Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, Rudolfov ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, Rudolfov ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Základní školy a Mateřské školy Rudolfov, se sídlem Na Točně 192/5, Rudolfov, vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 30, odst. 1, písmeno a, b, c, d a odst. 2 tento Školní řád. Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Práva a povinnosti dětí a žáků 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků 4. Práva a povinnosti pracovníků školy 5. Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků 6. Podrobnosti o komisionálních zkouškách 7. Společná závěrečná ustanovení 8. Vyhlášení platnosti 1. Základní údaje o škole Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Statutární orgán: Typ školy: Základní škola a Mateřská škola Rudolfov Na Točně 192/5, Rudolfov příspěvková organizace ředitel Mgr. Ludvík Mühlstein základní a mateřská IČO: REDIZO: Telefon, fax: Součásti: Kapacita školy: Zřizovatel: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna mateřská škola 120 dětí základní škola 450 žáků Město Rudolfov

2 2 2. Práva a povinnosti dětí a žáků a) Práva dětí a žáků Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu vyučovacích hodin. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 2. Na odpočinek. Dodržování pitného režimu. V nutném případě použít toaletu i během vyučování. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, které jsou v souladu s jejich výchovou a vzděláváním. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se záležitostí svého vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 4. Sdělit své názory pedagogickým pracovníkům školy. Musí je vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jejich názorům musí být věnována náležitá pozornost. 5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s omamnými a návykovými látkami, před šikanou, kyberšikanou, xenofobií a dalšími negativními jevy. Mají právo na využití schránky důvěry, která je umístěna v 1.patře budovy 2.stupně. 6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích nebo mají nějaké problémy. 7. Vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své znalosti. 8. Na individuální péči v odůvodněných případech (nemoc, zdravotní potíže, tělesné či duševní postižení, mimořádné schopnosti, talent). 9. Na práci ve zdravém a bezpečném životním prostředí. 10. Zakládat a být voleni do žákovského parlamentu školy. V případě jeho založení se prostřednictvím žákovského parlamentu obracet na ředitele školy. Ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními tohoto správního orgánu zabývat. Tímto není omezeno právo individuálního jednání. 11. Na zachování soukromí (rodiny, domova, korespondence) a ochranu před útoky na jejich čest a pověst. 12. Na řešení jejich přestupků důstojným způsobem. 13. Na ochranu věcí, které odkládají na místech k tomu určených.

3 3 14. Na oběd, který konzumují ve školní jídelně. V případě řádně omluvené nepřítomnosti ve škole mají právo na oběd pouze první den nepřítomnosti. Zákonní zástupci mohou odnést oběd v jídlonosiči. Vstup nemocných žáků do jídelny je zakázán. b) Povinnosti dětí a žáků 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznámeni. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2. Do školy přicházejí včas, tj. tak, aby pět minut před zahájením vyučovací hodiny zaujali místo v učebně a připravili se na vyučování. Vyučování začíná v 8,00 hodin, vstup do školy se otevírá v 7,40 hodin. Žáci používají jim určené vchody. Dojíždějící žáci, kteří jsou vázáni dopravními spoji, mohou v případě špatného počasí (déšť, mráz..) čekat v šatnách již od 7,00 hodin. Mají-li žáci odpolední vyučování, polední přestávku mohou trávit v budově školy v určených třídách 1. a 2.stupně, kde je nad nimi zajištěn dozor. Neoprávněný pobyt v jiných prostorách školy bude posuzován jako porušení školního řádu. 3. Povinností každého žáka je přezout se v šatně do vhodné obuvi (nelze užívat obuv, která zanechává černé stopy). Po skončení vyučování si mohou žáci přezůvky nechávat v šatnách v zavěšených sáčcích. Potřeby na tělesnou výchovu si žáci odnášejí domů. 4. V zájmu ochrany osobních věcí žáků je nutné šatny během celého dne zamykat. Třídní učitelé pověřují tímto úkolem žáky třídy šatnáře. 5. O malých přestávkách se žáci zbytečně nezdržují na chodbách, tyto přestávky slouží zejména k přípravě na další vyučovací hodinu. O velké přestávce mohou žáci pobývat i na chodbách, s výjimkou spojovací chodby mezi 1. a 2.stupněm. Jsou povinni respektovat pokyny pracovníka vykonávajícího dozor. 6. Přesun do jiných tříd (např. odborných učeben) provádějí žáci s vyučujícím nebo samostatně podle pokynů vyučujícího nebo se shromáždí na místě vyučujícím určeném (např. před TV). 7. Při příchodu do jiné třídy si žáci převezmou své místo, zkontrolují jeho nepoškozenost a pořádek ve třídě. Případné závady nahlásí vyučujícímu. 8. Během vyučování a o přestávkách (mimo polední přestávku) je žákům zakázáno opouštět školní budovu. Výjimku může udělit vyučující nebo třídní učitel jedině na základě osobní, telefonické nebo písemné žádosti zákonných zástupců žáka. V případě písemné žádosti posoudí její věrohodnost vyučující nebo třídní učitel. 9. Všechny zameškané vyučovací hodiny musí mít žák omluveny zákonnými zástupci v žákovské knížce nebo notýsku. 10. V prostorách školy se žáci chovají tak, aby nezpůsobili úraz ostatním žákům, aby svým chováním neobtěžovali spolužáky a pracovníky školy a nepoškodili majetek školy. Ventily topných těles a elektrospotřebiče obsluhují pouze pracovníci školy.

4 4 Otevírání oken provádějí žáci jen na pokyn vyučujícího. Závady, poruchy nebo poškození zařízení hlásí žáci nejbližšímu zaměstnanci školy. 11. Žákům je zakázáno nosit do školy věci, které nesouvisí se školním vyučováním. Jedná se zejména o nebezpečné předměty, cenné věci a větší finanční částky. Pokud žák musí mít u sebe drahé věci nebo větší finanční částku, požádá třídního učitele nebo v kanceláři školy o její přechodné uschování po dobu vyučování. Pokud tak neučiní, nenese škola žádnou finanční ani jinou odpovědnost za jejich ztrátu. Každou ztrátu na věcech je nutné neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 12. Mobilní telefon musí mít žáci v průběhu vyučování, při práci v zájmových útvarech a školních akcích vypnutý a uložený v aktovce nebo jiným vhodným způsobem. Mobilní telefon nesouvisí s vyučovacím procesem, ani s prací v zájmových útvarech, proto škola za jeho poškození nebo ztrátu neodpovídá. 13. Žák zodpovídá za čistotu a pořádek na svém místě ve třídě a chrání ho před poškozením. Je spoluzodpovědný za pořádek a čistotu ve třídě. Poškození školního majetku úmyslně nebo nevhodným chováním musí být opraveno na náklady zákonných zástupců žáka. 14. Všechny věci potřebné na vyučování, včetně žákovské knížky, musí mít žáci připraveny před zahájením vyučovací hodiny. Každou nesplněnou povinnost a zapomenutí pomůcek a žákovské knížky omlouvají učiteli na začátku vyučovací hodiny. 15. Žáci mají denně k dispozici notýsek (1.-2.r.) nebo žákovskou knížku (3.-9.r.), do kterých jim vyučující zapisují klasifikaci a ostatní důležitá sdělení. Žáci dávají žákovskou knížku (notýsek) podepsat zákonným zástupcům podle pokynů třídního učitele. 16. Vyučovací hodinu zahajuje a ukončuje vyučující, školní zvonění je pouze orientační pokyn pro učitele i žáky. Vyučující neomezují délku přestávek žáků. Bez vědomí zákonných zástupců nenechávají žáky po vyučování ve škole (po škole apod.). 17. Na výuku předmětů, které vyžadují speciální oblečení (TV, ČSP, VV a jiné) se žáci řídí pokyny vyučujícího. Ke cvičení venku nelze používat stejnou obuv jako do tělocvičny. 18. Před odchodem ze třídy po skončení vyučování zvednou žáci židle a uklidí ve třídě. Pod vedením vyučujícího odcházejí do šaten nebo do školní družiny. Zdržovat se v šatnách a kdekoli ve školním areálu není žákům po skončení vyučování dovoleno. Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, se řídí řádem ŠD. 19. Do školní jídelny přicházejí žáci samostatně. V jídelně dbají hygienických a společenských zásad při stolování. Při čekání na stravu ve frontě nepředbíhají. V jídelně se nezdržují déle než je nezbytně nutné. Během oběda se řídí pokyny pracovníka vykonávajícího dozor. 20. Ke všem zaměstnancům školy, dospělým osobám a návštěvám se žáci chovají zdvořile, při setkání je zdraví, oslovují je paní nebo pane a připojují funkci.

5 5 21. Do kabinetů a skladů vstupují žáci pouze v doprovodu učitelů nebo na jejich pokyn, do kanceláře a ředitelny pouze na vyzvání. 22. Ve třídě mohou být pouze žáci, kteří se v ní vyučují. Ostatní žáci o přestávkách, před vyučováním i po vyučování do cizích tříd bezdůvodně nevstupují. 23. V šatně se žáci přezují a obléknou. V šatně se bezdůvodně nezdržují, na věci spolužáků nesahají. Do šaten jiných tříd mají vstup zakázán. 24. Žáci jsou povinni chránit zdraví své i spolužáků. Žákům je zakázáno vykonávat všechny činnosti ohrožující zdraví. Je zakázáno kouření, požívání alkoholu, omamných a návykových látek, jejich přinášení do školy, manipulace s nimi a příchod do školy pod jejich vlivem. Léky, které jsou naordinovány ošetřujícím lékařem, donášejí do školy pouze v nezbytně nutném množství (tj. dávka předepsaná lékařem pro užití během vyučování) s vědomím třídního učitele. Dále je zakázáno nošení nebezpečných předmětů do školy, hraní nebezpečných a hazardních her. 25. Případy šikany, kyberšikany, záškoláctví, kouření, užívání alkoholu, omamných a návykových látek spolužáky v době pobytu ve škole a při akcích pořádaných školou, je žák povinen hlásit svému třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo řediteli školy. 26. Z hygienických, bezpečnostních a úklidových důvodů je ve všech školních prostorách zakázáno používat žvýkací gumu. 27. Žáci jsou povinni chodit do školy vhodně a čistě oblečeni. Totéž platí o úpravě celého zevnějšku žáka. 28. Pracovních a sportovních činností se může žák účastnit pouze tehdy, pokud odloží nebo jinak zabezpečí předměty, které mohou způsobit jeho zranění nebo zranění spolužáků (např. náramky, hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky). 29. K zajištění pitného režimu se žákům doporučuje přinášet si z domova vhodný nápoj v plastových lahvích. 30. Žáci jsou povinni třídit odpad do označených nádob. 31. Žáci jsou povinni řídit se režimem vyučovacích hodin. Režim vyučovacích hodin je stanoven následovně: Dopolední vyučování Odpolední vyučování 1.stupeň 1.hodina: 8,00-8,45 1.odpolední hodina 12,35 13,20 2.hodina: 8,55 9,40 2.odpolední hodina 13,30 14,15 3.hodina: 10,00 10,45 4.hodina: 10,55 11,40 2.stupeň 5.hodina 11,50 12,35 1.odpolední hodina 13,25 14,10 6.hodina: 12,45 13,30 2.odpolední hodina 14,20 15,05

6 6 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků 1. Mají právo získávat informace o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách (konzultační odpoledne, třídní schůzky), po předchozí domluvě i v jinou dobu. Není však dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 2. Mají právo seznámit se se školním řádem, školním vzdělávacím programem a ostatními veřejnými dokumenty. 3. Mají právo být voleni do orgánů SRPDŠ a školské rady. 4. Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost. Mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, u vedení školy, školské rady a výboru SRPDŠ. 5. SRPDŠ je pravidelně informováno o dění ve škole. Prostřednictvím hlavního výboru je zajištěn tok informací. Ředitel školy touto cestou seznamuje rodiče s činností školy za uplynulé období (výroční zpráva) a s plány na další období. 6. Spolupracují se školou v duchu optimální výchovy a výuky svých dětí, domlouvají se na společných postupech. Prioritou je vzájemná důvěra, pochopení a tím přispění k maximální úspěšnosti žáků. 7. Mají zájem na potřebném kontaktu se školou, jehož četnost je determinována dojednáním s třídním učitelem. 8. Mají právo žádat náhradu škody za úraz žáka, který se stal v průběhu pobytu žáka ve škole a při akcích organizovaných školou. 9. Mají právo na poradenskou pomoc školy nebo školního poradenského zařízení. 10. V případě nemoci žáka omlouvají nepřítomnost svého dítěte při školním vyučování nejpozději do dvou kalendářních dnů písemně, osobně, telefonicky nebo em. První den návratu žáka do školy potvrdí jeho absenci zápisem v žákovské knížce nebo notýsku.v odůvodněných případech má škola právo žádat omluvu nepřítomnosti žáka lékařským potvrzením. 11. O uvolnění žáka v průběhu vyučování mohou požádat osobně, písemně nebo telefonicky. 12. Předem známou nepřítomnost na žádost zákonných zástupců omlouvá: na jednu vyučovací hodinu vyučující té hodiny na jeden až dva školní dny třídní učitel na tři a více školních dnů.. ředitel školy se souhlasem třídního učitele O uvolnění na tři a více dnů je potřeba požádat písemně.

7 7 13. Jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy. 14. Jsou povinni na vyzvání učitele, třídního učitele nebo ředitele se do školy dostavit a osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte. 15. Jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami uvedenými výše v tomto školním řádu, informovat třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (v odůvodněných případech předkládají zprávu lékaře). Pokud tyto skutečnosti nesdělí, nenese škola odpovědnost za situaci, která vznikla v důsledku neinformovanosti. 16. Jsou povinni oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích. 17. Jsou povinni oznamovat škole údaje, které jsou potřebné pro vedení školní matriky (rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, zdravotní způsobilost ke vzdělání, telefonické spojení atd.). 4. Práva a povinnosti pracovníků školy 1. Pedagogičtí a ostatní pracovníci se řídí Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, č.j.: 14269/ Svou práci vykonávají v souladu s pracovní náplní, která byla každému z pracovníků předána. Při své práci dbají maximální opatrnosti, aby předešli jakýmkoli úrazům, pracují hospodárně a v maximální možné míře šetří úklidové prostředky, vodu i elektrickou energii. Provozní pracovníci mohou na pokyn ředitele školy v nejnutnějších případech vykonávat dozor nad žáky. 3. Pedagogičtí pracovníci musí být ve škole přítomni 15 minut, vyučující 1.stupně 20 minut před dobou stanovenou osobním rozvrhem. Dále se řídí rozvrhem dozorů a pohotovostí. Ředitel školy může přikázat přítomnost pedagogického pracovníka kdykoliv v pracovní době (zastupování, suplování, školní doprovodné akce). 4. Pracovníci jsou povinni využívat efektivně pracovní dobu, dodržovat rozvrhy hodin, dozorů a služeb. Dozor začínají držet 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. 5. Pedagogický dozor na chodbách prochází svěřený úsek, kontroluje dění na chodbách, ve třídách a na sociálním zařízení. Ve školní jídelně dohlíží na dodržování hygieny, pořádek, klid a na kulturu stolování. 6. Nemůže-li se pracovník ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů dostavit do práce, oznámí to co nejdříve vedení školy, nejpozději však do 7,45 hodin. V případě nemoci doručí do školy do tří dnů doklad o pracovní neschopnosti. Nepřítomnost předem známou ohlásí pracovník nejméně den předem vedení školy. Žádosti o udělení

8 8 volna pro naléhavé osobní důvody nebo mimořádné změny v rozvrhu povoluje výhradně ředitel školy. 7. Na 1. vyučovací hodinu přináší vyučující třídní knihu, na konci vyučování ji odnáší poslední vyučující a ukládá ji do skříňky u ředitelny. Na 1. stupni uzamykají třídní učitelé třídní knihy do pracovních stolů. Před každým odchodem ze třídy kontroluje učitel uzavření oken, zhasnutí světel a celkový pořádek ve třídě. Vyučující posledních vyučovacích hodin jsou povinni zabezpečit zvednutí žákovských židlí na stolky, umytí tabule, uzavření oken, vody, světel a celkový úklid třídy. Poté odvedou žáky do šaten nebo do školní družiny. 8. Přenášení učebních pomůcek provádí vyučující sám nebo žáci podle jeho pokynů. Vyučující při tom zodpovídá za činnost žáků, jejich bezpečnost i žákem přenášené učební pomůcky. Přenášení a používání pomůcek a potřeb, které by mohly ohrozit žákovu bezpečnost nebo jeho zdraví, nesmí vyučující žákům svěřit. 9. Učební pomůcky je možné využívat k soukromým účelům v rámci dalšího vzdělávání jen s vědomím ředitele školy nebo jeho zástupce. 10. Pracovníci školy dodržují hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Zaměstnanec je povinen hlásit v kanceláři každý úraz, který se mu stal při výkonu práce. Rovněž je povinen hlásit všechny žákovské úrazy, které se staly v jeho vyučovacích hodinách nebo činnostech, nad kterými měl dozírat. Každý úraz musí být zapsán v knize úrazů, v nutných případech bude neprodleně sepsán záznam o úrazu. 11. Všechny kabinety, kanceláře a sklady jsou pracovníci povinni zamykat, klíče nesmí zůstávat ve dveřích. Třídní učitelé rovněž dbají na zamykání žákovských šaten. 12. Návštěvy zákonných zástupců žáků jsou možné pouze v době k tomu vyčleněné, tj. při školou organizovaných schůzkách nebo v době, kdy neprobíhá výuka. Jen v akutních případech je možné se zákonnými zástupci jednat o přestávkách. 13. Z jednání se zákonnými zástupci o závažnějších kázeňských přestupcích žáků se pořizuje jednoduchý zápis, který je zákonným zástupcům dán k podpisu. Zápis je součástí dokumentace žáka. 14. Výuka pracovních činností, tělesné výchovy, pobyt žáků v počítačové učebně a činnost školní družiny se řídí samostatnými provozními řády, se kterými jsou vyučující povinni žáky seznámit prokazatelným způsobem před zahájením výuky na začátku školního roku. 15. Tělesně trestat, zesměšňovat, urážet a ponižovat žáky je všem pracovníkům školy zakázáno. Každý zaměstnanec školy je povinen dbát zásad Úmluvy o právech dítěte. Během vyučování nesmí být žáci posíláni mimo areál školy. Je zakázáno vykazovat během vyučovací hodiny žáky pro nekázeň mimo třídu, ponechávat je po vyučování ve škole bez vědomí rodičů. 16. Všem pracovníkům školy jsou zaručena práva na: další vzdělávání, zabezpečení služebního postavení, dovolenou, placené volno v souladu se Zákoníkem práce, dodržování platových předpisů, zdravotní a sociální

9 9 zabezpečení, rovné podmínky mužů a žen, právo na informace, ochranu proti sexuálnímu obtěžování. 17. Soukromé záležitosti si pedagogičtí pracovníci vyřizují zásadně mimo vyučování. To se týká i soukromých telefonních hovorů, kromě neodkladných záležitostí. Používání mobilních telefonů při vyučovacích hodinách není vhodné. 18. Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné oděvy a pomůcky, pokud jim byly přiděleny. Pedagogickým pracovníkům je doporučeno, aby se ve škole přezouvali. 19. Kouření je v celém areálu školy zakázáno. 20. Pracovníkům je zakázáno požívat v pracovní době omamné a návykové látky, účastnit se pracovního procesu pod jejich vlivem. 21. Všichni pracovníci školy dbají na optimální pracovní prostředí pro žáky, pravidelně zajišťují větrání tříd, dbají na vhodné osvětlení učebny, během výuky mohou využít tělovýchovných a oddechových chvilek. Napomáhají dodržování pitného režimu žáků. 22. Zjištěné závady na školním zařízení a učebních pomůckách, závady ohrožující bezpečnost a zdraví žáků i zaměstnanců a požadavky na jejich opravu jsou pracovníci povinni neprodleně hlásit svému nadřízenému. 23. Každý učitel se ve třídách, ve kterých vyučuje, seznámí s dokumentací o žácích. Má-li některé z dětí zdravotní nebo výukové a výchovné problémy, řídí se vyučující pokyny stanovenými pro práci s takto postiženým dítětem. Při práci k nim přistupuje individuálně, při klasifikaci a hodnocení přihlíží ke zjištěné poruše učení a chování. Individuálně též pracuje se žáky mimořádně nadanými. 24. Třídní učitelé integrované žáky evidují a spolupracují při jejich výchově a vzdělávání s ostatními vyučujícími, rodiči a poradními orgány. 25. Hlavní evidenci integrovaných žáků vede a péči o ně sleduje výchovný poradce školy. 26. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vyučovat podle školou zvoleného vzdělávacího programu. Vyučující zpracovávají roční tématické plány pro předměty, kterým vyučují. 27. Pracovníci školy jsou povinni sledovat informační nástěnky u ředitelny, řídit se měsíčními plány práce a termíny v nich stanovené dodržovat. 28. Pracovníci jsou povinni dodržovat etiku profesní mlčenlivosti. Při ochraně osobních údajů o žácích se řídí zákonem č.101/2000 Sb.. Nedodržení bude posuzováno jako porušení pracovní kázně. 29. Pracovníci, kterým je přidělen kód k zabezpečení budovy mimo provoz školy, jsou povinni, odcházejí-li z budovy školy poslední, řádně uzamknout vchodové dveře a pomocí kódu školu zabezpečit proti vniknutí cizích osob. Při běžném provozu je za uzamčení a zabezpečení objektu školy zodpovědný školník.

10 Pracovníci jsou povinni nejméně 1x za tři roky dodat potvrzení o periodické lékařské prohlídce. 5. Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků a) Legislativní opora Pravidla pro hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména z paragrafů: 30 odst. 2 - právní podklad pravidel 31 odst. 1 - výchovná opatření 51, 52, 53 - hodnocení výsledků vzdělávání žáků 54, 55 - ukončení základního vzdělávání a dalších. Dále vycházejí z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění, zejména z paragrafů: 14 - hodnocení žáků 15 - hodnocení žáků na vysvědčení 16 - výstupní hodnocení 17 - výchovná opatření zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 22 - komisionální přezkoušení 23 - opravná zkouška Dále vycházejí z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. b) Východiska Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy. Sleduje motivaci žáků k dosažení optimálních výsledků, teorii úspěšnosti žáka, sjednocení požadavků vyučujících na žáka s ohledem na jeho věk, dispozice, přístup k plnění školních povinností, chování. Zabývá se hodnocením a klasifikací dílčích i celkových výsledků a projevů žáka, jichž žák dosáhl v souladu se školním vzdělávacím programem a jeho schopností používat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v konkrétních situacích a chováním žáka v souladu s požadavky školního řádu. Zohledňuje úsilí žáka, jeho osobnost, přístup ke vzdělávání, zvládnuté osvojené učivo, pozitivní motivaci, aktuální výkon dítěte. Vede žáky k sebehodnocení, uznává právo na chybu, pracuje s ní. Podporuje spolupráci s rodiči, jejich včasnou informovanost, společný postup ve prospěch žáka. c) Požadavky na hodnocení vzdělávání žáka Hodnocení musí být jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné stanovenými kritérii, věcné, všestranné. Vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných

11 11 v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. d) Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden - hodnotí to, co žáci umí, účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáků - klasifikují jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva e) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1. Průběh vzdělávání a chování žáků hodnotí vyučující a třídní učitelé průběžně a celkově. 2. Průběžné hodnocení se realizuje jako hodnocení dílčích výsledků vzdělávání a dílčích projevů chování žáků v průběhu obou pololetí. 3. V průběžném hodnocení se využívá zejména těchto metod: - soustavné diagnostické pozorování žáka - soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování - různé druhy zkoušek písemné, ústní, praktické, pohybové, s využitím výpočetní techniky - kontrolní písemné práce - analýza činnosti žáka - konzultace s ostatními vyučujícími, případně pracovníky PPP, SVP a SPC - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 4. Při hodnocení dodržují vyučující přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Respektují věkové zvláštnosti žáků. 5. Hodnocení musí být jednoznačné a musí být žákům srozumitelné. 6. Hodnocení musí být věcné, vztahující se k danému výkonu či chování žáka. Nelze směšovat hodnocení vědomostí s hodnocením chování žáka. 7. Hodnocení musí probíhat podle předem stanovených kriterií. Kriteria jsou stanovena školním řádem a školním vzdělávacím programem. 8. Hodnocení musí být všestranné: - v oblasti výsledků vzdělávání zohledňuje všechny vědomosti, dovednosti a schopnosti žáka, které za hodnocené období projevil - v oblasti chování přihlíží ke všem projevům za hodnocené období - hodnocení není nikdy aritmetickým, či jiným průměrem známek 9. Zákonné zástupce informuje o průběhu vzdělávání a chování žáka: - vyučující jednotlivých předmětů a třídní učitel dle pokynů ředitele školy (notýsek,

12 12 žákovská knížka, konzultační odpoledne, třídní schůzka, individuální návštěva zákonných zástupců) - třídní učitel na žádost zákonných zástupců - třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to prokazatelným způsobem - ředitel školy ve zcela mimořádných případech f) Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1. Žáci mají právo na sebehodnocení. 2. Škola vytváří podmínky pro sebehodnocení žáků zajišťováním testů a dotazníků, které neslouží klasifikaci. 3. Vyučující vytváří možnost sebehodnocení v průběhu každé zkoušky. 4. Vyučující využívají forem a metod, při nichž dochází k vzájemnému porovnávání žáků (skupinová práce, soutěživé formy práce). 5. Žáci mají právo se na základě sebehodnocení vyjadřovat přiměřenou formou k průběžnému i celkovému hodnocení. g) Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich kriteria 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí v průběžné klasifikaci i v klasifikaci na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný 2. Při klasifikaci se sleduje zejména: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů - kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim - přesnost, výstižnost, odbornost i jazyková správnost ústního i písemného projevu - kvalita výsledků činností - organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti - stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu - poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti - kvalita projevu a úroveň výkonu - v tělesné výchově rozvoj pohybových schopností a dovedností, tělesná zdatnost, výkonnost, péče o vlastní zdraví

13 13 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: (např. M, ČJ, AJ, D, PŘ) 1 výborný Žák ovládá učivo přesně a úplně, chápe vzájemné vztahy, aplikace, samostatně řeší teoretické i praktické úkoly probraného a procvičovaného učiva, myslí logicky, je tvořivý, ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný a estetický. Je schopen samostatně studovat a doplňovat si vědomosti. V práci se objevují pouze drobné nedostatky. 2 chvalitebný Žák ovládá učivo v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, na základě menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. V myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. S menší pomocí je schopen studovat vhodné texty. 3 dobrý U žáka se v učivu projevují určité mezery, nedostatky. Za pomoci učitele je schopen jejich korekce. Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se projevují chyby, souvislý projev je problematický, žák spíše reaguje na postupné otázky učitele. V ústním i písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický s menšími nedostatky. Samostudia je schopen pouze podle návodu učitele. 4 dostatečný Žák má v učivu závažné mezery a nedostatky. Je málo pohotový, pracuje se závažnými chybami, nesamostatně. Myšlení není tvořivé, projevují se závažné nedostatky v logice. Ústní i písemný projev je plný nedostatků ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Při kladení postupných otázek dochází k četným chybám, které žák odstraňuje pouze za pomoci učitele. Při samostudiu má velké těžkosti. 5 nedostatečný Žák má v učivu závažné a značné mezery, které nedovolují návaznost vyšší úrovně. Intelektové a motorické činnosti mají velmi podstatné nedostatky, aplikace učiva je silně problematická. Neprojevuje samostatnost v myšlení, logické nedostatky jsou velmi časté. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, které ani za pomoci učitele nedovede opravit. Nedovede samostatně studovat. Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření: (např. ČSP, některé volitelné předměty) 1 výborný Žák projevuje soustavný pozitivní vztah k práci, praktickým činnostem. Je pohotový, samostatný, tvořivý. Teoretické poznatky dovede aplikovat v praxi. Dopouští se jen menších chyb. Účelně organizuje

14 14 vlastní práci. Dodržuje předpisy BOZP, udržuje pracoviště v pořádku. Vzorně obsluhuje pomůcky, pracovní nářadí, laboratorní zařízení, měřidla. 2 chvalitebný Žák projevuje pozitivní vztah k práci, pracuje samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá teoretické poznatky při praktických činnostech. Při práci se nevyskytují podstatné chyby, výsledky práce mají drobné nedostatky. Dodržuje předpisy BOZP, pracoviště má v pořádku. Pomůcky, nářadí, nástroje, měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává za pomoci učitele. 3 dobrý Žák pracuje s výkyvy, potřebuje téměř trvalé vedení. V praktických činnostech se dopouští chyb, které má snahu napravit. Výsledky práce mají nedostatky. Obtížně organizuje vlastní práci, postrádá logiku, aplikaci vědomostí v praxi. Za pomoci učitele dodržuje předpisy BOZP, pořádek na pracovišti, ekonomičnost provozu. 4 dostatečný Žák pracuje bez zájmu, vztahu k práci. Získané teoretické poznatky dovede uplatnit v praktických činnostech pouze za soustavné pomoci učitele. Dopouští se větších chyb, samostatně není schopen volit pracovní postupy. Porušuje zásady BOZP, na pracovišti má nepořádek, nedodržuje zásady hospodárnosti. 5 nedostatečný Žák neprojevuje zájem o práci, nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky v pracovních činnostech. Výsledky jeho práce zůstávají nedokončené, neúplné, nedosahují přes všechna opatření předepsaných ukazatelů. Nedbá na pořádek na pracovišti, nedodržuje zásady BOZP, s materiálem plýtvá. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: (např. VV, HV, TV) 1 výborný Žák je v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady. Jeho projev je estetický, působivý, originální. Vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje při praktických činnostech. Má výrazný zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu. Drobné nedostatky eliminuje snahou, pílí, vztahem k předmětu. 2 chvalitebný Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný. Využívá osobní předpoklady, má pozitivní vztah k předmětu. Znalosti a dovednosti mají menší nedostatky, které vynahrazuje přístupem k předmětu. 3 dobrý Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti, jeho projev je málo působivý, dopouští se chyb, vědomosti a dovednosti mají četnější mezery, při aplikacích se neobejde bez pomoci učitele. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost. Nemá dostatečný aktivní zájem o předmět.

15 15 4 dostatečný Žák je v činnostech velmi málo aktivní, tvořivý, předmět ho moc nezajímá. Rozvoj schopností a dovedností je omezený. Úkoly řeší bez zájmu, s četnými chybami. Poznatky aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o zlepšení výsledků. 5 nedostatečný Žák je v činnostech pasivní, projev je neuspokojivý, bez zájmu o nápravu. Výsledky práce jsou i za významné pomoci učitele neprůkazné. h) Celkové hodnocení žáků na vysvědčení Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí školního roku lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Klasifikace chování Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 1 velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 2 uspokojivé Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Narušuje práci a vztahy v kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 3 neuspokojivé Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopouští dalších přestupků a soustavně narušuje činnost kolektivu. Není přístupný výchovnému působení a nesnaží se své chyby napravit. Chování žáka bude klasifikováno stupněm 2 uspokojivé za: - 3 až 15 neomluvených hodin - opakované přepisování známek a důležitých údajů v žákovské knížce - falšování podpisu rodičů nebo omluvenky (jednání je považováno za podvod) - opakované kouření v areálu školy, případně za zjištěné požití omamných a návykových látek (žák požil návykové látky ve škole nebo již pod jejich vlivem do školy přišel), za prokázanou distribuci návykových látek v prostorách školy - úmyslné zranění spolužáka, vulgární a hrubé fyzické napadení spolužáka - slovní napadení pracovníka školy

16 16 - úmyslné poškození majetku školy nebo majetku spolužáků a pracovníků školy - zjištěnou šikanu a kyberšikanu - úmyslné poškození školní dokumentace Chování žáka bude klasifikováno stupněm 3 neuspokojivé za: - 16 a více neomluvených hodin - opakované požívání omamných a návykových látek, opakovanou distribuci návykových látek - úmyslné závažné poškození majetku školy nebo majetku spolužáků a pracovníků školy - opakované úmyslné zranění spolužáka, vulgární a hrubé fyzické napadení spolužáka - opakované slovní napadení pracovníka školy - fyzické napadení pracovníka školy - prokázanou opakovanou šikanu, kyberšikanu nebo šikanu většího rozsahu Hodnocení chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími, rozhoduje o něm pedagogická rada. Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle 14 odst. 1 písmeno e vyhlášky č. 48/2005 Sb o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí Hodnocení práce v zájmových útvarech Výsledky práce v zájmových útvarech kroužcích organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: a) pracoval(a) úspěšně b) pracoval(a)

17 17 Výchovná opatření Pochvaly a jiná ocenění 1. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. 2. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Napomenutí a důtky 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: - napomenutí třídního učitele - důtku třídního učitele - důtku ředitele školy Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek 1. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 2. Třídní učitel nebo ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí či důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (notýsek, žákovská knížka, doporučený dopis s doručenkou). 3. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do matriky školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 4. Pochvala a jiné ocenění třídního učitele se uděluje za: - výrazný projev školní iniciativy - dlouhodobě úspěšnou práci - vynikající reprezentaci třídy - dlouhodobou práci pro třídní kolektiv - záslužný čin ve prospěch člena třídního kolektivu 5. Pochvala a jiné ocenění ředitele školy se uděluje za: - mimořádný projev lidskosti - mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy - mimořádně záslužný nebo statečný čin - dlouhodobou úspěšnou práci - vynikající reprezentaci školy 6. Napomenutí třídního učitele se uděluje za: - tři pozdní příchody způsobené vlastní nedbalostí (zápis v TK) - deset zapomenutí školních potřeb včetně domácích úkolů

18 18 - tři kázeňské přestupky zapsané v ŽK - tři zapomenutí žákovské knížky - ztrátu žákovské knížky 7. Důtka třídního učitele se uděluje za: - tři pozdní příchody po udělení NTU - deset zapomenutí školních potřeb včetně domácích úkolů po udělení NTU - tři zapomenutí žákovské knížky po udělení NTU - tři zápisy v žákovské knížce z důvodu závažnějších kázeňských přestupků po udělení NTU - opakovanou ztrátu žákovské knížky - opakované porušení školního řádu - opuštění budovy školy v průběhu pobytu ve škole bez vědomí vyučujícího 8. Důtka ředitele školy se uděluje za: - 1 až 2 neomluvené hodiny - opakované pozdní příchody způsobené vlastní nedbalostí po udělení DTU - opakované zapomínání učebních potřeb včetně domácích úkolů po udělení DTU - opakované zapomínání žákovské knížky po udělení DTU - kouření v areálu školy a při akcích pořádaných školou - závažné porušení školního řádu - přepisování známek v ŽK a falšování podpisů - odchod z vyučovací hodiny bez souhlasu vyučujícího V případě různých kázeňských přestupků nebo různých porušení školního řádu může být v jednom klasifikačním období (jedno pololetí školního roku) vícekrát udělen stejný typ výchovného opatření. Při opakování stejného kázeňského přestupku nebo stejného porušení školního řádu bude zachována vzestupná posloupnost výchovných opatření. i) Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 2. Pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem (např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb). 3. Při klasifikaci žáků lze využít slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka popsané ve zprávě z psychologického vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací).

19 19 6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály, doporučené poradenským zařízením. j) Výstupní hodnocení Hlavním obsahem výstupního hodnocení žáka je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělávání. Dále výstupní hodnocení obsahuje: - možnosti žáka a jeho nadání - předpoklad pro další vzdělávání nebo uplatnění žáka - chování žáka v průběhu povinné školní docházky - další významné skutečnosti ve vzdělávání žáka. Vydávání výstupního hodnocení žáka: - na konci 1. pololetí školního roku, v němž žák splní povinnou školní docházku - na konci 1. pololetí školního roku v 5. a 7. ročníku, hlásí-li se žák ke vzdělávání ve střední škole - do 30.října v případě podání přihlášky na střední školu, na níž se koná talentová zkouška 6. Podrobnosti o komisionálních zkouškách 1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: - má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí - při konání opravné zkoušky - při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR - v případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole z důvodů zdravotních, která překročila 50% odučených hodin v klasifikačním období 2. Zákonný zástupce může ředitele školy požádat o komisionální přezkoušení žáka do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. 3. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá zákonný zástupce žáka o komisionální přezkoušení žáka krajský úřad. 4. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 5. Komisionální přezkoušení žáka se nekoná z předmětů výchovného charakteru. 6. Žáci 9.ročníků a žáci, kteří na daném stupni ZŠ dosud neopakovali ročník, kteří na konci 2.pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 7. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.

20 20 8. O termínu konání opravné zkoušky vyrozumí zákonné zástupce prokazatelným způsobem třídní učitel žáka do konce klasifikačního období. 9. Vyučující příslušného předmětu oznámí žákovi písemnou formou do konce klasifikačního období okruhy učiva, ze kterého bude žák konat opravnou zkoušku. 10. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 11. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 12. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Pravidla pro komisionální přezkoušení 1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v niž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené ŠVP 3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se ŠVP. 7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. Opravná zkouška 1. Opravné zkoušky se konají v souladu s 53 zákona č. 561/2004 Sb. 2. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků a) Legislativní opora Pravidla pro hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Základní škola Masarykovo nám. 192, Vratimov Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Pravidla hodnocení žáků základní školy je zpracováno v souladu se zněním zákona 561/2004Sb.,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) a z vyhlášky č. 48/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 1. Zásady hodnocení

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Vypracoval:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Příloha č. 1 k bodu č. V- Hodnocení žáků Školního řádu Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Tento klasifikační řád vychází z platných dokumentů, tzn. zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona),

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 6. Hodnocení žáků 6.1. Právní vymezení Při hodnocení a klasifikaci se vychází z ustanovení: - Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon o 30 (pravidla hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu) o 16 (hodnocení

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon), 30 a v souladu s Vyhláškou MŠMT č.48/2005 o základním vzdělávání a

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole 1. Úvod Tento dokument je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Č.j.-ZSCL/536/14 Příloha č.1 ke školnímu řádu (dodatek č. 5-Úplné znění) DODATEK Č.1-ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Zásady hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ v souladu s zákonem č. 561/2004 Sb a vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozd. předpisů OBECNÉ ZÁSADY: Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ze strany učitelů musí splňovat

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola U Lesa Nový Bor, B.Němcové 539,okres Česká Lípa příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Jindřich Novák, ředitel školy Mgr. Jindřich Novák,

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více