Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Analýza současného stavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Analýza současného stavu"

Transkript

1 Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Analýza současného stavu Samostatná příloha č. I. Hlavního dokumentu) prosinec 2003

2 OBSAH: ÚVOD... 3 A.1. EVVO V ČR, VÝCHODISKA, STRUKTURA... 5 A.1.1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ (TERMINOLOGIE)... 5 A.1.1.a) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta... 5 A.1.1.b) Udržitelný rozvoj... 7 A.1.1.c) Životní prostředí... 9 A.1.1.d) Hlavní cílové skupiny... 9 A.1.2. VÝCHODISKA A.1.2.a) Právní předpisy, které se vztahují k povinnosti zajišťování EVVO v ČR A.1.2.b) Přehled usnesení vlády souvisejících s problematikou EVVO A.1.2.c) Mezinárodní závazky ČR ve vztahu k EVVO A.1.2d) Strategie EVVO na SCHKO CR A.1.2.e) Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje A.1.3. STRUKTURA ZAJIŠTĚNÍ EVVO V ČR A.1.3.a) Povinnost a možnosti financování EVVO v rámci ČR A.1.3.b) Přehled nejvýznamnějších organizací zaměřených na EVVO, kontakty A.2. EVVO V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A.2.1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A Přehled cílových skupin A Sběr údajů a vytvoření elektronické databáze subjektů EVVO A Charakteristika a možnosti použití elektronické databáze a digitální mapy A.2.1. A) D) ZMAPOVÁNÍ SUBJEKTŮ, AKTIVIT A DOPLŇUJÍCÍCH CHARAKTERISTIK EVVO V MSK A.2.1.a-d)-1.Současný stav EVVO ve školách A.2.1.a)-d)-2. Současný stav EVVO mimo školství A.2.2. ANALÝZA NEJSILNĚJŠÍCH A NEJSLABŠÍCH ČLÁNKŮ EVVO (SWOT ANALÝZA) ZÁVĚR PŘÍLOHY Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Příloha č. 2: Přehled nadací a fondů Příloha č. 3: Příklad vyplněného databázového formuláře subjektů EVVO Příloha č. 4: Manuál pro použití elektronické databáze a interaktivní digitální mapy Příloha č. 5: Přehled subjektů EVVO v MSK SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:

3 ÚVOD Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Moravskoslezském kraji (dále Koncepce EVVO) byla zadána jako strategický rozvojový dokument, jehož úkolem je na základě analýzy současného stavu navrhnout základní směry podpory EVVO v Moravskoslezském kraji tak, aby vznikl fungující systém. Koncepce EVVO se má současně stát základnou pro spolupráci jednotlivých subjektů EVVO v kraji. Samotný koncepční dokument i proces, který k jeho vytvoření povede, by měly mít v konečném důsledku vliv na zvýšení a prohloubení environmentálního vědomí obyvatel a dle zadání by měly přispět k podpoře udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje, České republiky a v širším kontextu i planety Země. Analytická část Koncepce EVVO, nazvaná Analýza současného stavu, tvoří přílohu č. I. Hlavního dokumentu a je strukturována v souladu s článkem č. 2, odst. A.1., A.2.1. a) g) specifikace zadání koncepce. Tento dokument tvoří na základě zadání jednu ze tří základních částí Koncepce EVVO (část A); dalšími částmi jsou návrh strategie (část B) a návrh managementu (část C). Souvisejícím analytickým produktem je samostatná příloha II. Hlavního dokumentu Elektronická databáze a elektronická interaktivní mapa, předkládaná na nosiči CD-ROM. Stručný přehled analýzy, zaměřený na výsledná analytická zjištění a formalizovaný výstup ve formě SWOT-analýzy, je dále uveden v textu Hlavního dokumentu (viz kap. č. 2 Hlav. dokumentu). Jeho struktura je upravena takovým způsobem, aby poskytovala přehledný podklad pro navazující strategii a management a umožňovala posouzení, zda jsou strategické návrhy v souladu se základními analytickými zjištěními. V textu Hlavního dokumentu je dále doporučeno, aby analytická část koncepce byla nadále průběžně doplňována, aktualizována a upravována na základě změn EVVO v Moravskoslezském kraji v rámci pravidelné aktualizace Koncepce EVVO. Analýza oblasti EVVO Moravskoslezského kraje není pouze jednoúčelovou prací, nýbrž má významný vliv na zpracování všech částí koncepce. Analytické výstupy byly a nadále budou využívány k následujícím cílům: 1. Popis oblasti EVVO v Moravskoslezském kraji prostřednictvím zjištěných analytických údajů 2. Účelné seřazení analytických údajů do formy elektronické databáze a její využití pro sofistikované vyhledávání subjektů EVVO, resp. jejich charakteristik, včetně geografické lokalizace pomocí interaktivní elektronické mapy. Databáze je využitelná především pro další vyhodnocování analýzy. 3

4 3. Vyhodnocení analytických údajů a jejich formalizace do podoby SWOT analýzy 4. Využití SWOT analýzy jako podkladu pro návrhovou část koncepce - formulaci cílů, priorit a opatření EVVO 5. Využití SWOT analýzy jako podkladu pro formulaci návrhu managementu EVVO 6. Využití upravené databáze (+ mapy) jako nástroje pro podporu managementu EVVO (interní informační systém) 7. Využití upravené databáze (+ mapy) jako nástroje pro komunikační strategii, především informování veřejnosti (veřejný informační systém EVVO). Samostatná příloha Hlavního dokumentu č. I. Analýza současného stavu naplňuje především výše uvedené cíle 1, 3, 4 a 5; další samostatná příloha Hlavního dokumentu č. II. Elektronická databáze a interaktivní elektronická mapa pak výše uvedené cíle č. 2, 6 a 7. Z praktických důvodů (jiná organizační struktura, specifické zaměření i způsob práce) je v příslušných částech dokumentu text rozdělen na analytické poznatky v oblasti školství a v ostatních sledovaných oblastech. Obdobné rozdělení respektuje i SWOT analýza. Uvedený postup se jednoznačně osvědčil při projednávání analytických výstupů v rámci workshopů (viz Závěrečný dokument), jichž se účastnili zástupci všech cílových skupin. Výsledky jednání i rozdíly obou verzí SWOT analýzy v obou hlavních cílových podskupinách potvrdily oprávněnost použitého přístupu. Pro zjednodušení orientace v textu jsou v následujícím členění používány názvy kapitol dle specifikace zadání koncepce. 4

5 A.1. EVVO v ČR, východiska, struktura Obecný rámec Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji tvoří Státní program Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (SP EVVO), schválený vládou ČR v roce V roce 2002 došlo z formálních důvodů k novelizaci příslušného usnesení vlády ČR (reforma veřejné správy) a v letošním roce proběhla aktualizace Akčního plánu na léta , schválená usnesením vlády č. 991 z 8. října Strategickým cílem SP EVVO je praktické uplatňování principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře. Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji by na jedné straně měla být s tímto programem v souladu, na druhé straně musí reflektovat současný stav EVVO v kraji, daný dosavadním vývojem i místními specifiky, které kraj charakterizují. Podrobnosti ke SP EVVO a jeho aktualizaci jsou uvedeny v kapitole A.1.2. Analýzy a kapitole č. 2 Hlavního dokumentu. A.1.1. Vymezení základních pojmů (terminologie) A.1.1.a) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je pojem, který postupně nahrazuje dříve téměř výhradně používaný termín ekologická výchova. Preferenci termínu environmentální ve spojení s výchovou a vzděláváním zdůvodnil ministr životního prostředí M. Kužvart v předmluvě ke Státnímu programu EVVO v ČR takto:.upřednostnění pojmu environmentální před dosud užívaným, z vědecké terminologie převzatým pojmem ekologický je dáno rozdílnou šíří obou termínů. Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy navzájem a jejich vztahy k životnímu prostředí. Environment (životní prostředí) obsahuje problematiku všech složek životního prostředí, včetně vzájemných vazeb, škod na životním prostředí a jejich nápravy, ekonomických souvislostí apod 1 Termín ekologická výchova však nadále zůstává součástí legislativy ČR, např. v rámci zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, který určuje povinnosti v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání (viz další kapitoly). Uvedený pojem nebyl změněn ani v návrhu novelizace uvedeného zákona (verze srpen 2003).. Se vstupem České republiky do Evropské unie a přizpůsobováním právního řádu ČR legislativě Evropské Unie však lze očekávat přechod k adekvátnímu termínu environmentální, který je postupně osvojován cílovými skupinami EVVO i mimo sféru odborné veřejnosti. Tak např. rozvojové dokumenty, zpracovávané v rámci Strukturálních fondů EU, již používají výhradně termín EVVO 2. 1 Kužvart, M.: Předmluva. In: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, MŽP, Praha, např. opatření Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí návrhu Sektorového operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 5

6 Terminologickou nejednoznačnost do českého právního řádu dále vnesl relativně nový zákon č. 123/98 Sb., o právu na informace v ŽP, v platném znění, který zakotvil meritorně odpovídající, ale terminologicky odlišný pojem osvěta, vzdělávání a výchova veřejnosti v oblasti životního prostředí. Novela zákona procházela v době zpracování Koncepce veřejnou diskusí. Přestože Státní program EVVO je ve srovnání s výše uvedenými zákony č. 114/92 Sb. a č. 123/98 Sb. předpisem nižší právní síly (byl schválen na základě usnesení vlády ČR), užíváme v dalším textu výhradně termín. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, ve zkratce EVVO, s výjimkou citací dokumentů. Důvodem tohoto rozhodnutí je vztah krajské koncepce ke Státnímu programu EVVO i používání termínu EVVO Mezirezortní pracovní skupinou pro EVVO. Samotný termín (environmentální) vzdělávání, výchova a osvěta je v právním řádu České republiky zakotven v 16, zákona č. 17/92 Sb., o životním prostředí takto: Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Pro srovnání lze uvést Metodický pokyn MŠMT pro školy a školská zařízení, který uvádí následující definici: Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí: předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje, rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko-technologických, ekonomických i sociálních, podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích, působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje. Pojem EVVO je dále v řadě dokumentů charakterizován mnoha způsoby. Z mnoha dalších charakteristik vybíráme dle našeho názoru - nejvýstižnější: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta patří mezi multidisciplinární obory prosazující právo na informace a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Může ovlivňovat nejen spotřebitele a výrobce, ale i budoucí trendy sektorové politiky. EVVO působí při formování hodnotové orientace odrážející kvalitu osobního, společenského, spotřebitelského a jiného chování občanů. Je tedy jedním z určujících faktorů stavu životního prostředí, přírody, krajiny i přírodních zdrojů s výraznými ekonomickými důsledky. EVVO pozitivně napomáhá formování tlaku veřejnosti na politiky, zákonodárce, média i producenty. Největší oporu nachází v postupně zaváděné výuce o ochraně životního prostředí ve školství všech 6

7 stupňů, kvalifikovaných aktivitách environmentálně orientovaných nestátních neziskových organizací a dobrovolných aktivitách mediální, umělecké, kulturní a podnikatelské sféry 3. EVVO má přispívat k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí. Má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. V mnoha směrech se prolíná s prací s veřejností v oblasti ŽP a je velmi obtížné určit mezi nimi přesnou hranici 4. A.1.1.b) Udržitelný rozvoj Obecně používaná definice pojmu udržitelný rozvoj je připisována bývalé ministerské předsedkyni Norska G.H. Brundtlandové (1987): Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Je v podstatě procesem změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií a transformace institucí zaměřeny na harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a aspirací 5. Od té doby se původní anglický termín sustainable development značně rozšířil a vynutil si příslušné jinojazyčné jazykové ekvivalenty. V českém jazyce byl dlouho obecně používán termín trvale udržitelný rozvoj, který vychází z definice, obsažené v 6 zákona č. 17/92 Sb. o životním prostředí: Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Od samého počátku však část odborné veřejnosti používala jako český ekvivalent pouze termín s jedním přívlastkem udržitelný rozvoj, který lépe vystihuje obsah anglického pojmu a nemůže být vzhledem k absenci přívlastku trvale zlehčován jeho odpůrci. Vzhledem k možnému extenzivnímu výkladu pojmu rozvoj část odborné veřejnosti doporučovala již v rámci přípravy zákona o životním prostředí používat vhodnější termín udržitelný vývoj 6. Ten se však (zatím) neujal. 3 Státní politika životního prostředí, MŽP, Praha, leden Volná citace z materiálů ČEÚ 5 Brundtland G.H.: Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, např. Čížková, H., Kotík, J., Misiaček, R., Ženatý, L.: Připomínky k návrhu Zákona o životním prostředí. Manuscript, Ostrava,

8 Z mnoha doplňujících definic vybíráme výstižnou charakteristiku Josefa Vavrouška 7 : trvale udržitelný rozvoj - nebo snad přesněji způsob života - je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíce přiblížili k ideálům humanismu a úcty k životu a přírodě ve všech jejích formách, a to v různých časových horizontech. Je to způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. Měli bychom přijmout zásadu, že svoboda každého jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svoboda druhého, ale také tam, kde dochází k ničení přírody. Žijme tak, abychom při uspokojování svých spotřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás. Uplatňování principu udržitelného rozvoje je základní charakteristikou platné Státní politiky Životního prostředí 8. Ta pro řešení jednotlivých konkrétních lokálních problémů a rozvojových programů navrhuje uplatňování čtyř kritérií udržitelnosti: minimalizace nároků na čerpání neobnovitelných a šetrné využívání obnovitelných přírodních zdrojů, surovin, energie a minimalizace záboru území minimalizace negativních vlivů na prostředí, emisí do ovzduší a vod, kontaminace půd, produkce odpadů i hlukové zátěže a minimalizace potenciálních rizik a havárií důsledná ochrana, případně zmnožení a zkvalitnění základního přírodního a lidského kapitálu; prosazování ekonomické výhodnosti postupů šetrných k životnímu prostředí Od konference UNCED v Rio de Janeiro v roce 1992 a publikování dokumentu Agenda 21 (Program pro 21. století) je princip udržitelného rozvoje postupně uplatňován všemi vyspělými zeměmi. Je založen na třech pilířích udržitelnosti, na sladění ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů každého rozvojového programu. Na principech udržitelného rozvoje byl založen také Šestý akční program Evropského společenství pro období Směrem k trvalé udržitelnosti. Jeho cílem bylo např. snížení znečišťování ovzduší, minimalizace produkce odpadů a podpora jejich recyklace, podpora využívání druhotných surovin a ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. V rámci účasti České republiky na konferenci WSSD v Johannsburgu (2002) byl zpracován návrh Strategie udržitelného rozvoje České republiky, ten však byl odbornou veřejností přijímán nejednoznačně. Případné citace této strategie budou do analýzy zařazeny případně až k termínu předložení celé koncepce na základě výsledků veřejné diskuse k tomuto, resp. následnému dokumentu. 7 Ministr vlády ČSFR předseda Federálního výboru pro životní prostředí ( ) 8 Státní politika Životního prostředí, MŽP, Praha, leden

9 A.1.1.c) Životní prostředí Pojem životní prostředí je ve srovnání s nedávnou minulostí již více osvojen, byť částí veřejnosti je stále nesprávně používán termínem ekologie (ekologický) namísto životní prostředí (environmentální) 9. Právní definice je uvedena v 2, zákona č. 17/92 Sb., o životním prostředí: Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Citovaný zákon dále v 9 charakterizuje ochranu životního prostředí takto: Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů, organizmů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. A.1.1.d) Hlavní cílové skupiny Při identifikaci cílových skupin Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji lze postupovat dvěma způsoby. 1. Při tom prvním lze za základní cílovou skupinu považovat veřejnost, která zahrnuje všechny zástupce všech cílových skupin bez výjimky ( veřejnost je každý. ) a každá podrobnější diferenciace vyžaduje identifikaci prostředníků, pomocí nichž je tato široce pojatá cílová skupina ovlivňována ve prospěch cílů koncepce. Takovým prostředníkem může být např. nestátní nezisková organizace v oblasti EVVO, škola, média. Při uvedeném přístupu se dá ještě obvykle vymezit cíl zaměření, např. na děti a mládež, jako část veřejnosti, na níž lze působit efektivněji. 2. Druhý a z praktických důvodů používanější způsob, je identifikace dílčích cílových skupin, v jehož rámci je veřejnost považována jen za jednu z cílových skupin. Tento praktičtější přístup je v případě Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji použit z následujících důvodů: každá cílová skupina je současně cílem působení i prostředníkem (např. změna jednání managementu podniku může ovlivnit cílovou skupinu NNO; obdobně je příkladem vztah cílové skupiny dětí a vliv na jejich rodiče či jiné dospělé) je možno diferencovat cíle, priority a navrhovaná opatření Koncepce EVVO vzhledem k charakteristice konkrétní cílové skupiny i z hlediska uvedeného v předchozí odrážce 9 Diskutabilní je např. i název tzv. Ekologické komise zastupitelstva jednoho z měst Moravskoslezského kraje, který navíc nahradil původní název Komise pro životní prostředí. 9

10 lze pragmatičtěji vytvářet strukturované databáze subjektů, činností a dalších informací, sloužících jak pro potřeby analýzy (vyhodnocení), vzájemné komunikace (informační systém, komunikační strategie) a podpory managementu EVVO v kraji. lze využívat (dílčích) výsledků Koncepce EVVO i pro jiné účely např. komunikační strategii ostatních připravovaných dokumentů v oblasti ŽP v kraji ad Při použití uvedeného přístupu je však stále nezbytné vzít v úvahu obecný rámec jedné cílové skupiny, který je popsán pod bodem 1. Na základě výše uvedeného a zejména s přihlédnutím k nezbytnosti harmonizace cílových skupin v rámci všech zpracovávaných programových dokumentů MSK (viz řada jednání se zástupci objednatele) a k výsledkům workshopů v rámci projektu, zhotovitelé identifikovali hlavní cílové skupiny. Koncepce EVVO MSK. Tyto cílové skupiny jsou popsány v kapitole A A.1.2. Východiska A.1.2.a) Právní předpisy, které se vztahují k povinnosti zajišťování EVVO v ČR Základním právním předpisem, který upravuje oblast EVVO v ČR je citovaný zákon č.17/92 Sb., o životním prostředí, v jehož 16 se uvádí: Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Výchovu a vzdělávání v oblasti životního prostředí dále upravuje již rovněž citovaný zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který ve znění platných předpisů v 77a v odst. 3 u) uvádí: Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání. 10 Důležitými částmi zákona z hlediska EVVO jsou dále 70 Účast občanů (Ochrana přírody se uskutečňuje za přímé účasti občanů) a 72 Právo na informace v ochraně přírody a krajiny. 10 termín ekologická výchova a vzdělávání viz kap. A.1.1.a) 10

11 Jednou ze základních podmínek účinné EVVO je dostupnost informací v oblasti životního prostředí. Informace o stavu životního prostředí, jeho složkách, případně činnostech, které by mohly vést ke změně stavu, apod. upravuje zákon č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v jehož 13, věnovaném osvětě, vzdělávání a výchově veřejnosti v oblasti životního prostředí 11 je uvedeno: (1) Kraj v samostatné působnosti ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími ústředními orgány je povinen podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže. (2) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy usiluje zejména o to, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí v mezích působnosti úřadů veřejné správy. (3) Kraj v samostatné působnosti usiluje o to, aby a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací, b) orgány byly veřejnosti účinně nápomocny při zajišťování přístupu k informacím o životním prostředí. S problematikou informací souvisí také zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který tvoří širší rámec celé problematiky s odvoláním na příslušný článek Listiny základních práv a svobod a zaručuje právo veřejnosti na informace v působnosti veřejné správy. Kromě výše uvedených se k problematice EVVO přímo či nepřímo vztahuje několik desítek právních předpisů. Z nich uvádíme především: Ústava České republiky ošetřuje v článku č. 7 ochranu přírodních zdrojů a odkazuje na Listinu základních práv a svobod zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, m.j. v čl. 35, odst. 2 uvádí: "Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojích." 11 termín osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti ŽP viz kap. A.1.1.a) 11

12 Zákon č. 353/99 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky; zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty; zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a další, které obsahují explicitně uvedené požadavky na informování veřejnosti, případně procedury zajišťující účast veřejnosti, např. formou veřejného projednání. Z podzákonných předpisů a dokumentů je potřeba zdůraznit především: Státní program Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Jeho součástí je Akční plán na léta , přijatý usnesením vlády ČR č.991/2003 z Státní program byl zpracován na základě původní Koncepce EVVO v rezortu životního prostředí a Doprovodného programu EVVO. Státní program EVVO spolu s Akčním plánem zatím nejpodrobněji vymezují cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO. Usnesení má závazný charakter vůči státní správě a doporučující charakter vůči samosprávným orgánům. Nejvýznamnějším úkolem Akčního plánu, zaměřeným na úroveň regionů a obcí, je úkol č. 4, tj. Rozpracovat ve své působnosti úkoly Akčního plánu na léta SP EVVO ČR na úrovni ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků. Vzhledem k částečné návaznosti strategie na SP EVVO v ČR jsou vzájemné vztahy podrobně popsány v textu Hlavního dokumentu. Nejde o krok samoúčelný. Jak je uvedeno již v kapitole A.1. analytického dokumentu, Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji by měla být se Státním programem EVVO i jeho akčním plánem v souladu, při respektování regionálních specifik. Dalším důležitým dokumentem rezortu životního prostředí, který upravuje problematiku EVVO, je rovněž Státní politika životního prostředí České republiky (2001) A to zejména v kap. VII.5. Vzdělávání, výchovné a osvětové nástroje a dále v kap. VI Vzdělávací systém. Státní politika životní prostředí (SPŽP) uvádí, že v současné praxi jsou poměrně rozsáhle uplatňovány jednotlivé prvky EVVO, neexistuje však ucelený systém a chybí jeho legislativní, a především institucionální podpora. Proto SPŽP prosazuje vytvoření a využívání provázaného systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty prostupujícího všemi resorty, zahrnující státní, veřejnoprávní, soukromé i občanské instituce a organizace a využívající jejich vzájemné vztahy na základě demokratických principů s orientací k regionálním odlišnostem, možnostem a potřebám. SPŽP dále musí využívat zkušeností ČR i zkušenosti ostatních zemí, především EU, ale přizpůsobovat je našim podmínkám. Ve vztahu k přípravě České republiky na vstup do EU musí trvale podporovat ochranářskou i osvětovou činnost nestátních neziskových organizací a průběžně tuto činnost usnadňovat, mj. ekonomickými a legislativními nástroji". 12

13 Aktuální cíle a opatření SPŽP v oblasti EVVO: realizovat SP EVVO ČR a zajistit jeho provázanost s ostatními programy zohlednit cíle SP EVVO ČR v související právní úpravě podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na všech stupních škol a v hromadných sdělovacích prostředcích podporovat environmentální vzdělávání, výchovy a osvětu pracovníků veřejné správy v rámci diferencovaných vzdělávacích programů podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu podnikatelské sféry podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu nestátních neziskových organizací Dokumenty v oblasti školství Východiskem pro změny probíhající ve vzdělávání, které jsou základem i pro EVVO je především Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha), kterou vláda ČR přijala svým usnesením č. 113/2001 ze dne 7. února 2001 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR, který byl schválen usnesením vlády České republiky 393/2002 dne 17. dubna Důležitým dokumentem, který by měl zajišťovat naplňování Státního programu EVVO ve spolupráci obou hlavních zainteresovaných rezortů je Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy mezi MŽP a MŠMT. V ní se obě ministerstva dohodla na společném postupu při zabezpečování EVVO v ČR a zavázala se prosazovat EVVO jako multidisciplinární nástroj poskytující informace, vědomosti, znalosti a dovednosti a utvářející odpovědný vztah občanů k životnímu prostředí. Z této dohody vychází i Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ze dne 14. prosince 2001, který nabyl účinnosti Tento metodický pokyn je klíčovým dokumentem pro další rozvoj EVVO ve školách a dalších školských zařízeních. Metodický pokyn dále vychází ze zákona č. 123/98 Sb., v platném znění, o právu na informace o životním prostředí a ze Státního programu EVVO. Informuje ředitele základních a středních škol, ředitele školských zařízení o environmentálním vzdělávání a doporučuje postupy realizace. Nejvýznamnějším nástrojem je program celoroční plán, který by měla vypracovat každá škola, každé školské zařízení podle svých místních podmínek a každoročně jej aktualizovat jako součást dlouhodobého programu EVVO. 13

14 Pro realizaci EVVO je školám doporučen následující postup: zpracovat program EVVO jako součást koncepce školy a školského zařízení pověřit jednoho z pedagogických pracovníků koordinací EVVO, vytvářet podmínky pro jeho práci Zvyšovat odbornou úroveň koordinátora EVVOI, umožňovat mu účast na vzdělávacích akcích vytvářet podmínky pro vypracování a realizaci EVVO podporovat další vzdělávání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků, zaměřené na EVVO zajišťovat vybavení školy učebními pomůckami potřebnými pro EVVO zabezpečovat postupnou ekologizaci provozu školy Metodický pokyn dále vyjmenovává instituce zajišťující plnění Státního programu EVVO, doporučuje postup pro školního koordinátora EVVO a doporučuje školám instituce pro spolupráci: pracovníky vysokých škol, zvláště fakult připravující učitele představitele MŽP a ostatních rezortů pověřených EVVO pracovníky středisek, center ekologické výchovy profesních občanských sdružení představitele dalších nevládních organizací pracovníky podnikové sféry, kteří se zabývají problematikou ŽP Dokumenty v oblasti zdravotnictví Akční plán zdraví a životního prostředí v České republice Akční plán, který byl schválen usnesením vlády č. 810/1998 Sb., obsahuje politiku ochrany zdraví a životního prostředí, nástroje a metody řízení, hodnotí složky životního prostředí a zdraví populace, souhrn informací a ekonomické sektory a jejich vliv na životní prostředí a zdraví, mezinárodní spolupráci. Politika zahrnuje základní záměry, principy, priority a aktivity k realizaci. Kapitola 2.8 Informování a výchova veřejnosti uvádí cíle, popis a rozbor situace a aktivity k realizaci. podkapitola Cíle Soustřeďovat zájem veřejnosti na uchování vlastního zdraví a zabezpečovat její účast již na prvotních aktivitách spojených s ochranou zdraví a životního prostředí, tj. na plánování, formulování priorit a realizaci vybraných programů, 14

15 měnit postoje a jednání člověka vůči přírodnímu prostředí a vytvářet předpoklady pro soulad postupů (chování) lidí s normativními a ekonomickými nástroji, systematicky a úplně informovat všechny občany o vlivech jejich jednání a chování na zdraví, zabezpečovat právo na aktuální a kvalifikované předávání výsledků z monitorovacích systémů s jasnými interpretačními závěry, včetně těch, které ukazují neexistenci významných vztahů mezi faktory prostředí a zdravím a transformování těchto závěrů do konkrétních návodů na pozitivní změny jednání a chování lidí, začleňovat základní informace o tom co je zdraví a na čem závisí, stejně jako informace o vztahu mezi životním prostředím, zdravím a způsobem života do vyučovacích osnov všech typů a stupňů škol a v návaznosti na tyto informace vytvářet podmínky pro získávání dovedností a návyků k pozitivnímu ovlivňování prostředí, legislativně zabezpečit využívání části daňových odvodů z činností ohrožujících zdraví a životní prostředí na výchovu veřejnosti k ochraně zdraví a životního prostředí. Pojmy výchova, vzdělávání a osvěta, případně práce s veřejností v oblasti životního prostředí a zdraví označují: působení na populaci přenosem informací, napomáhání vytvářet vhodné hierarchie hodnot, pozitivních postojů, schopnosti uskutečňovat akce v oblasti péče ozdraví a životní prostředí. podkapitola Aktivity k realizaci obsahuje průběžné a dlouhodobé úkoly: v rámci Národního programu zdraví realizovat projekty podpory zdraví zaměřené na řešení otázek vztahu mezi zdravím a životním prostředím (MZ), vydávat edukační publikace a realizovat videoprogramy z oblasti ochrany zdraví a životního prostředí (MZ, MŽP), podporovat rozvoj nevládních organizací, nadací a hnutí, které mají ve svých cílech informování a vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie a ochrany zdraví a životního prostředí(mz, MŽP), zabezpečit, aby výchova k ochraně zdraví a životního prostředí zůstala součástí osnov škol všech druhů a stupňů (MŠMT). 15

16 České technické normy (ČSN (EN), TNO,...) souvisí s EVVO zejména v podnikové sféře: např. v oblasti: vodní hospodářství velké množství podoblastí norem týkající se staveb, vodních zdrojů, meliorace, vodárenství, kanalizace, jakosti vod, chemických rozborů, odběrů vzorků ochrana ovzduší podoblasti týkající se plynárenství, tuhých paliv, mobilních zdrojů znečišťování, metod a přístrojů pro měření emisí a imisí, ochrana přírody a krajiny o Ochrana přírody a krajiny podoblast detto o Ochrana zvířat podoblast živočišná výroba, plemenitba o Ochrana kulturních plodin podoblast ochrana rostlin, sadovnictví a krajinářství ochrana zemědělského půdního fondu - podoblast prostředí a výrobní oblasti, hnojení, meliorace, protierozní ochrana půdy, kvalita půdy lesní hospodářství podoblast lesnictví a myslivost, sortimenty surového dříví, kontrola a zkoušení, pěstování lesa, vodní hospodářství, ochrana horninového prostředí podoblast ochrana proti výbuchu, zeminy, horniny, nerosty, pracovní a osobní ochrana nakládání s odpady podoblast, zkušební metody, zkušebnictví, výkonové transformátory, akumulátory, biotechnologie, názvosloví odpadů, např. řada ČSN 8380 o skládkování odpadů nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty podoblast skot a prasata,biotechnologie, Související oblasti: ochrana zdraví a hygiena, jaderná bezpečnost, územní plánování a stavební řád Dokumenty v oblasti energetiky Energetická politika Dokument byl schválen usnesením vlády č.50/2000. Energetická politika je úzce provázána s hospodářskou a surovinovou politikou (gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále MPO) a respektuje Státní politiku životního prostředí (gesce MŽP). Vychází z dlouhodobých záměrů vlády na zajištění trvale udržitelného rozvoje České republiky, který je významně podmíněn spolehlivými a bezpečnými dodávkami energie, ekonomicky optimálním a ekologicky šetrným přístupem k příslušným nositelům energie a k její spotřebě. 16

17 Ochrana životního prostředí a podpora úsporných technologií je dle energetické politiky oblastí, kde se stát nevzdá přímého vlivu na energetiku. V zájmu ochrany životního prostředí a podpory vývoje nových způsobů získávání energie bude vláda ve vymezených případech ovlivňovat strukturu primárních zdrojů ve prospěch obnovitelných zdrojů. Rovněž v zájmu co nejefektivnějšího využívání energie bude také usilovat o rychlejší rozšíření energeticky efektivních technologií, spotřebičů a způsobů vytápění. Státní energetická koncepce Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České republiky. Je založena na odpovědnosti státu za vytváření podmínek pro spolehlivé a bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a udržitelný rozvoj. Stát má povinnost stanovit legislativní rámec a pravidla pro chod a rozvoj energetického hospodářství. Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce dosáhnout při ovlivňování rozvoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let v tržně koncipované ekonomice. Základní priority vize české energetické koncepce jsou následující: nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj. Základní cíle návrhu SEK: maximalizace energetické efektivnosti, zajištění vhodného poměru spotřeby primárních energetických zdrojů, zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí, dokončení transformace a liberalizace EH. V rámci v současnosti probíhající novelizace energetické koncepce lze vysledovat významně odlišné přístupy MPO a MŽP (viz alternativní návrh MŽP). 17

18 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2003 Je vyhlašován k plnění Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných zdrojů. Člení se např. na Podporu zpracování energetických koncepcí a auditů, Podporu opatření ke zvýšení účinnosti energie, ad.. Z hlediska EVVO je důležitá Kap. IV Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí, která se člení na vlastní poradenství, krajské energetické agentury, vzdělávání a propagaci a zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace. Předmětem oblasti Poradenství je zajišťování bezplatné poradenské služby pro veřejnost, jejímž cílem je zvyšování informovanosti veřejnosti o postupech vedoucích k hospodárnému využívání energie s vlivem na životní prostředí. Poradenství je mj. zaměřeno do oblastí: zpracování energetických auditů, průkazů a koncepcí, využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, realizace energeticky úsporných opatření vedoucích ke zvýšení účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů, šíření poznatků vědy, výzkumu a vývoje, ad. Poradenství vykonávají způsobilí energetičtí poradci, kteří působí v rámci sitě Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS), případně Městských energetických poradenských střediscích (MEPS) na celém území ČR. V MSK působí celkem 7 středisek EKIS z toho 4 v Ostravě, po 1 v Českém Těšíně, Novém Jičíně a Havířově (např. VŠB-TU, DHV CR, atd.) - viz V rámci podnikové sféry je provozováno informační středisko pro zákazníky ČEZ-SME a.s..na Nádražní ulici v centru Ostravy, které má podobnou náplň jako EKIS. V rámci FS VŠB-TU působí Energetické centrum, které se zaměřuje na poradenství v energetice. Předmětem oblasti Vzdělávání a propagace je podpora organizování výstav, odborných kursů, semináří a konferencí neziskového charakteru. Akce jsou zaměřeny na zvyšování účinnosti energie a využití jejich obnovitelných zdrojů s následným snížením emisí skleníkových plynů a jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti. Předmětem oblasti zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace je podpora zpracování příruček a informačních materiálů, videoprezentací, televizních a rozhlasových pořadů, tvorba a rozvoje informačních a databázových a výpočetních systémů. Příručky a informační materiály by měly být zaměřeny především na zpracování podkladů pro energeticky úsporné projekty s výrazným snížením emisí CO 2, katalogových listů a materiálů a výrobků k hospodárnému využívání energie a jejich obnovitelných a druhotných zdrojů apod. V rámci meziresortní koordinace Státního programu a v souladu s Národním programem jsou ze SFŽP podporovány opatření ve vztahu k EVVO: 10.A Slunce do škol Instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých výkonů ve školských zařízeních ve školských zařízeních. Účelem tohoto programu je demonstrace možnosti získávání energie ze slunečního záření pro žáky základních a středních škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu. 18

19 1.B Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s programy EVVO. Osvěta může být zabezpečována školskými úřady, školami všech úrovní, vědeckovýzkumnými pracovišti, správami ZCHÚ, regionálními rozvojovými agenturami, regionálními energetickými agenturami, NNO, profesními sdruženími, konzultačními středisky apod., a to například prostřednictvím: - zabezpečení informačních kampaní pro školy (organizování výstav a soutěží, příprava pomůcek a předmětů využitelných při přípravě kampaně) - organizování odborných kurzů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti - informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkušeností demonstračních projektů, přenos poznatků a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie atd.) 2. B Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie a obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím publikační činnosti. V podnikové sféře jsou důležité také předpisy, upravující jinou, než zákonnou normou, dobrovolné přístupy k ochraně životního prostředí. Jedná se především o dobrovolné dohody, řadu norem ČSN EN ISO a programu EMAS k systémům environmentálního managementu (EMS), úpravy týkající se ecolabellingu, čistší produkce (CP), životního cyklu výrobků (LCA) atd.. 19

20 A.1.2.b) Přehled usnesení vlády souvisejících s problematikou EVVO V předchozím textu bylo jmenováno základní usnesení vlády ČR, které upravuje oblast EVVO usnesení č. 1048/2000, kterým byl schválen Státní program EVVO v ČR 12. S problematikou zabezpečení EVVO dále souvisí tato vládní usnesení (pro přehled jsou uvedena usnesení vlády ČR od roku 1998 s výjimkou důležitého usnesení k EVVO z roku 1992) : usnesení vlády č. 232/1992, ke strategii státní podpory ekologické výchovy na 90. léta usnesení vlády č. 415/1998 o Státnímu programu ochrany přírody a krajiny ČR usnesení vlády č. 466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS) usnesení vlády č. 810/1998, k Akčnímu plánu zdraví a životního prostředí ČR usnesení vlády č. 843/1998 a pozdější - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie usnesení vlády č. 1/1999 ke koncepci státní politiky ve vztahu k mladé generaci v ČR do r usnesení vlády č. 323/1999 o Státní politice životního prostředí usnesení vlády č. 296/1999 o Statutu, složení a Programu činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí usnesení vlády č. 525/1999 k návrhu Státní informační politiky usnesení vlády č. 601/1999 ke koncepci přípravy pracovníků ve veřejné správě (včetně návrhu na vznik Centrálního vzdělávacího institutu pro veřejnou správu) usnesení vlády č. 677/1999 k Aproximační strategii pro oblast životního prostředí usnesení vlády č. 714/1999 k návrhu sektorových a regionálních priorit Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky na léta 2000 až 2006 usnesení vlády č. 841/1999 k Souhrnné zprávě o stavu zabezpečení příprav na vstup do Evropské unie usnesení vlády č. 1059/1999 k návrhu Koncepce budování informačních systémů veřejné správy usnesení vlády č. 1255/1999 k návrhu zákona o informačních systémech veřejné správy, o působnosti Úřadu pro státní informační systém a o zřízení Rady vlády České republiky pro státní informační politiku 12 ve znění usnesení vlády ČR č ze dne 14. října

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27.října 2008 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství,

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Analýza současného stavu zajištění. zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Analýza současného stavu zajištění. zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR analýza současného

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Eva JADERNÁ Životní prostředí

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více