Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby"

Transkript

1

2 s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby Redakční uzávěrka: duben 2006 Autoři textů: Dita Tesařová, Jiří Špaček Vydal: odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad kraje Vysočina

3 V nestátních neziskových organizacích se podle výzkumů angažuje více než polovina populace naší republiky. To byl jeden z argumentů, kterým zástupci neziskových organizací obhajovali na řídícím týmu projektu "Partnerství pro Vysočinu" potřebu realizace Komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina. Tehdy jsem si znovu uvědomil, jak obrovskou společenskou silou neziskový sektor je, ale také to, že o neziskovém sektoru na Vysočině mnoho nevíme. Pokusili jsme se společně tuto situaci změnit a výsledky naší snahy vám přinášíme v podobě této publikace. Věříme, že bude cenným vodítkem pro pochopení situace neziskového sektoru na Vysočině a neméně cenným pomocníkem při vytváření projektových partnerství i při navazování široké spolupráce mezi veřejnou správou, neziskovým sektorem a ostatními sektory. Martin Černý vedoucí projektu SROP 3.3 "Partnerství pro Vysočinu"

4 Naše poděkování patří všem zástupcům nestátních neziskových organizací, kteří si našli čas a vyplnili dotazník této analýzy.

5 OBSAH: 1. O analýze nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina 7 2. Výsledky analýzy nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina 12 - V jakých oblastech NNO na Vysočině působí? - Jak hodnotí NNO spolupráci s ostatními sektory i s NNO? - Jaká je zkušenost NNO s dobrovolnictvím? - Jakou zkušenost mají NNO s fondy EU? - Jak využívají NNO informační technologie? - Ekonomická situace neziskových organizací v kraji Vysočina - Fundraising a lobbing - Kvalifikační potřeby pracovníků v NNO, lidské zdroje - Zaměstnanci v NNS - Závěr analýzy 3. Hledání cest k rozvoji neziskového sektoru v kraji Vysočina Strategie rozvoje nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina Koordinační uskupení neziskového sektoru v kraji Vysočina Rejstřík nestátních neziskových organizací 46 5

6 6

7 1. O analýze nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina Co vedlo k rozhodnutí zpracovat tuto analýzu? Potřeba komplexně analyzovat celý sektor nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina se v celé své naléhavosti projevila již při zpracování Strategie rozvoje nestátního neziskového sektoru (NNS) v kraji Vysočina na jaře roku Zástupci nestátních neziskových organizací (NNO) pracující na této strategii se stále potýkali s absencí relevantních vstupních dat - počtem aktivních organizací počínaje a jejich ekonomickou situací a kvalifikačními potřebami konče. V obdobně obtížné pozici se ocitl i realizační tým projektu Partnerství pro Vysočinu v samých počátcích projektu, v okamžiku, kdy se snažil zástupce neziskového sektoru o- slovit s nabídkou spolupráce. Nebylo prakticky možné zjistit, s kolika organizacemi lze počítat, ani aktuální kontakty na ně. Protože je tento projekt zaměřen na vytváření a podporu spolupráce mezi krajem, obcemi, podnikatelským sektorem a občanskou společností, padlo právě zde rozhodnutí pokusit se analyzovat sektor NNO v kraji Vysočina jako celek a pro tuto analýzu byly nalezeny i potřebné finanční prostředky. Realizace Komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina začala na podzim roku 2005 a ukončena byla v dubnu Tato analýza je svým rozsahem v rámci České republiky naprosto ojedinělá. Mapování sektoru nestátních neziskových organizací je sice obecně považováno za velmi potřebné, je ale také velmi obtížné vzhledem k velkému množství organizací a absenci aktuálních kontaktů na ně. Proto se analýzy, které se na úrovni krajů dosud realizovaly, týkaly vždy pouze malého vybraného vzorku organizací. Náš realizační tým, složený z pracovníků Krajského úřadu kraje Vysočina a zástupců NNO, se rozhodl kontaktovat všechny organizace registrované a působící v kraji. Vycházeli jsme přitom z dostupných údajů Českého statistického úřadu, a postavili jsme tak sami sebe před nesnadný úkol navázat kontakt s téměř organizací, zjistit stav jejich činnosti, jejich zkušenosti ze spolupráce s různými institucemi, ekonomickou situaci a rozvojové potřeby. Proč analyzovat neziskový sektor? NNO jsou po právu vnímány jako organizace sloužící občanům, naplňování jejich sociálních a kulturních potřeb, hodnotnému využití jejich volného času, ochraně přírody aj. Méně častý je pohled na neziskový sektor jako na významný ekonomický činitel a sektor s velkým potenciálem růstu. Ať už se na NNO díváme z jednoho či z druhého pohledu, jedno je jasné - dobře fungující a silný sektor nestátních neziskových organizací je pilířem demokratické občanské společnosti a vede k růstu kvality života občanů všech věkových kategorií a zájmů. 7

8 Na startovní čáře aneb 10 faktů, ze kterých jsme vycházeli, než jsme začali analyzovat neziskový sektor v kraji Vysočina 8 1. V současnosti dostupná statistická data o neziskových organizacích mají mizivou vypovídací hodnotu - na úrovni regionu nejsou sledovány ukazatele, které by popisovaly ekonomický stav, pozici NNS na trhu práce a potenciál dalšího rozvoje sektoru. 2. Dostupná data o neziskových organizacích jsou zkreslena tím, že zahrnují i údaje o NNO, které již nepracují a neposkytují své služby občanům, a přesto figurují ve statistikách. 3. Efektivní komunikace s neziskovými organizacemi (uvnitř sektoru i ze strany veřejné správy) není možná, neboť neexistuje žádná komplexní a pravidelně aktualizovaná databáze fungujících neziskových organizací v kraji. To brání navazování spolupráce na všech úrovních. 4. V nestátních neziskových organizacích se angažuje více než polovina populace. 47 % občanů poskytlo v posledním roce materiální či peněžní dar některé neziskové organizaci. Stejný podíl občanů je členem nějaké neziskové organizace, a polovina z nich je dokonce členem více než jedné! Téměř 60 % občanů se podílí na nejrůznějších společenských aktivitách v obci organizovaných občanskými iniciativami v místě. Jsou tak důležitým prvkem soudržnosti místních komunit. 5. Neziskový sektor je ve starých demokraciích Evropy neopominutelnou hospodářskou silou; v České republice, potažmo v kraji Vysočina, zatím není zmapován tak, aby tímto faktem bylo možno účinně argumentovat. 6. Neziskový sektor je významným činitelem zaměstnanosti. Předpokládá se, že velký potenciál má při vytváření pracovních návyků u mladých dobrovolníků i při zaměstnávání vysoce kvalifikovaných odborníků. Chybějí však relevantní data pro přesnější popis významu NNS na trhu práce. 7. NNO mají vzhledem k demografickému vývoji, směřování ke znalostní ekonomice a dalším faktorům ovlivňujícím budoucnost ČR velký význam pro národní, respektive krajskou ekonomiku - zajišťují poskytování služeb, které stát nezajišťuje (např. sociální oblast, naplňování volného času mládeže, oblast rozvíjení občanské společnosti, naplňování zájmů a zálib, kontroly veřejného dění, a další). 8. Dynamika a potenciál rozvoje NNS jsou v tuto chvíli bez relevantních dat nepostižitelné. Není možno vytvořit funkční prognózu dynamiky růstu a je rovněž obtížné připravovat s přihlédnutím k potřebám NNS podmínky pro čerpání z fondů EU v programovacím období Činnost neziskových organizací je orientována na veřejnou prospěšnost, ne vždy se jí ale dostává patřičné pozornosti jak veřejnosti, tak politické reprezentace všech úrovní. Komplexní popis sektoru bude důležitým východiskem změny této situace. 10. Největší příjmy neziskového sektoru pocházejí z veřejných zdrojů, avšak komplexní přehled o struktuře veřejných výdajů, které směřují do NNS, není dosud k dispozici. Kraj Vysočina jako významný poskytovatel grantů a dotací má eminentní zájem na transparentnosti toku veřejných financí i na vyčíslení přínosů, jež mají tyto transfery pro krajskou ekonomiku.

9 Jak analyzovat neziskový sektor? Při definování koncepce Komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina jsme vycházeli z potřeb Strategie rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina (2005), pro jejíž úspěšnou realizaci je třeba získat vstupní data o stavu a potenciálu NNO na Vysočině. Důraz byl kladen na zkoumání kvalifikačních potřeb a absorpční kapacity neziskového sektoru tak, aby analýza odpovídala zaměření projektu Partnerství pro Vysočinu, v jehož rámci byla realizována. Na základě těchto požadavků jsme vypracovali strukturovaný dotazník s několika desítkami otázek týkajících se ekonomické situace organizací, struktury financování, využívání fondů EU, počtu a vzdělání pracovníků i překážek rozvoje. Na jeho tvorbě se podíleli i zástupci Českého statistického úřadu v Jihlavě a Centra pro výzkum neziskového sektoru v Brně. Při sestavování tohoto dotazníku bylo využito i zkušeností ze zahraničí. Velkou zkušenost s analyzováním neziskového sektoru z mnoha úhlů pohledu má slovenský PANET, neziskové sdružení odborníků věnující se analyzování neziskového sektoru a osvětové činnosti v této oblasti. Nejcennější inspirací z jejich mnoha publikací bylo Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku Svůj význam měly pro komplexní analýzu i dvě obecné studie o stavu a vývoji neziskového sektoru po rozpadu východního bloku: slovinská Národní zpráva - Třetí sektor ve Slovinsku (2003) a studie Demokratizace, občanská společnost a neziskovky - Srovnání České a Slovenské republiky financovaná Fondem pro výzkum neziskového sektoru při Aspenském institutu (2001). Z českých zdrojů jmenujme publikovaný výzkum Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), který byl proveden v rámci interního grantu Vysoké školy ekonomické v Praze, a Zprávu o neziskovém sektoru v České republice, jejíž zpracování iniciovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO). V oblasti zkoumání kvalifikačních a vzdělávacích potřeb přinesla cenné podněty studie Národního vzdělávacího fondu (NVF) Lidské zdroje v České republice Velkým vzorem v mapování neziskového sektoru se nám stalo Maďarsko, kde instituce, zabývající se sběrem statistických dat, pravidelně plošně komunikují s neziskovým sektorem, vytvářejí aktuální databáze fungujících subjektů a informace pravidelně každoročně aktualizují. Díky Centru pro výzkum neziskového sektoru v Brně získal realizační tým analýzy anglickou verzi dotazníku používaného v Maďarsku pro každoroční aktualizaci dat. Pro účely komplexní analýzy byl tento dotazník příliš stručný, ale je inspirativní zejména pro budoucí fáze aktualizace získaných dat. Při dělení neziskových organizací do oblastí podle předmětu činnosti bylo použito mezinárodní klasifikace ICNPO, publikované v Příručce pro neziskové instituce v systému národních účtů (2001) Organizace spojených národů (OSN). 9

10 Na co jsme se chtěli zeptat? Dotazník vytvořený pro Vysočinu měl dvě zásadně odlišné části. První část měla za úkol získat kontaktní údaje organizací a aktuální data o stavu jejich činnosti a oblastech jejich působení. Získané údaje jsou určeny k vytvoření aktuální databáze neziskových organizací působících v kraji Vysočina a pro účely komunikace Krajského úřadu s neziskovým sektorem. Cílem druhé části dotazníku bylo shromáždit data pro komplexní analýzu stavu neziskového sektoru. Otázky se zaměřily na způsoby financování organizace, její management, fundraising, využívání lidských zdrojů a na potřeby, jejichž naplnění by přispělo k rozvoji sektoru NNO v kraji Vysočina. Jak jsme se ptali? Cílem komplexní analýzy neziskového sektoru na Vysočině nebylo získat informace od vybraného vzorku organizací, ale pokusit se získat potřebná data od všech fungujících NNO. To znamenalo kontaktovat všechny registrované neziskové organizace v kraji Vysočina, jejichž evidenci poskytl Český statistický úřad (ČSÚ). Pro navázání prvního kontaktu s neziskovými organizacemi byla zvolena forma listovní zásilky, distribuované poštou, a to zejména z toho důvodu, že databáze NNO získaná od ČSÚ obsahuje pouze poštovní adresu sídla NNO, a nikoli adresy ové či telefonické kontakty na statutární zástupce. Každá z více než (počet organizací registrovaných v kraji Vysočina) odesílaných obálek obsahovala informativní dopis, upozornění na jarní celokrajskou konferenci NNO, samotný dotazník a odpovědní obálku s předplaceným poštovným. Tyto dopisy byly rozeslány na adresy uvedené v databázi ČSÚ; pokud údaj o sídle chyběl nebo byl nekompletní, což se nezřídka stávalo, proběhlo první kolo dohledání. S využitím internetu, databází Fondu Vysočiny i s pomocí jednotlivých obcí byly chybějící údaje dohledány a neziskové organizace obeslány. Metodika musela počítat i se situací, kdy se určité procento obálek vrátí jako nedoručitelné. Mohlo se stát, že se organizace odstěhovala (a změna sídla se do údajů ČSÚ nepromítla), anebo již neexistuje a neprovedla oficiální likvidaci. I v tomto případě se realizační tým obracel na méně kompletní, ale možná aktuálnější databáze poskytovatelů grantů, na obce i jiné neziskové organizace, aby získal informace o aktuálním stavu činnosti a sídle hledané organizace. Jak jsme zpracovávali získaná data? Každá ze dvou částí dotazníku byla zpracována odlišným způsobem. Z údajů o sídle a náplni činnosti NNO bude vytvořena aktuální databáze s několika typy vyhledávání (podle oborů, podle místa sídla, podle místa působení). Tato databáze bude k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina. 10

11 Na základě těchto informací byl vytvořen i rejstřík NNO, který je součástí této publikace. Ostatní data byla zpracována (jako anonymní suma dat) pomocí softwaru SPSS a externím expertem byla provedena interpretace statistických dat 1. a 2. řádu. Nejzajímavější výsledky teď nabízíme vám, čtenářům této publikace. U cíle... Celkem se nám podařilo získat vyplněných dotazníků a kontakty na organizací. I když se zdaleka nejedná o všechny neziskové organizace, které jsou podle databáze ČSÚ registrované v kraji Vysočina, jsme přesvědčeni o tom, že vyplněných dotazníků je plně reprezentativních a je kvalitní platformou pro zkoumání oblasti tak rozsáhlé a nesnadno uchopitelné, jakou je neziskový sektor na úrovni kraje. V souvislosti s návratností vyplněných dotazníků je zapotřebí zmínit ještě jeden důležitý aspekt. Nejčastěji se totiž nepodařilo kontaktovat neziskové organizace, které mají v celokrajském měřítku nejmenší vliv na aspekty, jež ovlivňují podobu zkoumaného sektoru, ať již je řeč o kvalifikačních předpokladech pracovníků těchto neziskových organizací, absorpční kapacitě či ekonomické situaci. Organizace, které mají na tyto ukazatele vliv (tedy organizace, jež působí pravidelně, mají nějaké zaměstnance nebo alespoň malý ekonomický dopad), jsme analýzou z větší části pokryli. Při podrobném zkoumání databáze organizací, které se analyzovat nepodařilo, jsme zjistili, že se v naprosté většině případů jedná o malé NNO, a to především vzájemně prospěšné, jež mají jistě mimořádný význam pro rozvoj občanské společnosti, zájmů a aktivit svých členů, ale nemají až takový význam z pohledu ekonomických ukazatelů, zaměstnanosti, rozvojového partnerství či absorpční kapacity. Abychom mohli prezentovat veškeré výstupy této analýzy, potřebovali bychom několikanásobně rozsáhlejší brožuru, než je tato. Čtenáři, ve kterých tato publikace vzbudí zájem o problematiku neziskového sektoru, mají možnost prohlédnout si podrobné výsledky analýzy nestátního neziskového sektoru na webu projektu Partnerství pro Vysočinu na adrese nebo na informačním serveru neziskového sektoru kraje Vysočina 11

12 2. Výsledky analýzy neziskového sektoru v kraji Vysočina V jakých oblastech NNO na Vysočině působí? První důležitou informací, která nás při zkoumání NNO v kraji Vysočina zajímala, bylo, v jakých oblastech NNO působí a jaké služby poskytují. Jak je patrno z Grafu č. 1, nejvíce neziskových organizací v kraji Vysočina působí v sociálních službách, na druhém místě četnosti se shodně umístily neziskové organizace působící ve sportu a volnočasových aktivitách. Jak hodnotí NNO spolupráci s ostatními sektory i mezi NNO? Ve druhé části analýzy jsme se hned od počátku věnovali problematice partnerství, otázkám, jak hodnotí zástupci NNO úroveň své spolupráce s institucemi veřejné správy, s ostatními zástupci z řad neziskového sektoru či se subjekty podnikatelské sféry. Jak již napovídá sám název projektu Partnerství pro Vysočinu, v jehož rámci byla analýza realizována, byla pro nás tato část výsledků velmi důležitá. Mimo to studie, které se zabývají možnostmi rozvoje neziskového sektoru, uvádí, že jedním ze základních pilířů fungování a rozvoje neziskových organizací je partnerství s ostatními sektory a institucemi. Nyní se můžete podívat, jaké výsledky v této oblasti analýza přinesla. Patrně nejdůležitější z pohledu rozvoje NNS je v této části analýzy otázka, jak se jednotlivým organizacím spolupracuje s organizacemi a institucemi v jejich bezprostředním okolí. Dotázaní zástupci NNO měli k dispozici pětibodovou škálu od 1 do 5 a měli známkami jako ve škole hodnotit kvalitu spolupráce. Z výsledků vyplývá, že nejlépe je v obecném pojetí hodnocena spolupráce s obcemi či městy (průměr známek činí 2,01), na druhém místě je spolupráce s veřejností (2,32) a na třetím spolupráce s ostatními NNO (2,75). Kraj Vysočina je hodnocen průměrnou známkou 2,97 a je spolu s komerční sférou a úřadem práce hodnocen nejhoršími známkami (o tomto faktu vypovídá i hodnota modusu, jež u výše uvedených institucí měla hodnotu 4; tzn. zástupci NNO nejčastěji pro oznámkování spolupráce s těmito institucemi volili právě známku 4). Blíže následující tabulka: Průměrná známka Hodnota módu Spolupráce s krajem Vysočina 2,97 4 Spolupráce s obcí či městem 2,01 2 Spolupráce s ostatními NNO 2,75 2 Spolupráce s ostatními NNO z oboru 2,82 2 Spolupráce s Úřady práce 3,76 4 Spolupráce s komerční sférou 3,19 4 Spolupráce s širokou veřejností 2, Poznámka: Modus je odpověď, která byla použita nejčastěji

13 Graf č. 1 Poznámka: Podrobné vysvětlení oblastí působení předchází rejstříku na konci této publikace. Zajímalo nás také, které organizace hodnotí spolupráci s krajem nejhůře, a které jsou naopak se spoluprací spokojené. Graf č. 2 proto uvádí průměrnou známku hodnocení spolupráce s krajem Vysočina u všech sledovaných NNO podle oblastí. Červeně vyznačené hodnoty uvádějí neziskové organizace z těch oblastí, jež poskytly kraji Vysočina nejhorší hodnocení. Spolupráci s krajem Vysočina nejlépe hodnotili zástupci profesních a hospodářských organizací, kteří kraji Vysočina poskytli v průměru známku 1,67. Nejhůře známkovali spolupráci s krajem Vysočina zástupci odborových organizací (3,93) a organizací zaměřených na mezinárodní aktivity (3,50). Jako nepříliš dobrou vnímají spolupráci s krajem i organizace v oblastech filantropie, dobrovolnictví a zdraví. 13

14 Graf č. 2 Do sféry vnějších kontaktů NNO patří též otázka, která zjišťovala zkušenosti NNO se sponzoringem a firemním dárcovství. Právě míra uplatnění sponzoringu a firemního dárcovství vypovídá o rozsahu a kvalitě partnerství neziskového sektoru s komerční sférou. Na základě výsledků analýzy se pokusíme opět roztřídit zkušenosti se sponzoringem a firemním dárcovstvím podle jednotlivých oblastí působnosti NNO: V obecném pohledu lze nestátní neziskové organizace rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina NNO nějaké prostředky od sponzorů dostává a druhá je nedostává vůbec či dostává pouze výjimečně. Těch NNO, které dostávají sponzorské dary vyjímečně či nedostávají vůbec, je více, a to přibližně 70,00 %. Zbylých 30,00 % NNO získává nejčastěji méně než 5,00 % svého celkového rozpočtu od sponzorů či firemních dárců (12,70 %). Více než 20,00 % z rozpočtu získává 8,00 % oslovených NNO. Přehledně jsou tyto informace uvedeny v Grafu č

15 Graf č. 3 Pokud se podíváme na tyto výsledky z hlediska oblastí působnosti NNO, můžeme konstatovat, že nejvíce jsou z komerční sféry sponzorovány sportovní organizace (ze všech NNO, které uvedly, že mají více než 20,00 % svého rozpočtu pokryto z komerční sféry, tvoří 46,80 % právě sportovních NNO), následovány volnočasovými organizacemi a také organizacemi z oblasti sociálních služeb. Vnější vztahy a význam přikládaný partnerství a spolupráci NNO lze popsat i z hlediska spolupráce s jinými organizacemi v rámci kraje Vysočina. Respondentům byla položena otázka, která zjišťovala, zda mají NNO uzavřeno fungující partnerství s jinou NNO v rámci kraje Vysočina. Z výsledků analýzy vyplývá, že drtivá většina NNO nemá takové partnerství vybudované, a pokud ano, pak nejčastěji s jednou organizací v rámci kraje Vysočina viz Graf č. 4. Obdobná situace jako u otázky související se sponzoringem a spoluprací s komerční sférou je i u otázky, která zjišťovala zkušenosti s "přeshraničním partnerstvím". 83,00 % NNO nemá a ani nemělo takové partnerství vybudované, naopak pouze necelých 7,00 % organizací uvádí alespoň jedno uzavřené partnerství se zahraničním partnerem, jak je patrno z Grafu č

16 Graf č. 4 Graf č. 5 16

17 Jaká je zkušenost NNO s dobrovolnictvím? V následujícím podkapitole se budeme zabývat vztahem NNO k dobrovolnické práci. V první otázce, která řeší vztah organizací k dobrovolnické práci, se zaměříme na to, zda NNO využívají práci dobrovolníků, a následně budeme zjišťovat, zda využívají při hledání dobrovolníků dobrovolnických center. V neposlední řadě nás bude zajímat počet dobrovolníků v jednotlivých NNO. Z analýzy vyplývá, že více než polovina NNO v kraji Vysočina využívá dobrovolníky pravidelně a takřka neustále a dalších 13,40 % NNO využívá dobrovolníky poměrně často. Které organizace využívají nejvíce práci dobrovolníků? Pravidelně, téměř neustále, využívají dobrovolníky organizace ze sociálních služeb, sportovní NNO a organizace náboženské a církevní. Tyto organizace spolu s organizacemi z oblasti vzdělávání a výzkumu využívají dobrovolníky poměrně často. Výjimečnými "zaměstnavateli" dobrovolníků jsou nejčastěji ochránci životního prostředí a organizace z mezinárodních aktivit. Mezi těmi, již nejčastěji nepotřebují dobrovolníky, jsou hospodářská a profesní sdružení, odbory, volnočasové organizace a také ochránci životního prostředí. O využití dobrovolné práce referují Grafy č. 6 a 7. Graf č. 6 17

18 Graf č. 7 Jaké zkušenosti mají NNO s fondy EU? Následující text bude věnován tomu, jak jednotlivé nestátní neziskové organizace pracují s finančními prostředky, které jsou uvolňované z fondů EU. Nejdříve představíme několik zajímavých grafů a k některým z nich se pak vrátíme v textovém komentáři. Graf č. 8 18

19 Graf č. 9 19

20 Graf č. 10 Graf č

21 První otázka v tomto bloku zjišťovala, zda NNO mají dostatek informací o fondech Evropské unie. Tato otázka byla dichotomická, a měla tedy pouze dvě varianty odpovědí ANO (13,00 %) a NE (87,00 %). Pokud se zaměříme u této otázky na skupinu těch organizací, které mají dostatek informací o fondech EU, pak jsou jimi především organizace z oblasti vědy a výzkumu, komunitního rozvoje a bydlení a také z oblasti hospodářských a profesních sdružení. Více k informovanosti o zdrojích EU Graf č. 8. Grafy č. 9 a 10 přinášejí podrobnou analýzu toho, jaký zájem dosud projevily neziskové organizace o prostředky z fondů EU a jak byly při žádání o tyto zdroje úspěšné. Podrobnou analýzu podle oblastí působení přináší Graf č. 9, informace za celý neziskový sektor Graf č. 10 Zajímavou otázkou v rámci tohoto dotazníkového šetření je také dotaz na zdroje, z nichž organizace získávají informace o výzvách k předkládání žádostí o finanční podporu. Nejčastěji využívaným informačním zdrojem jsou webové stránky kraje Vysočina, které využívá 41,70 % oslovených. Druhým nejvyužívanějším zdrojem jsou jiné webové servery (33,90 %), následovány školeními a prezentacemi (24,40 %). Grantový kalendář využívá jako informační zdroj 14,40 % dotázaných organizací. Tato otázka byla v dotazníku uvedena jako polootevřená, to znamená, že dotázaní mohli do kolonky jiné uvést i další informační zdroje o výzvách, které využívají. Jsou to: zastřešující organizace, asociace a či nadřízený orgán, dále odborný tisk, hromadné sdělovací prostředky, městské či obecní úřady, odborná školení, poradenské organizace, ostatní organizace, sbírka zákonů, ministerstvo zahraničí a také přátelé. Míru využívání těchto zdrojů ukazuje následující tabulka. Další zdroje informací o výzvách (N=160) Od zastřešující organizace nebo nadřízeného orgánu (29,40%) Hromadné sdělovací prostředky (14,40%) Informace z kraje - noviny, odbory (1,25%) Městské či obecní úřady (5,60%) Odborné školení (3,10%) Ostatní organizace v oboru (5,00%) Poradenské organizace (2,50%) Sbírka zákonů (5,00%) Ministerstva (1,25%) Přátelé (9,40%) Odborný tisk (22,50%) Se schopností získávat externí zdroje pro činnost NNO z prostředků EU a dalších grantujících subjektů souvisejí i otázky zaměřené na dovednosti zástupců NNO při zpracování některých potřebných dokumentů. Zjištěné skutečnosti jsou obsaženy v Grafu č. 11. Nejvíce organizací (36,50 %) je schopno zpracovat rozpočet projektu. Méně než 20,00 % organizací dokáže zpracovat průběžné a závěrečné zprávy projektu, jeho logický rámec a elektronickou žádost o podporu. Pouze necelých 12 % organizací umí zpracovat CBA 21

22 analýzu a ještě méně (8,6 %) studii proveditelnosti. Zde vidíme významnou překážku toho, aby NNO ve větší míře využívaly zdroje EU, a zároveň příležitost posílení absorpční kapacity (schopností získávat zdroje z EU a od dalších subjektů) sektoru prostřednictvím vzdělávání a tréninku v těchto potřebných dovednostech. Jak využívají NNO informační technologie? Internet je významnou možností, jak co nejflexibilněji informovat o vlastní činnosti, být v kontaktu s děním na poli fundraisingu i v oboru a udržovat kontakty s partnery uvnitř sektoru i mimo něj. V první otázce tohoto bloku jsme se ptali zástupců NNO, zda má jejich organizace vlastní webové stránky. Výsledky jsou následující: 1/4 organizací vlastní webové stránky má, téměř 70,00 % nikoli a 6,60 % má webové stránky ve výstavbě. Vybavenost webovými stránkami podle oblastí působení NNO ukazuje Graf č. 12. Ve které oblasti má tedy nejvíce organizací vlastní webové stránky? Z analýzy vyplývá, že to je oblast kultury (polovina z nich uvádí vlastní webové stránky), dále také vzdělávací a výzkumné organizace (dokonce 2/3 z nich) a NNO z oblasti památek (40,00 %). Naopak sociální služby, ochrana životního prostředí, odbory a náboženské a církevní organizace jsou těmi, kteří webové stránky spíše nemají. Pokud se podíváme na aktualizaci stránek, pak lze konstatovat, že nejčastěji je NNO obnovují jednou měsíčně (33,20 %), následuje obnovování jednou za kvartál (23,40 %), dále alespoň jednou týdně (21,90 %) a jednou ročně (18,20 %). Každý den obnovuje své internetové stránky pouze necelé procento organizací, viz Graf č Ekonomická situace nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina Tato poměrně obsáhlá kapitola bude věnována ekonomice NNO tak, jak byla zaznamenána v dotazníkovém šetření. Zástupci NNO měli vyplňovat informace, které se týkaly přehledu výše příjmů za minulých 5 let, dále struktury příjmů, také míry úspěšnosti při získávání finančních prostředků, fundraisingu a v neposlední řadě bankovních úvěrů, které NNO v kraji využívaly. Nejdříve podáme k této podkapitole textový komentář a na závěr přineseme výběr nejzajímavějších grafů. Nejprve se zaměříme na příjmy dosažené v letech 2000 až Příjmem se pro potřeby tohoto dotazníkového šetření rozumí součet všech finančních prostředků a kvalifikovaných hmotných darů. Nejedná se zde o přesnou sumu, nýbrž sumu odhadnutou, i když je nutné hned v úvodu poznamenat, že jednotlivé organizace se snažily vyplňovat data co nejpřesněji. Z analýzy výsledků vyplývá, že struktura příjmů NNO se za pět let nijak výrazně neproměnila. Nejvíce organizací se pohybuje v sumě svých příjmů v částce do Kč (je to v každém roce cca 1/5 organizací) s výjimkou roku 2004, kde nejpočetnější skupinou byly organizace s příjmy od Kč do Kč (18,20 %).

23 Pokud se podíváme na výsledky podrobněji, pak vychází, že do Kč se vejdou příjmy poloviny všech oslovených subjektů, do Kč pak více než 3/4. Nad hranicí 1 milionu ročních příjmů se pohybuje pravidelně každý rok přibližně 8,00 % NNO. Nejvyššími dosahovanými hodnotami byly hodnoty okolo 20 milionů Kč za jeden rok. Organizace, které dosahovaly hodnoty příjmů vyšší než milion Kč, byly převážně z oblasti sociálních služeb, zdraví, kultury, vzdělávání a výzkumu, ochrany životního prostředí a sportu. Podrobněji k přehledu příjmů NNO uvádíme tabulku pro rok Přehled výše příjmů NNO za rok 2004 Procentní hodnota Kumulace procent Do Kč 16,00% 16,00% Od do Kč 12,90% 28,90% Od do Kč 18,20% 47,10% Od do Kč 13,70% 60,80% Od do Kč 13,30% 74,10% Od do Kč 11,10% 85,20% Od do 1 milionu Kč 5,90% 91,10% Nad 1 milion 8,90% % Poznámka: Kumulace procent ve výše uvedené tabulce znamená, že např. 60,80 % organizací nepřesáhlo sumu Kč a 91,10 % organizací se vejde do 1 milionu. Finanční toky v NNO v kraji Vysočina byly zjišťovány otázkou na strukturu financování za rok Zajímalo nás, z jakých zdrojů organizace financují svoji činnost a jakou procentuální část jednotlivé zdroje tvoří. Nejvíce peněz "přiteklo" do organizací za rok 2004 z vlastní činnosti, a to Kč. Okolo 98 milionů poskytla ministerstva a státní fondy a 50 miliony se na chodu organizací podílela města a obce. Kraj Vysočina přispěl podle dotázaných zástupců organizací NNO celkem Kč. Nejvyšší vyplacenou částkou je Kč a poskytla ji jedna z obcí či jedno město některé z NNO. Pokud se zaměříme na kraj Vysočina, pak lze konstatovat, že nejvyšší vyplacená částka byla Kč, průměrně přiteklo do jedné NNO z kraje Vysočina okolo Kč a podpořeno bylo 208 subjektů. 1/4 organizací dostala z kraje Vysočina cca Kč, 1/2 maximálně Kč a 3/4 organizací nepřesáhly Kč. Průměrně činily peníze poskytnuté krajem Vysočina necelých 20, 00 % z celkových příjmů organizací. V následující přehledné tabulce budeme sumarizovat všechna data, která nám mohou blíže popsat strukturu financování NNO v kraji Vysočina. Lze konstatovat, že struktura příjmů za sledované roky je téměř stejná, a že NNO potřebují zásadní rozvojový impulz, aby začaly realizovat svůj rozvojový potenciál a začaly svou pozici v ekonomice přibližovat postavení NNO ve vyspělých demokraciích. 23

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Úvod... 3. Metodika... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 3 PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Vyhodnocení jednotlivých otázek... 4 Vznik NNO, dobrovolní členové... 4 Oblast

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část Průzkum neziskového sektoru. Obsah

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část Průzkum neziskového sektoru. Obsah Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl dotazníkového šetření... 3 3 Metodika... 3 3.1 Oslovení respondentů... 3 3.2 Návratnost dotazníků... 3 3.3 Struktura dotazníku... 4 4 Vyhodnocení... 4 4.1 Vznik NNO, dobrovolní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více