ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden Svatba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 1 leden 2014 Svatba Kolik mladých párů si při odchodu od oltáře myslí: "Konečně jsme svoji, cíle je dosaženo, vše je hotovo a nyní nám zbývá sklízet radosti!" Nechápou, že teprve teď vše začíná, že nejsou u cíle, ale na počátku cesty. Nevědí, že se musí oddávat každý den, aby se skutečně stali jedním. Neuvědomují si, že by brzo zklamali jeden druhého, kdyby si - v Bohu a skrze Boha - nedarovali lásku nekonečnou. - Pustíš volant a pedály svého vozu, který se rozjel, protože "už to jede"? Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. - Snoubit se, znamená přijímat jeden druhého a spojit se jeden s druhým na třech rovinách bytosti: fyzické, citové, duchovní. Nehraj si na anděla, ani na zvíře: buď člověkem. Má-li sloužit, musí stát stůl na nohách, bicykl na kolech, střecha na domě. - Respektuj v sobě řád hodnot své bytosti, jinak tvoje manželství nebude solidně založeno a zdravě vyváženo. - Je-li tělesná láska ponechána jen sobě samé, nemůže být spontánním darem druhému, neboť tělo - není-li proniknuto duchem - hledá jen sebe. Chceš-li milovat, je třeba, aby tvoje tělo bylo proniknuto duchem, a v tvém duchu musí sídlit milost Boží. - Polibek má smysl jen tehdy, je-li znamením lásky; polibkem říkáš druhému: "Toužím po spojení s tebou, dávám se ti, abych tě nasytil." - Pohlavní akt, to je; dát se jeden druhému, vědomě, dobrovolně a z lásky, a tím se dát třetímu: dítěti; již v samém jádru je tedy vyloučena sobecká rozkoš. - Aby ses mohl darovat: 1

2 musíš ovládat sám sebe, ovládat své tělo, ovládat své srdce, ovládat svého ducha. - Nikdy nebudeš hotov v zápase o sebe, to znamená v rozdávání sebe, v milování. Nikdy nebudete hotovi se zásnubami. - Není snadné neponechávat si nic ze svého těla, srdce nebo ducha, není snadné milovat opravdově; máte však celý svůj život k tomu, abyste jeden druhému pomáhali milovat. - Poznamenána hříchem, nutí nás naše lačná přirozenost, abychom si přivlastňovali věci a osoby. To nám zabraňuje něco darovat. Je nám třeba milosti spásy, abychom se vrátili k lásce. - Na křižovatkách tvé lásky se vždy tyčí kříž. Ale z tohoto kříže tě vybízí Kristus, aby ses s Ním spojil. Zemřeš-li sobě a spojíš se s Jeho vlastní smrtí, On tě spojí se svým Vzkříšením. - Nikdy nebudeš dokonalým milencem, nebudeš-li zároveň věrným kajícníkem a komunikantem. - Potkáváš četné manželské dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se těly je snadné. Méně potkáš takových, že jdou spojeni srdcem, neboť milovat s něžností není tak snadné. Jen málo potkáš takových, že jsou úzce spojeni tím, co je v nich nejhlubší; jen málokteří jsou oddáni dušemi. - Oddat se dušemi znamená spojit se tak, aby všechny vaše myšlenky, city, dojmy, váhání, žaly, plány, sny, radosti i zklamání celý váš vnitřní svět se vyvíjel v oboustranné důvěře. Oddat se dušemi, znamená vzájemně v sobě vytvořit tutéž vůli přijmout a milovat své bratry, potkat Boha a spojit se s Ním. Oddat se dušemi znamená: nezahalení a jeden druhému zjevní předstoupit spolu před Boha, jako dvě ruce spojené k modlitbě. - Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se; jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat. - Je-li v tobě něco, co nelze vidět z vnějšku, musíš to prozradit. Rozhodnout se milovat, znamená rozhodnout se zlomit svou vlastní autonomii, a souhlasit s tím, aby tvá samota byla dobyta. - Nelitujete času, abyste se rozhodli o nákupu nějakého nábytku, abyste hovořili o domácím rozpočtu, abyste se připravovali na dovolenou. 2

3 Dozíráte na váhu svého dítěte. Zjišťujete, jak roste. Kontrolujete výsledky jeho studia. Nelitujete času, abyste kontrolovali také prohloubení svého manželství? Jste dnes více JEDEN než včera, a budete zítra ještě více JEDEN? - Květ se proměňuje, aby se stal plodem. Plod se proměňuje, aby se z něho stalo semeno. Semeno se promění v živý strom. Chceš-li milovat, musíš být ochoten se proměnit, neboť láskou se otevíráte vzájemně k novému způsobu nazírání, cítění, jednání, porozumění, modlitby; ten způsob vás vzájemně doplňuje a obohacuje; denním darem lásky se vzájemně "oplodňujete", nejen v rovině tělesné, ale na všech rovinách; souhlasíte, abyste se zrodili znovu, abyste - ve vlastním slova smyslu - byli postupně "znovustvořeni". A proto pravá láska je nutně nerozlučná. - Manželé, kteří se rozejdou, ničí své dítě, "trhají" i sami sebe, ale "rozesnoubit" se nemohou. - Cesta lásky jde od těla k duchu, z konečného k nekonečnu, z časového do věčného. Tvá láska má stoupat v hodnotě od přitažlivosti a spojení těl k přitažlivosti a spojení srdcí, pak ke společenství ducha až do nezměrných hloubek duše obydlené Bohem. - Oddáváš-li se jen tělem, brzo je prohlédneš a budeš si přát jiné. Oddáváš-li se jen srdcem, brzo je vyčerpáš a bude tě přitahovat jiné. Oddáváš-li se s "člověkem" a navíc s "dítětem Božím", budeš-li to chtít, bude tvá láska věčná. Neboť nekonečno, které je oba přesahuje, umožní muži i ženě, aby svou lásku zvěčnili. - U prázdného a rozpadlého domu nikdo nezaklepe. U vyschlého pramene nikdo nemůže uhasit žízeň. Stanete-li se vzájemně, jeden druhému, nevyčerpatelným pramenem, budete oba schopni milovat. - Ať vědomě či nevědomě, přáním lásky je spojit se s Bohem. Tak i dokonalé manželství se může uskutečnit jen ve svátosti, v nekonečném tajemství Trojjediné Lásky, vstupující do nedílné bytostí složené ze dvou lidí. - Žijete-li své manželství jako svátost, stanete se jeden druhému nekonečně cenným a nevysychajícím pramenem, neboť si budete vzájemně dávat BOHA-LÁSKU. (Michael Quoist) 3

4 Světec na leden Od tohoto ročníku se budeme věnovat méně známým svatým, jak jsou uvedeni v Litaniích ke svatým ochráncům naší vlasti. Jako prvního jsme vybrali sv. Kristýna s bratřími. Kristýn byl jeden z Pěti bratří, mučedníků. Jeho svátek se slaví 12. listopadu. Byl kuchařem v erému Pěti bratří, vybudovaném patrně v polském západním pomezí, sousedícím s územím Ljuticů. Benedikt s bratřími, mučedníci. Na žádost císaře Oty III. odebrali se žáci sv. Romualda Benedikt a Jan do Polska, aby tam šířili víru Kristovu. Třetí jejich druh Břetislav šel napřed do Říma, aby zde opatřil apoštolskou plnomoc k misijnímu dílu. Potom měl přijít za nimi. Misionáři byli vlídně přijati polským králem Boleslavem Chrabrým. Zatímco čekali na apoštolské dovolení, usadili se prozatím ve vsi Kaziměři u Poznaně. Brzy se k nim přidružili dva rodní bratří Matouš a Izák, kuchař Kristýn a dva jiní. Břetislav po dosažení apoštolského dovolení, vydal se na cestu do Polska, avšak nemohl se tam dostat, protože vypukla válka. Když dlouho nepřicházel, šel mu Benedikt naproti. Dostal od knížete Boleslava deset hřiven stříbra na cestu. Přišel až do Prahy, ale odtud se vrátil s nepořízenou, protože nevěděl, kde má Břetislava hledat. Darované peníze ihned odevzdal Boleslavovi. 4

5 Zatím se umluvili někteří bezbožníci, že klášteřík napadnou a zavraždí poustevníky, aby jim uloupili peníze, které byly Benediktovi dány na cestu. Právě když se loupežníci radili, slavilo pět obyvatel kláštera kaziměřského - dva nebyli doma - svátek sv. Martina pěním církevních hodinek a obětováním mše svaté; navečer naříkali bolestněji než kdykoli dříve, že z nedostatku apoštolského dovolení jim není možno pracovat na obrácení pohanů. Když byli již všichni pohrouženi ve spánek, přišli vrahové a vrazili dovnitř. Benedikt a Jan se probudili. Když poznali, co jim nastává, vyzpovídali se navzájem a připravili se na smrt. Vůdce zlosynů stanul před nimi jako ohromen. Jan se ho tázal: "Příteli, nač jsi přišel, a čeho si přeje tento ozbrojený lid?" Vrah odpověděl: "Pán země Boleslav poslal nás, abychom vás bez milosrdenství svázali!" Usmál se tomu Jan a řekl: "Dobrý kníže, jenž nás tolik miluje, nikdy neporučil vám něco takového. Proč lžeš, synu?" Odpověděl zlosyn: "Nuže, chceme vás zabít, proto jsme přišli." Jan pravil: "Bůh pomoz vám i nám!" Vtom vytáhl vrah ukrytý meč a dvěma ranami zavraždil Jana. Podobně i Benedikta, jenž spěchal k druhým bratřím, ťal jedním úderem doprostřed čela. Zatím bratr Izák byl ze spánku probuzen; zvolal několikráte: "Pomoz Bůh, pomoz Bůh!" Když chtěl vstát k modlitbě, dostal mečem ránu do nohou, a pozdvihuje ruce, dostal ránu druhou. Když však poznal, že se blíží žádoucí smrt mučednická, zvolal radostně: "Dobře nám, že z pouhého milosrdenství jsme nalezli tak dobrou noc a šťastnou hodinu, jakou jsme nikdy nezasloužili. Požehnej vám Pán, že nám činíte dobře!" Když to dořekl, dostal třetí, smrtelnou ránu. Vrahové, když slyšeli, že jim dobrořečí, zvolali: "Běda nám, co jsme to učinili, že jsme přišli zavraždit lidi, kteří se radují z usmrcení a vrahům dobrořečí. Ale nyní nemůžeme jinak, než všecky zabít, aby naše zločiny nevyšly najevo a nezastihl nás zasloužený trest." Pobodali Matouše, jenž se chtěl dát na útěk a došel až ke kostelu. Konečně došlo i na kuchaře Kristýna. Nevěděl o ostatních bratřích, že jsou již umučeni; proto volal na ně a bránil se na dvoře vrahům dřevem, až byl od nich také zabit. Stalo se to 12. listopadu r. 1003, Když dokonali dílo, slídili vrahové po penězích. Nenalezli nic. I roztrhali mešní roucha, rozdělili je mezi sebou a zapálili kostel, aby tak zničili stopy zločinu. Ale založený oheň uhasl, vrahové byli vypátráni a uvězněni. Na místě umučení postavil Boleslav nový velký klášter mnichů benediktinů. Jednomu z mnichů zjevili se Benedikt i Jan a žádali ho, aby vrahové byli propuštěni na svobodu, aby mohli činit pokání, napravit svůj život a sloužit Bohu. (Podle Naše světla) 5

6 11. Jsem Božím darem? Zadáno pouze pro mladé! Připusť si Boha k tělu "Kdysi bylo v rodině hodně dětí a dva rodiče, dnes je tam jedno dítě a mnoho rodičů " Co bychom to byli za katolíky, kdybychom lásku nespojovali s možností zplodit dítě. Pokud má láska nějaký obraz, tak je jím úsměv malého dítěte. Jenže cosi se stalo. Na to nejkrásnější v lásce jsme nasadili zbraně velkého kalibru. Dítě už není její plod, ale nevítaná náhoda, omyl, něco, od čeho je třeba se očistit. Myslíme si, že by to nebyla výhra uvědomit si, že jste byli pro rodiče něčím navíc. Proto antikoncepce či umělý potrat ničí to nejkrásnější - dítě, ničí někoho, kdo by chtěl říci táta a máma. Víme, víme, mít dítě není jen tak. Je třeba se o něj starat, je třeba vydělávat a být zodpovědný. A proč nepoužívat antikoncepci, když je to tak jednoduché? Možná proto, že dítě není jen výsledek dohody dvou lidí, ale také Boží dar. Antikoncepce však Boha odsouvá zcela stranou, jakoby už do početí nového člověka neměl co říct. A on by přece jen chtěl něco říct že i on je Otcem tohoto dítěte. Máte chřipku, dají vám léky proti chřipce. Bolí vás něco, užijete léky proti bolesti. Nechcete zplodit dítě, nasadíte si pilulky (nebo něco jiného). A co když plodnost není nemoc?! Při sexuálním styku bez použití antikoncepce přijímám toho druhého úplně celého celičkého (i s jeho plodností). Má-li být milování se milováním, tak miluji druhého i s tím, že spolu můžeme počít dítě. (Co když antikoncepce selže? Kdo je na vině? On nebo ona? Jedno je jisté, že k tomu, aby se nepočalo dítě, svět nabízí kondom, ale na zlomené srdce ani ten nepomůže.) 6

7 Láska je tehdy opravdová, když chce, aby druhý byl tak milovaný, jak se máme rádi my dva. Zkouškou skutečné lásky je, že ji chceme dát zakusit někomu třetímu. Proto láska protéká skrze dvou, co se milují. Láska není jen rozkvetlý strom plný květů, ale má i své plody. Pro nás křesťany se slova lásky chtějí stát tělem. Tak jak Slovo Boha se stalo Tělem - Ježíšem. Rodiče mají obraz své vzájemné lásky v dítěti. Ono totiž nosí jejich tvář (od DNA až po úsměv). Je to jejich obraz, který je schopen odpovědět na jejich lásku mámo, táto. Co cítím, když vidím malé dítě? Jaké mám pocity, když potkám někoho bezmocného, slabého? Jak bych přijal/- a zprávu, že jsem výsledkem selhání antikoncepce? Pro milého človíčka Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: "Věci nejsou takové, jakými se zdají být." Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtvá ve chlévě. Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. První muž měl všechno a tys mu pomohl, 7

8 vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč?? "Věci nejsou takové, jakými se zdají být" odpověděl starší anděl. "Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají být." Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj prospěch. A to se vyjeví až časem. Někteří lidé přicházejí do našeho života a rychle odcházejí, někteří se stávají našimi přáteli a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají v našich srdcích nádherné stopy - a my nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože dobří přátelé nás proměňují! Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek, přítomnost je dar. Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná! Pravda je, že - někdo je na tebe velmi pyšný, - někdo na tebe myslí, - někdo se o tebe stará, - někomu chybíš, - někdo chce s tebou mluvit, - někdo chce s tebou být, - někdo doufá, že nemáš problémy, - někdo je ti vděčný za tvou podporu, - někdo chce držet Tvou ruku, - někdo doufá, že se vše v dobré obrátí, - někdo chce, abys byl šťastný, - někdo chce, abys našel jeho nebo ji, - někdo oslavuje tvůj úspěch, - někdo tě chce obdarovat, - někdo myslí, že TY JSI dar, - někdo tě miluje, - někdo obdivuje tvoji sílu, - někdo myslí na tebe a tvůj úsměv, - někdo chce být tvým ramenem na vyplakání, - někdo potřebuje, abys mu to řekl!!! 8

9 Co se stalo s dary od třech králů Zlato, kadidlo a myrha. To jsou tři dary, které podle evangelní zprávy přinesly mudrci od východu, aby uctili Dítě Ježíše. Víme dnes, co se s těmito dary stalo? V evanjeliu podle Matouše čteme: "Když se za dob krále Heroda v judském Betlémě narodil Ježíš, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu A hle, hvězda šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu. Pak otevřeli své pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu" (Mt 2, ). Text v Evangeliu podle Matouše (Mt 2,1-12) je nejvýraznější zprávou o mudrcích od východu. Poskytuje komplexní informaci související s betlémskými událostmi, jako byl útěk do Egypta (Mt 2,13-15), vraždění dětí v Betlémě a na okolí (Mt 2,16-18) a návrat z Egypta (Mt 2,19-23). Je třeba přitom poznamenat, že žádný jiný evangelista zprávy o mudrcích ani o egyptském pobytu Svaté rodiny neuvádí. Jde o poměrně zajímavý fakt, který přirozeně navozuje otázku, zda si to evangelista Matouš nevykonstruoval, aby více vynikly starozákonní předpovědi o královských darech nebo o pobytu Ježíše v Egyptě. K řešení otázky se dostaneme jistou oklikou. O čem mluví Písmo svaté Písmo svaté zachycuje Boží zjevení a dělá to tak, že Boží pravdy podává pomocí historických prvků. Znamená to, že svatopisci zapsali do Písma svatého teologické pravdy jako Boží odkaz; historickým otázkám se věnovali do té míry, do jaké to bolo potřebné k vyjádření Bohem zjevených pravd. Historie je tedy nástrojem na vyjádření Bohem zjevených pravd; není však prioritou. Kromě toho v biblických textech zejména novozákonních autorů můžeme vidět úmysl podávat zprávy pomocí starozákonních předpovědí. Nejednou je i citují. Jindy vzpomínají jisté detaily, které poukazují na různé souvislosti s životem a působení patriarchů nebo proroků a podobně. Cílem autorů, kteří používají tyto starozákonní typy, je poukázat na plnění Božích přislíbení a předpovědí a kontinuitu Božího zjevení. Někdy je opravdu těžké určit, co je 9

10 starozákonní typ a co konkrétní historický detail, o kterém bychom mohli s jistotou říci, že se skutečně odehrál tak, jak je popsán. V takových případech je třeba věnovat pozornost učitelskému úřadu Církve, pokud se o dané věci vyjádřil, nebo důvěřovat exegetům, kteří píší k biblickým textům své komentáře, a tak je více objasňují. V této souvislosti je třeba říci, že naší otázky mudrců od východu se týkají i některé starozákonní texty, které hovoří o královských darech zlata, kadidla a myrhy. V uvedené sestavě se tyto dary kromě Matoušova textu nezmiňují nikde. Jednotlivě je však lze nalézt. Zejména v Žalmech a v Izaiášových proroctvích: "Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby." (Ž 72,10). "Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále." (Ž 72,15). "Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě." (Ž 45,9). "Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu." (Iz 60, 6). "Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a zámořské lodě už zdávna, aby tvé syny přivezly zdaleka a s nimi jejich stříbro a zlato pro jméno Hospodina, tvého Boha, pro Svatého, Boha Izraele, který tě oslavil." (Iz 60,9). Ze všech uvedených starozákonních textů Žalmů a z Izaiášova proroctví, především z jejich kontextu vyplývá, že zlato, tymián a myrha byly - spolu s dalšími dary, jak aloe, stříbro a jiné - v časech vzniku biblických textů považované za královské dary přiměřené nádheře, bohatství a důležitosti, která byla přisuzovaná králem v těch dobách. Texty Písma svatého tyto dary vzpomínají na jedné straně ve vlastním historickém smyslu, tedy jak pro krále; lze je však vnímat i v duchovním smyslu, tedy jako dary pro krále, kterým je Mesiáš. Názory exegetů Německý exegeta Alexander Sand vysvětluje, že v historickém smyslu je třeba klanění se mudrců před Ježíšem chápat jako gesto uznání a projev úcty vůči králi. Odevzdání darů, o kterých referuje evangelista Matouš, podle tohoto autora není nutné chápat jako obětní dary za účelem kultu, ale jako obvyklé cennosti darované králům. Týká se to především zlata a kadidla. 10

11 Podobně myrha - pod kterou je třeba rozumět olej pomazání - mohla představovat dar, kterým se vzdával hold. Svatý otec Benedikt XVI. ve 3. svazku svého díla Ježíš Nazaretský věnuje problematice mudrců od východu celou jednu kapitolu. Mudrce charakterizuje jako lidi z perského filozoficko-náboženského prostředí. O darech mudrců duchaplně poznamenává, že to zřejmě nebyly nějaké praktické dárky, které by se v tom okamžiku Svaté rodině hodily. Pozornost věnuje i dalším detailům, a to geografickým datům; pokouší se vypátrat i úkaz s hvězdou atd. Tyto otázky však nyní nejsou předmětem našeho uvažování. Výklad zprávy Mt 2,11 v křesťanské tradici Dosud jsme se při výkladu darů od mudrců soustředili na význam těchto darů v historickém smyslu. Křesťanská tradice však v této zprávě rozvinula i její duchovní význam: určitou typologii darů ve vztahu k tajemství Krista. Tři dary zmíněné v evangeliu vyjadřují tři aspekty Kristova tajemství: zlato představuje Ježíšovu královskou hodnost, kadidlo jeho Boží synovství a myrha poukazuje na tajemství jeho utrpení. Český překlad liturgie hodin (oficiální překlad z latiny) uvádí na slavnost Zjevení Páně (6. ledna) v hymnu k posvátnému čtení tato slova: "Všimni si, Hochu, pečlivě odznaků říše, moci své. Tvůj věčný Otec trojí cíl poslání tvému předurčil. Kadidlo sábské, zlatý dar hlásají, že jsi Bůh a Král, zatímco vonné myrhy drť předvídá temný hrob a smrt." Smysl vyprávění o mudrcích Otázka z úvodu tohoto zamyšlení se na rovině biblických textů nedá zodpovědět. Biblické texty o těchto otázkách nic neříkají. Bibličtí autoři ve svých zprávách nesledovali materiální detaily nebo procesní postupy. Proto pokud bychom silou - mocí chtěli na otázku o použití darů od mudrců z východu odpovědět, museli bychom vyjít z biblického rámce. To bychom se však již pohybovali v rovině fantazie a lidské představivosti. Boží zjevení v Matoušově vyprávění o mudrcích z východu nám chce říci, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je Spasitel a Král světa, který nás přišel vykoupit. První lidé, kteří se mu přišli klanět, byli upřímní a zbožní pastýři (Lk 2) a pokorní i moudří pohané (Mt 2). Pokloňme se Ježíši i my. (podle KN) 11

12 Víra potřebuje porozumění Začínáme nový kalendářní rok. Zkusme si na jeho začátku položit otázku o víře, například: Jaká je moje víra? Je moje víra zralá? V koho vlastně věřím? Najít upřímné a hodnotné odpovědi na otázky o víře není vždy snadné, zvláště pokud máme pocit, že to s naší vírou není až tak dobré, jak by to mohlo být. Navíc častěji jsme schopni mluvit o víře, respektive o potížích s vírou, než o zažité zkušenosti víry v každodenním životě. Vycházím ze zkušenosti, podle níž se spíše rozpovídáme o neschopnosti a nemohoucnosti věřit než o radostné skutečnosti protkávající náš život. Inspirující víra apoštolů Svatý otec František se během jedné ze svých promluv před nedělní modlitbou Anděl Páně zamyslel nad radostí víry v Boha, který je láskou a milostí, a řekl: "Uvažujme nad Petrem. Když vyznal svou víru v Ježíše, neučinil tak svými lidskými silami, ale proto, že se nechal přemoci milostí, kterou ho Ježíš osvobozoval; láskou, kterou cítil v jeho slovech a viděl v jeho skutcích: Ježíš byl zosobněnou Boží láskou! Totéž se přihodilo Pavlovi, i když jiným způsobem. Mladý Pavel byl nepřítelem křesťanů. Ale když ho vzkříšený Kristus povolal na cestě do Damašku, jeho život se změnil. Pochopil, že Ježíš není mrtvý, ale živý, a miluje i jeho, který byl jeho nepřítelem. Toto je zkušenost milosrdenství, Božího odpuštění v Ježíši Kristu." Možná právě v této chvíli se ptáme sami sebe, jestli jsme se i my někdy v životě dali přemoci láskou a milostí Krista; zda jsme měli v životě možnost zakusit Boží lásku a osvobození. Pokud ano, určitě jsme zakusili i radost z víry, a tak můžeme snadněji pochopit, proč Petr i Pavel tak velkodušně obětovali své životy a celé své existence radostné zvěsti - evangeliu. Podstatnou dimenzí každého skutečně věřícího člověka je totiž nasazení. Znamená to, že skutečně věřícího člověka jeho víra pobízí, otevírá mu srdce a nejednou i peněženku, povzbuzuje ho, aby se osobně zasazoval za pravdu a spravedlnost, a nedovolí mu zůstat lhostejným, apatickým, schlíplým, a to nejen v kostele, ale na žádné úrovni života. Věřit v Boha, který je láskou a milostí, je radost. To je víra, kterou Petr a Pavel přijali od Krista a předali Církvi. A pro nás, kteří do této Církve patříme a jsme její údy, je to velké a vznešené dědictví, překrásný ideál a zároveň inspirace hodna následování. 12

13 Víra jako neradostný zvyk V našich společenstvích, která se setkávají na slavení Eucharistie, však nejednou místo živé a radostné víry pozorujeme, že mnozí si přišli jen takříkajíc splnit nedělní povinnost. (Někdy se dokonce počet přítomných v kostele stává jakousi "mírou kvality" farnosti či společenství.) Jenže pokud nás k návštěvě kostela motivuje pouze touha splnit si nedělní povinnost, jaká je naše víra? Tradiční? Vlažná? Slabá? Obávám se, že žádná - že je to prostě zvyk, nic víc. Takový zvyk, jakým je například dát si dobré italské kapučíno hned na první čerpací stanici po překročení hranic Itálie. Pokud nám stačí účast na mši, pokud z kostela odcházíme s pocitem: "Tak, nedělní povinnost splněna, pojďme se věnovat, životu," není to nic víc než zvyk. Po kostele každý obědvá sám či bez žehnání Jiným neduhem v projevu naší víry je neschopnost pokračovat v slavení Eucharistie v každodenním životě. Je mnoho rodin - bohužel i katolických -, kde se její členové nesejdou ani na společný nedělní oběd - každý i v neděli stoluje sám a v jiném čase. Agapé po slavení Eucharistie v kostele má však při budování společenství důležitý význam - upevňuje rodinné svazky. Dost častý je i jiný neduh: ačkoli členové rodiny stolují společně, nevyužijí tuto příležitost pro společnou modlitbu, na díkuvzdání, na svolání požehnání na ostatní členy rodiny, na rozhovor o nedělním kázání, o Božím slově. Pokud nevpustí Boží slovo do našich životů, obíráme se o šanci na transformaci a otevřenost změně, obíráme se o posílení a povzbuzení růst ve svobodě a lásce, jakou nám ukázal Kristus, nebudeme zvládat svědčit o radostné Boží přítomnosti v nás. Nebudeme zvládat zastat se nespravedlivě pronásledovaného kolegy, bratra v Kristu, když se mu bude někdo vysmívat; člověka na ulici, kterého bude někdo ponižovat; nebudeme schopni zasáhnout v autobuse či ve vlaku, pokud se tam bude dít bezpráví. Zkrátka, nebudeme iniciativní. Budeme vždy jen čekat, jak věci dopadnou, nebo co na nás zbude. A možná ještě budeme lamentovat, že "bezvěrci" se mají líp Falešná pokora a život s Kristem bez Církve Dalším neduhem může být falešná pokora a skromnost. Pokud se neustále vymlouváme, podceňujeme, pokud se bezdůvodně ponižujeme, pokud jsme 13

14 neschopní studovat a vzdělávat se ve víře, jestliže při diskusích mlčíme a není v nás ochota podělit se s bratry a sestrami - to není víra; to je ubohost a sobectví; křesťanství bez chuti a šťávy. Bohužel nejednou i mezi katolíky zaznívá či alespoň tiše dřímá idea: "Kristus ano, Církev ne." Myslíte si, že Krista lze oddělit od Církve? Autor listu Efesanům píše: On, Kristus, Hlava církve a Spasitel těla " miluje Církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí vody a slovem, aby si sám připravil Církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a neposkvrněná" (Ef 5, 25-27). Církev je božsko-lidská instituce: lidská, protože ji tvoří lidé se svými chybami a hříchy - my všichni, hříšníci; božská, protože je svatá a neposkvrněná: v Církvi je přítomen Kristus - samotné tajemství vykoupení a jelikož tato stránka Církve nepřísluší člověku, člověk ji nemůže poskvrnit; pro tuto stránku Církve - pro Krista, který je základem všeho - lze žít a umírat, protože v Kristu má všechno smysl a cíl. Bojkotovat Církev, či dokonce jít proti ní, se jeví jen jako projev nechuti žít aktivním křesťanským životem ve společenství, jako projev neochoty něco obětovat ze svého času a všechny "protiargumenty" jsou jen obyčejné výmluvy. Jaké jsou upřímné obtíže s vírou I věřící člověk se někdy může ocitnout v situaci, která způsobí, že začne mít potíže s vírou. Mám věřící spolužačku, která onemocněla na rakovinu. Statečně bojuje s touto zákeřnou nemocí. Velmi si jí vážím a modlím se za ni, aby v této nelehké zkoušce obstála. Zasáhlo mě její svědectví o problémech s vírou, které jí způsobilo právě její onemocnění. Své svědectví, které asi mnohým mluví z duše, zveřejnila v jednom z blogů. Je plné otázek a inspirace, ale i odpovědí. Ano, s vírou můžeme mít množství obtíží. Důležité však je nerezignovat, neustále se ptát na smysl, hledat odpovědi, nevzdat to. Bůh nás totiž nikdy nezkouší nad naše síly. John Powell v jedné ze svých knih popisuje člověka, který se ocitl nad propastí a v duchu se modlil za záchranu: "Bože, pokud si tu, řekni cokoliv, co mám v životě udělat, a já to udělám, jen ať se zachráním." Jak takto úpěnlivě prosil, zaslechl hlas: "Opravdu věříš, že tě můžu zachránit?" Zpozorněl a - stále visící - ještě úpěnlivěji prosil: "Věřím, věřím, jen mě zachraň." Nato mu hlas řekl: "Tak se pusť." 14

15 Někde tady - v tomto bodě - začíná skutečná víra v Boha, víra, která má obrovský potenciál růst a pronikat každodenní život svědectvím, jaké potřebuje člověk dneška. Co uděláme, kam a kterou cestou víry budeme pokračovat? Víra zkoušena rakovinou Rakovinu mi diagnostikovali před dvěma lety jako 44-leté. Moje dvě dcery měly tehdy čtyři a sedm let. Protože mě rakovina prsu a její nejradikálnější léčba zasáhly nejen jako člověka, matku, dceru, sestru, ale i jako ženu a manželku, nedokázala jsem o tom hned mluvit. Nejvíc ze všeho se však rakovina dotkla mé víry v Boha. ( ) Nejen urychlila, ale pořádně otřásla mými základy víry. Že Bůh existuje a má mě rád, už zůstalo konstantou. Otázkou však bylo: "Proč musím trpět? Je to trest za můj život? Je to proto, že mě má Bůh extra rád? K čemu je to dobré? Je toto utrpení od Boha nebo od ďábla? Proč Bůh neudělá pro mě zázrak, tak jak dělá pro mnoha jiných?" Najednou se nemohu spolehnout na žádného člověka, na žádného přítele, na žádného lékaře, ani na samu sebe. Chvílemi prožívám pocit popsatelný slovy: "Ani pes po mně neštěkne." Cítím, že mi zbývá jen Bůh. Ale ne Bůh vytvořen během mého dětství, a tím i dětství mé víry. Uvědomila jsem si, že Bůh mi chybí jako Otec, kterému se dokážu plně svěřit do rukou. Bůh mi chybí jako Otec, který kvůli mně obětoval svého Syna na kříži. Kvůli mně! Vynakládám všechno své lidské úsilí, abych dokázala pochopit a přijmout svůj kříž. Stále doufám i věřím v zázrak uzdravení. Připouštím, že Bůh to může vidět jinak. Lidé mi říkají, že ze mě cítí klid. Já za tím klidem vidím boj. Lidé mi říkají, že jsem silná a boj vyhraju. Je to však moje vlastní síla? Po tom, co mi před dvěma týdny řekla moje přítelkyně Gloria, i tato teze padá na nos. Vlastně i ona mi řekla totéž: "Marie, ty jsi velmi silná." Ale řekla to jiným tónem jako všichni ostatní, a tím se mění i obsah jejích slov: "Svou silou - vírou v sebe - zastavuješ Boha, který je u tebe." Tím mě Gloria posunula na trochu jiný stupeň, kde má místo Boží milosrdenství. Tam, kde se člověk přestává ptát: "Proč?", Dostává i to, co si nezaslouží, co svými silami nedokáže. Tady někde nyní ČEKÁM, kdy Bůh vztáhne ke mně svou ruku. Nebo ji pouze nevidím? Marie 15

16 Dva dopisy Maminko, já už nevěřím v Boha. Já jsem teď takový divný. Už se nemodlím, v kostele mě to nebaví. Proč tam mám chodit, když mě to šíleně otravuje? Něco se ve mně zbortilo nebo vyvanulo, prostě nevím. Vím, že tě to zarmoutí, ale vždycky jsi mi říkala, že si nejvíc ceníš upřímnosti. Věř mi, že chci zůstat a zůstanu čestný kluk, bez modlení. A o to ti jde, ne? Tvůj Petr Můj milý Peťo, tvůj dopis jsem si přečetla několikrát. Jsi ke mně upřímný, i já budu upřímná. Taková vichřice se přežene nad každým mládím. Mně také bylo před třiceti lety hořko na světě. Nic mne nebavilo. Maminka to poznala a modlila se za mne. Řekla jsem jí, aby toho modlení nechala, že je to stejně pro kočku. "Já už se nemodlím a v kostele nemám co dělat." Maminku to zabolelo a řekla mi tehdy: "Když už tvoje duše nezní jako varhany k Boží slávě, buď aspoň jako ten němý sloupo, co podpírá klenbu." - Tu moudrost babičky ti teď předávám. Neopouštěj Boží dům, stůj na svém místě jako sloup, věrně jako voják na stráži. Uhneš-li, něco se zřítí. Já jsem tehdy maminku poslechla a nikdy jsem nelitovala. Líbá tě tvá maminka 16

17 Pouť k modrému kříži 1.ledna je svátek Matky Boží, Panny Marie. Květen a červen jsou měsíce Panny Marie. V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti v kostele. Jednu předloňskou květnovou neděli se farníci domluvili, a místo do kostela putovali za Pannou Marií k modrému křížku, který se nachází na kopci nad školkou. Otec Pavel Buchta byl s námi a provázel nás modlitbou a četbou náboženského příběhu. Přišli jsme k modrému kříži, pohlédli na něj byl hodně poškozen. Všichni jsme s lítostí usoudili, že by oprava byla na místě křížek by se dal do úcty. Uplynul rok. Vloni v říjnu opět měsíci zasvěceném Panně Marii se skupinka asi 20 farníků vypravila znovu k modrému kříži. Tentokrát to ale bylo žehnání opraveného kříže. Velký dík právem patří bošovské rodince, a to Frantovi Žbánkovi a synu Pavlovi. Křížek byl opraven s velkým citem za finančního přispění farníků. Barva stará oklepána a teď jsou vidět na železném kříži i malé lístečky a ornamenty. Opravdu se nám všem moc líbí a doufáme že i Bohu a Panně Marii. Modrá barva je barvou Matky Boží. Příští rok se plánuje dřevěná ohrádka a malá tabulka, kde bude biblický verš. U kříže jsme zazpívali píseň k uctění kříže za kytarového doprovodu Máši Horákové, kněz přečetl čtení a zazněly také přímluvy za celou vesnici a její obyvatele. Otec Pavel Buchta kříž pokropil svěcenou vodou. Všichni poutníci kříž uctili. Na závěr jsme zazpívali mariánskou píseň Madona. Jak víme, vesnice Bošovice je v údolí a kříže, které se postupně v úctě dají do opravy, pomyslně se propojí s velkým křížem na Čarodejňu a modrým v Křesačce, mohou tak udělat ochranný plášť. Panno Maria, skryj nás pod svůj ochranný plášť. I. Bohdálková Poznámka: S lítostí musíme konstatovat, že na krásném modrém plášti opraveného kříže se nějakému hrdinovi nebo pobertovi zachtělo zanechat svoji značku v podobě 4 šlápot mužských podrážek na třech stranách kříže, jako podpis. Co si chtěl tímto dokázat těžko říci, ale budiž mu odpuštěno. Farníci 17

18 "Viděli jsme jeho hvězdu na východě" Tma, zima, mráz a koledy. Jasná noční obloha ozdobena tisíci hvězd. Toto je často atmosféra, která nás provází během Vánočního období. Přitom si vzpomeneme na slova Matoušova evangelia: "Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit" (Mt 2, 2). V Písmu svatém, které je pro nás křesťany knihou naší víry, můžeme najít i mnohá historická fakta. Patří "hvězda na východě" mezi ně nebo je to jen biblický symbol? Byla to kometa, supernova či konjunkce planet? Odpověď na tuto otázku bychom mohli hledat v množství literatury a článků. Před několika lety americký astronom Michael R. Molnar publikoval teorii, která se zdá nejpravděpodobnější, protože se dá historicky nejlépe doložit a navíc se shoduje s Písmem svatým. Evangelia Jedinou zmínku o betlémské hvězdě najdeme u sv. Matouše. Zmiňuje se o příchodu tří mudrců, kteří pozorovali jakousi hvězdu. Když Ježíše nenašli v královském paláci, ačkoli toto místo se jim zdálo logické, vydali se do Betléma, kde se podle proroků měl narodit židovský král. "Když se za dob krále Heroda v judském Betlémě narodil Ježíš, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: 'Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.' ( ) Oni krále vyslechli a odešli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě" (Mt 2, 1-2.9). Druhou a poslední evangelní pomůckou v našem uvažování může být ještě Evangelium podle Lukáše. Podle něj se Ježíš narodil tehdy, když vyšel rozkaz císaře Augusta provést soupis lidu. Bylo to v době, kdy Sýrii spravoval Quirinius. Tak se Josef s Marií vydali do Betléma, aby se tam dali zapsat (srov. Lk 2, 1-6). Další zmínku najdeme sice ještě v apokryfním spisu, Protoevangeliu sv. Jakuba. Podle odborníků však jde o text, který vznikl kombinací evangelií podle Lukáše a Matouše. Palestina v době Ježíšova narození 18

19 Přestože se v různých jazykových obměnách používá označení času, které je předělené narozením Krista, musíme konstatovat, že nevíme, kdy přesně se Ježíš Kristus narodil. Ačkoliv se evangelisté zmiňují, že to bylo za krále Heroda a v době, kdy Sýrii spravoval Quirinius, po podrobnějším zkoumání zjistíme, že tomu tak ve skutečnosti nemohlo být. Podle většiny historiků zemřel Herodes Veliký někdy kolem roku 4 před n. l. Židovský historik Jozef Flavius píše, že jeho smrt nastala po zatmění měsíce a před svátkem Pesach. Do tohoto časového období spadají dvě zatmění měsíce. První nastalo v roce 4 př. n. l., druhé v lednu roku 1 př. n. l. Pravděpodobnější je druhé zatmění, které bylo mnohem výraznější a snadněji pozorovatelné. První zatmění v roce 4 př. n. l. se začalo brzy ráno a trvalo krátce. Astrolog Hefaiston Thébský vysvětluje zatmění měsíce jako znamení toho, že bude potlačen velký tyran. O tom, že velkým tyranem byl i Herodes, není pochyb. Kromě vraždění novorozenců mu můžeme připsat i vraždu tří vlastních synů, údajně ze strachu o trůn. Římský císař Augustus na margo Heroda řekl slovní hříčku, že je lepší být krále Heroda prasetem jako jeho synem (řec. bus - prase, buius - syn). Po smrti Herodovy se ujali vlády jeho další synové - Archelaos vládl v Judeji, Samaří a Idumeji, Herodes Antipas v Galileji a Pereji (východní břeh Jordánu) a Filip v jižní Sýrii. Jelikož do Říma přicházeli mnohé stížnosti na tyranského Archelaa, sesadili ho a vykázali do Galie. Císař Augustus dosadil na jeho místo Quirinia zmiňovaného v Písmu svatém. Quirinius tak odešel z Antiochie do Judska, kde vydražil Archelaův majetek a začal sčítání lidu, jehož účelem bylo vyměřit Židům daně. Podle většiny historiků začal Quirinius vládnout kolem roku 6 a skončil někdy do roku 12 našeho letopočtu. Staré mince Jednou z možných pomůcek na vysvětlení a pochopení betlémské hvězdy mohou být i starověké mince. Peníze v Římské říši razily jednotlivá království a města podléhající římské nadvládě. Mince obsahovaly latinské nápisy. Výjimku tvořily východní části impéria, například v syrské Antiochii používali mince s řeckým textem. Na těchto mincích často najdeme i astronomické symboly, například znamení zvěrokruhu. Jedním z nejčastějších symbolů byl Kozoroh - symbol císaře Augusta. Pro nás je však zajímavé, že více než dvě století razily v Antiochii mince se symbolem Berana. Podle numismatiky mohly být první takové mince dány do oběhu 19

20 právě v době, kdy Sýrii začal spravovat Quirinius. Tak se začaly přibližně v době Ježíšova narození razit peníze se souhvězdím, které obsahovalo očekávané znamení - hvězdu zvěstujíce narození Mesiáše. Mudrci od východu Evangelista Matouš se zmiňuje o mudrcích od východu, kteří hledají novorozeného Mesiáše v Herodově královském paláci. V řeckém originále můžeme najít výraz magoi. Archeologové našli v římských katakombách náhrobní kámen ze 4. století, který zobrazuje zesnulou ženu Severu. Na náhrobku je latinský nápis Severa in Deo vivas, vedle kterého jsou znázornění mudrci klanějíce se narozenému Ježíši. Mudrci mají na hlavách frýgijské čepice, které jsou spojovány výhradně s lidmi z východu. Pravděpodobně mohlo jít o Chaldejce z území Mezopotámie či Babylonu. Již z roku 1000 př. Kr. existují záznamy o pozorováních oblohy babylonskými kněžími. V první řadě své znalosti využívali pro určování času. Z roku 500 př. Kr. už pocházejí přesné předpovědi pozic planet a Měsíce. Takže na rozdíl od Židů důkladně znali oblohu a věnovali se jejímu výzkumu. V tradičním judaismu nenajdeme zmínky o skupinách lidí zajímajících se o astrologii. Tomu může odpovídat i překvapení Heroda a jeho rádců, které čteme v Písmu svatém: "Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a celý Jeruzalém s ním" (Mt 2, 3). Betlémská hvězda - kometa, supernova nebo něco jiného? Vzhledem k tomu, že pojem hvězda se používal na několik nebeských těles, fantazie o tom, co všechno mohla být betlémská hvězda, byly a jsou dodnes bohaté. Abychom lépe pochopili historický kontext, je třeba studovat dobové materiály a záznamy, a tehdy porozumíme i významu úkazu betlémské hvězdy. I když se v tradičním judaismu nevěnovali astrologii, přece však máme hodnotné záznamy z východních kultur či od jiných autorů. Kometa Nejčastěji se v historických pramenech uvádí, že mohlo jít o jakousi kometu (kometai). Suetonius popisuje strach z komety, která se objevila v roce 79 za vlády císaře Vespasiana. Jednu z nejznámějších komet pozorovali v roce 44 20

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 3 březen 2014 Utrpení - tragický produkt člověka V nás, kolem nás a všude ve světě existuje krutá a tvrdošíjná přítomnost utrpení a smrti. Vždycky na ně člověk narážel. Člověk

Více

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty ZRNÍČKO Svazek 8, číslo 11 listopad 2008 Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty Před dvěma tisíci lety Ježíše Nazaretského zradili, věznili, nespravedlivě odsoudili, mučili,

Více

6. ledna: Slavnost Zjevení Páně

6. ledna: Slavnost Zjevení Páně 6. ledna: Slavnost Zjevení Páně VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Mal 3,1; 1 Kron 29,12 Hle, přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu. Uvedení do bohoslužby A Dnešní svátek - slavnost Zjevení Páně

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. PROSINCE 2013 Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Poutníci ve svatyni na Poli pastýřů v Betlémě, Palestina, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 2. března 2013. MODLITBA

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 6 červen 2014 Nasadit celý život k záchraně celého člověka Angažovanost je slovo dnes velmi užívané, a to k označení lidské obětavostí vůči ostatním, především v jejich boji o

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

Proč potřebujeme chodit do kostela?

Proč potřebujeme chodit do kostela? Farnost ravodaj S novým rokem přichází i nový Farní zpravodaj. Bude vycházet častěji, vždy začátkem každého měsíce, o letních prázdninách vyjde pouze jedno číslo. Důležitou změnou je i to, že nyní je farní

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009 Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí Člověk je tělo a duch v jednom. Neboť my věříme, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Tedy celý člověk,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 13, číslo 11 listopad 2013

ZRNÍČKO. Svazek 13, číslo 11 listopad 2013 ZRNÍČKO Svazek 13, číslo 11 listopad 2013 Milovat znamená darovat se Všichni lidé mluví o lásce, volají po lásce, opěvují lásku, oplakávají lásku. Ve jménu lásky pracují, trpí po celý život, objímají se

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. FARNÍ INFORMÁTOR 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. SRPNA 2008 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. J. E. Tomáš kardinál Špidlík S.J. promlouvá ke spoluobčanům, 7. srpna 2005 MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009 ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 9 září 2009 Pane, rozesměj mě! Mnoho věřících si myslí, že je neuctivé, když se někdo v kostele směje. Naopak, když někdo pláče, tak se to nepokládá za špatné, naopak je to hodné

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 Pevně mě objal a řekl mi: Zbožňuji tě! Mnoho křesťanů bere vážně Pánův příkaz: milujte všechny své bratry. Ale někteří k nim přicházejí jenom s hlavou. To znamená,

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 Nepotlačovat, ale sublimovat Podle příkazu Božího máme milovat z celého srdce a ze všech sil. Nesmí být tedy žádná z našich vnitřních schopností znevažována a tím

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více