METODICKÁ PODPORA UČITELŮ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V RÁMCI PROJEKTU CENTRA PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÁ PODPORA UČITELŮ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V RÁMCI PROJEKTU CENTRA PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 METODICKÁ PODPORA UČITELŮ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V RÁMCI PROJEKTU CENTRA PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONFERENCE TAM, KDE POSTIŽENÍ NENÍ PŘEKÁŽKOU. PHDR. JAN VYHNÁLEK, PSYCHOLOG CPIV HRADEC KRÁLOVÉ Pracuji jako psycholog v Centru podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) v Hradci Králové. Projekt CPIV pilotně ověřuje a rozvíjí typ podpory škol v oblasti inkluzivního vzdělávání: nabízí při tom psychologovi, ale i dalším profesím, jako např. speciálním pedagogům, zcela ojedinělé možnosti. Stručně se pokusím shrnout to, co vidím jako hlavní přednosti a specifika naší práce, oproti např. kolegům v PPP nebo SPC: zaměření na podporu učitelů a vedení školy propojení metodické podpory a vzdělávání pedagogů nabídka vzdělávání šitá na míru a poskytovaná dlouhodobě přímo ve škole dlouhodobá práce na škole (3 roky) postupné vytváření zakázky externí pohled na situaci školy, s možností srovnání s praxí jiných škol získávání příkladů dobré praxe i vhledu do problémů při vzdělávání žáků se SVP náslechy ve třídách jako součást metodické pomoci Pokud by i po skončení projektu CPIV (v prosinci 2012) mohla na jeho práci navázat trvalá centra s velmi podobnými možnostmi a způsobem práce, vytvořila by se struktura vyplňující mezeru v současné síti služeb školám, která by zajišťovala především dlouhodobé vzdělávání a metodickou podporu. Vznikl by tak mj. spojovací článek mezi akademickou půdou a výzkumem na jedné straně, a institucemi v první linii, jako jsou školy, poradenská zařízení, neziskové organizace atd. na straně druhé. V oddělenosti a poměrné vzdálenosti těchto dvou oblastí vidím jeden z vážných problémů našeho současného školství, ve kterém je, jak se domnívám, prioritou systematické postgraduální vzdělávání a trvalá metodická podpora pedagogických pracovníků. V mé práci na školách převažují následující cíle: vzdělávání učitelů případová práce zprostředkování komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou doprovázení realizace pedagogických intervencí (na způsob supervize) Ve vzdělávání učitelů se zaměřuji především na to, co bych nazval obecné pedagogické kompetence; jedná se zejména o tyto oblasti:

2 pedagogická komunikace (zejména v linii humanistické psychologie, reprezentované autory jako je R.R. Carkhuff a G.M.Gazda, a která je u nás reprezentována např. vynikající knihou autorek A. Faber a E. Mazlich, Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, C-Press, Brno 2007) pedagogická diagnostika (zejména prvky dynamické a funkční diagnostiky, v linii přístupu zvaného odpověď na intervenci Response to Intervention) psychodidaktika (vycházím z poznatků systému jednoho z průkopníků v oblasti inkluzivního vzdělávání, prof. Reuvena Feuersteina) metodologie nových pedagogických přístupů, zejména kooperativního vyučování. Při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) podle mé zkušenosti učitelé potřebují především rozvoj těchto základních pedagogických kompetencí, a až v druhé řadě získávání specifických kompetencí pro speciální pedagogickou práci. Co se týče případové práce, je nejčastější zakázkou ze strany škol a učitelů řešení problémového chování dětí. Je to zcela pochopitelné. Řešení problémového chování zabírá učitelům asi 15% veškerého času práce ve třídě. I v případě dětí se SVP je problémové chování těchto dětí v centru zájmu učitelů (více, nežli problémy ve vzdělávání). Zároveň se ukazuje, že učitelé nejsou obvykle pro řešení tohoto chování dobře připraveni a mají zkreslené představy o tom, jak k těmto situacím přistupovat. Obvykle směřují k získání jednoduchých návodů, a je pro ně obtížné přijmout, že situace problémového chování má obvykle jinou logiku, než si představují, jeho řešení je dlouhodobé a je třeba k němu přistupovat především změnami ve vlastních postojích a přístupech. Svou povahou je problémové chování pro učitele velmi zatěžující skutečností, a je tak jen přirozené, že jsou s ním spojeny obranné postoje, stereotypní reakce, dlouhodobý stres, nedobře zpracovaná agresivita a další pro psychologa významná témata. Nyní vám představím model případové práce, zaměřený především na řešení problémového chování, který se daří v poslední době ověřovat na některých školách. Tento model se opírá o následující základní body: 1. co nejlépe porozumět tomu, co se při problémovém chování odehrává, což zahrnuje zejména: prožívání dítěte prožívání učitele kvalitu jejich vztahu funkci problémového chování dítěte komunikační vzorce smysl chování z pohledu vývojových úkolů edukační kontext 2. vytvořit hypotézy o funkci, komunikačním významu, vývojových okolnostech, vztahovém a edukačním rámci chování dítěte 3. na základě hypotézy vytvořit plán pedagogické podpory dítěte 4. realizovat tento plán, doprovázený metodickou podporou 5. zhodnotit výsledky, a na základě hodnocení potvrdit (návrat do bodu 4.) nebo přehodnotit hypotézy, a případně vytvořit nový plán (návrat do bodu 1.)

3 Těžiště celé práce vidím v prvním bodě, tedy v porozumění situaci. Pokud učitel řeší problémovou situaci, aniž by jí rozuměl, bude jeho intervence slepá. Ta nejen situaci neřeší, ale dokonce ji obvykle zhoršuje. Intervence naslepo jsou totiž často stereotypními reakcemi učitele, které jsou funkcí problémového chování dítěte. Pokusím se to vysvětlit na velmi zjednodušeném příkladu. Pokud se dítě v průběhu svého raného vývoje naučilo získávat pozornost dospělých, a naplňovat tím své základní sociální potřeby, prostřednictvím provokativního chování, pravděpodobně si bude tento základní komunikační model přenášet i do dalších prostředí, včetně školy. Takovéto děti jsou odborníky na to, jak vyvolat agresivní reakci dospělého. Pokud bude učitel na takovéto chování pouze přirozeně reagovat, tedy reagovat na základě zvýšené agresivity, kterou v něm dítě probudilo, bude tím jen potvrzovat základní model dítěte a upevňovat ho. K takovýmto stereotypním reakcím se obvykle řadí i (neúčinné) kázeňské postihy. Vznikne tak situace, kdy se stereotyp dítěte propojí se stereotypem učitele, a oba se navzájem posilují v jakémsi bludném kruhu. Mnohdy se situace postupně natolik vyhrotí, že se vzájemný vztah stane neúnosný. Škola nakonec dospívá k tomu, že není možné, aby v ní žák nadále setrvával. Takoví žáci pak obvykle putují z jedné školy na druhou. Vina se pochopitelně dává dítěti, ale při hlubší analýze vývoje celé situace se ukazuje, že na prvním místě jde o pedagogické selhání školy. Problém je v tom, že škola začíná na situaci reagovat až ve chvíli, kdy se stává neúnosná, a prostředky, které jsou zaměřeny na řešení extrémních a konečných projevů dlouhodobě se vyvíjejícího problému. Když mluvím o porozumění situaci, nemám tím na mysli porozumění ze strany psychologa. Porozumět musí na prvním místě ten, kdo s dítětem pracuje. Zde se jedná o pedagogickou práci učitele, a tak hlavním cílem je, aby jí porozuměl učitel, a to způsobem, který mu umožní zkvalitnit jeho pedagogické intervence. Znamená to zaměřit se na kvalitu vztahu, komunikační vzorce a funkci chování (co ho spouští, k jakému cíli směřuje, co ho posiluje). Učitel se musí naučit vidět chování dítěte i své vlastní v novém světle. Potřebuje si osvojit takový teoretický model, který mu umožní nejen chování dítěte pochopit, ale také ho efektivně ovlivňovat. Z tohoto hlediska je obvyklá psychologická diagnostika často málo užitečná. Práce na školách v rámci tohoto modelu případové práce obvykle probíhá následujícím způsobem. Po vydefinování zakázky ze strany školy se sejdu s učitelem, případně více učiteli, výchovným poradcem atd. Popíšeme problém z hlediska jejich vnímání. Následují náslechy ve třídách, kde se snažím na základě pozorování pochopit funkci chování dítěte v kontextu vyučovací hodiny a vytvořím si pracovní hypotézy. Na jejich základě dám učitelům krátkou zpětnou vazbu, která spočívá především v zadání úkolů pro pozorování. To zaměří pozornost učitelů určitým směrem a strukturuje jejich vnímání situace. Zároveň to připravuje další práci s nimi. Následuje schůzka s učiteli, při které společně vyhodnocujeme výsledky jejich pozorování a snažíme se vytvořit hypotézu o smyslu chování dítěte. Jakmile učitelé pochopí způsob, jak na dané chování nahlížet, začnou obvykle sami hypotézu rozvíjet, doplňovat a přidávat další epizody ze své nahromaděné zkušenosti s dítětem. Toto je klíčový bod celé práce. Na základě hypotézy společně vytváříme plán intervencí. Tento plán učitelé následně realizují a po určité době (cca 3 týdny) se znovu setkáme pro vyhodnocení jejich zkušeností s intervencemi, které vede potvrzení nebo změnu pohledu na problémové chování a plán

4 pedagogické podpory. Součástí přípravy plánu i jeho vyhodnocení může být i nácvik komunikačních postupů. To podstatné v pedagogické práci se totiž vždy odehrává v komunikaci, a její kvalita je obvykle také hlavním ukazatelem kvality pedagogické intervence. Uvedený příklad dobře ilustruje to, co považuji za hlavní specifikum práce CPIV: hlavním klientem není dítě, i když k jeho prospěchu je celá práce v posledku zaměřená, ale pedagog. Případová práce je především místem vzdělávání pedagogů. Těžištěm práce je tedy profesní rozvoj pedagoga, což je strategický moment v jakémkoli rozvoji inkluzivního potenciálu školy. Hlavním pedagogickým nástrojem učitele je totiž on sám. Dalším důležitým momentem modelu je přenesení těžiště práce s dítětem se SVP do práce ve třídě. Škola má velký reedukační a terapeutický potenciál, který je daný především tím, že ve škole se pracuje s dítětem velmi dlouhou dobu (25 30 h týdně), pracují s ním odborníci pedagogové, a není zatížena rodinnými dynamikami. Pokud s dítětem pracuje odborník, např. psychiatr, psycholog, psychoterapeut nebo speciální pedagog, mimo školu, pak tato práce jen zřídka dosahuje 1 h týdně, což je pro dosažení výraznějších změn u dítěte obvykle pod minimální hranicí. V práci rodičů se obvykle negativně projevuje vliv pokrevního pouta a rodinných dynamik, rodiče zcela pochopitelně často nemají potřebný odstup ani odborné pedagogické znalosti. Škola má tedy privilegované postavení a možnosti. S tím souvisí zřejmý, ale učiteli ne vždy jednoznačně vnímaný fakt: že učitel je pedagog odborník. V případě jeho spolupráce např. s psychologem se tedy musí jednat o rovný mezioborový dialog dvou odborníků, ve kterém tím klíčovým je ten, kdo provádí většinu diagnostiky i intervence: tedy učitel. Je třeba zde poznamenat, že se tento způsob práce daří spíše na školách, které jsou tak trochu mimořádné: vyznačují se výrazným pedagogickým nastavením, velmi motivovanými pedagogy, menším počtem žáků a většinou ne zcela plánovanou selekcí žáků (stávají se sběrnými školami pro děti se SVP, které neobstály v jiných školách). Jsou mezi nimi např. církevní nebo soukromé školy. Nyní bych přešel k bodu, který považuji ve své práci za stále důležitější a klíčový: je jím změna v postojích učitelů. Dříve jsem považoval za klíčové především komunikační, didaktické a další kompetence učitelů. Stále více si však uvědomuji, že postoje jsou v pedagogické praxi něčím základnějším. I na této konferenci několikrát zaznělo, že rozvoj inkluzivního vzdělávání je na prvním místě otázkou určitých základních postojů, respektive jejich změny. V krátkosti bych zde uvedl výsledky mé zkušenosti týkající se vlivu postojů pedagogů na řešení problémového chování dětí ve škole. U pedagogů se poměrně často setkávám s níže uvedenými postoji, které výrazně ovlivňují jejich možnosti práce s problémovým chováním dětí.

5 1. Ochuzení pedagogické identity. Učitelé se považují spíše za vyučující předmětů, než za ty, kdo vzdělávají a vychovávají žáky. V centru jejich zájmu je často více látka, tematický plán, než žák. 2. Přesouvání zodpovědnosti za pedagogické úkoly na jiné subjekty, nejčastěji na dítě samotné, jeho rodinu, jiné odborníky. Tento bod bezprostředně vyplývá z předchozího. Pokud se učitel považuje pouze za vyučujícího předmětu, potom předpokládá, že ze své strany bude dítě již mít všechny předpoklady pro vzdělávání, které jsou často výsledkem výchovy (jako např. schopnost správně zaměřit a udržet pozornost) vytvořené, a pokud tomu tak není, je úkolem rodiny nebo odborníků tyto předpoklady vytvořit. Součástí tohoto postoje je oddělování vzdělávání od výchovy. 3. Očekávání, že jsou u dítěte již vytvořené všechny schopnosti pro zvládání úkolů kladených vzděláváním. Pokud učitelé shledávají jejich nedostatek, zaujímají spíše postoje přisuzování viny ( může si za to sám ) a trestání, než pedagogický postoj vedení dítěte k vytváření těchto předpokladů (např. učení klíčovým dovednostem). 4. Statické vnímání pedagogických situací, zaměřené na okamžitý výsledek, technologické a moralizující. Pro učitele často není snadné vnímat řešení pedagogických situací jako dlouhodobý proces, ve kterém významnou roli hraje porozumění hlubším příčinám a souvislostem, kvalita vztahů, respektive jejich změna, učení se novým dovednostem, vytváření pravidel, úprava didaktických postupů, práce s třídním kolektivem atd. Mají představu, že je možné, na způsob jakési technologie, aplikovat na chování dítěte určité postupy, které povedou spolehlivě k okamžité změně. Tyto postupy vnímají obvykle jako kázeňské zákroky. 5. Obtíže při přijímání a práci s chybou a nedokonalostí. Prostředí školy je obvykle zaměřené na dokonalý výsledek. Učitelé často neumí pracovat s omezením, nedokonalostí a chybami ve svém vlastním jednání a výsledcích, stejně jako v jednání a výsledcích dětí. Takovéto nastavení souvisí s předchozím bodem, protože předpoklad dokonalosti je statický a neumožňuje vývoj. V důsledku vede toto nastavení často učitele k pocitu bezmoci, neřešitelných a patových situací. 6. Odmítání pedagogické teorie. Toto je další důsledek statického nastavení vnímání učitelů. Teorie předkládá poznání principů a zákonitostí, které je třeba samostatně aplikovat na situace a tvořivým a zodpovědným způsobem vytvářet vhodné závěry a rozhodnutí. To je velmi náročná, dlouhodobá a nejistá práce. Pravidelně se opakující slova učitelů nechceme žádné teorie, chceme praxi vyjadřují podle mého vyjádřením tendence vyhnout se samostatnému a tvořivému řešení mechanickou aplikací předem vytvořených a okamžitě fungujících postupů. 6. Pedagogický pesimismus. Neúspěchy při řešení pedagogických situací, které jsou podle mého názoru často důsledkem výše uvedených postojů, vedou k postupně sílící skepsi ohledně možnosti účinně pedagogicky pracovat s dětmi, u kterých se projevuje problémové chování.

6 Výše uvedené postoje jsou výsledkem zkušenosti, nikoli výzkumu. Setkávám se s nimi ale tak často, že je považuji za určitou charakteristiku části naší pedagogické kultury. Podle mého názoru jsou především důsledkem nedostatečné podpory učitelů. Podle mé zkušenosti je po překonání počáteční rezistence (která obvykle trvá 2 3 setkání) možné je měnit. Nejvíce se mi v tomto osvědčilo vést učitele k empatickému postoji, tedy k zaměření se na to, jak se dítě při problémovém chování cítí. Děkuji za pozornost. PhDr. Jan Vyhnálek CPIV Hradec Králové tel

REALIZACE INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ S OHLEDEM NA POTŘEBY VYROVNÁVACÍCH OPATŘENÍ. Metodika

REALIZACE INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ S OHLEDEM NA POTŘEBY VYROVNÁVACÍCH OPATŘENÍ. Metodika 3 REALIZACE INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ S OHLEDEM NA POTŘEBY VYROVNÁVACÍCH OPATŘENÍ Metodika REALIZACE INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ S OHLEDEM NA POTŘEBY VYROVNÁVACÍCH OPATŘENÍ Metodika Název

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová Na našich školách narůstá počet žáků s různými zvláštnostmi, potřebami i obtížemi. Po učitelích se stále více žádá, aby si osvojili

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. Pravidla pro hodnocení žáků Účelem vzdělávání v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Je to soubor dovedností, znalostí, návyků a postojů, které

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Práce s ohroženými rodinami

Práce s ohroženými rodinami Práce s ohroženými rodinami Komentáře k novele zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. Kolektiv autorů 2013 Obsah 1 Pěstounská péče a terénní práce... 4 1.1 První rok s novelou v náhradní

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga III. Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných a vyrovnávacích opatření ve vzdělávání

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více