Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá"

Transkript

1

2 Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany.

3 ÚVOD První diskuse o plánech a možné spolupráci na českém předsednictví, jichž se Glopolis účastnil, proběhly na začátku roku Tento text navazuje na několik předešlých dokumentů, které byly určeny spíše k interní diskusi nestátních neziskových organizací (NNO) a obsahuje stručné shrnutí dosavadních zkušeností Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis s přípravou na české předsednictví Rady Evropské unie. Je rozdělen do dvou částí. První z nich je zaměřena na konzultační a rozhodovací procesy a na možnosti NNO alespoň v omezené míře ovlivňovat agendu českého předsednictví skrze dialog s oficiálními vládními institucemi. Druhá část se věnuje výběru vlastních priorit NNO. Obsahuje kritéria, která je, podle našich zkušeností, dobré zohlednit při výběru a formulaci vlastní předsednické agendy.

4 1.1 Konzultace na úrovni státní správy Proces příprav českého předsednictví byl započat již v roce 2006, zejména díky iniciativě Stálého zastoupení ČR při Evropských společenstvích v Bruselu. Po zformování nové české vlády se v roce 2007 přípravný proces postupně přesunul na půdu Úřadu vlády, zejména do rukou místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry. Jeho post byl vládou vytvořen speciálně za účelem koordinace českého předsednictví jak po obsahové, tak po logistické stránce. Následující řádky osvětlují hlavní mechanismy, způsoby dalšího ovlivnění a dokumenty klíčové pro přípravu českého předsednictví a zapojení českých NNO. Pro komunikaci NNO s Úřadem vlády, který měl na starosti koordinaci příprav na české předsednictví, bylo možné využít jednak oficiálních konzultačních mechanismů, jednak neformálních či jednorázových aktivit. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) Již od roku 1992 (resp. 1998) je tato Rada (RVNNO), jíž zpravidla předsedá ministr pro lidská práva a národnostní menšiny, stálým konzultačním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády v oblasti NNO. Mimo jiné rovněž sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie, o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO. 1 V souvislosti s českým předsednictvím Rady EU přijali v prosinci členové RVNNO usnesení, v němž mimo jiné žádali, aby zástupci NNO byli přizváni do pracovních skupin a orgánů, které se zabývají českým předsednictvím. Zároveň ustanovili Výbor pro Evropskou unii RVNNO hlavním orgánem zodpovědným za jednání mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou o prioritách českého předsednictví. Dále pověřili Sekretariát Rady, aby shromáždil připomínky neziskového sektoru k návrhu vládního dokumentu o prioritních oblastech předsednictví. 1 citováno z dostupné v říjnu

5 V polovině prosince Výbor pro EU RVNNO zveřejnil na svých internetových stránkách výzvu pro NNO k připomínkování klíčového materiálu Úřadu vlády s názvem Prioritní oblasti pro předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku Hlavním cílem Úřadu vlády bylo především redukovat rozsah i počet hlavních prioritních oblastí a vyladit jazyk dokumentu tak, aby jeho finální verze mohla být v červnu 2008 předložena ke schválení Výboru pro Evropskou Unii2 na vládní úrovni. Glopolis v souvislosti s připomínkovým řízením vytvořil neformální koalici sedmi českých neziskových organizací z oblasti rozvojové spolupráce a ochrany životního prostředí. Tyto organizace zformulovaly v lednu 2008 společné připomínky k vládnímu dokumentu. V dubnu proběhlo nejprve písemné vypořádání připomínek. O měsíc později došlo i k ústnímu vypořádání. RVNNO ve spolupráci s Úřadem vlády zorganizovala v květnu seminář, na který byli pozváni jak představitelé NNO, kteří se do připomínkování zapojili, tak zástupci jednotlivých ministerstev, jež zpracovávali jednotlivé kapitoly. Přibližně jednu třetinu připomínek státní správa akceptovala. Důvody k zamítnutí zbývajících připomínek nebyly většinou uvedeny. Pokud ano, pak většinou poukazovaly na vyšší míru obecnosti vládního dokumentu, který nemůže obsahovat veškeré (technické) detaily a odkazovaly na text sektorových priorit (viz níže). Pracovní skupiny místopředsedy vlády Již v průběhu léta a podzimu 2007 místopředseda vlády pro evropské záležitosti vyzval osobním dopisem vybranou množinu představitelů NNO, univerzit a dalších odborníků k účasti na práci odborných pracovních skupin k jednotlivým prioritním oblastem. Ke konci roku se také uskutečnila první setkání těchto uzavřených ad hoc skupin. Na nich došlo k výměně názorů a účastníci byli vyzváni k předkládání vlastních připomínek k prioritním oblastem do další schůzky v polovině února Pracovní skupiny nabídly v užším kruhu zřejmě nejpřímější možnost jednání o dílčích otázkách v dané prioritní oblasti i rychlejší, bezprostřední diskuse o dalších otázkách předsednictví přímo se zástupci Sekce vlády pro evropské záležitosti. Oproti tomu Rada vlády pro NNO, která je všeobecnou a trvalou platformou vlády pro komunikaci zásadních otázek neziskového sektoru, umožňuje projednání jen několika málo obecných, avšak klíčových politických otázek předsednictví delší a nepřímé cesty přes ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny. K jejich formálnímu postoupení Sekci Úřadu vlády pro evropské záležitosti je však třeba konsensus většiny členů pro schválení příslušného usnesení. Ovlivnění předsednictví jednou či druhou cestou vyžaduje znalost členů Rady nebo ad hoc pracovních skupin. Ačkoliv ani jedno z obou těles není reprezentativní (ve smyslu volených zástupců NNO), RVNNO je alespoň otevřeným mechanismem s veřejným seznamem členů ( Ovlivnění členů ad hoc pracovních skupin je možné jen skrze bezprostřední osobní kontakt s nimi. Na rozdíl od členů RVNNO se u nich neočekává, že by reprezentovali víc než svou osobu, nanejvýš svou organizaci. České NNO však mohly k ovlivňování procesu příprav českého předsednictví využít i další oficiální mechanismy než jen ty přímo určené pro komunikaci veřejné správy s neziskovým sektorem. Meziresortní expertní skupiny Hlavním nástrojem Úřadu vlády pro koordinaci předsednictví napříč veřejnou správou jsou meziresortní expertní skupiny (MES). Jejich práce se mohou účastnit jen příslušní nominovaní zástupci jednotlivých resortů s gescí či spolugescí za příslušná témata. V praxi jsou to především zaměstnanci zodpovědní za přípravu předsednictví na jednotlivých resortech. Vychází do velké míry z práce systému resortních koordinačních skupin (RKS, viz níže). 3 2 V tomto dokumentu se vyskytuje Výbor pro EU ve dvou, zásadně odlišných souvislostech. Jedná se o dva orgány, jež však oba mají vazbu na Úřad vlády. Nejprve text hovoří o Výboru pro Evropskou Unii, který je jedním z pracovních orgánů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (členy jsou členové RVNNO) a byl pověřen zprostředkováním připomínek k prioritám českého předsednictví mezi NNO a vládou. Stejný název Výbor pro Evropskou Unii však nese i klíčový orgán státní správy pro přípravu instrukcí a mandátu českých zástupců v Radě EU, jenž se schází na úrovni náměstků (a řídí jej rovněž Úřad vlády), či na úrovni vlády (pak mu předsedá premiér).

6 Mezi RKS a MES existoval značný personální překryv, obě skupiny však fungovaly paralelně a poměrně nezávisle. Zatímco MES se soustředila především na přípravu tematických priorit českého předsednictví v Radě EU, RKS řešil celou škálu témat pro aktuální agendu Rady EU. Resortní koordinační skupiny a Výbor pro Evropskou unii Systém resortních koordinačních skupin (RKS) byl vytvořen paralelně se vstupem ČR do EU, aby kopíroval rozhodovací struktury Rady EU a umožnil kompletní a pravidelnou přípravu a schvalování instrukcí českých zástupců ve všech formacích Rady EU. Každý resort je pověřen přípravou podkladů a pozic (tzv. gescí) k vybraným oblastem práce Rady EU ve svém portfoliu. Zároveň je povinen koordinovat návrh stanovisek s dalšími resorty, kterých se daná problematika týká (tzv. spolugestory). Výsledný mandát pak schvaluje Výbor pro EU, který se schází pravidelně jedenkrát týdně na úrovni náměstků a zhruba jednou měsíčně na úrovni vlády. Ačkoliv to zákon neošetřuje, řada pracovníků příslušných resortů je principielně po domluvě otevřena možnosti konzultací s NNO, případně přímo účasti na jednání příslušných pracovních skupin RKS o vybraných bodech zájmů NNO. Tato cesta ovlivňování politické agendy vyžaduje nejen detailnější znalost tématu, příslušných lidí (na počátku možné odvodit z organizačních schémat na internetových stránkách daných ministerstev, kde jsou většinou uvedeny i kontaktní údaje), ale zejména dlouhodobější znalost fungování a agendy těchto státních mechanismů. Samozřejmě závisí na ochotě ke spolupráci příslušných odborů či nižších státních úředníků. Přitom platí, že níže postavení úředníci ministerstev mívají přehled jen o úzkém okruhu své problematiky a nemají možnost pozice svých resortů ovlivnit rychle ani zásadně. Pro výraznější a rychlejší ovlivnění práce státní správy, což je důležité zejména v případě jednorázových a krátkodobějších procesů, jako je příprava českého předsednictví v Radě EU, je vhodné zvážit i využití dalších mechanismů, které nabízí demokratické prostředí. Klíčové a závažnější otázky často nerozhodují ani vyšší státní úředníci (jako náměstci ministrů či vrchní ředitelé hlavních sekcí), ale členové vlády, či přímo premiér. Ti jsou politicky nominovaní. Obecně přitom musí vycházet z programových dokumentů vlády (programového prohlášení či koaliční smlouvy). Ty ale často neposkytují vodítka pro rozhodnutí konkrétních otázek. Důležitou roli při politickém rozhodování tak sehrávají politická jednání mezi vedoucími představiteli vládních stran - např. jednání koaličních špiček ve formátech předsedů stran (K-3), předsedů a místopředsedů (K-6) či ještě za účasti předsedů parlamentních klubů (K-9). V neposlední řadě pak svůj vliv mají i konzultace s politickými týmy politiků (poradci, neformální konzultační týmy, vedoucí odborných sekcí politických stran apod.) či rozhodnutí vedoucích orgánů politické strany (předsednictev, výkonných rad apod.), za niž byl příslušný člen vlády zvolen. Při snaze o prosazení změn je proto třeba dobře zvážit, zda se jedná spíše o technický, či spíše o politický problém. Politické problémy státní správa řešit nemůže a naopak technické problémy jsou většinou příliš detailní a druhotné pro politiky. Pro ovlivnění politických problémů předsednictví se NNO nabízí především parlamentní cesta. Ta primárně zahrnuje možnost oslovit příslušné poslance či senátory, kteří disponují nástroji k ovlivňování státní správy (dopisy vládě, interpelace ministrů apod.). NNO se mohou účastnit zasedání příslušných parlamentních a senátních výborů (např. Výboru pro evropské záležitosti) při projednávání relevantních bodů či jimi pořádaných (zaštítěných) akcí k předsednictví, jako jsou semináře, veřejná či senátní slyšení. Nezřídka se odehrávají za účasti vyšších představitelů státní správy či přímo členů vlády a je z nich pořizován oficiální zápis. Účinnější než veřejná vystoupení na podobných akcích či přesvědčování jednotlivých poslanců bývá dlouhodobější kontakt s politiky z vedení vládních stran či ministry, kteří vytvářejí politické zadání pro státní správu. Taková spoluúčast na veřejném rozhodování ale pochopitelně velmi záleží na osobních kontaktech a je většině NNO nedostupná. Kromě cíleného a spíše soukromého ovlivňování pak přichází pro NNO v úvahu ještě působení skrze veřejnost a média jednorázová vystoupení, akce či kampaně namísto lobbingu. Škála možných prostředků je široká od organizace veřejných debat a seminářů přes petice, veřejná prohlášení a otevřené dopisy (ideálně skupiny NNO), série mediálních vystoupení, pohlednice, y až po pouliční happeningy. Výsledkem takových jednorázových akcí může opět být jednání s nejvyššími politickými představiteli a možnost ovlivnit např. klíčové dokumenty pro přípravu předsednictví. 4

7 Úřad vlády připravil tři základní dokumenty, které mají určovat podobu českého předsednictví. Pravděpodobně je do konce roku schválí Výbor pro EU na úrovni vlády, čímž se stanou závazné pro celou státní správu Hlavní prioritní oblasti Již zmíněný dokument Úřadu vlády Prioritní oblasti českého předsednictví Rady Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 byl klíčovým dokumentem definující politickou agendu ČR. Obsahoval přehled témat, která měla dominovat EU v době českého předsednictví a návrh dílčích aspektů a politických přístupů k nim akcentovaných vládou ČR. Na základě diskuse uvnitř ČR a s vládami Francie a Švédska byly tyto prioritní oblasti (zejména jejich podoblasti) v průběhu druhého pololetí 2008 zredukovány na vlastní priority předsednictví. Z pohledu rozvojových NNO není v konečné verzi vládního dokumentu věnováno rozvojové spolupráci a humanitární pomoci příliš prostoru (objevuje se zde jen jeden odstavec). I přesto se jedná o výrazné zlepšení, neboť v předchozích pracovních verzích vládního dokumentu zmínka o těchto tématech zcela chyběla. Možnost a smysluplnost zasahování rozvojových NNO do formulace či realizace hlavních priorit i tak zůstala spíše malá. Nicméně takřka všechny z prioritních oblastí, navržených Úřadem vlády, mají přímou či nepřímou vazbu na rozvojovou problematiku (zejména liberální obchodní politika, klimatické změny a migrace), což ospravedlňuje alespoň revizi jejich konkrétního pojetí (znění) ve snaze o maximální koherenci s rozvojovými cíli Priority sektorové agendy Další dokument shrnuje priority ČR ve všech ostatních oblastech. Ve skutečnosti vláda připravila materiály dva: první byl celkovým přehledem veškeré možné agendy různých formací Rady EU a druhý označil ty otázky, na něž se chtěla ČR během vedení Rady EU v prvním půlroce 2009 zaměřit (vlastní sektorové priority). Dokument věnovaný sektorovým prioritám je na první pohled technické povahy. Obsahuje rovněž kapitolu o rozvojové spolupráci, kterou připravil Odbor rozvojové spolupráce (ORS) na MZV. Drtivá většina navržených témat v této kapitole spadala do agendy pracovní skupiny Rady PS CODEV (případně PS ACP, COAFR, Výbor 133) s následným projednáváním na COREPERech a ministerské úrovni Rady EU ve formaci GAERC (případně ECOFIN). Priority ČR v oblasti rozvojové spolupráce a jejich prosazování naopak nabízejí širokou škálu aktivit pro rozvojové NNO a možnost spolupráce jak mezi českými NNO samotnými, s českou státní správou (MZV a SZ Brusel), tak s evropskými NNO (zejména z Francie a Švédska) a jejich sítěmi (CONCORD). Taktéž MZV uvítalo možnost spolupráce s NNO jak v oblasti expertní, tak při organizaci doprovodných akcí, širší (veřejnou a mediální) komunikaci témat. Podobně CONCORD projevuje zájem o výměnu informací, dialog a spolupráci s českou státní správou na agendě a výstupech klíčových zasedání Rady EU v oblasti rozvojové spolupráce Organizace a logistika 5 Posledním dokumentem, který vláda připravila, je praktická logistická agenda souhrn všech summitů, konferencí, formálních a neformálních zasedání na všech úrovních zejména na české půdě. Ani zde příliš prostoru pro rozvojové NNO není, pakliže se nerozhodnou spolupracovat s MZV či dalšími orgány státní správy na přípravě a organizaci oficiálních, oficiálně podporovaných nebo doprovodných akcí českého předsednictví (např. odborného semináře či konference k vybrané prioritě v oblasti rozvojové spolupráce či komunikační kampaně).

8 2. VOLBA PRIORITNÍCH TÉMAT Výběr témat pro předsednictví by měl být průsečíkem několika oblastí. Je užitečné definovat témata v kontextu evropské agendy (tzv. velkých témat a sektorové agendy) a tematických priorit evropských partnerů (CONCORD, NNO a/či jejich platforem v ostatních dvou zemích předsednického tria). Důležité je rovněž definovat cíle, přínosy a výzvy předsednictví a neopominout ani zhodnocení vlastních kapacit (expertních, advokačních i organizačních). 2.1 Evropská agenda Při volbě témat pro předsednictví je klíčová znalost evropské agendy, politického prostředí a procesů, které ji formují a vytváří. Až 80% předsednické agendy tvoří tzv. zděděná témata, která si jednotlivé předsednické země předávají. Pro lepší koordinaci a plynulost řízení politik EU vznikl institut tzv. trojpředsednictví. Tři země připravují společný 18měsíční program, v němž identifikují klíčová témata a základní linie debaty, cíle a návrhy řešení. Možná předsednická témata lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinu tvoří velká témata, u nichž lze předpokládat, že budou centrem pozornosti jak médií, tak ostatních členských států. Jedná se většinou o dlouhodobá a komplikovaná témata celoevropského významu. Druhá skupina obsahuje tzv. sektorovou agendu, tedy širokou škálu daleko úžeji vymezených, často technických témat. Mezi velkými tématy českého předsednictví lze očekávat revizi rozpočtu, energetiku a změny klimatu, Lisabonskou agendu či Reformní smlouvu. Vždy je však nutné počítat i s možností, že se předsednická agenda změní na poslední chvíli v důsledku nečekané mezinárodní události. Například nezbytné řešení prohlubující se finanční a ekonomické krize může odsunout dlouho projednávaná prioritní témata do pozadí. Dosavadní zkušenosti s trojitým předsednictvím a sestavováním společného osmnáctiměsíčního programu svědčí o tom, že větší a starší členské země většinou promlouvají do formování priorit velké evropské agendy výrazněji (viz například Reformní smlouva v případě Německa). Menší a nové státy pak většinou tuto agendu spíše dotahují. V mediálním stínu velkých témat pak budou v Praze a Bruselu probíhat jednání a koordinace práce na celé řadě zbývajících témat z evropské agendy, včetně rozvojové spolupráce. Úspěšné završení 6

9 některých těchto otázek (či naopak úspěšné otevření tématu nového) je však pro menší, novou členskou zemi daleko dosažitelnější. Veškeré takové úspěchy vyžadují detailní a technickou znalost problematiky, jednacích procedur i výborné koordinační schopnosti. Výběr předsednických témat by měl probíhat i s ohledem na agendu ostatních evropských NNO, jejich sítí a platforem. Důležitá je koordinace témat především s NNO/platformami NNO v dalších dvou předsednických zemích. Komunikace o možné spolupráci by měla v ideálním případě začít alespoň půl roku před počátkem prvního předsednictví v rámci předsednického tria. Pro rozvojové NNO je důležitým partnerem CONCORD, evropská platforma národních rozvojových platforem. CONCORD se snaží podporovat kontinuitu národních platforem, zejména u předcházejících a navazujících předsednictví. Koordinace probíhá skrze pracovní skupinu, v níž se zpravidla setkávají zástupci platforem ze zemí aktuální, předešlé a následující předsednické trojky. Spolupráce s evropskými NNO však může probíhat i mimo CONCORD na úrovni různých ad hoc koalic, tematicky zaměřených evropských sítí apod. Klíčová pro spolupráci s CONCORD je zejména sektorová agenda, kterou formuluje Ministerstvo zahraničních věcí pro rozvojová zasedání a pracovní skupiny Rady. Na těch několika ústředních zasedáních, schůzkách Rady EU, kde se probírají rozvojová témata a spolupráce, je důležitá spolupráce a především dobrá komunikace mezi rozvojovou platformou předsednické země a CONCORDEM. Pro celkovou koordinaci předsednických aktivit a projektů na úrovni národní platformy je užitečné vytvoření společné policy strategie pro předsednictví, která obsahuje informace o tom, kdo bude aktivně sledovat které oblasti, komunikovat s příslušnými kolegy z CONCORD a dalších organizací, udržovat kontakty s pracovníky státní správy zodpovědnými za příslušná témata během předsednictví. Prioritní témata by rovněž měla být zvolena s ohledem na možný úspěch při ovlivňování výsledků předsednictví. Možnost NNO prosadit větší míru zohlednění rozvojových cílů v tzv. velké agendě je značně omezená. I přesto jsou sledování a snaha o ovlivňování těchto velkých témat ze strany NNO důležité hned z několika důvodů: vytváří předpoklad pro zvyšování koherence politik pro rozvoj, napomáhají zvyšování povědomí o rozvojové problematice mezi řadou důležitých cílových skupin. Ukázka provázanosti různých oblastí s rozvojem je velmi důležitá zejména v nových členských zemích. Sektorová agenda nabízí úžeji vymezenou (zvladatelnější) agendu s větší perspektivou úspěchu. Kromě toho vyhovuje i dalším kritériím pro výběr tematických priorit. V jejím rámci lze snáze identifikovat (pod)témata, v nichž má předsednická země jednak dobré výsledky, reputaci či nějakou komparativní výhodu, jednak dostatečné kapacity. Zatímco heslem dne pro velká témata je u zemí, které předsedají Unii poprvé, hlavně nic nepokazit (pokud se jim nepokusí rovnou vyhnout), ostatní agenda oficiální i nová nabízí vládě, stejně jako NNO šanci pro smysluplný a reálný úspěch. NNO mají reálnou možnost stanovení priorit v jednotlivých sektorových oblastech, včetně rozvojové spolupráce, ovlivnit. 7 Při výběru prioritních témat a zejména forem zapojení je však třeba vzít v potaz ještě jednu, zejména v nových členských státech, silně podceňovanou rovinu. Tou jsou vnitřní přínosy tj. úvaha nad tím, jak

10 definovat úspěch nejen navenek (vůči EU, případně veřejnosti), ale též k jakým pozitivním výsledkům by mělo (první!) předsednictví vést směrem dovnitř. Jak v případě společnosti, tak NNO je proto dobré se zamyslet nad tím, jaké kapacity, mechanismy či hodnoty je třeba posílit. Mezi hlavní příležitosti plynoucí z předsednictví patří prohloubení i rozšíření expertizy a znalostí, lepší pochopení rozhodovacích procesů na národní a evropské úrovni (tato znalost bývá velmi často podceňována, přitom je nezbytná pro účinné kampaně a efektivní lobbying), navázání nových kontaktů jak s pracovníky místních i evropských institucí, tak s novými partnerskými organizacemi, platformami, sítěmi, poznání jiných/nových způsobů zpracování (evropských) informací, komunikace a koordinace napříč sektory i zeměmi. Na druhé straně předsednictví samozřejmě představuje i celou řadu výzev. Mezi hlavní patří kapacity pro zpracování a výběr informací, ale i pro organizování aktivit, zajištění koordinace a komunikace s partnery, koordinace společné pozice s partnery (zejména, je-li nutná rychlá reakce) či získání pozornosti (národních) médií (lze očekávat, že v době předsednictví budou rovněž zahlcena). Předsednická strategie může některá z těchto nebezpečí pomoci snížit, i přesto je třeba počítat s nečekanými událostmi a zachovávat určitou flexibilitu a prostor pro změnu strategie. Předsednictví je třeba brát jako unikátní příležitost, která může významně posílit schopnosti, znalosti, dovednosti a kontakty NNO. Dobrá a včasná příprava strategie, určení hlavních priorit a rozdělení práce jsou užitečné nejen z hlediska hladkého zvládání předsednických aktivit, ale představují rovněž dobré cvičení pro osvojení návyků, které povedou k relevantní a efektivní (politické) práci i po skončení předsednictví. Příprava a realizace vlastní předsednické agendy posiluje spolupráci s evropskými partnery, přispívá k lepší komunikaci dovnitř i navenek (se všemi cílovými skupinami). Každé z témat má svou důležitou policy a advocacy rovinu zejména na národní a evropské úrovni. Aktivní práce v průběhu předsednictví tak může zvýšit povědomí o rozvojových tématech mezi politiky, státní správou, médii, širší veřejností, může ukázat na propojenost evropské a národní agendy, rozvojové politiky a ostatních politik (obchodní, zemědělské, energetické apod.). 8

11 Zkušenosti s přípravou českého předsednictví Autoři: Ondřej Kopečný, Petr Lebeda Editace: Petr Lebeda Vydal: Pražský institut pro globální politiku Glopolis Design: Jan Žaloudek Tisk: Tiskárna Com4t Praha, září 2007

12

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Statut Výboru pro Evropskou unii Článek 1 Výbor pro Evropskou unii 1) Výbor pro Evropskou unii (dále jen V-EU ) je stálým

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti (dále jen Pracovní

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Mezi přizvanými, a jak předpokládám i oslovenými, organizacemi na členství v Radě chybí Asociace krajů ČR. Její účast považuji za nezbytnou.

Mezi přizvanými, a jak předpokládám i oslovenými, organizacemi na členství v Radě chybí Asociace krajů ČR. Její účast považuji za nezbytnou. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh rekonstrukce Rady vlády pro udržitelný rozvoj Instituce/člen Připomínky Vypořádání Český svaz ochránců přírody Zásadní připomínka: na str. 8 (je) uvedeno,

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PROČ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE NESTAČÍ KE SNÍŽENÍ SVĚTOVÉ CHUDOBY? STRATEGIE PODPORY KOHERENCE POLITIK PRO ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE

PROČ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE NESTAČÍ KE SNÍŽENÍ SVĚTOVÉ CHUDOBY? STRATEGIE PODPORY KOHERENCE POLITIK PRO ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE POLICY PAPER PROČ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE NESTAČÍ KE SNÍŽENÍ SVĚTOVÉ CHUDOBY? STRATEGIE PODPORY KOHERENCE POLITIK PRO ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký červenec 2008 Ústav

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

České předsednictví EU 2009

České předsednictví EU 2009 České předsednictví EU 2009 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jako místopředseda vlády zodpovědný za evropské záležitosti jsem rád, že se Vám do ruky dostává tato publikace, která si klade za cíl laikům

Více

edsednictví v Sekce pro předsednictvp ČR nková Ing. Zuzana Matějovsk Mgr. Jana Urbánkov jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice

edsednictví v Sekce pro předsednictvp ČR nková Ing. Zuzana Matějovsk Mgr. Jana Urbánkov jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice Organizační přípravy pravy českého předsednictvp edsednictví v Radě EU Sekce pro předsednictvp edsednictví ČR R v Radě EU Úřad vlády ČR Mgr. Jana Urbánkov nková Ing. Zuzana Matějovsk jovská 6.Listopadu

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice

Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice Zpráva o tom, jak zvýšit soudržnost politik ČR a EU s rozvojovými cíli změny klimatu biopaliva daňová konkurence zemědělská politika migrační politika

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM

Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Tato příloha popisuje cíle projektu Na finanční krizi s rozumem ( Projekt ), okruhy otázek, které budou v rámci projektu diskutovány, postup při realizaci Projektu,

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Knihovnické lobbování v Česku

Knihovnické lobbování v Česku Knihovnické lobbování v Česku Vít Richter 1 Pojem lobbování má v českém prostředí většinou hanlivý význam a bývá často spojován s řadou korupčních afér, které se odehrávají na místní, krajské, vládní či

Více

Lobbing v Evropské unii

Lobbing v Evropské unii Lobbing v Evropské unii Šárka Laboutková Technická univerzita v Liberci laboutkova@centrum. @centrum.czcz Lobby výklad pojmu Původ slova : z latiny LABIUM vstupní hala Pojem přichází z USA Lobby hala,

Více

Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie

Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie Balíček legislativních návrhů pro budoucí politiku soudržnosti EU v období 2014-2020

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Závěrečná zpráva z druhé etapy projektu

Závěrečná zpráva z druhé etapy projektu Závěrečná zpráva z druhé etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR Zhodnocení vlivu realizace jednotlivých

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010 Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010 Číslo Rozhodnutí projektu: Název projektu: Cílová země projektu: Místo realizace projektu: Realizátor projektu: Partnerské organizace projektu v ČR a v

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013 Pravidla hodnocení MA21 v roce 2013 Pravidla pro hodnocení MA12 v roce 2013 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21.

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM Metodická příručka pro přípravu a realizaci oblastních sněmů České tábornické unie Posláním této příručky je vytvoření předpokladů pro zdárný průběh sněmu oblasti ČTU počínaje

Více

Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky

Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České Stálým poradním orgánem vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu byla usnesením vlády zřízena Rada vlády pro energetickou a surovinovou

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA Instituce Ministerstvo financí Hlasující členové: Jméno a příjmení Eva ANDEROVÁ pověřena zastupováním

Více