Příklad dobré praxe VIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe VIII"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe VIII z realizace kariérového poradenství PhDr. Soňa Sodomková 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PROGRAM OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE Kariérní vývoj je v dnešní době chápán jako celoživotní proces a stále více platí, že jednotlivec musí převzít zodpovědnost za svůj osud, tj. i za kariérní vývoj. Z tohoto pohledu je východiskem kariérového vývoje sebepoznání,tj. odhalení struktury vlastní osobnosti, tedy svého kvalifikačního profilu, temperamentu, charakteru, motivačního profilu a převažujícího způsobu jednání s lidmi. S technikami sebepoznání je nutné člověka seznamovat již od dětského věku. Z tohoto důvodu je nezbytnou součástí kariérového poradenství program osobnostního rozvoje, od kterého by se další kariérové poradenství mělo odvíjet. Do realizace uvedeného programu je zapojen především výchovný poradce, třídní učitel a psycholog pedagogicko psychologické poradny (dále jen PPP). Program je určen pro žáky 1. až 4. ročníku. Je realizován průběžně během studia formou seminářů nad rámec výuky (např. při adaptačním semináři na začátku 1. ročníku, při třídnických hodinách apod.), dále formou individuálních konzultací s výchovným poradcem nebo psychologem z PPP. Programu předchází seznámení třídních učitelů s používanými technikami, popř. jejich výcvik. Smyslem programu jako součásti kariérového poradenství je prohloubení sebepoznání, které usnadňuje následnou vzdělávací a profesní orientaci. PROGRAM OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE 1. ADAPTAČNÍ SEMINÁŘ Jedná se o třídenní seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku. Uskutečňuje se na začátku školního roku formou zážitkové pedagogiky. Střídají se zde fyzicky a psychicky více či méně náročné aktivity, mezi které patří: - seznamovací hry - hry na prolomení zábran - techniky rozvíjející spolupráci a skupinovou dynamiku - techniky sebepoznání - tvořivé dílny

3 2. VYBRANÉ TECHNIKY SEBEPOZNÁNÍ Uvádím zde některé techniky, které v průběhu studia používáme při rozvoji sebepoznání. MAPOVÁNÍ TĚLA NA ŠKÁLÁCH (vnímání vlastního těla, vztah k němu) Sebepoznání by mělo začínat uvědoměním si vztahu k vlastnímu tělu, uvědoměním si toho, jak své tělo vnímám. Cílem této techniky je sebereflexe, prožitek, žádné pitvání a zasazování do norem. Žáci vyplňují dotazník, který obsahuje asi deset položek. Všechny položky, které jsou řazeny pod sebou, jsou znázorněny pomocí škály jednou žáci vyjadřují reálný stav věcí a na té samé škále ještě jednou stav ideální. V obou případech žáci pak spojí body, kterými vyjadřují svá tvrzení, a vytvoří tak řeku ( jeden břeh je reálný stav, druhý břeh je ideální stav). Břehy od sebe lze odlišit např. barevně nebo přerušovanou čárou. Tam, kde se břehy od sebe vzdalují, je potřebná změna. Ukázka položek: vůbec neberu, nelíbí se mi moje tělo beru ho, jsem to já, líbí se mi je můj nepřítel moje tělo j e to můj partner, přítel, kamarád neumím ovládat, dělá si co chce moje tělo mím docela dobře ovládat zacházím bez citu, neurvale se svým tělem s ohledy, s citem necítím energii, táhnu ho za sebou svoje tělo cítím spoustu energie téměř pořád nemocné moje tělo ( resp. já jsem ) téměř pořád zdravé se vůbec nemohu spolehnout na moje tělo se mohu velmi spolehnout si tloustne jak chce moje tělo tloustne či hubne podle potřeby je zdrojem starostí a trápení moje tělo je velkým zdrojem radostí se téměř v žádných šatech necítí dobře moje tělo se téměř ve všech šatech cítí dobře

4 FILM MÉHO ŽIVOTA Technika se užívá na začátku studia, tj. co nejdříve v 1. ročníku. Žáci se pomocí sebereflexe vrací k významným okamžikům svého života, které zaznamenávají do jednotlivých filmových snímků, a zamýšlejí se nad tím, nakolik se tyto okamžiky podílely na formování jejich osobnosti. Poté jsou vyzváni, aby si odpověděli na otázku, jak vidí sami sebe za čtyři roky a odpověď rovněž uvedli do posledního snímku. Sebereflexi jim lze usnadnit pomocí otázek např.: - Máš nějaký zážitek z období do 3 let věku? - Četli Ti rodiče pohádky? Hráli si s Tebou? - Chodil jsi do školky? Líbilo se Ti tam? - Vzpomínáš si na paní učitelku ze školky? Co Tě v té době nejvíc bavilo dělat? - Líbilo se Ti první den ve škole? - Navštěvoval jsi nějaké kroužky? - Měl jsi hodně kamarádů? apod. Techniku znovu použijeme v 1. pololetí 4. ročníku s tím, že navážeme na film, tj. pokračujeme zaplňováním snímků až do současnosti. Žáci se poté opět zamyslí nad významem uváděných důležitých událostí v jejich životě a porovnají, jací jsou dnes, se svojí představou, kterou o sobě měli na začátku středoškolského studia. Shoduje se? Liší se výrazně nebo nepatrně? Mohlo to být jinak, kdyby? KDO JSEM? (technika sebepoznání) Každý žák dostane deset malých papírových lístečků. Na každý napíše stručně, výstižně (heslovitě) odpověď na deset otázek, které jsou mu postupně kladeny: 1. Kdo jsem? 2. Kdo jsem? 3. Kdo jsem? 4. Kdo jsem? až k 10. Kdo jsem?

5 Nutí ho to zamyslet se sám nad sebou. Poté srovná lístečky postupně od charakteristiky nejvýstižnější po nejméně výstižnou. Následně je položena otázka: Odpovídá pořadí charakteristik Tvé představě o tom, jaký by jsi chtěl být? Pokud ne, pozměň pořadí a zamysli se nad tím, co pro změnu můžeš udělat. TYP PŘEDSTAVIVOSTI (STYL UČENÍ) Žáci vyplní a sami si vyhodnotí jazykově diagnostický dotazník, který jim pomůže rozpoznat jejich styl učení (vizuální, auditivní, kinestetický). Dotazníku předchází poučení o tom, že každý máme svůj styl učení, jehož znalost a využívání je předpokladem pro efektivní učení. Následuje charakteristika jednotlivých učebních stylů a beseda o tom, jak se učíme a naše učení lze zefektivnit. TEMPERAMENTOVÝ DOTAZNÍK Pro zjištění typu temperamentu používáme dotazník klasické typologie (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik), který si žáci sami vyhodnotí, nebo dotazník temperamentu podle H. J. Eysencka. Technika je doplněna charakteristikou jednotlivých typů s důrazem na jejich pozitiva a negativa a zacházením s nimi. ŘEČ K HOŘE (osobní rozvoj zvládání zátěžových situací) Žáci obdrží instrukci: Představ si, že jdeš za něčím, co opravdu chceš získat, po čem toužíš a do cesty se Ti postaví hora. Co by jsi jí řekl? Jak by jsi na ni reagoval? Napiš to. Hora představuje problém, ke kterému napíšeme promluvu. Technika zobrazuje, jak se stavíme k problému (uteču x rozbiju ji x obejdu x přelezu). Vybereme klíčová slova zvolíme, se kterými se ztotožňujeme, které z vlastností bychom si rádi osvojili.

6 CESTA BALÓNEM (hodnotové orientace) Technika zjišťující hodnotový systém. Žáci obdrží jednoduchý nákres horkovzdušného balónu (stačí na formátu A5). Do jeho koše vepíší deset věcí, bez kterých by neodletěli na neurčitě dlouhou dobu ( nesmí to být lidé ani zvířata ). Postupně se za letu z uvedených důvodů jednotlivých věcí zbavují vyhazují je z balónu ( škrtají) : zvedá se vítr, musíme odlehčit dvě věci vyhodit letíme dál, začneme klesat dvě věci vyhodit letíme nad horami, musíme vystoupat o něco výš vyhodit Letíme tak dlouho, dokud nám nezbude jedna věc. Tu si jako věc pro nás nejdůležitější napíšeme přímo na plášť balónu. MŮJ HRDINA (identifikace, projekce) Pro realizaci této techniky je vhodná asi patnáctičlenná skupina, pracuje se v kruhu. Po rozehřátí skupiny a stanovení pravidel ( důvěrnost, respekt a právo stop ) každý dostane papír a tužku a postupně plní zadávané úkoly ( každý sám pro sebe ): - napiš jméno svého hrdiny ( koho obdivuješ, kdo je pro Tebe vzorem) - uveď vlastnosti, kvůli kterým je pro Tebe hrdinou - označ vlastnosti, které s ním máš společné - kdo nebo co Tě podporuje v tom, jaký jsi? - kdo Ti naopak brání, škodí? Potom se prostor, ve kterém se technika provádí, pomyslně rozdělí na jeviště a hlediště. Jeden účastník po druhém na jevišti seznámí ostatní se svým hrdinou buď verbálně nebo pantomimicky a uvede charakteristiky, které s ním má společné. Kdokoli má možnost využít práva stop, tzn. že před ostatní nepředstoupí, nebo může alespoň vystoupit na jeviště a chvíli tam mlčky pobýt. Citlivě se může ještě práce rozvinout např. proč jsi využil právo stop? apod.

7 3. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNOU (PPP) Ve 3. ročníku umožňujeme zájemcům z řad žáků absolvovat zkoušku studijních předpokladů a profesní orientace. Zkoušku provádí psycholog PPP skupinově přímo ve škole, výsledky pak žákům sděluje individuálně rovněž ve škole. Individuálně žákům také v případě potřeby nabízíme možnost zájmového dotazníku NEMACODE přímo v PPP. S úřadem práce v této oblasti nespolupracujeme, protože interpretace výsledků šetření je z jeho strany nedostatečná. 4. Na výše uvedený projekt navazuje projekt týkající se rozvoje komunikačních dovedností. POUŽITÉ ZDROJE Caha, M. a kol. Hry do kapsy VII. Praha: Portál, ISBN Hermochová, S. a kol. Hry do kapsy I. Praha: Portál, ISBN Hermochová, S. a kol. Hry do kapsy II. Praha: Portál, ISBN X Hermochová, S. a kol. Hry do kapsy III. Praha: portál, ISBN Hermochová, S. a kol. Hry do kapsy IV. Praha: Portál, ISBN X Hermochová, S. a kol. Hry do kapsy V. Praha: Portál, ISBN Hermochová, S. a kol. Hry do kapsy VI. Praha: Portál, ISBN Hermochová, S. Hry pro život. Praha: Portál, ISBN Holeček, V. a kol. Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, ISBN Neuman, J. a kol. Hry do kapsy VIII. Praha: Portál, ISBN Neuman, J. a kol. Hry do kapsy IX. Praha: Portál, ISBN Vendel, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada, ISBN

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151 Kariérový koučink pro Střední školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce 2010-2013 Škola manažerského

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA Lekce 11.1 PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Anna Pekárková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry

Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry Denisa Denglerová 17 Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry Denisa Denglerová Společenství prvního stupně.

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metodická zpráva č. 7 Témata: Odborná metodika pro praxi školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Škola: Specialista Jméno: Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady školní speciální pedagog

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Šimlová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (11-1) Vedoucí

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů Bc. Jana Velecká Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Volba povolání patří k těm nejtěžším a zároveň nejdůležitějším rozhodnutím období adolescence. Tato diplomová

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM. Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí

PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM. Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí KDO JSEM, JAK JSEM PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí AISIS 2005 Lektorovali: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., PaedDr. Věra

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Sebepoznání a sebehodnocení... 4 2. Osobnostní charakteristiky důležité pro kariérové rozhodování... 8 3. Zdroje informací o potenciálu žáka a způsoby zjišťování... 10 4. Kariérové rozhodování...

Více

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství EDITOŘI: Lada Šuláková Daniel Hůle AUTORSKÝ KOLEKTIV: Romana Bartůňková Simona Benešová Barbara

Více

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová Individualizace v práci učitelky mateřské školy Jana Kargerová & Juliana Gardošová Obsah Úvod 1 1 Co se rozumí pojmem individualizace 3 2 Individualizace a temperament dítěte 4 3 Individualizace a styly

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Zpětná vazba absolventů a firem

Zpětná vazba absolventů a firem Zpětná vazba absolventů a firem Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem Jana Poláchová Vašťatková, Vladislava Závrská, Pavlína Valouchová, Michaela Prášilová 30 Zpětná

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více