ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden Svatba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 1 leden 2014 Svatba Kolik mladých párů si při odchodu od oltáře myslí: "Konečně jsme svoji, cíle je dosaženo, vše je hotovo a nyní nám zbývá sklízet radosti!" Nechápou, že teprve teď vše začíná, že nejsou u cíle, ale na počátku cesty. Nevědí, že se musí oddávat každý den, aby se skutečně stali jedním. Neuvědomují si, že by brzo zklamali jeden druhého, kdyby si - v Bohu a skrze Boha - nedarovali lásku nekonečnou. - Pustíš volant a pedály svého vozu, který se rozjel, protože "už to jede"? Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. - Snoubit se, znamená přijímat jeden druhého a spojit se jeden s druhým na třech rovinách bytosti: fyzické, citové, duchovní. Nehraj si na anděla, ani na zvíře: buď člověkem. Má-li sloužit, musí stát stůl na nohách, bicykl na kolech, střecha na domě. - Respektuj v sobě řád hodnot své bytosti, jinak tvoje manželství nebude solidně založeno a zdravě vyváženo. - Je-li tělesná láska ponechána jen sobě samé, nemůže být spontánním darem druhému, neboť tělo - není-li proniknuto duchem - hledá jen sebe. Chceš-li milovat, je třeba, aby tvoje tělo bylo proniknuto duchem, a v tvém duchu musí sídlit milost Boží. - Polibek má smysl jen tehdy, je-li znamením lásky; polibkem říkáš druhému: "Toužím po spojení s tebou, dávám se ti, abych tě nasytil." - Pohlavní akt, to je; dát se jeden druhému, vědomě, dobrovolně a z lásky, a tím se dát třetímu: dítěti; již v samém jádru je tedy vyloučena sobecká rozkoš. - Aby ses mohl darovat: 1

2 musíš ovládat sám sebe, ovládat své tělo, ovládat své srdce, ovládat svého ducha. - Nikdy nebudeš hotov v zápase o sebe, to znamená v rozdávání sebe, v milování. Nikdy nebudete hotovi se zásnubami. - Není snadné neponechávat si nic ze svého těla, srdce nebo ducha, není snadné milovat opravdově; máte však celý svůj život k tomu, abyste jeden druhému pomáhali milovat. - Poznamenána hříchem, nutí nás naše lačná přirozenost, abychom si přivlastňovali věci a osoby. To nám zabraňuje něco darovat. Je nám třeba milosti spásy, abychom se vrátili k lásce. - Na křižovatkách tvé lásky se vždy tyčí kříž. Ale z tohoto kříže tě vybízí Kristus, aby ses s Ním spojil. Zemřeš-li sobě a spojíš se s Jeho vlastní smrtí, On tě spojí se svým Vzkříšením. - Nikdy nebudeš dokonalým milencem, nebudeš-li zároveň věrným kajícníkem a komunikantem. - Potkáváš četné manželské dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se těly je snadné. Méně potkáš takových, že jdou spojeni srdcem, neboť milovat s něžností není tak snadné. Jen málo potkáš takových, že jsou úzce spojeni tím, co je v nich nejhlubší; jen málokteří jsou oddáni dušemi. - Oddat se dušemi znamená spojit se tak, aby všechny vaše myšlenky, city, dojmy, váhání, žaly, plány, sny, radosti i zklamání celý váš vnitřní svět se vyvíjel v oboustranné důvěře. Oddat se dušemi, znamená vzájemně v sobě vytvořit tutéž vůli přijmout a milovat své bratry, potkat Boha a spojit se s Ním. Oddat se dušemi znamená: nezahalení a jeden druhému zjevní předstoupit spolu před Boha, jako dvě ruce spojené k modlitbě. - Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se; jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat. - Je-li v tobě něco, co nelze vidět z vnějšku, musíš to prozradit. Rozhodnout se milovat, znamená rozhodnout se zlomit svou vlastní autonomii, a souhlasit s tím, aby tvá samota byla dobyta. - Nelitujete času, abyste se rozhodli o nákupu nějakého nábytku, abyste hovořili o domácím rozpočtu, abyste se připravovali na dovolenou. 2

3 Dozíráte na váhu svého dítěte. Zjišťujete, jak roste. Kontrolujete výsledky jeho studia. Nelitujete času, abyste kontrolovali také prohloubení svého manželství? Jste dnes více JEDEN než včera, a budete zítra ještě více JEDEN? - Květ se proměňuje, aby se stal plodem. Plod se proměňuje, aby se z něho stalo semeno. Semeno se promění v živý strom. Chceš-li milovat, musíš být ochoten se proměnit, neboť láskou se otevíráte vzájemně k novému způsobu nazírání, cítění, jednání, porozumění, modlitby; ten způsob vás vzájemně doplňuje a obohacuje; denním darem lásky se vzájemně "oplodňujete", nejen v rovině tělesné, ale na všech rovinách; souhlasíte, abyste se zrodili znovu, abyste - ve vlastním slova smyslu - byli postupně "znovustvořeni". A proto pravá láska je nutně nerozlučná. - Manželé, kteří se rozejdou, ničí své dítě, "trhají" i sami sebe, ale "rozesnoubit" se nemohou. - Cesta lásky jde od těla k duchu, z konečného k nekonečnu, z časového do věčného. Tvá láska má stoupat v hodnotě od přitažlivosti a spojení těl k přitažlivosti a spojení srdcí, pak ke společenství ducha až do nezměrných hloubek duše obydlené Bohem. - Oddáváš-li se jen tělem, brzo je prohlédneš a budeš si přát jiné. Oddáváš-li se jen srdcem, brzo je vyčerpáš a bude tě přitahovat jiné. Oddáváš-li se s "člověkem" a navíc s "dítětem Božím", budeš-li to chtít, bude tvá láska věčná. Neboť nekonečno, které je oba přesahuje, umožní muži i ženě, aby svou lásku zvěčnili. - U prázdného a rozpadlého domu nikdo nezaklepe. U vyschlého pramene nikdo nemůže uhasit žízeň. Stanete-li se vzájemně, jeden druhému, nevyčerpatelným pramenem, budete oba schopni milovat. - Ať vědomě či nevědomě, přáním lásky je spojit se s Bohem. Tak i dokonalé manželství se může uskutečnit jen ve svátosti, v nekonečném tajemství Trojjediné Lásky, vstupující do nedílné bytostí složené ze dvou lidí. - Žijete-li své manželství jako svátost, stanete se jeden druhému nekonečně cenným a nevysychajícím pramenem, neboť si budete vzájemně dávat BOHA-LÁSKU. (Michael Quoist) 3

4 Světec na leden Od tohoto ročníku se budeme věnovat méně známým svatým, jak jsou uvedeni v Litaniích ke svatým ochráncům naší vlasti. Jako prvního jsme vybrali sv. Kristýna s bratřími. Kristýn byl jeden z Pěti bratří, mučedníků. Jeho svátek se slaví 12. listopadu. Byl kuchařem v erému Pěti bratří, vybudovaném patrně v polském západním pomezí, sousedícím s územím Ljuticů. Benedikt s bratřími, mučedníci. Na žádost císaře Oty III. odebrali se žáci sv. Romualda Benedikt a Jan do Polska, aby tam šířili víru Kristovu. Třetí jejich druh Břetislav šel napřed do Říma, aby zde opatřil apoštolskou plnomoc k misijnímu dílu. Potom měl přijít za nimi. Misionáři byli vlídně přijati polským králem Boleslavem Chrabrým. Zatímco čekali na apoštolské dovolení, usadili se prozatím ve vsi Kaziměři u Poznaně. Brzy se k nim přidružili dva rodní bratří Matouš a Izák, kuchař Kristýn a dva jiní. Břetislav po dosažení apoštolského dovolení, vydal se na cestu do Polska, avšak nemohl se tam dostat, protože vypukla válka. Když dlouho nepřicházel, šel mu Benedikt naproti. Dostal od knížete Boleslava deset hřiven stříbra na cestu. Přišel až do Prahy, ale odtud se vrátil s nepořízenou, protože nevěděl, kde má Břetislava hledat. Darované peníze ihned odevzdal Boleslavovi. 4

5 Zatím se umluvili někteří bezbožníci, že klášteřík napadnou a zavraždí poustevníky, aby jim uloupili peníze, které byly Benediktovi dány na cestu. Právě když se loupežníci radili, slavilo pět obyvatel kláštera kaziměřského - dva nebyli doma - svátek sv. Martina pěním církevních hodinek a obětováním mše svaté; navečer naříkali bolestněji než kdykoli dříve, že z nedostatku apoštolského dovolení jim není možno pracovat na obrácení pohanů. Když byli již všichni pohrouženi ve spánek, přišli vrahové a vrazili dovnitř. Benedikt a Jan se probudili. Když poznali, co jim nastává, vyzpovídali se navzájem a připravili se na smrt. Vůdce zlosynů stanul před nimi jako ohromen. Jan se ho tázal: "Příteli, nač jsi přišel, a čeho si přeje tento ozbrojený lid?" Vrah odpověděl: "Pán země Boleslav poslal nás, abychom vás bez milosrdenství svázali!" Usmál se tomu Jan a řekl: "Dobrý kníže, jenž nás tolik miluje, nikdy neporučil vám něco takového. Proč lžeš, synu?" Odpověděl zlosyn: "Nuže, chceme vás zabít, proto jsme přišli." Jan pravil: "Bůh pomoz vám i nám!" Vtom vytáhl vrah ukrytý meč a dvěma ranami zavraždil Jana. Podobně i Benedikta, jenž spěchal k druhým bratřím, ťal jedním úderem doprostřed čela. Zatím bratr Izák byl ze spánku probuzen; zvolal několikráte: "Pomoz Bůh, pomoz Bůh!" Když chtěl vstát k modlitbě, dostal mečem ránu do nohou, a pozdvihuje ruce, dostal ránu druhou. Když však poznal, že se blíží žádoucí smrt mučednická, zvolal radostně: "Dobře nám, že z pouhého milosrdenství jsme nalezli tak dobrou noc a šťastnou hodinu, jakou jsme nikdy nezasloužili. Požehnej vám Pán, že nám činíte dobře!" Když to dořekl, dostal třetí, smrtelnou ránu. Vrahové, když slyšeli, že jim dobrořečí, zvolali: "Běda nám, co jsme to učinili, že jsme přišli zavraždit lidi, kteří se radují z usmrcení a vrahům dobrořečí. Ale nyní nemůžeme jinak, než všecky zabít, aby naše zločiny nevyšly najevo a nezastihl nás zasloužený trest." Pobodali Matouše, jenž se chtěl dát na útěk a došel až ke kostelu. Konečně došlo i na kuchaře Kristýna. Nevěděl o ostatních bratřích, že jsou již umučeni; proto volal na ně a bránil se na dvoře vrahům dřevem, až byl od nich také zabit. Stalo se to 12. listopadu r. 1003, Když dokonali dílo, slídili vrahové po penězích. Nenalezli nic. I roztrhali mešní roucha, rozdělili je mezi sebou a zapálili kostel, aby tak zničili stopy zločinu. Ale založený oheň uhasl, vrahové byli vypátráni a uvězněni. Na místě umučení postavil Boleslav nový velký klášter mnichů benediktinů. Jednomu z mnichů zjevili se Benedikt i Jan a žádali ho, aby vrahové byli propuštěni na svobodu, aby mohli činit pokání, napravit svůj život a sloužit Bohu. (Podle Naše světla) 5

6 11. Jsem Božím darem? Zadáno pouze pro mladé! Připusť si Boha k tělu "Kdysi bylo v rodině hodně dětí a dva rodiče, dnes je tam jedno dítě a mnoho rodičů " Co bychom to byli za katolíky, kdybychom lásku nespojovali s možností zplodit dítě. Pokud má láska nějaký obraz, tak je jím úsměv malého dítěte. Jenže cosi se stalo. Na to nejkrásnější v lásce jsme nasadili zbraně velkého kalibru. Dítě už není její plod, ale nevítaná náhoda, omyl, něco, od čeho je třeba se očistit. Myslíme si, že by to nebyla výhra uvědomit si, že jste byli pro rodiče něčím navíc. Proto antikoncepce či umělý potrat ničí to nejkrásnější - dítě, ničí někoho, kdo by chtěl říci táta a máma. Víme, víme, mít dítě není jen tak. Je třeba se o něj starat, je třeba vydělávat a být zodpovědný. A proč nepoužívat antikoncepci, když je to tak jednoduché? Možná proto, že dítě není jen výsledek dohody dvou lidí, ale také Boží dar. Antikoncepce však Boha odsouvá zcela stranou, jakoby už do početí nového člověka neměl co říct. A on by přece jen chtěl něco říct že i on je Otcem tohoto dítěte. Máte chřipku, dají vám léky proti chřipce. Bolí vás něco, užijete léky proti bolesti. Nechcete zplodit dítě, nasadíte si pilulky (nebo něco jiného). A co když plodnost není nemoc?! Při sexuálním styku bez použití antikoncepce přijímám toho druhého úplně celého celičkého (i s jeho plodností). Má-li být milování se milováním, tak miluji druhého i s tím, že spolu můžeme počít dítě. (Co když antikoncepce selže? Kdo je na vině? On nebo ona? Jedno je jisté, že k tomu, aby se nepočalo dítě, svět nabízí kondom, ale na zlomené srdce ani ten nepomůže.) 6

7 Láska je tehdy opravdová, když chce, aby druhý byl tak milovaný, jak se máme rádi my dva. Zkouškou skutečné lásky je, že ji chceme dát zakusit někomu třetímu. Proto láska protéká skrze dvou, co se milují. Láska není jen rozkvetlý strom plný květů, ale má i své plody. Pro nás křesťany se slova lásky chtějí stát tělem. Tak jak Slovo Boha se stalo Tělem - Ježíšem. Rodiče mají obraz své vzájemné lásky v dítěti. Ono totiž nosí jejich tvář (od DNA až po úsměv). Je to jejich obraz, který je schopen odpovědět na jejich lásku mámo, táto. Co cítím, když vidím malé dítě? Jaké mám pocity, když potkám někoho bezmocného, slabého? Jak bych přijal/- a zprávu, že jsem výsledkem selhání antikoncepce? Pro milého človíčka Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: "Věci nejsou takové, jakými se zdají být." Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtvá ve chlévě. Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. První muž měl všechno a tys mu pomohl, 7

8 vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč?? "Věci nejsou takové, jakými se zdají být" odpověděl starší anděl. "Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají být." Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj prospěch. A to se vyjeví až časem. Někteří lidé přicházejí do našeho života a rychle odcházejí, někteří se stávají našimi přáteli a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají v našich srdcích nádherné stopy - a my nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože dobří přátelé nás proměňují! Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek, přítomnost je dar. Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná! Pravda je, že - někdo je na tebe velmi pyšný, - někdo na tebe myslí, - někdo se o tebe stará, - někomu chybíš, - někdo chce s tebou mluvit, - někdo chce s tebou být, - někdo doufá, že nemáš problémy, - někdo je ti vděčný za tvou podporu, - někdo chce držet Tvou ruku, - někdo doufá, že se vše v dobré obrátí, - někdo chce, abys byl šťastný, - někdo chce, abys našel jeho nebo ji, - někdo oslavuje tvůj úspěch, - někdo tě chce obdarovat, - někdo myslí, že TY JSI dar, - někdo tě miluje, - někdo obdivuje tvoji sílu, - někdo myslí na tebe a tvůj úsměv, - někdo chce být tvým ramenem na vyplakání, - někdo potřebuje, abys mu to řekl!!! 8

9 Co se stalo s dary od třech králů Zlato, kadidlo a myrha. To jsou tři dary, které podle evangelní zprávy přinesly mudrci od východu, aby uctili Dítě Ježíše. Víme dnes, co se s těmito dary stalo? V evanjeliu podle Matouše čteme: "Když se za dob krále Heroda v judském Betlémě narodil Ježíš, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu A hle, hvězda šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu. Pak otevřeli své pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu" (Mt 2, ). Text v Evangeliu podle Matouše (Mt 2,1-12) je nejvýraznější zprávou o mudrcích od východu. Poskytuje komplexní informaci související s betlémskými událostmi, jako byl útěk do Egypta (Mt 2,13-15), vraždění dětí v Betlémě a na okolí (Mt 2,16-18) a návrat z Egypta (Mt 2,19-23). Je třeba přitom poznamenat, že žádný jiný evangelista zprávy o mudrcích ani o egyptském pobytu Svaté rodiny neuvádí. Jde o poměrně zajímavý fakt, který přirozeně navozuje otázku, zda si to evangelista Matouš nevykonstruoval, aby více vynikly starozákonní předpovědi o královských darech nebo o pobytu Ježíše v Egyptě. K řešení otázky se dostaneme jistou oklikou. O čem mluví Písmo svaté Písmo svaté zachycuje Boží zjevení a dělá to tak, že Boží pravdy podává pomocí historických prvků. Znamená to, že svatopisci zapsali do Písma svatého teologické pravdy jako Boží odkaz; historickým otázkám se věnovali do té míry, do jaké to bolo potřebné k vyjádření Bohem zjevených pravd. Historie je tedy nástrojem na vyjádření Bohem zjevených pravd; není však prioritou. Kromě toho v biblických textech zejména novozákonních autorů můžeme vidět úmysl podávat zprávy pomocí starozákonních předpovědí. Nejednou je i citují. Jindy vzpomínají jisté detaily, které poukazují na různé souvislosti s životem a působení patriarchů nebo proroků a podobně. Cílem autorů, kteří používají tyto starozákonní typy, je poukázat na plnění Božích přislíbení a předpovědí a kontinuitu Božího zjevení. Někdy je opravdu těžké určit, co je 9

10 starozákonní typ a co konkrétní historický detail, o kterém bychom mohli s jistotou říci, že se skutečně odehrál tak, jak je popsán. V takových případech je třeba věnovat pozornost učitelskému úřadu Církve, pokud se o dané věci vyjádřil, nebo důvěřovat exegetům, kteří píší k biblickým textům své komentáře, a tak je více objasňují. V této souvislosti je třeba říci, že naší otázky mudrců od východu se týkají i některé starozákonní texty, které hovoří o královských darech zlata, kadidla a myrhy. V uvedené sestavě se tyto dary kromě Matoušova textu nezmiňují nikde. Jednotlivě je však lze nalézt. Zejména v Žalmech a v Izaiášových proroctvích: "Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby." (Ž 72,10). "Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále." (Ž 72,15). "Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě." (Ž 45,9). "Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu." (Iz 60, 6). "Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a zámořské lodě už zdávna, aby tvé syny přivezly zdaleka a s nimi jejich stříbro a zlato pro jméno Hospodina, tvého Boha, pro Svatého, Boha Izraele, který tě oslavil." (Iz 60,9). Ze všech uvedených starozákonních textů Žalmů a z Izaiášova proroctví, především z jejich kontextu vyplývá, že zlato, tymián a myrha byly - spolu s dalšími dary, jak aloe, stříbro a jiné - v časech vzniku biblických textů považované za královské dary přiměřené nádheře, bohatství a důležitosti, která byla přisuzovaná králem v těch dobách. Texty Písma svatého tyto dary vzpomínají na jedné straně ve vlastním historickém smyslu, tedy jak pro krále; lze je však vnímat i v duchovním smyslu, tedy jako dary pro krále, kterým je Mesiáš. Názory exegetů Německý exegeta Alexander Sand vysvětluje, že v historickém smyslu je třeba klanění se mudrců před Ježíšem chápat jako gesto uznání a projev úcty vůči králi. Odevzdání darů, o kterých referuje evangelista Matouš, podle tohoto autora není nutné chápat jako obětní dary za účelem kultu, ale jako obvyklé cennosti darované králům. Týká se to především zlata a kadidla. 10

11 Podobně myrha - pod kterou je třeba rozumět olej pomazání - mohla představovat dar, kterým se vzdával hold. Svatý otec Benedikt XVI. ve 3. svazku svého díla Ježíš Nazaretský věnuje problematice mudrců od východu celou jednu kapitolu. Mudrce charakterizuje jako lidi z perského filozoficko-náboženského prostředí. O darech mudrců duchaplně poznamenává, že to zřejmě nebyly nějaké praktické dárky, které by se v tom okamžiku Svaté rodině hodily. Pozornost věnuje i dalším detailům, a to geografickým datům; pokouší se vypátrat i úkaz s hvězdou atd. Tyto otázky však nyní nejsou předmětem našeho uvažování. Výklad zprávy Mt 2,11 v křesťanské tradici Dosud jsme se při výkladu darů od mudrců soustředili na význam těchto darů v historickém smyslu. Křesťanská tradice však v této zprávě rozvinula i její duchovní význam: určitou typologii darů ve vztahu k tajemství Krista. Tři dary zmíněné v evangeliu vyjadřují tři aspekty Kristova tajemství: zlato představuje Ježíšovu královskou hodnost, kadidlo jeho Boží synovství a myrha poukazuje na tajemství jeho utrpení. Český překlad liturgie hodin (oficiální překlad z latiny) uvádí na slavnost Zjevení Páně (6. ledna) v hymnu k posvátnému čtení tato slova: "Všimni si, Hochu, pečlivě odznaků říše, moci své. Tvůj věčný Otec trojí cíl poslání tvému předurčil. Kadidlo sábské, zlatý dar hlásají, že jsi Bůh a Král, zatímco vonné myrhy drť předvídá temný hrob a smrt." Smysl vyprávění o mudrcích Otázka z úvodu tohoto zamyšlení se na rovině biblických textů nedá zodpovědět. Biblické texty o těchto otázkách nic neříkají. Bibličtí autoři ve svých zprávách nesledovali materiální detaily nebo procesní postupy. Proto pokud bychom silou - mocí chtěli na otázku o použití darů od mudrců z východu odpovědět, museli bychom vyjít z biblického rámce. To bychom se však již pohybovali v rovině fantazie a lidské představivosti. Boží zjevení v Matoušově vyprávění o mudrcích z východu nám chce říci, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je Spasitel a Král světa, který nás přišel vykoupit. První lidé, kteří se mu přišli klanět, byli upřímní a zbožní pastýři (Lk 2) a pokorní i moudří pohané (Mt 2). Pokloňme se Ježíši i my. (podle KN) 11

12 Víra potřebuje porozumění Začínáme nový kalendářní rok. Zkusme si na jeho začátku položit otázku o víře, například: Jaká je moje víra? Je moje víra zralá? V koho vlastně věřím? Najít upřímné a hodnotné odpovědi na otázky o víře není vždy snadné, zvláště pokud máme pocit, že to s naší vírou není až tak dobré, jak by to mohlo být. Navíc častěji jsme schopni mluvit o víře, respektive o potížích s vírou, než o zažité zkušenosti víry v každodenním životě. Vycházím ze zkušenosti, podle níž se spíše rozpovídáme o neschopnosti a nemohoucnosti věřit než o radostné skutečnosti protkávající náš život. Inspirující víra apoštolů Svatý otec František se během jedné ze svých promluv před nedělní modlitbou Anděl Páně zamyslel nad radostí víry v Boha, který je láskou a milostí, a řekl: "Uvažujme nad Petrem. Když vyznal svou víru v Ježíše, neučinil tak svými lidskými silami, ale proto, že se nechal přemoci milostí, kterou ho Ježíš osvobozoval; láskou, kterou cítil v jeho slovech a viděl v jeho skutcích: Ježíš byl zosobněnou Boží láskou! Totéž se přihodilo Pavlovi, i když jiným způsobem. Mladý Pavel byl nepřítelem křesťanů. Ale když ho vzkříšený Kristus povolal na cestě do Damašku, jeho život se změnil. Pochopil, že Ježíš není mrtvý, ale živý, a miluje i jeho, který byl jeho nepřítelem. Toto je zkušenost milosrdenství, Božího odpuštění v Ježíši Kristu." Možná právě v této chvíli se ptáme sami sebe, jestli jsme se i my někdy v životě dali přemoci láskou a milostí Krista; zda jsme měli v životě možnost zakusit Boží lásku a osvobození. Pokud ano, určitě jsme zakusili i radost z víry, a tak můžeme snadněji pochopit, proč Petr i Pavel tak velkodušně obětovali své životy a celé své existence radostné zvěsti - evangeliu. Podstatnou dimenzí každého skutečně věřícího člověka je totiž nasazení. Znamená to, že skutečně věřícího člověka jeho víra pobízí, otevírá mu srdce a nejednou i peněženku, povzbuzuje ho, aby se osobně zasazoval za pravdu a spravedlnost, a nedovolí mu zůstat lhostejným, apatickým, schlíplým, a to nejen v kostele, ale na žádné úrovni života. Věřit v Boha, který je láskou a milostí, je radost. To je víra, kterou Petr a Pavel přijali od Krista a předali Církvi. A pro nás, kteří do této Církve patříme a jsme její údy, je to velké a vznešené dědictví, překrásný ideál a zároveň inspirace hodna následování. 12

13 Víra jako neradostný zvyk V našich společenstvích, která se setkávají na slavení Eucharistie, však nejednou místo živé a radostné víry pozorujeme, že mnozí si přišli jen takříkajíc splnit nedělní povinnost. (Někdy se dokonce počet přítomných v kostele stává jakousi "mírou kvality" farnosti či společenství.) Jenže pokud nás k návštěvě kostela motivuje pouze touha splnit si nedělní povinnost, jaká je naše víra? Tradiční? Vlažná? Slabá? Obávám se, že žádná - že je to prostě zvyk, nic víc. Takový zvyk, jakým je například dát si dobré italské kapučíno hned na první čerpací stanici po překročení hranic Itálie. Pokud nám stačí účast na mši, pokud z kostela odcházíme s pocitem: "Tak, nedělní povinnost splněna, pojďme se věnovat, životu," není to nic víc než zvyk. Po kostele každý obědvá sám či bez žehnání Jiným neduhem v projevu naší víry je neschopnost pokračovat v slavení Eucharistie v každodenním životě. Je mnoho rodin - bohužel i katolických -, kde se její členové nesejdou ani na společný nedělní oběd - každý i v neděli stoluje sám a v jiném čase. Agapé po slavení Eucharistie v kostele má však při budování společenství důležitý význam - upevňuje rodinné svazky. Dost častý je i jiný neduh: ačkoli členové rodiny stolují společně, nevyužijí tuto příležitost pro společnou modlitbu, na díkuvzdání, na svolání požehnání na ostatní členy rodiny, na rozhovor o nedělním kázání, o Božím slově. Pokud nevpustí Boží slovo do našich životů, obíráme se o šanci na transformaci a otevřenost změně, obíráme se o posílení a povzbuzení růst ve svobodě a lásce, jakou nám ukázal Kristus, nebudeme zvládat svědčit o radostné Boží přítomnosti v nás. Nebudeme zvládat zastat se nespravedlivě pronásledovaného kolegy, bratra v Kristu, když se mu bude někdo vysmívat; člověka na ulici, kterého bude někdo ponižovat; nebudeme schopni zasáhnout v autobuse či ve vlaku, pokud se tam bude dít bezpráví. Zkrátka, nebudeme iniciativní. Budeme vždy jen čekat, jak věci dopadnou, nebo co na nás zbude. A možná ještě budeme lamentovat, že "bezvěrci" se mají líp Falešná pokora a život s Kristem bez Církve Dalším neduhem může být falešná pokora a skromnost. Pokud se neustále vymlouváme, podceňujeme, pokud se bezdůvodně ponižujeme, pokud jsme 13

14 neschopní studovat a vzdělávat se ve víře, jestliže při diskusích mlčíme a není v nás ochota podělit se s bratry a sestrami - to není víra; to je ubohost a sobectví; křesťanství bez chuti a šťávy. Bohužel nejednou i mezi katolíky zaznívá či alespoň tiše dřímá idea: "Kristus ano, Církev ne." Myslíte si, že Krista lze oddělit od Církve? Autor listu Efesanům píše: On, Kristus, Hlava církve a Spasitel těla " miluje Církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí vody a slovem, aby si sám připravil Církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a neposkvrněná" (Ef 5, 25-27). Církev je božsko-lidská instituce: lidská, protože ji tvoří lidé se svými chybami a hříchy - my všichni, hříšníci; božská, protože je svatá a neposkvrněná: v Církvi je přítomen Kristus - samotné tajemství vykoupení a jelikož tato stránka Církve nepřísluší člověku, člověk ji nemůže poskvrnit; pro tuto stránku Církve - pro Krista, který je základem všeho - lze žít a umírat, protože v Kristu má všechno smysl a cíl. Bojkotovat Církev, či dokonce jít proti ní, se jeví jen jako projev nechuti žít aktivním křesťanským životem ve společenství, jako projev neochoty něco obětovat ze svého času a všechny "protiargumenty" jsou jen obyčejné výmluvy. Jaké jsou upřímné obtíže s vírou I věřící člověk se někdy může ocitnout v situaci, která způsobí, že začne mít potíže s vírou. Mám věřící spolužačku, která onemocněla na rakovinu. Statečně bojuje s touto zákeřnou nemocí. Velmi si jí vážím a modlím se za ni, aby v této nelehké zkoušce obstála. Zasáhlo mě její svědectví o problémech s vírou, které jí způsobilo právě její onemocnění. Své svědectví, které asi mnohým mluví z duše, zveřejnila v jednom z blogů. Je plné otázek a inspirace, ale i odpovědí. Ano, s vírou můžeme mít množství obtíží. Důležité však je nerezignovat, neustále se ptát na smysl, hledat odpovědi, nevzdat to. Bůh nás totiž nikdy nezkouší nad naše síly. John Powell v jedné ze svých knih popisuje člověka, který se ocitl nad propastí a v duchu se modlil za záchranu: "Bože, pokud si tu, řekni cokoliv, co mám v životě udělat, a já to udělám, jen ať se zachráním." Jak takto úpěnlivě prosil, zaslechl hlas: "Opravdu věříš, že tě můžu zachránit?" Zpozorněl a - stále visící - ještě úpěnlivěji prosil: "Věřím, věřím, jen mě zachraň." Nato mu hlas řekl: "Tak se pusť." 14

15 Někde tady - v tomto bodě - začíná skutečná víra v Boha, víra, která má obrovský potenciál růst a pronikat každodenní život svědectvím, jaké potřebuje člověk dneška. Co uděláme, kam a kterou cestou víry budeme pokračovat? Víra zkoušena rakovinou Rakovinu mi diagnostikovali před dvěma lety jako 44-leté. Moje dvě dcery měly tehdy čtyři a sedm let. Protože mě rakovina prsu a její nejradikálnější léčba zasáhly nejen jako člověka, matku, dceru, sestru, ale i jako ženu a manželku, nedokázala jsem o tom hned mluvit. Nejvíc ze všeho se však rakovina dotkla mé víry v Boha. ( ) Nejen urychlila, ale pořádně otřásla mými základy víry. Že Bůh existuje a má mě rád, už zůstalo konstantou. Otázkou však bylo: "Proč musím trpět? Je to trest za můj život? Je to proto, že mě má Bůh extra rád? K čemu je to dobré? Je toto utrpení od Boha nebo od ďábla? Proč Bůh neudělá pro mě zázrak, tak jak dělá pro mnoha jiných?" Najednou se nemohu spolehnout na žádného člověka, na žádného přítele, na žádného lékaře, ani na samu sebe. Chvílemi prožívám pocit popsatelný slovy: "Ani pes po mně neštěkne." Cítím, že mi zbývá jen Bůh. Ale ne Bůh vytvořen během mého dětství, a tím i dětství mé víry. Uvědomila jsem si, že Bůh mi chybí jako Otec, kterému se dokážu plně svěřit do rukou. Bůh mi chybí jako Otec, který kvůli mně obětoval svého Syna na kříži. Kvůli mně! Vynakládám všechno své lidské úsilí, abych dokázala pochopit a přijmout svůj kříž. Stále doufám i věřím v zázrak uzdravení. Připouštím, že Bůh to může vidět jinak. Lidé mi říkají, že ze mě cítí klid. Já za tím klidem vidím boj. Lidé mi říkají, že jsem silná a boj vyhraju. Je to však moje vlastní síla? Po tom, co mi před dvěma týdny řekla moje přítelkyně Gloria, i tato teze padá na nos. Vlastně i ona mi řekla totéž: "Marie, ty jsi velmi silná." Ale řekla to jiným tónem jako všichni ostatní, a tím se mění i obsah jejích slov: "Svou silou - vírou v sebe - zastavuješ Boha, který je u tebe." Tím mě Gloria posunula na trochu jiný stupeň, kde má místo Boží milosrdenství. Tam, kde se člověk přestává ptát: "Proč?", Dostává i to, co si nezaslouží, co svými silami nedokáže. Tady někde nyní ČEKÁM, kdy Bůh vztáhne ke mně svou ruku. Nebo ji pouze nevidím? Marie 15

16 Dva dopisy Maminko, já už nevěřím v Boha. Já jsem teď takový divný. Už se nemodlím, v kostele mě to nebaví. Proč tam mám chodit, když mě to šíleně otravuje? Něco se ve mně zbortilo nebo vyvanulo, prostě nevím. Vím, že tě to zarmoutí, ale vždycky jsi mi říkala, že si nejvíc ceníš upřímnosti. Věř mi, že chci zůstat a zůstanu čestný kluk, bez modlení. A o to ti jde, ne? Tvůj Petr Můj milý Peťo, tvůj dopis jsem si přečetla několikrát. Jsi ke mně upřímný, i já budu upřímná. Taková vichřice se přežene nad každým mládím. Mně také bylo před třiceti lety hořko na světě. Nic mne nebavilo. Maminka to poznala a modlila se za mne. Řekla jsem jí, aby toho modlení nechala, že je to stejně pro kočku. "Já už se nemodlím a v kostele nemám co dělat." Maminku to zabolelo a řekla mi tehdy: "Když už tvoje duše nezní jako varhany k Boží slávě, buď aspoň jako ten němý sloupo, co podpírá klenbu." - Tu moudrost babičky ti teď předávám. Neopouštěj Boží dům, stůj na svém místě jako sloup, věrně jako voják na stráži. Uhneš-li, něco se zřítí. Já jsem tehdy maminku poslechla a nikdy jsem nelitovala. Líbá tě tvá maminka 16

17 Pouť k modrému kříži 1.ledna je svátek Matky Boží, Panny Marie. Květen a červen jsou měsíce Panny Marie. V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti v kostele. Jednu předloňskou květnovou neděli se farníci domluvili, a místo do kostela putovali za Pannou Marií k modrému křížku, který se nachází na kopci nad školkou. Otec Pavel Buchta byl s námi a provázel nás modlitbou a četbou náboženského příběhu. Přišli jsme k modrému kříži, pohlédli na něj byl hodně poškozen. Všichni jsme s lítostí usoudili, že by oprava byla na místě křížek by se dal do úcty. Uplynul rok. Vloni v říjnu opět měsíci zasvěceném Panně Marii se skupinka asi 20 farníků vypravila znovu k modrému kříži. Tentokrát to ale bylo žehnání opraveného kříže. Velký dík právem patří bošovské rodince, a to Frantovi Žbánkovi a synu Pavlovi. Křížek byl opraven s velkým citem za finančního přispění farníků. Barva stará oklepána a teď jsou vidět na železném kříži i malé lístečky a ornamenty. Opravdu se nám všem moc líbí a doufáme že i Bohu a Panně Marii. Modrá barva je barvou Matky Boží. Příští rok se plánuje dřevěná ohrádka a malá tabulka, kde bude biblický verš. U kříže jsme zazpívali píseň k uctění kříže za kytarového doprovodu Máši Horákové, kněz přečetl čtení a zazněly také přímluvy za celou vesnici a její obyvatele. Otec Pavel Buchta kříž pokropil svěcenou vodou. Všichni poutníci kříž uctili. Na závěr jsme zazpívali mariánskou píseň Madona. Jak víme, vesnice Bošovice je v údolí a kříže, které se postupně v úctě dají do opravy, pomyslně se propojí s velkým křížem na Čarodejňu a modrým v Křesačce, mohou tak udělat ochranný plášť. Panno Maria, skryj nás pod svůj ochranný plášť. I. Bohdálková Poznámka: S lítostí musíme konstatovat, že na krásném modrém plášti opraveného kříže se nějakému hrdinovi nebo pobertovi zachtělo zanechat svoji značku v podobě 4 šlápot mužských podrážek na třech stranách kříže, jako podpis. Co si chtěl tímto dokázat těžko říci, ale budiž mu odpuštěno. Farníci 17

18 "Viděli jsme jeho hvězdu na východě" Tma, zima, mráz a koledy. Jasná noční obloha ozdobena tisíci hvězd. Toto je často atmosféra, která nás provází během Vánočního období. Přitom si vzpomeneme na slova Matoušova evangelia: "Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit" (Mt 2, 2). V Písmu svatém, které je pro nás křesťany knihou naší víry, můžeme najít i mnohá historická fakta. Patří "hvězda na východě" mezi ně nebo je to jen biblický symbol? Byla to kometa, supernova či konjunkce planet? Odpověď na tuto otázku bychom mohli hledat v množství literatury a článků. Před několika lety americký astronom Michael R. Molnar publikoval teorii, která se zdá nejpravděpodobnější, protože se dá historicky nejlépe doložit a navíc se shoduje s Písmem svatým. Evangelia Jedinou zmínku o betlémské hvězdě najdeme u sv. Matouše. Zmiňuje se o příchodu tří mudrců, kteří pozorovali jakousi hvězdu. Když Ježíše nenašli v královském paláci, ačkoli toto místo se jim zdálo logické, vydali se do Betléma, kde se podle proroků měl narodit židovský král. "Když se za dob krále Heroda v judském Betlémě narodil Ježíš, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: 'Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.' ( ) Oni krále vyslechli a odešli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě" (Mt 2, 1-2.9). Druhou a poslední evangelní pomůckou v našem uvažování může být ještě Evangelium podle Lukáše. Podle něj se Ježíš narodil tehdy, když vyšel rozkaz císaře Augusta provést soupis lidu. Bylo to v době, kdy Sýrii spravoval Quirinius. Tak se Josef s Marií vydali do Betléma, aby se tam dali zapsat (srov. Lk 2, 1-6). Další zmínku najdeme sice ještě v apokryfním spisu, Protoevangeliu sv. Jakuba. Podle odborníků však jde o text, který vznikl kombinací evangelií podle Lukáše a Matouše. Palestina v době Ježíšova narození 18

19 Přestože se v různých jazykových obměnách používá označení času, které je předělené narozením Krista, musíme konstatovat, že nevíme, kdy přesně se Ježíš Kristus narodil. Ačkoliv se evangelisté zmiňují, že to bylo za krále Heroda a v době, kdy Sýrii spravoval Quirinius, po podrobnějším zkoumání zjistíme, že tomu tak ve skutečnosti nemohlo být. Podle většiny historiků zemřel Herodes Veliký někdy kolem roku 4 před n. l. Židovský historik Jozef Flavius píše, že jeho smrt nastala po zatmění měsíce a před svátkem Pesach. Do tohoto časového období spadají dvě zatmění měsíce. První nastalo v roce 4 př. n. l., druhé v lednu roku 1 př. n. l. Pravděpodobnější je druhé zatmění, které bylo mnohem výraznější a snadněji pozorovatelné. První zatmění v roce 4 př. n. l. se začalo brzy ráno a trvalo krátce. Astrolog Hefaiston Thébský vysvětluje zatmění měsíce jako znamení toho, že bude potlačen velký tyran. O tom, že velkým tyranem byl i Herodes, není pochyb. Kromě vraždění novorozenců mu můžeme připsat i vraždu tří vlastních synů, údajně ze strachu o trůn. Římský císař Augustus na margo Heroda řekl slovní hříčku, že je lepší být krále Heroda prasetem jako jeho synem (řec. bus - prase, buius - syn). Po smrti Herodovy se ujali vlády jeho další synové - Archelaos vládl v Judeji, Samaří a Idumeji, Herodes Antipas v Galileji a Pereji (východní břeh Jordánu) a Filip v jižní Sýrii. Jelikož do Říma přicházeli mnohé stížnosti na tyranského Archelaa, sesadili ho a vykázali do Galie. Císař Augustus dosadil na jeho místo Quirinia zmiňovaného v Písmu svatém. Quirinius tak odešel z Antiochie do Judska, kde vydražil Archelaův majetek a začal sčítání lidu, jehož účelem bylo vyměřit Židům daně. Podle většiny historiků začal Quirinius vládnout kolem roku 6 a skončil někdy do roku 12 našeho letopočtu. Staré mince Jednou z možných pomůcek na vysvětlení a pochopení betlémské hvězdy mohou být i starověké mince. Peníze v Římské říši razily jednotlivá království a města podléhající římské nadvládě. Mince obsahovaly latinské nápisy. Výjimku tvořily východní části impéria, například v syrské Antiochii používali mince s řeckým textem. Na těchto mincích často najdeme i astronomické symboly, například znamení zvěrokruhu. Jedním z nejčastějších symbolů byl Kozoroh - symbol císaře Augusta. Pro nás je však zajímavé, že více než dvě století razily v Antiochii mince se symbolem Berana. Podle numismatiky mohly být první takové mince dány do oběhu 19

20 právě v době, kdy Sýrii začal spravovat Quirinius. Tak se začaly přibližně v době Ježíšova narození razit peníze se souhvězdím, které obsahovalo očekávané znamení - hvězdu zvěstujíce narození Mesiáše. Mudrci od východu Evangelista Matouš se zmiňuje o mudrcích od východu, kteří hledají novorozeného Mesiáše v Herodově královském paláci. V řeckém originále můžeme najít výraz magoi. Archeologové našli v římských katakombách náhrobní kámen ze 4. století, který zobrazuje zesnulou ženu Severu. Na náhrobku je latinský nápis Severa in Deo vivas, vedle kterého jsou znázornění mudrci klanějíce se narozenému Ježíši. Mudrci mají na hlavách frýgijské čepice, které jsou spojovány výhradně s lidmi z východu. Pravděpodobně mohlo jít o Chaldejce z území Mezopotámie či Babylonu. Již z roku 1000 př. Kr. existují záznamy o pozorováních oblohy babylonskými kněžími. V první řadě své znalosti využívali pro určování času. Z roku 500 př. Kr. už pocházejí přesné předpovědi pozic planet a Měsíce. Takže na rozdíl od Židů důkladně znali oblohu a věnovali se jejímu výzkumu. V tradičním judaismu nenajdeme zmínky o skupinách lidí zajímajících se o astrologii. Tomu může odpovídat i překvapení Heroda a jeho rádců, které čteme v Písmu svatém: "Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a celý Jeruzalém s ním" (Mt 2, 3). Betlémská hvězda - kometa, supernova nebo něco jiného? Vzhledem k tomu, že pojem hvězda se používal na několik nebeských těles, fantazie o tom, co všechno mohla být betlémská hvězda, byly a jsou dodnes bohaté. Abychom lépe pochopili historický kontext, je třeba studovat dobové materiály a záznamy, a tehdy porozumíme i významu úkazu betlémské hvězdy. I když se v tradičním judaismu nevěnovali astrologii, přece však máme hodnotné záznamy z východních kultur či od jiných autorů. Kometa Nejčastěji se v historických pramenech uvádí, že mohlo jít o jakousi kometu (kometai). Suetonius popisuje strach z komety, která se objevila v roce 79 za vlády císaře Vespasiana. Jednu z nejznámějších komet pozorovali v roce 44 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Hvězda betlémská a astronomie

Hvězda betlémská a astronomie Hvězda betlémská a astronomie připravila Hvězdárna v Úpici finančně podpořil Český organizačni výbor Mezinárodního roku astronomie Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více