ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Autor: Zuzana Polívková Vedoucí práce: Ing. et Ing. Radim Keřt, Ph.D. 2011

2 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu této práce Ing. et Ing. Radimu Keřtovi, Ph.D. za trpělivý přístup při konzultacích a za cenné připomínky při vedení semestrální práce. Dále bych chtěla poděkovat RNDr. Vladimíru Vránovi za poskytnutí zajímavých informací z oblasti životního prostředí a zemědělství, Ing. Jiřímu Burešovi za poskytnutí informací a teoretických materiálů z oblasti environmentální výchovy z Ekocentra PALETA.

3 Anotace Teoretická část semestrální práce se zabývá základní terminologií, základními požadavky a historií v environmentální výchově. V první kapitole se dále nachází oblasti z globální výchovy a oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Druhá kapitola se zabývá významem environmentálního vzdělávání a výchovy (hlavní rysy, obsah a cíle environmentální výchovy). Klíčová slova Environmentální výchova; životní prostředí; globální výchova; ekologie; ekosystém; udržitelný rozvoj; informování veřejnosti. Annotation Teoretical part of the semestral work is dealed with basic terminology, basically requests and history of environmental education. Section from global education and environmental education, schooling and enlightenment are situated in the first chapter too. The second chapter is dealed with meaning of environmental education and schooling (main line, content and tendency of educational education). Keywords Environmental education; environment; global education; ecology; ecosystem; sustainable development; informing the public.

4 OBSAH Úvod ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Terminologie Historie environmentální výchovy Globální výchova Oblasti globální výchovy Cíle globální výchovy Environmentální etika VÝZNAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Základní požadavky environmentální výchovy Cíle environmentální výchovy Hlavní rysy environmentální výchovy Obsah environmentální výchovy Oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální vědomí a jeho rozvoj Realizátoři environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Druhy působení na cílové skupiny Prostředky a nástroje environmentální výchovy Závěr Seznam zkratek Seznam použité literatury Internetové zdroje... 38

5 Úvod Smyslem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídaného chování a jednání. To vyžaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci. Lidé většinou ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro ně zdravé a funkční prostředí důležité. Z tohoto důvodu je třeba, je k tomuto ekologickému povědomí vést (Čáslavová, 2008, str. 5). Tato myšlenka nás seznamuje především s hlavním a pochopitelným smyslem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V úvodu je napsána z jednoduchého důvodu, aby si současná generace uvědomovala svá jednání k životnímu prostředí a zlepšovala je pro budoucí generace. Uvedené tvrzení nám napovídá, že není možné na vše nahlížet donekonečna bez reakce. Obsahem semestrálního projektu je vymezení a význam environmentální výchovy a vzdělávání. Touto prací nechci poukazovat na negativní jevy v současné době v oblasti životního prostředí (i když jsou samozřejmě také zmiňovány), ale udržovat nebo zlepšovat životní prostředí, prostřednictvím environmentální výchovy v ekocentrech apod., protože máme na svědomí budoucí generace. Cílem mé práce je provést rešerši odborné literatury a na jejím základě analyzovat význam environmentální výchovy a vzdělávání. 5

6 1 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Jan Ámos Komenský vypracoval ve svém díle základy nauky o výchově, a poskytl jí také oporu v hlavních pojmech. Ukazuje řád světa, v němž všechno má své místo v rámci celku, a tomuto celku propůjčuje smysl, jemuž lze porozumět. V něm se člověku ukazuje jeho pravé místo pro odpovědnou účast (Dlouhá a kolektiv, 2009, str. 28). Kvalita životního prostředí a možnosti jejího ovlivňování se dotýká celé naší společnosti, bez ohledu na věk, pohlaví nebo vzdělání. Naše společnost má zájem měnit svá jednání, která ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Lidé nejsou schopni stoprocentně předvídat množství vzniklých následků svých aktivit. Řada změn jejich jednáním vyvolaných je nevratné, často vyvolávající další skryté následky, které ani neočekávají. Reakce prostředí je obtížně vnímatelná lidskými smysly, proto ji člověk registruje pomocí přístrojů a řeší problém výběru, zpracování a šíření získaných informací. Musíme si také uvědomovat, že většina obyvatel z vyspělých zemí vyrostla v urbanizovaném prostředí a žije zde. Mají ochuzený cit pro přírodu a považují nynější prostředí za normální a přizpůsobují se mu. Z těchto důvodů vyplývá potřeba environmentálně vzdělávat a vychovávat. Ve všeobecném vzdělání by jsme měli pochopit důsledky svého jednání, myslet v souvislostech, domýšlet důsledky a být předběžně opatrní. Žádnou současnou vysokou školu (a tím méně fakultu připravující učitele) by neměl opustit absolvent bez slušné všeobecné orientace v problematice životního prostředí. V ČR přijaté zásady státní ekologické politiky (kterou nutno chápat jako politiku v otázkách životního prostředí) obsahující princip osobní odpovědnosti. K jeho užití ale musí být lidé připraveni. Předpoklady legislativní a ekonomické jsou postupně vytvářeny, nutná je připravenost na osobní odpovědnost k prostředí, v němž žijeme (Kunc, 1996, str. 100). Environmentální výchovu a vzdělávání je nutné uplatňovat v každém věku. Nejvíce efektivní je začít s výchovou předškolních dětí, které pomalu, ale jistě začínají poznávat svět. V dnešní době jsou dětí zvídavější a rychleji si osvojují pravidla chování ve společnosti i v samotném prostředí, ve kterém žijí

7 V environmentálním vzdělávání a výchově by jsme měli využívat současné problémy životního prostředí, ale zároveň nabídnout řešení, nepůsobit pouze rozumem (racionálně), nutný je také cit, obdiv k přírodě i lidské činnosti. Posláním ekologického vzdělávání a osvěty podle schválené ekologické politiky ČR je změna postojů a jednání člověka k přírodnímu prostředí (Kunc, 1996, str. 100). 1.1 Terminologie Životní prostředí je část Země, obývána živými organismy. Předmětem zájmu je zkoumání vlivu činnosti člověka na životní prostředí (vliv na živé organismy, půdu, vodu, ovzduší, zdraví a psychiku člověka). Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 9). Ekologická výchova je použita ve vazbě na publikované materiály a existující instituce, lze ji chápat jako výchovu environmentální (Kunc, 1996, str. 101). V České republice je prezentací rozhodující ekologická výchova. Výchova bez patřičných vědomostí nám nemůže stačit, proto je také velmi podstatné vzdělávání. J. Jongepier analyzuje výchovu díky různým autorům, kterými jsou Vlčková, Václavík, Pelikán aj. Vlčková vymezuje výchovu v užším slova smyslu jako proces, který směřuje k rozvoji jedincových postojů, potřeb, zájmů a chování. Hlavním výsledkem by měl být charakter a sociální chování. Václavík bere výchovu jednoduše jako proces mravní, který by měl pomoci lidem formovat své postoje a vztahy k hodnotám. Pelikán a jiní považují výchovu jako proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji; jako proces záměrného a cílevědomého vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností (Jongepier, 2009, str. 7). Podle H. Horké je výchova cílevědomé rozvíjení uceleného, uvědomělého, aktivního a tvůrčího vztahu člověka k světu, tj. k přírodě, společnosti i k sobě samému. Jde o rozvíjení mnohostranných poznávacích, hodnotících a tvůrčích vztahů člověka 7

8 ke světu (Horká, 1996, str. 7). Hlavní podstatou je vytváření odpovědného vztahu k životnímu prostředí, ekologicky šetrného životního stylu a jednání (Horká, 1996, str. 9). Ekologická výchova je jedním z nejdůležitějších preventivních nástrojů ochrany životního prostředí (Plachejdová, 1997, str. 3). Ekologickou výchovu by jsme měli považovat za důležitý strategický prostředek řešení současného kritického vztahu rozvoje společnosti s možností udržet kvalitu života na Zemi (Havlická, 1992, str. 7). Podle E. Havlické rozumíme a sledujeme ekologickou výchovu poznáváním, chápáním, hodnocením různých souvislostí v přírodě a vztahů mezi člověkem a jeho životním prostředím, utvářením schopností a celkových postojů lidí, které by vedly k prevenci a k řešení negativních jevů lidskou činností na životní prostředí. Výchova může probíhat ve třech oblastech a to v rodinné, mimoškolní a školní oblasti nejúčinnější všechny tyto oblasti propojovat a doplňovat (Havlická, 1992, str. 7). Ekologie je vědní disciplína zabývající se vzájemnými vztahy mezi organismy a jejich prostředím. V současné době ekologii bereme jako vědu o struktuře a funkci ekosystému. Organismus tvoří s prostředím vzájemně se ovlivňující celek založený na procesech vzájemného působení. Tento celek se neustále mění s vyvíjejícím se systémem. V této době se ekologie vyhýbá specializaci jednotlivých vědních oborů a zaměřuje se spíše na příbuzné obory. Do těchto příbuzných oborů můžeme zahrnout ekologii člověka, ekologii krajiny, ekologii zvířat, ekologii rostlin apod. (Pospíchal, Rozman, 1996, str. 13). Ekosystém popisuje spojení společenstva a biotických podmínek v prostředí. Je funkční soustavou živých a neživých složek životního prostředí, které jsou navzájem spojeny výměnou nebo příjmem látek, příjmem energie a předáváním informací navzájem se ovlivňující, které se vyvíjí v určitém čase a prostoru (Červinka, Janoušková, 2010, str. 10). Do základního zdroje energie můžeme zařadit sluneční záření s prvotními surovinami (voda, oxid uhličitý, minerální látky z půdy). Jednotlivé ekosystémy se řídí určitými zákony, kterými je zajištění existence a životaschopnost. Je to vlastně komplex tvořený živými organismy biocenózou a neživým prostředím biotopem (Pospíchal, Rozman, 1996, str. 13). 8

9 Environmentální výchova podle J. Pilného je jedním ze základních způsobů jak je možné vytvářet předpoklady k zlepšení jednotlivých složek životního prostředí, měla by poučit každého člověka (bez rozdílu na věku či úrovně pracovního a existenčního zařazení ve společnosti) o základních dějích v přírodě a o souvislostech s životem člověka, a to z hlediska současnosti, ale také budoucnosti. Každý člověk má svou určitou odpovědnost k životnímu prostředí, ale jsou potřebné i přiměřené znalosti (Pilný, 1991, str. 143). Environmentální vzdělávání je procesem směřujícím primárně k rozvoji jedincových vědomostí (fantazie, terminologie, názvy), dovedností, návyků, schopností. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o učení poznatkům, znalostem a dovednostem. Vzdělávání začíná naším narozením a trvá po celý náš život (podle některých může začít ještě před narozením) (Jongepier, 2009, str. 7). Vzdělávání je procesem, jímž se nabývá vzdělání, tj. systému vědomostí, dovedností, návyků, postojů a přesvědčení, které odpovídají potřebám společnosti a umožňují optimální rozvoj lidské osobnosti (Lipka, 2002, str. 12). Vzdělávání zahrnuje všechny přírodovědecké i společenskovědní a technické disciplíny, které se týkají životního prostředí člověka. Hlavním úkolem je rozvoj jeho poznání a porozumění procesům, které jej formují. Na základě vzdělávání má environmentální výchova za cíl zvýšit odpovědnost lidí za jejich jednání a přístupy k životnímu prostředí. Hlavním úkolem je jasné vědomí závislosti ekonomické, sociální, politické i ekologické sféry v kulturní krajině lidstva. Podstatnou formulací je chování jednotlivých jedinců, skupin i společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a ukázat správnou cestu lidem k přírodě životního stylu a trvalé udržitelnosti života na Zemi (Kunc, 1996, str. 103). Pojem environmentální vzdělávání a výchova vychází z oboru Environmentalistika, nauky o životním prostředí. Využívá poznatků z ekologie, zkoumá vztah člověka k životnímu prostředí a naopak. Dále se zabývá prevencí znečišťování životního prostředí, prevencí nežádoucích zásahů a nápravou vzniklých škod. Environmentalista je člověk, který se tímto oborem zabývá (Červinka, Janoušková, 2010, str. 4). Osvěta je charakterizovaná naukovou činností, která je zaměřena na zvýšení vzdělávání a kulturní vyspělosti (Jongepier, 2009, str. 7). Zahrnuje různá vzdělávací a výchovné aktivity zaměřené na nejširší společenské vrstvy (Lipka, 2002, str. 12). 9

10 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 16). Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, určuje příslušné kompetence a vymezuje pojmy, které do této oblasti spadají, přičemž konkrétně je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta uvedena v 13. (1) Ústřední správní úřady a) v mezích své působnosti vytvářejí podmínky pro realizaci a rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty b) zajišťují odpovídající vzdělanost a informovanost svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí. (2) Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s dalšími ústředními správními úřady, kraje a obce v samostatné působnosti jsou povinny podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu vycházející z principů udržitelného rozvoje zajišťované prostřednictvím státních i nestátních organizací. (3) Ministerstvo životního prostředí a) zpracovává Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (dále jen Státní program ) a předkládá jej vládě ke schválení b) garantuje, koordinuje a aktualizuje Státní program prostřednictvím akčních plánů na příslušná léta c) podporuje rozvoj osvěty vedoucí k preventivní ochraně životního prostředí (dále jen environmentální poradenství ) (4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a) zodpovídá za zařazení environmentální výchovy ve smyslu udržitelného rozvoje do základních pedagogických dokumentů b) podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (5) Kraje v samostatné působnosti 10

11 a) zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen krajská koncepce ) vycházející ze Státního programu a b) podporují rozvoj environmentálního poradenství. (6) Kraje umožňují obcím v samostatné působnosti podílet se na realizaci krajských koncepcí a vytvářet v této oblasti vlastní programy. (7) Orgány veřejné správy s výjimkou organizačních složek státu mohou k podpoře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zřizovat zvláštní fondy 2. Podle J. Jongepiera environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je multidisciplinární obor, který poskytuje informace, vědomosti, znalosti i dovednosti a utváří vztah a chování občanů vůči životnímu prostředí (Jongepier, 2009, str. 6). Principy trvale udržitelného rozvoje 3 poprvé formulovala ministerská předsedkyně Norska G. H. Brundtlandová v roce 1987: Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Je v podstatě procesem změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií a transformace institucí zaměřeny na harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a aspirací 4. Podle Josefa Vavrouška (1994) je trvale udržitelný způsob života zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím prostředím tak, abychom se co nejvíce přiblížili ideálům humanismu a úcty k životu a přírodě ve všech jejích formách Je to způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. V českém právním řádu je (trvale) udržitelný rozvoj definován v zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Je to rozvoj, který uspokojuje základní životní potřeby současným i bez ohrožování budoucím generacím a přitom se nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Reaguje na potřebu koordinovaného vývoje a vzájemné rovnováhy sociální, ekonomické a environmentální oblasti, přičemž 2 3 V dřívější době se využíval termín trvale udržitelný rozvoj, ale v dnešní době se využívá pouze udržitelný rozvoj

12 jejím obecným cílem je zajišťovat co nejvyšší kvalitu života obyvatel a současně i vytvářet příznivé podmínky pro kvalitní život generací budoucích 5. Pochopitelně by nebyl udržitelný rozvoj možný bez vzdělané populace, především mladé populace, která nastupuje v současné době nebo v budoucnu nastoupí na trh práce. Jedním ze základních ukazatelů, který je pro nás velice důležitý jsou informace o vzdělanosti, které charakterizují kvalitu lidských zdrojů ve společnosti. Zájmem každé vyspělé země je, aby vzdělanost obyvatel narůstala. V popředí je mladá populace, která by mohla ovlivnit prosperitu společnosti v budoucnu. Z tohoto důvodu se zaměřujeme především na mladou populaci ve věku let. Zároveň úroveň vzdělanosti může korelovat i s ostatními indikátory, které charakterizují vyspělost společnosti a úroveň ekonomiky (Lapač, 2007, str. 115). Pod pojmem indikátor si můžeme představit získané údaje za určité období, které porovnáváme. Ze srovnaných údajů můžeme zjistit např. zda se skutečně množství skleníkových plynů snižuje, či zvyšuje. Indikátory se vztahují k různým oblastem udržitelného rozvoje např. ke kvalitě ovzduší, vody, půdy, k oblasti ekonomické i sociální. Můžeme hodnotit vzdělanost u žen a mužů, gramotnost obyvatelstva, míru zaměstnanosti, zaměstnanosti starších pracovníků, nezaměstnanosti, úmrtnosti, chudoby Mezi čistě environmentální indikátory se dále řadí např. Index environmentální výkonnosti (Environmental Performance Index EPI), Nároky lidí na čistou primární produkci (Human Appropriation of Net Primary Production HANPP) nebo Index živoucí planety (Living Planet Index LPI). Indikátory se tak stávají důležitou složkou řady politických rozhodnutí, a to jak na mezinárodní, tak i národní úrovni (Červinka, Janoušková, 2010). Na udržitelný rozvoj navazuje pojem Trvale udržitelná společnost 6. Existuje mnoho způsobů, jak definovat pojem trvalá udržitelnost. Nejjednodušší definice zní: Trvale udržitelná je taková společnost, která může přetrvat generace, ta která je dostatečně předvídavá, pružná a moudrá na to, aby si nepodkopala jak fyzické, tak sociální systémy, které ji podporují (Meadows, Meadowsová, Randers, 1992, str. 228). Informování veřejnosti o životním prostředí mají být k dispozici veřejnosti na požádání v určitém termínu. Směrnice je plně transponována do české legislativy zákonem 5 6 V dnešní době používána udržitelná společnost. 12

13 č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, kde je definován obsah termínu informace o životním prostředí. Tuto směrnici EU rozpracovává tzv. Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, jež je základním mezinárodním dokumentem, který se zabývá přístupem k informacím o životním prostředí. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, určuje příslušné kompetence a vymezuje pojmy, které do této oblasti spadají. Jsou to kromě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství především informace o stavu životního prostředí a jeho složkách, o příčinách a důsledcích tohoto stavu o připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu životního prostředí, o správních řízeních, o ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování, o mezinárodních závazcích atd. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanoví podmínky pro výkon zaručeného práva veřejnosti na informace v působnosti veřejné správy ve shodě s článkem 17 Listiny základních práv a svobod Historie environmentální výchovy Vzdělávání a výchova, vztahující se k životnímu prostředí, má svou historii, která úzce souvisí se stavem prostředí a jeho složek a s rozvojem poznání. Z historického pohledu rozdělujeme environmentální vzdělávání do čtyř etap. První etapou je výchova vztahu k přírodě (nature education) s klíčovými slovy příroda, vztah k živé přírodě, rostlinám a zvířatům, jejich význam pro člověka, poznávání. Cílem bylo dosažení pozitivního vztahu k rostlinám a zvířatům, respektování všech forem života. Upřednostňovaly se vlastní zkušenosti žáků základní školy, pozorování, hry. Časově lze tuto etapu zařadit do období mezi světovými válkami. Druhou etapou je výchova k ochraně přírody (conversation education), kam lze zařadit ochranu přírody, ochranu živé přírody před člověkem, heslo poznej a chraň, které vystihuje zachování neporušené přírody. Období bylo ovlivněno pokroky v ekologii (společenstva, ekosystémy, potravní řetězce), cílem byla rovnováha v přírodě. Byla podporována pozorování, sběr a poznávání, vycházky a exkurze do přírody. Tato etapa odpovídá padesátým létům tohoto století

14 Třetí etapou je výchova k potřebě čistého prostředí (pollution education) s klíčovými slovy nečistoty v prostředí, nepříznivé dopady průmyslové činnosti na přírodu (hlavně na živou přírodu). Objevuje se v 70. letech 20. století jako důsledek lokálních ekologických krizí, znečišťování prostředí cizorodými látkami, zhoršování kvality vody a čistoty ovzduší. Cílem byl rozvoj uvědomění ve vztahu ke kvalitě vody, ovzduší, potravin a k celkové kvalitě přírodního základu životního prostředí. Čtvrtou etapou je výchova zaměřená na životní prostředí (environmental education), naplňující heslo mysli globálně, jednej lokálně, spojuje předcházející do komplexního environmentálního vzdělávání a výchovy jako důsledek lokálních krizí do podoby globálních problémů životního prostředí člověka. Je podporována mezinárodními aktivitami, ve světě se realizuje rozdílně pokud jde o formy vzdělávání nebo aspekty výchovy (Kunc, 1996, str ). V 90. letech 20. století významně narostl zájem o ochranu životního prostředí a o environmentální výchovu vůbec. Ekologická výchova byla v minulosti vázána především na aktivity ochrany přírody. První počátky přístupu k přírodě a její ochraně můžeme začlenit na přelom 19. a 20. století, kdy začaly vznikat ekologické spolky a organizace, které se zabývaly nejen osvětovou, ale i výchovnou činností ve vztahu k přírodnímu prostředí. Například v roce 1904 v Brně je založen Svaz pro výzkum a ochranu přírody. V roce 1918 tehdejší ministerstvo školství a národní osvěta rozšiřovala působnost svoji a svých podřízených orgánů na přírodní památky. V roce 1919 byli jmenováni konzervátoři pro ochranu přírody a byl zřízen lektorát ochrany přírody na Karlově Univerzitě v Praze a o rok později na Českém vysokém učení technickém v Praze (fakulta zemědělského a lesního hospodářství). V tomto období byla charakterizována spíše snaha jednotlivých pracovníků o ochranu přírody a výchovu. Za okupace byli tito pracovníci převedeni na jiná pracoviště. Velký rozvoj v oblasti výchovy k ochraně přírody nastal po skončení druhé světové války. Od roku 1946 začal pravidelně vycházet věstník Ochrana přírody, který se od roku 1952 začal zabývat záležitostmi výchovy k ochraně přírody. Bylo založeno také několik stanic na ochranu přírody. Do roku 1960 bylo uspořádáno několik celostátních a krajských putovních výstav, pořízeny filmy na toto téma ( Ochrana přírody ), byly vydány dvě série nálepek na krabičky zápalek a dvě série poštovních známek. Ve školství se zatím nedalo mluvit přímo o ekologické výchově, životní prostředí se dalo pouze vysledovat jako součást výuky přírodovědných předmětů. 14

15 U nás se objevuje v 80. letech. Společné úsilí významných propagátorů vedlo k zakotvení ekologické výchovy do vzdělávacího systému naší země a vedlo ke změnám mnohých právních norem týkajících se ochrany životního prostředí. V 60. letech se výchovou k ochraně přírody zabývají Jan Čeřovský a Eva Olšanská. Jejich zájem se uplatnil i na stránkách časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. Jednou z větších akcí byly tzv. Hlídky ochránců přírody, která byla vyhlášena RNDr. Janem Čeřovským, CSc. Akce měla velký ohlas. 70. léta zahrnují již komplexnější termín výchova k péči o životní prostředí. Objevuje se TIS Svaz pro ochranu přírody a krajiny, který má zřízeny i regionální sekce a umožňuje ochranářskou činnost i dětem. Dále vzniká do dnešní doby Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Dnes je největší z nevládních neziskových organizací. Jako nezávislé byly vydávány časopisy Nika s ochranářskou tematikou a od poloviny 80. let brněnská Veronica. Původně pod Socialistickým svazem mládeže vzniklo Hnutí Brontosaurus. V současné době je rozdělené do dvou velkých sdruženích mládeže Hnutí Brontosaurus a Asociace Brontosaurus, které patří mezi nevládní neziskové organizace. Obě jsou uznávané a zaměřené na problematiku ochrany přírody i práci s dětmi a mládeží. Během 80. let nabývá výchova k péči o životní prostředí většího významu a je více podporována, i vedením státu. Činnost je zaměřena na děti a mládež, práce s veřejností se prozatím nerozvíjí 8. Vývoj výchovy a vzdělávání po roce 1989 navázal v mnohém kontinuálně na předchozí historii, která v ČR sahá do 60. let 20. století. Pokračuje se v dříve započatých trendech např. od dobrovolnického pojetí po pevnější zakotvení v institucích a v legislativě. Začíná se zaměřovat na chráněné části přírody k pojetí vzdělávání o životní prostředí a vzniká více metod. Roku se vytvořily základy systémů ekologické výchovy a vzdělávání, rozvoj legislativy (zákonné zakotvení, usnesení vlády), začlenění v agendě státní správy, samosprávy, nestátních institucí, rozvoj mezinárodní spolupráce, propracovávání tématického obsahu a metod, vznikají grantové podpory z MŽP a od zahraničních nadací

16 Roku se přehodnocovaly některé vytvořené základy, zpomalení rozvoje, omezenější podpora vedla k prověření vytvořených struktur a aktivit. Po roce 1998 přicházely nové impulsy a oblast získala novou dynamiku (zákon , Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), Národní síť EVVO, podpora ze strany krajů, metodický pokyn MŠMT k EVVO, začlenění environmentální výchovy jako povinného průřezového tématu do RVP a ŠVP, nově se objevuje investiční podpora (SFŽP), nabíhá podpora z Evropských strukturálních fondů, diskutuje se pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jeho vztah k ekologické nebo environmentální výchově a vzdělávání Globální výchova Koncepce globální výchovy usiluje o změnu podoby klasického výchovně- -vzdělávacího procesu tím, že se pokouší o přímé a více zkušenostně založené působení. Netradiční cesty a formy učení (modelové situace, případové studie, simulační hry, ) se snaží nastínit žákům a studentům problematiku a hledání jejich tvořivého překonávání (společná spolupráce při řešení problémů). Tento přístup může být využit v mnoha různých předmětech. Občanská výchova představuje vhodnou oblast, v které může koncepce globální výchovy přinášet užitečné inspirace (Jemelka, 1996, str. 46). Východiskem globálně pojaté výchovy je chápaní souvislostí ve světě jako celku přírodně-společenském, který je člověkem ohrožován i chráněn (Horká, 1996, str. 38). Člověk je z tohoto důvodu povinen převzít komplexní odpovědnost za svět v měřítku lokálním i globálním. Podle H. Horké je globální výchovou především starost a péče o celek. Globální pohled na Zemi s jejími problémy přináší této péči novou dimenzi (přesahuje individuální nebo dokonce celospolečenské zájmy, není to však přesah transcendentní) (Dlouhá a kol., 2009, str. 156). Současně se také rodí nové otázky: např. Co pro člověka znamená, má-li být odpovědný i za větší okruh, nejen za okruh nejbližších? Můžeme se podívat na globální výchovu ze dvou pohledů. Prvním je globální pohled na Zemi a druhým je jedinec 9 16

17 v globálním světě. Globální přístup je podmíněn společensky a ekologicky (Dlouhá a kol., 2009, str. 156). V současnosti stále více vynikají vzájemné vazby mezi jednotlivými součástmi světa, je nezbytné brát v úvahu globální výzvu, která by měla pomoci k překonávání rozporů mezi lidskou společností a přírodou, k harmonizaci vztahů k sobě a druhým lidem, k harmonizaci života a výchovy. Pod globálním pojetím světa si můžeme představit např. sledováním světa ve spíži (čaj z Indie, pomeranče ze Španělska, ), v koupelně, obchodních domech apod. V diskuzi se potom objasňují vazby mezi jednotlivými světadíly, materiálová a energetická náročnost dopravy, vlivy různých druhů dopravy na životní prostředí. Globalita, v které žijeme, ovlivňuje čistotu vzduchu, vody, ale i úroveň zaměstnanosti, cenu čaje, potravin, benzínu i přežití vymírajících druhů živočichů apod., že vše souvisí se vším. Pojetí světa se odráží ve výchově, v procesu utváření osobnosti (vztahů jedince ke světu) (Horká, 1996, str. 38). Globalizace je neodvolatelným osudem světa, nevratným během událostí a zároveň procesem, který každého z nás ovlivňuje stejnou měrou a stejným způsobem (Musil, 2008, str. 35). Globalizace je jevem mnohorozměrným, který zahrnuje ekonomickou, technologicko-komunikativní, ekologickou, sociologickou, organizačně pracovní, kulturní a etickou rovinu. Z dimenzí se odvíjí i výchova a vzdělávání, protože člověk není pouze ovlivňován globalizací, ale je zároveň jejím aktérem (Dlouhá a kol., 2009, str. 158). Globální výchova nabízí hry, cvičení a aktivity zaměřené na uvědomování si prostorových a časových souvislostí a to různých jevů a problémů. Koncepce výchovy se snaží rozvíjet rozum, cit, intelekt, představivost, intuici, komunikaci, spolupráci, sdělovat vlastní názor a rozhodovat se. Vedle osvojení vědomostí, dovedností a rozvíjení schopností usiluje o vytváření postojů určitou zkušeností, který často umožňuje protikladný pohled na problém. Globalita je chápána ve čtyřech dimenzích prostorové, časové, problémové a vnitřní. Jedinec se učí chápat změny ve svém nejbližším okolí k pochopení světa jako mnohovrstevnatého dynamického systému, kde lokální ovlivňuje globální a globální je zároveň i lokální. Prostorová dimenze 17

18 Jedinec je veden k pochopení rostoucího propojení současného světa. Časová dimenze Seznamuje se s dynamickým pojetím minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Jedinec je seznamován s vlivem minulosti na naši současnost a jaké možné důsledky může mít dnešní chování pro budoucí generaci. Problémová dimenze Problémy jako ničení životního prostředí, porušování lidských práv, chudoba, terorismus apod. jsou propojeny v prostoru a čase, ale i svou vnitřní podstatou. Osobní dimenze Uvědomění si světa úzce souvisí s uvědoměním si sebe sama; není vnější cesty bez cesty vnitřní. Zaujímat globální pohled znamená dle H. Horké: chápat svět jako systém, uvědomovat si vlastní pohled na svět, vyvarovat se jednostrannosti při hodnocení životních stylů, vzorců chování, hodnotové soustavy apod., chápat vývoj planety, podřizovat osobní zájmy zájmům globálním, zapojit se aktivně a jednat. Pokud by jsme nejednali, tak by jsme se vzdali možnosti efektivně ovlivnit budoucnost (Horká, 1996, str. 39). Na závěr H. Horká dodala: Globální výchova na základě respektu k pestrosti různých vrstev a forem skutečnosti, přírody, společnosti, člověka a jeho kultury naznačuje tyto tendence: od ocenění kvantity více ke kvalitě; od principu nezávislosti k vzájemnému propojení a ke spolupráci; od nadvlády nad přírodou k životu ve shodě s ní; od soutěže a snahy vyniknout k vzájemné spolupráci a k pomoci; od nadvlády organizace k vývoji jednotlivce v člena organizace; od autoritářství k účasti; od pojetí práce jako nutnosti, povinnosti, k pojetí práce jako sebenaplnění, uspokojení a přínosu sobě samému (Dlouhá a kol., 2009, str. 165). 18

19 1.3.1 Oblasti globální výchovy Koncepce globální výchovy se zabývá oblastí znalostí, dovedností a postojů. Znalosti se především týkají povahy soudobého světa (globální problémy, vzájemné souvislosti a rozvoj); lidské pozice ve světě (odpovědnost, práva, životní styl); perspektiv budoucnosti (různé alternativy vývoje, udržitelný rozvoj, obnovení rovnováhy). Dovednosti a schopnosti se rozvíjejí ve vzájemném vztahu. Rozvíjejí se díky efektivní práci s informacemi (získávání, předávání, zpracování, hodnocení, uchování, využívání, systémová analýza); osobnost ( fyzická a psychická stránka jedince, zručnost, tvořivost, hospodaření s časem, hodnotový systém, vnímání vazeb a vztahů, vcítění do problémů i postojů druhých lidí, schopnost prognózování, ); mezilidské vztahy (efektivní komunikace, budování vzájemné důvěry, spolupráce, dobré řešení konfliktů a správné vyjednávání, řešení problémů). Rozvíjí se a budují postoje ke světu, k sobě i ke druhým lidem v různých okruzích. Do těchto okruhů spadá pozitivní sebe-pojetí; oceňování druhých lidí; respekt k právům; respekt k diferentnosti (ochota přijímat alternativy, tolerance, řešení konfliktů, schopnost zaujmout a změnit stanovisko); tvořivost; vztah ke světu, kam lze zařadit úctu k životu (Jemelka, 1996, str ) Cíle globální výchovy Budování globálního vědomí žáků je zaměřeno k jejich přípravě pro život ve světě. Globální výchova zdůrazňuje aktivní vztah člověka ke světu, snaží se motivovat ke hledání pozitivního a také tvořivého přístupu k určitým problémům i k vytváření budoucnosti. Důležitá je také spolupráce s ostatními lidmi, ochota vnímat svět, jeho problémy i otázky budoucnosti. Podle P. Jemelky jsou otázky budoucnosti zásadní existenční otázky každého člověka (Jemelka, 1996, str. 48). 1.4 Environmentální etika Etika označuje na první úrovni pravidla vzájemného styku. Etika je soubor (případně hledání) zásad, jimiž se řídí naše obcování, a odvozování příkazů z týchž. Zahrnuje praktická etická přikázání, ale také teoretické etické zásady jako zásada vzájemné úcty či zásady dobré vůle člověka. 19

20 Etickým příkazem je např. příkaz známý z veřejné dopravy Přenechte místa k sezení osobám starým či tělesně postiženým. Z tohoto příkazu lze odvodit zásadu ohleduplnosti. Jde o obcování člověka s člověkem a etika znamená to, co bychom mohli označit jako mezilidská etika. Environmentální etiku můžeme určit podobně jako etiku obecně, je to soubor (případně hledání) zásad, jimiž se řídí naše obcování s mimolidským světem, přesněji se soustavou všeho života a se vším, co ji podporuje (Dlouhá a kol., 2009, str ). Synonymem environmentální etiky je etika životního prostředí. V současné době je považována za snad nejbouřlivější se rozvíjející součást etické teorie. Rozšiřování tohoto oboru s sebou vždy přinášelo sociální konflikty. V dnešní době se také ekologická hnutí mohou dostávat do konfliktu s právním řádem. H. Jonas v knize Princip odpovědnosti (1979) dospívá k formulaci nového kategorického imperativu: Jednej tak, aby důsledky tvé činnosti nepůsobily ničivě na budoucí možnost života. Tato fráze nám chce říci, že nemáme právo ohrozit budoucí generace pro náš momentální prospěch. Vzniká nové pojetí odpovědnosti a jde o odpovědnost za budoucnost (Jemelka, 1996, str ). Odpovědnost je jedním ze základních rysů lidské a podmínkou svobodné společnosti. Slovo svoboda je však často smutným štítem našeho sobeckého chování, přičemž jeho význam je pravým opakem, tedy vyjádření zodpovědnosti. Předpoklady pro ekologickou zodpovědnost jsou: Vědomosti Základem je znalost přírody a další vědomosti pomáhají pochopit současnou problematiku a citové vazby toto pochopení usměrňují. Nejvíce nám při environmentální výchově pomáhá přirozená dětská zvědavost. Opravdový zájem o přírodu vzbudíme jen tehdy, když se s ní budeme opravdu se zájmem zabývat. Citový přístup Děti si vytvoří citový vztah, díky možnosti poznávat určité místo v přírodě a vidí lidské zásahy do přírody, dochází k vytvoření respektu a pocitu zodpovědnosti. Pohotovost k reflexi Schopnost posuzovat svá jednání a kriticky přijímat informace. 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více