Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013"

Transkript

1 Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok Identifikační údaje o poskytovateli sociálních služeb 1.1 Název: 1.2 Adresa: Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 851/36 Brno-střed, Zábrdovice 62 Brno Právní forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 1.4 IČ: Kontakty: web fax telefon Číslo účtu: /68 Volksbank CZ, a.s. 1.7 Seznam osob jednajících jménem organizace Jméno osoby Funkce Adresát rozhodnutí o poskytnutí dotace Bc. Pavel Novák předseda sdružení Ano 1.8 Informace o registraci Číslo registrace: II/s-OS/ /94-R Datum registrace stanov: Datum poslední změny stanov: Placení zaměstnanci Celkový počet: 14 Přepočtený počet: 93,8 1.1 Charakteristika organizace Sdružení Podané ruce, o.s. poskytuje od r.1994 sociální a zdravotnické služby v oblasti návykového chování,dále sociální služby mladistvým a mladým lidem,ohroženým soc.vyloučením a nepříznivým sociálním vývojem a soc.služby směřované k národnostním a etnickým menšinám.činnosti v rámci SPO: 1/aktivní vyhledávání zejména dětí,kt. vedou problematický životní styl spojený s užíváním návyk.látek a ohrožují tak svoje soc.zrání a obč.soužití.v rámci NZDM záškoláctví,herny,konflikt minorita/majorita,brzké sexuální vztahy mravní výchova a zahálčivý způsob života obecně.aktivní vyhledávání probíhá v přirozeném prostředí(parky,street,veřejné podniky,školy).postup práce: od navázání kontaktu,postupů minimalizace zdravotních,psychických a sociálních škod,přes motivační práci,k propojení na další služby,kde je možné pracovat intenzivnější formou (poradenství,psychoterapie,rodinná terapie). 2/ Pomoc rodičům při řešení vých. nebo jiných problémů souv.s péčí o dítě:poradenská práce,rodinné konzultace a terapie(vhodné posouzení problémuobl.konfliktu,zmatku nebo deficitu),ohraničení problému z hlediska souvislostí Žádost podána :17:8 1/12

2 socializace dětí.práce s rodinou pak může probíhat různými formami:od konzultací s rodiči,doporučení ke specializovaným formám péče(problémy v oblasti poruch duš.zdraví),indiv.práce s rod.příslušníkem.v programech práce s mladistvými v konfliktu se zákonem se soustřeďujeme na udržení vzájemného kontaktu členů rodiny,kt. ocení v budoucnosti. 3/Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení vých., soc.a jiných problémů souv.s péčí o dítě a jeho výchovou: ve školách pro žáky,rodiče i pedagogy.s těmito programy je spojena i možnost indiv.konzultací konkrétních problémů s pedagogy,či jinými vychovávajícími osobami.pro děti pořádáme i zážitkové akce mimo školu,kt. jsou pro ně zdrojem sebepoznání,modelují atraktivní životní styl,kt. snižuje rizika nežádoucího sociálního vývoje Projekty realizované v roce 211 a 212: Kontaktní centrum Vídeňská v Brně,Terénní programy Brno (vč.webové poradny EXTC.cz),Drogové služby ve vězení-péče o uživatele drog ve vězení v Brně, Kuřimi, Břeclavi a Znojmě,DPS Elysiumprogram metadonové substituce,doléčovací centrum Jamtana-program následné péče a chráněné bydlení,at ordinace,centrum prevence - programy primární drogové prevence, sociální poradenství,eikón sociálně terapeutická dílna (výroba ikon),poradenské centrum Pasáž - sociální poradenství v oblasti začleňování na trh práce a problémy s bydlením,přechodové byty Pasážchráněné bydlení,víceúčelová drogová služba na Blanensku,NZDM Blansko,Kontaktní centrum Netopeer ve Znojmě,Drogová služba Vyškov,Projekt Case management-usnadnit sociální integraci lidí,kteří se dlouhodobě potýkali se závislostí na návykových látkách, zvýšit kvalitu jejich života a zároveň představit metodu případové sociální práce odb.veřejnosti vč.vypracování její metodiky zaměřené na oblast závislostí,projekt První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny realizace komplexu specializovaných služeb poskytovaných osobám,kt. jsou ohroženy návykovým chováním a závislostí v oblasti patologického hráčství,kontaktní centrum v Olomouci,Ambulance adiktologie,terénní programy Olomouc terénní programy pro uživatele drog v Olomouci,Šternberku, Litovli a Uničově,Terénní programy Olomouc pro děti a mládež,práce s klienty v konfliktu se zákonem v Olomouci,NZDM KudyKam v Olomouci projekt ROMANODROM,Kontaktní centrum Prostějov,NZDM Prostějov,Kontaktní centrum Charáč v Uherském Hradišti,Terapeutická komunita Podcestný Mlýn v JČK.Financování projektů viz přiložená výroční zpráva za r Další projekty připravované pro rok 213: Pokračujeme ve stejných projektech jako v letech 211 a Souhrn požadavků o dotaci ze státního rozpočtu pro rok Seznam projektů, na které je požadovaná dotace Název projektu Náklady (Kč) Požadavek na dotaci (Kč) Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami: aplikace kolaborativního přístupu 3. Spolufinancování z krajských a obecních rozpočtů Příslib finanční spoluúčasti Celkem: 45 Rok Celkové náklady projektů Přislíbeno kraji Přislíbeno obcemi Celkem přislíbeno Podíl financí z krajů/obcí Kč 15 Kč Kč 15 Kč 23 % Žádost podána :17:8 2/12

3 4. Kopie dokumentů o organizaci Typ přílohy stanovy pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí příslib finanční spoluúčasti stanovy Název souboru SPR Stanovy pdf SPR Reg SPO pdf JMK vyjadreni.pdf SPR VZ 211.pdf Datum vložení Informace o podání žádosti 5.1 Datum a čas podání žádosti: :17:8 Čestné prohlášení: 5.2 Žádost podal(a): Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a rozpočtu územního samosprávného celku. Bc. Pavel Novák, předseda sdružení 6. Požadavky na dotaci jednotlivých projektů Žádost podána :17:8 3/12

4 Projekt: Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami: aplikace kolaborativního přístupu Informace o projektu Název projektu: Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami: aplikace kolaborativního přístupu Dotační oblast: III. Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření Popis projektu a jeho potřebnost: Záměr a cíle: Záměrem projektu je pilotní ověření nového způsobu práce s rodinami, v nichž dochází k užívání nelegálních drog. Pracovníci Sdružení Podané ruce, o.s. (dále jen SPR) za podpory brněnských organizací pracujících s rodinami a zahraničních odborníků, zahájí spolupráci s rodinami s dětmi, ve kterých se vyskytl problém s užíváním nelegálních drog. Cílem bude koordinace procesů, které členům rodiny pomohou řešit aktuální situaci a předcházet dalším problémům v budoucnu. Kromě konzultací a intervencí vedených jak v prostorách SPR, tak v rodinách, budou součástí projektu setkání týmu s českými partnery a supervize vedená zahraničními odborníky. Do spolupráce s rodinami budou pracovníci zapojovat i širší síť především odborníky, se kterými je rodina v kontaktu anebo kteří by mohli být rodině ku prospěchu. Inovativnost projektu: Pracovníci budou využívat současných přístupů v práci s rodinami, zejména tzv. kolaborativní praxe a reflektujícího procesu. Tyto přístupy jsou v ČR novinkou. Navazují na tradice rodinné terapie, systemické praxe a s pomocí současných myšlenek sociálního konstrukcionismu, dialogismu a postmoderní filozofie je dále rozšiřují. Jejich společnými jmenovateli jsou: pro-aktivní přístup spolupracující postoj zaměření na silné stránky všech členů rodinného systému důraz na hlas a příběh každého člena reflektující a dialogický způsob vedení konzultací vstřícný a povzbuzující způsob komunikace Způsob práce využívající tyto principy se v současné době velice rychle šíří po celém světě a ovlivňuje různé oblasti práce s lidmi. Zkušenosti s praxí s rodinami shrnuje například William Madsen ve své knize Collaborative Therapy with Multi-Stressed Families: Myšlenky a praxe popisované zde a v podobných článcích a knihách vyvolaly značné nadšení. Rodiny na více respektující a vstřícnější způsoby komunikace slyší a mnoho organizací zjišťuje, že služby založené na spolupracujícím postoji jsou jak efektivní, tak i rentabilní. (Madsen, 27:12). Odůvodnění potřebnosti: Oblast drogových služeb se primárně soustředí na jednotlivce - uživatele drog, často však zůstává opomíjen rodinný kontext, který je pro začátek, rozvoj i ukončování užívání drog naprosto zásadní. Rodinní příslušníci a blízcí uživatele drog jsou často ti, kteří poprvé kontaktují odborníky, když se problém začne pro ně stávat nesnesitelným. Potřebují podporu pro sebe, pro děti žijící v rodině, ale především chtějí pomoci člověku, který se pod vlivem užívání drog změnil k nepoznání a rodinné vztahy tím velmi trpí. Důsledky těchto situací bývají dalekosáhlé: rozpad rodinných vztahů, dlouhodobá traumata, poškození tělesného i duševního zdraví, chudoba, sociální izolace. Ačkoliv v SPR jsou programy, které pracují s rodiči uživatelů drog nebo jinými rodinnými příslušníky, málokdy se pracovník setkává s celou rodinou včetně uživatele drog zároveň. Někdy práce probíhá odděleně, někdy pracovníci různých programů ani neví, že pracují s členy jedné rodiny. Tato praxe může přinášet krátkodobé změny, ale ke komplexnímu a dlouhodobému řešení nenapomáhá. Práci s celými rodinami navíc není možné zařadit do běžné nabídky registrovaných služeb, protože jde o kombinaci terénní a ambulantní práce (často je zapotřebí, aby konzultace probíhaly přímo v rodinách) a jde o práci na rozhraní terapeutické a případové práce s celým rodinným systémem. Práce s celými rodinami se však v zahraničí ukazuje jako velice efektivní a účelná, především v případech, kdy rodina řeší více problémů najednou. Mgr. Pavel Nepustil, koordinátor projektu, Žádost podána :17:8 4/12

5 strávil za podpory Fulbrightovy nadace 4 měsíce v Houston Galveston Institute (USA), kde se detailně seznamoval s tzv. kolaborativní praxí (collaborative practices). Ta vychází z tradic rodinné terapie a jejím základem je ne-hierarchické a dialogické zapojení členů tzv. problémového systému. Ačkoliv v ČR byl tento přístup už představen, o jeho zavedení do přímé práce s rodinami se zatím nikdo nepokusil. Specifika cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, ve kterých dochází k užívání nelegálních drog a minimálně jeden člen rodiny nebo zástupce širší sítě vnímá tuto situaci jako problém. Ve shodě s Madsenem (28) chápeme rodinu v širokém slova smyslu jako důležité osoby, které mohou sloužit jako podpůrný zdroj nebo podpůrné společenství v životě člověka (Madsen, 28:4). Může to být úzký rodinný kruh, rozšířená rodina, ale také přátelé, sousedi a další důležité osoby v síti daného člověka. Pro účely tohoto projektu se však bude jednat o rodiny zahrnující minimálně jednoho člena mladšího 18 let. Není podstatné, který člen rodiny drogy užívá, ani který člen rodiny na užívání drog upozorňuje. Práce může začít i pouze s jedním členem rodiny, nicméně snahou je, aby pracovníci spolupracovali s celou rodinou. Nelegálními drogami myslíme látky, jejichž držení může být trestným činem. Údaje o počtu klientů projektu Předpokládaný počet klientů: 3 Poznámka k počtu klientů: Vzhledem k tomu, že jde o pilotní ověření způsobu práce, bude kromě přímé práce kladen velký důraz na vzdělávání, přípravu, reflexe, supervizi a navazování spolupráce s institucemi. Předpokládáme zapojení přibližně 1 rodin v průběhu jednoho roku a odhadujeme, že aktivně budou do spolupráce zapojeni průměrně tři členové každé rodiny Seznam cílů aktivit projektu Cíl: Ověření kolaborativní praxe při práci s cílovou skupinou Popis: Inovativní způsob práce - kolaborativní praxe - bude ověřována pomocí přímé práce s rodinami splňujícícmi kritéria cílové skupiny a následných reflexí a hodnocení v rámci konzultantů a v rámci týmu ve spolupráci s partnery projektu. Zároveň bude prováděna evaluace externím odborníkem. Cíl: Rozšíření povědomí o kolaborativním způsobu práce s rodinami mezi odborníky Popis: Pracovníci projektu budou rozšiřovat povědomí o kolaborativní praxi prostřednictvím konferencí (min. 1), workshopů/seminářů (min.1), celoorganizačních porad, besed se zástupci institucí pracujících s rodinami, ové komunikace a informací na webu. Cíl: Zavedení kolaborativní praxe do práce s cílovou skupinou Popis: Ze všech aktivit projektu budou pořizovány poznámky a záznamy, které budou zapracovány do příslušných metodik a stanou se tak součástí služeb poskytovaných cílové skupině Cíl: Zdokonalení pracovníků projektu v kolaborativní praxi při práci s cílovou skupinou Popis: Prostřednictvím vzájemného učení na základě společných konzultací, supervizí se zahraničními lektory se budou pracovníci projektu zdokonalovat v zaváděné metodě - kolaborativní praxi Typy aktivit projektu Typ: přednáška Počet účastníků: 1 Popis: Prezentace kolaborativní praxe na odborných konferencích a seminářích; v průběhu roku 213 budou pracovníci SPR prezentovat zavádění způsobů práce min. na dvou odborných fórech v rozsahu 1 workshopu (9 min.) a 1 prezentace (3 min.). Do této aktivity také patří jejich příprava v rozsahu přibližně 1 hodin u každé. Typ: vzdělávací aktivity Počet účastníků: 4 Popis: Supervize vedená zahraničním odborníkem; pracovníci projektu se účastní 1-denního supervizního semináře vedeného zahraničním lektorem, který má zkušenost s kolaborativní praxí; sdílejí svoje zkušenosti a získávají potřebné dovednosti pro další rozvoj metody. Uskuteční se dvakrát během roku 213. Typ: psychosociální aktivity Počet účastníků: 5 Popis: Konzultace se dvěma a více členy jedné rodiny za účasti dvou pracovníků (buď ze SPR nebo v kombinaci 1 pracovník SPR + 1 pracovník z jiné organizace) v délce přibližně 9 minut, přičemž jeden z pracovníků facilituje rozhovor a druhý je v tzv. reflektující pozici (vstupuje na vyzvání a nabízí svoji reflexi dosavadního průběhu konzultace); průměrně se uskuteční minimálně 1 konzultace za týden Typ: konzultační/informační činnost Počet účastníků: 5 Popis: Hodnocení konzultací v rámci týmu; pracovníci se setkávají v rozšířeném týmu společně s kolegy Žádost podána :17:8 5/12

6 ze SPR a partnery z jiných organizacích pracujících s rodinami; sdělují svoje dosavadní postřehy ze zavádění metody, diskutují identifikovaná témata; vzniká zápis, který ja podkladem pro metodiku. Schůzka se koná jednou měsíčně. Typ: jiné Počet účastníků: 2 Popis: Hodnocení konzultace mezi pracovníky; pracovníci si sdělují zpětnou vazbu k průběhu konzultace, dělají si poznámky, které jsou podkladem pro zpracování návrhu metodiky práce s rodinami. Následuje po každé konzultaci. Typ: beseda, workshop, diskusní skupina Počet účastníků: 5 Popis: Setkání s institucemi v oblasti péče o rodinu; pracovníci projektu iniciují setkání s institucemi, které se věnují péči o rodinu a ohrožené děti, informují je o zavádění kolaborativní praxe a sdělují konkrétní postřehy v průběhu; nabízejí spolupráci v rámci společných případů nebo potenciálně společných případů. Uskuteční se minimálně dvakrát za rok 213. Typ: pilotní ověření nové metody Počet účastníků: 1 Popis: Evaluace projektu; evaluátor kombinuje přímou účast na aktivitách projektu se samostatnou analytickou a tvůrčí činností; má přístup na všechny aktivity projektu, přičemž celková doba jeho práce nepřesáhne 15 hodin. Typ: zavádění nových metod do praxe Počet účastníků: 1 Popis: Koordinace projektu; koordinátor projektu organizuje, připravuje a koodinuje jednotlivé aktivity tak, aby byla co nejvíce zvýšena pravděpodobnost, že bude kolaborativní praxe zavedena jako běžná součást služeb; jedná se o komunikaci, korespondenci, telefonická a osobní jednání v rozsahu 6 hodin týdně pro koordinátora Zapracování výstupů pilotního ověření do metodik. Pracovníci projektu ve spolupráci s vedoucím Kontaktního centra Vídeňská a vedoucím Poradenského centra Pasáž zapracovávají výstupy jednotlivých aktivit projektu do metodik, aby mohly být zavedeny jako standardní součást práce. Jde o samostatnou práci v přibližně v rozsahu 3 hodin týdně pro každého pracovníka projektu Propagace aktivit projektu Forma propagace Periodicita web ročně 2 ročně 2 konference ročně 1 osobně měsíčně 1 jiné ročně 1 Počet Souhrn míst a termínů realizace projektu Poř. č. 1 Popis formy propagace seminář (workshop) Obec Ulice Náklady za užívání (Kč/rok) Náklady na energie (Kč/rok) Brno Vídeňská 225/ Místa a termíny realizace projektu Poř. č.: 1 Adresa: Vídeňská 225/3, Brno-střed, Štýřice, 639 Brno 39 Popis místa: V jednopatrové budově jsou umístěny 4 centra SPR. Projekt bude provozován v Poradenském centru Pasáž v prvním patře, kde jsou dvě konzultační místnosti a jedna kancelář pro pracovníky. Forma užívaní prostor: nájemní Velikost prostoru (m²): 8 Typ vlastníka: právnická osoba Název vlastníka: Řád Milosrdných Náklady na užívání (Kč/rok): 6 bratří Náklady na energie (Kč/rok): 22 Specifika nákladů na energie: Voda, elektrická energie, plyn Termíny aktivit v pracovní dny Měsíc Týden Den Název Žádost podána :17:8 6/12

7 6.2 Personální zajištění projektu Pracovní smlouvy Poř. č Termíny aktivit v pracovní dny Měsíc Jméno a příjmení Funkce Úvazek Počet měsíců Mzda za rok (Kč) Požadovaná dotace (Kč) koordinátor a Pavel Nepustil, konzultant Tomáš Nevrkla konzultant, Magda Frišaufová konzultant, Martina Kučerová účetní, Další informace: Týden Den každý každý úterý každý každý úterý každý každý středa Název Hodnocení konzultací mezi pracovníky Konzultace s rodinami Koordinace projektu každý každý čtvrtek Evaluace každý první středa Hodnocení v týmu Termíny mimořádných/jednorázových aktivit Měsíc červen září prosinec Název konference beseda seminář Celkem: Poř. č.: 1 Jméno a příjmení: Pavel Nepustil Funkce: koordinátor a konzultant Počet let započítané praxe: 1 Vzdělání: VŠ v mag. stud. Platová třída: 13 Mimotarifní složky (Kč): Pracovní náplň: - zajišťuje plynulou koordinaci aktivit projektu - zodpovídá za naplnění cílů projektu - finalizuje všechny výstupy projektu - poskytuje podporu členům týmu - zajišťuje organizaci všech aktivit projektu - vede konzultace s rodinami a zapojuje se do následného hodnocení - aktivně se účastní hopdnotících setkání a týmových porad - podílí se na evaluaci projektu Poř. č.: 2 Jméno a příjmení: Tomáš Nevrkla Funkce: konzultant Počet let započítané praxe: 19 Vzdělání: střední s maturitou Platová třída: 1 Mimotarifní složky (Kč): 982 Pracovní náplň: - vede konzultace s rodinami a zapojuje se do následného hodnocení - aktivně se účastní hodnotících setkání a týmových porad - podílí se na evaluaci projektu Poř. č.: 3 Jméno a příjmení: Magda Frišaufová Funkce: konzultant Počet let započítané praxe: 6 Vzdělání: VŠ v mag. stud. Platová třída: 13 Mimotarifní složky (Kč): 1 38 Pracovní náplň: - vede konzultace s rodinami a zapojuje se do následného hodnocení - aktivně Žádost podána :17:8 7/12

8 Další informace: se účastní hodnotících setkání a týmových porad - podílí se na evaluaci projektu Poř. č.: 4 Jméno a příjmení: Martina Kučerová Funkce: účetní Počet let započítané praxe: 18 Vzdělání: střední s maturitou Platová třída: 1 Mimotarifní složky (Kč): 167 Pracovní náplň: účetní projektu Poř. č. Dohody o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce/sjednaná práce Rozsah (hod) Odměna za rok (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Dohody o provedení práce Poř. č Jméno a příjmení Funkce/sjednaná práce Rozsah (hod) Celkem: Odměna za rok (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Vybraný evaluátor evaluace projektu Externí odborník 1 konzultační činnost Externí odborník 2 konzultační činnost Další informace: Celkem: 62 Poř. č.: 1 Jméno a příjmení: Vybraný evaluátor Funkce/sjednaná práce: evaluace projektu Odměna (Kč za hod.): 2 Pracovní náplň: - vytvoření konceptuálního a teoretického rámce evaluace - sběr dat v rámci aktivit projektu - analýza dat - sepsání evaluační zprávy Poř. č.: 2 Jméno a příjmení: Externí odborník 1 Funkce/sjednaná práce: konzultační činnost Odměna (Kč za hod.): 2 Pracovní náplň: - konzultace pracovnímu týmu - společné konzultace s rodinami Poř. č.: 3 Jméno a příjmení: Externí odborník 2 Funkce/sjednaná práce: konzultační činnost Odměna (Kč za hod.): 2 Pracovní náplň: - konzultace pracovnímu týmu - společné konzultace s rodinami Dobrovolníci Počet dobrovolníků: Informace o pracovním týmu Vzdělávání pracovního týmu: Název školení Školitel Předpokládaný počet účastníků Práce s rodinami: kolaborativní a Charles Waldergrave 5 Otevřený dialog v práci s rodinami Jaakko Seikkula 5 Popis fungování pracovního týmu: Základní pracovní tým je tříčlenný, pravidelně se setkává jednou měsíčně, je však v kontaktu v průběhu celého týdne prostřednictvím ů, telefonátů a společných konzultací s rodinami. Hladký průběh komunikace a návaznost aktivit zajišťuje koordinátor. Žádost podána :17:8 8/12

9 5.2.6 Realizátor projektu (řešitel) Jméno: Mgr. Pavel Nepustil, DiS. Funkce: koordinátor projektu Dosažené vzdělání: VŠ v mag. stud. programu Odborná způsobilost: Vzdělání 9/26 (předpokládané ukončení 2/213), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno: Sociální psychologie (doktorský studijní program) 9/21 6/26, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno: Psychologie (Mgr.) 9/1999 6/21, Vyšší odborná škola sociální, Prachatice: Sociální práce (DiS.) Zaměstnání 9/27 dosud, Sdružení Podané ruce, o.s., Poradenské centrum Pasáž vedoucí centra, případový pracovník 2/21 2/211, Sdružení Podané ruce, o.s., Kontaktní centrum Vídeňská vedoucí centra, psycholog 8/23 8/27, Sdružení Podané ruce, o.s., Drogové služby ve vězení sociální pracovník, psycholog Výcviky a kurzy 14/6/28 2/6/28, Playa del Carmen, Mexico ISI (letní škola spolupracujícího přístupu v terapii) 1/23 1/27, ISZ, Praha Umění terapie (komplexní 75-ti hodinový psychoterapeutický výcvik) Odborné stáže a studijní pobyty 5/28 9/28, Houston Galveston Institute, Houston, USA (Fulbright-Masaryk scholarship) Vystoupení na konferencích 12/6/21 22/6/21, Mexiko cyklus přednášek a workshopů na téma Postmodernismus a závislost : 2/3/21 21/3/21, Brno VII. celostátní konference ČASP: Dlouhodobé užívání nelegálních drog z perspektivy současné sociální psychologie (přednáška) 31/5/29 4/6/29, Měřín AT konference: Bez léčby to jde (přednáška) Lektorská činnost Jaro 211 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno Psychoterapeutické praktikum: postmoderní perspektiva Publikační činnost Nepustil, P. (211). Identita sypaná pervitinem. Psychologie Dnes, 9/17, s Nepustil, P. (211). Případové vedení / case management ve světle postmoderního kolaborativního přístupu. Sociální práce / Sociálna práca, 1/11, s Nepustil, P. (29). Jde to i bez léčby: Proces transformace identity po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu. Adiktologie, 9 Suppl., Andersonová, H. (29). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. (překlad: Pavel Nepustil). Brno: NC Publishing. Typ přílohy Organizační struktura organizační struktura 6.3 Náklady Název souboru Organizační struktura.doc Datum vložení Žádost podána :17:8 9/12

10 Číslo Nákladová položka Náklady na rok 212 (v Kč) Dotace MPSV na rok 212 (v Kč) Náklady na rok 213 (v Kč) Požadavek na dotaci na rok 213 (v Kč) Celkem Z toho na nepřímé náklady 1 Provozní náklady celkem Materiálové náklady Potraviny Kancelářské potřeby Vybavení (DDHM do 4 tis Kč) Pohonné hmoty Jiné materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady Energie Elektřina Plyn Vodné a stočné Jiné energie Opravy a udržování Opravy a udržování budov Opravy a udržování aut Jiné opravy a udržování Cestovné Cestovné zaměstnanců Cestovné uživatelů Ostatní služby Telefony Poštovné Ostatní spoje Nájemné Právní a ekonomické služby Školení a kurzy Pořízení DNM do 6 tis. Kč Jiné služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Hrubé mzdy OON na DPČ OON na DPP Odvody na sociální a 2.2 zdravotní pojištění Pojistné ke mzdám Žádost podána :17:8 1/12

11 Číslo Nákladová položka Náklady na rok 212 (v Kč) Dotace MPSV na rok 212 (v Kč) Náklady na rok 213 (v Kč) Požadavek na dotaci na rok 213 (v Kč) Celkem Z toho na nepřímé náklady Pojistné k DPČ Ostatní pojistné 2.3 Ostatní sociální náklady Celkem Komentáře k nákladovým položkám Číslo Položka Komentář Kancelářské potřeby Poměrná část celkových nákladů kancelářských potřeb: papíry pro tisk a kopírování, tonery a cartrige, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, pořadače, lepidla, svorky do sešívačky aj. drobné potřeby pro projekt Vybavení (DDHM do 4 tis. Kč) 5 konzultačních křesel, průtokový ohřívač vody, rychlovarná konvice, konvice na vodu, hrnky, skartovačka a další vybavení pro účely projektu Pohonné hmoty Podíl ekonomicko-správního oddělení Elektřina Podíl Poradenského centra Pasáž pro účely projektu Plyn Podíl z Poradenského centra Pasáž pro účely projektu Vodné a stočné Podíl z Poradenského centra Pasáž pro účely projektu Jiné energie Jiné - poměrná část celkových nákladů na páru dle 212, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Opravy a udržování budov Úprava prostor pro konzultace s klienty - oprava podlahy, oken + další opravy dle aktuálních potřeb projektu Cestovné zaměstnanců Cesty do rodin, na konferenci a semináře Telefony Poštovné Poměrná část celkových nákladů za telefonní poplatky: pevná linka s internetem, poradenský mobilní telefon. Poměrná část celkových nákladů za poštovné: komunikace s klienty Nájemné Podíl z Poradenského centra Pasáž pro účely projektu Právní a ekonomické služby Školení a kurzy Jiné služby Poměrná část celkových nákladů právní a ekonomického poradenství. 2x účast celého týmu na supervizním semináři se zahraničním odborníkem se zkušenostmi se spolupracujícím přístupem v práci s rodinami. Poměrná část celkových nákladů na služby: tisk letáků,vizitek a graf.práce, laminování, výroba klíčů, odvoz odpadu, revize hasicích přístrojů, ostraha objektu, předplatné, kopírování,inzerce, přezutí pneu, mytí auta, propagace - osvěta, BOZP a PO, webové služby, IT služby, vstupné, služby klientům, přepravné aj. služby dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení. 2.3 Ostatní sociální náklady Zákonné odvody - pojištění zaměstnavatele 6.4 Příjmy Žádost podána :17:8 11/12

12 Číslo Nákladová položka Příjmy za rok 211 (v Kč) Příjmy za rok 212 (v Kč) Příjmy za rok 213 (v Kč) 1 MPSV 45 2 MŠMT 3 MZ 4 MV 5 Ostatní resorty státní správy 6 Mezirezortní rady vlády 7 Úřady práce 8 Magistrát, obec 9 Kraj Fondy zdrav. pojišťoven 11 Nadace zahraniční i tuzemské 12 Sbírky 13 Sponzorské dary 14 Příjmy od uživatelů 15 Prostředky ze strukturálních 16 Jiné Celkem Upřesnění příjmových položek Vyjádření kraje/obce k návaznosti služeb uvedených v projektu na služby v regionu Typ přílohy vyjádření obce/kraje k projektu vyjádření obce/kraje k projektu vyjádření obce/kraje k projektu vyjádření obce/kraje k projektu vyjádření obce/kraje k projektu Název souboru JMK vyjadreni.pdf JMK strednedoby plan.pdf IQRS vyjadreni spoluprace.pdf Houston Galveston Institute.docx Klokanek spoluprace.pdf Datum vložení Žádost podána :17:8 12/12

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-02-04 Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Drogové služby ve vězení a následná péče Cílem služby je dosáhnout

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-31-07 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-04-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení

Více

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

sociálně terapeutická dílna

sociálně terapeutická dílna modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro Okres karlovy Vary 4 sociálně terapeutická dílna Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více