Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách"

Transkript

1 Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2. Návrh na rzlžení výstupů a učiva na 1. stupni ZŠ 3. Návrh na rzlžení výstupů a učiva na 2. stupni ZŠ 4. Metdy a frmy práce 5. Přílhy Přílha 1: Základní pjmy Přílha 2: Dpručená literatura, pmůcky, dkazy Přílha 3: Legislativa Přílha 4: Začlenění prblematiky v RVP ZV Přílha 5: Návrh testvých tázek pr jedntlivé rčníky 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy schválil 4. března 2003 Pkyn MŠMT k začlenění tématiky chrany člvěka za mimřádných událstí d vzdělávacích prgramů (č. j /03-22). Tent pkyn byl vydáván k zařazení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí d bsahu vzdělávání ve šklách a na jeh základě byla prblematika chrany člvěka za mimřádných událstí (OČMU) i za běžných rizik rzpracvána v příslušných rámcvých vzdělávacích prgramech. Vzhledem k tmu, že jsu témata chrany člvěka za běžných rizik i mimřádných událstí v Rámcvém vzdělávacím prgramu pr základní vzdělávání (RVP ZV) rzlžena d něklika vzdělávacích blastí (viz Přílha 3), může být kncepční příprava výuky pr učitele nárčnější. Z tht důvduje předkládán tent materiál jak vhdná pmůcka pr pedaggy k ucelené a efektivní realizaci dané prblematiky. Materiál pedaggům nabízí subr základních pjmů z blasti chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí, návrh na rzlžení učiva d jedntlivých rčníků základní škly včetně čekávaných výstupů, dpručené metdy a frmy práce, literaturu, pmůcky, užitečné dkazy, nástin začlenění prblematiky v stávajícím RVP ZV, výsledky rychlých šetření v prblematice chrany člvěka za mimřádných událstí, ale také návrh testvých tázek pr jedntlivé rčníky základní škly. Návrhy cílů, dílčích výstupů a učiva jsu puze dpručené. Je na každé škle, jak návrh využije při plánvání výuky a pr zajištění výsledků vzdělávání.

2 2. Návrh na rzlžení výstupů a učiva na 1. stupni ZŠ Základem svjvání dvednstí a způsbů jednání je praktický nácvik a prvádění ukázek, které jsu sučástí výuky v každém rčníku. Pr efektivitu vzdělávání a výchvy jsu dpručvány metdy pržitkvé pedaggiky (praktický nácvik, skupinvý trénink, simulační hry). Rzsah vědmstí i nácviku dvednstí je pak třeba vlit vždy přiměřeně vzhledem k věku a schpnstem žáků. 1. rčník Cíl výuky v daném rčníku: rzvíjet u žáků význam prevence rizik, patrnsti a preventivníh chvání i důležitst bstát samstatně v btížné situaci a) chápe knkrétní nebezpečí spjená s riziky běžnéh živta (dprava, chemické látky v dmácnsti, elektrický prud, sprt a zájmvá činnst), s hněm, s mimřádnu událstí b) přivlá pmc (některým z svjených způsbů) c) v případě ptřeby pužije linku tísňvéh vlání; vládá základní způsby kmunikace s perátry (přiměřeně k věku) Učiv: Sebechrana, pmc a prevence rizik důležitá telefnní čísla tísňvéh vlání a blízkých sb, adresa bydliště kdy a jak přivlat pmc, kh pžádat pmc, jak se chránit a jak předcházet úrazům, travám a jiným hržením (vazba na řešené běžné rizikvé situace v různém rčním bdbí, prstředí a při různých činnstech, včetně železniční a silniční dpravy) dma neznámý člvěk (telefn, zvnek u dveří internet), zbraně, alkhl, vhdné i nevhdné dtyky jejich hranice, nevhdné trestání), kmunikace a pmc rdičů, učitelů bezpečný dchd z dmva klíče, výtah venku vlba správné cesty d škly, nebezpečná místa v klí dmu a škly, chvání při setkání s cizím člvěkem, jak se chvat, když zabludím v cizím prstředí neb městě správné vedení vysvětlení pjmů a významu kamarád, blízká sba, cizí sba, trápení, smutek, pmc, příklady ze živta záchranáři, unifrmy, činnsti c se se mnu může dít, když se bjím neb si nevím rady, jak t mhu zvládnut a c mám dělat; Pžáry heň pžár prevence vzniku pžáru dma, příčiny vzniku pžáru dma

3 největší rizika pžáru chrana při pžáru a přivlání pmci pravidl zastav se lehni si kutálej se 2. rčník Cíl výuky v daném rčníku: rzvíjet u žáků znalst nebezpečí a schpnst dhadnut rizik a vyhnut se mu; psilvat dpvědnst žáků za vlastní zdraví a bezpečnst a) dhadne rizik/nebezpečnu situaci b) ddržuje zásady bezpečnéh chvání v běžných živtních situacích tak, aby nedcházel k hržení jeh fyzickéh i duševníh zdraví a zdraví jiných Učiv Opakvání učiva z předchzíh rčníku (diskuze, pznatky, zkušensti) První pmc zajištění pmci při různých rizikvých situacích vláním na tísňvu linku neb slvením dspělé sby, nácvik kmunikace základní pravidla pskytvání pmci při drbných praněních a běžných nemcněních Péče zdraví a prevence rizik pakvání učiva 1. rčníku + rzšíření nvé pznatky, zkušensti, příběhy a testvání správné reakce dětí (rzpznání rizik i schpnsti pmci) základní pravidla pskytvání pmci při drbných praněních a běžných nemcněních v suvislsti s svjváním učiva v blasti rizik úrazvsti a nemcnění bezpečné chvání v různých živtních situacích, v různém prstředí a při různých činnstech Pžáry a jejich rizika základní značvání nebezpečných látek základní bezpečnstní a výstražné tabulky,zejména nebezpečí úrazu elektrickým prudem, pžáru, výbuchu, záření, pleptání (kyselinu, luhem, příčiny a prevence vzniku pžáru mim dmv správné chvání při pžáru přivlání pmci, hlášení pžáru Osbní bezpečí a pdpra a chranaduševníh a fyzickéh zdraví správné vedení vysvětlení významu pjmů: lhstejnst, přátelství, rzdíly, žalvání, pmc, strach, zbabělst apd. příklady ze živta

4 jak se umět vypřádat se strachem, který dprvází nebezpečnu situací 3. rčník Cíl výuky v daném rčníku: rzvíjet u žáků schpnst rzpznat varvání před nebezpečím, rzeznat značení uzávěrů zejména plynu, vdy, elektřiny,umět určit (ppsat) svu pzici v neznámém prstředí a zhdntit mžné následky svéh jednání, zhdntit důsledky bezdůvdnéh vlání na tísňvé linky, a) na knkrétních příkladech rzpzná mimřádnu událst b) jedná racinálně pdle svjenéh schématu v případě, kdy se ztratí a zná čísla na tísňvu linku, dmů, d škly c) rzpzná rzdíl mezi signály (varvný signál, pžární pplach, zkuška sirén) d) chvá se účelně v případě pžáru, mimřádné událsti i jiných rizikvých situací běžnéh živta; hledá pmc u důvěryhdné dspělé sby Učiv Opakvání učiva z předchzíh rčníku (diskuze, pznatky, zkušensti) První pmc (pakvání a rzvíjení učiva svjenéh ve 2. rčníku) Mimřádné událsti seznámení s pjmem nejčastější mimřádné událsti (pvdně, vichřice, pžáry, laviny, únik nebezpečných látek) varvání před nebezpečím (knkretizace různých způsbů varvání, varvný signál Všebecná výstraha) zásady vlání na tísňvé linky (c zajišťují, kdy vlat, rizika a dpady bezdůvdnéh vlání na tísňvé linky) Pžáry (mdelvé situace způsbů chvání při pžárech), nebezpečí zábavní pyrtechniky Péče zdraví a prevence rizik bezpečné chvání v různých živtních situacích a různých prstředích, včetně mimřádných událstí, které hržují zdraví jedinců i celých skupin byvatel nebezpečí za tmy, chvání při setkání s cizím člvěkem citlivé a věku dpvídající vysvětlení pdstaty rizikvéh chvání (v suvislsti se šikanu, drgami, fyzickým a duševním násilím, agresivitu), jejich mžných dpadů na zdraví (fyzické i duševní), pmc v nuzi, příklady ze živta c mi může pmci, když jsem v mimřádné situaci 4. rčník

5 Cíl výuky v daném rčníku: rzvíjet u žáků schpnst bezpečně se rientvat a phybvat ve známém prstředí (blízkém klí škly a bydliště) i v méně známém prstředí (jiné části bce, města, přírda) za pužití plánů měst a map a) bezpečně se phybuje v budvě i mim budvu v případě rizikvých situací (nuzvé výchdy, značené únikvé cesty); aplikuje pravidla bezpečnéh chvání v různých situacích b) zvládá základní pravidla bezpečnéh zacházení s hněm c) rzezná značení uzávěrů vdy a plynu d) pskytne základní první pmc (dezinfikuje a šetří drbná pranění, šetří pařeniny a ppáleniny, zastaví krvácení, zafixuje zlmenu knčetinu) e) přivlá pmc dspěléh k záchraně tnucíh Učiv: Opakvání a rzvíjení pznatků z předchzích rčníků (diskuze, pznatky, zkušensti) Osbní bezpečí a prevence duševníh a fyzickéh zdraví vysvětlení významu pjmů: pznávání cizíh prstředí, strach, stres, zbabělst, statečnst apd., příklady ze živta evakuace (becně) značení uzávěrů, rzvdy plynu, vdy, elektřiny, značení výchdů (ve škle) bezpečné chvání v různých živtních situacích a různých prstředích, včetně mimřádných událstí, které hržují zdraví jedinců i celých skupin byvatel rizika letních prázdnin nález neznáméh předmětu, látky, munice; slupy a stžáry elektrickéh vedení, spadlé dráty elektrickéh vedení, transfrmátry; železniční vagny Pžáry a jejich rizika příčiny vzniku pžárů pžáry v přírdě, lesní pžáry největší rizika pžáru Péče zdraví a pskytvání první pmci různý bvazvý materiál a technika vzhledem k praněné části těla, nácvik rizika u vdy (bazény, vdní plchy, hrské ptky, řeky, mře, tbgany), přecenění sil, nebezpečí jezů na řekách, skk d neznámé vdy, vdní víry, tnutí (pzn.: lze zařadit i d 3. rčníku ve vazbě na plavecké kurzy), záchrana tnucíh, phyb na zamrzlých přírdních vdních plchách c se se mnu může dít v nebezpečných situacích

6 5. rčník Cíl výuky v daném rčníku: rzvíjet u žáků dvednst pskytnut pmc při běžných úrazech či nemcněních, včetně základníh šetření, i vládat živt zachraňující úkny (resuscitace) a) rzlišuje příčiny úrazů, případně příznaky běžných nemcí a uplatňuje zásady jejich prevence, případně léčby b) v mdelvé situaci uplatní správný pstup při zásahu jinéh člvěka elektrickým prudem c) šetři úrazy různéh charakteru d) charakterizuje základní slžky, funkce a činnsti integrvanéh záchrannéh systému e) rzlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit pžár f) pzná zneužívající sbu (blízku, ale i neznámu), rzezná rizikvé situace, rizikvá místa i rizikvé sby a řekne ne na nevhdné návrhy, má základní právní pvědmí, umí přivlat pmc Učiv: Opakvání učiva z předchzích rčníků (diskuze, pznatky, zkušensti) Integrvaný záchranný systém (slžky, význam ve vztahu k řešení mimřádných událstí (becně)) Pžáry a jejich rizika způsby chvání při pžárech (mdelvé situace), mžnsti hašení pžáru hasicí přístrje (becně) evakuace při pžáru, nácvik evakuace evakuační plán význam, nákres evakuačníh plánu (dma), pžární hlásiče únikvá cesta, druhy únikvých cest, význam značek značujících únikvé cesty Péče zdraví a pskytvání první pmci resuscitace (praktická ukázka, nácvik) přivlání pmci, nahlášení událsti (praktický nácvik) prevence rizik letních a zimních sprtů (cyklistika, bruslení, výškvé sprty, vdní sprty, hrská turistika, lyžvání, snwbarding aj. výstrj a výzbrj) rizika trav, jejich příčiny a příznaky (léky, huby, jedvaté rstliny, zkažené ptraviny, plyn, alkhl, cigarety, drgy, čisticí prstředky, chemické látky, neznámé a nebezpečné látky ve sklepích, na skládkách dpadu) rizika v suvislsti s prvzem elektrických a plynvých sptřebičů Pdpra a chrana fyzickéh a duševníh zdraví, prevence psychickéh nemcnění a násilí namířenému prti sbě samému

7 vysvětlení pjmů: skutečné hdnty, citvá a mravní zralst, pmc, neštěstí, přátelství, trápení, lhstejnst, diskriminace, šikana (becně), kyberšikana (becně), násilí psychické a fyzické (becně), linka bezpečí, dbrý příklad, chrana slabších, dbrý skutek, síla dpuštění, chrana identity, sebepškzvání, sebevraždy, hržení a pruchy duševníh vývinu v dětství a dspívání, psychické újmy virtuálníh světa rizika a mžné dpady nevhdné dtyky, btěžvání, ftgrafvání základy zvládání stresvých stavů nebezpečí internetu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let Škola: Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Ředitel školy: Mgr. Oldřich Kuřík Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Hana Erbenová Platnost

Více

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hdiny týdně Obecná bilgie a zlgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin pjmenuje základní prjevy a pdmínky živta dá d suvislstí metdy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Obsah Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí charakteristika,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Rozvíjet u ţáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důleţitost obstát samostatně v obtíţné situaci

Rozvíjet u ţáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důleţitost obstát samostatně v obtíţné situaci 5.10.4 OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 5.10.4.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více