PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013"

Transkript

1 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA ROK 2013 JSME PŘÁTELSKÁ NEMOCNICE, STARÁME SE O VAŠE ZDRAVÍ Vize Pardubické krajské nemocnice, a.s. Moderní nemocnice poskytující komplexní péči ve všech medicínských oborech Vůdčí úloha ve zdravotnictví Pardubického kraje Vysoká kvalita zdravotní péče a služeb, vstřícný vztah k nemocným Finanční stabilita Budování a rozvoj mezioborových center Koordinovaná spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními Pardubického kraje a s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Výuková základna Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Střední zdravotnické školy Pardubice, NCO a NZO a lékařské fakulty UK Hradec Králové Hodnoty Pardubické krajské nemocnice, a.s. Chceme být otevření a přátelští vůči klientům, pacientům a jejich blízkým Usilujeme o vysokou kvalitu a ekonomickou účinnost veškerých činností Chováme se navzájem korektně a rozvíjíme týmovou spolupráci Podporujeme odborný růst zaměstnanců Investujeme do obnovy nemocnice i do rozvoje nových diagnostických a léčebných postupů Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 2 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

3 Obsah Článek Název kapitoly 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a úvodní slovo ředitele 2. Profil společnosti Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle 19 odst. 5 zákona o účetnictví Organizační složka 3. Události roku Kliniky a oddělení 5. Úsek ošetřovatelské péče 6. Personální a mzdová politika, pracovně právní vztahy Vzdělávání a odborná praxe 7. Řízení kvality 8. Projekty a rozvoj Předpokládaný vývoj Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 9. Provozně-technický úsek Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 10. Ekonomické informace 11. Investice 12. Sponzoři a dárci 13. Dotace a granty 14. Klinické studie Přílohy 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti 16. Účetní výkazy rozvaha 17. Účetní výkazy výkaz zisků a ztrát 18. Příloha účetní závěrky 19. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 20. Zpráva nezávislého auditora o ověření oddělené evidence vybraných oddělení 21. Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a o prověrce zprávy o vztazích 22. Zpráva dozorčí rady Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 3 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

4 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Členové společného představenstva nemocnic Pardubického kraje ve spolupráci s jejich řediteli a dalšími zaměstnanci připravovali po celý rok 2013 podklady k plánované fúzi nemocnic. Jsme v pravidelném pracovním kontaktu s ředitelem Tomášem Gottvaldem, ekonomickou ředitelkou Martinou Kynclovou, účetními a dalšími odborníky Pardubické krajské nemocnice. Za práci i pomoc při řešení obtížných úkolů jim od srdce děkuji. V únoru 2013 jsme dostali od Rady kraje úkol zpracovat Scénář stabilizace nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje, který jsme předložili krajským zastupitelům v červnu 2013 a ti záměr fúze následně schválili. Základním pilířem projektu je vytvoření jedné akciové společnosti sloučením pěti stávajících nemocnic. Vycházeli jsme ze zadání, že Pardubický kraj jako jejich vlastník má v úmyslu zachovat nemocnice ve svém stoprocentním vlastnictví, všechny s akutní péčí, veřejné, bez vstupu strategického partnera, bez pronájmu někomu jinému. Lékem na jejich udržení je sjednocení řízení pěti současných akciových společností. Jedná se o krok existenčně nezbytný, s dobrou perspektivou. Přesto budoucí proces společného soužití může vnášet a také vnáší jistou míru nejistoty mezi odbornou i laickou veřejnost, což je průvodní jev každé změny. Za uplynulých deset let posílil Pardubický kraj rozpočet nemocnic téměř miliardou korun, aby mohly dál fungovat. V rozpočtovém určení daní krajů ale není na provoz nemocnic určena ani koruna a kraj má roční daňové příjmy 2,5 miliardy korun. Je jasné, že peníze, které kraj posílá do nemocnic, musejí chybět někde jinde, například ve školství, v sociální péči či v dopravě. Vytvoření silného subjektu s 3,5 tisíci zaměstnanci a 3,4 miliardy obratu je nesporně zásadní krok pro ekonomickou stabilitu. Právě pod jednou střechou, jsou schopny dalšího rozvoje. Bez uskutečnění navržených změn by se akutní krajské zdravotnictví zřítilo do finanční i odborné propasti. Jen spojením nemocnic bude možné nadále udržet rozsah kvalitní, bezpečné a dostupné akutní lůžkové péče a zároveň jejich ekonomickou životaschopnost. Přínosem bude organizačně jednodušší řízení jedné firmy. Jako velký subjekt v ČR budeme mít silnější vyjednávací pozici vůči plátcům zdravotní péče, tj. zdravotním pojišťovnám, a lepší vyjednávací pozici vůči dodavatelům léků a zdravotního materiálu. Jako jedna velká firma budeme více odolní proti negativním vnějším vlivům, jakými jsou úhradová vyhláška, podmínky personálního a technického vybavení či nároky ministerstva zdravotnictví či odborných lékařských společností, které stanovují podmínky pro vlastní poskytování péče v jednotlivých odbornostech. Spojení do celku zlepšuje řízení nákladů a zajistí jednotnou personální politiku včetně udržení kvalitního zdravotnického personálu. V návrhu je jedna společná vnitřní organizační jednotka pro obslužné a technické činnosti. Úspory přinesou společné nákupy zdravotnických prostředků, materiálů i techniky. Rok, do kterého jsme vstoupili, bude naplněn náročnou prací, která je ostatně všem zaměstnancům nemocnice vlastní. Jsem přesvědčen, že vedle poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče společně zvládneme i fúzi nemocnic a že budeme společně rozvíjet akutní zdravotnictví v Pardubickém kraji. MUDr. Pavel Havíř, předseda představenstva Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 4 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

5 Úvodní slovo ředitele nemocnice České zdravotnictví v posledních letech není v jednoduché situaci. Rok 2013 v tomto směru nebyl výjimkou. Všechna zdravotnická zařízení včetně Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve větší či menší míře zápasí s ekonomickými problémy. Proto mě nesmírně těší, že Pardubická krajská nemocnice, a.s. v roce 2013 úspěšně pokračovala ve zlepšování ekonomické situace a ve stabilizaci akciové společnosti. Trvale od konce roku 2012 naše nemocnice nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, což se do té doby nikdy nedařilo. Provedli jsme řadu úsporných opatření v oblasti nákladů, jimiž jsme pozměnili dlouholeté zaběhnuté mechanismy, a podařilo se nám v některých oblastech šetřit. Ve spojení s personální stabilitou, příchodem nových odborníků na primářské posty a širokým spektrem prováděných výkonů se upevnila pozice naší nemocnice v rámci kraje. Jsem rád, že jsme úspěšní při čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Ministerstva zdravotnictví ČR a z evropských fondů na modernizaci přístrojové techniky, která ve zdravotnictví rychle zastarává. Bohužel v minulosti se průběžná obměna techniky nedařila, proto v současné době na řadě oddělení je potřeba situaci řešit. V září 2013 byl dokončen projekt Pardubická krajská nemocnice, a.s. přístrojové vybavení iktového centra, který byl z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 15 % hradil Pardubický kraj. Tento projekt navázal na rekonstrukci neurologické JIP z předchozího roku. Za bezmála 13,2 milionu korun bylo modernizováno vybavení iktového centra, což nám umožní dosáhnout lepších léčebných výsledků, rozšířit terapeutické možnosti a zkvalitnit rehabilitační postupy v péči o pacienty s cerebrovaskulárními onemocněními. V průběhu roku 2014 nastane kvalitativní posun rovněž v kardiovaskulární péči díky obměně přístrojové techniky, kterou můžeme provést po získání dotace ve výši 40 milionů korun z Integrovaného operačního programu pro spolupracující subjekty Komplexního kardiovaskulárního centra Fakultní nemocnice Hradec Králové, jež byla schválena na konci roku Rovným dílem se rozdělí mezi naši nemocnici a Kardiologické centrum AGEL, a.s. Na technologickou modernizaci pracoviště poskytujícího kardiovaskulární péči je rovněž určena účelová dotace Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 7 milionů korun. Obrovská příležitost na investice do zdravotnické techniky se před námi otevírá i na rok Jedná se o možnost získání více než 100 milionů korun z Regionálního operačního programu, což by nám umožnilo obnovit jako celek kompletní vybavení radiodiagnostického pracoviště a vyřešit kritickou situaci z pohledu intenzivní péče. Je nesmírně pozitivní, že v dubnu 2013 byla zahájena rozsáhlá stavební investice do naší nemocnice. Začala výstavba multioborového pavilonu, která je největší investiční akcí Pardubického kraje posledních let. Jeho hodnota po výběrovém řízení na stavební část dohromady s vybavením klesla z plánovaných 306 milionů na 201 milionů korun, z toho 171 milionů uhradí Regionální operační program NUTS II Severovýchod a zbytek Pardubický kraj. Stavba bude dokončena v říjnu 2014 a do nového pavilonu se přestěhují Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy, Infekční oddělení, stomatochirurgie a zubní pohotovost. Veřejnosti by měla sloužit na konci roku a podle potřeby může být budova v budoucnu využita i pro jiná oddělení při dalších fázích rekonstrukce nemocnice. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 5 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

6 Pardubickému kraji patří velké poděkování za tuto investici. Věřím, že budeme ve shodě i při další modernizaci nemocnice. Jako nutnost v nejbližším období vidím vybudování urgentního příjmu. A ještě lépe, kdyby se to podařilo s novým traktem operačních sálů a s centralizací intenzivní péče. Velkým plusem pro nemocnici byla rovněž modernizace prádelny. V první polovině roku 2013 došlo k instalaci nové špičkové technologie na základě smlouvy na energetickou revitalizaci objektů Pardubické krajské nemocnice, a.s., kterou uzavřel Pardubický kraj se společností Siemens v rámci desetiletého projektu řešeného metodou Energy Performance Contracting (EPC). Nemocnice má nyní k dispozici energeticky efektivní prádelnu, která je využitelná nejen pro vlastní potřeby, ale i pro externí zájemce. Zapomenout nelze ani na rekonstrukci lékárny pro veřejnost v areálu nemocnice, která proběhla v létě Zrenovované prostory nyní nabízejí příjemnější prostředí a zlepšený komfort pro klienty a zákazníky. Z výše uvedeného je patrné, že rok 2013 byl pro Pardubickou krajskou nemocnici, a.s. velmi pozitivní. Na tomto místě si dovolím všem zaměstnancům poděkovat za odvedenou práci a velké nasazení a zároveň vyjádřit přání, abychom všichni v tomto přístupu pokračovali i nadále, neboť nás čeká řada velkých a nelehkých úkolů. Na konci roku 2014 bude naše nemocnice usilovat o splnění podmínek akreditace, čemuž bude předcházet náročná příprava a značné pracovní nasazení každého z nás. Ještě předtím, 1. července 2014, proběhne fúze pěti nemocnic Pardubického kraje a vznik jedné, silné společnosti. Zmíním ještě dva cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Naše pracoviště jsou již součástí komplexních kardiovaskulárních center a iktových center. Chtěli bychom se zařadit rovněž mezi komplexní onkologická centra a nevzdali jsme se ani myšlenky na zařazení do sítě traumacenter. Věřím, že se nám společnými silami podaří všechny úkoly splnit, a že Pardubická krajská nemocnice, a.s. bude nadále špičkovým zdravotnickým zařízením, které je finančně stabilní, poskytuje kvalitní zdravotní péči a služby, je vstřícné k nemocným i jejich blízkým a bude dominantním pilířem nově vzniklé Nemocnice Pardubického kraje, a.s. MUDr. Tomáš Gottvald, ředitel Pardubice 17. března 2014 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 6 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

7 2. Profil společnosti Název společnosti Pardubická krajská nemocnice, a.s. Sídlo společnosti Kyjevská 44, Pardubice Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2628 Datum zápisu Datum zahájení činnost Právní forma akciová společnost Akcionář Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice IČ, DIČ , CZ Telefon , Internetová adresa Představenstvo Předseda představenstva MUDr. Tomáš Gottvald do MUDr. Pavel Havíř od Místopředseda představenstva: Ing. Jiří Benedikt od Členové představenstva MUDr. Tomáš Gottvald Ing. Josef Pejchl do Ing. Jan Kosla do Ing. Jiří Benedikt od MUDr. Pavel Havíř od Mgr. Eva Havlíková od do Ing. Josef Diessl od Ing. Petr Rudzan od Dozorčí rada Předseda JUDr. Martin Netolický, Ph.D. do Ing. Roman Línek, MBA od Místopředseda Ing. Roman Línek, MBA do JUDr. Martin Netolický, Ph.D. od Členové (řazeno podle abecedy) Ing. Josef Diessl do MUDr. Štěpánka Fraňková MUDr. Petr Geier od MUDr. David Kusý do Ing. Josef Pejchl od Ing. Ivan Pilip JUDr. Rudolf Skoupý MUDr. Petr Sůva Jiřina Špelinová Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 7 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

8 Předmět činnosti Předmět činnosti je souhrnně zapsán v obchodním rejstříku. Nejvýznamnějším předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb. Pardubická krajská nemocnice, a.s. poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech, provozuje lůžkovou následnou péči, domácí péči, základní i specializovanou diagnostickou péči a lékárnu. Pardubická krajská nemocnice, a.s. je součástí komplexních kardiovaskulárních center a iktových center. Pardubická krajská nemocnice, a.s. je také výukovou základnou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Střední zdravotnické školy Pardubice, NCO a NZO a lékařské fakulty UK Hradec Králové Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Informace o skutečnostech, které nastaly, až po rozvahovém dni, jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce této výroční zprávy. Organizační složka Pardubická krajská nemocnice, a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. Zpráva o stavu majetku společnosti Výše základního kapitálu společnosti činí Kč. Jediným zakladatelem akciové společnosti je Pardubický kraj. Základní kapitál společnosti je rozvržen na kusů kmenových akcií, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě Kč, znějících na jméno, přičemž s každou akcií je spojen jeden hlas. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Vedení společnosti Ředitel Ekonomická ředitelka Náměstek pro léčebně-preventivní péči MUDr. Tomáš Gottvald Ing. Martina Kynclová MUDr. Roman Michálek Hlavní sestra Bc. Iva Kubátová, MSc do Mgr. Lucie Mlatečková od Úsek provozně-technický vedoucí úseku Pavel Ježek do Ing. Miloslava Chovančáková, MBA pověřena řízením od do Úsek centrálního nákupu vedoucí úseku Mgr. Michal Báča od do Ing. Milan Brzek od Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 8 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

9 Změny ve statutárních orgánech a ve vedení akciové společnosti v roce 2013 Změna v osobách členů představenstva: Z funkce člena představenstva byl dnem odvolán Ing. Jan Kosla. Novým členem představenstva byl dnem jmenován Ing. Jiří Benedikt. Novým členem představenstva byl dnem jmenován MUDr. Pavel Havíř. Novým členem představenstva byla dnem jmenována Mgr. Eva Havlíková. Z funkce člena představenstva byl dnem odvolán Ing. Josef Pejchl. Z funkce člena představenstva byla dnem odvolána Mgr. Eva Havlíková. Novým členem představenstva byl dnem jmenován Ing. Josef Diessl. Novým členem představenstva byl dnem jmenován Ing. Petr Rudzan. Změna v osobě předsedy dozorčí rady a členů dozorčí rady: Dnem byl zvolen předsedou dozorčí rady Ing. Roman Línek, MBA. Dnem byl zvolen místopředsedou dozorčí JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Z funkce člena dozorčí rady byl dnem odvolán Ing. Josef Diessl. Dnem uplynulo funkční období člena dozorčí rady zvoleného za zaměstnance MUDr. Davida Kusého. Dnem vzniklo členství novému členovi dozorčí rady, kterým byl zvolen třetí zástupce za zaměstnance MUDr. Petr Geier. Dnem vzniklo členství novému členovi dozorčí rady, kterým byl jmenován za Pardubický kraj Ing. Josef Pejchl. Změna ve vedoucích pozicích akciové společnosti: Z funkce předsedy představenstva byl dnem odvolán MUDr. Tomáš Gottvald. Novým předsedou představenstva byl dnem zvolen MUDr. Pavel Havíř. Nově funkcí místopředsedy představenstva byl dnem zvolen Ing. Jiří Benedikt. Společné představenstvo nemocnic Pardubického kraje od března 2013 sídlí v Pardubické krajské nemocnici, a.s. v I. patře budovy ředitelství v Pardubicích. Do pozice asistentky představenstva nastoupila dne Bc. Kateřina Dundáčková do Na základě výběrového řízení byla vybrána na pozici asistentky představenstva od paní Markéta Hlavatá. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 9 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

10 Personální a organizační změny v roce 2013 Leden Ve výběrovém řízení byl do pozice primáře Infekčního oddělení vybrán MUDr. Petr Knížek, Ph.D. s termínem jmenování od 1. ledna Ve výběrovém řízení na pozici vrchní sestry Porodnicko-gynekologické kliniky byla jmenována Petra Zajíčková od 1. ledna Ke stejnému datu byla pověřena funkcí staniční sestry na Porodnicko-gynekologické klinice Lucie Bačovská. Na Oddělení cévní a plastické chirurgie byla dočasně pověřena pozicí vrchní sestry Monika Besperátová, a to do doby ukončení výběrového řízení na tuto nově obsazovanou funkci. Do funkce vedoucího Úseku centrálního nákupu byl jmenován Mgr. Michal Báča od 1. ledna Na Infekčním oddělení byla funkcí zástupkyně primáře pověřena MUDr. Jana Adamčíková od 7. ledna Únor Na Oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky je od 1. února 2013 pověřen funkcí zástupce primáře MUDr. Miloslav Pirkl. Na základě výběrového řízení byla od 1. února 2013 na Oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky jmenována do funkce vrchní sestry paní Monika Besperátová. Současně byla na tomto oddělení pověřena výkonem funkce staniční sestry paní Hana Dvořáková. Březen Na základě výběrového řízení byl na Dětském oddělení jmenován od 1. března 2013 do funkce primáře MUDr. Marian Šenkeřík. Na základě výběrového řízení byl na Chirurgické klinice jmenován od 1. března 2013 do funkce primáře Chirurgického oddělení MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., v jehož gesci zůstává řízení centrálních operačních sálů. Od 11. března 2013 byl do funkce vedoucího lékaře JIP chirurgických oborů na základě výběrového řízení jmenován MUDr. Jiří Matyáš. Duben Od 1. dubna 2013 byl pověřen MUDr. Martin Šácha, Ph.D. funkcí zástupce primáře na Chirurgickém oddělení. Červen Dne ukončil v PKN pracovní poměr Ing. Michal Báča, vedoucí Úseku centrálního nákupu Červenec Do funkce vrchní sestry Dětského oddělení byla dne 22. července 2013 na základě výsledku výběrového řízení jmenována Mgr. Světlana Pohlová. Srpen Do pozice vedoucího úseku centrálního nákupu byl jmenován od 1. srpna 2013 Ing. Milan Brzek. Z pozice primáře Porodnicko-gynekologického oddělení odstoupil k 5. srpnu 2013 MUDr. Michal Tichý, který přešel do privátní gynekologické ambulance. Na Porodnickogynekologické klinice PKN dále pracuje ve zkráceném úvazku (0,2). Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 10 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

11 Dnem 8. srpna 2013 byl z funkce vedoucího Provozně-technického úseku odvolán Pavel Ježek. Řízením úseku byla dočasně pověřena Ing. Miloslava Chovančáková, MBA. Ke dni 31. srpna 2013 byl z funkce primáře Urologického oddělení odvolán MUDr. Karel Lucký. Září Na základě výsledku výběrového řízení byl od 1. září 2013 jmenován do pozice primáře Porodnicko-gynekologického oddělení Dr. med. Germund Hensel. Na základě výsledku výběrového řízení byl od 1. září 2013 do funkce primáře Urologického oddělení jmenován MUDr. Abdulbaset Hafuda. Změna na KACHT Chirurgické kliniky Od 2. září 2013 došlo ke změně struktury KACHT (komplexu ambulancí chirurgických a traumatologických) Chirurgické kliniky. Emergency a traumatologické ambulance jsou v gesci MUDr. Davida Kusého (vedoucí lékař Emergency a traumatologických ambulancí KACHT) a chirurgické ambulance v gesci MUDr. Miloslava Svobody (vedoucí lékař chirurgických ambulancí KACHT, do primář KACHT). Nelékařský personál je nadále veden vrchní sestrou Hanou Peškovou a je společný pro oba úseky. Cílem změn je posílení role Emergency a přijímání chirurgicky kriticky nemocných výhradně přes tento úsek. Rozsah poskytovaných zdravotních služeb se nemění. Říjen Dnem 31. října 2013 byla z funkce hlavní sestry odvolána Bc. Iva Kubátová, MSc. Listopad Na základě výběrového řízení byla od 1. listopadu 2013 do funkce hlavní sestry jmenována Mgr. Lucie Mlatečková. Dnem 1. listopadu 2013 nastoupili dva technici BOZP a PO, a to Ing. Petr Páleník a Ing. Josef Vamberský. Na sekretariát ekonomické ředitelky nastoupila 11. listopadu 2013 asistentka Bc. Pavla Burešová, která nahradila odcházející asistentku Jiřinu Zhánělovou. Prosinec Od 1. prosince 2013 byla pověřena funkcí zástupkyně primáře Dětského oddělení pro lůžkovou část Dětského oddělení a JIP větších dětí MUDr. Hana Černá. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 11 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

12 Organizační struktura Poznámky: od 1. března roku 2012 se z Provozně-technického úseku vyčlenilo Oddělení ICT a přešlo pod přímé řízení ekonomické ředitelky; součástí odd. služeb PKN je i referent vozového parku, referent provozu; součástí ref. údržby nemovitého majetku je i stavební technik; centrální dispečink zajišťuje sběr požadavků na údržbu a opravy veškerého vybavení PKN, vč. ICT. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 12 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

13 3. Události roku 1. ledna se narodilo první dítě roku 2013 v PKN. Byla to holčička Tereza Páníková, která na svět přišla ve 2.05 hodin. Na Nový rok se zde narodil ještě chlapeček Tomáš. V lednu Chirurgická klinika PKN zavedla do běžné praxe novinku v oblasti kolorektální chirurgie. Využívá patentovaný jednorázový trokar Endorec, který nahrazuje rektoskop a umožňuje použití běžného endoskopického instrumentária v rektu. 24. a 25. ledna se v kongresovém centru Univerzity Pardubice konal XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí České společnosti pro léčbu rány, jehož spolupořadatelem bylo Geriatrické centrum PKN. V průběhu ledna Ortopedické oddělení PKN zavedlo novinku při léčbě Dupuytrenovy kontraktury. K terapii byla poprvé použita neinvazivní léčba aplikací injekčního enzymového přípravku. V únoru vzniklo Vaskulární centrum, které spolu s Kardiocentrem je nedílnou součástí Komplexního kardiovaskulárního centra prvního stupně Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve spolupráci s FN Hradec Králové a KC AGEL, a.s. 14., 15., 21. a 22. února se na Transfuzním oddělení PKN konaly 2. Valentýnské odběry krve. Akce se zúčastnilo 324 dárců, z toho 78 prvodárců. 19. února se v rámci spolupráce s HC ČSOB Pojišťovna Pardubice uskutečnila prezentace PKN při utkání hokejové extraligy s Třincem. Hokejovým fanouškům přímo v ČEZ Areně PKN nabídla možnost několika preventivních vyšetření a poradnu pro odvykání kouření. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 13 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

14 V březnu Centrum pracovního lékařství PKN uspělo v tendru Ministerstva zdravotnictví ČR a obdrželo povolení k uznávání nemocí z povolání pro celé území Pardubického kraje a pro okres Havlíčkův Brod z Kraje Vysočina. Platnost tohoto rozhodnutí je od 1. dubna do 31. března V březnu Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy PKN nově společně s Plicní klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové vytvořilo Sdružené centrum pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních fibróz. Na konci března se uskutečnil workshop pod názvem Nové metody v operační technice plastiky předního zkříženého vazu a stabilizace ramene s použitím Toggleloc implantátu, který pořádalo Artroskopické centrum sportovní traumatologie PKN. 2. dubna byla v PKN zahájena největší investiční akce Pardubického kraje posledních let - výstavba nového multioborového pavilonu. Jeho hodnota po výběrovém řízení na stavební část klesla dohromady s vybavením z 306 milionů na 201 milionů korun, z toho 171 milionů uhradí Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Po dokončení se sem přesunou Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy, Infekční oddělení, Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (stomatochirurgie) a zubní pohotovost. V dubnu bylo Interní oddělení Interní kliniky PKN vyhlášeno pracovištěm měsíce v celosvětové studii na léčbu průjmů způsobených bakterií Clostridium difficile. 16. dubna se v rámci Světového dne hlasu konal den otevřených dveří na foniatrické (hlasové) ambulanci, který pořádala Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku PKN. V polovině dubna byla do provozu znovu uvedena prádelna PKN, která je nově vybavena zbrusu moderní technologií na špičkové evropské úrovni. Výměnu technologie zajistil Pardubický kraj, který uzavřel se společností Siemens smlouvu na energetickou revitalizaci objektů PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 14 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

15 1. května PKN spustila pilotní projekt internetového on-line objednání pacientů do vybraných ambulancí přes rezervační systém Webdiář. V první fázi je možné se objednat na ambulantní vyšetření na Oddělení dětské chirurgie a do specializovaných poraden Ušního, nosního, krčního oddělení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 5. května se v PKN uskutečnila instruktáž k hygieně rukou pro veřejnost v rámci Světového dne hygieny rukou. 6. května bylo znovu otevřeno zrekonstruované dětské hřiště před Dětským oddělením PKN. V květnu byla porodnice PKN zařazena mezi pět nejžádanějších běžných porodnic v České republice v průzkumu nejoblíbenějšího ženského portálu na českém internetu Žena.cz. 30. května se na malé scéně Východočeského divadla Pardubice Ve dvoře uskutečnil benefiční koncert pro Geriatrické centrum PKN, na němž hrály kapely Simulantenbande a TheGlassOnion (Beatles Revival). 30. května se v PKN konala odborná celostátní konference na téma Den pro zdravotníky, která završila osmý ročník dvoudenních Pardubických zdravotnických dnů. 30. května se v PKN konala osvětová akce pro veřejnost s poradnou pro odvykání kouření v rámci Světového dne bez tabáku. Na konci května na 5. česko-slovenském kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové byla oceněna publikace Krční metastázy, jejímž spoluautorem byl přednosta Kliniky otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku PKN MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. Získala Kutvirtovu cenu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pro nejlepší monografii roku Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 15 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

16 5. června v rámci oslav 60. výročí vzniku Psychiatrického oddělení se v areálu PKN pod širým nebem uskutečnila unikátní filmová projekce oscarového filmu Přelet nad kukaččím hnízdem českého režiséra Miloše Formana, kterou navštívilo přes 500 diváků. 10. června se uskutečnil slavnostní poklep na základní kámen stavby zbrusu nového multioborového pavilonu PKN za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. a prvního náměstka hejtmana zodpovědného za zdravotnictví Ing. Romana Línka, MBA. V polovině června na XVII. slovensko-českém kongresu o infekčních chorobách v Popradu obsadili MUDr. Šárka Wasserbauerová, emeritní primář MUDr. František Sedláček, MUDr. Jana Adamčíková a primář MUDr. Petr Knížek, Ph.D. třetí místo v soutěži posterů s prací nazvanou Leptospiróza - klinické zkušenosti z let 2008 až 2012 na Infekčním oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.. Od srpna je Centrum pracovního lékařství PKN nově vybaveno moderním přístrojem chladící vodní lázní pro vyšetření vodním chladovým testem a fotopletysmografii cév prstů horních končetin. 7. srpna byla slavnostně za účasti prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za zdravotnictví Ing. Romana Línka, MBA otevřena zrekonstruovaná lékárna pro veřejnost PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 16 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

17 27. a 28. srpna absolvovali basketbalisté BK JIP Pardubice před novým ročníkem Mattoni NBL zátěžové testy na Kardiologickém oddělení a Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy PKN. 11. září navštívila PKN Kateřina Zemanová, dcera prezidenta České republiky Miloše Zemana. Zajímala se o výživu a navštívila veřejnou lékárnu, Geriatrické centrum a JIP Interního oddělení. V průběhu září získala MUDr. Ivana Musilová, Ph.D. z Porodnicko-gynekologické kliniky PKN Sonkovu cenu za nejlepší práci v oblasti ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii za rok 2012 a vzápětí potřetí v řadě Výroční cenu Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti za nejlepší práci s ultrazvukovou tématikou publikovanou v roce září se již počtvrté konal Den nemocnice, nad nímž převzal záštitu hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Akce nabídla veřejnosti pestrý tříhodinový program skládající se z preventivních vyšetření a poraden, prohlídek některých oddělení a prostor a také z řady doprovodných prezentací. Na konci září byla dokončena modernizace vybavení Iktového centra PKN za téměř 13,2 milionu korun, která byla realizována v rámci projektu Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra. Byl z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbylých 15 % nákladů hradí Pardubický kraj. Na konci září MUDr. Lucie Bareková, primářka MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. z Oddělení klinické mikrobiologie, MUDr. Zuzana Halamíčková a primář MUDr. Petr Knížek, Ph.D. z Infekčního oddělení na Českém kongresu o infekčních nemocech získali Kredbovu cenu za první místo v sekci posterů za práci Výsledky sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v letech v Pardubické krajské nemocnici, a.s.. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 17 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

18 3. října PKN navštívil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Prohlédl si Geriatrické centrum, jednotku intenzivní péče Interního oddělení, stavbu multioborového pavilonu a zmodernizovanou jednotku intenzivní péče Neurologické kliniky. 7. a 8. listopadu se v kongresovém sálu AFI Palace v Pardubicích uskutečnil 8. ročník anesteziologické konference multioborového zaměření Křivánkovy dny. Na konferenci přijelo 320 účastníků, mezi nimiž byli i hosté ze Slovenska a Rakouska. 20. listopadu byla na Urologickém oddělení provedena historicky první plánovaná radikální cystektomie. Muže středního věku operoval primář MUDr. Abdulbaset Hafuda. V polovině listopadu vyšlo první číslo nového Zpravodaje Pardubické krajské nemocnice, a.s. Je koncipován jako čtvrtletník a bude veřejnosti nabízet pohled do dění v PKN a novinky či služby, které jsou připraveny. 13. listopadu Chirurgická klinika pořádala seminář na téma Ochrana pokožky v chirurgických oborech, který byl pro sestry z PKN i z jiných zdravotnických zařízení. Na konci listopadu Transfuzní oddělení získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL). Vůbec poprvé certifikát Auditu II všech pět laboratorních pracovišť PKN. 18. listopadu se Antibiotické středisko PKN připojilo k Evropskému antibiotickému dnu. V průběhu celého dne mohli zájemci získat informace o antibiotikech v lékárně pro veřejnost. 30. listopadu se na Ušním, nosním, krčním oddělení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve spolupráci s Nadačním fondem Dar sluchu konala akce Bílá sobota aneb komu sluchadla nestačí, při níž veřejnost mohla přijít na mimořádné vyšetření sluchu. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 18 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

19 Na začátku prosince obdržel dr. med. Germund Hensel, primář Porodnicko-gynekologické kliniky, osobní dopis s poděkováním za spolupráci s Mezinárodní urogynekologickou asociací IUGA (International UrogynecologicalAssociation) od jejího prezidenta dr. Willyho Davily. 12. a 13. prosince se na Transfuzním oddělení konal nábor nových dárců krve pod názvem Daruj krev s pardubickými hokejisty. Akce se zúčastnilo 128 lidí, z toho 25 prvodárců. 19. prosince se v rámci spolupráce s HC ČSOB Pojišťovna Pardubice uskutečnila další prezentace PKN při utkání hokejové extraligy s Kladnem, při níž mohli fanoušci přímo v ČEZ Areně absolvovat několik preventivních vyšetření. 20. prosince převzalo Oční oddělení unikátní dar pro léčbu dětí s tupozrakostí. Jde o dva tablety, v nichž je software Anna, který je elektronickou verzí Campbellova zrakového stimulátoru. Jeho autory jsou studenti Univerzity Pardubice Josef Brožek a Lumír Gago. 31. prosince v 5.16 hodin byla do babyboxu v PKN umístěna čerstvě narozená holčička. Bylo to druhé dítě nalezené v tomto babyboxu za dobu jeho existence. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 19 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

20 4. Kliniky a oddělení Klinika Přednosta, primář, Vrchní sestra, oddělení vedoucí lékař vrchní laborant/asistent Interní klinika Interní oddělení Kardiologické oddělení Chirurgická klinika Chirurgické oddělení Oddělení úrazové chirurgie Oddělení cévní a plastické chirurgie Centrální operační sály a centrální sterilizace Komplex ambulancí chirurgických a traumatologických MUDr. Petr Vojtíšek, CSc., pověřen řízením Interní kliniky MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D., primář MUDr. Petr Vojtíšek, CSc., primář doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D., přednosta kliniky MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., primář Bc. Alena Rabová Jiřina Špelinová Bc. Blanka Hošková MUDr. Martin Carda, primář Karolína Kopecká MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D., primář MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., primář MUDr. Miloslav Svoboda, primář do Od Emergency a traumatologické ambulance KACHT - MUDr. David Kusý, vedoucí lékař Chirurgické ambulance KACHT MUDr. Miloslav Svoboda, vedoucí lékař Monika Besperátová Ladislava Kašparová Hana Pešková Oddělení dětské chirurgie MUDr. Zbyněk Horák, primář Bc. Sabina Slavíčková Porodnickogynekologická klinika Porodnickogynekologické oddělení Neurologická klinika doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., přednosta kliniky do MUDr. Michal Tichý, primář od Dr.med. Germund Hensel, primář doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., přednosta kliniky Petra Zajíčková Neurologické oddělení MUDr. Petr Geier, primář Bc. Lenka Semencová Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 20 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za 1. pololetí 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 41 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA ROK 2012 JSME PŘÁTELSKÁ

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

PORADA HLAVNÍCH SESTER

PORADA HLAVNÍCH SESTER PORADA HLAVNÍCH SESTER MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 14.12.2010 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájen jení,, uvítání 15 min. Informace z odboru VZV Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků Vzdělávání zdravotníků Transformace specializačního vzdělávání 2 fáze 1. Fáze změna zákonů (lékaři a nelékaři) realizováno v roce 2008 1. Fáze praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů

Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů KVALITA A BEZPEČÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY Jedním ze základních pilířů Oblastní nemocnice Jičín a.s. je kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a snaha o předcházení možným rizikům. Sledováním nových

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 29. března 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav zdravotnických studií Název projektu: Využití moderních technologií a přístrojové techniky

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 3. dubna 2012 Česká Lípa Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Krajské zdravotní, a.s. NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z. NEMOCNICE MOST, o.z. NEMOCNICE TEPLICE, o.z. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z. Krajská zdravotní,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í V Praze dne 25.11.2016 Č. j.: MZDR 59330/2015-4/VLP *MZDRX00WU6EM* MZDRX00WU6EM Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný k

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více