Financování neziskového sektoru Vybrané otázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování neziskového sektoru Vybrané otázky"

Transkript

1 Financování neziskového sektoru Vybrané otázky Stejně tak jako se liší postavení a role neziskového sektoru v jednotlivých zemích EU, liší se i struktura a rozsah zdrojů, ze kterých je neziskový sektor financován. V obecné rovině lze říci, že v systémech, které jsou založeny na tradiční silné roli státu v ekonomice, bude tento stát i jednotliví dárci relativně méně ochoten podporovat neziskové organizace než v zemích, kde má stát relativně nižší redistribuční roli a sociální pomoc zabezpečují nestátní organizace (samospráva, neziskový sektor apod.). Příkladem může být rozdíl mezi zdroji příjmů v evropských zemích a v USA. Zatímco v USA pochází významná část finančních zdrojů neziskového sektoru z veřejných sbírek nebo dárcovských kampaní (dobrovolné finannčí příspěvky na aktivity tvoří v USA 10% HNP), v Evropě je obecně považováno, že garantem mnoha aktivit je stát a jako takový se také o potřebné záležitosti postará. V odborné literatuře se můžeme setkat s určitou kategorizací vztahu státu a neziskových organizací dle jejich vzájemných vztahů a finančních toků: 1. Německo, Rakousko, Belgie, Holandsko - NS tvoří velké a známé koalice - Činnost organizací je založena na silném náboženském nebo politickém zázemí - Profesionální aparát - Hlavní subjekty v sociální péči (důsledek decentralizace) - Financovány státem a rozpočty sociálního pojištění 2. Velká Británie, Irsko - silný dobrovolnický prvek - profesionálně řízený NS - trvalá spolupráce s různými asociacemi - samofinancování + dotace na základě veřejných konkurzů 3. Švédsko, Finsko, Dánsko - sociální státy, vysoká míra redistribuce stát garantem všech služeb - NO jako doplněk státní péče - Malá míra lokálních NO, převládá samofinancování 4. Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko - silná družstevní hnutí, odbory, svazy - velké množství různých typů organizací - samofinancování. V rámci zemí EU neexistuje sjednocený systém práva týkajícího se práva povinností NO, a proto nenalezneme ani společný model financování. Zdroje financování NO a způsob využití finančních prostředků se v rámci zemí EU liší. Výjimku tvoří jen tzv. Šestá směrnice, která je spojena s DPH. Šestá směrnice stanoví, že od DPH jsou osvobozeny ty organizace, které působí ve veřejném zájmu, tj. na základě tzv. obecně prospěšných cílů organizací. 1

2 Na základě rozsáhlého výzkumu byly srovnány zdroje financování NO v jednotlivých zemích EU. Z výsledků šetření vyplývá, že největší počet finančních příjmů přichází z vlastních činností organizací (45.1%), dále z veřejných rozpočtů (42.7%), a nejmenší podíl z dobročinnosti, tj., peněžních nebo nepeněžních darů (12.2%). Viz následující srovnání: Země Příjmy z vlastních činností Zdroje peněžních příjmů (%) Příjmy od jednotlivců a soukromých subjektů Příjmy z veřejných zdrojů Finsko Francie Irsko Německo Nizozemí V. Británie Rakousko USA ČR Maďarsko Slovensko Průměr zemí JEDNOTLIVÉ TYPY PŘÍJMŮ Při studiu jednotlivých finančních zdrojů NO rozlišujeme tzv. vnější a vnitřní zdroje. Průměrný podíl jednotlivých typů zdrojů financování na rozpočtu NO v ČR znázorňuje tabulka. Průměrný podíl jednotlivých zdrojů financování na rozpočtu NO Zdroj financování Podíl na rozpočtu NO (v %) státní dotace, granty 30% soukromé dárcovství 21% členské poplatky 18% vlastní činnost 17% granty od zahraničních nadací 8% granty od domácích nadací 4% jiné 2% Pramen: Frič, P., Aktivity a potřeby nez iskových organizací v ČR Výsledky kvantitativního sociologického šetření. Praha: Agnes a ICN o.p.s., 1998, str. 37 2

3 Vnitřní (vlastní) zdroje financování Velkou předností vnitřních (vlastních) zdrojů je nezávislost, kterou organizaci přinášejí, neboť je do určité míry zbavují závislosti na dotacích. V praxi to pro organizaci znamená větší volnost při rozhodování o umístění těchto prostředků. Přínosem pro organizaci je možnost použít tyto prostředky na úhradu mezd či na provozní náklady organizace. Není sic e vzácností, že nadace podporující určitý projekt umožní použít NO část grantu (10-20%) na režii a mzdy, ale i přesto patří nedostatek peněz na provoz NO mezi základní problémy českého neziskového sektoru. Problém nedostatku finančních prostředků na vlas tní provoz je tedy především problémem nedostatku vnitřních zdrojů financování. 1 Tento fakt dobře vystihují slova Jiřího Bárty, ředitele nadace VIA: Financování z grantů od nadací má jednorázový a krátkodobý charakter a je založené na financování jednotlivých projektů, nepokrývá tedy provoz a budování kapacity organizací. Chce-li organizace přežít a dál uskutečňovat své projekty, musí najít prostředky na provozní náklady a na svůj vlastní rozvoj. 2 Vlastní zdroje organizaci pomohou i při financování proje ktů a akcí z cizích zdrojů. Často se totiž stává, že ministerstvo či nadace požaduje na organizaci částečné krytí akce (cca 30%). Nemá-li organizace dostatek vlastních zdrojů na pokrytí této části, peníze na akci neobdrží. členské příspěvky Členské příspěvky jsou pravidelným, předem plánovaným příjmem většiny neziskových organizací, které jsou založeny na členském principu, tj. především občanská sdružení, profesní komory, politické strany i některé církve a náboženské společnosti, družstva. vlastní výdělečná činnost Sem lze zařadit jednak prodej vlastních výrobků (např. organizace provozuje chráněnou dílnu pro tělesně postižené či vlastní farmu, kde se pěstují zemědělské produkty) a každou další hospodářskou činnost (poradenství, kurzy, služby související s využitím výpočetní techniky atd.). Dále jsou to nejrůznější burzy, plesy, aukce, loterie a řada dalších akcí. Vnější (nevlastní) zdroje financování Vnějších zdrojů je definováno šest: 1) nadace, nadační fondy, 2) veřejné rozpočty, 3) dárcovství, 4) sponzorství, 5) daňové úlevy, 1 Bém, J., Financování nestátních neziskových organizací v České republice, diplomová práce na VŠE, Praha, 2002, strana 25 2 Bárta, J., Pernicová, H., Fundraising založený na práci s individuálními dárci se začne vyplácet za několik let, Grantis, 2001, strana 2-3 3

4 6) návratné finanční prostředky. Kromě možnosti shánět peníze vlastními silami je tu ještě druhá možnost, a to obrátit se na instituce, které rozdělují peníze z různých státních i soukromých zdrojů mezi neziskové organizac e. Zvláštní roli zde hraje především státní správa a samospráva. V České republice totiž není zatím dostatečně vyvinutá síť finančně zajištěných nadací, bohatých mecenášů a prostých občanů ochotných podporovat neziskové projekty, proto je existence mnoha NO závislá především na podpoře státu, případně na zahraničních zdrojích. Jedním z principů získávání peněz z těchto zdrojů je snažit se získat peníze na stejné úrovni, na jaké je činnost. To v praxi znamená hledat peníze pro místní akce na místní úrovni, pro regionální akce na regionální úrovni, pro národní akce na národní úrovni a pro mezinárodní akce na mezinárodní úrovni. Při určitém typu akcí, při kterých se tyto úrovně prolínají, lze je při žádání o finanční podporu kombinovat. nadace, nadační fondy Přestože od , tj. od účinnosti zákona o nadacích a nadačních fondech, již nemohou být nadacím poskytovány dotace ze státního rozpočtu, je jejich paleta příjmů velice pestrá: dary fyzických a právnických osob, veřejné sbírky a benefiční akce, vlastní činnost, která je v souladu s posláním nadace, zahraniční zdroje, závěti fyzických osob a výnosy z vlastního majetku. Tyto zdroje pak nadace rozdělují ve formě příspěvků nazývaných granty třetím subjektům. Nadační granty jako celek představují jen zl omek státních dotací. Jiný obraz ale získáme, podíváme-li se na finanční toky do určitých oblastí. Například organizacím na ochranu životního prostředí hodlal stát v roce 1999 poskytnout částku 19,6 mil. Kč, zatímco Nadace Partnerství schválila v téže oblasti granty ve výši 11,6 mil. Kč. Podobná zkušenost je zaznamenána v dokumentu pro vládu: Dotační politika státu ve vztahu k menšinám vykazuje ve srovnání s jinými cílovými skupinami velmi nízké procento. Nízká finanční podpora státu je kompenzována tím, že organizace menšin využívají grantové možnosti zejména Nadace rozvoje občanské společnosti (v rámci programu Phare) a Open Society Fund. Role nadací roste tam, kde reagují na jiné potřeby než stát. 3 Nadace nemají přístup ke státním zdrojům. Výjimkou zde tvoří Nadační investiční fond (NIF) instituce, která vznikla na počátku devadesátých let jako určitý způsob restituce majetku českým nadacím. NIF, spravovaný Fondem národního majetku, měl z nadací učinit trvalý a stabilní zdroj financování celého neziskového sektoru. veřejné rozpočty Nejdůležitějším zdrojem z této skupiny jsou jednotlivá rezortní ministerstva. Mají své grantové systémy a pravidelně, většinou jednou za rok, vyhlašují 3 - Müller, J.: Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice, nadace a majetek. 4

5 soutěž, kde se občanská sdružení i nadace a obecně prospěšné společnost i mohou ucházet o dotace. Některé typy organizací mají nárok na státní příspěvek ze zákona (církve a náboženské společnosti, politické strany apod.). Další příspěvky jsou ze státních fondů, z Grantové agentury České republiky a v neposlední řadě existují i nejrůznější podpory od městských a krajských úřadů. Podpora nestátních neziskových organizací z rozpočtů okresních úřadů skončila. Tento fakt komentoval bývalý ministr vlády a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Karel Březina slovy: Rok 2000 byl posledním rokem, kdy okresní úřady mohly ve větší míře podporovat nestátní neziskové organizace. Se vznikem krajů a souvisejícími změnami právního prostředí se totiž mění i poskytování dotací ze státního rozpočtu a podoba finanční podpory nestátním neziskovým organizacím z dalších veřejných rozpočtů. Předpokládám však, že nové kraje také brzy vytvoří své dotační programy pro nestátní neziskové organizace, které jsou nositeli regionálních projektů a programů, a že tak do budoucna převezmou část úkolů ústředních orgánů státní správy. 4 Finanční zdroje z veřejných rozpočtů jsou pro NO nezanedbatelným příjmem, a je mnoho takových NO, které by se bez něj neobešly. Přestože by se náš neziskový sektor měl v budoucnu začít primárně orientovat na jiné než státní zdroje, zůstává zatím představa českého nezávislého neziskového sektoru spíše utopií. Podle údajů Rady vlády pro NNO má výše prostředků poskytovaných z veřejných rozpočtů spíše rostoucí tendenci. Číselné údaje lze najít v Rozboru financování NNO ze státního rozpočtu v roce 2000 předloženém vládou. Zatímco v roce 1999 poskytla ministerstva, okresní úřady a magistráty na aktivity NNO celkem tis. Kč, v roce 2000 to bylo tis. Kč. Mj. také proto, že nestátní neziskový sektor zaznamenal, měřeno počtem nově vnikl ých NNO, v posledních letech rychlý rozvoj.v roce 1999 podpořily státní orgány NNO, v roce 2000 to již bylo NNO. 5 individuální dárci Do této skupiny řadíme nejen finanční prostředky, ale i ostatní věcné dary, které neziskové organizaci poskytuje veřejnost, tedy lidé, kteří s činností organizace sympatizují a jsou přesvědčeni o prospěšnosti poslání této organizace. Mezi individuální dárce dnes nejčastěji patří např. členové organizace, dobrovolníci, příbuzní cílových skupin či lidé podobných zá jmů. V ČR není aktivní podpora NNO mezi obyvatelstvem příliš rozšířená a česká veřejnost nepřikládá NNO velký význam. Jednou z příčin může být dosud nepřekonaný přežitek z minulého režimu, kdy lidé byli zvyklí na to, že odpovědnost za veřejný sektor přebírá výlučně stát a tudíž ještě plně nechápou význam nestátních neziskových organizací. Další překážkou širší podpory NNO bývá nižší úroveň bohatství země, tedy nízké příjmy velké části 4 Rada vlády pro NNO, Informace o poskytování státních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2002 ústředními orgány státní správy. Praha, Rada vlády pro NNO, Rozbor financování NNO ze státního rozpočtu v roce 2000, staženo

6 obyvatelstva. Otázkou je, do jaké míry je tento faktor pro českou veřej nost významný a do jaké míry zde selhává solidarita, pocit sounáležitosti s ostatními a ochota pomoci. Potenciál dárcovství se však ukázal např. při velkých záplavách v letech 1997 na Moravě a 2002 v Čechách. Dárcovství je do určité míry ovlivněno daňovými úlevami pro dárce. Daňová úleva však motivem daru není. Dárce vždy dává ze svého soukromého majetku a musí mít pro to svůj důvod. Může to být pocit odpovědnosti za určitý společenský problém a ochota přispět občanské organizaci, která se problémem zabývá. Může to však být motiv zcela jiný. Např. v USA je nejdůležitějším motivem dárcovství spása vlastní duše. Jak velkým motivem pro dar jsou pro české právnické osoby daňové úlevy? V červenci roku 2000 provedla agentura STEM u 440 vybraných firem rozsáhlý výzkum, podle něhož považuje 70% dotázaných firem tuto motivaci za nedostačující. Zajímavé je také zjištění, že v roce 1999 přibližně 62% firemních dárců odepsalo hodnotu svého daru z daňového základu, ale 38% firemních dárců tak vůbec neučinilo. Výzkum uk ázal, že platí úměra, čím větší dárce, tím častěji daňové úlevy užívá. Jak se zdá, mnoha menším firmám daňové úlevy při jejich nízkém daru nestojí ani za to, aby se jimi zabývaly. Ani toto zjištění však neznamená, že by daňové úlevy byly nevyužity. Podle výzkumu totiž 97,8% hodnoty darů od PO v roce 1999 představují dary velkých společností s průměrnou výší daru 86,7 mil. Kč a právě tyto firmy většinou daňové úlevy plně využijí. Vzhledem ke zmiňovaným daňovým úlevám a k výši poskytovaných darů se dá odhadnout, že stát přispívá nepřímou formou daňových úlev darů na neziskový sektor celkem asi 400 mil. Kč ročně. Významná je i role zahraničního dárcovství pro rozvoj občanského nestátního sektoru v ČR. Na dárcovství ze zahraničí se kromě soukromých zdrojů podílejí i vládní agentury. Obecně můžeme říci, že většinu západoevropské pomoci poskytují vládní instituce jednotlivých států nebo celoevropské instituce (Evropská unie), kdežto převážná část amerických prostředků poskytovaných NNO ve střední a východní Evrop ě pochází od soukromých nadací. Uvádí se, že v ČR pokrývají v současné době zahraniční zdroje kolem 10% příjmů třetího sektoru. Do budoucna se ale očekává pokles zahraniční pomoci, neboť většina zahraničních dárců pomalu nabývá dojmu, že země s tak rozvinutou demokracií a kapitalismem jako je Česká republika by se měla postavit na nohy už sama. Největší problémy by odliv zahraničních zdrojů způsobil organizacím působícím v oblasti lidských práv a životního prostředí, protože řada z nich je na zahraničním kapitálu téměř výlučně závislá. Zahraničním zdrojem budoucnosti se mohou pro NNO stát strukturální fondy EU, které Evropská komise vyčlenila pro rozvojové programy regionů zemí kandidujících na členství v Evropské unii. sponzorství Pojmy sponzorství či sponzor nejsou v právním řádu dosud vymezeny a někdy jsou v neziskovém sektoru užívány ve stejném smyslu jako dárcovství a dárce. Sponzor poskytuje finanční či hmotné prostředky nebo služby za 6

7 protislužbu, čímž se liší od dárce, který svůj dar poskytuje bez protislužby. Sponzor uzavírá se sponzorovaným obchodní smlouvu ne darovací. Na rozdíl od darů FO a PO není z daňového hlediska výše sponzorského příspěvku nijak omezena. Sponzorský příspěvek se v plné výši zahrnuje do nákladů firmy a snižuje tím její zdanitelný zisk, čímž se liší od daru, který nelze zapsat do nákladů nýbrž pouze odečíst od daňového základu. 6 Sponzorství je vyhrazeno menšímu okruhu NNO než dárcovství. Je orientováno především na organizace, které mají "co prodat". Podnikatelé proto hledají především mediálně přitažlivé obory a subjekty. Řada NNO sponzorům úspěšně nabízí publicitu, společenské akce, kontakty na odborných konferencích, kulturní festivaly či televizní charitativní kampaně. daňové úlevy Nejen příjmy, ale i úlevy při jejich zda nění můžeme považovat za zdroj nestátního neziskového sektoru. Stát touto cestou usnadňuje existenci občanským organizacím nezřízeným za účelem podnikání. Provozují -li NO ziskové služby, mají povinnost nezdaněný zisk znovu použít na poskytování dalších služeb. Obdobně jako v ČR se uplatňují daňové úlevy ve většině zemí, kde funguje občanská společnost. Užívána jsou různá zvýhodnění úlevy, osvobození nebo výjimky ze zdanění. návratné finanční prostředky Jedná se o prostředky, které musí společnost vrátit, tedy splatit a to ve vyšší hodnotě včetně úroku. Příkladem jsou úvěry, směnky a obligace. Pokus se společnosti podaří získat bezúročný úvěr, jde o ideální formu návratného financování, ale je to velmi neobvyklé. OTÁZKY K DISKUSI : 1. Jaký model financování NO je typický pro ČR? Může ČR přejmout prvky jiných modelů? 2. zvažte jednotlivé typy příjmů NO v ČR z hlediska jejich slabých stránek a výhod. 3. Jaké jsou základní podmínky pro efektivní využití příjmů NO? 4. Znáte některé kampaně určené na financování NO? Uveďte příklad. 5. Jakou roli hrají média ve financování NO? 6. Jaké zdroje příjmů byste doporučili : A, organizaci orientovanou na pomoc handicapovaným lidem B, organizaci zajišťující humanitární pomoc C, organizaci zaměřenou na propagaci ekologického vytápění v ČR? Na jaké typy dárců by se měly tyto jednotlivé organizace zaměřit? Specifikujte. 6 A naopak sponzorský příspěvek je zdanitelný příjem a příjemce jej musí zahrnout do základu daně z příjmu na rozdíl od daru, který je pro obdarovaného od daně osvobozen. 7

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2009 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 OBSAH PRINCIP FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY PRO PODNIKATELE - EuroPremium - EuroInovace VYUŽITÍ IFI

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpráva za období: 3. 2. 2012 25. 4. 2012 Datum předložení:

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY

MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY Sportovní klub EWSC Jaguars Praha vznikl v roce 2003. Jeho posláním je především umožnit i těžce handicapovaným lidem aktivně se zapojit do sportovního dění. Klub se zabývá

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2002

Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2002 Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2002 Celkové hodnocení: 3,7 V České republice je v současné době registrováno 54 895 nestátních neziskových organizací (NNO). Největší část (84%),

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více