ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden Svatba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 1 leden 2014 Svatba Kolik mladých párů si při odchodu od oltáře myslí: "Konečně jsme svoji, cíle je dosaženo, vše je hotovo a nyní nám zbývá sklízet radosti!" Nechápou, že teprve teď vše začíná, že nejsou u cíle, ale na počátku cesty. Nevědí, že se musí oddávat každý den, aby se skutečně stali jedním. Neuvědomují si, že by brzo zklamali jeden druhého, kdyby si - v Bohu a skrze Boha - nedarovali lásku nekonečnou. - Pustíš volant a pedály svého vozu, který se rozjel, protože "už to jede"? Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. - Snoubit se, znamená přijímat jeden druhého a spojit se jeden s druhým na třech rovinách bytosti: fyzické, citové, duchovní. Nehraj si na anděla, ani na zvíře: buď člověkem. Má-li sloužit, musí stát stůl na nohách, bicykl na kolech, střecha na domě. - Respektuj v sobě řád hodnot své bytosti, jinak tvoje manželství nebude solidně založeno a zdravě vyváženo. - Je-li tělesná láska ponechána jen sobě samé, nemůže být spontánním darem druhému, neboť tělo - není-li proniknuto duchem - hledá jen sebe. Chceš-li milovat, je třeba, aby tvoje tělo bylo proniknuto duchem, a v tvém duchu musí sídlit milost Boží. - Polibek má smysl jen tehdy, je-li znamením lásky; polibkem říkáš druhému: "Toužím po spojení s tebou, dávám se ti, abych tě nasytil." - Pohlavní akt, to je; dát se jeden druhému, vědomě, dobrovolně a z lásky, a tím se dát třetímu: dítěti; již v samém jádru je tedy vyloučena sobecká rozkoš. - Aby ses mohl darovat: 1

2 musíš ovládat sám sebe, ovládat své tělo, ovládat své srdce, ovládat svého ducha. - Nikdy nebudeš hotov v zápase o sebe, to znamená v rozdávání sebe, v milování. Nikdy nebudete hotovi se zásnubami. - Není snadné neponechávat si nic ze svého těla, srdce nebo ducha, není snadné milovat opravdově; máte však celý svůj život k tomu, abyste jeden druhému pomáhali milovat. - Poznamenána hříchem, nutí nás naše lačná přirozenost, abychom si přivlastňovali věci a osoby. To nám zabraňuje něco darovat. Je nám třeba milosti spásy, abychom se vrátili k lásce. - Na křižovatkách tvé lásky se vždy tyčí kříž. Ale z tohoto kříže tě vybízí Kristus, aby ses s Ním spojil. Zemřeš-li sobě a spojíš se s Jeho vlastní smrtí, On tě spojí se svým Vzkříšením. - Nikdy nebudeš dokonalým milencem, nebudeš-li zároveň věrným kajícníkem a komunikantem. - Potkáváš četné manželské dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se těly je snadné. Méně potkáš takových, že jdou spojeni srdcem, neboť milovat s něžností není tak snadné. Jen málo potkáš takových, že jsou úzce spojeni tím, co je v nich nejhlubší; jen málokteří jsou oddáni dušemi. - Oddat se dušemi znamená spojit se tak, aby všechny vaše myšlenky, city, dojmy, váhání, žaly, plány, sny, radosti i zklamání celý váš vnitřní svět se vyvíjel v oboustranné důvěře. Oddat se dušemi, znamená vzájemně v sobě vytvořit tutéž vůli přijmout a milovat své bratry, potkat Boha a spojit se s Ním. Oddat se dušemi znamená: nezahalení a jeden druhému zjevní předstoupit spolu před Boha, jako dvě ruce spojené k modlitbě. - Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se; jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat. - Je-li v tobě něco, co nelze vidět z vnějšku, musíš to prozradit. Rozhodnout se milovat, znamená rozhodnout se zlomit svou vlastní autonomii, a souhlasit s tím, aby tvá samota byla dobyta. - Nelitujete času, abyste se rozhodli o nákupu nějakého nábytku, abyste hovořili o domácím rozpočtu, abyste se připravovali na dovolenou. 2

3 Dozíráte na váhu svého dítěte. Zjišťujete, jak roste. Kontrolujete výsledky jeho studia. Nelitujete času, abyste kontrolovali také prohloubení svého manželství? Jste dnes více JEDEN než včera, a budete zítra ještě více JEDEN? - Květ se proměňuje, aby se stal plodem. Plod se proměňuje, aby se z něho stalo semeno. Semeno se promění v živý strom. Chceš-li milovat, musíš být ochoten se proměnit, neboť láskou se otevíráte vzájemně k novému způsobu nazírání, cítění, jednání, porozumění, modlitby; ten způsob vás vzájemně doplňuje a obohacuje; denním darem lásky se vzájemně "oplodňujete", nejen v rovině tělesné, ale na všech rovinách; souhlasíte, abyste se zrodili znovu, abyste - ve vlastním slova smyslu - byli postupně "znovustvořeni". A proto pravá láska je nutně nerozlučná. - Manželé, kteří se rozejdou, ničí své dítě, "trhají" i sami sebe, ale "rozesnoubit" se nemohou. - Cesta lásky jde od těla k duchu, z konečného k nekonečnu, z časového do věčného. Tvá láska má stoupat v hodnotě od přitažlivosti a spojení těl k přitažlivosti a spojení srdcí, pak ke společenství ducha až do nezměrných hloubek duše obydlené Bohem. - Oddáváš-li se jen tělem, brzo je prohlédneš a budeš si přát jiné. Oddáváš-li se jen srdcem, brzo je vyčerpáš a bude tě přitahovat jiné. Oddáváš-li se s "člověkem" a navíc s "dítětem Božím", budeš-li to chtít, bude tvá láska věčná. Neboť nekonečno, které je oba přesahuje, umožní muži i ženě, aby svou lásku zvěčnili. - U prázdného a rozpadlého domu nikdo nezaklepe. U vyschlého pramene nikdo nemůže uhasit žízeň. Stanete-li se vzájemně, jeden druhému, nevyčerpatelným pramenem, budete oba schopni milovat. - Ať vědomě či nevědomě, přáním lásky je spojit se s Bohem. Tak i dokonalé manželství se může uskutečnit jen ve svátosti, v nekonečném tajemství Trojjediné Lásky, vstupující do nedílné bytostí složené ze dvou lidí. - Žijete-li své manželství jako svátost, stanete se jeden druhému nekonečně cenným a nevysychajícím pramenem, neboť si budete vzájemně dávat BOHA-LÁSKU. (Michael Quoist) 3

4 Světec na leden Od tohoto ročníku se budeme věnovat méně známým svatým, jak jsou uvedeni v Litaniích ke svatým ochráncům naší vlasti. Jako prvního jsme vybrali sv. Kristýna s bratřími. Kristýn byl jeden z Pěti bratří, mučedníků. Jeho svátek se slaví 12. listopadu. Byl kuchařem v erému Pěti bratří, vybudovaném patrně v polském západním pomezí, sousedícím s územím Ljuticů. Benedikt s bratřími, mučedníci. Na žádost císaře Oty III. odebrali se žáci sv. Romualda Benedikt a Jan do Polska, aby tam šířili víru Kristovu. Třetí jejich druh Břetislav šel napřed do Říma, aby zde opatřil apoštolskou plnomoc k misijnímu dílu. Potom měl přijít za nimi. Misionáři byli vlídně přijati polským králem Boleslavem Chrabrým. Zatímco čekali na apoštolské dovolení, usadili se prozatím ve vsi Kaziměři u Poznaně. Brzy se k nim přidružili dva rodní bratří Matouš a Izák, kuchař Kristýn a dva jiní. Břetislav po dosažení apoštolského dovolení, vydal se na cestu do Polska, avšak nemohl se tam dostat, protože vypukla válka. Když dlouho nepřicházel, šel mu Benedikt naproti. Dostal od knížete Boleslava deset hřiven stříbra na cestu. Přišel až do Prahy, ale odtud se vrátil s nepořízenou, protože nevěděl, kde má Břetislava hledat. Darované peníze ihned odevzdal Boleslavovi. 4

5 Zatím se umluvili někteří bezbožníci, že klášteřík napadnou a zavraždí poustevníky, aby jim uloupili peníze, které byly Benediktovi dány na cestu. Právě když se loupežníci radili, slavilo pět obyvatel kláštera kaziměřského - dva nebyli doma - svátek sv. Martina pěním církevních hodinek a obětováním mše svaté; navečer naříkali bolestněji než kdykoli dříve, že z nedostatku apoštolského dovolení jim není možno pracovat na obrácení pohanů. Když byli již všichni pohrouženi ve spánek, přišli vrahové a vrazili dovnitř. Benedikt a Jan se probudili. Když poznali, co jim nastává, vyzpovídali se navzájem a připravili se na smrt. Vůdce zlosynů stanul před nimi jako ohromen. Jan se ho tázal: "Příteli, nač jsi přišel, a čeho si přeje tento ozbrojený lid?" Vrah odpověděl: "Pán země Boleslav poslal nás, abychom vás bez milosrdenství svázali!" Usmál se tomu Jan a řekl: "Dobrý kníže, jenž nás tolik miluje, nikdy neporučil vám něco takového. Proč lžeš, synu?" Odpověděl zlosyn: "Nuže, chceme vás zabít, proto jsme přišli." Jan pravil: "Bůh pomoz vám i nám!" Vtom vytáhl vrah ukrytý meč a dvěma ranami zavraždil Jana. Podobně i Benedikta, jenž spěchal k druhým bratřím, ťal jedním úderem doprostřed čela. Zatím bratr Izák byl ze spánku probuzen; zvolal několikráte: "Pomoz Bůh, pomoz Bůh!" Když chtěl vstát k modlitbě, dostal mečem ránu do nohou, a pozdvihuje ruce, dostal ránu druhou. Když však poznal, že se blíží žádoucí smrt mučednická, zvolal radostně: "Dobře nám, že z pouhého milosrdenství jsme nalezli tak dobrou noc a šťastnou hodinu, jakou jsme nikdy nezasloužili. Požehnej vám Pán, že nám činíte dobře!" Když to dořekl, dostal třetí, smrtelnou ránu. Vrahové, když slyšeli, že jim dobrořečí, zvolali: "Běda nám, co jsme to učinili, že jsme přišli zavraždit lidi, kteří se radují z usmrcení a vrahům dobrořečí. Ale nyní nemůžeme jinak, než všecky zabít, aby naše zločiny nevyšly najevo a nezastihl nás zasloužený trest." Pobodali Matouše, jenž se chtěl dát na útěk a došel až ke kostelu. Konečně došlo i na kuchaře Kristýna. Nevěděl o ostatních bratřích, že jsou již umučeni; proto volal na ně a bránil se na dvoře vrahům dřevem, až byl od nich také zabit. Stalo se to 12. listopadu r. 1003, Když dokonali dílo, slídili vrahové po penězích. Nenalezli nic. I roztrhali mešní roucha, rozdělili je mezi sebou a zapálili kostel, aby tak zničili stopy zločinu. Ale založený oheň uhasl, vrahové byli vypátráni a uvězněni. Na místě umučení postavil Boleslav nový velký klášter mnichů benediktinů. Jednomu z mnichů zjevili se Benedikt i Jan a žádali ho, aby vrahové byli propuštěni na svobodu, aby mohli činit pokání, napravit svůj život a sloužit Bohu. (Podle Naše světla) 5

6 11. Jsem Božím darem? Zadáno pouze pro mladé! Připusť si Boha k tělu "Kdysi bylo v rodině hodně dětí a dva rodiče, dnes je tam jedno dítě a mnoho rodičů " Co bychom to byli za katolíky, kdybychom lásku nespojovali s možností zplodit dítě. Pokud má láska nějaký obraz, tak je jím úsměv malého dítěte. Jenže cosi se stalo. Na to nejkrásnější v lásce jsme nasadili zbraně velkého kalibru. Dítě už není její plod, ale nevítaná náhoda, omyl, něco, od čeho je třeba se očistit. Myslíme si, že by to nebyla výhra uvědomit si, že jste byli pro rodiče něčím navíc. Proto antikoncepce či umělý potrat ničí to nejkrásnější - dítě, ničí někoho, kdo by chtěl říci táta a máma. Víme, víme, mít dítě není jen tak. Je třeba se o něj starat, je třeba vydělávat a být zodpovědný. A proč nepoužívat antikoncepci, když je to tak jednoduché? Možná proto, že dítě není jen výsledek dohody dvou lidí, ale také Boží dar. Antikoncepce však Boha odsouvá zcela stranou, jakoby už do početí nového člověka neměl co říct. A on by přece jen chtěl něco říct že i on je Otcem tohoto dítěte. Máte chřipku, dají vám léky proti chřipce. Bolí vás něco, užijete léky proti bolesti. Nechcete zplodit dítě, nasadíte si pilulky (nebo něco jiného). A co když plodnost není nemoc?! Při sexuálním styku bez použití antikoncepce přijímám toho druhého úplně celého celičkého (i s jeho plodností). Má-li být milování se milováním, tak miluji druhého i s tím, že spolu můžeme počít dítě. (Co když antikoncepce selže? Kdo je na vině? On nebo ona? Jedno je jisté, že k tomu, aby se nepočalo dítě, svět nabízí kondom, ale na zlomené srdce ani ten nepomůže.) 6

7 Láska je tehdy opravdová, když chce, aby druhý byl tak milovaný, jak se máme rádi my dva. Zkouškou skutečné lásky je, že ji chceme dát zakusit někomu třetímu. Proto láska protéká skrze dvou, co se milují. Láska není jen rozkvetlý strom plný květů, ale má i své plody. Pro nás křesťany se slova lásky chtějí stát tělem. Tak jak Slovo Boha se stalo Tělem - Ježíšem. Rodiče mají obraz své vzájemné lásky v dítěti. Ono totiž nosí jejich tvář (od DNA až po úsměv). Je to jejich obraz, který je schopen odpovědět na jejich lásku mámo, táto. Co cítím, když vidím malé dítě? Jaké mám pocity, když potkám někoho bezmocného, slabého? Jak bych přijal/- a zprávu, že jsem výsledkem selhání antikoncepce? Pro milého človíčka Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: "Věci nejsou takové, jakými se zdají být." Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtvá ve chlévě. Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. První muž měl všechno a tys mu pomohl, 7

8 vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč?? "Věci nejsou takové, jakými se zdají být" odpověděl starší anděl. "Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají být." Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj prospěch. A to se vyjeví až časem. Někteří lidé přicházejí do našeho života a rychle odcházejí, někteří se stávají našimi přáteli a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají v našich srdcích nádherné stopy - a my nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože dobří přátelé nás proměňují! Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek, přítomnost je dar. Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná! Pravda je, že - někdo je na tebe velmi pyšný, - někdo na tebe myslí, - někdo se o tebe stará, - někomu chybíš, - někdo chce s tebou mluvit, - někdo chce s tebou být, - někdo doufá, že nemáš problémy, - někdo je ti vděčný za tvou podporu, - někdo chce držet Tvou ruku, - někdo doufá, že se vše v dobré obrátí, - někdo chce, abys byl šťastný, - někdo chce, abys našel jeho nebo ji, - někdo oslavuje tvůj úspěch, - někdo tě chce obdarovat, - někdo myslí, že TY JSI dar, - někdo tě miluje, - někdo obdivuje tvoji sílu, - někdo myslí na tebe a tvůj úsměv, - někdo chce být tvým ramenem na vyplakání, - někdo potřebuje, abys mu to řekl!!! 8

9 Co se stalo s dary od třech králů Zlato, kadidlo a myrha. To jsou tři dary, které podle evangelní zprávy přinesly mudrci od východu, aby uctili Dítě Ježíše. Víme dnes, co se s těmito dary stalo? V evanjeliu podle Matouše čteme: "Když se za dob krále Heroda v judském Betlémě narodil Ježíš, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu A hle, hvězda šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu. Pak otevřeli své pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu" (Mt 2, ). Text v Evangeliu podle Matouše (Mt 2,1-12) je nejvýraznější zprávou o mudrcích od východu. Poskytuje komplexní informaci související s betlémskými událostmi, jako byl útěk do Egypta (Mt 2,13-15), vraždění dětí v Betlémě a na okolí (Mt 2,16-18) a návrat z Egypta (Mt 2,19-23). Je třeba přitom poznamenat, že žádný jiný evangelista zprávy o mudrcích ani o egyptském pobytu Svaté rodiny neuvádí. Jde o poměrně zajímavý fakt, který přirozeně navozuje otázku, zda si to evangelista Matouš nevykonstruoval, aby více vynikly starozákonní předpovědi o královských darech nebo o pobytu Ježíše v Egyptě. K řešení otázky se dostaneme jistou oklikou. O čem mluví Písmo svaté Písmo svaté zachycuje Boží zjevení a dělá to tak, že Boží pravdy podává pomocí historických prvků. Znamená to, že svatopisci zapsali do Písma svatého teologické pravdy jako Boží odkaz; historickým otázkám se věnovali do té míry, do jaké to bolo potřebné k vyjádření Bohem zjevených pravd. Historie je tedy nástrojem na vyjádření Bohem zjevených pravd; není však prioritou. Kromě toho v biblických textech zejména novozákonních autorů můžeme vidět úmysl podávat zprávy pomocí starozákonních předpovědí. Nejednou je i citují. Jindy vzpomínají jisté detaily, které poukazují na různé souvislosti s životem a působení patriarchů nebo proroků a podobně. Cílem autorů, kteří používají tyto starozákonní typy, je poukázat na plnění Božích přislíbení a předpovědí a kontinuitu Božího zjevení. Někdy je opravdu těžké určit, co je 9

10 starozákonní typ a co konkrétní historický detail, o kterém bychom mohli s jistotou říci, že se skutečně odehrál tak, jak je popsán. V takových případech je třeba věnovat pozornost učitelskému úřadu Církve, pokud se o dané věci vyjádřil, nebo důvěřovat exegetům, kteří píší k biblickým textům své komentáře, a tak je více objasňují. V této souvislosti je třeba říci, že naší otázky mudrců od východu se týkají i některé starozákonní texty, které hovoří o královských darech zlata, kadidla a myrhy. V uvedené sestavě se tyto dary kromě Matoušova textu nezmiňují nikde. Jednotlivě je však lze nalézt. Zejména v Žalmech a v Izaiášových proroctvích: "Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby." (Ž 72,10). "Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále." (Ž 72,15). "Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě." (Ž 45,9). "Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu." (Iz 60, 6). "Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a zámořské lodě už zdávna, aby tvé syny přivezly zdaleka a s nimi jejich stříbro a zlato pro jméno Hospodina, tvého Boha, pro Svatého, Boha Izraele, který tě oslavil." (Iz 60,9). Ze všech uvedených starozákonních textů Žalmů a z Izaiášova proroctví, především z jejich kontextu vyplývá, že zlato, tymián a myrha byly - spolu s dalšími dary, jak aloe, stříbro a jiné - v časech vzniku biblických textů považované za královské dary přiměřené nádheře, bohatství a důležitosti, která byla přisuzovaná králem v těch dobách. Texty Písma svatého tyto dary vzpomínají na jedné straně ve vlastním historickém smyslu, tedy jak pro krále; lze je však vnímat i v duchovním smyslu, tedy jako dary pro krále, kterým je Mesiáš. Názory exegetů Německý exegeta Alexander Sand vysvětluje, že v historickém smyslu je třeba klanění se mudrců před Ježíšem chápat jako gesto uznání a projev úcty vůči králi. Odevzdání darů, o kterých referuje evangelista Matouš, podle tohoto autora není nutné chápat jako obětní dary za účelem kultu, ale jako obvyklé cennosti darované králům. Týká se to především zlata a kadidla. 10

11 Podobně myrha - pod kterou je třeba rozumět olej pomazání - mohla představovat dar, kterým se vzdával hold. Svatý otec Benedikt XVI. ve 3. svazku svého díla Ježíš Nazaretský věnuje problematice mudrců od východu celou jednu kapitolu. Mudrce charakterizuje jako lidi z perského filozoficko-náboženského prostředí. O darech mudrců duchaplně poznamenává, že to zřejmě nebyly nějaké praktické dárky, které by se v tom okamžiku Svaté rodině hodily. Pozornost věnuje i dalším detailům, a to geografickým datům; pokouší se vypátrat i úkaz s hvězdou atd. Tyto otázky však nyní nejsou předmětem našeho uvažování. Výklad zprávy Mt 2,11 v křesťanské tradici Dosud jsme se při výkladu darů od mudrců soustředili na význam těchto darů v historickém smyslu. Křesťanská tradice však v této zprávě rozvinula i její duchovní význam: určitou typologii darů ve vztahu k tajemství Krista. Tři dary zmíněné v evangeliu vyjadřují tři aspekty Kristova tajemství: zlato představuje Ježíšovu královskou hodnost, kadidlo jeho Boží synovství a myrha poukazuje na tajemství jeho utrpení. Český překlad liturgie hodin (oficiální překlad z latiny) uvádí na slavnost Zjevení Páně (6. ledna) v hymnu k posvátnému čtení tato slova: "Všimni si, Hochu, pečlivě odznaků říše, moci své. Tvůj věčný Otec trojí cíl poslání tvému předurčil. Kadidlo sábské, zlatý dar hlásají, že jsi Bůh a Král, zatímco vonné myrhy drť předvídá temný hrob a smrt." Smysl vyprávění o mudrcích Otázka z úvodu tohoto zamyšlení se na rovině biblických textů nedá zodpovědět. Biblické texty o těchto otázkách nic neříkají. Bibličtí autoři ve svých zprávách nesledovali materiální detaily nebo procesní postupy. Proto pokud bychom silou - mocí chtěli na otázku o použití darů od mudrců z východu odpovědět, museli bychom vyjít z biblického rámce. To bychom se však již pohybovali v rovině fantazie a lidské představivosti. Boží zjevení v Matoušově vyprávění o mudrcích z východu nám chce říci, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je Spasitel a Král světa, který nás přišel vykoupit. První lidé, kteří se mu přišli klanět, byli upřímní a zbožní pastýři (Lk 2) a pokorní i moudří pohané (Mt 2). Pokloňme se Ježíši i my. (podle KN) 11

12 Víra potřebuje porozumění Začínáme nový kalendářní rok. Zkusme si na jeho začátku položit otázku o víře, například: Jaká je moje víra? Je moje víra zralá? V koho vlastně věřím? Najít upřímné a hodnotné odpovědi na otázky o víře není vždy snadné, zvláště pokud máme pocit, že to s naší vírou není až tak dobré, jak by to mohlo být. Navíc častěji jsme schopni mluvit o víře, respektive o potížích s vírou, než o zažité zkušenosti víry v každodenním životě. Vycházím ze zkušenosti, podle níž se spíše rozpovídáme o neschopnosti a nemohoucnosti věřit než o radostné skutečnosti protkávající náš život. Inspirující víra apoštolů Svatý otec František se během jedné ze svých promluv před nedělní modlitbou Anděl Páně zamyslel nad radostí víry v Boha, který je láskou a milostí, a řekl: "Uvažujme nad Petrem. Když vyznal svou víru v Ježíše, neučinil tak svými lidskými silami, ale proto, že se nechal přemoci milostí, kterou ho Ježíš osvobozoval; láskou, kterou cítil v jeho slovech a viděl v jeho skutcích: Ježíš byl zosobněnou Boží láskou! Totéž se přihodilo Pavlovi, i když jiným způsobem. Mladý Pavel byl nepřítelem křesťanů. Ale když ho vzkříšený Kristus povolal na cestě do Damašku, jeho život se změnil. Pochopil, že Ježíš není mrtvý, ale živý, a miluje i jeho, který byl jeho nepřítelem. Toto je zkušenost milosrdenství, Božího odpuštění v Ježíši Kristu." Možná právě v této chvíli se ptáme sami sebe, jestli jsme se i my někdy v životě dali přemoci láskou a milostí Krista; zda jsme měli v životě možnost zakusit Boží lásku a osvobození. Pokud ano, určitě jsme zakusili i radost z víry, a tak můžeme snadněji pochopit, proč Petr i Pavel tak velkodušně obětovali své životy a celé své existence radostné zvěsti - evangeliu. Podstatnou dimenzí každého skutečně věřícího člověka je totiž nasazení. Znamená to, že skutečně věřícího člověka jeho víra pobízí, otevírá mu srdce a nejednou i peněženku, povzbuzuje ho, aby se osobně zasazoval za pravdu a spravedlnost, a nedovolí mu zůstat lhostejným, apatickým, schlíplým, a to nejen v kostele, ale na žádné úrovni života. Věřit v Boha, který je láskou a milostí, je radost. To je víra, kterou Petr a Pavel přijali od Krista a předali Církvi. A pro nás, kteří do této Církve patříme a jsme její údy, je to velké a vznešené dědictví, překrásný ideál a zároveň inspirace hodna následování. 12

13 Víra jako neradostný zvyk V našich společenstvích, která se setkávají na slavení Eucharistie, však nejednou místo živé a radostné víry pozorujeme, že mnozí si přišli jen takříkajíc splnit nedělní povinnost. (Někdy se dokonce počet přítomných v kostele stává jakousi "mírou kvality" farnosti či společenství.) Jenže pokud nás k návštěvě kostela motivuje pouze touha splnit si nedělní povinnost, jaká je naše víra? Tradiční? Vlažná? Slabá? Obávám se, že žádná - že je to prostě zvyk, nic víc. Takový zvyk, jakým je například dát si dobré italské kapučíno hned na první čerpací stanici po překročení hranic Itálie. Pokud nám stačí účast na mši, pokud z kostela odcházíme s pocitem: "Tak, nedělní povinnost splněna, pojďme se věnovat, životu," není to nic víc než zvyk. Po kostele každý obědvá sám či bez žehnání Jiným neduhem v projevu naší víry je neschopnost pokračovat v slavení Eucharistie v každodenním životě. Je mnoho rodin - bohužel i katolických -, kde se její členové nesejdou ani na společný nedělní oběd - každý i v neděli stoluje sám a v jiném čase. Agapé po slavení Eucharistie v kostele má však při budování společenství důležitý význam - upevňuje rodinné svazky. Dost častý je i jiný neduh: ačkoli členové rodiny stolují společně, nevyužijí tuto příležitost pro společnou modlitbu, na díkuvzdání, na svolání požehnání na ostatní členy rodiny, na rozhovor o nedělním kázání, o Božím slově. Pokud nevpustí Boží slovo do našich životů, obíráme se o šanci na transformaci a otevřenost změně, obíráme se o posílení a povzbuzení růst ve svobodě a lásce, jakou nám ukázal Kristus, nebudeme zvládat svědčit o radostné Boží přítomnosti v nás. Nebudeme zvládat zastat se nespravedlivě pronásledovaného kolegy, bratra v Kristu, když se mu bude někdo vysmívat; člověka na ulici, kterého bude někdo ponižovat; nebudeme schopni zasáhnout v autobuse či ve vlaku, pokud se tam bude dít bezpráví. Zkrátka, nebudeme iniciativní. Budeme vždy jen čekat, jak věci dopadnou, nebo co na nás zbude. A možná ještě budeme lamentovat, že "bezvěrci" se mají líp Falešná pokora a život s Kristem bez Církve Dalším neduhem může být falešná pokora a skromnost. Pokud se neustále vymlouváme, podceňujeme, pokud se bezdůvodně ponižujeme, pokud jsme 13

14 neschopní studovat a vzdělávat se ve víře, jestliže při diskusích mlčíme a není v nás ochota podělit se s bratry a sestrami - to není víra; to je ubohost a sobectví; křesťanství bez chuti a šťávy. Bohužel nejednou i mezi katolíky zaznívá či alespoň tiše dřímá idea: "Kristus ano, Církev ne." Myslíte si, že Krista lze oddělit od Církve? Autor listu Efesanům píše: On, Kristus, Hlava církve a Spasitel těla " miluje Církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí vody a slovem, aby si sám připravil Církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a neposkvrněná" (Ef 5, 25-27). Církev je božsko-lidská instituce: lidská, protože ji tvoří lidé se svými chybami a hříchy - my všichni, hříšníci; božská, protože je svatá a neposkvrněná: v Církvi je přítomen Kristus - samotné tajemství vykoupení a jelikož tato stránka Církve nepřísluší člověku, člověk ji nemůže poskvrnit; pro tuto stránku Církve - pro Krista, který je základem všeho - lze žít a umírat, protože v Kristu má všechno smysl a cíl. Bojkotovat Církev, či dokonce jít proti ní, se jeví jen jako projev nechuti žít aktivním křesťanským životem ve společenství, jako projev neochoty něco obětovat ze svého času a všechny "protiargumenty" jsou jen obyčejné výmluvy. Jaké jsou upřímné obtíže s vírou I věřící člověk se někdy může ocitnout v situaci, která způsobí, že začne mít potíže s vírou. Mám věřící spolužačku, která onemocněla na rakovinu. Statečně bojuje s touto zákeřnou nemocí. Velmi si jí vážím a modlím se za ni, aby v této nelehké zkoušce obstála. Zasáhlo mě její svědectví o problémech s vírou, které jí způsobilo právě její onemocnění. Své svědectví, které asi mnohým mluví z duše, zveřejnila v jednom z blogů. Je plné otázek a inspirace, ale i odpovědí. Ano, s vírou můžeme mít množství obtíží. Důležité však je nerezignovat, neustále se ptát na smysl, hledat odpovědi, nevzdat to. Bůh nás totiž nikdy nezkouší nad naše síly. John Powell v jedné ze svých knih popisuje člověka, který se ocitl nad propastí a v duchu se modlil za záchranu: "Bože, pokud si tu, řekni cokoliv, co mám v životě udělat, a já to udělám, jen ať se zachráním." Jak takto úpěnlivě prosil, zaslechl hlas: "Opravdu věříš, že tě můžu zachránit?" Zpozorněl a - stále visící - ještě úpěnlivěji prosil: "Věřím, věřím, jen mě zachraň." Nato mu hlas řekl: "Tak se pusť." 14

15 Někde tady - v tomto bodě - začíná skutečná víra v Boha, víra, která má obrovský potenciál růst a pronikat každodenní život svědectvím, jaké potřebuje člověk dneška. Co uděláme, kam a kterou cestou víry budeme pokračovat? Víra zkoušena rakovinou Rakovinu mi diagnostikovali před dvěma lety jako 44-leté. Moje dvě dcery měly tehdy čtyři a sedm let. Protože mě rakovina prsu a její nejradikálnější léčba zasáhly nejen jako člověka, matku, dceru, sestru, ale i jako ženu a manželku, nedokázala jsem o tom hned mluvit. Nejvíc ze všeho se však rakovina dotkla mé víry v Boha. ( ) Nejen urychlila, ale pořádně otřásla mými základy víry. Že Bůh existuje a má mě rád, už zůstalo konstantou. Otázkou však bylo: "Proč musím trpět? Je to trest za můj život? Je to proto, že mě má Bůh extra rád? K čemu je to dobré? Je toto utrpení od Boha nebo od ďábla? Proč Bůh neudělá pro mě zázrak, tak jak dělá pro mnoha jiných?" Najednou se nemohu spolehnout na žádného člověka, na žádného přítele, na žádného lékaře, ani na samu sebe. Chvílemi prožívám pocit popsatelný slovy: "Ani pes po mně neštěkne." Cítím, že mi zbývá jen Bůh. Ale ne Bůh vytvořen během mého dětství, a tím i dětství mé víry. Uvědomila jsem si, že Bůh mi chybí jako Otec, kterému se dokážu plně svěřit do rukou. Bůh mi chybí jako Otec, který kvůli mně obětoval svého Syna na kříži. Kvůli mně! Vynakládám všechno své lidské úsilí, abych dokázala pochopit a přijmout svůj kříž. Stále doufám i věřím v zázrak uzdravení. Připouštím, že Bůh to může vidět jinak. Lidé mi říkají, že ze mě cítí klid. Já za tím klidem vidím boj. Lidé mi říkají, že jsem silná a boj vyhraju. Je to však moje vlastní síla? Po tom, co mi před dvěma týdny řekla moje přítelkyně Gloria, i tato teze padá na nos. Vlastně i ona mi řekla totéž: "Marie, ty jsi velmi silná." Ale řekla to jiným tónem jako všichni ostatní, a tím se mění i obsah jejích slov: "Svou silou - vírou v sebe - zastavuješ Boha, který je u tebe." Tím mě Gloria posunula na trochu jiný stupeň, kde má místo Boží milosrdenství. Tam, kde se člověk přestává ptát: "Proč?", Dostává i to, co si nezaslouží, co svými silami nedokáže. Tady někde nyní ČEKÁM, kdy Bůh vztáhne ke mně svou ruku. Nebo ji pouze nevidím? Marie 15

16 Dva dopisy Maminko, já už nevěřím v Boha. Já jsem teď takový divný. Už se nemodlím, v kostele mě to nebaví. Proč tam mám chodit, když mě to šíleně otravuje? Něco se ve mně zbortilo nebo vyvanulo, prostě nevím. Vím, že tě to zarmoutí, ale vždycky jsi mi říkala, že si nejvíc ceníš upřímnosti. Věř mi, že chci zůstat a zůstanu čestný kluk, bez modlení. A o to ti jde, ne? Tvůj Petr Můj milý Peťo, tvůj dopis jsem si přečetla několikrát. Jsi ke mně upřímný, i já budu upřímná. Taková vichřice se přežene nad každým mládím. Mně také bylo před třiceti lety hořko na světě. Nic mne nebavilo. Maminka to poznala a modlila se za mne. Řekla jsem jí, aby toho modlení nechala, že je to stejně pro kočku. "Já už se nemodlím a v kostele nemám co dělat." Maminku to zabolelo a řekla mi tehdy: "Když už tvoje duše nezní jako varhany k Boží slávě, buď aspoň jako ten němý sloupo, co podpírá klenbu." - Tu moudrost babičky ti teď předávám. Neopouštěj Boží dům, stůj na svém místě jako sloup, věrně jako voják na stráži. Uhneš-li, něco se zřítí. Já jsem tehdy maminku poslechla a nikdy jsem nelitovala. Líbá tě tvá maminka 16

17 Pouť k modrému kříži 1.ledna je svátek Matky Boží, Panny Marie. Květen a červen jsou měsíce Panny Marie. V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti v kostele. Jednu předloňskou květnovou neděli se farníci domluvili, a místo do kostela putovali za Pannou Marií k modrému křížku, který se nachází na kopci nad školkou. Otec Pavel Buchta byl s námi a provázel nás modlitbou a četbou náboženského příběhu. Přišli jsme k modrému kříži, pohlédli na něj byl hodně poškozen. Všichni jsme s lítostí usoudili, že by oprava byla na místě křížek by se dal do úcty. Uplynul rok. Vloni v říjnu opět měsíci zasvěceném Panně Marii se skupinka asi 20 farníků vypravila znovu k modrému kříži. Tentokrát to ale bylo žehnání opraveného kříže. Velký dík právem patří bošovské rodince, a to Frantovi Žbánkovi a synu Pavlovi. Křížek byl opraven s velkým citem za finančního přispění farníků. Barva stará oklepána a teď jsou vidět na železném kříži i malé lístečky a ornamenty. Opravdu se nám všem moc líbí a doufáme že i Bohu a Panně Marii. Modrá barva je barvou Matky Boží. Příští rok se plánuje dřevěná ohrádka a malá tabulka, kde bude biblický verš. U kříže jsme zazpívali píseň k uctění kříže za kytarového doprovodu Máši Horákové, kněz přečetl čtení a zazněly také přímluvy za celou vesnici a její obyvatele. Otec Pavel Buchta kříž pokropil svěcenou vodou. Všichni poutníci kříž uctili. Na závěr jsme zazpívali mariánskou píseň Madona. Jak víme, vesnice Bošovice je v údolí a kříže, které se postupně v úctě dají do opravy, pomyslně se propojí s velkým křížem na Čarodejňu a modrým v Křesačce, mohou tak udělat ochranný plášť. Panno Maria, skryj nás pod svůj ochranný plášť. I. Bohdálková Poznámka: S lítostí musíme konstatovat, že na krásném modrém plášti opraveného kříže se nějakému hrdinovi nebo pobertovi zachtělo zanechat svoji značku v podobě 4 šlápot mužských podrážek na třech stranách kříže, jako podpis. Co si chtěl tímto dokázat těžko říci, ale budiž mu odpuštěno. Farníci 17

18 "Viděli jsme jeho hvězdu na východě" Tma, zima, mráz a koledy. Jasná noční obloha ozdobena tisíci hvězd. Toto je často atmosféra, která nás provází během Vánočního období. Přitom si vzpomeneme na slova Matoušova evangelia: "Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit" (Mt 2, 2). V Písmu svatém, které je pro nás křesťany knihou naší víry, můžeme najít i mnohá historická fakta. Patří "hvězda na východě" mezi ně nebo je to jen biblický symbol? Byla to kometa, supernova či konjunkce planet? Odpověď na tuto otázku bychom mohli hledat v množství literatury a článků. Před několika lety americký astronom Michael R. Molnar publikoval teorii, která se zdá nejpravděpodobnější, protože se dá historicky nejlépe doložit a navíc se shoduje s Písmem svatým. Evangelia Jedinou zmínku o betlémské hvězdě najdeme u sv. Matouše. Zmiňuje se o příchodu tří mudrců, kteří pozorovali jakousi hvězdu. Když Ježíše nenašli v královském paláci, ačkoli toto místo se jim zdálo logické, vydali se do Betléma, kde se podle proroků měl narodit židovský král. "Když se za dob krále Heroda v judském Betlémě narodil Ježíš, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: 'Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.' ( ) Oni krále vyslechli a odešli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě" (Mt 2, 1-2.9). Druhou a poslední evangelní pomůckou v našem uvažování může být ještě Evangelium podle Lukáše. Podle něj se Ježíš narodil tehdy, když vyšel rozkaz císaře Augusta provést soupis lidu. Bylo to v době, kdy Sýrii spravoval Quirinius. Tak se Josef s Marií vydali do Betléma, aby se tam dali zapsat (srov. Lk 2, 1-6). Další zmínku najdeme sice ještě v apokryfním spisu, Protoevangeliu sv. Jakuba. Podle odborníků však jde o text, který vznikl kombinací evangelií podle Lukáše a Matouše. Palestina v době Ježíšova narození 18

19 Přestože se v různých jazykových obměnách používá označení času, které je předělené narozením Krista, musíme konstatovat, že nevíme, kdy přesně se Ježíš Kristus narodil. Ačkoliv se evangelisté zmiňují, že to bylo za krále Heroda a v době, kdy Sýrii spravoval Quirinius, po podrobnějším zkoumání zjistíme, že tomu tak ve skutečnosti nemohlo být. Podle většiny historiků zemřel Herodes Veliký někdy kolem roku 4 před n. l. Židovský historik Jozef Flavius píše, že jeho smrt nastala po zatmění měsíce a před svátkem Pesach. Do tohoto časového období spadají dvě zatmění měsíce. První nastalo v roce 4 př. n. l., druhé v lednu roku 1 př. n. l. Pravděpodobnější je druhé zatmění, které bylo mnohem výraznější a snadněji pozorovatelné. První zatmění v roce 4 př. n. l. se začalo brzy ráno a trvalo krátce. Astrolog Hefaiston Thébský vysvětluje zatmění měsíce jako znamení toho, že bude potlačen velký tyran. O tom, že velkým tyranem byl i Herodes, není pochyb. Kromě vraždění novorozenců mu můžeme připsat i vraždu tří vlastních synů, údajně ze strachu o trůn. Římský císař Augustus na margo Heroda řekl slovní hříčku, že je lepší být krále Heroda prasetem jako jeho synem (řec. bus - prase, buius - syn). Po smrti Herodovy se ujali vlády jeho další synové - Archelaos vládl v Judeji, Samaří a Idumeji, Herodes Antipas v Galileji a Pereji (východní břeh Jordánu) a Filip v jižní Sýrii. Jelikož do Říma přicházeli mnohé stížnosti na tyranského Archelaa, sesadili ho a vykázali do Galie. Císař Augustus dosadil na jeho místo Quirinia zmiňovaného v Písmu svatém. Quirinius tak odešel z Antiochie do Judska, kde vydražil Archelaův majetek a začal sčítání lidu, jehož účelem bylo vyměřit Židům daně. Podle většiny historiků začal Quirinius vládnout kolem roku 6 a skončil někdy do roku 12 našeho letopočtu. Staré mince Jednou z možných pomůcek na vysvětlení a pochopení betlémské hvězdy mohou být i starověké mince. Peníze v Římské říši razily jednotlivá království a města podléhající římské nadvládě. Mince obsahovaly latinské nápisy. Výjimku tvořily východní části impéria, například v syrské Antiochii používali mince s řeckým textem. Na těchto mincích často najdeme i astronomické symboly, například znamení zvěrokruhu. Jedním z nejčastějších symbolů byl Kozoroh - symbol císaře Augusta. Pro nás je však zajímavé, že více než dvě století razily v Antiochii mince se symbolem Berana. Podle numismatiky mohly být první takové mince dány do oběhu 19

20 právě v době, kdy Sýrii začal spravovat Quirinius. Tak se začaly přibližně v době Ježíšova narození razit peníze se souhvězdím, které obsahovalo očekávané znamení - hvězdu zvěstujíce narození Mesiáše. Mudrci od východu Evangelista Matouš se zmiňuje o mudrcích od východu, kteří hledají novorozeného Mesiáše v Herodově královském paláci. V řeckém originále můžeme najít výraz magoi. Archeologové našli v římských katakombách náhrobní kámen ze 4. století, který zobrazuje zesnulou ženu Severu. Na náhrobku je latinský nápis Severa in Deo vivas, vedle kterého jsou znázornění mudrci klanějíce se narozenému Ježíši. Mudrci mají na hlavách frýgijské čepice, které jsou spojovány výhradně s lidmi z východu. Pravděpodobně mohlo jít o Chaldejce z území Mezopotámie či Babylonu. Již z roku 1000 př. Kr. existují záznamy o pozorováních oblohy babylonskými kněžími. V první řadě své znalosti využívali pro určování času. Z roku 500 př. Kr. už pocházejí přesné předpovědi pozic planet a Měsíce. Takže na rozdíl od Židů důkladně znali oblohu a věnovali se jejímu výzkumu. V tradičním judaismu nenajdeme zmínky o skupinách lidí zajímajících se o astrologii. Tomu může odpovídat i překvapení Heroda a jeho rádců, které čteme v Písmu svatém: "Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a celý Jeruzalém s ním" (Mt 2, 3). Betlémská hvězda - kometa, supernova nebo něco jiného? Vzhledem k tomu, že pojem hvězda se používal na několik nebeských těles, fantazie o tom, co všechno mohla být betlémská hvězda, byly a jsou dodnes bohaté. Abychom lépe pochopili historický kontext, je třeba studovat dobové materiály a záznamy, a tehdy porozumíme i významu úkazu betlémské hvězdy. I když se v tradičním judaismu nevěnovali astrologii, přece však máme hodnotné záznamy z východních kultur či od jiných autorů. Kometa Nejčastěji se v historických pramenech uvádí, že mohlo jít o jakousi kometu (kometai). Suetonius popisuje strach z komety, která se objevila v roce 79 za vlády císaře Vespasiana. Jednu z nejznámějších komet pozorovali v roce 44 20

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Slovo k Tříkrálové sbírce

Slovo k Tříkrálové sbírce Slovo k Tříkrálové sbírce (Přečtěte o nejbližší neděli, nejpozději 15.12. 2002, po bohoslužbách) Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a milí bratři. S blížícími se Vánocemi, se přibližuje

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více