Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam."

Transkript

1 Hanušovice, Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS ČR k případnému doplnění: Špiková (členská přihláška MAS Zubří země, informace o výstavě Techagro, změna zástupce ve Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace), Pošmurný (PS Hodnocení, informace vyplynou z jednání). Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková) Úkol 3/26: Naplnit seznam osob, u kterých budeme lobbovat a členů komise. Předat PS pro sumarizaci. Oslovovat viditelné lidi. Termín: průběžně Krist seznamuje s informacemi - seznam se naplňuje a oslovování probíhá. Úkol 2/32: Zpracovat do jednání Výboru dne nezávislý právní rozbor, včetně doporučení na možnou změnu na o.p.s. a z.s.p.o. či zůstat u o.s.? (na A4). Termín: žádný člen Výboru nevyužil možnosti Úkol ukončen Úkol 3/32: Zaslat materiály KS a PS do výroční zprávy. Termín: členové Výboru dodali materiály před jednáním, doplnění se uskuteční do Úkol splněn A) Tajemník Úkol 1/32: Na web NS MAS ČR umístit odkaz na mapy území MAS v souvislosti na členství obcí v SMO, SPOV a SMS. Termín: 3/2012 Úkol splněn

2 Strana 2/7 Kontrola usnesení z minulého jednání. 1. Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu podepsáním materiálu, který bude předán MŠMT a navrhuje přepracování reformy základního školství s ohledem na jejich dopad na venkovské školy. Winter upozorňuje, že materiál bude podepsán společně s ostatními organizacemi po jeho sestavení. 2. Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu podepsáním smlouvy s koordinátorem na poradenskou činnost. Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter) Praha kulatý stůl ministra zemědělství jednání jsou v první řadě na PS k jednotlivým opatřením, zpracované připomínky a podměty budou předány Grémiu a poté jako raport ministrovi a na kulaté stoly. Všeobecně se začalo hovořit o venkově, což je pozitivní. SMO předneslo svou představu o tom, že 50 % z II. pilíře do venkova (10 % na MAS a 40 % na veřejnou správu). jednání s vrchním ředitelem Sekce rozvoje venkova informace o jednáních s MMR v návaznosti na sdělení SFŽP, jaké oddělení Policie ČR prozkoumává plnění smlouvy ohledně projektu Zelená úsporám, byla dohodnuta schůzka na , kde bude podáno konkrétní odůvodnění k plnění projektu Zpráva o činnosti vyjednávacího týmu za uplynulé období (Pošmurný) Sdružení místních samospráv ČR tato organizace oslovila přímo koordinátora, na prvním jednání bylo definováno možné provázání aktivit NS MAS s SMS. Bude podepsána smlouva o spolupráci. Poslanec Polčák, který za starosty a nezávislé připravuje podklady pro nové OP, měl informace o MAS, ale vyžaduje systém kvality MAS jsou dobré a méně dobré MAS (velké riziko). Ministerstvo práce a obchodu setkání s náměstkem Dandou, který je zároveň předsedou Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, které chce spolupracovat a prakticky realizovat své zájmy pomocí metody LEADER, od veletrh Ad For Industry v Praze, podpora MPO bude závislá na dalších jednáních a podkladových materiálech. Svaz měst a obcí ČR vyjasněny nejasnosti a dezinformace, je potřeba vytvořit jednotnou definici venkova a jednotný postup, podpora společného memoranda o spolupráci, společná stanoviska prezentována na PS Plán Asociace soukromého zemědělství, ČMSZP, AK V jednání setkání se senátorem Vystrčilem, který se angažuje ve zjednodušení administrace pro MMR. Dále veden kontakt s Asociací krajů. S MMR jednání složité, nejprve musí vést jednání uvnitř organizace. Největším nepřítelem MAS ve vyjednávání jsou MAS samotné. Otázkou je administrativní fungování MAS: Jsou MAS schopné fungovat i mimo PRV jsou všechny MAS schopny, a chtějí, administrovat další programy. Na VH je nutná diskuze a schválení materiálu kuchařky a grafu (strategie, programové rámce apod.). Po schválení valnou hromadou by bylo usnesení dogma pro ostatní. Poté se nemůže stát, že 50 % MAS poté řekne, že nechtějí administrovat další programy. Musíme být jednotní a uznat svoje možnosti. Projekt Zelená úsporám je zkušenost, kde pochybily MAS, ne ostatní orgány, a proto se plnění zkoumá. Hodnocení MAS je pouhá část činností, které se od nás budou očekávat. Z tohoto vychází také změna statutu, která by měla být cílena na profesní organizaci, která bude říkat co je dobře a co by se mělo změnit - certifikace. V návaznosti je pak třeba diskutovat jiné náklady na provoz, více personálních kapacit, další profesionalizace. Výsledkem pak bude větší záštity pro MAS a NS MAS jako silnější partner pro jiné organizace.

3 Strana 3/7 Mění se zákon o obcích, a v návrhu je, že obce nesmí být členem občanského sdružení! Již dnes se musí MAS informovat. MAS budou po možnosti rozdělovat více peněz atakovány různými skupinami, které budou chtít ovlivňovat jednání. Je nutné začít jednat o certifikaci, a je v plánu týmu do ½ dubna nachystat kostru a návrh, který bude finálně schválen Centrálním orgánem koordinace. Winter informuje o seminářích Agrární komory na téma budoucí SZP, které jsou po celém území ČR, a kde bude prezentován i postoj NS MAS. Pozvánky byly rozeslány. Dále informuje o nabídnuté kampani Agrární komory, která byla také předložena SPOV. V náplni by byla propagace venkova, která by mimo jiné zahrnovala billboardy s čelními osobnostmi organizací. Po diskusi byl vznesen návrh, aby nebyl tento způsob kampaně postavený na tvářích předsedů organizací, který byl podpořen. Usnesení: Výbor NS MAS ČR nepodporuje typ kampaně, která by zahrnovala billboardy s tvářemi čelních osobností organizací. Všichni Schváleno 2. Informace k materiálu Komunitně vedený místní rozvoj (Florian) Pošmurný upřesňuje, že finální tisk kuchařky je plánován na 400 ks. Nedoporučuje se navýšení tisku z důvodu stálé aktualizace. V návrhu rozpočtu je tisk, který bude do ,- Kč. Florian přítomné seznamuje s informacemi, že dne byla zveřejněna konečná verze materiálu Komunitně vedený místní rozvoj, který bude postupně představována Vyjednávacím týmem partnerům. Dne bude prezentován na Valné hromadě členům NS MAS ČR a následně dne při veřejné prezentaci zástupcům řídících orgánů i střešních nevládních organizací. Akce je organizována ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR za účasti zástupce DG Agri a EHSV. Pro tuto akci je třeba sestavit kontaktář pozvaných hostů. Materiál bude průběžně aktualizován v cca měsíčních intervalech. Podobným způsobem jako kuchařka bude zpracován návrh minimálních standardů a klasifikace MAS pro následující období. Návrh bude reflektovat především nastavení a dodržování administrativních postupů MAS a transparentnost rozhodování. Jako podklad pro stanovení standardů budou použity stávající SPL a materiály z Hodnocení 2010 a Hlavní kostra materiálu bude opět diskutována na rozšířeném jednání PS LEADER, tentokrát ve spolupráci s PS Hodnocení a následně dopracován v užším kruhu a cca do konce dubna 2012 bude zveřejněna první verze. Následná standardizace by měla striktně rozdělit, zda MAS umí či neumí administraci a zda pracuje transparentně. Pošmurný upřesňuje, že v dalším období by měly být tři úrovně hodnocení MAS - hodnocení strategie v rámci výběru MAS pro další období (tedy jednou za 7 let), hodnocení administrativy a transparentnosti MAS v rámci hodnocení Standardů MAS bude mít určitou známku kvality. Každoroční hodnocení pak bude o tom, zda MAS plní či neplní cíle programů, které si stanovila a jak pracuje v regionu. Hodnocení MAS 2012 Winter upozorňuje, že již byla zmíněna potřeba hodnocení na místě u vrchního ředitele Sekáče, ale zatím nebyla reakce, protože se zaobírají tvorbou podkladů pro ministra na další plánovací období. Navrhuje, že bychom měli navrhnout postup sami a sami si nastavit přísnější pravidla. PS Hodnocení by měla již tlačit na to, že příští rok (2013) by měla být součástí certifikace.

4 Strana 4/7 Florian předpokládá, že Hodnocení MAS 2012 by mělo mít minimální zásahy, jenom zpřesňující informace na základě připomínek. Winter upozorňuje, že o průběhu Hodnocení 2012 se již jedná s MZe. Byly vzneseny požadavky na upřesnění, kdo bude provádět agentury, SZIF? Krist upřesňuje, že problémem byl požadavek na komisi jedněch očí. MZe nemůže uvolnit na celou dobu, ale mohla by si zvolit zástupce. Stejný dotazník a jedna komise po MAS. Oliva by chtěl informace o tom, jak se hodnocení prolinulo do alokace, protože by PS měla před hodnocením znát následky. Florian odpovídá, že nelze takto aplikovat, protože když se průměrně celá republika polepšila, tak je možné, že i snížení kvality mohlo vést k zvýšení alokace. Vše je stavěno na porovnávání výsledků všech MAS. Úkol 1/33: Obnovit činnost PS Hodnocení a začít pracovat na průběhu hodnocení Zodpovědný: Oliva Termín: 4/ Podkladové materiály pro jednání Valné hromady NS MAS ČR (Špiková) Členům Výboru byly předloženy následující dokumenty v návrhu, který připravila tajemnice. Předložené návrhy byly připomínkovány a byly vytvořeny finální dokumenty, které budou prezentovány jako podklady pro Valnou hromadu. - plnění rozpočtu za rok 2011 specifikována půjčka KS Královéhradeckého kraje, upřesněny refundace nákladů na výstavnictví a propagační akce - plnění plánu práce pro rok 2011 doplněna odůvodnění a částečná plnění úkolů - plán práce pro rok 2012 navrhnuty základní body dle hlavních cílů pro tento rok - rozpočet pro rok 2012 rozpočty dle návrhů vedoucích PS Kontrolní komise navrhuje na svoje režie částku tis. Kč, po diskuzi do návrhu rozpočtu zahrnuta částka 10 tis. Kč na nutné výlohy spojené s kontrolou účetnictví a činností sekretariátu doplněna částka za audit, který byl navrhnut KS NS MAS ČR Středočeského kraje a Výbor ji podpořil Pošmurný navrhl vypracovat návrhy usnesení, které by byly v návaznosti na program známy členům předem, aby měli přehled, o čem všem se bude jednat. Návrhy vypracuje tajemnice a po schválení předsedou bude materiál přidán k podkladům. Winter navrhuje na moderátora Valné hromady Tomáše Šuláka, který má již zkušenosti s vedením VH. Členové výboru nevznesli námitky. Dále byl vznesen požadavek na schůzku členů výboru před valnou hromadou z důvodu navržení členů do komisí přítomní dle dojezdu v předvečer valné hromady. V závěru diskuze vznesl Lahoda dotaz, zda by příští valná hromada nemohla být blíž k centru, a tím snížení dojezdových vzdáleností. Předseda upřesňuje, že valná hromada je pořádána dle zájmu pořádajících MAS a tím byla letos MAS Šluknovsko.

5 Strana 5/7 Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s předloženými návrhy podkladů na valnou hromadu se zmíněnými úpravami. Úkol 2/33: Dopracovat a rozeslat podklady pro valnou hromadu členům organizace. Zodpovědný: tajemnice Termín: Výroční zpráva za rok 2011 náklad 2000 ks, recyklovaný papír, 68 stran + obálka (tisk jen titulní a zadní strany), celobarevná, cena cca 35 tisk Kč (cca 17,50 Kč/ks) na tisk byla provedena ukázková aukce, která oslovila celkem 7 tiskařských firem, z důvodu nutnosti prodloužit úpravy VZ před tiskem byla navržena sice druhá nejnižší nabídka, která však více vyhovovala sekretariátu z důvodu finálních úprav (Šumperk již byla dřívější spolupráce, budou nutné finální úpravy, které nebylo možné učinit, protože nebyly dříve dodány podklady) Odešel Kulíšek Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s tiskem Výroční zprávy v předložené cenové nabídce, která však může být ovlivněna finální podobou VZ. pro: 9 proti:1 zdržel se: 0 4. Zpráva Kontrolní komise Členové kontrolní komise se sešli před jednáním Výboru. Přítomna byla tajemnice, která předložila smlouvy za rok 2011, objednávky na služby MZe a jejich plnění, a v návaznosti na předložené dotazy upřesnila plnění usnesení Výboru za rok Kontrolní komise považuje na neopodstatněné nevyčerpání dotace od MMR, která měla být čerpána v OON (ostatní osobní náklady). Winter zdůvodňuje, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši, protože projekt nezačal od 1.1., ale až od 1.4. (pracovní smlouva tajemnice na 0,8 úvazku). Z dotace byla hrazena mzda, odvody, cestovné, telefony. Dále kontrolní komise upozorňuje na neúplné podklady pro proplacení faktur chybí některé objednávky a zprávy z pracovních cest. Tajemnice upřesňuje, že doklady byly již předány účetní firmě. KK požaduje na svých jednáních účast tajemnice, která by chystala prezenční listiny a tvořila zápis z jednání. Předseda namítl, že přítomnost tajemnice je možná na vyžádání, ale není žádoucí, aby tvořila zápisy a byla přítomna na každém jednání z důvodu již tak velké vytíženosti. Celá zpráva KK nebyla Výbrou přednesena. 5. Zprávy z PS PS LEADER (Florian) Na jednáních TPS LEADER a následně byly dojednány hlavní podmínky přípravy nového opatření III.4.1. Oproti informacím poskytnutým Výboru dne se závěry poslední diskuse příliš neliší. Dle vyjádření Evropské komise nebude možné hradit režijní výdaje vč. výdajů na provoz, pořízení vybavení apod. Termín spuštění opatření bude velmi pravděpodobně posunut na říjen 2012.

6 Strana 6/7 PS Medializace a propagace Oliva informuje o vzniku TPS Propagace při CSV, kde je jako zástupce za organizaci. PS chce získat návrhy na příklady dobré praxe, proto dostanou krajští zástupci tabulku, kde by byly definovány nejlepší projekty. Kampaň pro další medializaci venkova termín konec března začátek dubna. Byl vznesen dotaz na PR NS MAS, která by usnadnila činnosti vyjednávacímu týmu. Prostřednictvím TPS bude zjištěno, co se o PRV kde píše a pomocí toho bude provedena modelace témat. Sesbírané projekty by byly využity pro příklady do kuchařky a také NSP Leader Tímto je uvítána možnost zasílat i projekty mimo PRV. PS Vize a Rozšíření Plán PS je přestrukturovat NSP Leader dle známých zkušeností (schémat v kuchařce) a přidat příklady. Poskytnout servis pro vznik nových ISRÚ inspirace co si pod tím představit, společné priority. PS Mezinárodní spolupráce Sršeň informuje o dnešním zasedání PS, kde byly ujasněny plány na rok 2012 principy nominací členů v evropských platformách, zviditelnění na poli evropských struktur, workshop LEADER v Levoči (seminář Balkán a Ukrajina), akce v Bruselu v říjnu profesionální prezentace příkladů dobré praxe, prezentace NSP Leader Dle domluvy s partnery prezentace jednoho TOP projektu. 6. Různé Prezentační akce v Bruselu - Florian informuje o výzvě CSV na nominaci účasti na akci Evropské sítě koncem dubna. Podmínkou je znalost angličtiny. Osloveni byli členové PS Leader a Mezinárodní spolupráce. Nominace byly již zaslány CSV. Výbor bude informován o dalším postupu. MAS Český západ Místní partnerství - Florian informuje, že byli osloveni ze strany několika polských agentur s poptávkou uspořádání exkurze pro zástupce polských MAS v průběhu roku. Po dohodě byly připraveny dvě nabídky, z nichž obě uspěly ve výběrovém řízení a exkurze proběhnou v průběhu roku. Členská přihláška - na sekretariát zaslána členská přihláška MAS Zubří země ( em, poštou bude doručena), krajský zástupce informoval o nepodpořené MAS, která se do krajských setkání zatím moc nezapojuje, ale je zapojena do projektů spolupráce. Doporučuje k přijetí. Usnesení: Výbor NS MAS ČR přijímá MAS Zubří země za člena organizace. výstava Techagro - výbor byl seznámen s průběhem příprav a s finančním rozpočtem. Z důvodu zvýšených nákladů na expozici je navržena spoluúčast na 10 tis. Kč, která zahrnuje i cestovné tajemnice. Celkové náklady projektu jsou ve výši cca 118 tis. Kč (služby pro CSV jsou ve výši 98 tis. Kč). Ve stejné výši byla odsouhlasena spoluúčast SPOV. Stánek bude zajištěn tajemnicemi organizací.

7 Strana 7/7 Usnesení: Výbor NS MAS ČR stanovuje výši nákladů na Techagro ve výši 10 tis. Kč. Termíny jednání Výboru - byly navrženy další termíny na jednání Výboru. Po diskuzi byly finální návrhy: 3.4. Brno (při konání výstavy Techagro, místo bude upřesněno) 9.5. Benešov Výbor pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace - po odstoupení pana Haše z funkce předsedy KS a dalších funkcí je potřeba navrhnout zástupce do zvýše jmenovaného Výboru - předem byla oslovena Anna Čarková a je navrhnuto její jmenování Usnesení: Výbor NS MAS ČR navrhuje do člena Výboru pro regionu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Annu Čarkovou. Konference VENKOV Večerka informuje o závěru jednání MZe a SPOV na realizaci konference. Smlouva bude podepsána mezi MZe a SPOV a poté mezi SPOV a KS NS MAS Jihočeského kraje, finální zúčtování vůči MZe bude na SPOV. Karasová informuje o již započatých přípravách. Termín konference je koncem září. Analýza bílých míst - Analýza byla finálně předána a všechna data budou uveřejněna na webu e- agri.cz. Dále bude možnost využívat data ze strany SPOV a NS MAS ČR licenční smlouvou. Špiková informuje o dalších aktualizacích a návaznostech, které budou definovány po domluvě s MZe. Pokud budou MAS mít aktualizace o svých územích, tak můžou zasílat na sekretariát a poté budou promítnuty na webový portál a do výsledků analýzy. Statut KS MAS Středočeského kraje Pošmurný informoval o dílčích změnách ve statutu krajské sítě. Výbor vzal změny na vědomí. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje Statut KS MAS Středočeského kraje v aktuálním znění (vyvěšen na webu NS). Dále je plánován systém evidence filmů o MAS, projektech a venkově. Po upřesnění licenčních náležitostí budou MAS informovány a požádány o zaslání materiálů. Jednání ukončeno v 17:30 Ověřili dne: Pošmurný Zapsala: Olga Špiková

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Pardubice, 11. 6. 2013 Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu:

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010

Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010 Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010 Hosté: Mgr. Eduard Kavala předseda SPOV RNDr. Josef Postránecký Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR Ing. Rostislav Vondruška ministr MMR Ing.

Více

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 2/ 2014 (191) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR A Aktuálně: Jmenována nová vláda. Obrana venkovských pošt. Peníze EU bez centralizace.

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více