Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá"

Transkript

1

2 Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany.

3 ÚVOD První diskuse o plánech a možné spolupráci na českém předsednictví, jichž se Glopolis účastnil, proběhly na začátku roku Tento text navazuje na několik předešlých dokumentů, které byly určeny spíše k interní diskusi nestátních neziskových organizací (NNO) a obsahuje stručné shrnutí dosavadních zkušeností Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis s přípravou na české předsednictví Rady Evropské unie. Je rozdělen do dvou částí. První z nich je zaměřena na konzultační a rozhodovací procesy a na možnosti NNO alespoň v omezené míře ovlivňovat agendu českého předsednictví skrze dialog s oficiálními vládními institucemi. Druhá část se věnuje výběru vlastních priorit NNO. Obsahuje kritéria, která je, podle našich zkušeností, dobré zohlednit při výběru a formulaci vlastní předsednické agendy.

4 1.1 Konzultace na úrovni státní správy Proces příprav českého předsednictví byl započat již v roce 2006, zejména díky iniciativě Stálého zastoupení ČR při Evropských společenstvích v Bruselu. Po zformování nové české vlády se v roce 2007 přípravný proces postupně přesunul na půdu Úřadu vlády, zejména do rukou místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry. Jeho post byl vládou vytvořen speciálně za účelem koordinace českého předsednictví jak po obsahové, tak po logistické stránce. Následující řádky osvětlují hlavní mechanismy, způsoby dalšího ovlivnění a dokumenty klíčové pro přípravu českého předsednictví a zapojení českých NNO. Pro komunikaci NNO s Úřadem vlády, který měl na starosti koordinaci příprav na české předsednictví, bylo možné využít jednak oficiálních konzultačních mechanismů, jednak neformálních či jednorázových aktivit. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) Již od roku 1992 (resp. 1998) je tato Rada (RVNNO), jíž zpravidla předsedá ministr pro lidská práva a národnostní menšiny, stálým konzultačním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády v oblasti NNO. Mimo jiné rovněž sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie, o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO. 1 V souvislosti s českým předsednictvím Rady EU přijali v prosinci členové RVNNO usnesení, v němž mimo jiné žádali, aby zástupci NNO byli přizváni do pracovních skupin a orgánů, které se zabývají českým předsednictvím. Zároveň ustanovili Výbor pro Evropskou unii RVNNO hlavním orgánem zodpovědným za jednání mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou o prioritách českého předsednictví. Dále pověřili Sekretariát Rady, aby shromáždil připomínky neziskového sektoru k návrhu vládního dokumentu o prioritních oblastech předsednictví. 1 citováno z dostupné v říjnu

5 V polovině prosince Výbor pro EU RVNNO zveřejnil na svých internetových stránkách výzvu pro NNO k připomínkování klíčového materiálu Úřadu vlády s názvem Prioritní oblasti pro předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku Hlavním cílem Úřadu vlády bylo především redukovat rozsah i počet hlavních prioritních oblastí a vyladit jazyk dokumentu tak, aby jeho finální verze mohla být v červnu 2008 předložena ke schválení Výboru pro Evropskou Unii2 na vládní úrovni. Glopolis v souvislosti s připomínkovým řízením vytvořil neformální koalici sedmi českých neziskových organizací z oblasti rozvojové spolupráce a ochrany životního prostředí. Tyto organizace zformulovaly v lednu 2008 společné připomínky k vládnímu dokumentu. V dubnu proběhlo nejprve písemné vypořádání připomínek. O měsíc později došlo i k ústnímu vypořádání. RVNNO ve spolupráci s Úřadem vlády zorganizovala v květnu seminář, na který byli pozváni jak představitelé NNO, kteří se do připomínkování zapojili, tak zástupci jednotlivých ministerstev, jež zpracovávali jednotlivé kapitoly. Přibližně jednu třetinu připomínek státní správa akceptovala. Důvody k zamítnutí zbývajících připomínek nebyly většinou uvedeny. Pokud ano, pak většinou poukazovaly na vyšší míru obecnosti vládního dokumentu, který nemůže obsahovat veškeré (technické) detaily a odkazovaly na text sektorových priorit (viz níže). Pracovní skupiny místopředsedy vlády Již v průběhu léta a podzimu 2007 místopředseda vlády pro evropské záležitosti vyzval osobním dopisem vybranou množinu představitelů NNO, univerzit a dalších odborníků k účasti na práci odborných pracovních skupin k jednotlivým prioritním oblastem. Ke konci roku se také uskutečnila první setkání těchto uzavřených ad hoc skupin. Na nich došlo k výměně názorů a účastníci byli vyzváni k předkládání vlastních připomínek k prioritním oblastem do další schůzky v polovině února Pracovní skupiny nabídly v užším kruhu zřejmě nejpřímější možnost jednání o dílčích otázkách v dané prioritní oblasti i rychlejší, bezprostřední diskuse o dalších otázkách předsednictví přímo se zástupci Sekce vlády pro evropské záležitosti. Oproti tomu Rada vlády pro NNO, která je všeobecnou a trvalou platformou vlády pro komunikaci zásadních otázek neziskového sektoru, umožňuje projednání jen několika málo obecných, avšak klíčových politických otázek předsednictví delší a nepřímé cesty přes ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny. K jejich formálnímu postoupení Sekci Úřadu vlády pro evropské záležitosti je však třeba konsensus většiny členů pro schválení příslušného usnesení. Ovlivnění předsednictví jednou či druhou cestou vyžaduje znalost členů Rady nebo ad hoc pracovních skupin. Ačkoliv ani jedno z obou těles není reprezentativní (ve smyslu volených zástupců NNO), RVNNO je alespoň otevřeným mechanismem s veřejným seznamem členů (www.rvnno.vlada.cz). Ovlivnění členů ad hoc pracovních skupin je možné jen skrze bezprostřední osobní kontakt s nimi. Na rozdíl od členů RVNNO se u nich neočekává, že by reprezentovali víc než svou osobu, nanejvýš svou organizaci. České NNO však mohly k ovlivňování procesu příprav českého předsednictví využít i další oficiální mechanismy než jen ty přímo určené pro komunikaci veřejné správy s neziskovým sektorem. Meziresortní expertní skupiny Hlavním nástrojem Úřadu vlády pro koordinaci předsednictví napříč veřejnou správou jsou meziresortní expertní skupiny (MES). Jejich práce se mohou účastnit jen příslušní nominovaní zástupci jednotlivých resortů s gescí či spolugescí za příslušná témata. V praxi jsou to především zaměstnanci zodpovědní za přípravu předsednictví na jednotlivých resortech. Vychází do velké míry z práce systému resortních koordinačních skupin (RKS, viz níže). 3 2 V tomto dokumentu se vyskytuje Výbor pro EU ve dvou, zásadně odlišných souvislostech. Jedná se o dva orgány, jež však oba mají vazbu na Úřad vlády. Nejprve text hovoří o Výboru pro Evropskou Unii, který je jedním z pracovních orgánů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (členy jsou členové RVNNO) a byl pověřen zprostředkováním připomínek k prioritám českého předsednictví mezi NNO a vládou. Stejný název Výbor pro Evropskou Unii však nese i klíčový orgán státní správy pro přípravu instrukcí a mandátu českých zástupců v Radě EU, jenž se schází na úrovni náměstků (a řídí jej rovněž Úřad vlády), či na úrovni vlády (pak mu předsedá premiér).

6 Mezi RKS a MES existoval značný personální překryv, obě skupiny však fungovaly paralelně a poměrně nezávisle. Zatímco MES se soustředila především na přípravu tematických priorit českého předsednictví v Radě EU, RKS řešil celou škálu témat pro aktuální agendu Rady EU. Resortní koordinační skupiny a Výbor pro Evropskou unii Systém resortních koordinačních skupin (RKS) byl vytvořen paralelně se vstupem ČR do EU, aby kopíroval rozhodovací struktury Rady EU a umožnil kompletní a pravidelnou přípravu a schvalování instrukcí českých zástupců ve všech formacích Rady EU. Každý resort je pověřen přípravou podkladů a pozic (tzv. gescí) k vybraným oblastem práce Rady EU ve svém portfoliu. Zároveň je povinen koordinovat návrh stanovisek s dalšími resorty, kterých se daná problematika týká (tzv. spolugestory). Výsledný mandát pak schvaluje Výbor pro EU, který se schází pravidelně jedenkrát týdně na úrovni náměstků a zhruba jednou měsíčně na úrovni vlády. Ačkoliv to zákon neošetřuje, řada pracovníků příslušných resortů je principielně po domluvě otevřena možnosti konzultací s NNO, případně přímo účasti na jednání příslušných pracovních skupin RKS o vybraných bodech zájmů NNO. Tato cesta ovlivňování politické agendy vyžaduje nejen detailnější znalost tématu, příslušných lidí (na počátku možné odvodit z organizačních schémat na internetových stránkách daných ministerstev, kde jsou většinou uvedeny i kontaktní údaje), ale zejména dlouhodobější znalost fungování a agendy těchto státních mechanismů. Samozřejmě závisí na ochotě ke spolupráci příslušných odborů či nižších státních úředníků. Přitom platí, že níže postavení úředníci ministerstev mívají přehled jen o úzkém okruhu své problematiky a nemají možnost pozice svých resortů ovlivnit rychle ani zásadně. Pro výraznější a rychlejší ovlivnění práce státní správy, což je důležité zejména v případě jednorázových a krátkodobějších procesů, jako je příprava českého předsednictví v Radě EU, je vhodné zvážit i využití dalších mechanismů, které nabízí demokratické prostředí. Klíčové a závažnější otázky často nerozhodují ani vyšší státní úředníci (jako náměstci ministrů či vrchní ředitelé hlavních sekcí), ale členové vlády, či přímo premiér. Ti jsou politicky nominovaní. Obecně přitom musí vycházet z programových dokumentů vlády (programového prohlášení či koaliční smlouvy). Ty ale často neposkytují vodítka pro rozhodnutí konkrétních otázek. Důležitou roli při politickém rozhodování tak sehrávají politická jednání mezi vedoucími představiteli vládních stran - např. jednání koaličních špiček ve formátech předsedů stran (K-3), předsedů a místopředsedů (K-6) či ještě za účasti předsedů parlamentních klubů (K-9). V neposlední řadě pak svůj vliv mají i konzultace s politickými týmy politiků (poradci, neformální konzultační týmy, vedoucí odborných sekcí politických stran apod.) či rozhodnutí vedoucích orgánů politické strany (předsednictev, výkonných rad apod.), za niž byl příslušný člen vlády zvolen. Při snaze o prosazení změn je proto třeba dobře zvážit, zda se jedná spíše o technický, či spíše o politický problém. Politické problémy státní správa řešit nemůže a naopak technické problémy jsou většinou příliš detailní a druhotné pro politiky. Pro ovlivnění politických problémů předsednictví se NNO nabízí především parlamentní cesta. Ta primárně zahrnuje možnost oslovit příslušné poslance či senátory, kteří disponují nástroji k ovlivňování státní správy (dopisy vládě, interpelace ministrů apod.). NNO se mohou účastnit zasedání příslušných parlamentních a senátních výborů (např. Výboru pro evropské záležitosti) při projednávání relevantních bodů či jimi pořádaných (zaštítěných) akcí k předsednictví, jako jsou semináře, veřejná či senátní slyšení. Nezřídka se odehrávají za účasti vyšších představitelů státní správy či přímo členů vlády a je z nich pořizován oficiální zápis. Účinnější než veřejná vystoupení na podobných akcích či přesvědčování jednotlivých poslanců bývá dlouhodobější kontakt s politiky z vedení vládních stran či ministry, kteří vytvářejí politické zadání pro státní správu. Taková spoluúčast na veřejném rozhodování ale pochopitelně velmi záleží na osobních kontaktech a je většině NNO nedostupná. Kromě cíleného a spíše soukromého ovlivňování pak přichází pro NNO v úvahu ještě působení skrze veřejnost a média jednorázová vystoupení, akce či kampaně namísto lobbingu. Škála možných prostředků je široká od organizace veřejných debat a seminářů přes petice, veřejná prohlášení a otevřené dopisy (ideálně skupiny NNO), série mediálních vystoupení, pohlednice, y až po pouliční happeningy. Výsledkem takových jednorázových akcí může opět být jednání s nejvyššími politickými představiteli a možnost ovlivnit např. klíčové dokumenty pro přípravu předsednictví. 4

7 Úřad vlády připravil tři základní dokumenty, které mají určovat podobu českého předsednictví. Pravděpodobně je do konce roku schválí Výbor pro EU na úrovni vlády, čímž se stanou závazné pro celou státní správu Hlavní prioritní oblasti Již zmíněný dokument Úřadu vlády Prioritní oblasti českého předsednictví Rady Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 byl klíčovým dokumentem definující politickou agendu ČR. Obsahoval přehled témat, která měla dominovat EU v době českého předsednictví a návrh dílčích aspektů a politických přístupů k nim akcentovaných vládou ČR. Na základě diskuse uvnitř ČR a s vládami Francie a Švédska byly tyto prioritní oblasti (zejména jejich podoblasti) v průběhu druhého pololetí 2008 zredukovány na vlastní priority předsednictví. Z pohledu rozvojových NNO není v konečné verzi vládního dokumentu věnováno rozvojové spolupráci a humanitární pomoci příliš prostoru (objevuje se zde jen jeden odstavec). I přesto se jedná o výrazné zlepšení, neboť v předchozích pracovních verzích vládního dokumentu zmínka o těchto tématech zcela chyběla. Možnost a smysluplnost zasahování rozvojových NNO do formulace či realizace hlavních priorit i tak zůstala spíše malá. Nicméně takřka všechny z prioritních oblastí, navržených Úřadem vlády, mají přímou či nepřímou vazbu na rozvojovou problematiku (zejména liberální obchodní politika, klimatické změny a migrace), což ospravedlňuje alespoň revizi jejich konkrétního pojetí (znění) ve snaze o maximální koherenci s rozvojovými cíli Priority sektorové agendy Další dokument shrnuje priority ČR ve všech ostatních oblastech. Ve skutečnosti vláda připravila materiály dva: první byl celkovým přehledem veškeré možné agendy různých formací Rady EU a druhý označil ty otázky, na něž se chtěla ČR během vedení Rady EU v prvním půlroce 2009 zaměřit (vlastní sektorové priority). Dokument věnovaný sektorovým prioritám je na první pohled technické povahy. Obsahuje rovněž kapitolu o rozvojové spolupráci, kterou připravil Odbor rozvojové spolupráce (ORS) na MZV. Drtivá většina navržených témat v této kapitole spadala do agendy pracovní skupiny Rady PS CODEV (případně PS ACP, COAFR, Výbor 133) s následným projednáváním na COREPERech a ministerské úrovni Rady EU ve formaci GAERC (případně ECOFIN). Priority ČR v oblasti rozvojové spolupráce a jejich prosazování naopak nabízejí širokou škálu aktivit pro rozvojové NNO a možnost spolupráce jak mezi českými NNO samotnými, s českou státní správou (MZV a SZ Brusel), tak s evropskými NNO (zejména z Francie a Švédska) a jejich sítěmi (CONCORD). Taktéž MZV uvítalo možnost spolupráce s NNO jak v oblasti expertní, tak při organizaci doprovodných akcí, širší (veřejnou a mediální) komunikaci témat. Podobně CONCORD projevuje zájem o výměnu informací, dialog a spolupráci s českou státní správou na agendě a výstupech klíčových zasedání Rady EU v oblasti rozvojové spolupráce Organizace a logistika 5 Posledním dokumentem, který vláda připravila, je praktická logistická agenda souhrn všech summitů, konferencí, formálních a neformálních zasedání na všech úrovních zejména na české půdě. Ani zde příliš prostoru pro rozvojové NNO není, pakliže se nerozhodnou spolupracovat s MZV či dalšími orgány státní správy na přípravě a organizaci oficiálních, oficiálně podporovaných nebo doprovodných akcí českého předsednictví (např. odborného semináře či konference k vybrané prioritě v oblasti rozvojové spolupráce či komunikační kampaně).

8 2. VOLBA PRIORITNÍCH TÉMAT Výběr témat pro předsednictví by měl být průsečíkem několika oblastí. Je užitečné definovat témata v kontextu evropské agendy (tzv. velkých témat a sektorové agendy) a tematických priorit evropských partnerů (CONCORD, NNO a/či jejich platforem v ostatních dvou zemích předsednického tria). Důležité je rovněž definovat cíle, přínosy a výzvy předsednictví a neopominout ani zhodnocení vlastních kapacit (expertních, advokačních i organizačních). 2.1 Evropská agenda Při volbě témat pro předsednictví je klíčová znalost evropské agendy, politického prostředí a procesů, které ji formují a vytváří. Až 80% předsednické agendy tvoří tzv. zděděná témata, která si jednotlivé předsednické země předávají. Pro lepší koordinaci a plynulost řízení politik EU vznikl institut tzv. trojpředsednictví. Tři země připravují společný 18měsíční program, v němž identifikují klíčová témata a základní linie debaty, cíle a návrhy řešení. Možná předsednická témata lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinu tvoří velká témata, u nichž lze předpokládat, že budou centrem pozornosti jak médií, tak ostatních členských států. Jedná se většinou o dlouhodobá a komplikovaná témata celoevropského významu. Druhá skupina obsahuje tzv. sektorovou agendu, tedy širokou škálu daleko úžeji vymezených, často technických témat. Mezi velkými tématy českého předsednictví lze očekávat revizi rozpočtu, energetiku a změny klimatu, Lisabonskou agendu či Reformní smlouvu. Vždy je však nutné počítat i s možností, že se předsednická agenda změní na poslední chvíli v důsledku nečekané mezinárodní události. Například nezbytné řešení prohlubující se finanční a ekonomické krize může odsunout dlouho projednávaná prioritní témata do pozadí. Dosavadní zkušenosti s trojitým předsednictvím a sestavováním společného osmnáctiměsíčního programu svědčí o tom, že větší a starší členské země většinou promlouvají do formování priorit velké evropské agendy výrazněji (viz například Reformní smlouva v případě Německa). Menší a nové státy pak většinou tuto agendu spíše dotahují. V mediálním stínu velkých témat pak budou v Praze a Bruselu probíhat jednání a koordinace práce na celé řadě zbývajících témat z evropské agendy, včetně rozvojové spolupráce. Úspěšné završení 6

9 některých těchto otázek (či naopak úspěšné otevření tématu nového) je však pro menší, novou členskou zemi daleko dosažitelnější. Veškeré takové úspěchy vyžadují detailní a technickou znalost problematiky, jednacích procedur i výborné koordinační schopnosti. Výběr předsednických témat by měl probíhat i s ohledem na agendu ostatních evropských NNO, jejich sítí a platforem. Důležitá je koordinace témat především s NNO/platformami NNO v dalších dvou předsednických zemích. Komunikace o možné spolupráci by měla v ideálním případě začít alespoň půl roku před počátkem prvního předsednictví v rámci předsednického tria. Pro rozvojové NNO je důležitým partnerem CONCORD, evropská platforma národních rozvojových platforem. CONCORD se snaží podporovat kontinuitu národních platforem, zejména u předcházejících a navazujících předsednictví. Koordinace probíhá skrze pracovní skupinu, v níž se zpravidla setkávají zástupci platforem ze zemí aktuální, předešlé a následující předsednické trojky. Spolupráce s evropskými NNO však může probíhat i mimo CONCORD na úrovni různých ad hoc koalic, tematicky zaměřených evropských sítí apod. Klíčová pro spolupráci s CONCORD je zejména sektorová agenda, kterou formuluje Ministerstvo zahraničních věcí pro rozvojová zasedání a pracovní skupiny Rady. Na těch několika ústředních zasedáních, schůzkách Rady EU, kde se probírají rozvojová témata a spolupráce, je důležitá spolupráce a především dobrá komunikace mezi rozvojovou platformou předsednické země a CONCORDEM. Pro celkovou koordinaci předsednických aktivit a projektů na úrovni národní platformy je užitečné vytvoření společné policy strategie pro předsednictví, která obsahuje informace o tom, kdo bude aktivně sledovat které oblasti, komunikovat s příslušnými kolegy z CONCORD a dalších organizací, udržovat kontakty s pracovníky státní správy zodpovědnými za příslušná témata během předsednictví. Prioritní témata by rovněž měla být zvolena s ohledem na možný úspěch při ovlivňování výsledků předsednictví. Možnost NNO prosadit větší míru zohlednění rozvojových cílů v tzv. velké agendě je značně omezená. I přesto jsou sledování a snaha o ovlivňování těchto velkých témat ze strany NNO důležité hned z několika důvodů: vytváří předpoklad pro zvyšování koherence politik pro rozvoj, napomáhají zvyšování povědomí o rozvojové problematice mezi řadou důležitých cílových skupin. Ukázka provázanosti různých oblastí s rozvojem je velmi důležitá zejména v nových členských zemích. Sektorová agenda nabízí úžeji vymezenou (zvladatelnější) agendu s větší perspektivou úspěchu. Kromě toho vyhovuje i dalším kritériím pro výběr tematických priorit. V jejím rámci lze snáze identifikovat (pod)témata, v nichž má předsednická země jednak dobré výsledky, reputaci či nějakou komparativní výhodu, jednak dostatečné kapacity. Zatímco heslem dne pro velká témata je u zemí, které předsedají Unii poprvé, hlavně nic nepokazit (pokud se jim nepokusí rovnou vyhnout), ostatní agenda oficiální i nová nabízí vládě, stejně jako NNO šanci pro smysluplný a reálný úspěch. NNO mají reálnou možnost stanovení priorit v jednotlivých sektorových oblastech, včetně rozvojové spolupráce, ovlivnit. 7 Při výběru prioritních témat a zejména forem zapojení je však třeba vzít v potaz ještě jednu, zejména v nových členských státech, silně podceňovanou rovinu. Tou jsou vnitřní přínosy tj. úvaha nad tím, jak

10 definovat úspěch nejen navenek (vůči EU, případně veřejnosti), ale též k jakým pozitivním výsledkům by mělo (první!) předsednictví vést směrem dovnitř. Jak v případě společnosti, tak NNO je proto dobré se zamyslet nad tím, jaké kapacity, mechanismy či hodnoty je třeba posílit. Mezi hlavní příležitosti plynoucí z předsednictví patří prohloubení i rozšíření expertizy a znalostí, lepší pochopení rozhodovacích procesů na národní a evropské úrovni (tato znalost bývá velmi často podceňována, přitom je nezbytná pro účinné kampaně a efektivní lobbying), navázání nových kontaktů jak s pracovníky místních i evropských institucí, tak s novými partnerskými organizacemi, platformami, sítěmi, poznání jiných/nových způsobů zpracování (evropských) informací, komunikace a koordinace napříč sektory i zeměmi. Na druhé straně předsednictví samozřejmě představuje i celou řadu výzev. Mezi hlavní patří kapacity pro zpracování a výběr informací, ale i pro organizování aktivit, zajištění koordinace a komunikace s partnery, koordinace společné pozice s partnery (zejména, je-li nutná rychlá reakce) či získání pozornosti (národních) médií (lze očekávat, že v době předsednictví budou rovněž zahlcena). Předsednická strategie může některá z těchto nebezpečí pomoci snížit, i přesto je třeba počítat s nečekanými událostmi a zachovávat určitou flexibilitu a prostor pro změnu strategie. Předsednictví je třeba brát jako unikátní příležitost, která může významně posílit schopnosti, znalosti, dovednosti a kontakty NNO. Dobrá a včasná příprava strategie, určení hlavních priorit a rozdělení práce jsou užitečné nejen z hlediska hladkého zvládání předsednických aktivit, ale představují rovněž dobré cvičení pro osvojení návyků, které povedou k relevantní a efektivní (politické) práci i po skončení předsednictví. Příprava a realizace vlastní předsednické agendy posiluje spolupráci s evropskými partnery, přispívá k lepší komunikaci dovnitř i navenek (se všemi cílovými skupinami). Každé z témat má svou důležitou policy a advocacy rovinu zejména na národní a evropské úrovni. Aktivní práce v průběhu předsednictví tak může zvýšit povědomí o rozvojových tématech mezi politiky, státní správou, médii, širší veřejností, může ukázat na propojenost evropské a národní agendy, rozvojové politiky a ostatních politik (obchodní, zemědělské, energetické apod.). 8

11 Zkušenosti s přípravou českého předsednictví Autoři: Ondřej Kopečný, Petr Lebeda Editace: Petr Lebeda Vydal: Pražský institut pro globální politiku Glopolis Design: Jan Žaloudek Tisk: Tiskárna Com4t Praha, září 2007

12

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Eurocentrum Pardubice

Eurocentrum Pardubice Eurocentrum Pardubice 4. března, Pardubice PředsednictvíČR v Radě EU Struktura Rady EU Rada EU představuje víceúrovňovou strukturu Každá úroveň má v systému Rady EU své úkoly. Generální sekretariát Rady

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Statut Výboru pro Evropskou unii Článek 1 Výbor pro Evropskou unii 1) Výbor pro Evropskou unii (dále jen V-EU ) je stálým

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. června 2008 č. 671 Statut Výboru pro obranné plánování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výbor pro obranné plánování (dále jen Výbor ) je stálým

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu

Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu Lenka Havlíčková Brno, 13. března 2012 1 Osnova Mezinárodní spolupráce ve VaV v ČR Programové výbory a jejich role při přípravě Pracovních programů

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven)

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) STANOVY České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) Úvod Oficiální zkrácený název mezinárodní nevládní organizace používaný v ČR: Mezinárodni sdružení hudebních knihoven. Úplný

Více

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu O P R O J E K T U O PROJEKTU 1. Shrnutí projektu Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického

Více

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXIX.

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Strategie rozvoje statutárního města Děčína v letech Tvorba vize, cílů, opatření, aktivit

Strategie rozvoje statutárního města Děčína v letech Tvorba vize, cílů, opatření, aktivit Strategie rozvoje statutárního města Děčína v letech 2014 2020 Tvorba vize, cílů, opatření, aktivit Vize Vize - bude formulován žádoucí budoucí stav (ve střednědobém až dlouhodobém horizontu), kterého

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance)

Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance) Konference Nekonfliktně k hlubinnému úložišti 25. - 26. Listopad 2009, Praha Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance) WP5 Hodnocení, testování a aplikace moderních přístupů k dialogu a participaci veřejnosti

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Aktivity programového výboru 7RP Doprava

Aktivity programového výboru 7RP Doprava Aktivity programového výboru 7RP Doprava Ing. Václav Fencl,CSc. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Úvod Rozhodnutím Rady ze dne 19.12.2006 byl zahájen specifický program Spolupráce (COOPERATON) v 7. rámcovém

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

Územní agenda EU, Zásady urbánní politiky, aktualizace PÚR ČR Liberec, 11. listopadu RNDr. Kateřina Lauermannová

Územní agenda EU, Zásady urbánní politiky, aktualizace PÚR ČR Liberec, 11. listopadu RNDr. Kateřina Lauermannová Územní agenda EU, Zásady urbánní politiky, aktualizace PÚR ČR 2008 Liberec, 11. listopadu 2011 Porada ÚP, OÚPSŘ KÚ LK RNDr. Kateřina Lauermannová AUÚP_05/2011 1 Územní agenda EU 2020 Dokument K inteligentní

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska Článek I Základní ustanovení 1. Místní akční skupina Opavsko z.s. (dále jen MAS Opavsko ) jako zpracovatel

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Služby Technologického centra AV ČR pro podporu projektů VaV Táňa Perglová CZELO, Technologické centrum AV ČR Projekty NICER a CZELO Projekty Technologického centra AV ČR, financované z z programu EUPRO

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 République Hellénique Hellenic Republic 16CEMAT(2014)6Fin Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 REZOLUCE Č. 2 O PŘÍNOSU CEMAT

Více

Dopady Brexitu a reforma EU

Dopady Brexitu a reforma EU 14. 7. 2016 Dopady Brexitu a reforma EU Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti Úřad vlády ČR Vývoj po britském referendu 51,9 % leave x 48,1 % remain Den poté - D. Cameron oznámil, že odstoupí

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961, ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

DEFINICE USPOŘÁDÁNÍ A ROLE RADY ODBORNÍKŮ Z PRAXE A ODBORNÉ RADY PRO PROJEKT CP NRP

DEFINICE USPOŘÁDÁNÍ A ROLE RADY ODBORNÍKŮ Z PRAXE A ODBORNÉ RADY PRO PROJEKT CP NRP DEFINICE USPOŘÁDÁNÍ A ROLE RADY ODBORNÍKŮ Z PRAXE A ODBORNÉ RADY PRO PROJEKT CP NRP VYDAL: CENTRUM PODPORY, O. P. S., dceřiná společnost NADACE SIRIUS V PRAZE DNE: 5. 9. 2013 1. OBSAH 2. POUŽITÉ ZKRATKY

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU Strukturáln lní fondy a Fond Soudržnosti EU Struktura kursu Legislativní a institucionáln lní rámec SF a CF Agenda 1999 2006 a její plnění v ČR Programové období 2007-2013 Doporučen ená literatura Wokoun

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Operačního programu / Programu rozvoje venkova (dále OP / PRV ) ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Operačního programu / Programu rozvoje venkova (dále OP / PRV ) ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Operačního programu / Programu rozvoje venkova (dále OP / PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru OP /

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků KOMISE EU STRUKTURA EK Komplikovaná administrativní struktura: Předseda Kolegium komisařů nejužší okruh Kabinety osobní administrativní servis

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.02.2016 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více