roku 2010 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roku 2010 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb roku 2010 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Projekt Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky.

2 Osnova 1 Úvodní informace. 4 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření Komentář ke kapacitě sociálních služeb Shrnutí 25 5 Zjištění a doporučení 26 Příloha č. 1 Dotazník služby Azylové domy Příloha č. 2 Grafické znázornění služby Azylové domy Příloha č. 3 Dotazník služby Domy na půli cesty Příloha č. 4 Grafické znázornění služby Domy na půli cesty Příloha č. 5 Dotazník služby Intervenční centrum Příloha č. 6 Grafické znázornění služby Intervenční centrum Příloha č. 7 Dotazník služby Nízkoprahová denní centra Příloha č. 8 Grafické znázornění služby Nízkoprahová denní centra Příloha č. 9 Dotazník služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Příloha č Grafické znázornění služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Příloha č. 11 Dotazník služby Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež Příloha č Grafické znázornění služby Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež Příloha č. 13 Dotazník služby Sociálně terapeutické dílny Příloha č Grafické znázornění služby Sociálně terapeutické dílny Příloha č. 15 Dotazník služby Sociální rehabilitace Příloha č. 16 Grafické znázornění služby Sociální rehabilitace Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky.

3 Příloha č. 17 Dotazník služby Terénní programy Příloha č. 18 Grafické znázornění služby Terénní programy Příloha č. 19 Dotazník bezbariérový Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky.

4 1 Úvodní informace 1.1 Předmět a způsob kontroly Předmětem prováděné kontroly byla kvalita vybraných sociálních služeb poskytovaných v Jihomoravském kraji. Kontrola byla provedena podle požadavků objednatele, Jihomoravského kraje, na základě smlouvy Ověřování kvality poskytovaných služeb z pohledu cílových skupin veřejná zakázka na výběr dodavatele poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb, uzavřené d , způsobem přímého dotazníkového šetření u uživatelů jednotlivých sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb byli poskytovatelem a poradenskou, konzultační a monitorovací firmou VIA ALTA a.s., požádáni o spolupráci při provádění kontroly. Současně jim bylo zdůrazněno, že je monitorovací firma připravena na samostatné dotazníkové šetření v zařízeních poskytovatelů. Tato možnost však byla ze strany žádného poskytovatele využita a tak na základě vyjádření poskytovatelů jim byly předány dotazníky a poskytovatelé sami dle svého uvážení a možností oslovovali uživatele dané sociální služby se žádostí o vyplnění dotazníku. 1.2 Termín kontroly Poskytovatelé byli s žádostí o součinnost požádáni začátkem měsíce října 2010, kdy jim byly elektronicky zaslány dotazníky pro sociální služby, které v rámci individuální projektu poskytují. Dotazníky jim však byly k dispozici bezprostředně po odsouhlasení jejich zrevidované verze realizačním týmem Jihomoravského kraje, které proběhlo v měsíci dubnu 2010 (více viz. bod 1.4 Dotazník). Tímto mohlo dojít k vyplnění dotazníků již před termím plánovaného šetření, tj. před listopadem 2010, resp. před říjm Tato skutečnost však může gativně dotazníkové šetření ohrozit, naopak umožní získání většího množství informací v návaznosti na sezónní využití sociálních služeb. Navíc by dotazníkové šetření bylo možné provést pouze v měsíci listopadu, jak bylo zadáno objednatelem, boť by byl získán minimální požadovaný počet vyplněných dotazníků vycházející z měsíční kapacity dané sociální služby. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 4

5 1.3 Rozsah kontroly Kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb byla provedena dle požadavků objednatele u těchto sociálních služeb: Sociální služba Azylové domy Sociální služba Domy na půli cesty Sociální služba Intervenční centrum Sociální služba Nízkoprahová denní centra Sociální služba Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální služba Sociálně terapeutické dílny Sociální služba Sociální rehabilitace Sociální služba Terénní programy 1.4 Dotazník Na základě četných podnětů poskytovatelů sociálních služeb byl dotazník využívaný při dotazníkovém šetření v roce 2009 upraven. Důvodem bylo především přizpůsobení dotazů cílovým skupinám. Relevantní podněty poskytovatelů sociálních služeb byly do dotazníků zapracovány, což má za následek odlišnost dotazníků v závislosti na poskytované sociální službě. Po odsouhlasení jednotlivých dotazníků realizačním týmem Jihomoravského kraje byly tyto odeslány poskytovatelům s žádosti o pomoc při zajištění jejich dostatečného počtu. Dotazníky pro jednotlivé sociální služby jsou přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 5

6 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření u uživatelů poskytovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji je rozděleno podle jednotlivých sociálních služeb. 2.1 Sociální služba Azylové domy Služba Azylové domy je poskytována v šesti okresech Jihomoravského kraje, a to: Brnoměsto, Znojmo, Blansko, Břeclav, Vyškov a Hodonín. Kapacita služby je 795 klientů, dotazníkové šetření bylo provedeno u 412 klientů, což představuje téměř 52 % měsíční kapacity. Dotazník vyplnilo 212 žen a 200 mužů. Nejvíce respondentů bylo ve věku do 45 let (141 respondentů), jméně pak ve věku do 18 let (21 dotázaných). Nejvíce uživatelů sociální služby má základní (148 respondentů) a středoškolské vzdělání bez maturity (149 respondentů), podstatně méně pak středoškolské s maturitou (60 respondentů). Nejméně uživatelů má pak vysokoškolské vzdělání či jsou bez vzdělání. Nejvíce respondentů odpovědělo, že službu využívá do 6 měsíců (163 respondentů), jméně pak více jak 3 roky (36 respondentů). Nejvíce uživatelů sociální služby vyplnilo dotazník v okrese Brno-město (181 dotázaných), jméně pak v okrese Vyškov (13 dotázaných). Počty vyplněných dotazníků se odvíjejí zejména od kapacity sociální služby v daném okrese. V okrese Brno-venkov ní služba Azylové domy v rámci projektu poskytována. Naprostá většina klientů sociální služby (369 dotazovaných) odpověděla, že byla seznámena se svými právy a povinnostmi. Většina dotazovaných (324 respondentů) byla podle odpovědí informována o místu a osobě u poskytovatele, kde je možné podávat stížnosti na sociální službu. Na otázku, zda jim byly poskytnuty informace o financování dané sociální služby z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst, odpověděla většina dotazovaných, konkrétně 307 respondentů. 356 klientů sociální služby vyjádřilo spokojenost s dostatkem a srozumitelností informací o sociální službě, 15 klientů uvedlo, že je spokojeno. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 6

7 200 dotázaných je spokojeno s informacemi na webových stránkách poskytovatele sociální služby, spokojeno je 19 respondentů a celkem 148 klientů webové stránky sociální služby navštívilo. Můžeme předpokládat, že jčastějším důvodem je používání intertu, znalost webových strák poskytovatele či srozumitelnost otázky, resp. pojmu webové stránky. Na otázku, zda jsou uživatelé služby spokojeni s prostory a prostředím, ve kterém je sociální služba poskytována, odpovídali následovně: 374 respondentů uvedlo, že je spokojeno, 38 spokojeno. S přístupem pracovníků sociální služby je většina dotázaných spokojena, 393 respondentů zaškrtlo spokojen, 19 respondentů spokojen. Komentáře klientů hovoří ve valné většině o pracovnících sociální služby kladně, zdůrazňují ochotu, pomoc a slušnost pracovníků. V poslední otázce týkající se doporučení ke zlepšení dotázaní jvíce doporučili zlepšení vybavení (13 krát), dále pak přizpůsobení režimu klientům (10 krát) aj. 341 respondentů je se sociální službou spokojeno a žádné zlepšení by doporučilo. Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 2). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 7

8 2.2 Sociální služba Domy na půli cesty Služba Domy na půli cesty je poskytována ve dvou okresech Jihomoravského kraje, a to: Brno-město a Brno-venkov. Kapacita poskytované služby v okresech Brno-město a Brnovenkov je 25 klientů. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 17 uživatelů služby, což představuje 68 % měsíční kapacity. Dotazník vyplnilo 7 žen a 10 mužů ve věku nad 18 let. Uživatelé sociální služby mají základní či středoškolské vzdělání (s maturitou či bez maturity), žádný z dotázaných má vyšší odborné bo vysokoškolské vzdělání. Nejvíce dotázaných využívá sociální službu do 6 měsíců (6 respondentů) a jeden déle ž 3 roky. Dotazníkové šetření bylo provedeno v okrese Brno-město v počtu 5 dotazníků a v okrese Brno-venkov v počtu 12 dotazníků. Počty vyplněných otazníků se odvíjejí zejména od kapacity sociální služby v daném okrese. V dalších okresech ní služba Domy na půli cesty v rámci projektu poskytována. Téměř každý uživatel (16 dotazovaných) uvedl, že byl seznámen se svými právy a povinnostmi v případě využití sociální služby a že mu byli poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace o sociální službě. Na otázku, zda byli informováni, u koho a kde si mohou na sociální službu stěžovat, odpověděla většina dotazovaných, konkrétně 14 respondentů. Většina klientů (15 dotazovaných) sociální služby odpověděla, že byli informováni o financování sociální služby z finančních prostředků Evropské unie. 13 klientů sociální služby vyjádřilo spokojenost se vzhledem a srozumitelností informací na webových stránkách sociální služby. Naprostá většina klientů odpověděla kladně na otázku, zda se jim líbí prostory a prostředí, ve kterých je sociální služba poskytována. Spokojenost s přístupem pracovníků sociální služby vyjádřila taktéž naprostá většina, 2 respondenti jsou dle vlastního komentáře spokojeni velice. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 8

9 V poslední otázce většina klientů (13 dotazovaných) doporučuje zlepšení v některé z dalších oblastí, avšak 3 uživatelé doporučují lépe vybírat zájemce o službu. Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 4). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 9

10 2.3 Sociální služba Intervenční centrum Služba Intervenční centrum je poskytována pouze v okrese Brno-město. Kapacita poskytované služby je 50 klientů. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 19 uživatelů služby, což představuje 38 % měsíční kapacity. Důvodem pro splnění předepsaného rozsahu kontroly je především citlivost cílové skupiny sociální služby, kdy klienti, kteří tuto sociální službu vyhledají, jsou vlivem domácího násilí všech stadií (psychického, fyzického, sexuálního, ekonomického) a v příznivé sociální situaci. Vzhledem ke specifikaci této sociální služby a především vzhledem k citlivosti cílové skupiny je tento výsledek pochopitelný. Jelikož du službu poskytuje v Jihomoravském kraji pouze jeden poskytovatel, bylo tedy možné získat dotazníky od dalších (resp. jiných) poskytovatelů. Dotazník vyplnilo 16 žen a 3 muži. Respondenti jsou ve věku do 40 let (11 respondentů) a do 60 let (8 respondentů). Převážná většina dotazovaných navštívila službu Intervenční centrum opakovaně (10 klientů) a 4 uživatelé navštívili službu pouze jednou. Na dotaz, zda jsou klienti spokojeni s vyhledáním služby, označením pracoviště a jeho dostupnosti, odpovědělo 18 dotázaných. S vybavením čekárny je 6 klientů spokojeno a čtyři dotázaní odpověděli vím. S vybavením interiéru konzultační místnosti je spokojena většina klientů (18 dotázaných), pouze jeden odpověděl. Na otázku spokojenosti s vybavením azylové části odpovědělo 14 klientů, že ví (což je zřejmě dáno tím, že azylovou část využívají), a 5 klientů odpovědělo kladně. S webovými stránkami vyjádřilo spokojenost 7 klientů, další odpověděli vím (12 uživatelů). Toto je zřejmě dáno tím, že klienti využívají Intert. Se zajištěním soukromí projevili spokojenost všichni dotázaní (19). S přístupem pracovníků k respektování práv, přání a názorů je spokojeno 16 klientů, 2 klienti byli spokojeni. S rozsahem poskytovaných služeb je spokojeno 18 respondentů, pouze jeden odpověděl záporně. Na dotaz, zda poradenství splnilo očekávání klientů, odpověděli téměř všichni dotázaní (18) kladně. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 10

11 Na dotaz, zda klientům byly srozumitelně sděleny informace k zajištění jejich bezpečí, odpověděli všichni respondenti kladně (19). Na dotaz, zda byly srozumitelně sděleny informace potřebné k dalšímu řešení obtížné sociální situace, odpovědělo kladně 16 uživatelů služby. Na dotaz týkající se srozumitelnosti informací nutných k zajištění bezpečí pro děti odpovědělo 15 dotázaných kladně, 4 uživatelé si vzpomněli. Srozumitelné informace potřebné k jednání s dalšími institucemi dostalo 16 respondentů, pouze jeden odpověděl záporně. Srozumitelnou informaci o možnosti stěžovat si na poskytovu službu dostalo 13 klientů, dva odpověděli záporně a 4 si vzpomínají. Na dotaz, zda byly poskytnuty srozumitelné informace ohledně financování sociální služby z OP LZZ, odpovědělo 12 klientů kladně, 7 klientů si vzpomíná. Všichni dotazovaní by služby Intervenčního centra doporučili svým známým. Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 6). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 11

12 2.4 Sociální služba Nízkoprahová denní centra Služba Nízkoprahová denní centra je poskytována ve čtyřech okresech Jihomoravského kraje, a to: Brno-město, Blansko, Břeclav a Hodonín. Kapacita poskytované služby v těchto okresech je 154 klientů. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 206 uživatelů služby, což představuje 133 % měsíční kapacity. Dotazník vyplnilo 55 žen a 151 mužů. Nejvíce respondentů je ve věku do 45 let (72 respondentů), naopak jméně dotázaných je ve věku nad 60 let (22 respondentů). Nejvíce uživatelů sociální služby má základní vzdělání (91 respondentů), jméně klientů je bez vzdělání (7 respondentů) či má naopak vzdělání vysokoškolské (8 respondentů). Délka využívání sociální služby Nízkoprahová denní centra je ve všech kategoriích téměř srovnatelná, kromě kategorie 3 a více let, kterou označilo 31 dotazovaných. Nejvíce respondentů odpovědělo, že službu využívají 1-3 roky (64 respondentů). Nejvíce uživatelů sociální služby vyplnilo dotazník v okrese Brno-město (63), jméně pak v okrese Hodonín (44), což značí, že počty vyplněných dotazníků jsou ve výše uvedených okresech velice podobné. V okrese Brno-venkov, Vyškov a Znojmo ní služba Nízkoprahová denní centra v rámci projektu poskytována. Na otázku, zda byli klienti seznámeni se svými právy a povinnostmi, odpověděla převážná většina dotazovaných, konkrétně 190 respondentů. Většina klientů sociální služby (166 dotazovaných) odpověděla, že byla informována o místu a osobě u poskytovatele, kde je možné podávat stížnosti na sociální službu, 16 dotazovaných si vzpomíná. Informace o financování sociální služby z finančních prostředků EU byla poskytnuta 140 klientům, 24 dotazovaných uvedlo, že jim tato informace poskytnuta byla. 179 dotázaných uvedlo, že jim byly poskytnuty srozumitelné a dostatečné informace o sociální službě, 15 uživatelů si tuto skutečnost pamatuje. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 12

13 108 dotázaných je spokojeno s informacemi na webových stránkách poskytovatele sociální služby, spokojeno je 8 respondentů, 27 ví a 63 respondentů webové stránky navštívilo. Většině klientů se prostory a prostředí, ve kterém je sociální služba poskytována, líbí (184 dotazovaných), dalších 22 klientů je spokojeno. V komentářích klientů je pak poukázáno na malé prostory, doporučeno zlepšit prostředí a zařízení lépe vybavit. Celkem 12 klientů poznamenalo, že je spokojeno velice. Na otázku spokojenosti s přístupem pracovníků sociální služby odpovědělo kladně 198 dotazovaných, 12 z nich potvrdilo v komentáři svou velikou spokojenost. 8 klientů je s přístupem pracovníků služby spokojeno a 4 klienti v komentáři poukazují na zaujatost pracovníků. V poslední otázce týkající se doporučení ke zlepšení dotázaní jvíce doporučovali prodloužení otevírací doby a spravedlivý přístup ke všem uživatelům (11 krát), změnu režimu zařízení z důvodu souhlasu s ním (10 krát) a přijímání problémových klientů (8 krát), 18 respondentů uvedlo jiná doporučení (citace: tvůrčí činnosti, duchovní oblast, přítomnost psychiatra, odpoled ní čaj, přednost dlouhodobých klientů, umožnit společné soužití manželů, zpřístupnit PC s intertem, umožnit pracovní příležitosti za odměny, umožnit odpočik, více věcí zdarma, otevřít noční centrum aj.). Většina klientů by však žádné zlepšení doporučila (162 respondentů). Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 8). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 13

14 2.5 Sociální služba Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Služba Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je poskytována v pěti okresech Jihomoravského kraje, a to: Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Hodonín a Znojmo. Kapacita poskytované služby v těchto okresech činí 88 klientů. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 211 uživatelů služby, což představuje 239 % měsíční kapacity. Dotazník vyplnilo 76 žen a 135 mužů. Nejvíce respondentů je ve věku do 18 let (150 respondentů). Celkem 118 dotazovaných navštěvuje bo má ukončený II. stupeň základního vzdělání (118 respondentů), 45 uživatelů je na I. stupni základní školy, 27 má středoškolské vzdělání bez maturity či je vyučeno, 13 uživatelů má středoškolské vzdělání s maturitou, pouze 1 uživatel sociální služby má vyšší odborné vzdělání. Vysokoškolské vzdělání mají 4 klienti a 3 jsou bez vzdělání. Největší počet respondentů využívá sociální službu 1 3 roky (82 respondentů), naopak jméně do 6 měsíců (42 respondentů). Nejvíce uživatelů sociální služby vyplnilo dotazník v okrese Hodonín (60), jméně pak v okrese Brno-venkov (21). Počty vyplněných otazníků se odvíjejí zejména od kapacity sociální služby v daném okrese, dále pak ochoty uživatelů sociální služby. V okrese Břeclav a Vyškov ní služba Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v rámci projektu poskytována. Naprostá většina klientů sociální služby (199 dotazovaných) odpověděla, že byla seznámena se svými právy a povinnostmi. Taktéž většina dotazovaných (180 respondentů) podle odpovědí byla informována o místu a osobě u poskytovatele, kde je možné podávat stížnosti na sociální službu. Na otázku, zda jim byly poskytnuty informace o financování dané sociální služby z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst, odpověděla nadpoloviční většina dotazovaných, konkrétně 171 respondentů, 29 klientů si na tuto skutečnost pamatuje. 195 uživatelům byly poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace o sociální službě. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 14

15 Více jak polovina dotázaných (124) je spokojena se vzhledem a srozumitelností informací na webových stránkách, spokojeno je 10 respondentů. Téměř všichni uživatelé sociální služby (208) jsou spokojeni s prostory a prostředím, ve kterém je sociální služba poskytována, 10 uživatelů svou odpověď doplnilo pojmem velice spokojen/a. S přístupem pracovníků sociální služby je většina klientů spokojena (209) a dotaz kladně komentují. V poslední otázce týkající se doporučení ke zlepšení dotázaní jvíce doporučili zlepšení vybavení zařízení (14 krát) a rozšířit a zvětšit aktivity (10 krát). 13 respondentů vyjádřilo další doporučení (citace: otevírací doba i o víkendu, více PC, zajistit stravování, nové prostory, větší prostory, zlepšit hudebnu aj.). Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 10). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 15

16 2.6 Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována v šesti okresech Jihomoravského kraje, a to: Brno-město, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Kapacita poskytované služby ve výše uvedených okresech je 62 klientů. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 250 uživatelů služby, což představuje 403 % měsíční kapacity. Dotazník vyplnilo 203 rodičů a 47 dětí. Z tohoto počtu je celkem 172 žen a 78 mužů. Nejvíce respondentů je ve věku do 45 let (91 respondentů), jméně respondentů je do 60 let (23 respondentů). Nejvíce uživatelů sociální služby má středoškolské vzdělání s maturitou (69 respondentů), méně pak ukončené základní vzdělávání, tj. 2. stupeň ZŠ (55 respondentů). Nejméně uživatelů má pak základní vzdělání 1. stupně ZŠ či jsou bez vzdělání. Nejvíce respondentů využívá službu 1 3 roky (89 respondentů), jméně pak déle jak 3 roky (32 dotázaných). Nejvíce uživatelů sociální služby vyplnilo dotazník v okrese Brno-město (79), jméně pak v okrese Znojmo (18). Počty vyplněných otazníků se odvíjejí zejména od kapacity sociální služby v daném okrese a ochoty uživatelů sociální služby dotazníky vyplnit. V okrese Brno-venkov ní služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu poskytována. Naprostá většina klientů sociální služby (219 dotazovaných) odpověděla, že byla seznámena se svými právy a povinnostmi, 28 dotazovaných si na tuto skutečnost pamatuje. 197 uživatelů bylo podle odpovědí informováno o místu a osobě u poskytovatele, kde je možné podávat stížnosti na sociální službu. Na otázku, zda jim byly poskytnuty informace o financování dané sociální služby z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst, odpověděla nadpoloviční většina dotazovaných, a to 167 respondentů. Téměř 90procentní většina klientů shledala poskytované informace o sociální službě jako dostatečné a srozumitelné. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 16

17 Přibližně polovina dotázaných je spokojena s informacemi na webových stránkách poskytovatele sociální služby (128 respondentů), spokojeno je 9 respondentů a 98 respondentů webové stránky navštívilo. 245 uživatelů je spokojeno s prostory a prostředním, ve kterém je sociální služba poskytována, komentáře jsou z převážné většiny kladné. S přístupem pracovníků sociální služby je většina dotázaných spokojena, 248 respondentů zaškrtlo spokojen, pouze 2 respondenti jsou spokojeni. Komentáře hodnotí ochotu a pomoc pracovníků, kvalitní poradenství a profesionální přístup. V poslední otázce týkající se doporučení ke zlepšení dotázaní jvíce doporučili zlepšení zázemí a množství a délce pořádaných akcí (shodně 5 krát) a 9 respondentů vyjádřilo další doporučení (citace: více aktivit, terapie, zlepšení přístupu pracovníků, jednání pracovníků s rodiči aj.). 221 dotázaných by doporučilo žádné zlepšení. Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 12). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 17

18 2.7 Sociální služba Sociálně terapeutické dílny Služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována ve čtyřech okresech Jihomoravského kraje, a to: Brno-město, Brno-venkov, Hodonín a Znojmo. Kapacita poskytované služby v těchto okresech činí 15 klientů. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 88 uživatelů služby, což představuje 586 % měsíční kapacity. Dotazník vyplnilo 47 žen a 41 mužů. Nejvíce respondentů je ve věku do 45 let (45 respondentů), do 30 let (19 respondentů), dále 13 respondentů do 60 let a 10 ve věku nad 60 let. Nejvíce uživatelů sociální služby má vzdělání středoškolské s maturitou (32 respondentů), méně pak středoškolské bez maturity (25 respondentů) a základní vzdělání (22 respondentů). Nejvíce respondentů využívá službu 1 3 roky 3 a více let (35, resp. 33 respondentů). Nejvíce uživatelů sociální služby vyplnilo dotazník v okrese Brno-město (56), jméně pak v okrese Hodonín (9). Počty vyplněných otazníků se odvíjejí zejména od kapacity sociální služby v daném okrese. V okrese Blansko, Břeclav a Vyškov ní služba Sociálně terapeutické dílny v rámci projektu poskytována. Téměř všichni uživatelé sociální služby odpověděli, že byli seznámeni se svými právy a povinnostmi (87 dotazovaných). Taktéž většina dotazovaných (83 respondentů) uvedla, že byla informována o místu a osobě, kde je možné podávat stížnosti na sociální službu. Na otázku, zda jim byly poskytnuty informace o financování dané sociální služby z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst, odpověděla většina dotazovaných, konkrétně 79 respondentů. 5 klientů si na tuto skutečnost pamatuje. 94procentní většina klientů shledala poskytnuté informace jako dostatečné a srozumitelné (83 respondentů). 39 dotázaných je spokojeno s informacemi na webových stránkách poskytovatele sociální služby, 45 uživatelů webové stránky navštívilo. Na otázku, zda jsou spokojeni s prostředím, Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 18

19 ve kterém je sociální služba poskytována, odpovědělo 87 dotazovaných a zaznamenané komentáře jsou obecně kladné, pouze 4 uživatelé upozorňují na malé prostory. S přístupem pracovníků sociální služby jsou všichni dotázaní spokojeni. Kladné odpovědi jsou současně komentovány pojmy velice spokojen/a, uživatelé oceňují ochotu a pomoc a profesionální přístup. V poslední otázce týkající se doporučení ke zlepšení dotázaní jvíce doporučili rozšíření a zvýšení počtu aktivit (5 krát), dále zlepšení zázemí a vybavení (shodně 2 krát). 79 dotazovaných by doporučilo žádné zlepšení. Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 14). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 19

20 2.8 Sociální služba Sociální rehabilitace Služba Sociální rehabilitace je poskytována v pěti okresech Jihomoravského kraje, a to: Brno-město, Blansko, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Kapacita poskytované služby v okresech Brno-město, Blansko, Hodonín, Vyškov a Znojmo je 335 klientů. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 448 uživatelů služby, což představuje 133 % měsíční kapacity. Dotazník vyplnilo 285 žen a 163 mužů. Nejvíce respondentů je ve věku do 45 let (154 respondentů), dále nad 60 let (112 respondentů) a do 30 let (71 respondentů). Nejvíce uživatelů sociální služby má středoškolské vzdělání s maturitou či bez maturity (122, resp. 147 respondentů), méně pak základní vzdělání (87 respondentů) a vysokoškolské (62 respondentů). Nejvíce respondentů využívá službu do 6 měsíců (177 respondentů), poměrně shodně pak v délce 6 12 měsíců (110 respondentů) a v délce 1 3 roky (110 respondentů). Nejvíce uživatelů sociální služby vyplnilo dotazník v okrese Brno-město (204) a v okrese Hodonín (172), jméně pak v okrese Znojmo (6). Počty vyplněných otazníků se odvíjejí zejména od kapacity sociální služby v daném okrese. V okrese Brno-venkov a Břeclav ní služba Sociální rehabilitace v rámci projektu poskytována. 437 dotazovaných uvedla, že byla seznámena se svými právy a povinnostmi pro ně plynoucích v případě využití sociální služby. Taktéž většina dotazovaných (405 respondentů) podle odpovědí byla informována o místu a osobě, kde je možné podávat stížnosti na sociální službu. Na otázku, zda jim byly poskytnuty informace o financování dané sociální služby z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst, odpověděla nadpoloviční většina dotazovaných, konkrétně 416 respondentů, 26 dotázaných si dokázali vzpomenout či věděli. Téměř 98procentní většina klientů shledala informace poskytovatele sociální služby za dostatečné a srozumitelné (438 respondentů), 4 uživatelé odpověděli záporně. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 20

21 215 dotázaných je spokojeno se vzhledem a srozumitelností informací na webových stránkách poskytovatele sociální služby, spokojeno je 6 klientů. Na otázku, zda jsou spokojeni s prostory a prostředím, ve kterém je sociální služba poskytována, odpovědělo kladně 429 uživatelů a v komentáři své odpovědi rozvedli o výrazy velice spokojen/a, čisté prostředí, dobré vybavení, aj. V opačném případě bylo upozorněno na zlepšení zázemí či malé prostory. S přístupem pracovníků sociální služby je většina dotázaných spokojena, 446 respondentů zaškrtlo, spokojeni jsou 2 uživatelé. 54 kladných odpovědí bylo doplněno komentáři poukazujícími na ochotný, vstřícný a velmi dobrý přístup. V poslední otázce týkající se doporučení ke zlepšení dotázaní jvíce doporučili zvýšení počtu aktivit (21 krát), dále bylo doporučeno zmodernizovat prostory, zajistit bezbariérovost zařízení, lépe vybavit či zlepšit další oblasti poskytované služby (citace: více kurzů, přehlednější systém příjmu přihlášek, dostupnost, objednání služeb, dostupnější časy kurzů, delší kurzy, další aktivity, větší propagace, chybí bezbariérový přístup aj.). 377 uživatelů by doporučilo žádné zlepšení. Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 16). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 21

22 2.9 Sociální služba Terénní programy Služba Terénní programy je poskytována ve dvou okresech Jihomoravského kraje, a to: Brno-město a Blansko. Kapacita poskytované služby v těchto okresech činí 72 klientů. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 82 uživatelů služby, což představuje 113 % měsíční kapacity. Dotazník vyplnilo 78 žen a 4 muži. Nejvíce uživatelů je ve věku do 30 let (44 respondentů), jméně pak ve věku do 60 let (1 respondent) a nad 60 let (3 respondenti). Uživatelé sociální služby mají základní či středoškolské vzdělání bez maturity (25, resp. 28 respondentů), naopak pouze 1 uživatel je bez vzdělání. Nejvíce dotázaných využívá sociální službu 6-12 měsíců (30 respondentů) a do 6 měsíců (23 respondentů). Dotazníkové šetření bylo provedeno v okrese Brno-město v počtu 50 dotazníků a v okrese Blansko v počtu 12 dotazníků. Dále bylo vyplněno celkem 20 dotazníků z okresu Vyškov a Znojmo, přestože zde sociální služba má být poskytována. Toto je zřejmě zapříčiněno terénní prací poskytovatelů v těchto okresech. Většina uživatelů (62 dotazovaných) uvedla, že byla seznámena se svými právy a povinnostmi v případě využití sociální služby. Na otázku, zda byli informováni, u koho a kde si mohou na sociální službu stěžovat, odpověděla většina dotazovaných, konkrétně 60 respondentů. Stejný počet dotazovaných (60) uvedl, že byl informován o financování sociální služby z finančních prostředků Evropské unie. 75 uživatelů uvedlo, že jim byly poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace o sociální službě. 45 klientů sociální služby vyjádřilo spokojenost se vzhledem a srozumitelností informací na webových stránkách sociální služby, 29 klientů tyto webové stránky navštívilo. Spokojenost s přístupem pracovníků sociální služby vyjádřila naprostá většina dotazovaných (79), 3 uživatelé uvedli zápornou odpověď. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 22

23 V poslední otázce týkající se doporučení ke zlepšení pouze 6 klientů rozepsalo svou odpověď a doporučuje především lepší vybavení a častější kontakty. 72 dotazovaných by doporučilo zlepšení v žádné z dalších oblastí. Grafické znázornění je přílohou této Hodnotící zprávy (příloha č. 18). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 23

24 3 Komentář ke kapacitě sociálních služeb Dle smlouvy uvedené v bodě 1 Předmět a způsob kontroly je poskytovatel povin získat minimálně stvené procento vyplněných dotazníků a to v následující struktuře: Uživatelé sociální služby Azylové domy : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Uživatelé sociální služby Domy na půli cesty : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Uživatelé sociální služby Terénní programy : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Uživatelé sociální služby Nízkoprahová denní centra : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Uživatelé sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Uživatelé sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Uživatelé sociální služby Sociálně terapeutické dílny : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Uživatelé sociální služby Sociální rehabilitace : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Uživatelé sociální služby Intervenční centrum : 50 % dotazníků z kapacity poskytované služby. Pro zjištění plnění zajištění dotazníků bylo využito údajů Tabulky kapacit, zaslané d Roční resp. měsíční kapacita jednotlivých poskytovaných služeb vychází z kapacit uvedených ve smlouvách a dodatcích uzavřených mezi JMK a jednotlivými poskytovateli soc. služeb. Jedinou sociální službou, kde byl získán potřebný počet dotazníků, je Intervenční centrum. Zdůvodnění bylo popsáno již v Hodnotící zprávě za rok 2009 a na zásadní aspekt je poukázáno také v této Hodnotící zprávě (bod 2.3). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 24

25 4 Shrnutí Dotazníkové šetření bylo provedeno v sedmi okresech Jihomoravského kraje u těchto sociálních služeb: Azylové domy, Domy na půli cesty, Intervenční centra, Nízkoprahová denní centra, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace a Terénní programy. Celkem bylo respondenty vyplněno 1733 nymních dotazníků, jvíce v okrese Brnoměsto. Toto je dáno především tím, že každá z vybraných sociálních služeb je v okrese Brnoměsto poskytována, v ostatních případech tomu tak ní. Na otázky týkající se seznámení se svými právy a povinnostmi v případě využití sociální služby, informovsti o možnosti si na sociální službu stěžovat, o financování sociální služby z Evropského sociálního fondu či srozumitelnosti a dostatkem informací o sociální službě odpovídala převážná většina respondentů kladně. Kladné reakce se týkaly taktéž prostor a prostředí, ve kterém jsou sociální služby poskytovány, či přístupu pracovníků. Někteří respondenti vyjadřovali svou velikou spokojenost jen s prostředím, ale také s konkrétními pracovníky. Převážná většina respondentů by doporučila zlepšení v žádné z oblastí, v případě komentářů pak bylo doporučováno především rozšíření a zvýšení počtu aktivit, zlepšení vybavení, zvětšení prostor aj. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 25

26 5 Zjištění a doporučení Dotazníkové šetření v roce 2010 probíhalo o poznání lépe ž v roce předchozím, o čemž svědčí i větší množství vyplněných dotazníků, na jejichž sběru se obrovskou mírou podíleli sami poskytovatelé sociálních služeb a jejich subdodavatelé. Důležitým aspektem, který ovlivnil počet vyplněných dotazníků, bylo také to, že poskytovatelé měli jednotlivé dotazníky k dispozici již v měsíci dubnu 2010 a mohli tak uskutečnit dotazníkové šetření například s klientem, který v průběhu roku zařízení opouští či plánovaně přesta sociální služby využívat. Tento fakt samozřejmě může gativně dotazníkové šetření ovlivnit, naopak umožní širší pohled na du sociální službu a poskyt o ní cenné informace. Díky upravenému dotazníku došlo k lepší srozumitelnosti jednotlivých dotazů, což mělo za následek možnost absolutní nymity respondenta bez nutnosti konzultace s pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Stejně tak doplnění možnosti odpovědi vím/pamatuji se umožnilo klientům sociálních služeb tuto odpověď lépe posoudit. Časová náročnost vyplnění dotazníku se podstatně zkrátila. Prosto pro vlastní vyjádření klientů byl velice často využíván především u služby Azylové domy, Nízkoprahová denní centra a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Pro respondenty hendikepem byl navržen Bezbariérový dotazník, který co jvíce respektuje možnosti slabozrakých klientů. Problém s vyplněním dotazníků však stále zůstává u klientů s mentálním hendikepem. Otázky 11, 12 a13 jsou přímo zaměřené na kvalitu poskytované sociální služby. Pokud zhodnotíme odpovědi respondentů vybraných sociálních služeb souhrnně, zjištění je následující: * Otázka 11: Líbí se Vám prostory a prostředí, ve kterých je sociální služba poskytována? 94,61% respondentů uvedlo odpověď ANO, 5,39% respondentů je spokojeno a toto procento představuje 88 klientů. * Otázka 12: Jste spokojen/a s přístupem pracovníků této sociální služby? Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 26

27 97,9% respondentů uvedlo odpověď ANO, 2,1% respondentů je spokojeno a toto procento představuje 36 klientů * Otázka 13: Doporučil/a byste zlepšení v některé další oblasti? 83,36% respondentů uvedlo odpověď NE, 16,64 respondentů by doporučilo, jak již bylo zmíněno v bodě 4 Shrnutí, především rozšíření a zvýšení počtu aktivit (citace: častější a delší kurzy, delší otevírací doba, lépe vybavit hudebnu, aj.), zlepšení vybavení (citace: televize na každém pokoji, DVD přehrávač v jídelně, kulečník, sauna, aj.), zvětšení prostor (citace: zlepšit sociální zázemí, větší množství prostorů pro službu, aj.) a další podněty (citace: více jídla, poskytnutí kapesného, více volnosti, lépe vybírat klienty, umožnit návštěvy během d, umožnit delší koupání, aj.). Z výše uvedeného vyplývá, že vybrané sociální služby jsou poskytované ve vysoké kvalitě a připomínky klientů jsou zcela individuální, v řadě případů až relevantní. Stvené procento vyplněných dotazníků v jednotlivých sociálních službách bylo splněno, kromě služby Intervenční centrum, kde je tento výsledek, vzhledem k charakteru cílové skupiny, pochopitelný. Potenciální problémy se splněním stveného procenta vyplněných dotazníků lze pozorovat u sociální služby Azylové domy, kde bylo v období roku 2009 splněno 56 % měsíční kapacity a v roce 2010 o 4 % méně, tedy 52 % měsíční kapacity. Pro následující dotazníkové šetření, které se uskuteční v listopadu 2011, bude zřejmě nutné zajistit dostatečné množství dotazníků samotnou poradenskou, konzultační a monitorovací firmou. Z dotazníkového šetření vyplynula doporučení, která by byla vhodná zohlednit při dotazníkovém šetření v následujícím období. Pro dotazníkové šetření v roce 2011 se však nabízí možnost dotazníky pro jednotlivé služby lehce upravit. Je možné zpracovat otázky, které by na základě výstupů z dotazníkového šetření v roce 2009 a 2010, byly pro Jihomoravský kraj zajímavé a nápomocné například při realizaci aktivit navazujícího individuálního projektu. Současně by tímto stávajícím dotazníkem byli odrazeni klienti, kteří jej již vyplnili v předchozích sledovaných obdobích. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky 27

28 Příloha č. 1 Dotazník služby Azylové domy Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky.

29 Dotazník spokojenosti klientů sociální služby Azylové domy Vážené klientky, vážení klienti, dovolujeme si Vám předložit tento krátký dotazník, který je nymní a který bude sloužit k vyhodnocení spokojenosti s poskytovu sociální službou. Vaše odpovědi a připomínky budou cenným vodítkem pro zlepšování sociální služby a získané informace budou určeny pro zhodnocení úrovně sociální služby. Výsledky dotazníkového šetření budou uveřejněny do konce měsíce února na Za vyplnění dotazníku děkujeme, ceníme si Vašich názorů a podnětů. 1. Pohlaví žena muž 2. Věková kategorie do 18 let do 30 let do 45 let do 60 let nad 60 let 3. Jaké je Vaše jvyšší dosažené vzdělání? základní střední bez maturity střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání 4. Jak dlouho využíváte službu Azylové domy? do 6 měsíců 6 12 měsíců 1-3 roky 3 a více let 5. Ve kterém okrese sociální službu Azylové domy využíváte? okres Brno město okres Brno venkov okres Blansko okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo 6. Byl/a jste seznámen/a se svými právy a povinnostmi v případě využití sociální služby? vím / pamatuji se 7. Byl/a jste informován/a u koho a kde si můžete na sociální službu stěžovat? vím / pamatuji se 8. Byl/a jste informován/a, že je sociální služba financována z finančních prostředků Evropské unie (Operační program Lidské zdroje a zaměstnst)? vím / pamatuji se 9. Byly Vám poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace o této sociální službě? vím / pamatuji se 10. Jste spokojen/a se vzhledem a srozumitelností informací na webových stránkách této sociální služby? vím navštívil/a jsem je Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

30 11. Líbí se Vám prostory a prostředí, ve kterých je sociální služba poskytována? Vaši odpověď můžete rozvést Jste spokojen/a s přístupem pracovníků této sociální služby? Vaši odpověď můžete rozvést Doporučil/a byste zlepšení v některé další oblasti?, prosím uveďte v jaké Místo a rok dotazníkového šetření.. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

31 Příloha č. 2 Grafické znázornění služby Azylové domy Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky.

32 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY Kapacita poskytované služby % Počet vyplněných dotazníků % 1. Pohlaví žena ,46 muž ,54 žena muž 2. Věková kategorie do 18 let 21 5,10 do 30 let ,13 do 45 let ,22 do 60 let 94 22,82 nad 60 let 36 8,74 do 18 let do 30 let do 45 let do 60 let nad 60 let 3. Jaké je Vaše jvyšší dosažené vzdělání? základní ,92 střední bez maturity ,17 střední s maturitou 60 14,56 vyšší odborné 41 9,95 vysokoškolské 8 1,94 bez vzdělání 6 1,46 základní střední bez maturity střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

33 4. Jak dlouho využíváte službu Azylové domy? do 6 měsíců , měsíců , roky 82 19,90 3 a více let 36 8,74 do 6 měsíců 6-12 měsíců 1-3 roky 3 a více let 5. Ve kterém okrese sociální službu Azylové domy využíváte? okres Brno - město ,93 okres Blansko 41 9,95 okres Břeclav 73 17,72 okres Hodonín 38 9,22 okres Vyškov 13 3,16 okres Znojmo 66 16,02 okres Brno - město okres Blansko okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo 6. Byl/a jste seznámen/a se svými právy a povinnostmi v případě využití sociální služby? ,56 5 1,21 vím/napamatuji se 38 9,22 vím/napam atuji se 7. Byl/a jste informován/a u koho a kde si můžete na sociální službu stěžovat? , ,52 vím/pamatuji se 57 13,83 vím/pam atuji se Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

34 8. Byl/a jste informován/a, že je sociální služby financována z finančních prostředků EU (OP LZZ)? , ,71 vím/pamatuji se 65 15,78 vím/pam atuji se 9. Byly Vám poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace o této sociální službě? , ,64 vím/pamatuji se 41 9,95 vím/pam atuji se 10. Jste spokojen/a se vzhledem a srozumitelností informací na webových stránkách této sociální služby? , ,61 vím 45 10,92 navštívil/a jsem je ,92 vím 11. Líbí se Vám prostory a prostředí, ve kterých je sociální služba poskytována? , ,22 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

35 Vaši odpověď můžete rozvést. velice spokojen/a 17 4,13 zlepšit zázemí 6 1,46 je zde hluk 2 0,49 velice spokojen/a zlepšit zázemí 12. Jste spokojena/a s přístupem pracovníků této sociální služby? , ,61 Vaši odpověď můžete rozvést. velice spokojen/a 19 4,61 ochota, pomoc 11 2,67 jsou slušní 2 0,49 zlepšit přístup 4 0,97 velice spokojen/a ochota, pomoc jsou slušní zlepšit přístup 13. Doporučil/a byste zlepšení v některé další oblasti? 69 16, ,77 vím 2 0,49 vím Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

36 Pokud, v jaké? více volnosti / přizpůsobení režimu 10 14,49 strava 5 7,25 více aktivit 2 2,90 lepší vybavení 13 18,84 zvýšit bezpečnost 5 7,25 více volnosti / přizpůsobení režimu strava více aktivit lepší vybavení Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

37 Příloha č. 3 Dotazník služby Domy na půli cesty Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky.

38 Dotazník spokojenosti klientů sociální služby Domy na půl cesty Vážené klientky, vážení klienti, dovolujeme si Vám předložit tento krátký dotazník, který je nymní a který bude sloužit k vyhodnocení spokojenosti s poskytovu sociální službou. Vaše odpovědi a připomínky budou cenným vodítkem pro zlepšování sociální služby a získané informace budou určeny pro zhodnocení úrovně sociální služby. Výsledky dotazníkového šetření budou uveřejněny do konce měsíce února na Za vyplnění dotazníku děkujeme, ceníme si Vašich názorů a podnětů. 1. Pohlaví žena muž 2. Věková kategorie do 18 let nad Jaké je Vaše jvyšší dosažené vzdělání? základní střední bez maturity střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání 4. Jak dlouho využíváte službu Domy na půl cesty? do 6 měsíců 6 12 měsíců 1-3 roky 3 a více let 5. Ve kterém okrese sociální službu Domy na půl cesty využíváte? okres Brno město okres Brno venkov 6. Byl/a jste seznámen/a se svými právy a povinnostmi v případě využití sociální služby? vím / pamatuji se 7. Byl/a jste informován/a u koho a kde si můžete na sociální službu stěžovat? vím / pamatuji se 8. Byl/a jste informován/a, že je sociální služba financována z finančních prostředků Evropské unie (Operační program Lidské zdroje a zaměstnst)? vím / pamatuji se 9. Byly Vám poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace o této sociální službě? vím / pamatuji se 10. Jste spokojen/a se vzhledem a srozumitelností informací na webových stránkách této sociální služby? vím navštívil/a jsem je Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

39 11. Líbí se Vám prostory a prostředí, ve kterých je sociální služba poskytována? Vaši odpověď můžete rozvést Jste spokojen/a s přístupem pracovníků této sociální služby? Vaši odpověď můžete rozvést Doporučil/a byste zlepšení v některé další oblasti?, prosím uveďte v jaké Místo a rok dotazníkového šetření.. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

40 Příloha č. 4 Grafické znázornění služby Domy na půli cesty Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky.

41 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - SLUŽBA DOMY NA PŮLI CESTY Kapacita poskytované služby % Počet vyplněných dotazníků 17 68% 1. Pohlaví žena 7 41,18 muž 10 58,82 žena muž 2. Věková kategorie do 18 let 0 0,00 nad 18 let ,00 do 18 let nad 18 let 3. Jaké je Vaše jvyšší dosažené vzdělání? základní 7 41,18 střední bez maturity 7 41,18 střední s maturitou 3 17,65 vyšší odborné 0 0,00 vysokoškolské 0 0,00 bez vzdělání 0 0,00 základní střední bez maturity střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnst a státního rozpočtu České republiky

roku 2009 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

roku 2009 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb roku 2009 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Projekt Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019 Tento projekt je

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016 Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření 216 V roce 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření,

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově I. Metoda zjišťování a zpracování získaných údajů Pro zjišťování spokojenosti klientů s naší pečovatelskou službou jsme zvolili metodu

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

Hodnocení dotazníkového šetření spokojenosti se službou Rok 2017 praktikanti, spolupracující organizace

Hodnocení dotazníkového šetření spokojenosti se službou Rok 2017 praktikanti, spolupracující organizace Hodnocení dotazníkového šetření spokojenosti se službou Rok 2017 praktikanti, spolupracující organizace 1 METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření je zjistit

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2017 Vážení obyvatelé našeho Domova! Velmi pěkně

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, v průběhu měsíce března 2014 proběhla jako každoročně v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Dotazníkové šetření bylo anonymní.

Dotazníkové šetření bylo anonymní. 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, začátkem roku 2016 proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků (popř. přátel)

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017 Dotazníkové šetření ke kvalitě poskytované ambulantní a terénní služby sociální rehabilitace

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 14 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2016 Vážení obyvatelé našeho Domova! Velmi pěkně

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, začátkem roku 2017 proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků (popř. přátel)

Více

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Zpracoval Institut Komunitního rozvoje, z.s. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Výsledky dotazníkového

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

Vyhodnocení dotazníku - Dodržování ochrany práv seniorů. Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Vyhodnocení dotazníku - Dodržování ochrany práv seniorů. Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Vyhodnocení dotazníku - Dodržování ochrany práv seniorů Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Metoda dotazovaného šetření 1. Cíl šetření Cílem dotazovaného šetření bylo zjistit, zda v Domově Kytín,

Více

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy v sociální oblasti, informovaností

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Dotazníkové šetření 2017 BRIGÁDNÍCI A PRAKTIKANTI 2017

Dotazníkové šetření 2017 BRIGÁDNÍCI A PRAKTIKANTI 2017 1 Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod Dotazníkové šetření 2017 BRIGÁDNÍCI A PRAKTIKANTI 2017 Dotazníkové šetření pro brigádníky a praktikanty v roce 2017 probíhalo od 15. 8. 2017 do 15. 10. 2017, byli osloveni

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Výsledky průzkumu mezi čtenáři Knihovny města Ostravy. říjen listopad 2017

Výsledky průzkumu mezi čtenáři Knihovny města Ostravy. říjen listopad 2017 Výsledky průzkumu mezi čtenáři Knihovny města Ostravy říjen listopad 2017 Průzkum mezi čtenáři Knihovny města Ostravy 2017 průzkum probíhal formou dotazníkového šetření ve dnech od 2. 10. do 30. 11. 2017

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Souhrnné údaje o respondentech

Souhrnné údaje o respondentech Humpolec Výsledky dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb realizovaného v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec registrační číslo projektu: CZ.../././_/ Souhrnné

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012 Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy Září říjen 2012 Počet respondentů adresný online dotazník byl rozeslán na 7285 adres, návratnost 45% počet dokončených dotazníků:

Více

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE 2012 Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Zjišťování spokojenosti. s poskytovanou službou

Zjišťování spokojenosti. s poskytovanou službou Zjišťování spokojenosti s poskytovanou službou v roce 2018 Souhrnná zpráva Obsah I. Úvod II. Metodika a analýza sběru dat III. Analýza dat IV. Hlavní poznatky a nastínění problémů pro další řešení 1) Vyhodnocení

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI ODBORU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ MINISTERSTVA VNITRA (OSF)

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI ODBORU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ MINISTERSTVA VNITRA (OSF) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI ODBORU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ MINISTERSTVA VNITRA (OSF) www.osf-mvcr.cz (březen 2013) Forma: dotazník rozeslaný registrovaným uživatelům webu OSF Počet respondentů:

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: Hlavní třída 3/3, Šumperk

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2015 Zpracovala: Veronika

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Hodnocení kvality služby a spokojenosti u Uživatelů DS Kopretina (rok 2016)

Hodnocení kvality služby a spokojenosti u Uživatelů DS Kopretina (rok 2016) Denní stacionář Kopretina, Vlčovice 7, 7 1 Kopřivnice Hodnocení kvality služby a spokojenosti u Uživatelů DS Kopretina (rok 1) METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně Vyplněný dotazník spokojenosti vrátilo k vyhodnocení z celkem 51 klientů pohlaví počet muž 14 žena 37 73% 27% muž žena INFORMACE 1. Měl/a jste

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Dotazník spokojenosti Školská zařízení MŠ, ZŠ Bohušovice nad Ohří pro rok 2016

Dotazník spokojenosti Školská zařízení MŠ, ZŠ Bohušovice nad Ohří pro rok 2016 Dotazník spokojenosti Školská zařízení MŠ, ZŠ Bohušovice nad Ohří pro rok 216 Městský úřad Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 42, 411 6 Bohušovice nad Ohří Dotazník byl vyhotoven na základě negativních

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

4% Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a)

4% Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a) Projekt regerace sídliště Horní Slavkov (2018) Souhrnná analýza dotazníkového šetření Dotazníkové šetření probíhalo od 3. do 23.9.2018. Dotazníky byly distribuovány v zájmovém území spolu se zářijovým

Více

Zpráva o kvalitě poskytované služby S-centra Hodonín, p. o. rok 2016

Zpráva o kvalitě poskytované služby S-centra Hodonín, p. o. rok 2016 Zpráva o kvalitě poskytované služby S-centra Hodonín, p. o. rok 2016 V průběhu roku 2016 sbírali pracovníci S-centra Hodonín, p. o. (dále jen S-centrum) data ke zjištění kvality poskytované služby. Data

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice Dobrá Voda Horní Stropnice Tel ,

Domov pro seniory Horní Stropnice Dobrá Voda Horní Stropnice Tel , Domov pro seniory Horní Stropnice Dobrá Voda 54 374 01 Horní Stropnice Tel. 386 327 130, e-mail: dd.stropnice@post.cz www.domovstropnice.cz Dotazník spokojenosti za rok 2017 Vyhodnocení Vážení uživatelé,

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice Dobrá Voda Horní Stropnice Tel ,

Domov pro seniory Horní Stropnice Dobrá Voda Horní Stropnice Tel , Domov pro seniory Horní Stropnice Dobrá Voda 54 374 01 Horní Stropnice Tel. 386 327 130, e-mail: dd.stropnice@post.cz www.domovstropnice.cz Dotazník spokojenosti za rok 2018 Vyhodnocení Vážení uživatelé,

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Odbor sociálních věcí KrÚ JMK Oddělení sociálních služeb Oddělení ekonomiky a kontroly Oddělení

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Komunitní plánování sociálních služeb Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Realizační

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. DOTAZNÍK PRO OBČANY Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl Protože je

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více