Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013"

Transkript

1 Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok Identifikační údaje o poskytovateli sociálních služeb 1.1 Název: 1.2 Adresa: Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 851/36 Brno-střed, Zábrdovice 62 Brno Právní forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 1.4 IČ: Kontakty: web fax telefon Číslo účtu: /68 Volksbank CZ, a.s. 1.7 Seznam osob jednajících jménem organizace Jméno osoby Funkce Adresát rozhodnutí o poskytnutí dotace Bc. Pavel Novák předseda sdružení Ano 1.8 Informace o registraci Číslo registrace: II/s-OS/ /94-R Datum registrace stanov: Datum poslední změny stanov: Placení zaměstnanci Celkový počet: 14 Přepočtený počet: 93,8 1.1 Charakteristika organizace Sdružení Podané ruce, o.s. poskytuje od r.1994 sociální a zdravotnické služby v oblasti návykového chování,dále sociální služby mladistvým a mladým lidem,ohroženým soc.vyloučením a nepříznivým sociálním vývojem a soc.služby směřované k národnostním a etnickým menšinám.činnosti v rámci SPO: 1/aktivní vyhledávání zejména dětí,kt. vedou problematický životní styl spojený s užíváním návyk.látek a ohrožují tak svoje soc.zrání a obč.soužití.v rámci NZDM záškoláctví,herny,konflikt minorita/majorita,brzké sexuální vztahy mravní výchova a zahálčivý způsob života obecně.aktivní vyhledávání probíhá v přirozeném prostředí(parky,street,veřejné podniky,školy).postup práce: od navázání kontaktu,postupů minimalizace zdravotních,psychických a sociálních škod,přes motivační práci,k propojení na další služby,kde je možné pracovat intenzivnější formou (poradenství,psychoterapie,rodinná terapie). 2/ Pomoc rodičům při řešení vých. nebo jiných problémů souv.s péčí o dítě:poradenská práce,rodinné konzultace a terapie(vhodné posouzení problémuobl.konfliktu,zmatku nebo deficitu),ohraničení problému z hlediska souvislostí Žádost podána :17:8 1/12

2 socializace dětí.práce s rodinou pak může probíhat různými formami:od konzultací s rodiči,doporučení ke specializovaným formám péče(problémy v oblasti poruch duš.zdraví),indiv.práce s rod.příslušníkem.v programech práce s mladistvými v konfliktu se zákonem se soustřeďujeme na udržení vzájemného kontaktu členů rodiny,kt. ocení v budoucnosti. 3/Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení vých., soc.a jiných problémů souv.s péčí o dítě a jeho výchovou: ve školách pro žáky,rodiče i pedagogy.s těmito programy je spojena i možnost indiv.konzultací konkrétních problémů s pedagogy,či jinými vychovávajícími osobami.pro děti pořádáme i zážitkové akce mimo školu,kt. jsou pro ně zdrojem sebepoznání,modelují atraktivní životní styl,kt. snižuje rizika nežádoucího sociálního vývoje Projekty realizované v roce 211 a 212: Kontaktní centrum Vídeňská v Brně,Terénní programy Brno (vč.webové poradny EXTC.cz),Drogové služby ve vězení-péče o uživatele drog ve vězení v Brně, Kuřimi, Břeclavi a Znojmě,DPS Elysiumprogram metadonové substituce,doléčovací centrum Jamtana-program následné péče a chráněné bydlení,at ordinace,centrum prevence - programy primární drogové prevence, sociální poradenství,eikón sociálně terapeutická dílna (výroba ikon),poradenské centrum Pasáž - sociální poradenství v oblasti začleňování na trh práce a problémy s bydlením,přechodové byty Pasážchráněné bydlení,víceúčelová drogová služba na Blanensku,NZDM Blansko,Kontaktní centrum Netopeer ve Znojmě,Drogová služba Vyškov,Projekt Case management-usnadnit sociální integraci lidí,kteří se dlouhodobě potýkali se závislostí na návykových látkách, zvýšit kvalitu jejich života a zároveň představit metodu případové sociální práce odb.veřejnosti vč.vypracování její metodiky zaměřené na oblast závislostí,projekt První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny realizace komplexu specializovaných služeb poskytovaných osobám,kt. jsou ohroženy návykovým chováním a závislostí v oblasti patologického hráčství,kontaktní centrum v Olomouci,Ambulance adiktologie,terénní programy Olomouc terénní programy pro uživatele drog v Olomouci,Šternberku, Litovli a Uničově,Terénní programy Olomouc pro děti a mládež,práce s klienty v konfliktu se zákonem v Olomouci,NZDM KudyKam v Olomouci projekt ROMANODROM,Kontaktní centrum Prostějov,NZDM Prostějov,Kontaktní centrum Charáč v Uherském Hradišti,Terapeutická komunita Podcestný Mlýn v JČK.Financování projektů viz přiložená výroční zpráva za r Další projekty připravované pro rok 213: Pokračujeme ve stejných projektech jako v letech 211 a Souhrn požadavků o dotaci ze státního rozpočtu pro rok Seznam projektů, na které je požadovaná dotace Název projektu Náklady (Kč) Požadavek na dotaci (Kč) Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami: aplikace kolaborativního přístupu 3. Spolufinancování z krajských a obecních rozpočtů Příslib finanční spoluúčasti Celkem: 45 Rok Celkové náklady projektů Přislíbeno kraji Přislíbeno obcemi Celkem přislíbeno Podíl financí z krajů/obcí Kč 15 Kč Kč 15 Kč 23 % Žádost podána :17:8 2/12

3 4. Kopie dokumentů o organizaci Typ přílohy stanovy pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí příslib finanční spoluúčasti stanovy Název souboru SPR Stanovy pdf SPR Reg SPO pdf JMK vyjadreni.pdf SPR VZ 211.pdf Datum vložení Informace o podání žádosti 5.1 Datum a čas podání žádosti: :17:8 Čestné prohlášení: 5.2 Žádost podal(a): Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a rozpočtu územního samosprávného celku. Bc. Pavel Novák, předseda sdružení 6. Požadavky na dotaci jednotlivých projektů Žádost podána :17:8 3/12

4 Projekt: Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami: aplikace kolaborativního přístupu Informace o projektu Název projektu: Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami: aplikace kolaborativního přístupu Dotační oblast: III. Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření Popis projektu a jeho potřebnost: Záměr a cíle: Záměrem projektu je pilotní ověření nového způsobu práce s rodinami, v nichž dochází k užívání nelegálních drog. Pracovníci Sdružení Podané ruce, o.s. (dále jen SPR) za podpory brněnských organizací pracujících s rodinami a zahraničních odborníků, zahájí spolupráci s rodinami s dětmi, ve kterých se vyskytl problém s užíváním nelegálních drog. Cílem bude koordinace procesů, které členům rodiny pomohou řešit aktuální situaci a předcházet dalším problémům v budoucnu. Kromě konzultací a intervencí vedených jak v prostorách SPR, tak v rodinách, budou součástí projektu setkání týmu s českými partnery a supervize vedená zahraničními odborníky. Do spolupráce s rodinami budou pracovníci zapojovat i širší síť především odborníky, se kterými je rodina v kontaktu anebo kteří by mohli být rodině ku prospěchu. Inovativnost projektu: Pracovníci budou využívat současných přístupů v práci s rodinami, zejména tzv. kolaborativní praxe a reflektujícího procesu. Tyto přístupy jsou v ČR novinkou. Navazují na tradice rodinné terapie, systemické praxe a s pomocí současných myšlenek sociálního konstrukcionismu, dialogismu a postmoderní filozofie je dále rozšiřují. Jejich společnými jmenovateli jsou: pro-aktivní přístup spolupracující postoj zaměření na silné stránky všech členů rodinného systému důraz na hlas a příběh každého člena reflektující a dialogický způsob vedení konzultací vstřícný a povzbuzující způsob komunikace Způsob práce využívající tyto principy se v současné době velice rychle šíří po celém světě a ovlivňuje různé oblasti práce s lidmi. Zkušenosti s praxí s rodinami shrnuje například William Madsen ve své knize Collaborative Therapy with Multi-Stressed Families: Myšlenky a praxe popisované zde a v podobných článcích a knihách vyvolaly značné nadšení. Rodiny na více respektující a vstřícnější způsoby komunikace slyší a mnoho organizací zjišťuje, že služby založené na spolupracujícím postoji jsou jak efektivní, tak i rentabilní. (Madsen, 27:12). Odůvodnění potřebnosti: Oblast drogových služeb se primárně soustředí na jednotlivce - uživatele drog, často však zůstává opomíjen rodinný kontext, který je pro začátek, rozvoj i ukončování užívání drog naprosto zásadní. Rodinní příslušníci a blízcí uživatele drog jsou často ti, kteří poprvé kontaktují odborníky, když se problém začne pro ně stávat nesnesitelným. Potřebují podporu pro sebe, pro děti žijící v rodině, ale především chtějí pomoci člověku, který se pod vlivem užívání drog změnil k nepoznání a rodinné vztahy tím velmi trpí. Důsledky těchto situací bývají dalekosáhlé: rozpad rodinných vztahů, dlouhodobá traumata, poškození tělesného i duševního zdraví, chudoba, sociální izolace. Ačkoliv v SPR jsou programy, které pracují s rodiči uživatelů drog nebo jinými rodinnými příslušníky, málokdy se pracovník setkává s celou rodinou včetně uživatele drog zároveň. Někdy práce probíhá odděleně, někdy pracovníci různých programů ani neví, že pracují s členy jedné rodiny. Tato praxe může přinášet krátkodobé změny, ale ke komplexnímu a dlouhodobému řešení nenapomáhá. Práci s celými rodinami navíc není možné zařadit do běžné nabídky registrovaných služeb, protože jde o kombinaci terénní a ambulantní práce (často je zapotřebí, aby konzultace probíhaly přímo v rodinách) a jde o práci na rozhraní terapeutické a případové práce s celým rodinným systémem. Práce s celými rodinami se však v zahraničí ukazuje jako velice efektivní a účelná, především v případech, kdy rodina řeší více problémů najednou. Mgr. Pavel Nepustil, koordinátor projektu, Žádost podána :17:8 4/12

5 strávil za podpory Fulbrightovy nadace 4 měsíce v Houston Galveston Institute (USA), kde se detailně seznamoval s tzv. kolaborativní praxí (collaborative practices). Ta vychází z tradic rodinné terapie a jejím základem je ne-hierarchické a dialogické zapojení členů tzv. problémového systému. Ačkoliv v ČR byl tento přístup už představen, o jeho zavedení do přímé práce s rodinami se zatím nikdo nepokusil. Specifika cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, ve kterých dochází k užívání nelegálních drog a minimálně jeden člen rodiny nebo zástupce širší sítě vnímá tuto situaci jako problém. Ve shodě s Madsenem (28) chápeme rodinu v širokém slova smyslu jako důležité osoby, které mohou sloužit jako podpůrný zdroj nebo podpůrné společenství v životě člověka (Madsen, 28:4). Může to být úzký rodinný kruh, rozšířená rodina, ale také přátelé, sousedi a další důležité osoby v síti daného člověka. Pro účely tohoto projektu se však bude jednat o rodiny zahrnující minimálně jednoho člena mladšího 18 let. Není podstatné, který člen rodiny drogy užívá, ani který člen rodiny na užívání drog upozorňuje. Práce může začít i pouze s jedním členem rodiny, nicméně snahou je, aby pracovníci spolupracovali s celou rodinou. Nelegálními drogami myslíme látky, jejichž držení může být trestným činem. Údaje o počtu klientů projektu Předpokládaný počet klientů: 3 Poznámka k počtu klientů: Vzhledem k tomu, že jde o pilotní ověření způsobu práce, bude kromě přímé práce kladen velký důraz na vzdělávání, přípravu, reflexe, supervizi a navazování spolupráce s institucemi. Předpokládáme zapojení přibližně 1 rodin v průběhu jednoho roku a odhadujeme, že aktivně budou do spolupráce zapojeni průměrně tři členové každé rodiny Seznam cílů aktivit projektu Cíl: Ověření kolaborativní praxe při práci s cílovou skupinou Popis: Inovativní způsob práce - kolaborativní praxe - bude ověřována pomocí přímé práce s rodinami splňujícícmi kritéria cílové skupiny a následných reflexí a hodnocení v rámci konzultantů a v rámci týmu ve spolupráci s partnery projektu. Zároveň bude prováděna evaluace externím odborníkem. Cíl: Rozšíření povědomí o kolaborativním způsobu práce s rodinami mezi odborníky Popis: Pracovníci projektu budou rozšiřovat povědomí o kolaborativní praxi prostřednictvím konferencí (min. 1), workshopů/seminářů (min.1), celoorganizačních porad, besed se zástupci institucí pracujících s rodinami, ové komunikace a informací na webu. Cíl: Zavedení kolaborativní praxe do práce s cílovou skupinou Popis: Ze všech aktivit projektu budou pořizovány poznámky a záznamy, které budou zapracovány do příslušných metodik a stanou se tak součástí služeb poskytovaných cílové skupině Cíl: Zdokonalení pracovníků projektu v kolaborativní praxi při práci s cílovou skupinou Popis: Prostřednictvím vzájemného učení na základě společných konzultací, supervizí se zahraničními lektory se budou pracovníci projektu zdokonalovat v zaváděné metodě - kolaborativní praxi Typy aktivit projektu Typ: přednáška Počet účastníků: 1 Popis: Prezentace kolaborativní praxe na odborných konferencích a seminářích; v průběhu roku 213 budou pracovníci SPR prezentovat zavádění způsobů práce min. na dvou odborných fórech v rozsahu 1 workshopu (9 min.) a 1 prezentace (3 min.). Do této aktivity také patří jejich příprava v rozsahu přibližně 1 hodin u každé. Typ: vzdělávací aktivity Počet účastníků: 4 Popis: Supervize vedená zahraničním odborníkem; pracovníci projektu se účastní 1-denního supervizního semináře vedeného zahraničním lektorem, který má zkušenost s kolaborativní praxí; sdílejí svoje zkušenosti a získávají potřebné dovednosti pro další rozvoj metody. Uskuteční se dvakrát během roku 213. Typ: psychosociální aktivity Počet účastníků: 5 Popis: Konzultace se dvěma a více členy jedné rodiny za účasti dvou pracovníků (buď ze SPR nebo v kombinaci 1 pracovník SPR + 1 pracovník z jiné organizace) v délce přibližně 9 minut, přičemž jeden z pracovníků facilituje rozhovor a druhý je v tzv. reflektující pozici (vstupuje na vyzvání a nabízí svoji reflexi dosavadního průběhu konzultace); průměrně se uskuteční minimálně 1 konzultace za týden Typ: konzultační/informační činnost Počet účastníků: 5 Popis: Hodnocení konzultací v rámci týmu; pracovníci se setkávají v rozšířeném týmu společně s kolegy Žádost podána :17:8 5/12

6 ze SPR a partnery z jiných organizacích pracujících s rodinami; sdělují svoje dosavadní postřehy ze zavádění metody, diskutují identifikovaná témata; vzniká zápis, který ja podkladem pro metodiku. Schůzka se koná jednou měsíčně. Typ: jiné Počet účastníků: 2 Popis: Hodnocení konzultace mezi pracovníky; pracovníci si sdělují zpětnou vazbu k průběhu konzultace, dělají si poznámky, které jsou podkladem pro zpracování návrhu metodiky práce s rodinami. Následuje po každé konzultaci. Typ: beseda, workshop, diskusní skupina Počet účastníků: 5 Popis: Setkání s institucemi v oblasti péče o rodinu; pracovníci projektu iniciují setkání s institucemi, které se věnují péči o rodinu a ohrožené děti, informují je o zavádění kolaborativní praxe a sdělují konkrétní postřehy v průběhu; nabízejí spolupráci v rámci společných případů nebo potenciálně společných případů. Uskuteční se minimálně dvakrát za rok 213. Typ: pilotní ověření nové metody Počet účastníků: 1 Popis: Evaluace projektu; evaluátor kombinuje přímou účast na aktivitách projektu se samostatnou analytickou a tvůrčí činností; má přístup na všechny aktivity projektu, přičemž celková doba jeho práce nepřesáhne 15 hodin. Typ: zavádění nových metod do praxe Počet účastníků: 1 Popis: Koordinace projektu; koordinátor projektu organizuje, připravuje a koodinuje jednotlivé aktivity tak, aby byla co nejvíce zvýšena pravděpodobnost, že bude kolaborativní praxe zavedena jako běžná součást služeb; jedná se o komunikaci, korespondenci, telefonická a osobní jednání v rozsahu 6 hodin týdně pro koordinátora Zapracování výstupů pilotního ověření do metodik. Pracovníci projektu ve spolupráci s vedoucím Kontaktního centra Vídeňská a vedoucím Poradenského centra Pasáž zapracovávají výstupy jednotlivých aktivit projektu do metodik, aby mohly být zavedeny jako standardní součást práce. Jde o samostatnou práci v přibližně v rozsahu 3 hodin týdně pro každého pracovníka projektu Propagace aktivit projektu Forma propagace Periodicita web ročně 2 ročně 2 konference ročně 1 osobně měsíčně 1 jiné ročně 1 Počet Souhrn míst a termínů realizace projektu Poř. č. 1 Popis formy propagace seminář (workshop) Obec Ulice Náklady za užívání (Kč/rok) Náklady na energie (Kč/rok) Brno Vídeňská 225/ Místa a termíny realizace projektu Poř. č.: 1 Adresa: Vídeňská 225/3, Brno-střed, Štýřice, 639 Brno 39 Popis místa: V jednopatrové budově jsou umístěny 4 centra SPR. Projekt bude provozován v Poradenském centru Pasáž v prvním patře, kde jsou dvě konzultační místnosti a jedna kancelář pro pracovníky. Forma užívaní prostor: nájemní Velikost prostoru (m²): 8 Typ vlastníka: právnická osoba Název vlastníka: Řád Milosrdných Náklady na užívání (Kč/rok): 6 bratří Náklady na energie (Kč/rok): 22 Specifika nákladů na energie: Voda, elektrická energie, plyn Termíny aktivit v pracovní dny Měsíc Týden Den Název Žádost podána :17:8 6/12

7 6.2 Personální zajištění projektu Pracovní smlouvy Poř. č Termíny aktivit v pracovní dny Měsíc Jméno a příjmení Funkce Úvazek Počet měsíců Mzda za rok (Kč) Požadovaná dotace (Kč) koordinátor a Pavel Nepustil, konzultant Tomáš Nevrkla konzultant, Magda Frišaufová konzultant, Martina Kučerová účetní, Další informace: Týden Den každý každý úterý každý každý úterý každý každý středa Název Hodnocení konzultací mezi pracovníky Konzultace s rodinami Koordinace projektu každý každý čtvrtek Evaluace každý první středa Hodnocení v týmu Termíny mimořádných/jednorázových aktivit Měsíc červen září prosinec Název konference beseda seminář Celkem: Poř. č.: 1 Jméno a příjmení: Pavel Nepustil Funkce: koordinátor a konzultant Počet let započítané praxe: 1 Vzdělání: VŠ v mag. stud. Platová třída: 13 Mimotarifní složky (Kč): Pracovní náplň: - zajišťuje plynulou koordinaci aktivit projektu - zodpovídá za naplnění cílů projektu - finalizuje všechny výstupy projektu - poskytuje podporu členům týmu - zajišťuje organizaci všech aktivit projektu - vede konzultace s rodinami a zapojuje se do následného hodnocení - aktivně se účastní hopdnotících setkání a týmových porad - podílí se na evaluaci projektu Poř. č.: 2 Jméno a příjmení: Tomáš Nevrkla Funkce: konzultant Počet let započítané praxe: 19 Vzdělání: střední s maturitou Platová třída: 1 Mimotarifní složky (Kč): 982 Pracovní náplň: - vede konzultace s rodinami a zapojuje se do následného hodnocení - aktivně se účastní hodnotících setkání a týmových porad - podílí se na evaluaci projektu Poř. č.: 3 Jméno a příjmení: Magda Frišaufová Funkce: konzultant Počet let započítané praxe: 6 Vzdělání: VŠ v mag. stud. Platová třída: 13 Mimotarifní složky (Kč): 1 38 Pracovní náplň: - vede konzultace s rodinami a zapojuje se do následného hodnocení - aktivně Žádost podána :17:8 7/12

8 Další informace: se účastní hodnotících setkání a týmových porad - podílí se na evaluaci projektu Poř. č.: 4 Jméno a příjmení: Martina Kučerová Funkce: účetní Počet let započítané praxe: 18 Vzdělání: střední s maturitou Platová třída: 1 Mimotarifní složky (Kč): 167 Pracovní náplň: účetní projektu Poř. č. Dohody o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce/sjednaná práce Rozsah (hod) Odměna za rok (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Dohody o provedení práce Poř. č Jméno a příjmení Funkce/sjednaná práce Rozsah (hod) Celkem: Odměna za rok (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Vybraný evaluátor evaluace projektu Externí odborník 1 konzultační činnost Externí odborník 2 konzultační činnost Další informace: Celkem: 62 Poř. č.: 1 Jméno a příjmení: Vybraný evaluátor Funkce/sjednaná práce: evaluace projektu Odměna (Kč za hod.): 2 Pracovní náplň: - vytvoření konceptuálního a teoretického rámce evaluace - sběr dat v rámci aktivit projektu - analýza dat - sepsání evaluační zprávy Poř. č.: 2 Jméno a příjmení: Externí odborník 1 Funkce/sjednaná práce: konzultační činnost Odměna (Kč za hod.): 2 Pracovní náplň: - konzultace pracovnímu týmu - společné konzultace s rodinami Poř. č.: 3 Jméno a příjmení: Externí odborník 2 Funkce/sjednaná práce: konzultační činnost Odměna (Kč za hod.): 2 Pracovní náplň: - konzultace pracovnímu týmu - společné konzultace s rodinami Dobrovolníci Počet dobrovolníků: Informace o pracovním týmu Vzdělávání pracovního týmu: Název školení Školitel Předpokládaný počet účastníků Práce s rodinami: kolaborativní a Charles Waldergrave 5 Otevřený dialog v práci s rodinami Jaakko Seikkula 5 Popis fungování pracovního týmu: Základní pracovní tým je tříčlenný, pravidelně se setkává jednou měsíčně, je však v kontaktu v průběhu celého týdne prostřednictvím ů, telefonátů a společných konzultací s rodinami. Hladký průběh komunikace a návaznost aktivit zajišťuje koordinátor. Žádost podána :17:8 8/12

9 5.2.6 Realizátor projektu (řešitel) Jméno: Mgr. Pavel Nepustil, DiS. Funkce: koordinátor projektu Dosažené vzdělání: VŠ v mag. stud. programu Odborná způsobilost: Vzdělání 9/26 (předpokládané ukončení 2/213), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno: Sociální psychologie (doktorský studijní program) 9/21 6/26, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno: Psychologie (Mgr.) 9/1999 6/21, Vyšší odborná škola sociální, Prachatice: Sociální práce (DiS.) Zaměstnání 9/27 dosud, Sdružení Podané ruce, o.s., Poradenské centrum Pasáž vedoucí centra, případový pracovník 2/21 2/211, Sdružení Podané ruce, o.s., Kontaktní centrum Vídeňská vedoucí centra, psycholog 8/23 8/27, Sdružení Podané ruce, o.s., Drogové služby ve vězení sociální pracovník, psycholog Výcviky a kurzy 14/6/28 2/6/28, Playa del Carmen, Mexico ISI (letní škola spolupracujícího přístupu v terapii) 1/23 1/27, ISZ, Praha Umění terapie (komplexní 75-ti hodinový psychoterapeutický výcvik) Odborné stáže a studijní pobyty 5/28 9/28, Houston Galveston Institute, Houston, USA (Fulbright-Masaryk scholarship) Vystoupení na konferencích 12/6/21 22/6/21, Mexiko cyklus přednášek a workshopů na téma Postmodernismus a závislost : 2/3/21 21/3/21, Brno VII. celostátní konference ČASP: Dlouhodobé užívání nelegálních drog z perspektivy současné sociální psychologie (přednáška) 31/5/29 4/6/29, Měřín AT konference: Bez léčby to jde (přednáška) Lektorská činnost Jaro 211 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno Psychoterapeutické praktikum: postmoderní perspektiva Publikační činnost Nepustil, P. (211). Identita sypaná pervitinem. Psychologie Dnes, 9/17, s Nepustil, P. (211). Případové vedení / case management ve světle postmoderního kolaborativního přístupu. Sociální práce / Sociálna práca, 1/11, s Nepustil, P. (29). Jde to i bez léčby: Proces transformace identity po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu. Adiktologie, 9 Suppl., Andersonová, H. (29). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. (překlad: Pavel Nepustil). Brno: NC Publishing. Typ přílohy Organizační struktura organizační struktura 6.3 Náklady Název souboru Organizační struktura.doc Datum vložení Žádost podána :17:8 9/12

10 Číslo Nákladová položka Náklady na rok 212 (v Kč) Dotace MPSV na rok 212 (v Kč) Náklady na rok 213 (v Kč) Požadavek na dotaci na rok 213 (v Kč) Celkem Z toho na nepřímé náklady 1 Provozní náklady celkem Materiálové náklady Potraviny Kancelářské potřeby Vybavení (DDHM do 4 tis Kč) Pohonné hmoty Jiné materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady Energie Elektřina Plyn Vodné a stočné Jiné energie Opravy a udržování Opravy a udržování budov Opravy a udržování aut Jiné opravy a udržování Cestovné Cestovné zaměstnanců Cestovné uživatelů Ostatní služby Telefony Poštovné Ostatní spoje Nájemné Právní a ekonomické služby Školení a kurzy Pořízení DNM do 6 tis. Kč Jiné služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Hrubé mzdy OON na DPČ OON na DPP Odvody na sociální a 2.2 zdravotní pojištění Pojistné ke mzdám Žádost podána :17:8 1/12

11 Číslo Nákladová položka Náklady na rok 212 (v Kč) Dotace MPSV na rok 212 (v Kč) Náklady na rok 213 (v Kč) Požadavek na dotaci na rok 213 (v Kč) Celkem Z toho na nepřímé náklady Pojistné k DPČ Ostatní pojistné 2.3 Ostatní sociální náklady Celkem Komentáře k nákladovým položkám Číslo Položka Komentář Kancelářské potřeby Poměrná část celkových nákladů kancelářských potřeb: papíry pro tisk a kopírování, tonery a cartrige, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, pořadače, lepidla, svorky do sešívačky aj. drobné potřeby pro projekt Vybavení (DDHM do 4 tis. Kč) 5 konzultačních křesel, průtokový ohřívač vody, rychlovarná konvice, konvice na vodu, hrnky, skartovačka a další vybavení pro účely projektu Pohonné hmoty Podíl ekonomicko-správního oddělení Elektřina Podíl Poradenského centra Pasáž pro účely projektu Plyn Podíl z Poradenského centra Pasáž pro účely projektu Vodné a stočné Podíl z Poradenského centra Pasáž pro účely projektu Jiné energie Jiné - poměrná část celkových nákladů na páru dle 212, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Opravy a udržování budov Úprava prostor pro konzultace s klienty - oprava podlahy, oken + další opravy dle aktuálních potřeb projektu Cestovné zaměstnanců Cesty do rodin, na konferenci a semináře Telefony Poštovné Poměrná část celkových nákladů za telefonní poplatky: pevná linka s internetem, poradenský mobilní telefon. Poměrná část celkových nákladů za poštovné: komunikace s klienty Nájemné Podíl z Poradenského centra Pasáž pro účely projektu Právní a ekonomické služby Školení a kurzy Jiné služby Poměrná část celkových nákladů právní a ekonomického poradenství. 2x účast celého týmu na supervizním semináři se zahraničním odborníkem se zkušenostmi se spolupracujícím přístupem v práci s rodinami. Poměrná část celkových nákladů na služby: tisk letáků,vizitek a graf.práce, laminování, výroba klíčů, odvoz odpadu, revize hasicích přístrojů, ostraha objektu, předplatné, kopírování,inzerce, přezutí pneu, mytí auta, propagace - osvěta, BOZP a PO, webové služby, IT služby, vstupné, služby klientům, přepravné aj. služby dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení. 2.3 Ostatní sociální náklady Zákonné odvody - pojištění zaměstnavatele 6.4 Příjmy Žádost podána :17:8 11/12

12 Číslo Nákladová položka Příjmy za rok 211 (v Kč) Příjmy za rok 212 (v Kč) Příjmy za rok 213 (v Kč) 1 MPSV 45 2 MŠMT 3 MZ 4 MV 5 Ostatní resorty státní správy 6 Mezirezortní rady vlády 7 Úřady práce 8 Magistrát, obec 9 Kraj Fondy zdrav. pojišťoven 11 Nadace zahraniční i tuzemské 12 Sbírky 13 Sponzorské dary 14 Příjmy od uživatelů 15 Prostředky ze strukturálních 16 Jiné Celkem Upřesnění příjmových položek Vyjádření kraje/obce k návaznosti služeb uvedených v projektu na služby v regionu Typ přílohy vyjádření obce/kraje k projektu vyjádření obce/kraje k projektu vyjádření obce/kraje k projektu vyjádření obce/kraje k projektu vyjádření obce/kraje k projektu Název souboru JMK vyjadreni.pdf JMK strednedoby plan.pdf IQRS vyjadreni spoluprace.pdf Houston Galveston Institute.docx Klokanek spoluprace.pdf Datum vložení Žádost podána :17:8 12/12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 15 č. P/215/31 1. Adresát žádosti: Zlínský 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220 Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 15 č. P/215/22 1. Adresát žádosti: MPSV 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0108/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok)

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok) MĚSTO HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. X / 2014 Příloha č. 3 Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor sociální péče a zdravotnictví oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2011 A) Obecná část

Více

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky)

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) obecná část Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Název dotačního

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č..

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č.. Příloha č. 3 Účel dotace: Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č.. 1. Adresát žádosti: 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č. A/2016/1

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č. A/2016/1 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č. A/2016/1 Žádost se podává pouze v rozsahu základních činností a v souladu se Základní sítí

Více

Část C1 - Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech

Část C1 - Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Název projektu: Organizace: Kód projektu: Část C1 - Rozpočet projektu na rok 216 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Rozpočet projektu na rok 216

Více

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2005

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2005 Vyúčtování neinvestiční poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2005 Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2005 je možné používat do 31. prosince 2005 a k tomuto datu je

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

FORMULÁŘ 1 Žádost o poskytnutí dotace

FORMULÁŘ 1 Žádost o poskytnutí dotace FORMULÁŘ 1 Žádost o poskytnutí dotace rok: Dotační/příspěvkový program: Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast Oblast podpory: Poskytování sociálních služeb Přesný název poskytovatele (žadatele):*

Více

FORMULÁŘ A Žádost o poskytnutí příspěvku v oblasti podpory C)

FORMULÁŘ A Žádost o poskytnutí příspěvku v oblasti podpory C) FORMULÁŘ A Žádost o poskytnutí příspěvku v oblasti podpory C) Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální Dotační/příspěvkový program: začleňování pro rok 213 Přesný název poskytovatele

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0051/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2005

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2005 Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2005 Finanční od MPSV na rok 2005 je možné používat do 31. prosince 2005 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování. V souladu

Více

Kraj Podíl působnosti (%) Podíl požadavku na dotaci (%) Požadavek na dotaci (Kč) Účelu dotace bude dosaženo v období od:

Kraj Podíl působnosti (%) Podíl požadavku na dotaci (%) Požadavek na dotaci (Kč) Účelu dotace bude dosaženo v období od: Příloha č. 3b Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu Podpora vybraných sociálních služeb ČÁST B (jednotlivě za každou službu) dotaci sociální služby

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2013 - program A - zdravotnictví A) Obecná část

Více

ŽÁDOST O DOTACI KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace

ŽÁDOST O DOTACI KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace Údaje podatelny MÚ Kopřivnice: KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace Žadatel o dotaci (název subjektu), právní forma (typ organizace): Adresa žadatele (shodná

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 datum přijetí: registrační číslo: Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách program I. Identifikační údaje

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU Datum přijetí žádosti: Název / jméno žadatele (přesný název dle registrace, u fyzické osoby datum narození)

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SKUPINU A Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Meziříčí - oblast sociální

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 1. Identifikační údaje Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb Název žadatele Právní forma Zřizovatel

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-04-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy:

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy: SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana telefon: 296 153 222, fax: 296 153 264 METODICKÝ POKYN PRO PŘEDKLADATELE

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0153/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Obsah formuláře žádosti o dotaci: Část A souhrn podávaných

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace I. Údaje o žadateli POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ SLUŽBY V LRS CHVALY

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GZ-03-13 Typ služby AL Název projektu Cíl projektu Ambulance adiktologie Zlín Poskytování ambulantní léčby pro hazardní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0153/PP/2013/2014/2015 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2015 Realizace projektu (počet let): 1.1.2013-31.12.2018 (6

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-42-13 Typ služby AL, SL Název projektu Cíl projektu Terapeutické centrum Bratislavská Obecně je naším cílem podpora

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha MUDr. Ivana Kořínkov nková Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů MZČR, 24.11.2009, Praha OD KDY : 1999 Pilotní testovací začátky 2000 Počátky systémového rozvoje a tvorby základních

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e- mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrov olníků Občanské

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2014 - program A - zdravotnictví A) Obecná část

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č. j. 32 326/2010-25 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) 326 725 14 fokus@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-172/92-R

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Sociální pracovník jako case manager. Pavel Nepustil, Ph.D.

Sociální pracovník jako case manager. Pavel Nepustil, Ph.D. Sociální pracovník jako case manager Pavel Nepustil, Ph.D. Osnova 1. Vyjasnění pojmu case management 2. Současná situace v ČR a ve světě 3. Jednotlivé úkoly a role case managera 4. Podmínky pro case management

Více