Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Analýza současného stavu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Analýza současného stavu"

Transkript

1 Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Analýza současného stavu Samostatná příloha č. I. Hlavního dokumentu) prosinec 2003

2 OBSAH: ÚVOD... 3 A.1. EVVO V ČR, VÝCHODISKA, STRUKTURA... 5 A.1.1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ (TERMINOLOGIE)... 5 A.1.1.a) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta... 5 A.1.1.b) Udržitelný rozvoj... 7 A.1.1.c) Životní prostředí... 9 A.1.1.d) Hlavní cílové skupiny... 9 A.1.2. VÝCHODISKA A.1.2.a) Právní předpisy, které se vztahují k povinnosti zajišťování EVVO v ČR A.1.2.b) Přehled usnesení vlády souvisejících s problematikou EVVO A.1.2.c) Mezinárodní závazky ČR ve vztahu k EVVO A.1.2d) Strategie EVVO na SCHKO CR A.1.2.e) Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje A.1.3. STRUKTURA ZAJIŠTĚNÍ EVVO V ČR A.1.3.a) Povinnost a možnosti financování EVVO v rámci ČR A.1.3.b) Přehled nejvýznamnějších organizací zaměřených na EVVO, kontakty A.2. EVVO V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A.2.1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A Přehled cílových skupin A Sběr údajů a vytvoření elektronické databáze subjektů EVVO A Charakteristika a možnosti použití elektronické databáze a digitální mapy A.2.1. A) D) ZMAPOVÁNÍ SUBJEKTŮ, AKTIVIT A DOPLŇUJÍCÍCH CHARAKTERISTIK EVVO V MSK A.2.1.a-d)-1.Současný stav EVVO ve školách A.2.1.a)-d)-2. Současný stav EVVO mimo školství A.2.2. ANALÝZA NEJSILNĚJŠÍCH A NEJSLABŠÍCH ČLÁNKŮ EVVO (SWOT ANALÝZA) ZÁVĚR PŘÍLOHY Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Příloha č. 2: Přehled nadací a fondů Příloha č. 3: Příklad vyplněného databázového formuláře subjektů EVVO Příloha č. 4: Manuál pro použití elektronické databáze a interaktivní digitální mapy Příloha č. 5: Přehled subjektů EVVO v MSK SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:

3 ÚVOD Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Moravskoslezském kraji (dále Koncepce EVVO) byla zadána jako strategický rozvojový dokument, jehož úkolem je na základě analýzy současného stavu navrhnout základní směry podpory EVVO v Moravskoslezském kraji tak, aby vznikl fungující systém. Koncepce EVVO se má současně stát základnou pro spolupráci jednotlivých subjektů EVVO v kraji. Samotný koncepční dokument i proces, který k jeho vytvoření povede, by měly mít v konečném důsledku vliv na zvýšení a prohloubení environmentálního vědomí obyvatel a dle zadání by měly přispět k podpoře udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje, České republiky a v širším kontextu i planety Země. Analytická část Koncepce EVVO, nazvaná Analýza současného stavu, tvoří přílohu č. I. Hlavního dokumentu a je strukturována v souladu s článkem č. 2, odst. A.1., A.2.1. a) g) specifikace zadání koncepce. Tento dokument tvoří na základě zadání jednu ze tří základních částí Koncepce EVVO (část A); dalšími částmi jsou návrh strategie (část B) a návrh managementu (část C). Souvisejícím analytickým produktem je samostatná příloha II. Hlavního dokumentu Elektronická databáze a elektronická interaktivní mapa, předkládaná na nosiči CD-ROM. Stručný přehled analýzy, zaměřený na výsledná analytická zjištění a formalizovaný výstup ve formě SWOT-analýzy, je dále uveden v textu Hlavního dokumentu (viz kap. č. 2 Hlav. dokumentu). Jeho struktura je upravena takovým způsobem, aby poskytovala přehledný podklad pro navazující strategii a management a umožňovala posouzení, zda jsou strategické návrhy v souladu se základními analytickými zjištěními. V textu Hlavního dokumentu je dále doporučeno, aby analytická část koncepce byla nadále průběžně doplňována, aktualizována a upravována na základě změn EVVO v Moravskoslezském kraji v rámci pravidelné aktualizace Koncepce EVVO. Analýza oblasti EVVO Moravskoslezského kraje není pouze jednoúčelovou prací, nýbrž má významný vliv na zpracování všech částí koncepce. Analytické výstupy byly a nadále budou využívány k následujícím cílům: 1. Popis oblasti EVVO v Moravskoslezském kraji prostřednictvím zjištěných analytických údajů 2. Účelné seřazení analytických údajů do formy elektronické databáze a její využití pro sofistikované vyhledávání subjektů EVVO, resp. jejich charakteristik, včetně geografické lokalizace pomocí interaktivní elektronické mapy. Databáze je využitelná především pro další vyhodnocování analýzy. 3

4 3. Vyhodnocení analytických údajů a jejich formalizace do podoby SWOT analýzy 4. Využití SWOT analýzy jako podkladu pro návrhovou část koncepce - formulaci cílů, priorit a opatření EVVO 5. Využití SWOT analýzy jako podkladu pro formulaci návrhu managementu EVVO 6. Využití upravené databáze (+ mapy) jako nástroje pro podporu managementu EVVO (interní informační systém) 7. Využití upravené databáze (+ mapy) jako nástroje pro komunikační strategii, především informování veřejnosti (veřejný informační systém EVVO). Samostatná příloha Hlavního dokumentu č. I. Analýza současného stavu naplňuje především výše uvedené cíle 1, 3, 4 a 5; další samostatná příloha Hlavního dokumentu č. II. Elektronická databáze a interaktivní elektronická mapa pak výše uvedené cíle č. 2, 6 a 7. Z praktických důvodů (jiná organizační struktura, specifické zaměření i způsob práce) je v příslušných částech dokumentu text rozdělen na analytické poznatky v oblasti školství a v ostatních sledovaných oblastech. Obdobné rozdělení respektuje i SWOT analýza. Uvedený postup se jednoznačně osvědčil při projednávání analytických výstupů v rámci workshopů (viz Závěrečný dokument), jichž se účastnili zástupci všech cílových skupin. Výsledky jednání i rozdíly obou verzí SWOT analýzy v obou hlavních cílových podskupinách potvrdily oprávněnost použitého přístupu. Pro zjednodušení orientace v textu jsou v následujícím členění používány názvy kapitol dle specifikace zadání koncepce. 4

5 A.1. EVVO v ČR, východiska, struktura Obecný rámec Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji tvoří Státní program Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (SP EVVO), schválený vládou ČR v roce V roce 2002 došlo z formálních důvodů k novelizaci příslušného usnesení vlády ČR (reforma veřejné správy) a v letošním roce proběhla aktualizace Akčního plánu na léta , schválená usnesením vlády č. 991 z 8. října Strategickým cílem SP EVVO je praktické uplatňování principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře. Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji by na jedné straně měla být s tímto programem v souladu, na druhé straně musí reflektovat současný stav EVVO v kraji, daný dosavadním vývojem i místními specifiky, které kraj charakterizují. Podrobnosti ke SP EVVO a jeho aktualizaci jsou uvedeny v kapitole A.1.2. Analýzy a kapitole č. 2 Hlavního dokumentu. A.1.1. Vymezení základních pojmů (terminologie) A.1.1.a) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je pojem, který postupně nahrazuje dříve téměř výhradně používaný termín ekologická výchova. Preferenci termínu environmentální ve spojení s výchovou a vzděláváním zdůvodnil ministr životního prostředí M. Kužvart v předmluvě ke Státnímu programu EVVO v ČR takto:.upřednostnění pojmu environmentální před dosud užívaným, z vědecké terminologie převzatým pojmem ekologický je dáno rozdílnou šíří obou termínů. Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy navzájem a jejich vztahy k životnímu prostředí. Environment (životní prostředí) obsahuje problematiku všech složek životního prostředí, včetně vzájemných vazeb, škod na životním prostředí a jejich nápravy, ekonomických souvislostí apod 1 Termín ekologická výchova však nadále zůstává součástí legislativy ČR, např. v rámci zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, který určuje povinnosti v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání (viz další kapitoly). Uvedený pojem nebyl změněn ani v návrhu novelizace uvedeného zákona (verze srpen 2003).. Se vstupem České republiky do Evropské unie a přizpůsobováním právního řádu ČR legislativě Evropské Unie však lze očekávat přechod k adekvátnímu termínu environmentální, který je postupně osvojován cílovými skupinami EVVO i mimo sféru odborné veřejnosti. Tak např. rozvojové dokumenty, zpracovávané v rámci Strukturálních fondů EU, již používají výhradně termín EVVO 2. 1 Kužvart, M.: Předmluva. In: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, MŽP, Praha, např. opatření Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí návrhu Sektorového operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 5

6 Terminologickou nejednoznačnost do českého právního řádu dále vnesl relativně nový zákon č. 123/98 Sb., o právu na informace v ŽP, v platném znění, který zakotvil meritorně odpovídající, ale terminologicky odlišný pojem osvěta, vzdělávání a výchova veřejnosti v oblasti životního prostředí. Novela zákona procházela v době zpracování Koncepce veřejnou diskusí. Přestože Státní program EVVO je ve srovnání s výše uvedenými zákony č. 114/92 Sb. a č. 123/98 Sb. předpisem nižší právní síly (byl schválen na základě usnesení vlády ČR), užíváme v dalším textu výhradně termín. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, ve zkratce EVVO, s výjimkou citací dokumentů. Důvodem tohoto rozhodnutí je vztah krajské koncepce ke Státnímu programu EVVO i používání termínu EVVO Mezirezortní pracovní skupinou pro EVVO. Samotný termín (environmentální) vzdělávání, výchova a osvěta je v právním řádu České republiky zakotven v 16, zákona č. 17/92 Sb., o životním prostředí takto: Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Pro srovnání lze uvést Metodický pokyn MŠMT pro školy a školská zařízení, který uvádí následující definici: Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí: předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje, rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko-technologických, ekonomických i sociálních, podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích, působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje. Pojem EVVO je dále v řadě dokumentů charakterizován mnoha způsoby. Z mnoha dalších charakteristik vybíráme dle našeho názoru - nejvýstižnější: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta patří mezi multidisciplinární obory prosazující právo na informace a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Může ovlivňovat nejen spotřebitele a výrobce, ale i budoucí trendy sektorové politiky. EVVO působí při formování hodnotové orientace odrážející kvalitu osobního, společenského, spotřebitelského a jiného chování občanů. Je tedy jedním z určujících faktorů stavu životního prostředí, přírody, krajiny i přírodních zdrojů s výraznými ekonomickými důsledky. EVVO pozitivně napomáhá formování tlaku veřejnosti na politiky, zákonodárce, média i producenty. Největší oporu nachází v postupně zaváděné výuce o ochraně životního prostředí ve školství všech 6

7 stupňů, kvalifikovaných aktivitách environmentálně orientovaných nestátních neziskových organizací a dobrovolných aktivitách mediální, umělecké, kulturní a podnikatelské sféry 3. EVVO má přispívat k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí. Má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. V mnoha směrech se prolíná s prací s veřejností v oblasti ŽP a je velmi obtížné určit mezi nimi přesnou hranici 4. A.1.1.b) Udržitelný rozvoj Obecně používaná definice pojmu udržitelný rozvoj je připisována bývalé ministerské předsedkyni Norska G.H. Brundtlandové (1987): Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Je v podstatě procesem změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií a transformace institucí zaměřeny na harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a aspirací 5. Od té doby se původní anglický termín sustainable development značně rozšířil a vynutil si příslušné jinojazyčné jazykové ekvivalenty. V českém jazyce byl dlouho obecně používán termín trvale udržitelný rozvoj, který vychází z definice, obsažené v 6 zákona č. 17/92 Sb. o životním prostředí: Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Od samého počátku však část odborné veřejnosti používala jako český ekvivalent pouze termín s jedním přívlastkem udržitelný rozvoj, který lépe vystihuje obsah anglického pojmu a nemůže být vzhledem k absenci přívlastku trvale zlehčován jeho odpůrci. Vzhledem k možnému extenzivnímu výkladu pojmu rozvoj část odborné veřejnosti doporučovala již v rámci přípravy zákona o životním prostředí používat vhodnější termín udržitelný vývoj 6. Ten se však (zatím) neujal. 3 Státní politika životního prostředí, MŽP, Praha, leden Volná citace z materiálů ČEÚ 5 Brundtland G.H.: Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, např. Čížková, H., Kotík, J., Misiaček, R., Ženatý, L.: Připomínky k návrhu Zákona o životním prostředí. Manuscript, Ostrava,

8 Z mnoha doplňujících definic vybíráme výstižnou charakteristiku Josefa Vavrouška 7 : trvale udržitelný rozvoj - nebo snad přesněji způsob života - je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíce přiblížili k ideálům humanismu a úcty k životu a přírodě ve všech jejích formách, a to v různých časových horizontech. Je to způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. Měli bychom přijmout zásadu, že svoboda každého jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svoboda druhého, ale také tam, kde dochází k ničení přírody. Žijme tak, abychom při uspokojování svých spotřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás. Uplatňování principu udržitelného rozvoje je základní charakteristikou platné Státní politiky Životního prostředí 8. Ta pro řešení jednotlivých konkrétních lokálních problémů a rozvojových programů navrhuje uplatňování čtyř kritérií udržitelnosti: minimalizace nároků na čerpání neobnovitelných a šetrné využívání obnovitelných přírodních zdrojů, surovin, energie a minimalizace záboru území minimalizace negativních vlivů na prostředí, emisí do ovzduší a vod, kontaminace půd, produkce odpadů i hlukové zátěže a minimalizace potenciálních rizik a havárií důsledná ochrana, případně zmnožení a zkvalitnění základního přírodního a lidského kapitálu; prosazování ekonomické výhodnosti postupů šetrných k životnímu prostředí Od konference UNCED v Rio de Janeiro v roce 1992 a publikování dokumentu Agenda 21 (Program pro 21. století) je princip udržitelného rozvoje postupně uplatňován všemi vyspělými zeměmi. Je založen na třech pilířích udržitelnosti, na sladění ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů každého rozvojového programu. Na principech udržitelného rozvoje byl založen také Šestý akční program Evropského společenství pro období Směrem k trvalé udržitelnosti. Jeho cílem bylo např. snížení znečišťování ovzduší, minimalizace produkce odpadů a podpora jejich recyklace, podpora využívání druhotných surovin a ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. V rámci účasti České republiky na konferenci WSSD v Johannsburgu (2002) byl zpracován návrh Strategie udržitelného rozvoje České republiky, ten však byl odbornou veřejností přijímán nejednoznačně. Případné citace této strategie budou do analýzy zařazeny případně až k termínu předložení celé koncepce na základě výsledků veřejné diskuse k tomuto, resp. následnému dokumentu. 7 Ministr vlády ČSFR předseda Federálního výboru pro životní prostředí ( ) 8 Státní politika Životního prostředí, MŽP, Praha, leden

9 A.1.1.c) Životní prostředí Pojem životní prostředí je ve srovnání s nedávnou minulostí již více osvojen, byť částí veřejnosti je stále nesprávně používán termínem ekologie (ekologický) namísto životní prostředí (environmentální) 9. Právní definice je uvedena v 2, zákona č. 17/92 Sb., o životním prostředí: Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Citovaný zákon dále v 9 charakterizuje ochranu životního prostředí takto: Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů, organizmů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. A.1.1.d) Hlavní cílové skupiny Při identifikaci cílových skupin Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji lze postupovat dvěma způsoby. 1. Při tom prvním lze za základní cílovou skupinu považovat veřejnost, která zahrnuje všechny zástupce všech cílových skupin bez výjimky ( veřejnost je každý. ) a každá podrobnější diferenciace vyžaduje identifikaci prostředníků, pomocí nichž je tato široce pojatá cílová skupina ovlivňována ve prospěch cílů koncepce. Takovým prostředníkem může být např. nestátní nezisková organizace v oblasti EVVO, škola, média. Při uvedeném přístupu se dá ještě obvykle vymezit cíl zaměření, např. na děti a mládež, jako část veřejnosti, na níž lze působit efektivněji. 2. Druhý a z praktických důvodů používanější způsob, je identifikace dílčích cílových skupin, v jehož rámci je veřejnost považována jen za jednu z cílových skupin. Tento praktičtější přístup je v případě Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji použit z následujících důvodů: každá cílová skupina je současně cílem působení i prostředníkem (např. změna jednání managementu podniku může ovlivnit cílovou skupinu NNO; obdobně je příkladem vztah cílové skupiny dětí a vliv na jejich rodiče či jiné dospělé) je možno diferencovat cíle, priority a navrhovaná opatření Koncepce EVVO vzhledem k charakteristice konkrétní cílové skupiny i z hlediska uvedeného v předchozí odrážce 9 Diskutabilní je např. i název tzv. Ekologické komise zastupitelstva jednoho z měst Moravskoslezského kraje, který navíc nahradil původní název Komise pro životní prostředí. 9

10 lze pragmatičtěji vytvářet strukturované databáze subjektů, činností a dalších informací, sloužících jak pro potřeby analýzy (vyhodnocení), vzájemné komunikace (informační systém, komunikační strategie) a podpory managementu EVVO v kraji. lze využívat (dílčích) výsledků Koncepce EVVO i pro jiné účely např. komunikační strategii ostatních připravovaných dokumentů v oblasti ŽP v kraji ad Při použití uvedeného přístupu je však stále nezbytné vzít v úvahu obecný rámec jedné cílové skupiny, který je popsán pod bodem 1. Na základě výše uvedeného a zejména s přihlédnutím k nezbytnosti harmonizace cílových skupin v rámci všech zpracovávaných programových dokumentů MSK (viz řada jednání se zástupci objednatele) a k výsledkům workshopů v rámci projektu, zhotovitelé identifikovali hlavní cílové skupiny. Koncepce EVVO MSK. Tyto cílové skupiny jsou popsány v kapitole A A.1.2. Východiska A.1.2.a) Právní předpisy, které se vztahují k povinnosti zajišťování EVVO v ČR Základním právním předpisem, který upravuje oblast EVVO v ČR je citovaný zákon č.17/92 Sb., o životním prostředí, v jehož 16 se uvádí: Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Výchovu a vzdělávání v oblasti životního prostředí dále upravuje již rovněž citovaný zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který ve znění platných předpisů v 77a v odst. 3 u) uvádí: Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání. 10 Důležitými částmi zákona z hlediska EVVO jsou dále 70 Účast občanů (Ochrana přírody se uskutečňuje za přímé účasti občanů) a 72 Právo na informace v ochraně přírody a krajiny. 10 termín ekologická výchova a vzdělávání viz kap. A.1.1.a) 10

11 Jednou ze základních podmínek účinné EVVO je dostupnost informací v oblasti životního prostředí. Informace o stavu životního prostředí, jeho složkách, případně činnostech, které by mohly vést ke změně stavu, apod. upravuje zákon č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v jehož 13, věnovaném osvětě, vzdělávání a výchově veřejnosti v oblasti životního prostředí 11 je uvedeno: (1) Kraj v samostatné působnosti ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími ústředními orgány je povinen podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže. (2) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy usiluje zejména o to, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí v mezích působnosti úřadů veřejné správy. (3) Kraj v samostatné působnosti usiluje o to, aby a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací, b) orgány byly veřejnosti účinně nápomocny při zajišťování přístupu k informacím o životním prostředí. S problematikou informací souvisí také zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který tvoří širší rámec celé problematiky s odvoláním na příslušný článek Listiny základních práv a svobod a zaručuje právo veřejnosti na informace v působnosti veřejné správy. Kromě výše uvedených se k problematice EVVO přímo či nepřímo vztahuje několik desítek právních předpisů. Z nich uvádíme především: Ústava České republiky ošetřuje v článku č. 7 ochranu přírodních zdrojů a odkazuje na Listinu základních práv a svobod zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, m.j. v čl. 35, odst. 2 uvádí: "Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojích." 11 termín osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti ŽP viz kap. A.1.1.a) 11

12 Zákon č. 353/99 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky; zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty; zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a další, které obsahují explicitně uvedené požadavky na informování veřejnosti, případně procedury zajišťující účast veřejnosti, např. formou veřejného projednání. Z podzákonných předpisů a dokumentů je potřeba zdůraznit především: Státní program Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Jeho součástí je Akční plán na léta , přijatý usnesením vlády ČR č.991/2003 z Státní program byl zpracován na základě původní Koncepce EVVO v rezortu životního prostředí a Doprovodného programu EVVO. Státní program EVVO spolu s Akčním plánem zatím nejpodrobněji vymezují cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO. Usnesení má závazný charakter vůči státní správě a doporučující charakter vůči samosprávným orgánům. Nejvýznamnějším úkolem Akčního plánu, zaměřeným na úroveň regionů a obcí, je úkol č. 4, tj. Rozpracovat ve své působnosti úkoly Akčního plánu na léta SP EVVO ČR na úrovni ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků. Vzhledem k částečné návaznosti strategie na SP EVVO v ČR jsou vzájemné vztahy podrobně popsány v textu Hlavního dokumentu. Nejde o krok samoúčelný. Jak je uvedeno již v kapitole A.1. analytického dokumentu, Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji by měla být se Státním programem EVVO i jeho akčním plánem v souladu, při respektování regionálních specifik. Dalším důležitým dokumentem rezortu životního prostředí, který upravuje problematiku EVVO, je rovněž Státní politika životního prostředí České republiky (2001) A to zejména v kap. VII.5. Vzdělávání, výchovné a osvětové nástroje a dále v kap. VI Vzdělávací systém. Státní politika životní prostředí (SPŽP) uvádí, že v současné praxi jsou poměrně rozsáhle uplatňovány jednotlivé prvky EVVO, neexistuje však ucelený systém a chybí jeho legislativní, a především institucionální podpora. Proto SPŽP prosazuje vytvoření a využívání provázaného systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty prostupujícího všemi resorty, zahrnující státní, veřejnoprávní, soukromé i občanské instituce a organizace a využívající jejich vzájemné vztahy na základě demokratických principů s orientací k regionálním odlišnostem, možnostem a potřebám. SPŽP dále musí využívat zkušeností ČR i zkušenosti ostatních zemí, především EU, ale přizpůsobovat je našim podmínkám. Ve vztahu k přípravě České republiky na vstup do EU musí trvale podporovat ochranářskou i osvětovou činnost nestátních neziskových organizací a průběžně tuto činnost usnadňovat, mj. ekonomickými a legislativními nástroji". 12

13 Aktuální cíle a opatření SPŽP v oblasti EVVO: realizovat SP EVVO ČR a zajistit jeho provázanost s ostatními programy zohlednit cíle SP EVVO ČR v související právní úpravě podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na všech stupních škol a v hromadných sdělovacích prostředcích podporovat environmentální vzdělávání, výchovy a osvětu pracovníků veřejné správy v rámci diferencovaných vzdělávacích programů podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu podnikatelské sféry podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu nestátních neziskových organizací Dokumenty v oblasti školství Východiskem pro změny probíhající ve vzdělávání, které jsou základem i pro EVVO je především Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha), kterou vláda ČR přijala svým usnesením č. 113/2001 ze dne 7. února 2001 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR, který byl schválen usnesením vlády České republiky 393/2002 dne 17. dubna Důležitým dokumentem, který by měl zajišťovat naplňování Státního programu EVVO ve spolupráci obou hlavních zainteresovaných rezortů je Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy mezi MŽP a MŠMT. V ní se obě ministerstva dohodla na společném postupu při zabezpečování EVVO v ČR a zavázala se prosazovat EVVO jako multidisciplinární nástroj poskytující informace, vědomosti, znalosti a dovednosti a utvářející odpovědný vztah občanů k životnímu prostředí. Z této dohody vychází i Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ze dne 14. prosince 2001, který nabyl účinnosti Tento metodický pokyn je klíčovým dokumentem pro další rozvoj EVVO ve školách a dalších školských zařízeních. Metodický pokyn dále vychází ze zákona č. 123/98 Sb., v platném znění, o právu na informace o životním prostředí a ze Státního programu EVVO. Informuje ředitele základních a středních škol, ředitele školských zařízení o environmentálním vzdělávání a doporučuje postupy realizace. Nejvýznamnějším nástrojem je program celoroční plán, který by měla vypracovat každá škola, každé školské zařízení podle svých místních podmínek a každoročně jej aktualizovat jako součást dlouhodobého programu EVVO. 13

14 Pro realizaci EVVO je školám doporučen následující postup: zpracovat program EVVO jako součást koncepce školy a školského zařízení pověřit jednoho z pedagogických pracovníků koordinací EVVO, vytvářet podmínky pro jeho práci Zvyšovat odbornou úroveň koordinátora EVVOI, umožňovat mu účast na vzdělávacích akcích vytvářet podmínky pro vypracování a realizaci EVVO podporovat další vzdělávání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků, zaměřené na EVVO zajišťovat vybavení školy učebními pomůckami potřebnými pro EVVO zabezpečovat postupnou ekologizaci provozu školy Metodický pokyn dále vyjmenovává instituce zajišťující plnění Státního programu EVVO, doporučuje postup pro školního koordinátora EVVO a doporučuje školám instituce pro spolupráci: pracovníky vysokých škol, zvláště fakult připravující učitele představitele MŽP a ostatních rezortů pověřených EVVO pracovníky středisek, center ekologické výchovy profesních občanských sdružení představitele dalších nevládních organizací pracovníky podnikové sféry, kteří se zabývají problematikou ŽP Dokumenty v oblasti zdravotnictví Akční plán zdraví a životního prostředí v České republice Akční plán, který byl schválen usnesením vlády č. 810/1998 Sb., obsahuje politiku ochrany zdraví a životního prostředí, nástroje a metody řízení, hodnotí složky životního prostředí a zdraví populace, souhrn informací a ekonomické sektory a jejich vliv na životní prostředí a zdraví, mezinárodní spolupráci. Politika zahrnuje základní záměry, principy, priority a aktivity k realizaci. Kapitola 2.8 Informování a výchova veřejnosti uvádí cíle, popis a rozbor situace a aktivity k realizaci. podkapitola Cíle Soustřeďovat zájem veřejnosti na uchování vlastního zdraví a zabezpečovat její účast již na prvotních aktivitách spojených s ochranou zdraví a životního prostředí, tj. na plánování, formulování priorit a realizaci vybraných programů, 14

15 měnit postoje a jednání člověka vůči přírodnímu prostředí a vytvářet předpoklady pro soulad postupů (chování) lidí s normativními a ekonomickými nástroji, systematicky a úplně informovat všechny občany o vlivech jejich jednání a chování na zdraví, zabezpečovat právo na aktuální a kvalifikované předávání výsledků z monitorovacích systémů s jasnými interpretačními závěry, včetně těch, které ukazují neexistenci významných vztahů mezi faktory prostředí a zdravím a transformování těchto závěrů do konkrétních návodů na pozitivní změny jednání a chování lidí, začleňovat základní informace o tom co je zdraví a na čem závisí, stejně jako informace o vztahu mezi životním prostředím, zdravím a způsobem života do vyučovacích osnov všech typů a stupňů škol a v návaznosti na tyto informace vytvářet podmínky pro získávání dovedností a návyků k pozitivnímu ovlivňování prostředí, legislativně zabezpečit využívání části daňových odvodů z činností ohrožujících zdraví a životní prostředí na výchovu veřejnosti k ochraně zdraví a životního prostředí. Pojmy výchova, vzdělávání a osvěta, případně práce s veřejností v oblasti životního prostředí a zdraví označují: působení na populaci přenosem informací, napomáhání vytvářet vhodné hierarchie hodnot, pozitivních postojů, schopnosti uskutečňovat akce v oblasti péče ozdraví a životní prostředí. podkapitola Aktivity k realizaci obsahuje průběžné a dlouhodobé úkoly: v rámci Národního programu zdraví realizovat projekty podpory zdraví zaměřené na řešení otázek vztahu mezi zdravím a životním prostředím (MZ), vydávat edukační publikace a realizovat videoprogramy z oblasti ochrany zdraví a životního prostředí (MZ, MŽP), podporovat rozvoj nevládních organizací, nadací a hnutí, které mají ve svých cílech informování a vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie a ochrany zdraví a životního prostředí(mz, MŽP), zabezpečit, aby výchova k ochraně zdraví a životního prostředí zůstala součástí osnov škol všech druhů a stupňů (MŠMT). 15

16 České technické normy (ČSN (EN), TNO,...) souvisí s EVVO zejména v podnikové sféře: např. v oblasti: vodní hospodářství velké množství podoblastí norem týkající se staveb, vodních zdrojů, meliorace, vodárenství, kanalizace, jakosti vod, chemických rozborů, odběrů vzorků ochrana ovzduší podoblasti týkající se plynárenství, tuhých paliv, mobilních zdrojů znečišťování, metod a přístrojů pro měření emisí a imisí, ochrana přírody a krajiny o Ochrana přírody a krajiny podoblast detto o Ochrana zvířat podoblast živočišná výroba, plemenitba o Ochrana kulturních plodin podoblast ochrana rostlin, sadovnictví a krajinářství ochrana zemědělského půdního fondu - podoblast prostředí a výrobní oblasti, hnojení, meliorace, protierozní ochrana půdy, kvalita půdy lesní hospodářství podoblast lesnictví a myslivost, sortimenty surového dříví, kontrola a zkoušení, pěstování lesa, vodní hospodářství, ochrana horninového prostředí podoblast ochrana proti výbuchu, zeminy, horniny, nerosty, pracovní a osobní ochrana nakládání s odpady podoblast, zkušební metody, zkušebnictví, výkonové transformátory, akumulátory, biotechnologie, názvosloví odpadů, např. řada ČSN 8380 o skládkování odpadů nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty podoblast skot a prasata,biotechnologie, Související oblasti: ochrana zdraví a hygiena, jaderná bezpečnost, územní plánování a stavební řád Dokumenty v oblasti energetiky Energetická politika Dokument byl schválen usnesením vlády č.50/2000. Energetická politika je úzce provázána s hospodářskou a surovinovou politikou (gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále MPO) a respektuje Státní politiku životního prostředí (gesce MŽP). Vychází z dlouhodobých záměrů vlády na zajištění trvale udržitelného rozvoje České republiky, který je významně podmíněn spolehlivými a bezpečnými dodávkami energie, ekonomicky optimálním a ekologicky šetrným přístupem k příslušným nositelům energie a k její spotřebě. 16

17 Ochrana životního prostředí a podpora úsporných technologií je dle energetické politiky oblastí, kde se stát nevzdá přímého vlivu na energetiku. V zájmu ochrany životního prostředí a podpory vývoje nových způsobů získávání energie bude vláda ve vymezených případech ovlivňovat strukturu primárních zdrojů ve prospěch obnovitelných zdrojů. Rovněž v zájmu co nejefektivnějšího využívání energie bude také usilovat o rychlejší rozšíření energeticky efektivních technologií, spotřebičů a způsobů vytápění. Státní energetická koncepce Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České republiky. Je založena na odpovědnosti státu za vytváření podmínek pro spolehlivé a bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a udržitelný rozvoj. Stát má povinnost stanovit legislativní rámec a pravidla pro chod a rozvoj energetického hospodářství. Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce dosáhnout při ovlivňování rozvoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let v tržně koncipované ekonomice. Základní priority vize české energetické koncepce jsou následující: nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj. Základní cíle návrhu SEK: maximalizace energetické efektivnosti, zajištění vhodného poměru spotřeby primárních energetických zdrojů, zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí, dokončení transformace a liberalizace EH. V rámci v současnosti probíhající novelizace energetické koncepce lze vysledovat významně odlišné přístupy MPO a MŽP (viz alternativní návrh MŽP). 17

18 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2003 Je vyhlašován k plnění Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných zdrojů. Člení se např. na Podporu zpracování energetických koncepcí a auditů, Podporu opatření ke zvýšení účinnosti energie, ad.. Z hlediska EVVO je důležitá Kap. IV Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí, která se člení na vlastní poradenství, krajské energetické agentury, vzdělávání a propagaci a zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace. Předmětem oblasti Poradenství je zajišťování bezplatné poradenské služby pro veřejnost, jejímž cílem je zvyšování informovanosti veřejnosti o postupech vedoucích k hospodárnému využívání energie s vlivem na životní prostředí. Poradenství je mj. zaměřeno do oblastí: zpracování energetických auditů, průkazů a koncepcí, využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, realizace energeticky úsporných opatření vedoucích ke zvýšení účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů, šíření poznatků vědy, výzkumu a vývoje, ad. Poradenství vykonávají způsobilí energetičtí poradci, kteří působí v rámci sitě Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS), případně Městských energetických poradenských střediscích (MEPS) na celém území ČR. V MSK působí celkem 7 středisek EKIS z toho 4 v Ostravě, po 1 v Českém Těšíně, Novém Jičíně a Havířově (např. VŠB-TU, DHV CR, atd.) - viz V rámci podnikové sféry je provozováno informační středisko pro zákazníky ČEZ-SME a.s..na Nádražní ulici v centru Ostravy, které má podobnou náplň jako EKIS. V rámci FS VŠB-TU působí Energetické centrum, které se zaměřuje na poradenství v energetice. Předmětem oblasti Vzdělávání a propagace je podpora organizování výstav, odborných kursů, semináří a konferencí neziskového charakteru. Akce jsou zaměřeny na zvyšování účinnosti energie a využití jejich obnovitelných zdrojů s následným snížením emisí skleníkových plynů a jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti. Předmětem oblasti zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace je podpora zpracování příruček a informačních materiálů, videoprezentací, televizních a rozhlasových pořadů, tvorba a rozvoje informačních a databázových a výpočetních systémů. Příručky a informační materiály by měly být zaměřeny především na zpracování podkladů pro energeticky úsporné projekty s výrazným snížením emisí CO 2, katalogových listů a materiálů a výrobků k hospodárnému využívání energie a jejich obnovitelných a druhotných zdrojů apod. V rámci meziresortní koordinace Státního programu a v souladu s Národním programem jsou ze SFŽP podporovány opatření ve vztahu k EVVO: 10.A Slunce do škol Instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých výkonů ve školských zařízeních ve školských zařízeních. Účelem tohoto programu je demonstrace možnosti získávání energie ze slunečního záření pro žáky základních a středních škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu. 18

19 1.B Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s programy EVVO. Osvěta může být zabezpečována školskými úřady, školami všech úrovní, vědeckovýzkumnými pracovišti, správami ZCHÚ, regionálními rozvojovými agenturami, regionálními energetickými agenturami, NNO, profesními sdruženími, konzultačními středisky apod., a to například prostřednictvím: - zabezpečení informačních kampaní pro školy (organizování výstav a soutěží, příprava pomůcek a předmětů využitelných při přípravě kampaně) - organizování odborných kurzů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti - informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkušeností demonstračních projektů, přenos poznatků a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie atd.) 2. B Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie a obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím publikační činnosti. V podnikové sféře jsou důležité také předpisy, upravující jinou, než zákonnou normou, dobrovolné přístupy k ochraně životního prostředí. Jedná se především o dobrovolné dohody, řadu norem ČSN EN ISO a programu EMAS k systémům environmentálního managementu (EMS), úpravy týkající se ecolabellingu, čistší produkce (CP), životního cyklu výrobků (LCA) atd.. 19

20 A.1.2.b) Přehled usnesení vlády souvisejících s problematikou EVVO V předchozím textu bylo jmenováno základní usnesení vlády ČR, které upravuje oblast EVVO usnesení č. 1048/2000, kterým byl schválen Státní program EVVO v ČR 12. S problematikou zabezpečení EVVO dále souvisí tato vládní usnesení (pro přehled jsou uvedena usnesení vlády ČR od roku 1998 s výjimkou důležitého usnesení k EVVO z roku 1992) : usnesení vlády č. 232/1992, ke strategii státní podpory ekologické výchovy na 90. léta usnesení vlády č. 415/1998 o Státnímu programu ochrany přírody a krajiny ČR usnesení vlády č. 466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS) usnesení vlády č. 810/1998, k Akčnímu plánu zdraví a životního prostředí ČR usnesení vlády č. 843/1998 a pozdější - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie usnesení vlády č. 1/1999 ke koncepci státní politiky ve vztahu k mladé generaci v ČR do r usnesení vlády č. 323/1999 o Státní politice životního prostředí usnesení vlády č. 296/1999 o Statutu, složení a Programu činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí usnesení vlády č. 525/1999 k návrhu Státní informační politiky usnesení vlády č. 601/1999 ke koncepci přípravy pracovníků ve veřejné správě (včetně návrhu na vznik Centrálního vzdělávacího institutu pro veřejnou správu) usnesení vlády č. 677/1999 k Aproximační strategii pro oblast životního prostředí usnesení vlády č. 714/1999 k návrhu sektorových a regionálních priorit Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky na léta 2000 až 2006 usnesení vlády č. 841/1999 k Souhrnné zprávě o stavu zabezpečení příprav na vstup do Evropské unie usnesení vlády č. 1059/1999 k návrhu Koncepce budování informačních systémů veřejné správy usnesení vlády č. 1255/1999 k návrhu zákona o informačních systémech veřejné správy, o působnosti Úřadu pro státní informační systém a o zřízení Rady vlády České republiky pro státní informační politiku 12 ve znění usnesení vlády ČR č ze dne 14. října

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 q METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 Základní metodický dokument MA21 v městské části Praha 8 schválený ZMČ Praha 8 dne 11.3.2015 Zpracoval: Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více