Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 936/2016 RM 30 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 937/2016 RM 30 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Radko Černocký, Ing. Vilém Zeiner. 938/2016 RM 30 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 831/2016-RM 25, 840/2016-RM 25, 841/2016-RM 25, 852/2016-RM 26, 857/2016-RM 26, 862/2016-RM 26, 880/2016-RM 26, 881/2016-RM 26, 883/2016-RM 26, 885/2016-RM 26, 891/2016-RM 28, 892/2016-RM 28, 893/2016-RM 28, 894/2016-RM 28, 895/2016-RM 28, 896/2016-RM 28, 897/2016-RM 28, 898/2016-RM 28, 899/2016-RM 28, 900/2016-RM 28, 1

2 901/2016-RM 28, 902/2016-RM 28, 903/2016-RM 28, 904/2016-RM 28, 905/2016-RM 28, 906/2016-RM 28, 907/2016-RM 28, 910/2016-RM 28, 911/2016-RM 28, 912/2016-RM 28, 913/2016-RM 28, 916/2016-RM 28, 917/2016-RM 28, 918/2016-RM 28, 919/2016-RM 28, 920/2016-RM 28, 921/2016-RM 28, 923/2016-RM 28, 924/2016-RM 28, 925/2016-RM 28, 928/2016-RM 28, 929/2016-RM 28, 931/2016/-RM 28, 932/2016-RM 29, 933/2016-RM 29, 934/2016-RM /2016 RM 30 Doplněk č. 10 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 10 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností od /2016 RM 30 Vnitřní směrnice k provedení zákona o registru smluv RM, po projednání, schvaluje na základě ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Vnitřní směrnici k provedení zákona o registru smluv účinností od /2016 RM 30 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje plat ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace s účinností od dle důvodové zprávy a Přílohy k důvodové zprávě. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vystavení platového výměru. T:

3 942/2016 RM 30 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi informovat ředitele příspěvkových organizací. T: ihned 943/2016 RM 30 Zahraniční pracovní cesta RM po projednání schvaluje vyslání starosty Ing. Miloslava Přikryla na zahraniční pracovní cestu do německého města Olbernhau ve dnech srpna 2016 a stanovuje cestovní náhrady na tuto pracovní cestu ve výši dle důvodové zprávy. 944/2016 RM 30 Nařízení města Lipník nad Bečvou č. 1/2016 o stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve městě Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání vydává Nařízení města Lipník nad Bečvou č. 1/2016 o stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve městě Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu zabezpečit zveřejnění nařízení města na úřední desce. 945/2016 RM 30 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 43 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Arnoštem Važanským, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

4 946/2016 RM 30 Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu majetku 1. RM po projednání dle ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou v souladu s ustanovením 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen smlouva). 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 947/2016 RM 30 Schválení přijetí dotace, schválení spolufinancování města a schválení znění smluv o poskytnutí dotace 1. RM po projednání schvaluje: a) přijetí dotace: ve výši Kč, slovy: třicet pět tisíc korun českých, a to s určením pro JPO III Lipník nad Bečvou I-Město ve výši Kč, slovy: třicet tisíc korun českých, na opravu rolet u cisternové automobilové stříkačky a Kč, slovy pět tisíc korun českých, na úpravu radiostanic vozidel; ve výši Kč, slovy: pět tisíc korun českých, a to s určením pro JPO V Loučka na opravu zkorodovaných částí vozidla VW Transportéru; ve výši Kč, slovy: pět tisíc korun českých, a to s určením pro JPO V Nové Dvory na opravu prasklého rámu vozidla Mitsubishi Pajero. b) spolufinancování městem Lipník nad Bečvou pořízení výše uvedeného vybavení a oprav zásahové techniky dle čl. II odst. 2 příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace. c) znění smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen smlouva), dle důvodové zprávy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smluv. 4

5 948/2016 RM 30 Přijetí peněžitého účelově určeného daru - Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace, IČ , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Základní školy a mateřské školy Loučka, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2016 RM 30 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1. RM po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 30 Memorandum o partnerství 1. RM po projednání schvaluje Memorandum o partnerství dle přílohy. 2. RM pověřuje starostu podpisem Memoranda o partnerství. T: /2016 RM 30 Prohlášení o vzdání se práva vlastníka pozemku na náhradu škody 1. RM po projednání schvaluje Prohlášení o vzdání se práva vlastníka pozemku na náhradu škody související s realizací akce REVITALIZACE MOKŘADU PISKÁČ U ZLATÉ LÍPY. 5

6 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného prohlášení. 952/2016 RM 30 Plná moc RM po projednání pověřuje starostu podpisem plné moci obchodní společnosti S-Invets CZ s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, Brno k zastupování města Lipník nad Bečvou v zadávacím řízení k veřejné zakázce Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou ve smyslu 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. T: ihned 953/2016 RM 30 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2016 Odpisové plány příspěvkových organizací na rok RM po projednání schvaluje příspěvkovým organizacím zřízených městem Lipník nad Bečvou: a) závazné ukazatele na rok 2016 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisové plány na rok 2016 dle příloh. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí Odboru správy majetku a vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2016 RM 30 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá: a) vedoucím odborů zabezpečit doložení dokladů o provedených likvidacích a prodeji vyřazeného majetku Odboru finančnímu k dalšímu řízení. T: b) vedoucí Odboru finančního zabezpečit vyřazení majetku z účetní evidence města. T:

7 955/2016 RM 30 Splnění opatření Rady města Lipník nad Bečvou č. 2/2016 RM bere na vědomí splnění Opatření rady města Lipník nad Bečvou č. 2/ /2016 RM 30 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou 1. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou spolku Okrašlovací spolek Lípa, Křížkovského 67, Lipník n/b, IČO: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou. 957/2016 RM 30 Smlouva o auditorské kontrole účetní jednotky 1. RM schvaluje smlouvu o auditorské kontrole účetní jednotky. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvu o auditorské kontrole účetní jednotky. T: /2016 RM 30 Rámcová smlouva o provádění exekucí 1. RM schvaluje rámcovou smlouvu o provádění exekucí. 2. RM pověřuje starostu podpisem rámcové smlouvy o provádění exekucí. 7

8 959/2016 RM 30 Návrh rozpočtu na rok stanovení objemu provozních výdajů 1. RM po projednání schvaluje pro sestavení návrhu rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2017 nárůst provozních výdajů ve výši 1,00 % vztaženo ke schválené výši provozních výdajů ve schváleném rozpočtu města na rok RM ukládá vedoucímu Odboru finančního zabezpečit zaslání zadání pro sestavení provozní části rozpočtu na rok 2017 všem ředitelům příspěvkových organizací, předsedům osadních výborů, vrchnímu strážníkovi městské policie a vedoucím odborů městského úřadu. T: /2016 RM 30 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,64 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 961/2016 RM 30 Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi paní Hanou Hrnčiarovou, bytem. a paní Renatou Křenovskou, bytem.. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

9 962/2016 RM 30 Vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 36, ul. 28. října, Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - místnost o výměře 20,00 m 2, za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok - chodba o výměře 21,00 m 2, za cenu 450,- Kč/m 2 /rok - WC o výměře 2,16 m 2, za cenu 450,- Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 43,16 m 2, na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 2.744,- Kč), - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět nájem bez výpovědní doby, ocitneli se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2016 RM 30 Revokace usnesení č. 878/2016 RM 26 ze dne Výpověď z nájmu (u oseckého jezu) 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 878/2016 RM 26 ze dne RM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, jako pronajímatelem, a paní Vladimírou Koukalovou, bytem., jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části parcely p. č. 2583/2 o výměře 85 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, a to v souladu s čl. VI odst. 2 nájemní smlouvy. 3. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi. T:

10 964/2016 RM 30 Vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č. st. 204/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Novosady) 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č. st. 204/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 16 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, za účelem zřízení letní předzahrádky. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2016 RM 30 Pronájem části parcely p. č. 1251/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za Porážkou) 1. RM po projednání schvaluje pronájem části parcely p. č. 1251/1 trvalý travní porost o výměře 900 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, panu Bc. Pavlu Šoltysovi, bytem., za níže uvedených podmínek. - Využití nemovitosti za účelem výstavby gastronomického zařízení. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti činí Kč/rok. - Úhrada nájemného vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu - nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce nebude oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy, kterou bude předmětná nemovitost převedena do vlastnictví nájemce, do katastru nemovitostí. V případě, že se nájemci nepodaří do 2 let od podpisu nájemní smlouvy zajistit změnu územního plánu, zaniká nájem současně se zánikem závazku uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nedojde-li k převodu předmětné nemovitosti do vlastnictví nájemce do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. - Nájemní smlouvu bude možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu bude možné ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

11 966/2016 RM 30 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č v k. ú. Loučka (pod rybníkem) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcely p. č trvalý travní porost v k. ú. Loučka. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2016 RM 30 Vyhlášení záměru směny parcely p. č. st.147/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou za parcelu p. č v k. ú. Loučka (ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou x KD Loučka) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny parcely p. č. st. 147/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví pana Pavla Frydrycha, bytem., za parcelu p. č v k. ú. Loučka, z vlastnictví pana Pavla Frydrycha, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2016 RM 30 Odkoupení parcely p. č. 2429/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (Škrabalka) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit odkoupení parcely p. č. 2429/2 vodní plocha zamokřená plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou, z rovnodílného podílového spoluvlastnictví MUDr. Václava Pechy, bytem., pana Zdeňka Pechy, bytem.., a Ing. Venduly Pechové, bytem. za cenu Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

12 969/2016 RM 30 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB 1 v rámci stavby Lipník n. B., Město Lipník, p. č. 1242/3, NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na parcele p. č. 1242/5 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník n. B., Město Lipník, p. č. 1242/3, NNk dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB 1 uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na parcele p. č. 1242/5 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n. B., Město Lipník, p. č. 1242/3, NNk dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 30 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB 1 v rámci stavby Loučka u Lipníka, Kuruc, p. č. 19/1, NNk k. ú. Loučka 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN na parcele p. č ostatní plocha komunikace v k. ú. Loučka, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Loučka u Lipníka, Kuruc, p. č. 19/1, NNk dle předložené situace. 12

13 b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB 1 uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN na parcele p. č ostatní plocha komunikace v k. ú. Loučka v rámci stavby Loučka u Lipníka, Kuruc, p. č. 19/1, NNk dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 30 Bezúplatný převod majetku (Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje bezúplatný převod osvětlení kostela sv. Františka Serafínského z roku 2000 v hodnotě ,60 Kč z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, IČO RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T: /2016 RM 30 Bezúplatný převod technického zhodnocení majetku Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci (Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje bezúplatný převod technického zhodnocení objektu, který je součástí parcely p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou (technologie úpravny vody) v pořizovací ceně Kč z vlastnictví organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, IČO , do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 13

14 3. RM po projednání schvaluje předání majetku technické zhodnocení objektu, který je součástí parcely p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou (technologie úpravny vody) v pořizovací ceně Kč k hospodaření organizaci Technické služby města Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizaci, IČO , a to k RM pověřuje vedoucí Odboru správy majetku podpisem protokolu o předání a převzetí majetku. T: /2016 RM 30 Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci (Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o.) 1. RM po projednání schvaluje předání majetku - přechod pro chodce v ul. Tyršova v pořizovací ceně Kč, - bezpečný přechod v ul. Osecká v pořizovací ceně Kč k hospodaření organizaci Technické služby města Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizaci, IČO , a to k RM pověřuje vedoucí Odboru správy majetku podpisem protokolu o předání a převzetí majetku. T: /2016 RM 30 Souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu pořízení víceúčelového univerzálního malotraktoru 1. RM po projednání schvaluje: a) použití investičního fondu na realizaci investice pořízení víceúčelového universálního malotraktoru pro potřeby organizace TSL, p.o., do výše Kč tis. vč. DPH (dle důvodové zprávy), Technickým službám Lipník nad Bečvou, p.o., Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou, b) vypsání veřejné soutěže na pořízení víceúčelového universálního malotraktoru. 2. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T:

15 975/2016 RM 30 Plná moc RM po projednání pověřuje starostu podpisem plné moci pro Ing. Dušana Pořízku, bytem., k zastupování města Lipník nad Bečvou k úkonům souvisejícím s administrací a inženýrskou činnosti ve věci povolení podzemního vedení VO a osazení světelného bodu projektová dokumentace Lipník nad Bečvou VII Trnávka rozšíření VO k autobusové zastávce dle zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to na pozemcích p.č. 260/6, p.č. 259 a p.č. 586/3 vše v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 15

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března 2018 04/2018/RM 04.2018/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 2. čtvrtletí roku 2018 budou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 51. schůze Rady města Kojetína, konané 15. února 2017, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více