PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013"

Transkript

1 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA ROK 2013 JSME PŘÁTELSKÁ NEMOCNICE, STARÁME SE O VAŠE ZDRAVÍ Vize Pardubické krajské nemocnice, a.s. Moderní nemocnice poskytující komplexní péči ve všech medicínských oborech Vůdčí úloha ve zdravotnictví Pardubického kraje Vysoká kvalita zdravotní péče a služeb, vstřícný vztah k nemocným Finanční stabilita Budování a rozvoj mezioborových center Koordinovaná spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními Pardubického kraje a s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Výuková základna Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Střední zdravotnické školy Pardubice, NCO a NZO a lékařské fakulty UK Hradec Králové Hodnoty Pardubické krajské nemocnice, a.s. Chceme být otevření a přátelští vůči klientům, pacientům a jejich blízkým Usilujeme o vysokou kvalitu a ekonomickou účinnost veškerých činností Chováme se navzájem korektně a rozvíjíme týmovou spolupráci Podporujeme odborný růst zaměstnanců Investujeme do obnovy nemocnice i do rozvoje nových diagnostických a léčebných postupů Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 2 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

3 Obsah Článek Název kapitoly 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a úvodní slovo ředitele 2. Profil společnosti Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle 19 odst. 5 zákona o účetnictví Organizační složka 3. Události roku Kliniky a oddělení 5. Úsek ošetřovatelské péče 6. Personální a mzdová politika, pracovně právní vztahy Vzdělávání a odborná praxe 7. Řízení kvality 8. Projekty a rozvoj Předpokládaný vývoj Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 9. Provozně-technický úsek Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 10. Ekonomické informace 11. Investice 12. Sponzoři a dárci 13. Dotace a granty 14. Klinické studie Přílohy 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti 16. Účetní výkazy rozvaha 17. Účetní výkazy výkaz zisků a ztrát 18. Příloha účetní závěrky 19. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 20. Zpráva nezávislého auditora o ověření oddělené evidence vybraných oddělení 21. Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a o prověrce zprávy o vztazích 22. Zpráva dozorčí rady Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 3 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

4 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Členové společného představenstva nemocnic Pardubického kraje ve spolupráci s jejich řediteli a dalšími zaměstnanci připravovali po celý rok 2013 podklady k plánované fúzi nemocnic. Jsme v pravidelném pracovním kontaktu s ředitelem Tomášem Gottvaldem, ekonomickou ředitelkou Martinou Kynclovou, účetními a dalšími odborníky Pardubické krajské nemocnice. Za práci i pomoc při řešení obtížných úkolů jim od srdce děkuji. V únoru 2013 jsme dostali od Rady kraje úkol zpracovat Scénář stabilizace nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje, který jsme předložili krajským zastupitelům v červnu 2013 a ti záměr fúze následně schválili. Základním pilířem projektu je vytvoření jedné akciové společnosti sloučením pěti stávajících nemocnic. Vycházeli jsme ze zadání, že Pardubický kraj jako jejich vlastník má v úmyslu zachovat nemocnice ve svém stoprocentním vlastnictví, všechny s akutní péčí, veřejné, bez vstupu strategického partnera, bez pronájmu někomu jinému. Lékem na jejich udržení je sjednocení řízení pěti současných akciových společností. Jedná se o krok existenčně nezbytný, s dobrou perspektivou. Přesto budoucí proces společného soužití může vnášet a také vnáší jistou míru nejistoty mezi odbornou i laickou veřejnost, což je průvodní jev každé změny. Za uplynulých deset let posílil Pardubický kraj rozpočet nemocnic téměř miliardou korun, aby mohly dál fungovat. V rozpočtovém určení daní krajů ale není na provoz nemocnic určena ani koruna a kraj má roční daňové příjmy 2,5 miliardy korun. Je jasné, že peníze, které kraj posílá do nemocnic, musejí chybět někde jinde, například ve školství, v sociální péči či v dopravě. Vytvoření silného subjektu s 3,5 tisíci zaměstnanci a 3,4 miliardy obratu je nesporně zásadní krok pro ekonomickou stabilitu. Právě pod jednou střechou, jsou schopny dalšího rozvoje. Bez uskutečnění navržených změn by se akutní krajské zdravotnictví zřítilo do finanční i odborné propasti. Jen spojením nemocnic bude možné nadále udržet rozsah kvalitní, bezpečné a dostupné akutní lůžkové péče a zároveň jejich ekonomickou životaschopnost. Přínosem bude organizačně jednodušší řízení jedné firmy. Jako velký subjekt v ČR budeme mít silnější vyjednávací pozici vůči plátcům zdravotní péče, tj. zdravotním pojišťovnám, a lepší vyjednávací pozici vůči dodavatelům léků a zdravotního materiálu. Jako jedna velká firma budeme více odolní proti negativním vnějším vlivům, jakými jsou úhradová vyhláška, podmínky personálního a technického vybavení či nároky ministerstva zdravotnictví či odborných lékařských společností, které stanovují podmínky pro vlastní poskytování péče v jednotlivých odbornostech. Spojení do celku zlepšuje řízení nákladů a zajistí jednotnou personální politiku včetně udržení kvalitního zdravotnického personálu. V návrhu je jedna společná vnitřní organizační jednotka pro obslužné a technické činnosti. Úspory přinesou společné nákupy zdravotnických prostředků, materiálů i techniky. Rok, do kterého jsme vstoupili, bude naplněn náročnou prací, která je ostatně všem zaměstnancům nemocnice vlastní. Jsem přesvědčen, že vedle poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče společně zvládneme i fúzi nemocnic a že budeme společně rozvíjet akutní zdravotnictví v Pardubickém kraji. MUDr. Pavel Havíř, předseda představenstva Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 4 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

5 Úvodní slovo ředitele nemocnice České zdravotnictví v posledních letech není v jednoduché situaci. Rok 2013 v tomto směru nebyl výjimkou. Všechna zdravotnická zařízení včetně Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve větší či menší míře zápasí s ekonomickými problémy. Proto mě nesmírně těší, že Pardubická krajská nemocnice, a.s. v roce 2013 úspěšně pokračovala ve zlepšování ekonomické situace a ve stabilizaci akciové společnosti. Trvale od konce roku 2012 naše nemocnice nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, což se do té doby nikdy nedařilo. Provedli jsme řadu úsporných opatření v oblasti nákladů, jimiž jsme pozměnili dlouholeté zaběhnuté mechanismy, a podařilo se nám v některých oblastech šetřit. Ve spojení s personální stabilitou, příchodem nových odborníků na primářské posty a širokým spektrem prováděných výkonů se upevnila pozice naší nemocnice v rámci kraje. Jsem rád, že jsme úspěšní při čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Ministerstva zdravotnictví ČR a z evropských fondů na modernizaci přístrojové techniky, která ve zdravotnictví rychle zastarává. Bohužel v minulosti se průběžná obměna techniky nedařila, proto v současné době na řadě oddělení je potřeba situaci řešit. V září 2013 byl dokončen projekt Pardubická krajská nemocnice, a.s. přístrojové vybavení iktového centra, který byl z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 15 % hradil Pardubický kraj. Tento projekt navázal na rekonstrukci neurologické JIP z předchozího roku. Za bezmála 13,2 milionu korun bylo modernizováno vybavení iktového centra, což nám umožní dosáhnout lepších léčebných výsledků, rozšířit terapeutické možnosti a zkvalitnit rehabilitační postupy v péči o pacienty s cerebrovaskulárními onemocněními. V průběhu roku 2014 nastane kvalitativní posun rovněž v kardiovaskulární péči díky obměně přístrojové techniky, kterou můžeme provést po získání dotace ve výši 40 milionů korun z Integrovaného operačního programu pro spolupracující subjekty Komplexního kardiovaskulárního centra Fakultní nemocnice Hradec Králové, jež byla schválena na konci roku Rovným dílem se rozdělí mezi naši nemocnici a Kardiologické centrum AGEL, a.s. Na technologickou modernizaci pracoviště poskytujícího kardiovaskulární péči je rovněž určena účelová dotace Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 7 milionů korun. Obrovská příležitost na investice do zdravotnické techniky se před námi otevírá i na rok Jedná se o možnost získání více než 100 milionů korun z Regionálního operačního programu, což by nám umožnilo obnovit jako celek kompletní vybavení radiodiagnostického pracoviště a vyřešit kritickou situaci z pohledu intenzivní péče. Je nesmírně pozitivní, že v dubnu 2013 byla zahájena rozsáhlá stavební investice do naší nemocnice. Začala výstavba multioborového pavilonu, která je největší investiční akcí Pardubického kraje posledních let. Jeho hodnota po výběrovém řízení na stavební část dohromady s vybavením klesla z plánovaných 306 milionů na 201 milionů korun, z toho 171 milionů uhradí Regionální operační program NUTS II Severovýchod a zbytek Pardubický kraj. Stavba bude dokončena v říjnu 2014 a do nového pavilonu se přestěhují Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy, Infekční oddělení, stomatochirurgie a zubní pohotovost. Veřejnosti by měla sloužit na konci roku a podle potřeby může být budova v budoucnu využita i pro jiná oddělení při dalších fázích rekonstrukce nemocnice. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 5 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

6 Pardubickému kraji patří velké poděkování za tuto investici. Věřím, že budeme ve shodě i při další modernizaci nemocnice. Jako nutnost v nejbližším období vidím vybudování urgentního příjmu. A ještě lépe, kdyby se to podařilo s novým traktem operačních sálů a s centralizací intenzivní péče. Velkým plusem pro nemocnici byla rovněž modernizace prádelny. V první polovině roku 2013 došlo k instalaci nové špičkové technologie na základě smlouvy na energetickou revitalizaci objektů Pardubické krajské nemocnice, a.s., kterou uzavřel Pardubický kraj se společností Siemens v rámci desetiletého projektu řešeného metodou Energy Performance Contracting (EPC). Nemocnice má nyní k dispozici energeticky efektivní prádelnu, která je využitelná nejen pro vlastní potřeby, ale i pro externí zájemce. Zapomenout nelze ani na rekonstrukci lékárny pro veřejnost v areálu nemocnice, která proběhla v létě Zrenovované prostory nyní nabízejí příjemnější prostředí a zlepšený komfort pro klienty a zákazníky. Z výše uvedeného je patrné, že rok 2013 byl pro Pardubickou krajskou nemocnici, a.s. velmi pozitivní. Na tomto místě si dovolím všem zaměstnancům poděkovat za odvedenou práci a velké nasazení a zároveň vyjádřit přání, abychom všichni v tomto přístupu pokračovali i nadále, neboť nás čeká řada velkých a nelehkých úkolů. Na konci roku 2014 bude naše nemocnice usilovat o splnění podmínek akreditace, čemuž bude předcházet náročná příprava a značné pracovní nasazení každého z nás. Ještě předtím, 1. července 2014, proběhne fúze pěti nemocnic Pardubického kraje a vznik jedné, silné společnosti. Zmíním ještě dva cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Naše pracoviště jsou již součástí komplexních kardiovaskulárních center a iktových center. Chtěli bychom se zařadit rovněž mezi komplexní onkologická centra a nevzdali jsme se ani myšlenky na zařazení do sítě traumacenter. Věřím, že se nám společnými silami podaří všechny úkoly splnit, a že Pardubická krajská nemocnice, a.s. bude nadále špičkovým zdravotnickým zařízením, které je finančně stabilní, poskytuje kvalitní zdravotní péči a služby, je vstřícné k nemocným i jejich blízkým a bude dominantním pilířem nově vzniklé Nemocnice Pardubického kraje, a.s. MUDr. Tomáš Gottvald, ředitel Pardubice 17. března 2014 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 6 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

7 2. Profil společnosti Název společnosti Pardubická krajská nemocnice, a.s. Sídlo společnosti Kyjevská 44, Pardubice Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2628 Datum zápisu Datum zahájení činnost Právní forma akciová společnost Akcionář Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice IČ, DIČ , CZ Telefon , Internetová adresa Představenstvo Předseda představenstva MUDr. Tomáš Gottvald do MUDr. Pavel Havíř od Místopředseda představenstva: Ing. Jiří Benedikt od Členové představenstva MUDr. Tomáš Gottvald Ing. Josef Pejchl do Ing. Jan Kosla do Ing. Jiří Benedikt od MUDr. Pavel Havíř od Mgr. Eva Havlíková od do Ing. Josef Diessl od Ing. Petr Rudzan od Dozorčí rada Předseda JUDr. Martin Netolický, Ph.D. do Ing. Roman Línek, MBA od Místopředseda Ing. Roman Línek, MBA do JUDr. Martin Netolický, Ph.D. od Členové (řazeno podle abecedy) Ing. Josef Diessl do MUDr. Štěpánka Fraňková MUDr. Petr Geier od MUDr. David Kusý do Ing. Josef Pejchl od Ing. Ivan Pilip JUDr. Rudolf Skoupý MUDr. Petr Sůva Jiřina Špelinová Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 7 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

8 Předmět činnosti Předmět činnosti je souhrnně zapsán v obchodním rejstříku. Nejvýznamnějším předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb. Pardubická krajská nemocnice, a.s. poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech, provozuje lůžkovou následnou péči, domácí péči, základní i specializovanou diagnostickou péči a lékárnu. Pardubická krajská nemocnice, a.s. je součástí komplexních kardiovaskulárních center a iktových center. Pardubická krajská nemocnice, a.s. je také výukovou základnou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Střední zdravotnické školy Pardubice, NCO a NZO a lékařské fakulty UK Hradec Králové Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Informace o skutečnostech, které nastaly, až po rozvahovém dni, jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce této výroční zprávy. Organizační složka Pardubická krajská nemocnice, a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. Zpráva o stavu majetku společnosti Výše základního kapitálu společnosti činí Kč. Jediným zakladatelem akciové společnosti je Pardubický kraj. Základní kapitál společnosti je rozvržen na kusů kmenových akcií, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě Kč, znějících na jméno, přičemž s každou akcií je spojen jeden hlas. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Vedení společnosti Ředitel Ekonomická ředitelka Náměstek pro léčebně-preventivní péči MUDr. Tomáš Gottvald Ing. Martina Kynclová MUDr. Roman Michálek Hlavní sestra Bc. Iva Kubátová, MSc do Mgr. Lucie Mlatečková od Úsek provozně-technický vedoucí úseku Pavel Ježek do Ing. Miloslava Chovančáková, MBA pověřena řízením od do Úsek centrálního nákupu vedoucí úseku Mgr. Michal Báča od do Ing. Milan Brzek od Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 8 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

9 Změny ve statutárních orgánech a ve vedení akciové společnosti v roce 2013 Změna v osobách členů představenstva: Z funkce člena představenstva byl dnem odvolán Ing. Jan Kosla. Novým členem představenstva byl dnem jmenován Ing. Jiří Benedikt. Novým členem představenstva byl dnem jmenován MUDr. Pavel Havíř. Novým členem představenstva byla dnem jmenována Mgr. Eva Havlíková. Z funkce člena představenstva byl dnem odvolán Ing. Josef Pejchl. Z funkce člena představenstva byla dnem odvolána Mgr. Eva Havlíková. Novým členem představenstva byl dnem jmenován Ing. Josef Diessl. Novým členem představenstva byl dnem jmenován Ing. Petr Rudzan. Změna v osobě předsedy dozorčí rady a členů dozorčí rady: Dnem byl zvolen předsedou dozorčí rady Ing. Roman Línek, MBA. Dnem byl zvolen místopředsedou dozorčí JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Z funkce člena dozorčí rady byl dnem odvolán Ing. Josef Diessl. Dnem uplynulo funkční období člena dozorčí rady zvoleného za zaměstnance MUDr. Davida Kusého. Dnem vzniklo členství novému členovi dozorčí rady, kterým byl zvolen třetí zástupce za zaměstnance MUDr. Petr Geier. Dnem vzniklo členství novému členovi dozorčí rady, kterým byl jmenován za Pardubický kraj Ing. Josef Pejchl. Změna ve vedoucích pozicích akciové společnosti: Z funkce předsedy představenstva byl dnem odvolán MUDr. Tomáš Gottvald. Novým předsedou představenstva byl dnem zvolen MUDr. Pavel Havíř. Nově funkcí místopředsedy představenstva byl dnem zvolen Ing. Jiří Benedikt. Společné představenstvo nemocnic Pardubického kraje od března 2013 sídlí v Pardubické krajské nemocnici, a.s. v I. patře budovy ředitelství v Pardubicích. Do pozice asistentky představenstva nastoupila dne Bc. Kateřina Dundáčková do Na základě výběrového řízení byla vybrána na pozici asistentky představenstva od paní Markéta Hlavatá. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 9 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

10 Personální a organizační změny v roce 2013 Leden Ve výběrovém řízení byl do pozice primáře Infekčního oddělení vybrán MUDr. Petr Knížek, Ph.D. s termínem jmenování od 1. ledna Ve výběrovém řízení na pozici vrchní sestry Porodnicko-gynekologické kliniky byla jmenována Petra Zajíčková od 1. ledna Ke stejnému datu byla pověřena funkcí staniční sestry na Porodnicko-gynekologické klinice Lucie Bačovská. Na Oddělení cévní a plastické chirurgie byla dočasně pověřena pozicí vrchní sestry Monika Besperátová, a to do doby ukončení výběrového řízení na tuto nově obsazovanou funkci. Do funkce vedoucího Úseku centrálního nákupu byl jmenován Mgr. Michal Báča od 1. ledna Na Infekčním oddělení byla funkcí zástupkyně primáře pověřena MUDr. Jana Adamčíková od 7. ledna Únor Na Oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky je od 1. února 2013 pověřen funkcí zástupce primáře MUDr. Miloslav Pirkl. Na základě výběrového řízení byla od 1. února 2013 na Oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky jmenována do funkce vrchní sestry paní Monika Besperátová. Současně byla na tomto oddělení pověřena výkonem funkce staniční sestry paní Hana Dvořáková. Březen Na základě výběrového řízení byl na Dětském oddělení jmenován od 1. března 2013 do funkce primáře MUDr. Marian Šenkeřík. Na základě výběrového řízení byl na Chirurgické klinice jmenován od 1. března 2013 do funkce primáře Chirurgického oddělení MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., v jehož gesci zůstává řízení centrálních operačních sálů. Od 11. března 2013 byl do funkce vedoucího lékaře JIP chirurgických oborů na základě výběrového řízení jmenován MUDr. Jiří Matyáš. Duben Od 1. dubna 2013 byl pověřen MUDr. Martin Šácha, Ph.D. funkcí zástupce primáře na Chirurgickém oddělení. Červen Dne ukončil v PKN pracovní poměr Ing. Michal Báča, vedoucí Úseku centrálního nákupu Červenec Do funkce vrchní sestry Dětského oddělení byla dne 22. července 2013 na základě výsledku výběrového řízení jmenována Mgr. Světlana Pohlová. Srpen Do pozice vedoucího úseku centrálního nákupu byl jmenován od 1. srpna 2013 Ing. Milan Brzek. Z pozice primáře Porodnicko-gynekologického oddělení odstoupil k 5. srpnu 2013 MUDr. Michal Tichý, který přešel do privátní gynekologické ambulance. Na Porodnickogynekologické klinice PKN dále pracuje ve zkráceném úvazku (0,2). Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 10 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

11 Dnem 8. srpna 2013 byl z funkce vedoucího Provozně-technického úseku odvolán Pavel Ježek. Řízením úseku byla dočasně pověřena Ing. Miloslava Chovančáková, MBA. Ke dni 31. srpna 2013 byl z funkce primáře Urologického oddělení odvolán MUDr. Karel Lucký. Září Na základě výsledku výběrového řízení byl od 1. září 2013 jmenován do pozice primáře Porodnicko-gynekologického oddělení Dr. med. Germund Hensel. Na základě výsledku výběrového řízení byl od 1. září 2013 do funkce primáře Urologického oddělení jmenován MUDr. Abdulbaset Hafuda. Změna na KACHT Chirurgické kliniky Od 2. září 2013 došlo ke změně struktury KACHT (komplexu ambulancí chirurgických a traumatologických) Chirurgické kliniky. Emergency a traumatologické ambulance jsou v gesci MUDr. Davida Kusého (vedoucí lékař Emergency a traumatologických ambulancí KACHT) a chirurgické ambulance v gesci MUDr. Miloslava Svobody (vedoucí lékař chirurgických ambulancí KACHT, do primář KACHT). Nelékařský personál je nadále veden vrchní sestrou Hanou Peškovou a je společný pro oba úseky. Cílem změn je posílení role Emergency a přijímání chirurgicky kriticky nemocných výhradně přes tento úsek. Rozsah poskytovaných zdravotních služeb se nemění. Říjen Dnem 31. října 2013 byla z funkce hlavní sestry odvolána Bc. Iva Kubátová, MSc. Listopad Na základě výběrového řízení byla od 1. listopadu 2013 do funkce hlavní sestry jmenována Mgr. Lucie Mlatečková. Dnem 1. listopadu 2013 nastoupili dva technici BOZP a PO, a to Ing. Petr Páleník a Ing. Josef Vamberský. Na sekretariát ekonomické ředitelky nastoupila 11. listopadu 2013 asistentka Bc. Pavla Burešová, která nahradila odcházející asistentku Jiřinu Zhánělovou. Prosinec Od 1. prosince 2013 byla pověřena funkcí zástupkyně primáře Dětského oddělení pro lůžkovou část Dětského oddělení a JIP větších dětí MUDr. Hana Černá. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 11 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

12 Organizační struktura Poznámky: od 1. března roku 2012 se z Provozně-technického úseku vyčlenilo Oddělení ICT a přešlo pod přímé řízení ekonomické ředitelky; součástí odd. služeb PKN je i referent vozového parku, referent provozu; součástí ref. údržby nemovitého majetku je i stavební technik; centrální dispečink zajišťuje sběr požadavků na údržbu a opravy veškerého vybavení PKN, vč. ICT. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 12 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

13 3. Události roku 1. ledna se narodilo první dítě roku 2013 v PKN. Byla to holčička Tereza Páníková, která na svět přišla ve 2.05 hodin. Na Nový rok se zde narodil ještě chlapeček Tomáš. V lednu Chirurgická klinika PKN zavedla do běžné praxe novinku v oblasti kolorektální chirurgie. Využívá patentovaný jednorázový trokar Endorec, který nahrazuje rektoskop a umožňuje použití běžného endoskopického instrumentária v rektu. 24. a 25. ledna se v kongresovém centru Univerzity Pardubice konal XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí České společnosti pro léčbu rány, jehož spolupořadatelem bylo Geriatrické centrum PKN. V průběhu ledna Ortopedické oddělení PKN zavedlo novinku při léčbě Dupuytrenovy kontraktury. K terapii byla poprvé použita neinvazivní léčba aplikací injekčního enzymového přípravku. V únoru vzniklo Vaskulární centrum, které spolu s Kardiocentrem je nedílnou součástí Komplexního kardiovaskulárního centra prvního stupně Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve spolupráci s FN Hradec Králové a KC AGEL, a.s. 14., 15., 21. a 22. února se na Transfuzním oddělení PKN konaly 2. Valentýnské odběry krve. Akce se zúčastnilo 324 dárců, z toho 78 prvodárců. 19. února se v rámci spolupráce s HC ČSOB Pojišťovna Pardubice uskutečnila prezentace PKN při utkání hokejové extraligy s Třincem. Hokejovým fanouškům přímo v ČEZ Areně PKN nabídla možnost několika preventivních vyšetření a poradnu pro odvykání kouření. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 13 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

14 V březnu Centrum pracovního lékařství PKN uspělo v tendru Ministerstva zdravotnictví ČR a obdrželo povolení k uznávání nemocí z povolání pro celé území Pardubického kraje a pro okres Havlíčkův Brod z Kraje Vysočina. Platnost tohoto rozhodnutí je od 1. dubna do 31. března V březnu Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy PKN nově společně s Plicní klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové vytvořilo Sdružené centrum pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních fibróz. Na konci března se uskutečnil workshop pod názvem Nové metody v operační technice plastiky předního zkříženého vazu a stabilizace ramene s použitím Toggleloc implantátu, který pořádalo Artroskopické centrum sportovní traumatologie PKN. 2. dubna byla v PKN zahájena největší investiční akce Pardubického kraje posledních let - výstavba nového multioborového pavilonu. Jeho hodnota po výběrovém řízení na stavební část klesla dohromady s vybavením z 306 milionů na 201 milionů korun, z toho 171 milionů uhradí Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Po dokončení se sem přesunou Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy, Infekční oddělení, Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (stomatochirurgie) a zubní pohotovost. V dubnu bylo Interní oddělení Interní kliniky PKN vyhlášeno pracovištěm měsíce v celosvětové studii na léčbu průjmů způsobených bakterií Clostridium difficile. 16. dubna se v rámci Světového dne hlasu konal den otevřených dveří na foniatrické (hlasové) ambulanci, který pořádala Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku PKN. V polovině dubna byla do provozu znovu uvedena prádelna PKN, která je nově vybavena zbrusu moderní technologií na špičkové evropské úrovni. Výměnu technologie zajistil Pardubický kraj, který uzavřel se společností Siemens smlouvu na energetickou revitalizaci objektů PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 14 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

15 1. května PKN spustila pilotní projekt internetového on-line objednání pacientů do vybraných ambulancí přes rezervační systém Webdiář. V první fázi je možné se objednat na ambulantní vyšetření na Oddělení dětské chirurgie a do specializovaných poraden Ušního, nosního, krčního oddělení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 5. května se v PKN uskutečnila instruktáž k hygieně rukou pro veřejnost v rámci Světového dne hygieny rukou. 6. května bylo znovu otevřeno zrekonstruované dětské hřiště před Dětským oddělením PKN. V květnu byla porodnice PKN zařazena mezi pět nejžádanějších běžných porodnic v České republice v průzkumu nejoblíbenějšího ženského portálu na českém internetu Žena.cz. 30. května se na malé scéně Východočeského divadla Pardubice Ve dvoře uskutečnil benefiční koncert pro Geriatrické centrum PKN, na němž hrály kapely Simulantenbande a TheGlassOnion (Beatles Revival). 30. května se v PKN konala odborná celostátní konference na téma Den pro zdravotníky, která završila osmý ročník dvoudenních Pardubických zdravotnických dnů. 30. května se v PKN konala osvětová akce pro veřejnost s poradnou pro odvykání kouření v rámci Světového dne bez tabáku. Na konci května na 5. česko-slovenském kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové byla oceněna publikace Krční metastázy, jejímž spoluautorem byl přednosta Kliniky otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku PKN MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. Získala Kutvirtovu cenu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pro nejlepší monografii roku Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 15 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

16 5. června v rámci oslav 60. výročí vzniku Psychiatrického oddělení se v areálu PKN pod širým nebem uskutečnila unikátní filmová projekce oscarového filmu Přelet nad kukaččím hnízdem českého režiséra Miloše Formana, kterou navštívilo přes 500 diváků. 10. června se uskutečnil slavnostní poklep na základní kámen stavby zbrusu nového multioborového pavilonu PKN za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. a prvního náměstka hejtmana zodpovědného za zdravotnictví Ing. Romana Línka, MBA. V polovině června na XVII. slovensko-českém kongresu o infekčních chorobách v Popradu obsadili MUDr. Šárka Wasserbauerová, emeritní primář MUDr. František Sedláček, MUDr. Jana Adamčíková a primář MUDr. Petr Knížek, Ph.D. třetí místo v soutěži posterů s prací nazvanou Leptospiróza - klinické zkušenosti z let 2008 až 2012 na Infekčním oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.. Od srpna je Centrum pracovního lékařství PKN nově vybaveno moderním přístrojem chladící vodní lázní pro vyšetření vodním chladovým testem a fotopletysmografii cév prstů horních končetin. 7. srpna byla slavnostně za účasti prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za zdravotnictví Ing. Romana Línka, MBA otevřena zrekonstruovaná lékárna pro veřejnost PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 16 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

17 27. a 28. srpna absolvovali basketbalisté BK JIP Pardubice před novým ročníkem Mattoni NBL zátěžové testy na Kardiologickém oddělení a Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy PKN. 11. září navštívila PKN Kateřina Zemanová, dcera prezidenta České republiky Miloše Zemana. Zajímala se o výživu a navštívila veřejnou lékárnu, Geriatrické centrum a JIP Interního oddělení. V průběhu září získala MUDr. Ivana Musilová, Ph.D. z Porodnicko-gynekologické kliniky PKN Sonkovu cenu za nejlepší práci v oblasti ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii za rok 2012 a vzápětí potřetí v řadě Výroční cenu Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti za nejlepší práci s ultrazvukovou tématikou publikovanou v roce září se již počtvrté konal Den nemocnice, nad nímž převzal záštitu hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Akce nabídla veřejnosti pestrý tříhodinový program skládající se z preventivních vyšetření a poraden, prohlídek některých oddělení a prostor a také z řady doprovodných prezentací. Na konci září byla dokončena modernizace vybavení Iktového centra PKN za téměř 13,2 milionu korun, která byla realizována v rámci projektu Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra. Byl z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbylých 15 % nákladů hradí Pardubický kraj. Na konci září MUDr. Lucie Bareková, primářka MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. z Oddělení klinické mikrobiologie, MUDr. Zuzana Halamíčková a primář MUDr. Petr Knížek, Ph.D. z Infekčního oddělení na Českém kongresu o infekčních nemocech získali Kredbovu cenu za první místo v sekci posterů za práci Výsledky sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v letech v Pardubické krajské nemocnici, a.s.. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 17 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

18 3. října PKN navštívil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Prohlédl si Geriatrické centrum, jednotku intenzivní péče Interního oddělení, stavbu multioborového pavilonu a zmodernizovanou jednotku intenzivní péče Neurologické kliniky. 7. a 8. listopadu se v kongresovém sálu AFI Palace v Pardubicích uskutečnil 8. ročník anesteziologické konference multioborového zaměření Křivánkovy dny. Na konferenci přijelo 320 účastníků, mezi nimiž byli i hosté ze Slovenska a Rakouska. 20. listopadu byla na Urologickém oddělení provedena historicky první plánovaná radikální cystektomie. Muže středního věku operoval primář MUDr. Abdulbaset Hafuda. V polovině listopadu vyšlo první číslo nového Zpravodaje Pardubické krajské nemocnice, a.s. Je koncipován jako čtvrtletník a bude veřejnosti nabízet pohled do dění v PKN a novinky či služby, které jsou připraveny. 13. listopadu Chirurgická klinika pořádala seminář na téma Ochrana pokožky v chirurgických oborech, který byl pro sestry z PKN i z jiných zdravotnických zařízení. Na konci listopadu Transfuzní oddělení získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL). Vůbec poprvé certifikát Auditu II všech pět laboratorních pracovišť PKN. 18. listopadu se Antibiotické středisko PKN připojilo k Evropskému antibiotickému dnu. V průběhu celého dne mohli zájemci získat informace o antibiotikech v lékárně pro veřejnost. 30. listopadu se na Ušním, nosním, krčním oddělení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve spolupráci s Nadačním fondem Dar sluchu konala akce Bílá sobota aneb komu sluchadla nestačí, při níž veřejnost mohla přijít na mimořádné vyšetření sluchu. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 18 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

19 Na začátku prosince obdržel dr. med. Germund Hensel, primář Porodnicko-gynekologické kliniky, osobní dopis s poděkováním za spolupráci s Mezinárodní urogynekologickou asociací IUGA (International UrogynecologicalAssociation) od jejího prezidenta dr. Willyho Davily. 12. a 13. prosince se na Transfuzním oddělení konal nábor nových dárců krve pod názvem Daruj krev s pardubickými hokejisty. Akce se zúčastnilo 128 lidí, z toho 25 prvodárců. 19. prosince se v rámci spolupráce s HC ČSOB Pojišťovna Pardubice uskutečnila další prezentace PKN při utkání hokejové extraligy s Kladnem, při níž mohli fanoušci přímo v ČEZ Areně absolvovat několik preventivních vyšetření. 20. prosince převzalo Oční oddělení unikátní dar pro léčbu dětí s tupozrakostí. Jde o dva tablety, v nichž je software Anna, který je elektronickou verzí Campbellova zrakového stimulátoru. Jeho autory jsou studenti Univerzity Pardubice Josef Brožek a Lumír Gago. 31. prosince v 5.16 hodin byla do babyboxu v PKN umístěna čerstvě narozená holčička. Bylo to druhé dítě nalezené v tomto babyboxu za dobu jeho existence. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 19 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

20 4. Kliniky a oddělení Klinika Přednosta, primář, Vrchní sestra, oddělení vedoucí lékař vrchní laborant/asistent Interní klinika Interní oddělení Kardiologické oddělení Chirurgická klinika Chirurgické oddělení Oddělení úrazové chirurgie Oddělení cévní a plastické chirurgie Centrální operační sály a centrální sterilizace Komplex ambulancí chirurgických a traumatologických MUDr. Petr Vojtíšek, CSc., pověřen řízením Interní kliniky MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D., primář MUDr. Petr Vojtíšek, CSc., primář doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D., přednosta kliniky MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., primář Bc. Alena Rabová Jiřina Špelinová Bc. Blanka Hošková MUDr. Martin Carda, primář Karolína Kopecká MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D., primář MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., primář MUDr. Miloslav Svoboda, primář do Od Emergency a traumatologické ambulance KACHT - MUDr. David Kusý, vedoucí lékař Chirurgické ambulance KACHT MUDr. Miloslav Svoboda, vedoucí lékař Monika Besperátová Ladislava Kašparová Hana Pešková Oddělení dětské chirurgie MUDr. Zbyněk Horák, primář Bc. Sabina Slavíčková Porodnickogynekologická klinika Porodnickogynekologické oddělení Neurologická klinika doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., přednosta kliniky do MUDr. Michal Tichý, primář od Dr.med. Germund Hensel, primář doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., přednosta kliniky Petra Zajíčková Neurologické oddělení MUDr. Petr Geier, primář Bc. Lenka Semencová Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 20 z 49 Výroční zpráva za rok 2013

za období od 1. 7. 31. 12. 2014

za období od 1. 7. 31. 12. 2014 NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 7. 31. 12. 2014 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za období 1. 7. - 31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 I.1. Management vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 4 I.1. Management vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 2002 OBSAH 2 Úvodní slovo 3 Dozorčí rada Fakultní nemocnice Olomouc 4 Útvar ředitele 5 Ekonomický úsek 9 Provozně investiční úsek 14 Úsek pro personální řízení

Více