Resveratrol a jeho příznivý vliv na zdraví. Ing. Vladislav Košuta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Resveratrol a jeho příznivý vliv na zdraví. Ing. Vladislav Košuta"

Transkript

1 Resveratrol a jeho příznivý vliv na zdraví Ing. Vladislav Košuta Doktorská práce 2013

2 Zadání doktorské práce Jméno a příjmení: Vladislav Košuta Studijní obor : Fakulta vína Téma práce : Resveratrol a jeho příznivý vliv na zdraví

3 Úvod Resveratrol Zpomalit proces stárnutí a nemoci s ním spojené dokáže podle v dc resveratrol, látka vyskytující se v rostlinách a erveném vín, kterou si lidské t lo neumí samo vyrobit. Výsledky výzkumu jeho ú ink odborníci p edstavili na tiskové konferenci. Ú inky látky, která pomáhá bojovat s asem, na lidské zdraví intenzivn zkoumají v dci po celém sv t. Jednou z nejd ležit jších funkcí resveratrolu je podle p edsedkyn eské gerontologické spole nosti Ivy Holmerové ochrana genetického materiálu. Resveratrol jako silný antioxidant brání vzniku volných radikál, které napadají a ni í stabilní bu ky. Tím p ispívá ke zpomalování stárnutí organismu. Má rovn ž preventivní ú inky proti kardiovaskulárním onemocn ním, pomáhá proti cukrovce a zán t m. P edm tem intenzivního výzkumu je schopnost resveratrolu zmírnit vedlejší ú inky chemoterapie. Látku zkoumají v dci od roku Tehdy p išli na to, že Francouzi trpí mnohem mén nemocemi srdce a rakovinou, p estože konzumují více energeticky bohatých a tu ných jídel než ostatní národy západní Evropy. V dci tento takzvaný francouzský paradox vysv tlili jejich astou konzumací erveného vína. "Resveratrol snižuje ú inky vysokokalorické stravy," uvedl geriatr Zden k Kalvach. Upozornil však na skute nost, že výzkumy byly provád ny na myších, kterým byly podávány vysoké dávky resveratrolu. Odpovídaly by 1000 lahví erveného vína denn. Resveratrol m že zpomalit nemoci spojené se stá ím, ale nikoliv je vylé it. ada výzkum se nyní zam uje na to, aby mohl být užíván jako lék, nikoliv jako dopln k stravy. 1) Resveratrol (trans 3,4',5 trihydroxystilben, C 14 H 12 O 3 ; 1,3-benzendiol, 5-[2-(4- hydroxyfenyl)ethenyl]-, (E)-) je látka, která se nachází v slupkách a jadérkách modré révy vinné (Vitis vinifera), arašídech (Arachis hypogaea), slupkách a jadérkách erného rybízu, v bor vkách, v ko enu k ídlatky kopinaté (Polygonum cuspidatum; extrakt z této rostliny se ozna uje jako cholikan), ve slupkách grapefruitu (Citrus paradisis) a v erveném vínu. Poslední výzkumy ukazují, že resveratrol se vyskytuje ve srovnatelném množství také v bílém vínu, avšak pouze ze severních oblastí p stování révy vinné. Tato látka se pro své antioxida ní a antibakteriální ú inky používá jako dopln k stravy. Resveratrol ovliv uje metabolismus lipid a inhibuje srážení krevních desti ek. P edpokládá se, že díky své schopnosti inhibovat androgenní receptory má pozitivní vliv na prevenci rakoviny prostaty. N které výzkumy nazna ují, že dokáže zesílit ú inek n kterých antiretrovirových lé iv. Resveratol pat í mazi silné antioxidanty a jako antioxidant vykazuje široké protektivní p sobení na bu ky, tkán, orgány a celý organizmus. Mj. se uvádí jeho schopnost bránit stárnutí bun k a organizmu nebo zpomalovat proces degenerace mozku p i n kterých neurologických onemocn ních (Alzheimerova choroba aj.). Poslední výzkumy ukazují, že resveratrol se vyskytuje ve velkém množství rostlin a rostliny jej zvýšenou m rou produkují, když jsou ve stresu, jako svou obranu pro p ežití. Co se týká modré vinné révy, zjistilo se, že obsahuje více resveratrolu, když jsou hrozny nedozrálé.

4 Pro francouzská vína je typické, že se nechávají p ezrát, pak jsou náchyln jší k infekci plísní Botritis cynerea, která pror stá do hrozn a rostlina se brání její produkcí práv resveratrolem, který pak p echází do vína. 2) Víno vzniká alkoholickým kvašením š ávy z hrozn vinné révy (Vitis vinifera), p esn ji (dle definice spole né zemím EU) jde o produkt získaný fermentací erstvých vinných hrozn. Každá sklenice vína obsahuje zhruba dv st r zných fenolických látek. N které znich jsou biologické antioxidanty zpomalují vbu kách oxida ní procesy, které by mohly být nebezpe né (deaktivují radikály vznikající p irozenými pochody nebo p sobením jak p írodního, tak um lého radioaktivního, pop ípad kosmického zá ení). Podle biologické klasifikace jsou tyto fenolické látky ozna ovány také jako flavonoidy, taniny i fytoalexiny. Posledních p t let se v nuje pozornost vlivu fenolických látek na lidský organizmus. P íznivý vliv nejd ležit jší z nich resveratrolu na lidský organizmus je znám asi od r. 1992, v domosti o jeho ú incích jsou však r zné (k vínu se vyjad uje kdekdo od p stitele p es konzumenta po léka e i chemika). Cesty, jimiž látka p sobí na lidský organizmus, je nutno dlouhodob zkoumat in vivo a k vyhodnocení zvolit vhodnou statistickou metodu. Hledání jednozna né odpov di zpravidla trvá dlouho. Cílem lánku je p inést p ehled o klinickém výzkumu p sobení resveratrolu a poukázat na možnosti, jak ho lze stanovit ve vín. Jak resveratrol vzniká? Resveratrol neprodukuje pouze vinná réva, ale i jiné rostliny (nap. podzemnice olejná nebo moruše). Je to p irozen syntetizovaná látka (fungicid), jíž se rostliny brání patogen m. Ve vinných hroznech se resveratrol ukládá ve slupce ajeho množství se zvyšuje nap. p i výskytu houbových chorob (Botrytis cinerea), za chladného po así nebo p sobením ultrafialového zá ení. Proto bylo nedávno mírné oza ování hrozn využito pro zvýšení obsahu resveratrolu z1na 3mg/l (po ítáno pro finální produkt). Kolik resveratrolu je ve vín? Dva decilitry erveného vína obsahují zhruba 600 mikrogram resveratrolu (to je ovšem pr m rné íslo, u r zných druh a r zných míst p vodu vína se m že významn lišit), zatímco hrst burských o íšk asi jen 70 mikrogram. Pr m rný denní p íjem resveratrolu z b žných potravin ( asto v kombinaci s ovocnými š ávami) je mikrogram. P sobení resveratrolu na živý organizmus P íznivé ú inky resveratrolu jsou v podstat dva: Antioxida ní efekt. Konzumace erveného vína vede k zvýšení krevní hladiny HDL (lipoprotein vysoké hustoty) neboli dobrého cholesterolu v krvi a k snížení agregace krevních desti ek (viz Vesmír 79, 670, 2000/12), což potla uje možnost výskytu koronárních chorob (prodloužení životnosti cév ). Podobný efekt je ve vín p isuzován i jiným látkám kvercetinu, katechinu, epikatechinu aoligoproantokyanidinu. Protirakovinný efekt. V roce 1997 byl ve Science (275, 218, 1997) publikován lánek J. M. Pezzuta z Illinoiské Univerzity v Chicagu (USA) o protirakovinném p sobení resveratrolu. Zjistilo se (in vitro iin vivo), že všechny fáze rakovinného procesu byly potla eny resveratrolem, jehož p ítomnost zvyšovala koncentraci enzymu chinon-reduktázy, která metabolicky detoxikuje karcinogeny. Resveratrol také p sobí proti srážlivosti krve a potla uje aktivitu cyklooxygenázy-1 (COX-1) ahyperoxydáz. U myší, kterým byl podáván karcinogen, bránil resveratrol (pro tyto ú ely získávaný z ko en peruánského stromu Cassia quinquangatula) rakovinnému procesu. Výše uvedená fakta vedla k nápadu, že francouzský paradox (tj. skute nost, že a koli Francouzi nejsou st ídmí v konzumování tuk, hodn kou í a pijí dost vína, p ece trpí srde ními chorobami t ikrát mén než Ameri ané) lze vysv tlit práv antioxida ním ú inkem resveratrolu. Dnes se proto prodávají i resveratrolové farmaceutické p ípravky. Pokud jde o víno, nelze zvýšení hladiny dobrého cholesterolu a snížení agregace krevních

5 desti ek p i ítat výhradn vínu ervenému. K podobným výsledk m dosp ly klinické testy Milana Šamánka z kardiocentra ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole, který použil bílé víno. (Po šest m síc testované osoby konzumovaly denn 4 decilitry Veltlínského zeleného.) Výsledek výzkumu je v souladu s posledním bodem všeobecn známých doporu ení pro prevenci srde ních chorob: p estat kou it, redukovat hladinu cholesterolu vkrvi, redukovat vysoký krevní tlak, sportovat (cvi it), udržovat správnou t lesnou hmotnost, u žen aplikovat postmenopauzální estrogenovou terapii, užívat malé dávky acylpyrinu, mírn konzumovat alkohol. Krom preventivního ú inku na choroby srdce má resveratrol i neuroprotektivní efekt ap sobí pozitivn p i lé b Alzheimerovy choroby. Kolik resveratrolu pot ebujeme k prevenci rakoviny? Stopová množství v b žné potrav nesta í. Víme již, že pro laboratorní zví ata je k prevenci rakoviny pot eba asi 500 mikrogram, pro lov ka by to tedy (úm rn hmotnosti) bylo n jakých 500 miligram za den. Pro je resveratrol ú inný p i potla ování zhoubného bujení? Jak vlastn p sobí? V roce 1997 p išel B. Gehm z Léka ské fakulty Severovýchodní univerzity v Chicagu se zajímavým vysv tlením protirakovinného p sobení resveratrolu. Všiml si, že vzorec resveratrolu nápadn p ipomíná dietylstilbestrol syntetický enzym estrogen, který se používá mimo jiné p i studiu rakovinného procesu (viz obrázek). Laboratorní testy potvrdily, že syntetický estrogen zvyšuje aktivitu rakovinotvorného enzymu COX-1, zatímco resveratrol ji brzdí. Je tedy víno zdravé? Estrogen rakovinný proces urychluje, zatímco resveratrol jej zpomaluje. Týká se to jak iniciace rakoviny, tak rakovinného r stu. Navíc bylo prokázáno, že resveratrol není (ani v nejmenším) toxický. Odpov na otázku, zda je víno zdravé, bude tedy (alespo v souvislosti s mírnou konzumací) kladná. Možnosti využití resveratrolu v genovém inženýrství Bylo zjišt no, že biosyntéza resveratrolu je iniciována resveratrol-syntázou resveratrol je vytvo en kondenzací jedné molekuly p-kumaroyl-coa a t í molekul malonyl-coa. Jelikož pro syntézu této látky z prekurzoru, který se b žn vyskytuje v rostlinách, je zapot ebí pouze jeden gen, zdá se, že vkládáním genu pro resveratrol-syntázu by genetické inženýrství mohlo zvýšit odolnost rostlin proti houbovým patogen m. Tato možnost byla již demonstrována na p íkladu exprese reveratrol-syntázy z vinné révy do tabáku, což významn zvýšilo odolnost tabáku proti Botrytis cinerea. Stanovení resveratrolu ve vín kapilární zónovou elektroforézou P es všechna uvedená zjišt ní není u nás resveratrol ve vín sledován a na lahvích není obsah resveratrolu uvád n. Neexistuje jediná systematická studie o obsahu resveratrolu v eských i moravských vínech. Byla vyvinuta analyticka metoda stanovení resveratrolu ve vín, pomocí níž jsme schopni kvantifikovat cis- atrans-formu resveratrolu (viz obrázek). Rozlišení a následná kvantifikace obou t chto forem by mohla být velice užite ná vzhledem ke známému faktu, že ultrafialové zá ení p em uje trans-resveratrol na jeho cis-formu, takže je možné, že p íznivý ú inek resveratrolu ve vín souvisí také s pom rem koncentrací jeho cis- atrans- formy.

6 Zdroje resveratrolu Studie o zdravotních ú incích flavonoid obsažených ve vín p inesly i nový pohled na víno. Od 80. let se studiu fenolických látek, zvlášt stilben, jehož p edstavitelem je i resveratrol, zabývalo mnoho zahrani ních i tuzemských pracoviš. Fenolické látky tvo í ve vín velkou a komplexní skupinu slou enin. Nejvíce studovanou slou eninou z této skupiny je resveratrol (3,4,5 - trihydroxystilben). Resveratrol se nachází v celé ad rostlin (8). P írodní zdroje resveratrolu Resveratrol byl prvn izolován z podzemní ásti kýchavice velkokv té. Resveratrol byl dále nalezen ve více než 72 rostlinných druzích, které pat í systematicky do 31 rod a 12 eledí (je pochopitelné, že se zdokonalováním analytických metod po ty rostlinných druh obsahujících resveratrol zvyšují). ada t chto rostlin je b žnou sou ástí lidské diety, nap. vinné hrozny (a z nich víno jako nápoj), ada druh zeleniny a o echy (nap. arašídy). Pom rn bohatým a rozší eným zdrojem resveratrolu jsou práv hrozny révy vinné. St ední koncentrace resveratrolu v ervených vínech je cca 2 6 mg/l, v bílých vínech je jeho koncentrace nižší, cca 0,2 0,8 mg/l. To znamená, že 1mg resveratrolu je obsažen v 0,17 0,50 l erveného vína. U zeleniny je množství 1 mg resveratrolu obsaženo nap. ve 2,5 kg mrkve karotky, 2,2 kg ínského zelí, 1 kg kapusty hlávkové, 0,4 kg kapusty r ži kové nebo erveného zelí, 0,6 kg ervené epy nebo nap. 0,5 kg podzemnice olejné (burské o íšky) a 1,1 kg ajovníku ínského (zelený aj). Optimální je patrn kombinace konzumace zeleniny a vín, což odpovídá stravovacím zvyk m Francouz, kte í mají sou asn vysokou spot ebu tuk (11). Podle Kyselákové a kol. p edstavuje ervené víno v lidské výživ hlavní zdroj polyfenolických slou enin. 0,2 l erveného vína obsahují p ibližn 0,6 mg resveratrolu. Pr m rný p íjem resveratrolu z b žných potravin denn je asi 0,2 0,6 mg (8). Resveratrol jako antioxidant je citlivý na p sobení vzdušného kyslíku, izolace z p írodního materiálu je proto pom rn pracná. Ostatn kauzální otázkou z stává, pro resveratrol, jako potravní dopln k z rostlinného materiálu izolovat, když je možné hrozny révy vinné nebo zeleninu konzumovat v erstvém stavu nebo pít víno jako nápoj (13). Sou asn n které zdroje uvád jí, že resveratrol je látkou nepolárního charakteru, která není rozpustná ve vod. Víno je díky obsahu alkoholu (nepolárního rozpoušt dla) vhodným médiem, a proto je v této podob snáze dostupný (9). Resveratrol (triviální název) je svou strukturou 3,4,5-trihydoxystilben. Z jeho struktury je z ejmé, že mohou existovat dva geometrické isomery, trans - Ia a cis - Ib. V rostlinném materiálu se obvykle vyskytuje sm s obou isomer, v tšinou p evažuje trans-isomer. Resveratrol se vyskytuje rovn ž ve form glykosid (jsou známy trans- i cis-isomery) a také jsou v rostlinném materiálu p ítomny oligomery (p esn ji dehydrooligomery) resveratrolu, tzv. konstitutivní stilbeny, které jsou oxida ní produkty resveratrolu (15). Zdroj: Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, 603 (2001) Funkce resveratrolu v rostlin Resveratrol lze za adit mezi fytoalexiny, což jsou sekundární metabolity rostlin, které se za nou tvo it nov nebo ve zvýšené mí e jako odpov na stres (mechanické poškození, UV zá ení, ozon) nebo po napadení rostliny nepatogenními nebo avirulentními bakteriemi, viry i houbami. Je pravd podobné, že ve zralých hroznech je syntéza trans-resveratrolu nebo jeho glykosidu n jakým

7 zp sobem iniciována. Jedním z faktor je i uvedené mechanické poškození slupky bobulí, které indukuje i u neinfikovaných hrozn syntézu fytoalexin, z ejm jako preventivní ochranu p ed napadením plísn mi. P edpokládá se, že zdrojem trans-resveratrolu ve vín (jako nápoji) jsou polyfenolické slou eniny (konstitutivní stilbeny) extrahované ze slupek bobulí, zbytk t apin a stonk, ze kterých vzniká trans-resveratrol b hem dalších proces (12). Zdroje: (8) Kyseláková M., Balík J., Veverka J., T íska J., Vrcholová N., Totušek J., Lefnerová D.:Vina ský obzor 7-8, 357 (2003) (9) (11) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, (2001) (12) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, (2001) (13) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, 606 (2001) (15) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, (2001) Víno Bona Dea Bona Dea je první ervené eské víno s vyšším obsahem p írodního antioxidantu - resveratrolu, uvedené firmou ResVinia s tímto ozna ením na eský trh. Jednotlivé šarže erveného vína Bona Dea obsahují vyšší obsah resveratrolu, nej ast ji v rozmezí 4 9 mg/l. St ední koncentrace resveratrolu v bílých vínech je cca 0,2 0,8 mg/l, v ervených vínech bývá jeho koncentrace vyšší. Pitím p im eného množství erveného vína Bona Dea s vyšším obsahem resveratrolu získáváme zdraví prosp šnou látku, která p ízniv ovliv uje celý náš organismus. P ední léka ští odborníci doporu ují pití vína u muž maximáln 2 4 dcl, u žen mén 2 3 dcl vína každý den. Bona Dea 2011 pozdní sb r ResVinia, spol. s r.o. 269 K Bona Dea životní styl Stále více žen i muž se orientuje na zdravý životní styl a hovo í i o p íznivých ú incích antioxidant na lidský organizmus. Jedním z produkt, který obsahuje p írodní antioxidant resveratrol je víno. Bona D ea je první ervené eské víno s vyšším obsahem p írodního antioxidantu - resveratrolu, uvedené firmou ResVinia s tímto ozna ením na eský trh. St ední koncentrace resveratrolu se nej ast ji udává u bílých vín cca 0,2 0,8 mg/l, v ervených vínech je jeho koncentrace vyšší. Obsah resveratrolu ve vín je závislý na klimatických podmínkách, lokalit, odr d, ovliv uje ho doba sklizn a technologie zpracování. Práv doba sklizn a technologie zpracování je know how, které používá firma ResVinia p i výrob prvního eského erveného vína s vyšším obsahem resveratrolu. Jednotlivé šarže vína Bona Dea obsahují vyšší obsah resveratrolu, nej ast ji v rozmezí 4 9 mg/l. Z toho vyplývá, že pitím erveného vína Bona Dea s vyšším obsahem resveratrolu v p im eném množství získáváme zdraví prosp šnou látku, která p ízniv ovliv uje celý náš organismus. Naši p ední odborníci doporu ují u muž maximáln 2 4 dcl, u žen mén 2 3 dcl každý den, jiní odborníci doporu ují pití tohoto množství vína maximáln 5 dní v týdnu a pouze u zdravých lidí.

8

9

10 P íznivé ú inky vína a vliv na zdraví V moderní v d otázku p íznivého ú inku pití erveného vína otev el v roce 1819 irský léka Samuel Black, kdy poprvé popsal fenomén následn proslavený pod názvem francouzský paradox. Tímto termínem je ozna ována skute nost, že Francouzi p estože konzumují velké množství nasycených tuk trpí relativn nízkým výskytem akutních srde ních p íhod. První v decká studie vztahu mezi konzumací alkoholu a aterosklerózou byla zve ejn na v Journal of the American Medical Association v roce 1904 (7). P íznivé ú inky vína jsou dávány do souvislosti s obsahem fenolických látek, jejichž hlavním p edstavitelem je resveratrol. Komplexn jší poznatky o resveratrolu byly získány v osmdesátých letech minulého století, kdy p ístrojové vybavení (zejména HPLC) umožnilo sledovat jeho výskyt a koncentraci ve vinné rév, Vitis vinifera L. (Vitaceae ) (1). Následn byly zkoumány biologické vlastnosti resveratrolu a v ad studií bylo prokázáno, že resveratrol, jakožto polyfenol p írodního p vodu, je biologicky aktivní, má výrazné antioxida ní vlastnosti a pohlcuje volné radikály (2). Na základ výsledk ady studií se ukázalo pití vína v rozumném množství spíše zdravé nežli škodlivé. Soudím, že muži i ženy, kte í pravideln pijí malé množství alkoholu, jsou mén náchylní k nemocím a mají menší úmrtnost na srde ní onemocn ní a v bec menší úmrtnost ze všech p í in než ti, kte í trvale abstinují. Tato slova pronesl osmaosmdesátiletý emeritní profesor Oxfordské university Sir Richard Doll roku 1991 na kongresu v australském Syndey. Jeho slova nikdo nezpochybnil, nebo je váženou autoritou v oboru medicíny (mimo jiné nezvratn prokázal souvislost kou ení a rakoviny plic ) (14). Resveratrol, jako silný antioxidant, vykazuje široké projektivní p sobení na bu ky, tkán, orgány a celý organizmus. Mimo jiné se uvádí jeho schopnost bránit stárnutí bun k a organizmu nebo zpomalovat proces degenerace mozku p i n kterých neurologických onemocn ních (nap. Alzheimerova choroba ) (4). V sou asné dob ada pracoviš testuje biologické vlastnosti resveratrolu od antioxida ních vlastností a vlivu na aterosklerózu a kardiovaskulární choroby až po antimutagenní efekt a chemoprevenci nádorových onemocn ní (3). Koncentrace resveratrolu v ervených a bílých vínech P es jednozna ný názor, že pití malého množství jakéhokoliv alkoholu, ale p edevším vína, má p íznivý dopad na vznik a rozvoj aterosklerózy, a tím i na srde ní infarkt a mozkovou mrtvici, z stává stále otev ena otázka, jestli je skute n pití erveného vína prosp šn jší než pití vína bílého. Bílé víno na rozdíl od erveného má pouze minimální množství polyfenol a jeho antioxida ní kapacita je ve srovnání s erveným vínem velmi nízká. Antioxidant epikatechinu a quercetinu je v erveném vín desetkrát více než v bílém. D vodem, pro je v erveném vín více antioxidant, je skute nost, že se p i výrob erveného vína ponechává slupka hroznu po ur itou dobu fermentovat. Je to práv vinná slupka, která obsahuje flavonoidy. Bílé víno nez stává p i fermentaci na slupkách, a proto v n m flavonoidy scházejí. Množství flavonoid ovšem nezávisí zcela pouze na barv vína a technologii zpracování vinných hrozn, ale je ovlivn no také p dou, na které hrozny vyrostly, a na dalších faktorech, jako je nap. filtrace vína. Filtrací vína se m že odstranit 50 až 70 % flavonoid. Množství fenolových látek koreluje s množstvím taninu ve vín. ím v tší množství taninu víno obsahuje, tím v tší množství polyfenol v n m lze prokázat. Také suchá vína obsahují více flavonoid než vína mén suchá (20). St ední koncentrace resveratrolu v ervených vínech je cca 2 6 mg/l, v bílých vínech je jeho koncentrace nižší, cca 0,2 0,8 mg/l. To znamená, že 1mg resveratrolu je obsažen v 0,17 0,50 l erveného vína (11). Podle autor Kyseláková a kolektiv, p edstavuje ervené víno v lidské výživ

11 hlavní zdroj polyfenolických slo enin. 0,2 l erveného vína obsahují p ibližn 0,6 mg resveratrolu (16). Zdroje: (1) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, 602 (2001), citováno dle Langcake P., Pryce R. J.: Physiol. Plant Pathol. 9, 77 (1976), Langcake P., Cornford C. A.,Pryce R. J.: Phytochemistry 18, 1025 (1979), Langcake P., McCarthy W. V.: Vitis 18, 244 (1979), Langcake P.: Physiol. Plant Pathol, 18, 213 (1981), Pool R. M., Ureasy L. L., Frackelton A. S.: Vitis 20, 136 (1981), Barlass M., Miller R. M., Souhlas T. J.: Am. J. Enol. Vitic. 38, 65 (1987), Fritzemeier K. H., Kindl H.: Planta 151, 48 (1981), Ureasy L. L., Coffee M.: J. Am. Soc. Hortic. Sci. 113, 230 (1988), Hoos G., Blaich R.: Phytopathol. 129, 102 (1990), Siemann E. H., Ureasy L. L.: Am. J. Enol. Vitic. 43, 49,(1992), Krpeš C.: Vinohrad 1993, 21, Jeandet P., Bessis R., Sbaghi M., Meunier P., Trollat P.: Am. J. Enol. Vitic. 46, 1 (1995), Jeandet P., Bessis R., Sbaghi M., Meunier P.: J. Phytopathol. 143, 135 (1995) (2) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, 602 (2001) (3) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, 602 (2001) (4) cs.wikipedia.org/wiki/resveratrol (7) Le Cigarete and Vin Style 3, 51 (2009) (11) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, (2001) (14) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, 602, 608 (2001) (16) Kyseláková M., Balík J., Veverka J., T íska J., Vrcholová N., Totušek J., Lefnerová D.:Vina ský obzor 7-8, (2003) (17) (20) Víno a lé ebný potenciál resveratrolu Zdraví prosp šné látky obsažené ve vín, jejichž nejznám jším p edstavitelem je resveratrol, vykazují široké ochranné p sobení na bu ky, tkán, orgány a celý organizmus. Pro lidský organismus má resveratrol význam svými silnými antioxida ními a protirakovinnými ú inky (9). V sou asné dob ada pracoviš testuje biologické vlastnosti resveratrolu od antioxida ních vlastností a vlivu na aterosklerózu a kardiovaskulární choroby až po antimutagenní efekt a prevenci nádorových onemocn ní (3). Resveratrol ovliv uje metabolismus lipid (potla uje LDL cholesterol a zvyšuje HDL "dobrý" cholesterol) a inhibuje srážení krevních desti ek. P edpokládá se, že díky své schopnosti inhibovat androgenní receptory má pozitivní vliv na prevenci rakoviny prostaty. N které výzkumy nazna ují, že dokáže zesílit ú inek n kterých antiretrovirových lé iv. Jako silný antioxidant vykazuje široké projektivní p sobení na bu ky, tkán, orgány a celý organizmus. Mimo jiné se uvádí jeho schopnost bránit stárnutí bun k a organizmu nebo zpomalovat proces degenerace mozku p i n kterých neurologických onemocn ních (nap. Alzheimerova choroba.) (4). Pro jeho antioxida ní, protizán tlivé, antimutagenní aj. vlastnosti jsou jeho ú inky využívány v r zných dopl cích lidské výživy, v kosmetických a lé ebných p ípravcích (Jones, 1998) (8). Je zajímavé, že když v dci resveratrol izolovali a podávali pacient m v tabletách, jeho ú inek zdaleka nebyl takový, jako když ho lidé p ijímali ve vín (7). Jedním z d vod je skute nost, že ve vín je obsažena ada bioaktivních polyfenol a resveratrol je jen jedním z nich. K dalším pat í quercetin, katechin, genistein, apigenin, luteolin a další (mnohdy dosud neprozkoumané ) (9). Dále je pot eba vzít do úvahy i zp sob vst ebávání, metabolické pochody a biologickou dostupnost p írodního a syntetického resveratrolu (12). Obecn platí, že rostlinné polyfenoly jako slou eniny s antioxida ními vlastnostmi inhibují zhoubné nádorové bujení. Krom toho je resveratrol patrn jednou z hlavních složek rostlinných extrakt, které jsou využívány v orientální medicín k lé ení srde ních a nádorových onemocn ní (11). Zdroje: (3) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, 602 (2001) (4) cs.wikipedia.org/wiki/resveratrol (7) Le Cigarete and Vin Style 3, 51 (2009) (8) M., Balík J., Veverka J., T íska J., Vrcholová N., Totušek J., Lefnerová D.:Vina ský obzor 7-8, 357 (2003) (9) cs.wikipedia.org/wiki/víno_a_zdraví (11) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., K ísa B.: Chem. Listy 95, (2001) (12) Zendulka O.: Polyfenoly ve výživ jako možná prevence nádorových onemocn ní, diserta ní práce, 9 (2008)

12 Vyplatí se pít alkohol pro zdraví? Alkohol jenom škodí. ervené víno je dobré na srdce. Nejr zn jší podobná doporu ení si proti e í a nás p ivád jí do rozpak. Jak to s tím alkoholem a zdravím vlastn je? P ed více jak deseti lety vyšla z American College of Cardiology rada, která musela na mnohé zap sobit, jako by výrobci alkohol podplatili léka e: specialisté na srde ní choroby v USA doporu ili pravidelné pití alkoholu. Také výsledky výzkumu v N mecku dávaly americkým léka m za pravdu. U rozsáhlé studie MONICA se ukázalo, že z ú astník m li nejvyšší p edpokládanou délku života ti, kte í vypili denn 20 a 40 gram alkoholu. To odpovídá asi 0,2 až 0,4 litru vína nebo 0,6 až 1,2 litru piva. U žen bylo odpovídající množství alkoholu p ibližn o polovinu nižší. Desítky studií dokládají, že lidé, kte í pravideln a s mírou pijí alkohol, žijí v pr m ru déle než ti, kdo se alkoholu vyhýbají. Jak zdrav pít Pozitivní zdravotní p sobení m žeme zaznamenat prakticky u všech alkoholických nápoj. Podrobn jší analýza nám ale odhaluje, že požívání alkoholu m že mít p íznivé zdravotní ú inky jen u t ch, kte í pijí pravideln a s rozumem, ne však u t ch, kte í se opíjejí v nepravidelných odstupech. American Heart Association doporu uje: Pokud pijete, pijte st ídm. To znamená pro muže pr m rn jeden až dva drinky a pro ženy jeden drink denn. Drinkem se míní jedno pivo (cca 355 ml), víno (118 ml), nebo 44 ml 80% alkoholu (p epo et z uncí). Pití v tšího množství alkoholu zvyšuje riziko r zných nebezpe í, jako je alkoholismus, vysoký krevní tlak, obezita, mrtvice, rakovina prsu, sebevraždy a nehody. Rovn ž lze t žko ur it, u koho se z umírn ného pití vyvine alkoholismus. Zdali bude mít pití alkoholu p íznivé, nebo nep íznivé ú inky, záleží nejen na spot ebovaném množství, ale i na v ku a dalších vlastnostech konzumenta.

13 P íznivé látky v alkoholických nápojích Hlavní zdravotní p ínos st ídmého užívání alkoholu z ejm souvisí s jeho vlivem na rozvoj aterosklerózy neboli kornat ní tepen, které vzniká v d sledku ukládání tukových látek do st ny tepny, zvlášt v srde ní tepn, která zásobuje srdce. Více o nemoci: Arterioskleróza (též ateroskleróza) neboli kornat ní tepen Tyto nánosy snižují pr tok krve k srdci a mohou vést k formování sraženin, které ucpávající cévy, což m že vést k anginální bolesti na hrudi nebo p ímo k život ohrožujícímu srde nímu infarktu. Alkohol nebo n které v alkoholu obsažené látky jako resveratrol blokují slepování krevních desti ek a tím p edcházejí trombózám (srážení krve zaživa). (Mimochodem, aspirin m že snížit srážlivost krve podobným zp sobem.) Resveratrol dále pomáhá nejen v prevenci proti kardiovaskulárním onemocn ním, ale také proti cukrovce. Favoritem pro zdraví je víno, ale i související životní styl V tšina studií se dále shoduje v tom, že ze všech alkoholických nápoj obstálo nejlépe víno. Autor: Copyright 123RF Stock Photos Množství výzkum za více než t i desetiletí nazna uje, že st ídmé pití erveného vína snižuje riziko srde ního infarktu ve st edním v ku až tém o 50 procent. Lidé ze st edomo ské oblasti, kte í pravideln pijí ervené víno, mají prokazateln nejnižší riziko srde ních chorob. Víno má též protirakovinný ú inek, protože fenoly v n m obsažené fungují jako antioxidanty, zpomalují stárnutí bun k. Víno rovn ž chrání p ed tvorbou ledvinových kamen a zlepšuje ú inky inzulinu. Je jasné, že tyto pozitivní ú inky nep sobí samotný alkohol, ale zdá se, že to budou spíše ú inné látky, které se uvol ují z hrozn nebo vinných sud, pop ípad vznikají p i fermentaci. Nap íklad podle jedné studie z Kölnu pocházejí rozhodující ú inné látky z d ev ného sudu.

14 Pro ervené víno Mezi látkami, obsaženými v hroznové š áv, se nejvíce p íznivých zdravotních ú ink p ipisuje zmín né látce resveratrol. Zatímco p i výrob bílého vína se rmut (narušené slupky hrozn ) ihned lisuje a získává se istý mošt ke kvašení, p i výrob erveného vína se rmut z modrých hrozn nechá n kolik dní kvasit. Slupky tak z stávají v kontaktu s kvasící š ávou. ervené víno proto ve vyšší mí e než bílé obsahuje t ísloviny a resveratrol. N kte í odborníci nicmén p i ítají pozitivní korelaci mezi délkou života a st ídmým pitím, kterou dosv d ují mnohé studie, na vrub spíše faktor m životního stylu a zp sobu konzumace vína než samotnému alkoholu. Tyto faktory zahrnují zvýšenou fyzickou aktivitu, jídelní ek bohatý na zeleninu a ovoce a chudý co do nasycených tuk. P edpokládanou délku života u skupin piják vína, piva nebo tvrdých drink m že významn ovliv ovat i skute nost, že preference alkoholického nápoje se odvíjí od typu osobnosti: nap. víno pijí ast ji ženy, pivo neurotici, tvrdý alkohol ti, kdo cht jí posílit své ego. Pít, i nepít? American Heart Association nedoporu uje pít alkohol ani pro jeho potenciální preventivní p ínos proti kardiovaskulárním chorobám. Namísto toho doporu ují pro snížení cholesterolu a krevního tlaku konzultovat léka e, hlídat si váhu, pravideln cvi it, držet se p im eného jídelní ku. Neexistují v decké d kazy, že by pití alkoholických nápoj mohlo nahradit tyto konven ní prost edky. Alkohol by v bec nem l pít: Každý, kdo má osobní nebo rodinnou historii alkoholismu. Každý, kdo trpí n kterou z následujících potíží: hypertriglyceridemia, pancreatitida (zán t slinivky b išní), problémy s játry, n které krevní poruchy, srde ní selhání, nekontrolovaná hypertenze. T hotné ženy a pacienti, kte í berou léky, u nichž dochází k interakci s alkoholem. Pacienti, kte í berou aspirin, mají zvýšené riziko žalude ních problém, v etn krvácení žaludku. Užívání alkoholu m že tato rizika zvyšovat. Lidé, kte í pravideln užívají aspirin, by m li p estat pít, a dál brát aspirin. Pacienti, kte í jsou zvyklí st ídm pít, nemusejí být nuceni k abstinenci. Ochrana srdce se ovšem nem že stát záminkou ke zvyšování p ísunu alkoholu. St ídmé pití znamená podle obecné shody medicínských odborník v p ípad žen denn sklenici vína, u muž dv. St ží ale ur íme toto množství p esn. Vzhledem k tomu, že naši reakci na alkohol ovliv uje genetika, pohlaví a v k, bezpe né množství pro jednoho není bezpe ným pro druhého. Naše st žejní otázka již byla zodpov zena: Pokud nejste zvyklí pít, neza ínejte. Pokud již zvyklí jste, nep estávejte, ale pijte st ídm. Koneckonc, nepijeme p ece pro své zdraví, ale na zdraví.

15 Jaký alkohol je pro naše zdraví nejlepší Úvod Již mnoho let probíhají výzkumy, které prokazují p íznivý vliv konzumace alkoholických nápoj na celkovou a hlavn kardiovaskulární mortalitu, na níž mají nejv tší podíl infarkt myokardu, cévní mozková p íhoda, hypertenze, diabetes mellitus a jeho srde ní komplikace. Konzumace alkoholu zlepšuje i kvalitu života, prodlužuje jeho délku a zpomaluje p íznaky stárnutí. Jak se ukazuje, ú innou látkou, která stojí za p íznivými projevy vína, piva a jiných alkoholických nápoj, je samotný alkohol. Mechanismus p íznivého p sobení alkoholu Opomeneme-li protidesti kový ú inek zp sobený tím, že v jednom litru vína je obsaženo mg kyseliny acetylsalicylové a ješt vyšší množství jejích metabolit (kyseliny 2,3- a 2,5-dihydroxybenzoové), z stává na prvním míst skute nost, že vlivem alkoholu se p edevším zvyšuje koncentrace HDL cholesterolu. Dosud nevíme, ím je zvýšení koncentrace HDL cholesterolu zp sobeno. Pravd podobn je to inhibicí CETP, který transformuje HDL cholesterol na VLDL cholesterol. Inhibice CETP pak koncentraci HDL cholesterolu nesnižuje, naopak ji umož uje zvyšovat. O zvyšování hodnot HDL cholesterolu vlivem st ídmého pití alkoholu se ví již dlouho. Popisují to tém všichni auto i, kte í se problematikou pití alkoholu zabývají. Také p i naší studii se hodnota HDL cholesterolu statisticky významn zvýšila po konzumaci malého množství alkoholu ve form znovínského veltlínského vína. Podle údaj z literatury se zvýšení HDL cholesterolu ú astní až 70% podílem na celkovém p íznivém ú inku alkoholu. V lo ském roce tyto nálezy potvrdila rozsáhlá metaanalytická studie, která jednozna n prokázala, že p i pití alkoholu stoupá koncentrace HDL cholesterolu. Vzestup byl dokonce v tší než p i pokusech s jakýmikoli dosud dostupnými lé ivými látkami. Proto Americký ú ad pro kontrolu potravin a lé iv (FDA) doporu uje alkohol nejen pro prevenci a lé ení kardiovaskulárních i jiných onemocn ní, ale také pro lé bu všech pacient, kte í mají nízkou hodnotu HDL cholesterolu. Alkohol znesnad uje vznik embolizace koronárních a mozkových arterií tím, že snižuje agregabilitu desti ek. Snížení agregace krevních desti ek bylo nalezeno u zem d lc v jižní Francii, kte í pili v pr m ru 45 g alkoholu denn ve form vína. D ležité je práv asté, pravidelné pití, protože funkce desti ek se po ukon ení konzumace alkoholu rychle vrací k norm. Fibrinogen je plazmatická bílkovina, která je m n na trombinem na fibrin. Fibrin je základní sou ástí erveného trombu, který m že ucpat koronární nebo mozkovou tepnu. ím je hodnota fibrinogenu vyšší, tím ast jší je jak infarkt myokardu (o 84 %), tak cévní mozková p íhoda. Pití alkoholu snižuje koncentraci fibrinogenu a dochází také ke zm nám jeho struktury, které znesnad ují srážecí mechanismus. Pití alkoholu rovn ž zvyšuje fibrinolýzu. Krom toho alkohol zlepšuje funkci cévního endotelu a cévní elasticitu. Po jednorázovém vypití bílého nebo erveného vína se za šest hodin zlepšilo rozši ování brachiální tepny podmín né pr tokem krve tém trojnásobn. Také bylo prokázáno, že pití alkoholu dokáže až o 50 % zmenšit kalcifikaci koronárních arterií. Jako p í iny p íznivého p sobení alkoholu jsou uvád ny ješt další možnosti. Pat í k nim skute nost, že alkohol p ízniv ovliv uje zán tlivé zm ny. Úm rn velikosti dávek alkoholu snižuje hodnotu CRP a také hodnotu dalšího ukazatele zán tu, jímž je interleukin 6. Krom toho, jak víme, snižuje alkohol krevní tlak a koncentraci inzulinu v krvi a podle n kterých údaj zmenšuje stenózu koronárních tepen p i stresu a tím zv tšuje pr tok krve koronárním e išt m. Nabízí se ješt více vysv tlení, jak souvisí st ídmé pití se snížením rizika srde ního postižení, ale v sou asné dob je již jasné, že to, co zp sobuje, že alkoholické nápoje jsou zdraví prosp šné, není ani chmel, ani antioxidanty v ele s resveratrolem, ani kyseliny, cukry, minerálie, vitaminy a další sou ásti t chto nápoj, nýbrž alkohol sám. Podrobnosti o tom jsou uvedeny v naší knize.

16 Mají všechny druhy alkoholu stejné ú inky na lidské zdraví? V sou asné dob víme, že p íznivé ú inky alkoholických nápoj nezávisejí na tom, jaký druh alkoholu pijeme, jestli je to víno, pivo, nebo tvrdý alkohol, jako vodka, whisky, gin nebo destiláty a alkoholické drinky s tvrdým alkoholem. Bylo zjišt no, že riziko kardiovaskulárních chorob i dalších již zmín ných onemocn ní p ízniv ovliv ují všechny alkoholické nápoje, zatímco napodobeniny alkoholických nápoj, které však žádný alkohol neobsahují, tento p íznivý vliv postrádají. P esv d iv to ukázala již pom rn stará dánská studie. Auto i porovnali výsledky, které získali od osob, jež po dobu ty týdn konzumovaly ervené víno (muži celkem 38,3 g alkoholu a ženy 25,5 g alkoholu denn ), s výsledky u osob, které konzumovaly š ávu z ervených hrozn bez alkoholu nebo vodu p izp sobenou hroznové š áv s tabletou placeba, rovn ž bez alkoholu. Zjistili, že za ty i týdny stoupl u skupiny, která konzumovala víno, HDL cholesterol o 6 %. Naopak u skupiny, která pila nealkoholickou hroznovou š ávu, se hodnota HDL cholesterolu oproti p vodním hodnotám o 5 % snížila. U skupiny, která konzumovala pouze vodu s placebem, byl pokles hodnoty HDL cholesterolu ješt hlubší, až o 10 %. Srovnáme-li všechny skupiny, zjistíme, že rozdíl HDL cholesterolu mezi t mi, kdo pili skute n víno, a t mi, kdo nem li v nápojích žádný alkohol, byl %. U piják vína klesla také hodnota fibrinogenu (celkem o 5 %), zatímco u lidí, kte í pili nealkoholické nápoje, naopak stoupla o 10 % (p < 0,05). Další m ené hodnoty, jako faktor VIIc a VLDL cholesterol nebo triglyceridy, se mezi jednotlivými skupinami nelišily. Jednotlivé druhy alkoholu nemusejí p sobit stejn intenzivn a mohou být mezi nimi i významné rozdíly. Významné rozdíly však mohou být také v r zném p sobení téhož alkoholu na r zná onemocn ní. P sobení r zných druh alkoholu na snížení mortality u infarktu myokardu Rozlišením, který z alkoholických nápoj je nejú inn jší pro zabrán ní vzniku a mortality na infarkt myokardu, se zabývala celá ada studií r zných kvalit. První studií zásadního významu byla již pionýrská práce A. Selwyna St. Legera, který jednozna n prokázal, že nejlepší vliv na snížení mortality u akutního infarktu myokardu m lo st ídmé pití vína. Ovlivn ní úmrtnosti bylo mnohem v tší než p i pití drink tvrdého alkoholu. Pivo v tomto pr zkumu nem lo na mortalitu akutního infarktu myokardu žádný ochranný vliv. Pozd ji, v roce 1995, ukázala práce autor z Kodan, že riziko infarktu myokardu kleslo po pití vína o 56 %, p i dodržování pravidelného pití t ikrát až p tkrát denn. U mén astých konzument nebyl pokles rizika tak výrazný, ale pokles infarktu myokardu až tém o polovinu byl zaznamenán i p i pití pouze jednou týdn. Pokles rizika infarktu myokardu se objevil také po konzumaci piva. Byl však z eteln menší než po pití vína. Nejv tší, až tém o 30 %, byl p i konzumaci t í až p ti piv denn. Testování pití drink tvrdého alkoholu neukázalo žádný pokles, ani významný vzestup až do doby, než pili 3 5 drink denn. Potom již riziko naopak stoupalo až na OR 1,35 (tab. 1).

17 Podobné výsledky p inesly i další práce týkající se infarktu myokardu. Vybíráme z nich pouze n které. - Studie z Kalifornie ukázala, že pití vína bylo ú inn jší než pití piva. - Studie z Velké Británie, Švédska a Dánska: pití vína m lo lepší ú inek než pivo nebo drinky tvrdého alkoholu. - U žen v menopauze bylo víno lepší než alkoholické drinky nebo pivo. - U dosp lých bylo pití vína nejlepší a ochránilo proti úmrtí na infarkt myokardu o % více osob než pití drink tvrdého alkoholu. - U zdravotník v USA bylo pivo p i snižování rizika infarktu myokardu lepší než drinky tvrdého alkoholu. Pivo m lo p i konzumaci g alkoholu za den relativní riziko 0,58 a drinky tvrdého alkoholu 0,73 p i pití stejného množství alkoholu. - Metaanalýza osob: po vín kleslo riziko na 68 %, po pití piva byl pokles nesignifikantní. Další zajímavá studie srovnávala spot ebu alkoholu a jeho vztah k rizikovým faktor m kardiovaskulárních onemocn ní u více než muž ve Francii a u tém v Severním Irsku. Sledované osoby byly ve v ku let. Ve Francii se pilo vesm s víno, a to rovnom rn po celý týden. V Severním Irsku se pilo hlavn pivo a tvrdý alkohol a 60 % celé spot eby alkoholu bylo konzumováno v pátek a v sobotu. Ve Francii, kde se pilo p evážn víno, bylo výrazn mén kardiovaskulárních onemocn ní než v Severním Irsku. P íznivé p sobení r zných druh alkoholu na cévní mozkovou p íhodu Krom p íznivého ú inku r zných druh alkoholu na infarkt myokardu se podobný efekt projevuje také u cévní mozkové p íhody. Bylo to zjišt no v celé ad studií. V n kterých z nich nebylo zkoumáno, jestli se efekt lišil podle druhu konzumovaného alkoholu, v dalších ano, ale nebyl nalezen žádný rozdíl. Pouze v jedné studii, provedené u 224 mladých dívek a mladých žen, bylo zjišt no, že p i konzumaci alkoholu v množství g absolutního alkoholu byly jak hemoragická, tak ischemická forma cévní mozkové p íhody statisticky signifikantn sníženy (OR 0,38) pouze po vín. Ani pivo, ani alkoholické drinky nem ly žádný p íznivý ú inek.

18 P íznivé p sobení r zných druh alkoholu u senior V tšina autor prokazuje, že také u osob pokro ilého v ku je pití vína ú inn jší než pití piva nebo alkoholických drink. Bylo to prokázáno mimo jiné ve studii, do níž bylo zahrnuto lidí s vyšším ekonomickým postavením, kte í byli sledováni 29 let. Muži, kte í pili víno, m li celkovou úmrtnost nižší o 34 % a úmrtnost z kardiovaskulárních p í in o 48 % nižší než konzumenti drink tvrdého alkoholu. Konzumenti piva se ve snížení úmrtnosti od piják drink v bec nelišili. Pijáci vína m li také na konci pr zkumu nejlepší celkové zdraví i mentální schopnosti. Také IQ u starších osob bylo lepší po pití hroznového a rýžového vína (saké) než p i pití whisky nebo lokálního japonského nápoje. P íznivé p sobení jednotlivých druh alkoholu na délku života Délka života je ovlivn na již p íznivým p sobením alkoholu na mortalitu u r zných kardiovaskulárních chorob, zejména infarktu myokardu a cévní mozkové p íhody. Tato studie byla zam ena na délku života pod vlivem p evážné konzumace vína, piva a destilát. Bylo zjišt no, že nejdéle žili muži, kte í konzumovali p evážn víno. Žili o 2,5 let déle než muži, kte í konzumovali p evážn pivo nebo destiláty. Rozdíl mezi p evážnými pijáky vína a abstinenty byl nejv tší. Pijáci vína žili o p t let déle než osoby, které odmítaly alkoholické nápoje. Podíl jednotlivých druh alkoholu na jejich prosp šnosti se m že lišit v závislosti na regionálním pijáckém návyku Rozdílné výsledky p i testování jednotlivých druh alkoholu mohou být zavin ny také tím, že se v nich odráží regionální p evaha konzumace ur itého druhu alkoholu. Názor, že pití drink tvrdého alkoholu má p íznivý vliv na úmrtnost na infarkt myokardu, vznikl zejména ve Spojených státech amerických. To se projevilo ve výsledcích d ív jších studií, nap íklad u kohorty zdravotnických pracovník. Avšak práv v USA byly p evážn konzumovány drinky a vína jen málo. Teprve v posledních letech se i pití vína zvyšuje, zvlášt ve vyšších sociálních vrstvách, a m ní se sou asn také preference jednotlivých druh alkoholu. Naopak v regionech, kde není ve zvyku pít alkoholické drinky, m že p i testování vyjít, že alkoholické drinky nemají žádný význam. Stalo se to ve studii, kde byl po et piják drink tak malý, že inil pouze 6 % všech testovaných osob. Prosp šný ú inek piva m že vycházet zase lépe než u vína ve studiích z oblastí, v nichž je spot eba piva na prvním míst. Tak tomu je v Plzni nebo u Japonc usazených v Havaji, kdy bylo nalezeno p i snižování úmrtnosti na infarkt myokardu, že nejlepší je pivo. Proti tomu sv d í publikace z koda ské skupiny, která sledovala 11 let muž a žen ve v ku let, a zjistila, že p íznivý vliv vína na mortalitu se nezm nil, když pití vína tvo ilo pouze 1 30 % nebo více než 30 % celkové spot eby alkoholu. Souhrnn m žeme tedy konstatovat, že když zvážíme dosavadní výsledky výzkumných studií, který z alkoholických nápoj je pro upevn ní našeho zdraví nejlepší, vychází nám jako nejlepší pití vína. V sou asné dob to souvisí také s rostoucí tendencí pít tento kultivovaný nápoj. Rozhodující slovo k problematice o tom, který druh alkoholu je nejvhodn jší pít pro zlepšení zdravotního stavu, p inesla zpráva z Amerického kardiologického kongresu z lo ského roku, která potvrdila, že nejlepší ú inek ze všech alkoholických nápoj, nejen na úmrtí na infarkt myokardu, ale také na cévní mozkovou p íhodu, má víno. I když pokles rizika byl patrný rovn ž u jiných alkoholických nápoj, víno se ukázalo být nejlepší. Když je nejlepší víno, tak jaké? Je lepší pít víno perlivé, nebo pouze šampa ské, bílé, r žové nebo ervené, suché nebo s vyšším zbytkovým cukrem, mladé nebo staré? Zásadou p i pití vína je, že nám musí chutnat. To, jak nám bude chutnat, nezávisí pouze na kvalit vína, ale nejvíce na tom, v jaké situaci je pijeme, jakou máme náladu a spole nost, v jakém prost edí víno konzumujeme a podobn. N kdy se nám víno ze stejné lahve zdá v jiné situaci mén chutné než jindy, a stejná lahev vína m že také jinak chutnat na

19 za átku a jinak po delším pití. Opomineme-li zmín né individuální subjektivní rozdíly ve vínech, jde v zásad o to, rozlišit ú innost bílého a erveného vína. Francouzský léka a enolog Jules Guyot, který se zabýval kultivací vína, uvádí v knize vydané již v roce 1861 následující p sobení bílých a ervených vín: Bílá vína rozši ují intenzivn ji stimulativní p sobení na nervový systém. Jsou-li lehká, p sobí na orgány rychle a rozn cují všechny funkce. ervená vína naopak zp sobují trvalé uklidn ní nervového systému, sval i zažívacích funkcí. Jejich p sobení na organismus je tlumené a nadto prodlužuje nep epínané vzrušení Na obrázku je sídlo, ve kterém dr. Guyot žil a zem el. Záme ek je obklopen vinohrady a umož oval, aby se své vášni, kterou bylo vina ství, mohl v novat až do své smrti (obr. 1). My jsme v první studii, která byla provedena v eské republice, cht li porovnat vliv bílého a erveného vína domácího p vodu na vybrané rizikové faktory aterosklerózy u 50 zdravých muž pr m rného v ku 40 let. Z nich 36 % kou ilo. Vybrali jsme si železni á e z Nymburska, kde pití vína nebylo obvyklé, a u nichž se p edpokládalo, že s ohledem na namátkové kontroly alkoholu nebudou tito muži v práci pít alkohol. T mto dobrovolník m jsme nabírali krev na hodnocení koncentrace lipid a fibrinogenu, sledovali jsme krevní tlak a m ili také hodnoty glykémie. Rovn ž jsme se cht li p esv d it, že pití malého množství vína nepoškodí jejich jaterní funkce, a zajímalo nás, zda pitím neztloustnou. K testování jsme použili nejprve suché bílé Veltlínské víno ze Znovína, a. s., které m lo 11,5 % alkoholu a pouze 2,25 g/l cukru. Za rok ve stejném asovém období jsme pak testovali ervené Svatovav inecké víno stejné provenience se stejným obsahem alkoholu a pon kud vyšším obsahem cukru (3,20 g/l). Testovaní muži pili 375 ml vína neboli 43 g alkoholu denn kolem ve e e. Na po átku studie jsme je klinicky vyšet ili, zm ili jsme jim krevní tlak, zvážili jsme je a zm ili jejich výšku a odebrali krevní vzorek. Totéž vyšet ení jsme provedli za 14 dní poté. V té dob dostali také dávku vína na další dva týdny. Po dalších dvou týdnech jsme je vyšet ili, stejn jako p i prvních dvou vyšet eních, odebrali jsme jim krev a výsledky porovnali s prvním m ením p ed zapo etím konzumace vína. Každodenní pití bílého vína po velmi krátkou dobu, pouhých ty týdn, statisticky významn zvýšilo hodnoty HDL cholesterolu. P itom se nezm nil celkový ani LDL cholesterol. Výrazn se také zlepšil lipidový profil plazmy p sobící proti vzniku sklerotických plát. Výpo et protektivního skóre proti infarktu myokardu byl zlepšen. Na konci ty týdenního pití také významn klesla hladina fibrinogenu. Koncentrace triglycerid se u bílého vína zvýšila pouze zcela

20 nevýznamn, sledovaní neztloustli, krevní tlak se p i pití bílého vína ani po n m nezm nil. Pr m rné glykémie byly v rozmezí normálních hodnot a neukázalo se žádné poškození jaterního parenchymu. Testování erveného vína, které jsme provedli p íští rok ve stejném ro ním období stejným zp sobem, jaký byl použit u bílého vína, neprokázalo žádný p íznivý vliv tohoto vína ani na HDL cholesterol, ani na pokles fibrinogenu. V lo ském roce jsme našli další podporu názoru, že bílé víno je v prevenci srde ních chorob lepší než ervené. Vztah mezi st ídmým pitím a rizikem infarktu myokardu byl zjiš ován u známé skupiny amerických zdravotník, sledovaných celkem 12 let. P i st ídmém pití alkoholu byl pokles rizika úmrtí na infarkt myokardu jednozna n významn jší p i pití bílého než p i pití erveného vína. Názor, že pití erveného vína je nejlepší, se rozší il po vystoupení profesora Serge Renauda z Lyonu v listopadu roku 1991 v americké televizi a po publikaci jeho lánku spolu s M. de Lorgerillem v asopise Lancet.9 Auto i tvrdili, že p estože se ve Francii konzumuje daleko mén zdravá potrava než ve Spojených státech amerických, je tam podstatn nižší úmrtnost na infarkt myokardu než v USA. P í inou m lo být pití erveného vína. Od té doby se tomu íká francouzský paradox. Co by mohlo být p í inou francouzského paradoxu? ervené víno je podle n kterých zastánc pov ry o francouzském paradoxu lepší proto, že obsahuje více antioxidant než bílé víno. Skute nost, že by antioxidanty bez p ítomnosti alkoholu zavinily francouzský paradox nem žeme akceptovat. Bylo prokázáno, že antioxidanty podané bez alkoholu neú inkují proti infarktu myokardu v bec. V další práci uve ejn né v prestižním odborném americkém asopisu se rovn ž nepoda ilo najít žádný p íznivý ú inek antioxidant na snížení úmrtnosti na srde ní choroby. Možné je, že antioxidanty mohou p ízniv ú inkovat teprve tehdy, jsou-li obsaženy v alkoholu. Hledalo se dál, jak vysv tlit francouzský paradox o pití erveného vína a byl objeven resveratrol, kterého má ervené víno až stokrát více než víno bílé. Resveratrol je velice perspektivní molekula, která je schopna snížit po et kardiovaskulárních onemocn ní, zabránit vzniku rakoviny, p sobit proti zán t m a zejména oddálit stárnutí a prodloužit život. Všechno to však bylo prokázáno pouze v bun ných kulturách nebo u peka ského droždí, hmyzu, erv a u malých rybek, ale nikdo to neprokázal u lidí. Podle dávek používaných v experimentech by lov k musel vypít 200 až litr erveného vína denn, aby mohl o ekávat n jaký efekt z resveratrolu. Ale ani toto množství by nem lo žádnou nad ji, protože pokud by nebyl resveratrol obsažený ve vín rozložen sv tlem a okysli ením nebo p i konzumaci jídla, byl by tak rychle metabolizován, že by nem l as se projevit p íznivými ú inky známými z experiment na bun ných kulturách. Snaha zvýšit p ísun resveratrolu v tabletové form se neukázala ú inná, a proto firma Glaxo výrobu resveratrolu zastavila. Navíc v letošním roce ot áslo mediálním sv tem odvolání pad latele výsledk o resveratrolu a vín, jímž byl slavný léka, vydavatel odborných asopis, profesor Dipak K. Das (obr. 2).

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg OK Omega-3 Complete posiluje činnost srdce - kardiovaskulární systém, je více zaměřená na srdce než Gama a Omega snižuje hladinu cholesterolu i když dokáže plně nahradit léky, nemá vedlejší účinky a nevzniká

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101 ÚVOD 3 Obsah Úvod 4 1. Nastartujte svůj den 11 2. Polévky a předkrmy 21 3. Lehké svačiny a obědy 33 4. Hlavní chod 47 5. Přílohy 91 6. Moučníky a dezerty 101 7. Domácí pečivo 113 Seznam receptů a jejich

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny.

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny. 1. Kvasné nádoby a kvašení. 1.1 Kvasné nádoby. Ovocné pálenky. V minulosti se používaly dřevěné kádě nebo sudy a v současnosti se nejčastěji používají plastové sudy. Tyto nesmí být od nevhodných popř.

Více

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

Pavlína Kyjovská 386415

Pavlína Kyjovská 386415 Pavlína Kyjovská 386415 patří mezi klasické narkomanie, vytváří typické farmakologické i psychické závislosti Farmakologicky účinnou látkou je alkaloid nikotin (obsažen v tabáku). Na nervový systém může

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

ALKOHOL A ZDRAVÍ. Milan Šamánek, Zuzana Urbanová*

ALKOHOL A ZDRAVÍ. Milan Šamánek, Zuzana Urbanová* ALKOHOL A ZDRAVÍ Milan Šamánek, Zuzana Urbanová* Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol, Praha *Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a FVL, Praha ALKOHOL JE BUNĚČNÝ JED A NÁVYKOVÁ DROGA

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

JakHubnout. Tloustneme dovnitř obezita nebolí, ničí vás pomalu. duben 2015. Podkožní tuk Viscerální tuk

JakHubnout. Tloustneme dovnitř obezita nebolí, ničí vás pomalu. duben 2015. Podkožní tuk Viscerální tuk duben 2015 JakHubnout NEW Podkožní tuk Viscerální tuk Vliv tuku při tloustnutí na játra, slinivku, plíce Výsledky DIET TESTU 4 200 ŽEN Tloustneme dovnitř obezita nebolí, ničí vás pomalu Tisíce žen už to

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), mj. i

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Éčka v potravinách. Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha

Éčka v potravinách. Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha Éčka v potravinách Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha Éčka jsou spolu s chemickými kontaminanty považována neodborníky za největší riziko z potravin současné doby. Jsou velmi častým

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti

AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti RAPID SLIM Máte pocit, že si vaše tělo ukládá stále více tuku do zásoby? Vyzkoušela

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_124 Jméno

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Chemické látky v našem životě

Chemické látky v našem životě Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D. 28. 2. 2014 Název vzdělávacího programu: Cíl: Materiál seznamuje účastníky s výběrem látek,

Více

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu Alopecie (plešatost) Ztráta vlasů známá jako plešatost je poměrně obvyklá. Projevuje se postupným řídnutím vlasového porostu až jeho rozsáhlou ztrátou. Můžeme ztratit 20-60 vlasů a může to být stav normální.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Autor: Jana Števková, Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D. Antitrombotická terapie Antitrombotická terapie je součásti léčby mnohých kardiovaskulárních

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY BIOKATALYZÁTORY I. Obecné pojmy - opakování: Katalyzátory látky, které ovlivňují průběh katalyzované reakce a samy se přitom nemění. Dělíme je na: pozitivní (aktivátory) urychlující reakce negativní (inhibitory)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls105812/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody 3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody Přirozená měna obyvatel je základem demografických procesů ve smyslu bilance živě narozených a zemřelých. Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel

Více

ČESKÝ VOLIČ. Červenec 2013

ČESKÝ VOLIČ. Červenec 2013 ČESKÝ VOLIČ Červenec 2013 Herzmann s.r.o., Otopašská 12/806, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147461, IČ 285 18 390, DIČ CZ 285 18 390 Úvod

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ Marocké zlato ARGANOVÝ OLEJ ARGANOVÝ OLEJ ZEMĚ PŮVODU Stromy Argania Spinosa rostou v jihozápadním Maroku Arganový olej, který Vám přinášíme, pochází z produkce regionu Agadir ARGANIA SPINOSA SVATÝ STROM

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností 1 Světový den boje proti AIDS nám připomíná důležitost prevence V prosinci si svět připomíná Světový den boje proti AIDS a také to, jak je

Více

KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE

KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE Výživový systém GU byl pečlivě sestaven a vytvořen tak, aby podpořil výkon sportovce dostatečnou hydratací, kvalitní energií a následnou regenerací

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 14. prosince 2007 PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN. ZÁVĚRY STÁLÉHO VÝBORU PRO POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC A ZDRAVÍ ZVÍŘAT 1 Obsah ÚVOD...3 I.

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Léky pomáhají, ale také ubližují

Léky pomáhají, ale také ubližují Léky pomáhají, ale také ubližují (převzato z čas. Jonathan, zdroj Mladá fronta dnes a idnes, 3. a 4. 6. 2001, autor Martina Riebauerová) Spotřeba léků se za deset let zdvojnásobila. Léky lidi poškozují

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe

HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe Zdraví a životní styl Determinanty kardiovaskulárních onemocnění ve střední a východní Evropě Mezinárodní kohortová studie UCL

Více

ANALERGIN NEO Potahované tablety 20 x 5 mg

ANALERGIN NEO Potahované tablety 20 x 5 mg ANALERGIN NEO Potahované tablety 20 x 5 mg Příbalová informace: informace pro uživatele Analergin Neo 5 mg potahované tablety levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Nabídka programů pro podniky

Nabídka programů pro podniky Nabídka programů pro podniky HRA O ZDRAVÍ program pro podporu zdraví zaměstnanců Stručný obsah programu: Zaměstnanci si v průběhu celého roku při opakovaných setkáváních formou interaktivní hry a soutěží

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení Slovník pojmů z oblasti krizového řízení Aktuální toxicita je krátkodobé působení vyšší dávky jedovaté (toxické) látky na zdraví člověka nebo jiných živých organismů. Může se projevit při havárii s toxickou

Více

Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku

Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku Dagmar Dzúrová, Ladislav Csémy, Jana Spilková a Michala Lustigová (eds.) Období dospívání představuje v epidemiologickém výzkumu chování specifické, a pro další

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

MOŽNÁ EŠENÍ KALAMITNÍHO VÝSKYTU KOMÁR P I POVODNÍCH

MOŽNÁ EŠENÍ KALAMITNÍHO VÝSKYTU KOMÁR P I POVODNÍCH MOŽNÁ EŠENÍ KALAMITNÍHO VÝSKYTU KOMÁR P I POVODNÍCH Libor Folwarczny Abstrakt: P i komplexním ešení povodní v posledních letech stále ast ji vystupuje do pop edí pot eba komplexního p ístupu v otázce kalamitního

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ KDO jsou naši nejnebezpečnější NEPŘÁTELÉ? KDE se skrývají a ODKUD se berou? JAK se proti nim dokáže naše tělo BRÁNIT? A můžeme mu v té obraně NĚJAK POMOCI Pamatujete

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DELESIT 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum5 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech

Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech Pplk.MVDr.Vladimír Žákovčík Kpt.MVDr. Daniel Cihlář, Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín Jedním z prvořadých úkolů vojenské

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více