ZÁPIS A USNESENÍ KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS A USNESENÍ KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ZÁPIS A USNESENÍ Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

2 ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉ KRAJE 2005 KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE 1. Na úvod přivítal Dr. Jan Eichler, předseda ANOÚK, přítomné hosty i zástupce NNO na, již páté, konferenci Setkání NNO Ústeckého kraje 2005, která se konala pod záštitou Ing. Jiřího Šulce, hejtmana ÚK. Přivítal pana hejtmana, Ing. Jiřího Šulce, radního ÚK, Ing. Pavla Koudu a další hosty. Rovněž potvrdil pozdější účast MUDr. Vladimíra Záhorského, radního ÚK. 2. Ing. Jiří Šulc přivítal přítomné a uvítal převzetí záštity nad touto akcí. Poděkoval zástupcům NNO za práci, kterou odvádějí pro společnost a vyjádřil přání, aby i nadále pokračovala spolupráce mezi krajem a neziskovým sektorem, neboť tu dosavadní považuje za dobrou. Vyjádřil pochopení nad tím, že stávající stav stát, kraj, obec je pro NNO nešťastný, ale věří, že se to časem zlepší. Ing. Jiří Šulc uvedl, že v loňském roce, bylo jen ze sekretariátu hejtmana ÚK rozděleno 28,5 mil. Kč. Jednalo se o prostředky poukázané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V letošním roce bude systém jiný a prostředky bude ministerstvo rozdělovat samo. Hejtman však vyjádřil naději, že v budoucnosti bude tyto finance rozdělovat přímo kraj. Rovněž krátce zmínil možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU. V souvislosti s tím nabídl pomoc těm neziskovkám, které by měly problém z těchto fondů čerpat. Cílem totiž je, aby se Ústecký kraj stal regionem, který dokáže prostředky EU čerpat a aby se dostaly tam, kam patří. A to i díky projektům nestátních neziskových organizací. Na závěr popřál Ing. Jiří Šulc NNO mnoho úspěchů v jejich celoroční práci, stejně jako při dnešní konferenci. 3. Dr. Eichler poděkoval panu hejtmanovi za příspěvek i za jeho dosavadní přízeň a podporu, kterou neziskovému sektoru věnuje a vyjádřil přání, aby byla spolupráce neziskového sektoru s Ústeckým krajem i nadále stejně výborná. Zároveň připomenul usnesení z loňské konference. Uvedl, že předchozí příspěvek pana hejtmana potvrzuje splnění bodu usnesení, o podpoře NNO z KÚ ÚK i bodu druhého, že ÚK pomůže NNO čerpat z SF EU. Za to poděkoval ještě jednou Ústeckému kraji. 4. Poté Dr. Eichler představil účastníkům program konference. Ti jej přijali a odsouhlasili. 5. Pan Dalibor Černý, člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, přednesl informaci o dění v tomto tělesu. Vyjádřil povzdech nad tím, že je v Radě za Ústecký kraj jediný. Uvedl, že až v červnu 2006 zanikne mandát současné vlády, zanikne automaticky i Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Jak uvedl, Rada již splnila jeden velký úkol, neboť končí přerozdělování prostředků z velkých zahraničních nadací, které svou působnost přenášejí dále na východ. Tyto prostředky, které byly rozloženy do českých nadací nesou v současné době úroky, které nadace v rámci svých grantových schémat poskytují NNO. Dalším úkolem Rady vlády je decentralizace rozdělování prostředků ze státní úrovně na kraje. V současné době je již systém více pootočen směrem ke krajům, přesto není proces decentralizace ještě dokončen. Dále se Rada vlády již delší dobu zabývá návrhem zákona o daňových asignacích. Systém, který funguje například v Maďarsku se u nás zatím nedaří prosadit. Zatímco v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace i na ostatních ministerstvech byl jednoznačně podpořen, na Ministerstvu financí ČR nikoliv. Rada vlády se v současnosti také zabývá přípravou na příští plánovací období, především problematikou kofinancování projektů. Zatím bohužel mohou být kofinancovány jen projekty z ESF. Na tomto úkolu bude Rada vlády nadále pracovat. 6. Mgr. Marcela Mertinová, vedoucí oddělení rozvoje lidských zdrojům, mládeže a tělovýchovy OŠMT Ústeckého kraje, poděkovala ANOÚK za práci, kterou odvádí i za spolupráci s Ústeckým kraje a poděkovala všem přítomným zástupcům NNO za práci, kterou neziskový

3 sektor vykonává pro občanskou společnost. Mgr. Mertinová uvedla, že na webových stránkách Ústeckého kraje je k dispozici znění Operační programu Rozvoj lidských zdrojů. V opatření 3.3 tohoto operačního programu připravil Ústecký kraj grantové schéma, do kterého bude alokováno asi 83 mil. Kč. To, jakou podobu bude mít výzva k podávání projektů, bude Rada Ústeckého kraje projednávat 30. března. Na začátku dubna pak bude výzva zveřejněna. Ústecký kraj rovněž chystá pro zájemce o přihlášení se k výzvě příručky konečného uživatele. Zájemci mohou žádat o prostředky i v rámci opatření 3.1 OP RLZ. Toto opatření, spolu s vlastním grantovým schématem, má v gesci MŠMT ČR. Pracovníci KÚ ÚK jsou ovšem členy skupin, které budou podané žádosti hodnotit. Mgr. Mertinová proto nabídla přítomným zájemcům o čerpání z opatření 3.1 OP RLZ, že mohou své projekty před podáním na MŠMT ČR konzultovat s Krajským úřadem Ústeckého kraje, aby byly jejich žádosti lépe připravené. Na závěr Mgr. Mertinová zmínila Globální grant, který řídí Nadace rozvoje občanské společnosti. Zde, v rámci opatření 4.2, podal Ústecký kraj, ve spolupráci s dalšími partnery, projekt na rozvoj ekocenter v regionu. 7. Dr. Jan Eichler poděkoval Mgr. Marcele Mertinové za vstup. Zároveň poděkoval i Ing. Pavlu Koudovi, radnímu Ústeckého kraje za podporu neziskovému sektoru. Zmínil především dobrou spolupráci při realizaci projektu Environmentální vzdělávání v Ústeckém kraji. Následně Dr. Eichler přednesl přítomným krátkou zprávu o činnosti ANOÚK v roce Z aktivit pro NNO zmínil spolupráci na výstavě ke kampani 30 dní pro neziskový sektor, školení k psaní projektů na Ústecký kraj, březnovou konferenci NNO Ústeckého kraje a školení v přechodu na podvojné účetnictví. Dále ANOÚK v roce 2004 začal vytvářet aktualizovanou databázi NNO Ústeckého kraje, vytiskl leták představující práci asociace a v závěru roku vydal příručku Podvojné účetnictví neziskový organizací od roku S Ústecký krajem se ANOÚK podílel na přípravě grantových okruhů Ústeckého kraje, zapojil se do projektu Zvyšování absorpční kapacity Ústeckého kraje. Mimoto asociace v roce 2004 působila v několika odborných tělesech. Po celý rok pak probíhal projekt Environmentální vzdělávání v Ústeckém kraji. 8. Následně vystoupila se svým příspěvkem Bc. Ladislava Vopatová z Charitního sdružení Děčín a seznámila přítomné s výsledky dopoledního kulatého stolu pro nestátní neziskové poskytovatele sociálních služeb v Ústeckém kraji, který ANOÚK pořádal. Zmínila především podané informace o průběhu přípravy druhé části koncepce rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, na jejíž přípravě zástupci ANOÚK spolupracovali. Bohužel tato druhá část zatím není schválena zastupitelstvem Ústeckého kraje. Dále Bc. Vopatová informovala o ustanovení osmičlenné skupiny, která bude plnit úkoly z usnesení výše zmíněného kulatého stolu. 9. Na předchozí příspěvek navázal MUDr. Vladimír Záhorský, radní Ústeckého kraje, který má sociální problematiku ve své gesci. MUDr. Záhorský na úvod zmínil, že je ve funkci radního zatím krátce. V krátkosti představil práci Odboru sociálních prací Ústeckého kraje. Poukázal především na velké množství úkolů, který musí tento odbor plnit. Uvedl, že existuje prostor pro nestátní neziskové organizace, který mohou svými aktivitami vyplnit. Podotkl však, že rozložení sociálních NNO v kraji není bohužel rovnoměrné. Na závěr ujistil účastníky konference, že uvítá spolupráci se nestátními neziskovými organizace, zabývajícími se sociální problematikou. Na tuto aktivitu reagoval P. Černý, který poděkoval MUDr. Záhorskému za jeho účast, přestože byl pozván až na základě požadavku účastníků dopoledního kulatého stolu. Tím, dle vyjádření p. Černého, MUDr. Záhorský deklaruje svou vůli spolupracovat s NNO. 10. V reakci na informaci o dopoledním kulatém stole vystoupila i Ing. Zdeňka Chládková, vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věci. Ta, z důvodu nemoci, na konferenci zastupovala paní Annu Horkou, vedoucí Odboru sociálních věcí. Ing. Chládková odpovídala na otázky, které byly vzneseny na dopoledním kulatém stole. Ing. Chládková tak uvedla, že první

4 splátku na úhradu nákladů na projekt v rámci programu Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením dostanou sociální NNO od Ústeckého kraje v březnu. Potvrdila, že náklady se dají proplácet zpětně, a to od 1.1. t. r. a také to, že náklady budou hrazeny formou tří splátek, jak je uvedeno na webových stránkách kraje. Na dotaz, zda by nebylo možné v případě, kdy jeden žadatel podává více žádostí, poskytnout projektové přílohy pouze jednou, uvedla že možnost zjednodušit administrativu při podávání žádostí nemá odbor sociálních věcí v kompetenci. Stejně tak nelze posunout termín uzávěrky vyúčtování projektů k , neboť to vychází ze zásad poskytování finančních prostředků z Ústeckého kraje. Dále Ing. Chládková uvedla, že výzva k opatření 3.2. je připravena a bude zřejmě v nejbližších dnech schválena. 11. Bc. Zdeněk Tarant z České astronomické společnosti, pobočka Teplice, se ve svém příspěvku nejdříve vrátil k příspěvku Dr. Eichlera o činnosti ANOÚK a doplnil, že se asociace angažovala i v programu rozvoje regionu Severozápad. Tento program je pod patronací vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy, pana Vlastimila Aubrechta. ANOÚK bude působit v řídícím výboru, který bude doporučovat projekty k podpoře. Bc. Tarant poté informoval o projektu Program environmentálního vzdělávání v ÚK, který ANOÚK v roce 2004 realizoval. Projekt, jenž byl spolufinancován ze SFŽP ČR, v sobě obsahoval celoplošné školení formou 96 školení v 16 obcích s rozšířenou působností. Projekt podpořil vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti životního prostředí. V rámci projektu vyšla ročenka životního prostředí Celkem se školení zúčastnilo osob v některém ze šesti témat. Projekt byl ukončen 20. prosince a v současné době je schvalována závěrečná zpráva. Bc. Tarant dále uvedl, že ANOÚK usiluje o pokračování projektu, neboť je v souladu s koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji. 12. Ing. Pavel Hajšman z Odboru regionálního rozvoje seznámil přítomné s projektem Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (BROÚK). Projekt, který je hrazen z prostředků SROP, ČR a Ústeckého kraje, má ambici pomoci všem v regionu čerpat ze strukturálních fondů EU a připravit se na druhé plánovací období, aby mohla být zvýšena absorpční kapacita ÚK. Jedním z hlavním partnerů Ústeckého kraje v projektu a gestorem sekce neziskového sektoru je právě ANOÚK. V rámci projektu bude probíhat školení osob se znalost problematiky čerpání z fondů EU (na úrovni eurospecialista, specialista, potenciální žadatel, veřejnost), bude zpracována strategie pro programovací období Bude vytvořena komunikační strategie, u zájemců z veřejné správy bude poskytnuta pomoc se zavedením systému řízení kvality a rovněž bude vytvořen zásobník projektů. V neposlední řadě budou v regionu zřízena rozvojová centra z nichž několik bude určeno i neziskovým organizacím. Ty budou umět poradit žadatelům o prostředky ze strukturálních fondů EU, pomoc s vyplňováním přihlášek, odkázat je na zdroj informací, poradit s přípravou projektů, řízením, financováním. Případné informace k projektu podá Odbor regionálního rozvoje nebo ANOÚK. 13. PaedDr. Jiří Roth ze Společnosti pro trvale udržitelný život regionální pobočka Chomutov, vyzval NNO, pokud budou chtít, aby navázali spolupráci s místními skupinami Strany zelených. Dle jeho slov má Strana zelených zájem spolupracovat s neziskovým sektorem. 14. Na závěr Dr. Jan Eichler poděkoval za účast přítomným zástupcům NNO i zástupcům Ústeckého kraje za trvalou podporu. Zároveň poděkoval i členům Rady ANOÚK za jejich práci, kterou vykonávají nejenom pro svou NNO, ale bezplatně i pro asociaci a tím i ostatní NNO v regionu. Na úplný závěr popřál přítomným, aby se jim v jejich práci dařilo. Usnesení bylo v podobě, uvedené na konci tohoto zápisu, jednomyslně schváleno.

5 USNESENÍ Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE 1. Krajská konference Setkání NNO Ústeckého kraje 2005 doporučuje navázat intenzivnější spolupráci nestátních neziskových organizací s politickými představiteli Ústeckého kraje. 2. Krajská konference Setkání NNO Ústeckého kraje 2005 doporučuje uspořádat oborové kulaté stoly zástupců nestátních neziskových organizací pro jednotlivé oblasti. 3. Krajská konference Setkání NNO Ústeckého kraje 2005 doporučuje hledat cesty k financování společných projektů. Konference se zúčastnilo 81 zástupců z 69 organizací Ústeckého kraje. Usnesení bylo jednomyslně schváleno. v Ústí nad Labem, dne 15. února 2005 Zápis vytvořil: Bc. Lukáš Kršňák Zápis ověřil: PaedDr. Jan Eichler

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

eu - informace přímo do vašeho e-mailu Číslo 6/březen 2007

eu - informace přímo do vašeho e-mailu Číslo 6/březen 2007 eu - informace přímo do vašeho e-mailu e - info Číslo 6/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Krajské školy získaly více jak pět

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů II. V Praze dne 19. května 2011 Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byla zřízena dne 10. října 2001 usnesením vlády č. 1033,

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 2 Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č.

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. 140 Přítomni: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., Mgr. Jiří Dienstbier,

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více