvolněny při potratech a také při působení teratogenních faktorů. Metabolizmus MT je velice citlivý na hormonální regulaci realizovanou prostřednictvím glukokortikoidů, katecholaminů, glukagonu, steroidů, interleukinu-6, angiotensinu-2 a různých stresových faktorů. [37, 92, 95] Syntéza MT je zvýšená u rychle proliferující tkáně, což má důležitou roli u normálních, ale i u nádorových buněk. Zvýšená koncentrace MT u proliferujících buněk je přičítána vyšší hladině zinku a mědi a byla zaznamenána u různých nádorových onemocnění. [28, 71] Některé studie ukazují zvýšenou syntézu MT1 a MT2 u proliferujících a diferencujících se buněk oproti buňkám nedělícím se. Za těchto podmínek byla zvýšená hladina MT jak na úrovni mrna, tak na proteinové úrovni. [71, 87, 89, 99] Z těchto výsledků bylo navrženo, že MT buňku chrání před vysokou dávkou zinku vznikem ZnMT. [90] Metalothionein může být poměrně rychle degradován, přičemž hlavním místem odbouráváním jsou lysozomy. [95] Absence MT není smrtelná ani nijak škodlivá v případech, kdy není organizmus vystaven nadměrnému působení kovů. V případě absence MT je pozorována snížená tolerance ke kovům, vyšší citlivost k oxidačnímu stresu, náchylnost k zánětlivým procesům či infekcím. [16] Metabolizmus těžkých kovů a MT Těžké kovy se do organizmu dostávají absorpcí kůží, inhalací či ingescí. Vdechnutá látka, která se nerozpustí v mukózních hlenech přechází do alveol a následně se dostává do krve. Při ingesci toxicitu kovu ovlivňuje jeho forma, rychlost průchodu trávicím traktem a množství proteinů, jako jsou právě metalothioneiny. V obou těchto případech se uplatňují mechanizmy difúze či aktivního transportu vazbou na specifické bílkoviny. [1] Detoxikace kovů probíhá převážně v játrech a ledvinách, ovšem ke kumulaci kovů dochází i v mozku a kostech. Těžké kovy navázané na MT jsou tedy transportovány do ledvin a jater a následně vyloučeny močí a stolicí. [46, 84, 92, 100] Schéma metabolizmu těžkých kovů a zapojení MT v něm je uvedeno na obrázku č

20 Obrázek 7: Metabolizmus těžkých kovů. Těžké kovy se do organizmu dostávají inhalací, absorpcí nebo ingescí a dále se dostávají do krevního oběhu. Krví se šíří do jater či ledvin a následně jsou vyloučeny v komplexu s MT. Upraveno dle [67] Role metalothioneinů v karcinogenezi V posledních letech je MT zkoumán jako možný diagnostický marker progrese nádorů. Některé studie ukazují na zvýšenou hladinu MT v séru pacientů s karcinomem prsu, plic, trávícího systému, melanomu či urogenitálního traktu. [37, 40] Mezi expresí MT u jednotlivých typů nádorů existují rozdíly, což je projevem fenotypové rozmanitosti MT. [37] Obecně je zvýšená hladina MT spojena s horší prognózou. [6, 47] Zdá se, že MT může chránit nádorové buňky před apoptózou a zvyšovat tak odolnost nádorových buněk vůči radioterapii a chemoterapii. [13, 37, 86] Předpokládá se, že léky používané při nádorové terapii či jejich metabolity interagují s MT, čímž je inhibována přímá interakce léků s jejich cílem a snížená účinnost terapie. [47, 93, 98] MT také slouží jako dárce zinku pro transkripční faktory a může tak podporovat nádorovou buněčnou proliferaci či metastázování. [47] Na druhé straně některé studie zabývající se například karcinomem tlustého střeva nebo močového měchýře nepotvrdily významnou korelaci mezi expresí MT a karcinomy. [48, 73] Použití MT jako potenciálního markeru nádorové diferenciace a proliferace je ve stádium intenzivního výzkumu. [28] Biomedicínské aspekty MT byly zkoumány v onkologických studiích v souvislosti s cisplatinou, jakožto chemoterapeutikem. [27] Cisplatina je jedním z nejsilnějších protinádorových léků a je účinná u velké škály nádorů. Používá se také v kombinaci s radioterapií nebo spolu s chirurgickou léčbou. [53] Cytotoxické účinky cisplatiny jsou dány její vazbou na jadernou DNA. Narušením struktury DNA způsobí inhibici tran- 19

21 skripce a oprav jejího poškození [53] a také způsobuje okamžitou indukci syntézy MT. [16] 2.2 Nádorová onemocnění prsu Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním vyskytujícím se u žen a představuje 23 % z celkového počtu výskytu nádorových onemocnění. [49] I přes zvýšený výskyt se díky lepší terapii povedlo za posledních dvacet let snížit úmrtnost. [43] Karcinom prsu je komplexní genetické onemocnění charakterizované nahromaděním několika molekulárních změn. [79] Mezi faktory, které přispívají k rozvoji karcinomu prsu, patří postmenopauzální hormonální terapie, užívání perorální antikoncepce, pozdní věk při prvním porodu, konzumace alkoholu či obezita, ale také genetické či vrozené faktory. [3, 49, 75] Riziko vzniku karcinomu prsu roste v případě, pokud má žena blízkou příbuznou s tímto onemocněním nebo také pokud má více než jednoho vzdáleného příbuzného s tímto onemocněním. [68] K základním vyšetřovacím technikám patří mamografické vyšetření prsu, které se používá jako screeningová metoda. [14] V České republice se dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek provádí mamografické vyšetření u žen od 45 let věku ve dvouletých intervalech. Nicméně senzitivita mamografie se pohybuje v rozmezí 63 až 87 % a dochází k falešným negativitám. Je tedy na místě doplnit mamografické vyšetření například stanovením biomarkerů pro daný typ karcinomu. Každopádně je v dnešní době mamografie stále nejúčinnějším nástrojem pro časnou detekci karcinomu prsu. [61] Biomarkery používané v diagnostice karcinomu prsu Vyšetření biomarkerů je neinvazivní metoda a může omezit množství žen, které musejí podstoupit zbytečné bioptické vyšetření. Vyšetření nádorových markerů se v hojné míře používá při kontrole pacientů po léčbě, a tímto způsobem je možno včas rozeznat více než 50 % případů recidiv. [4] K rutinnímu vyšetření na přítomnost karcinomu prsu se dnes ve většině diagnostických center používá několik biomarkerů. Prvním markerem používaným v diagnostice karcinomu prsu byl Cancer antigen 15-3 (CA 15-3). Jedná se o cirkulující mucinový glykoprotein, jehož hladina v krvi se u zdravých jedinců pohybuje pod 30 U/ml. Senzitivita tohoto markeru dosahuje %. [4] Dalším používaným markerem je karcinoembryonální antigen (CEA). Tento marker se používá i u ji- 20

22 ných typů nádorových onemocnění, přičemž u karcinomu prsu se jeho senzitivita pohybuje kolem 54 %. Používá se tedy společně s CA 15-3 jako marker druhé řady. U zdravých lidí se jeho hodnota v krvi pohybuje v koncentraci do 3 ng/ml. [4] CEA se vyskytuje ve % případů s přítomností vzdálených metastáz, zatímco CA 15-3 je zvýšen především v případě lokálních karcinomů. [3] Mutace supresorových genů BRCA1, BRCA2 a p53 U žen s významnou rodinnou anamnézou nádorového onemocnění prsu se používá genetické testování pro mutace v tumor supresorovém genu BRCA1 (breast cancer 1) nebo BRCA2 (breast cancer 2). [68] Gen BRCA1 je lokalizován na 17. chromozomu a je zapojen do řízení a kontroly buněčného cyklu a reparace poškozené DNA. Gen BRCA2 se nachází na 13. chromozomu a je zapojen do procesu homologní rekombinace. [72] Pacientky, u kterých byla zjištěna některá z těchto mutací, mají až devadesátinásobně zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. [3] Nositelem BRCA mutace je přibližně 25 % pacientek a i přes negativní výsledek mutačního testu může toto onemocnění propuknout. U nositelek těchto mutací se doporučuje běžné mamografické vyšetření, ale také preventivní odstranění prsu a chemoprevence. [85] Gen p53 je klíčový faktor v buněčné odezvě na poškození DNA a jeho mutací může dojít k rozvoji nádorových onemocnění. [45] Mutace genu p53 způsobuje zvýšené riziko onemocnění různými nádorovými onemocněními, včetně karcinomu prsu. [3, 93] Mutace genu p53 byla nejčastěji identifikována právě u tohoto onemocnění a je spojena s horší prognózou. Bylo prokázáno, že mutace v tomto genu je spojena s rezistencí k endokrinní terapii, radioterapii i k chemoterapii. [11] Dále byla také prokázaná pozitivní korelace mezi mutací genu p53 a zvýšenou hladinou MT1 a MT2 u nádorových onemocnění. [78] Prediktivní faktory léčebné odpovědi K hodnocení prognostických a prediktivních informací o reakci na léčbu pacientky se používají následující faktory: estrogenový receptor (ER), progesteronový receptor (PR) a HER2 (human epidermal growth factor receptor 2). [79]. V současně době se uznává především kombinace těchto faktorů pospolu. V tomto případě se nejedná o cirkulující markery, ale stanovují se přímo z izolované tkáně. [77] 21

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS

EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS EFEKT ZINEČNATÝCH IONTŮ NA EXPRESI PRO- A ANTI- APOPTOTICKÝCH FAKTORŮ V PROSTATICKÝCH

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

TES-terapie v onkologii

TES-terapie v onkologii 1 TES-terapie v onkologii 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléková terapie, která se provádí pomocí nízkého proudu skrze

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

CZ.1.07/2.4 .00/31.00233. republiky. VÝHLEDEM

CZ.1.07/2.4 .00/31.00233. republiky. VÝHLEDEM CZ.1.07/2.4.00/31.00233 Tento projekt je spolufinancovánn z Evropského sociálníhoo fondu a státního rozpočtu České PILOTNÍ STUDIE BIOMOLEKULA METALOTHIONEIN A JEJÍ VÝZNAMM PRO NANOBIOTECHNOLOGIE VÝZNAMEM

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře Stanovení katepsinu B v séru s a v moči i u pacientů s karcinomem močov ového měchým chýře Kotaška, K. 1, Dušek P. 2, Průša, R. 1, Veselý, Š. 2, Babjuk, M 2. 1) Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST Sláma P. Ústav morfologie, fyziologie a veterinářství, Agronomická

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK EUKARYOTICKÉ ORGANELY Jádro Ribozomy Endoplazmatické retikulum Golgiho aparát Lysozomy Endozomy Mitochondrie Plastidy Vakuola Cytoskelet Vznik eukaryotického jádra Jaderný

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více