Výklad sidry Behalotecha ( um. 8,1 12,16)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklad sidry Behalotecha ( um. 8,1 12,16)"

Transkript

1 Z odkazu vrchního rabína Dr. Richarda Federa Výklad sidry Behalotecha ( um. 8,1 12,16) CHRÁMOVÝ SVÍCEN A JEHO SEDM SVÍTILEN (Poznámky k sobotnímu oddílu Tóry Beháalótechá) Neviděl jsem dosud brusiče diamantů při práci a věru ani nevím, jaké schopnosti musí mít, aby se ve svém oboru dobře uplatnil, ale přesto mu závidím, neboť má vznešené povolání: dělá krásné diamanty ještě krásnějšími, a lákavějšími. Jeho umění je vysoko ceněno a po dokonale vybroušených démantech je poptávka ve všech světadílech. Kdo je vlastní, cítí se šťastným, honosí se jimi, střeží je jako zřítelnici svého oka, aby se mu neztratily, a je nešťasten, když mu byly ukradeny nebo když ho okolnosti nutí, aby je prodal. Diamanty jsou skutečně úžasné, obdivuhodné kameny. Ačkoliv jsou nejtvrdší ze všech, přece jsou poddajné, dají se brousiti a nechají si vnutit tvar podle brusičovy vůle. Při broušení jistě zkusí, ale jsou trpělivé, jako by tušily, že je brusič jejich přítel, který jim chce dopomoci k větší úctě a slávě. Ale závidím brusiči diamantů právem? Vždyť mám neméně vznešené povolání: jsem rabín, tedy duchovní poradce svých souvěrců. Jsem učitel náboženství dětí i dospělých. Jsem kazatel a mám právo, ba povinnost, abych s kazatelny tepal všecky chyby a špatnosti svých souvěrců, ježto je mým úkolem, abych je obrousil, to jest zušlechtil, a člověk je nesčetněkrát cennější materiál než diamant. A přece je má závist oprávněná, neboť brusič diamantů je na tom mnohem lépe než já. Má na svém pracovním stole v jedné krabičce přírodní diamanty, bere jeden po druhém do ruky a klade do stroje, aby je zušlechtil, a když je pozorně opracoval, klade je do druhé krabičky a raduje se ze své umělecké práce. Ale já nemám nikdy všecky židy, svěřené mé péči, pohromadě, a ani ti, kteří přicházejí pravidelně do chrámu a vyslechnou má kázání, nejsou mnou řádně vybroušeni, neboť lidé nejsou tak poddajní jako diamanty a nedají si jen tak bez odporu mou vůli vnutit, i když vědí, že jsem jejich dobrý přítel. Jsou to přece již dospělí lidé, mají vzdělání, zkušenosti, vlastní názory, sklony, záliby a zvyky, a tak mě vyslechnou a žijí si dále, svým dosavadním způsobem. Ať se mi to líbí nebo ne. Často jsem to těžko nesl, vyčítal si, že nejsem dosti výmluvný, dosti snaživý, dosti průbojný, dosti pilný, protože se spokojím s odříkáním kázání a nevyhledávám své posluchače u nich doma a nepřemlouvám je, aby se řídily mými radami. Ale brzo jsem si uvědomil, že bych přílišnou horlivostí lidi spíše odpudil a dobrou věc poškodil. Mimo to jsem si řekl, že rozsévači mravních myšlenek a šlechtitelé lidských srdcí nejsou dělníci, kteří vidí ihned výsledky své práce, nýbrž vychovatelé, kteří spatřují úspěchy své činnosti teprve po desetiletích. Proto však nesmí ve své učitelské a buditelské činnosti ustát, nýbrž musí po každé, když vystoupí na kazatelnu, podniknout nové pokusy, aby přesvědčili své posluchače, že náboženské pravdy jsou věčné a že by se nám všem dařilo lépe, kdybychom je přijali. A proto jsem na svém místě vytrval a mnohokrát jsem se pak přesvědčil, že mé úsilí nebylo zcela marné. A když se dnes, po pětapadesátileté činnosti dívám zpět, pak se stydím jen za to, když vidím, jak snadná byla má práce, protože nevyžadovala žádného mimořádného vypětí mých duševních sil. 1

2 Vždyť mým úkolem přece bylo jen, abych hlásal učení Móšeho, jemuž jsme ještě dnes věrně oddáni, protože nám zcela vyhovuje. Proto je Móše, syn Amramův z kmene Leví, rabénu - i naším učitelem, i my jsme naplněni jeho duchem, i my jsme jeho stoupenci a obdivovatelé. Móše byl hluboký myslitel a všechny své myšlenky soustředil na jednu jedinou otázku: Co je třeba podniknout a učinit, aby byl člověk za svého pozemského žití šťastný? Šťastný bude, když bude mít vše, co potřebuje, když bude zdráv, když se nebude strachovat o svůj život, o svou čest, o svou rodinu, o svůj klid. Ale jak je možné toto vše mu zabezpečit? Ve státech, které Móše znal, vydržovali si vladaři velký policejní aparát a poručili soudcům, aby ukládali přísné tresty, aby se lidé těchto trestů báli a nekonali nic, co zákon zakazuje. Ale státy mohou trestat jen ty provinilce, které dopadnou. A ti nejhorší často unikají, poněvadž jsou chytří a dovedou klamat. Tento systém přísné ruky se Móšemu nelíbil a hledal jiný, lepší, bezpečnější, méně nákladný a hlavně důstojnější. Našel jej. A jak zní? Vychovejme dobře lidi, a všecky žaláře budou zbytečné! Móše byl přesvědčen, že je možné lidské srdce zušlechtit, lidské mysli vytříbit, lidskou vůli zocelit, lidské vášně udržet na uzdě a lidské sobectví do jisté míry překonat, vytvořit tak z lidí poctivé, pracovité, střídmé, pravdomluvné a mírumilovné občany, kteří milují svobodu, bezpečnost a mír a přejí tyto statky každému. Móše byl tedy pedagog. Každý pedagog musí být především dobrý psycholog a musí znát člověka po všech stránkách. A Móše znal lidi. Viděl především, že lidé jsou slabí, bezradní, nesamostatní tvorové, že se navzájem potřebují a že chytří zneužívají hloupých. Věděl dále, že se lidé stále ohlížejí po druhých a napodobují je, buď zcela nebo částečně, anebo dělají úmyslně pravý opak toho, co jiní. Je proto bezpodmínečně nutné, aby mělo všechno lidstvo světa jeden jediný vznešený vzor ke kterému by vzhlíželo, jehož příkladem by se řídilo a jehož vůli by plnilo. Takovým pravzorem nemůže být žádný člověk, neboť člověk člověku v takovém případě nikdy dost neimponuje. Mimo to není jediného člověka na světě, který by vedle četných ctností neměl také nějakou nectnost, kterou zlomyslní lidé mohou snadno zveličit. Takovým pravzorem může být pouze Bůh, a to Bůh jediný, věčný, všemohoucí, všudypřítomný, vševědoucí, nesmírně vzdálený a přece blízký, Bůh milostivý, milosrdný, dobrotivý, soucitný, trpělivý, smířlivý a přece spravedlivý, Bůh který má moc odměnit dobré a potrestat zlé skutky. Bůh, který je ochoten odpustit viníkům, když svých hříchů litují a za jejich odpuštění prosí. A takového neviditelného Boha velkého v lásce a v pravdě znal a uctíval již praotec Jisraelitů Abrahám, jeho syn Jicchak, jeho vnuk Jáakob a všichni jeho potomci, ke kterým náležel i on - Móše. O takovém Bohu mu vypravovala jeho matka, když byl malým, královskou princeznou adoptovaným chlapečkem, a na toho myslil, když skláněl z rozkazu svých učitelů kolena před egyptskými modlami. O tomto Bohu přemýšlel, když dlel sám na midjanských návrších u stáda ovcí svého tchána a vzhlížel k nekonečnému, širému nebi. A tento vysněný Bůh se mu zjevil a poslal ho do Egypta, aby jednal s tamním králem a žádal ho, aby propustil Jisraelity ze svých služeb, aby měli čas a možnost sloužiti Jemu, Pánu nebe 2

3 a země a Otci všech lidí. Jménem tohoto Abrahámova Boha jednal Móše a vydával příkazy a zákazy. Jeho jménem vybudoval svatyni a z jeho vnuknutí sepsal svou Tóru, tu podivuhodnou knihu. V té zvěčnil svůj výchovný program, tedy návod, jak máme žít a své děti vychovávat, aby v našem životě nalezl zálibu i věčný nebeský Bůh, který je přítelem lidstva, které stvořil a jemuž odevzdal celou zemi, aby ji podle své vůle spravovalo. Móše, hluboký myslitel a znamenitý pedagog, zná jen dva základní rysy člověka: srdce a mozek, lásku a pravdu. A on ví, že láska nemůže být bez pravdy ani pravda bez lásky. Proto hlásá: myslete! učte se! vzdělávejte se! hromaďte zkušenosti a poznáte, že ten, kdo stvořil celý svět a v něm i vás, lidi, jimž dává všecko, co k životu a živobytí potřebují, je hoden vaší hluboké úcty a lásky. Proto mějte k Bohu posvátnou úctu, milujte Jej a z lásky k Němu milujte i pravdu, právo a spravedlnost a všecky lidi na světě! Mějte na mysli výhradně jejich dobro! Vystříhejte se všeho, čím byste je zarmoutili nebo poškodili, čím byste jejich životy ohrozili, a konejte vše, čím jim můžete život zpříjemnit a prodloužit! Vzhlížejte proto k Bohu a řiďte se Jeho příkladem! Bůh vás vyvedl z egyptské poroby a učinil vás volnými a svobodnými. Važte si svobody a přejte ji všem lidem a všem národům na celém světě! On uzavřel na úpatí Sinaje smlouvu a zavázal se, že bude vaším Bohem, dokud budete vy jeho národem. Buďte této smlouvy pamětlivi, dodržujte ji a dodržujte každou smlouvu, kterou kdy i s lidmi uzavřete! Bůh je dokonalý ve svých myšlenkách a činech, je prost všech předsudků, závisti, nenávisti, pomstychtivosti, proto buďte i vy nestranní, spravedliví, přejte lidem, radujte se z jejich úspěchů a nemstěte se na nikom! On pracoval po šest dnů a vytvořil celý svět. Sedmého dne pak odpočíval od své práce. Tak učiňte i vy! Buďte pilní, snaživí, houževnatí, ale jakmile k vám zavítá posvátný šabat, svěťte tento den jako den Boží! Bůh je přítelem sirotků, vdov, cizinců, chudých a všech slabých. Buďte i vy jejich přáteli a ochránci! Bůh je silný vykupitel, buďte i vy vykupiteli a vykupujte z otročení své příbuzné a známé a zaplaťte za ně dluhy, jsou-li zadluženi! Bůh je spravedlivý soudce. Suďte i vy spravedlivě své bližní a trestejte jen skutečné provinilce! K smrti smíte odsoudit jen vrahy, lidi, kteří bijí své rodiče a ztrpčují jim život, lidi, kteří ujařmili člověka a učinili tím z něho otroka, a lidi, kteří vás svádí k modlářství. Bůh vám slíbil, že vám požehná mírem. Přejte mír, po kterém toužíte a který milujete, všem lidem! A kdybyste snad přece byli nuceni vést někdy válku, pak se zdržte i v zemi nepřátel každé ohavnosti a násilnosti! Móšeho učení je všelidské, ale všichni lidé celého světa nemohli uslyšet jeho učení i omezil se proto na národ jisraelský. Věřil však, že přijde doba, kdy jeho učení pozná a uzná celý svět. Ježto byl pedagog, hledal nejrůznější cesty a cestičky, aby aspoň Jisraeli-té jeho učení pochopili, a uchýlil se, jak to doba a poměry vyžadovaly, k symbolům. Vybudoval uprostřed ležení Jisraelitů svatyni, aby všem připomínala, že Hospodin, Bůh nebeský, dlí v jejich středu a je jim nablízku. 3

4 V chrámové svatyni uložil do pozlacené nádherné skříňky dvě kamenné desky s desaterem přikázání. Tím vyjádřil, že tím nejsvětějším, co máme, je Zákon Boží a že naší přední povinností je zachovávat ho. Byl tam i oltář, na němž Jisraelité spalovali své dobrovolné i povinné oběti, a ten je přímo vybízel, aby překonávali svou lakotu a otvírali svá srdce a své ruce všem chudým. Nejdůležitější nauku vtělil v symbol chrámového svícnu, který byl zhotoven z ryzího zlata a měl sedm ramen. Na těch byly kalíšky, tedy svítilny, do nichž velekněz denně naléval nejlepší olivový olej a rozžehal je, aby v chrámě bylo světlo, mnoho světla, které by dopadalo na Zákon Boží. Tento zlatý svícen se sedmi hořícími svítilnami pravil každému Jisraelitovi: Musíš být zlatým člověkem, musíš mít zlaté srdce v těle svém a jasnou hlavu. Musíš mít pochopení pro všecky lidi a musíš se vzdělávat. Ale tvé vzdělání nesmí být jednostranné, nýbrž všestranné. Musíš znát Boha, svět i věci věčné, zemi a přírodu, sama sebe, své rodiče a děti, své bližní a všecky lidi. Musíš znát osudy lidí, a všímat si i jejich utrpení. Musíš znát Boží zákon a bádat v něm dnem i nocí, neboť on dává návod, jak vyřešit nejzákladnější otázku, kterou je život člověka na zemi. Tento život bude krásný, když bude na světě panovat láska a pravda, a bude ohavný, bude-li tu panovat nenávist a tma. Proto buďte nositeli a šiřiteli lásky a vzdělání, pravého vzdělání, které má dobro a blaho lidí na mysli! Jisraelité pochopili vznešenost učení Móšeho, nikoli však všichni. I mezi nimi se vyskytli sobci a násilníci, jimž bylo vlastní blaho vším, cizí blaho ničím. Ale ti byli vždycky v menšině. Jisraelský národ stál tehdy přesto na daleko vyšším stupni mravnosti než jeho pohanští sousedé. Prvním skutečným světoobčanem, který by byl rád oblažil všecky lidi celého světa, byl prorok Ješajáhu. On snil o věčném míru, o době, kdy lidé poznají, že zbraně jsou jejich největšími nepřáteli a ničiteli, pročež je všecky zničí a zatratí všechno umění válečné. Snil o době, kdy se člověk nebude musit bát člověka, poněvadž jeden neublíží druhému a věřil, že ta doba nastane, až světlo Móšeho pronikne do celého světa. Viděl v Jisraelitech národ, který osvítí celý svět. Věděl, že se to nepodaří naráz a že Jisraelité narazí na veliké obtíže, že budou za svou chvályhodnou snahu mnoho trpět, ale nepochyboval, že konečně dosáhnou úspěchu. Přál si ovšem, a na to kladl hlavní důraz, aby toto učení bylo šířeno bez násilí, bez vyhrůžek, bez vší vtíravosti, neboť učení lásky a pravdy nesnese žádných násilných a úskočných prostředků. Krásně to napsal ve 42. kapitole své knihy, kde na počátku čteme: "Hle, můj služebník, jejž podpírám, můj vyvolený, v němž zalíbení mám, svého ducha jsem vložil na něho, aby zanesl právo k národům (světa). Nebude křičet, ani hlasitě volat a nebude nikoho na ulici zastavovat. Nalomenou třtinu nedolomí, uhasínající troud neuhasí, ale hlásat bude pravdu a z ní vyplývající právo. Nezemdlí a neustane, dokud nenastolí v zemi právo a nauku, na kterou čekají obyvatelé vzdálených ostrovů. Takto praví Bůh Hospodin, jenž stvořil a napnul nebesa, jenž vytvořil zemi a všecky tvory, jenž vdechl lidu život a ducha svého všem pozemšťanům: 4

5 Já, Hospodin, jsem tě povolal k spravedlnosti, vedl jsem tebe a řídil jsem kroky tvé, abys byl smlouvou lidu a světlem národů. Abys otevřel oči slepým abys vyvedl vězně z vězení a ze žaláře obyvatele tmy. Hospodin je jméno mé a svou slávu nepostoupím nikomu a čest, která mi přísluší, nedopřeji modlám. Nadešly věci, které jsem zvěstoval, a nové ohlásím dříve nežli nastanou/' Prorokova mluva je sice básnická, ale my stále věříme, že přijde jistě doba, o které snil, doba, kdy bude všem lidem na světě dobře! Bude to doba, kdy ve světě bude panovat láska a pravda a lidé budou žíti bez jakýchkoli zbraní poněvadž jich nebudou potřebovat. Zatím je nám zapotřebí mnoha dovedných brusičů lidských srdcí, kteří by dovedli obrousit a osvětlit srdce lidská a mysli lidské. Až tato doba nadejde, bude chrámový svícen se sedmi hořícími svítilnami symbolem všeho lidstva. Převzato z 5

MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER

MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER שבוע טוב Číslo 51/5768 17.říjen 2007 MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER Židé, křesťané a mohamedáni věří svorně, že existuje jeden Bůh. Jsou proto monoteisté a jejích náboženství jsou monoteistická.

Více

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce OBSAH OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 1. OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 2. MŮJ NEBESKÝ OTČE SVĚDECTVÍ JEHO EXCELENCE A. CAILLOTA POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ Jistě chcete být v životě šťastni. Totéž chtěli všichni snoubenci před vámi, a přece každý třetí manželský pár u nás skončil u rozvodového soudu. Nedosáhli toho, co si představovali.

Více

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému obrazu. Ano, Bůh stvořil člověka k svému obrazu, k obrazu

Více

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme 1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme prožívali vánoční dobu, dívali se do Betléma a přemýšleli

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V.

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. Ví 1 V«KATOLICKY LIDOVÝ KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracoval František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. 3. adventní neděle VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. Uvedení do bohoslužby A Stává se v našem životě, že se cítíme bezradní, bezmocní, nemůžeme dál:

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Myšlenky o naději Ellen G. White 2005 Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi. 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je

Více

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus 3 2. kniha Mojžíšova - Exodus NÁZEV: Kniha Exodus (z řeckého ἔξοδος exodos vyjití), hebrejsky שׁ מוֹת, šemot ( jména ), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu.

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY o křesťanském manželství a křesťanské výchově od Havla Josefa Huga kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. S dod atkem mo dlite b pro ne mo cné d le Koche m a.

Více

Křesťanská láska k bližním

Křesťanská láska k bližním Křesťanská láska k bližním Pán Bůh nemusel přikazovat, aby člověk miloval sám sebe, poněvadž každý sebe má rád, ale přikazuje lásku k bližním, poněvadž této lásky často není dost. Křesťanovy povinnosti

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

Život naplněný pokojem

Život naplněný pokojem Život naplněný pokojem Ellen G. White 1995 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem:

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem: 1 Ze Sinaje do Kanánu... Čím vroucnější je náš styk s Bohem, a čím jest jasnější poznání Jeho požadavků, tím více se budeme měnit k obrazu Božímu! BÚ 1960, 87 Ale ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více