Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, Rudolfov ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, Rudolfov ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Základní školy a Mateřské školy Rudolfov, se sídlem Na Točně 192/5, Rudolfov, vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 30, odst. 1, písmeno a, b, c, d a odst. 2 tento Školní řád. Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Práva a povinnosti dětí a žáků 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků 4. Práva a povinnosti pracovníků školy 5. Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků 6. Podrobnosti o komisionálních zkouškách 7. Společná závěrečná ustanovení 8. Vyhlášení platnosti 1. Základní údaje o škole Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Statutární orgán: Typ školy: Základní škola a Mateřská škola Rudolfov Na Točně 192/5, Rudolfov příspěvková organizace ředitel Mgr. Ludvík Mühlstein základní a mateřská IČO: REDIZO: Telefon, fax: Součásti: Kapacita školy: Zřizovatel: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna mateřská škola 120 dětí základní škola 450 žáků Město Rudolfov

2 2 2. Práva a povinnosti dětí a žáků a) Práva dětí a žáků Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu vyučovacích hodin. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 2. Na odpočinek. Dodržování pitného režimu. V nutném případě použít toaletu i během vyučování. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, které jsou v souladu s jejich výchovou a vzděláváním. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se záležitostí svého vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 4. Sdělit své názory pedagogickým pracovníkům školy. Musí je vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jejich názorům musí být věnována náležitá pozornost. 5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s omamnými a návykovými látkami, před šikanou, kyberšikanou, xenofobií a dalšími negativními jevy. Mají právo na využití schránky důvěry, která je umístěna v 1.patře budovy 2.stupně. 6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích nebo mají nějaké problémy. 7. Vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své znalosti. 8. Na individuální péči v odůvodněných případech (nemoc, zdravotní potíže, tělesné či duševní postižení, mimořádné schopnosti, talent). 9. Na práci ve zdravém a bezpečném životním prostředí. 10. Zakládat a být voleni do žákovského parlamentu školy. V případě jeho založení se prostřednictvím žákovského parlamentu obracet na ředitele školy. Ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními tohoto správního orgánu zabývat. Tímto není omezeno právo individuálního jednání. 11. Na zachování soukromí (rodiny, domova, korespondence) a ochranu před útoky na jejich čest a pověst. 12. Na řešení jejich přestupků důstojným způsobem. 13. Na ochranu věcí, které odkládají na místech k tomu určených.

3 3 14. Na oběd, který konzumují ve školní jídelně. V případě řádně omluvené nepřítomnosti ve škole mají právo na oběd pouze první den nepřítomnosti. Zákonní zástupci mohou odnést oběd v jídlonosiči. Vstup nemocných žáků do jídelny je zakázán. b) Povinnosti dětí a žáků 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznámeni. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2. Do školy přicházejí včas, tj. tak, aby pět minut před zahájením vyučovací hodiny zaujali místo v učebně a připravili se na vyučování. Vyučování začíná v 8,00 hodin, vstup do školy se otevírá v 7,40 hodin. Žáci používají jim určené vchody. Dojíždějící žáci, kteří jsou vázáni dopravními spoji, mohou v případě špatného počasí (déšť, mráz..) čekat v šatnách již od 7,00 hodin. Mají-li žáci odpolední vyučování, polední přestávku mohou trávit v budově školy v určených třídách 1. a 2.stupně, kde je nad nimi zajištěn dozor. Neoprávněný pobyt v jiných prostorách školy bude posuzován jako porušení školního řádu. 3. Povinností každého žáka je přezout se v šatně do vhodné obuvi (nelze užívat obuv, která zanechává černé stopy). Po skončení vyučování si mohou žáci přezůvky nechávat v šatnách v zavěšených sáčcích. Potřeby na tělesnou výchovu si žáci odnášejí domů. 4. V zájmu ochrany osobních věcí žáků je nutné šatny během celého dne zamykat. Třídní učitelé pověřují tímto úkolem žáky třídy šatnáře. 5. O malých přestávkách se žáci zbytečně nezdržují na chodbách, tyto přestávky slouží zejména k přípravě na další vyučovací hodinu. O velké přestávce mohou žáci pobývat i na chodbách, s výjimkou spojovací chodby mezi 1. a 2.stupněm. Jsou povinni respektovat pokyny pracovníka vykonávajícího dozor. 6. Přesun do jiných tříd (např. odborných učeben) provádějí žáci s vyučujícím nebo samostatně podle pokynů vyučujícího nebo se shromáždí na místě vyučujícím určeném (např. před TV). 7. Při příchodu do jiné třídy si žáci převezmou své místo, zkontrolují jeho nepoškozenost a pořádek ve třídě. Případné závady nahlásí vyučujícímu. 8. Během vyučování a o přestávkách (mimo polední přestávku) je žákům zakázáno opouštět školní budovu. Výjimku může udělit vyučující nebo třídní učitel jedině na základě osobní, telefonické nebo písemné žádosti zákonných zástupců žáka. V případě písemné žádosti posoudí její věrohodnost vyučující nebo třídní učitel. 9. Všechny zameškané vyučovací hodiny musí mít žák omluveny zákonnými zástupci v žákovské knížce nebo notýsku. 10. V prostorách školy se žáci chovají tak, aby nezpůsobili úraz ostatním žákům, aby svým chováním neobtěžovali spolužáky a pracovníky školy a nepoškodili majetek školy. Ventily topných těles a elektrospotřebiče obsluhují pouze pracovníci školy.

4 4 Otevírání oken provádějí žáci jen na pokyn vyučujícího. Závady, poruchy nebo poškození zařízení hlásí žáci nejbližšímu zaměstnanci školy. 11. Žákům je zakázáno nosit do školy věci, které nesouvisí se školním vyučováním. Jedná se zejména o nebezpečné předměty, cenné věci a větší finanční částky. Pokud žák musí mít u sebe drahé věci nebo větší finanční částku, požádá třídního učitele nebo v kanceláři školy o její přechodné uschování po dobu vyučování. Pokud tak neučiní, nenese škola žádnou finanční ani jinou odpovědnost za jejich ztrátu. Každou ztrátu na věcech je nutné neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 12. Mobilní telefon musí mít žáci v průběhu vyučování, při práci v zájmových útvarech a školních akcích vypnutý a uložený v aktovce nebo jiným vhodným způsobem. Mobilní telefon nesouvisí s vyučovacím procesem, ani s prací v zájmových útvarech, proto škola za jeho poškození nebo ztrátu neodpovídá. 13. Žák zodpovídá za čistotu a pořádek na svém místě ve třídě a chrání ho před poškozením. Je spoluzodpovědný za pořádek a čistotu ve třídě. Poškození školního majetku úmyslně nebo nevhodným chováním musí být opraveno na náklady zákonných zástupců žáka. 14. Všechny věci potřebné na vyučování, včetně žákovské knížky, musí mít žáci připraveny před zahájením vyučovací hodiny. Každou nesplněnou povinnost a zapomenutí pomůcek a žákovské knížky omlouvají učiteli na začátku vyučovací hodiny. 15. Žáci mají denně k dispozici notýsek (1.-2.r.) nebo žákovskou knížku (3.-9.r.), do kterých jim vyučující zapisují klasifikaci a ostatní důležitá sdělení. Žáci dávají žákovskou knížku (notýsek) podepsat zákonným zástupcům podle pokynů třídního učitele. 16. Vyučovací hodinu zahajuje a ukončuje vyučující, školní zvonění je pouze orientační pokyn pro učitele i žáky. Vyučující neomezují délku přestávek žáků. Bez vědomí zákonných zástupců nenechávají žáky po vyučování ve škole (po škole apod.). 17. Na výuku předmětů, které vyžadují speciální oblečení (TV, ČSP, VV a jiné) se žáci řídí pokyny vyučujícího. Ke cvičení venku nelze používat stejnou obuv jako do tělocvičny. 18. Před odchodem ze třídy po skončení vyučování zvednou žáci židle a uklidí ve třídě. Pod vedením vyučujícího odcházejí do šaten nebo do školní družiny. Zdržovat se v šatnách a kdekoli ve školním areálu není žákům po skončení vyučování dovoleno. Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, se řídí řádem ŠD. 19. Do školní jídelny přicházejí žáci samostatně. V jídelně dbají hygienických a společenských zásad při stolování. Při čekání na stravu ve frontě nepředbíhají. V jídelně se nezdržují déle než je nezbytně nutné. Během oběda se řídí pokyny pracovníka vykonávajícího dozor. 20. Ke všem zaměstnancům školy, dospělým osobám a návštěvám se žáci chovají zdvořile, při setkání je zdraví, oslovují je paní nebo pane a připojují funkci.

5 5 21. Do kabinetů a skladů vstupují žáci pouze v doprovodu učitelů nebo na jejich pokyn, do kanceláře a ředitelny pouze na vyzvání. 22. Ve třídě mohou být pouze žáci, kteří se v ní vyučují. Ostatní žáci o přestávkách, před vyučováním i po vyučování do cizích tříd bezdůvodně nevstupují. 23. V šatně se žáci přezují a obléknou. V šatně se bezdůvodně nezdržují, na věci spolužáků nesahají. Do šaten jiných tříd mají vstup zakázán. 24. Žáci jsou povinni chránit zdraví své i spolužáků. Žákům je zakázáno vykonávat všechny činnosti ohrožující zdraví. Je zakázáno kouření, požívání alkoholu, omamných a návykových látek, jejich přinášení do školy, manipulace s nimi a příchod do školy pod jejich vlivem. Léky, které jsou naordinovány ošetřujícím lékařem, donášejí do školy pouze v nezbytně nutném množství (tj. dávka předepsaná lékařem pro užití během vyučování) s vědomím třídního učitele. Dále je zakázáno nošení nebezpečných předmětů do školy, hraní nebezpečných a hazardních her. 25. Případy šikany, kyberšikany, záškoláctví, kouření, užívání alkoholu, omamných a návykových látek spolužáky v době pobytu ve škole a při akcích pořádaných školou, je žák povinen hlásit svému třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo řediteli školy. 26. Z hygienických, bezpečnostních a úklidových důvodů je ve všech školních prostorách zakázáno používat žvýkací gumu. 27. Žáci jsou povinni chodit do školy vhodně a čistě oblečeni. Totéž platí o úpravě celého zevnějšku žáka. 28. Pracovních a sportovních činností se může žák účastnit pouze tehdy, pokud odloží nebo jinak zabezpečí předměty, které mohou způsobit jeho zranění nebo zranění spolužáků (např. náramky, hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky). 29. K zajištění pitného režimu se žákům doporučuje přinášet si z domova vhodný nápoj v plastových lahvích. 30. Žáci jsou povinni třídit odpad do označených nádob. 31. Žáci jsou povinni řídit se režimem vyučovacích hodin. Režim vyučovacích hodin je stanoven následovně: Dopolední vyučování Odpolední vyučování 1.stupeň 1.hodina: 8,00-8,45 1.odpolední hodina 12,35 13,20 2.hodina: 8,55 9,40 2.odpolední hodina 13,30 14,15 3.hodina: 10,00 10,45 4.hodina: 10,55 11,40 2.stupeň 5.hodina 11,50 12,35 1.odpolední hodina 13,25 14,10 6.hodina: 12,45 13,30 2.odpolední hodina 14,20 15,05

6 6 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků 1. Mají právo získávat informace o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách (konzultační odpoledne, třídní schůzky), po předchozí domluvě i v jinou dobu. Není však dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 2. Mají právo seznámit se se školním řádem, školním vzdělávacím programem a ostatními veřejnými dokumenty. 3. Mají právo být voleni do orgánů SRPDŠ a školské rady. 4. Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost. Mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, u vedení školy, školské rady a výboru SRPDŠ. 5. SRPDŠ je pravidelně informováno o dění ve škole. Prostřednictvím hlavního výboru je zajištěn tok informací. Ředitel školy touto cestou seznamuje rodiče s činností školy za uplynulé období (výroční zpráva) a s plány na další období. 6. Spolupracují se školou v duchu optimální výchovy a výuky svých dětí, domlouvají se na společných postupech. Prioritou je vzájemná důvěra, pochopení a tím přispění k maximální úspěšnosti žáků. 7. Mají zájem na potřebném kontaktu se školou, jehož četnost je determinována dojednáním s třídním učitelem. 8. Mají právo žádat náhradu škody za úraz žáka, který se stal v průběhu pobytu žáka ve škole a při akcích organizovaných školou. 9. Mají právo na poradenskou pomoc školy nebo školního poradenského zařízení. 10. V případě nemoci žáka omlouvají nepřítomnost svého dítěte při školním vyučování nejpozději do dvou kalendářních dnů písemně, osobně, telefonicky nebo em. První den návratu žáka do školy potvrdí jeho absenci zápisem v žákovské knížce nebo notýsku.v odůvodněných případech má škola právo žádat omluvu nepřítomnosti žáka lékařským potvrzením. 11. O uvolnění žáka v průběhu vyučování mohou požádat osobně, písemně nebo telefonicky. 12. Předem známou nepřítomnost na žádost zákonných zástupců omlouvá: na jednu vyučovací hodinu vyučující té hodiny na jeden až dva školní dny třídní učitel na tři a více školních dnů.. ředitel školy se souhlasem třídního učitele O uvolnění na tři a více dnů je potřeba požádat písemně.

7 7 13. Jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy. 14. Jsou povinni na vyzvání učitele, třídního učitele nebo ředitele se do školy dostavit a osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte. 15. Jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami uvedenými výše v tomto školním řádu, informovat třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (v odůvodněných případech předkládají zprávu lékaře). Pokud tyto skutečnosti nesdělí, nenese škola odpovědnost za situaci, která vznikla v důsledku neinformovanosti. 16. Jsou povinni oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích. 17. Jsou povinni oznamovat škole údaje, které jsou potřebné pro vedení školní matriky (rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, zdravotní způsobilost ke vzdělání, telefonické spojení atd.). 4. Práva a povinnosti pracovníků školy 1. Pedagogičtí a ostatní pracovníci se řídí Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, č.j.: 14269/ Svou práci vykonávají v souladu s pracovní náplní, která byla každému z pracovníků předána. Při své práci dbají maximální opatrnosti, aby předešli jakýmkoli úrazům, pracují hospodárně a v maximální možné míře šetří úklidové prostředky, vodu i elektrickou energii. Provozní pracovníci mohou na pokyn ředitele školy v nejnutnějších případech vykonávat dozor nad žáky. 3. Pedagogičtí pracovníci musí být ve škole přítomni 15 minut, vyučující 1.stupně 20 minut před dobou stanovenou osobním rozvrhem. Dále se řídí rozvrhem dozorů a pohotovostí. Ředitel školy může přikázat přítomnost pedagogického pracovníka kdykoliv v pracovní době (zastupování, suplování, školní doprovodné akce). 4. Pracovníci jsou povinni využívat efektivně pracovní dobu, dodržovat rozvrhy hodin, dozorů a služeb. Dozor začínají držet 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. 5. Pedagogický dozor na chodbách prochází svěřený úsek, kontroluje dění na chodbách, ve třídách a na sociálním zařízení. Ve školní jídelně dohlíží na dodržování hygieny, pořádek, klid a na kulturu stolování. 6. Nemůže-li se pracovník ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů dostavit do práce, oznámí to co nejdříve vedení školy, nejpozději však do 7,45 hodin. V případě nemoci doručí do školy do tří dnů doklad o pracovní neschopnosti. Nepřítomnost předem známou ohlásí pracovník nejméně den předem vedení školy. Žádosti o udělení

8 8 volna pro naléhavé osobní důvody nebo mimořádné změny v rozvrhu povoluje výhradně ředitel školy. 7. Na 1. vyučovací hodinu přináší vyučující třídní knihu, na konci vyučování ji odnáší poslední vyučující a ukládá ji do skříňky u ředitelny. Na 1. stupni uzamykají třídní učitelé třídní knihy do pracovních stolů. Před každým odchodem ze třídy kontroluje učitel uzavření oken, zhasnutí světel a celkový pořádek ve třídě. Vyučující posledních vyučovacích hodin jsou povinni zabezpečit zvednutí žákovských židlí na stolky, umytí tabule, uzavření oken, vody, světel a celkový úklid třídy. Poté odvedou žáky do šaten nebo do školní družiny. 8. Přenášení učebních pomůcek provádí vyučující sám nebo žáci podle jeho pokynů. Vyučující při tom zodpovídá za činnost žáků, jejich bezpečnost i žákem přenášené učební pomůcky. Přenášení a používání pomůcek a potřeb, které by mohly ohrozit žákovu bezpečnost nebo jeho zdraví, nesmí vyučující žákům svěřit. 9. Učební pomůcky je možné využívat k soukromým účelům v rámci dalšího vzdělávání jen s vědomím ředitele školy nebo jeho zástupce. 10. Pracovníci školy dodržují hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Zaměstnanec je povinen hlásit v kanceláři každý úraz, který se mu stal při výkonu práce. Rovněž je povinen hlásit všechny žákovské úrazy, které se staly v jeho vyučovacích hodinách nebo činnostech, nad kterými měl dozírat. Každý úraz musí být zapsán v knize úrazů, v nutných případech bude neprodleně sepsán záznam o úrazu. 11. Všechny kabinety, kanceláře a sklady jsou pracovníci povinni zamykat, klíče nesmí zůstávat ve dveřích. Třídní učitelé rovněž dbají na zamykání žákovských šaten. 12. Návštěvy zákonných zástupců žáků jsou možné pouze v době k tomu vyčleněné, tj. při školou organizovaných schůzkách nebo v době, kdy neprobíhá výuka. Jen v akutních případech je možné se zákonnými zástupci jednat o přestávkách. 13. Z jednání se zákonnými zástupci o závažnějších kázeňských přestupcích žáků se pořizuje jednoduchý zápis, který je zákonným zástupcům dán k podpisu. Zápis je součástí dokumentace žáka. 14. Výuka pracovních činností, tělesné výchovy, pobyt žáků v počítačové učebně a činnost školní družiny se řídí samostatnými provozními řády, se kterými jsou vyučující povinni žáky seznámit prokazatelným způsobem před zahájením výuky na začátku školního roku. 15. Tělesně trestat, zesměšňovat, urážet a ponižovat žáky je všem pracovníkům školy zakázáno. Každý zaměstnanec školy je povinen dbát zásad Úmluvy o právech dítěte. Během vyučování nesmí být žáci posíláni mimo areál školy. Je zakázáno vykazovat během vyučovací hodiny žáky pro nekázeň mimo třídu, ponechávat je po vyučování ve škole bez vědomí rodičů. 16. Všem pracovníkům školy jsou zaručena práva na: další vzdělávání, zabezpečení služebního postavení, dovolenou, placené volno v souladu se Zákoníkem práce, dodržování platových předpisů, zdravotní a sociální

9 9 zabezpečení, rovné podmínky mužů a žen, právo na informace, ochranu proti sexuálnímu obtěžování. 17. Soukromé záležitosti si pedagogičtí pracovníci vyřizují zásadně mimo vyučování. To se týká i soukromých telefonních hovorů, kromě neodkladných záležitostí. Používání mobilních telefonů při vyučovacích hodinách není vhodné. 18. Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné oděvy a pomůcky, pokud jim byly přiděleny. Pedagogickým pracovníkům je doporučeno, aby se ve škole přezouvali. 19. Kouření je v celém areálu školy zakázáno. 20. Pracovníkům je zakázáno požívat v pracovní době omamné a návykové látky, účastnit se pracovního procesu pod jejich vlivem. 21. Všichni pracovníci školy dbají na optimální pracovní prostředí pro žáky, pravidelně zajišťují větrání tříd, dbají na vhodné osvětlení učebny, během výuky mohou využít tělovýchovných a oddechových chvilek. Napomáhají dodržování pitného režimu žáků. 22. Zjištěné závady na školním zařízení a učebních pomůckách, závady ohrožující bezpečnost a zdraví žáků i zaměstnanců a požadavky na jejich opravu jsou pracovníci povinni neprodleně hlásit svému nadřízenému. 23. Každý učitel se ve třídách, ve kterých vyučuje, seznámí s dokumentací o žácích. Má-li některé z dětí zdravotní nebo výukové a výchovné problémy, řídí se vyučující pokyny stanovenými pro práci s takto postiženým dítětem. Při práci k nim přistupuje individuálně, při klasifikaci a hodnocení přihlíží ke zjištěné poruše učení a chování. Individuálně též pracuje se žáky mimořádně nadanými. 24. Třídní učitelé integrované žáky evidují a spolupracují při jejich výchově a vzdělávání s ostatními vyučujícími, rodiči a poradními orgány. 25. Hlavní evidenci integrovaných žáků vede a péči o ně sleduje výchovný poradce školy. 26. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vyučovat podle školou zvoleného vzdělávacího programu. Vyučující zpracovávají roční tématické plány pro předměty, kterým vyučují. 27. Pracovníci školy jsou povinni sledovat informační nástěnky u ředitelny, řídit se měsíčními plány práce a termíny v nich stanovené dodržovat. 28. Pracovníci jsou povinni dodržovat etiku profesní mlčenlivosti. Při ochraně osobních údajů o žácích se řídí zákonem č.101/2000 Sb.. Nedodržení bude posuzováno jako porušení pracovní kázně. 29. Pracovníci, kterým je přidělen kód k zabezpečení budovy mimo provoz školy, jsou povinni, odcházejí-li z budovy školy poslední, řádně uzamknout vchodové dveře a pomocí kódu školu zabezpečit proti vniknutí cizích osob. Při běžném provozu je za uzamčení a zabezpečení objektu školy zodpovědný školník.

10 Pracovníci jsou povinni nejméně 1x za tři roky dodat potvrzení o periodické lékařské prohlídce. 5. Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků a) Legislativní opora Pravidla pro hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména z paragrafů: 30 odst. 2 - právní podklad pravidel 31 odst. 1 - výchovná opatření 51, 52, 53 - hodnocení výsledků vzdělávání žáků 54, 55 - ukončení základního vzdělávání a dalších. Dále vycházejí z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění, zejména z paragrafů: 14 - hodnocení žáků 15 - hodnocení žáků na vysvědčení 16 - výstupní hodnocení 17 - výchovná opatření zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 22 - komisionální přezkoušení 23 - opravná zkouška Dále vycházejí z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. b) Východiska Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy. Sleduje motivaci žáků k dosažení optimálních výsledků, teorii úspěšnosti žáka, sjednocení požadavků vyučujících na žáka s ohledem na jeho věk, dispozice, přístup k plnění školních povinností, chování. Zabývá se hodnocením a klasifikací dílčích i celkových výsledků a projevů žáka, jichž žák dosáhl v souladu se školním vzdělávacím programem a jeho schopností používat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v konkrétních situacích a chováním žáka v souladu s požadavky školního řádu. Zohledňuje úsilí žáka, jeho osobnost, přístup ke vzdělávání, zvládnuté osvojené učivo, pozitivní motivaci, aktuální výkon dítěte. Vede žáky k sebehodnocení, uznává právo na chybu, pracuje s ní. Podporuje spolupráci s rodiči, jejich včasnou informovanost, společný postup ve prospěch žáka. c) Požadavky na hodnocení vzdělávání žáka Hodnocení musí být jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné stanovenými kritérii, věcné, všestranné. Vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných

11 11 v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. d) Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden - hodnotí to, co žáci umí, účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáků - klasifikují jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva e) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1. Průběh vzdělávání a chování žáků hodnotí vyučující a třídní učitelé průběžně a celkově. 2. Průběžné hodnocení se realizuje jako hodnocení dílčích výsledků vzdělávání a dílčích projevů chování žáků v průběhu obou pololetí. 3. V průběžném hodnocení se využívá zejména těchto metod: - soustavné diagnostické pozorování žáka - soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování - různé druhy zkoušek písemné, ústní, praktické, pohybové, s využitím výpočetní techniky - kontrolní písemné práce - analýza činnosti žáka - konzultace s ostatními vyučujícími, případně pracovníky PPP, SVP a SPC - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 4. Při hodnocení dodržují vyučující přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Respektují věkové zvláštnosti žáků. 5. Hodnocení musí být jednoznačné a musí být žákům srozumitelné. 6. Hodnocení musí být věcné, vztahující se k danému výkonu či chování žáka. Nelze směšovat hodnocení vědomostí s hodnocením chování žáka. 7. Hodnocení musí probíhat podle předem stanovených kriterií. Kriteria jsou stanovena školním řádem a školním vzdělávacím programem. 8. Hodnocení musí být všestranné: - v oblasti výsledků vzdělávání zohledňuje všechny vědomosti, dovednosti a schopnosti žáka, které za hodnocené období projevil - v oblasti chování přihlíží ke všem projevům za hodnocené období - hodnocení není nikdy aritmetickým, či jiným průměrem známek 9. Zákonné zástupce informuje o průběhu vzdělávání a chování žáka: - vyučující jednotlivých předmětů a třídní učitel dle pokynů ředitele školy (notýsek,

12 12 žákovská knížka, konzultační odpoledne, třídní schůzka, individuální návštěva zákonných zástupců) - třídní učitel na žádost zákonných zástupců - třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to prokazatelným způsobem - ředitel školy ve zcela mimořádných případech f) Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1. Žáci mají právo na sebehodnocení. 2. Škola vytváří podmínky pro sebehodnocení žáků zajišťováním testů a dotazníků, které neslouží klasifikaci. 3. Vyučující vytváří možnost sebehodnocení v průběhu každé zkoušky. 4. Vyučující využívají forem a metod, při nichž dochází k vzájemnému porovnávání žáků (skupinová práce, soutěživé formy práce). 5. Žáci mají právo se na základě sebehodnocení vyjadřovat přiměřenou formou k průběžnému i celkovému hodnocení. g) Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich kriteria 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí v průběžné klasifikaci i v klasifikaci na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný 2. Při klasifikaci se sleduje zejména: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů - kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim - přesnost, výstižnost, odbornost i jazyková správnost ústního i písemného projevu - kvalita výsledků činností - organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti - stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu - poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti - kvalita projevu a úroveň výkonu - v tělesné výchově rozvoj pohybových schopností a dovedností, tělesná zdatnost, výkonnost, péče o vlastní zdraví

13 13 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: (např. M, ČJ, AJ, D, PŘ) 1 výborný Žák ovládá učivo přesně a úplně, chápe vzájemné vztahy, aplikace, samostatně řeší teoretické i praktické úkoly probraného a procvičovaného učiva, myslí logicky, je tvořivý, ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný a estetický. Je schopen samostatně studovat a doplňovat si vědomosti. V práci se objevují pouze drobné nedostatky. 2 chvalitebný Žák ovládá učivo v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, na základě menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. V myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. S menší pomocí je schopen studovat vhodné texty. 3 dobrý U žáka se v učivu projevují určité mezery, nedostatky. Za pomoci učitele je schopen jejich korekce. Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se projevují chyby, souvislý projev je problematický, žák spíše reaguje na postupné otázky učitele. V ústním i písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický s menšími nedostatky. Samostudia je schopen pouze podle návodu učitele. 4 dostatečný Žák má v učivu závažné mezery a nedostatky. Je málo pohotový, pracuje se závažnými chybami, nesamostatně. Myšlení není tvořivé, projevují se závažné nedostatky v logice. Ústní i písemný projev je plný nedostatků ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Při kladení postupných otázek dochází k četným chybám, které žák odstraňuje pouze za pomoci učitele. Při samostudiu má velké těžkosti. 5 nedostatečný Žák má v učivu závažné a značné mezery, které nedovolují návaznost vyšší úrovně. Intelektové a motorické činnosti mají velmi podstatné nedostatky, aplikace učiva je silně problematická. Neprojevuje samostatnost v myšlení, logické nedostatky jsou velmi časté. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, které ani za pomoci učitele nedovede opravit. Nedovede samostatně studovat. Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření: (např. ČSP, některé volitelné předměty) 1 výborný Žák projevuje soustavný pozitivní vztah k práci, praktickým činnostem. Je pohotový, samostatný, tvořivý. Teoretické poznatky dovede aplikovat v praxi. Dopouští se jen menších chyb. Účelně organizuje

14 14 vlastní práci. Dodržuje předpisy BOZP, udržuje pracoviště v pořádku. Vzorně obsluhuje pomůcky, pracovní nářadí, laboratorní zařízení, měřidla. 2 chvalitebný Žák projevuje pozitivní vztah k práci, pracuje samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá teoretické poznatky při praktických činnostech. Při práci se nevyskytují podstatné chyby, výsledky práce mají drobné nedostatky. Dodržuje předpisy BOZP, pracoviště má v pořádku. Pomůcky, nářadí, nástroje, měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává za pomoci učitele. 3 dobrý Žák pracuje s výkyvy, potřebuje téměř trvalé vedení. V praktických činnostech se dopouští chyb, které má snahu napravit. Výsledky práce mají nedostatky. Obtížně organizuje vlastní práci, postrádá logiku, aplikaci vědomostí v praxi. Za pomoci učitele dodržuje předpisy BOZP, pořádek na pracovišti, ekonomičnost provozu. 4 dostatečný Žák pracuje bez zájmu, vztahu k práci. Získané teoretické poznatky dovede uplatnit v praktických činnostech pouze za soustavné pomoci učitele. Dopouští se větších chyb, samostatně není schopen volit pracovní postupy. Porušuje zásady BOZP, na pracovišti má nepořádek, nedodržuje zásady hospodárnosti. 5 nedostatečný Žák neprojevuje zájem o práci, nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky v pracovních činnostech. Výsledky jeho práce zůstávají nedokončené, neúplné, nedosahují přes všechna opatření předepsaných ukazatelů. Nedbá na pořádek na pracovišti, nedodržuje zásady BOZP, s materiálem plýtvá. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: (např. VV, HV, TV) 1 výborný Žák je v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady. Jeho projev je estetický, působivý, originální. Vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje při praktických činnostech. Má výrazný zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu. Drobné nedostatky eliminuje snahou, pílí, vztahem k předmětu. 2 chvalitebný Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný. Využívá osobní předpoklady, má pozitivní vztah k předmětu. Znalosti a dovednosti mají menší nedostatky, které vynahrazuje přístupem k předmětu. 3 dobrý Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti, jeho projev je málo působivý, dopouští se chyb, vědomosti a dovednosti mají četnější mezery, při aplikacích se neobejde bez pomoci učitele. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost. Nemá dostatečný aktivní zájem o předmět.

15 15 4 dostatečný Žák je v činnostech velmi málo aktivní, tvořivý, předmět ho moc nezajímá. Rozvoj schopností a dovedností je omezený. Úkoly řeší bez zájmu, s četnými chybami. Poznatky aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o zlepšení výsledků. 5 nedostatečný Žák je v činnostech pasivní, projev je neuspokojivý, bez zájmu o nápravu. Výsledky práce jsou i za významné pomoci učitele neprůkazné. h) Celkové hodnocení žáků na vysvědčení Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí školního roku lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Klasifikace chování Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 1 velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 2 uspokojivé Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Narušuje práci a vztahy v kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 3 neuspokojivé Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopouští dalších přestupků a soustavně narušuje činnost kolektivu. Není přístupný výchovnému působení a nesnaží se své chyby napravit. Chování žáka bude klasifikováno stupněm 2 uspokojivé za: - 3 až 15 neomluvených hodin - opakované přepisování známek a důležitých údajů v žákovské knížce - falšování podpisu rodičů nebo omluvenky (jednání je považováno za podvod) - opakované kouření v areálu školy, případně za zjištěné požití omamných a návykových látek (žák požil návykové látky ve škole nebo již pod jejich vlivem do školy přišel), za prokázanou distribuci návykových látek v prostorách školy - úmyslné zranění spolužáka, vulgární a hrubé fyzické napadení spolužáka - slovní napadení pracovníka školy

16 16 - úmyslné poškození majetku školy nebo majetku spolužáků a pracovníků školy - zjištěnou šikanu a kyberšikanu - úmyslné poškození školní dokumentace Chování žáka bude klasifikováno stupněm 3 neuspokojivé za: - 16 a více neomluvených hodin - opakované požívání omamných a návykových látek, opakovanou distribuci návykových látek - úmyslné závažné poškození majetku školy nebo majetku spolužáků a pracovníků školy - opakované úmyslné zranění spolužáka, vulgární a hrubé fyzické napadení spolužáka - opakované slovní napadení pracovníka školy - fyzické napadení pracovníka školy - prokázanou opakovanou šikanu, kyberšikanu nebo šikanu většího rozsahu Hodnocení chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími, rozhoduje o něm pedagogická rada. Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle 14 odst. 1 písmeno e vyhlášky č. 48/2005 Sb o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí Hodnocení práce v zájmových útvarech Výsledky práce v zájmových útvarech kroužcích organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: a) pracoval(a) úspěšně b) pracoval(a)

17 17 Výchovná opatření Pochvaly a jiná ocenění 1. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. 2. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Napomenutí a důtky 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: - napomenutí třídního učitele - důtku třídního učitele - důtku ředitele školy Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek 1. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 2. Třídní učitel nebo ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí či důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (notýsek, žákovská knížka, doporučený dopis s doručenkou). 3. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do matriky školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 4. Pochvala a jiné ocenění třídního učitele se uděluje za: - výrazný projev školní iniciativy - dlouhodobě úspěšnou práci - vynikající reprezentaci třídy - dlouhodobou práci pro třídní kolektiv - záslužný čin ve prospěch člena třídního kolektivu 5. Pochvala a jiné ocenění ředitele školy se uděluje za: - mimořádný projev lidskosti - mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy - mimořádně záslužný nebo statečný čin - dlouhodobou úspěšnou práci - vynikající reprezentaci školy 6. Napomenutí třídního učitele se uděluje za: - tři pozdní příchody způsobené vlastní nedbalostí (zápis v TK) - deset zapomenutí školních potřeb včetně domácích úkolů

18 18 - tři kázeňské přestupky zapsané v ŽK - tři zapomenutí žákovské knížky - ztrátu žákovské knížky 7. Důtka třídního učitele se uděluje za: - tři pozdní příchody po udělení NTU - deset zapomenutí školních potřeb včetně domácích úkolů po udělení NTU - tři zapomenutí žákovské knížky po udělení NTU - tři zápisy v žákovské knížce z důvodu závažnějších kázeňských přestupků po udělení NTU - opakovanou ztrátu žákovské knížky - opakované porušení školního řádu - opuštění budovy školy v průběhu pobytu ve škole bez vědomí vyučujícího 8. Důtka ředitele školy se uděluje za: - 1 až 2 neomluvené hodiny - opakované pozdní příchody způsobené vlastní nedbalostí po udělení DTU - opakované zapomínání učebních potřeb včetně domácích úkolů po udělení DTU - opakované zapomínání žákovské knížky po udělení DTU - kouření v areálu školy a při akcích pořádaných školou - závažné porušení školního řádu - přepisování známek v ŽK a falšování podpisů - odchod z vyučovací hodiny bez souhlasu vyučujícího V případě různých kázeňských přestupků nebo různých porušení školního řádu může být v jednom klasifikačním období (jedno pololetí školního roku) vícekrát udělen stejný typ výchovného opatření. Při opakování stejného kázeňského přestupku nebo stejného porušení školního řádu bude zachována vzestupná posloupnost výchovných opatření. i) Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 2. Pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem (např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb). 3. Při klasifikaci žáků lze využít slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka popsané ve zprávě z psychologického vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací).

19 19 6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály, doporučené poradenským zařízením. j) Výstupní hodnocení Hlavním obsahem výstupního hodnocení žáka je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělávání. Dále výstupní hodnocení obsahuje: - možnosti žáka a jeho nadání - předpoklad pro další vzdělávání nebo uplatnění žáka - chování žáka v průběhu povinné školní docházky - další významné skutečnosti ve vzdělávání žáka. Vydávání výstupního hodnocení žáka: - na konci 1. pololetí školního roku, v němž žák splní povinnou školní docházku - na konci 1. pololetí školního roku v 5. a 7. ročníku, hlásí-li se žák ke vzdělávání ve střední škole - do 30.října v případě podání přihlášky na střední školu, na níž se koná talentová zkouška 6. Podrobnosti o komisionálních zkouškách 1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: - má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí - při konání opravné zkoušky - při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR - v případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole z důvodů zdravotních, která překročila 50% odučených hodin v klasifikačním období 2. Zákonný zástupce může ředitele školy požádat o komisionální přezkoušení žáka do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. 3. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá zákonný zástupce žáka o komisionální přezkoušení žáka krajský úřad. 4. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 5. Komisionální přezkoušení žáka se nekoná z předmětů výchovného charakteru. 6. Žáci 9.ročníků a žáci, kteří na daném stupni ZŠ dosud neopakovali ročník, kteří na konci 2.pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 7. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.

20 20 8. O termínu konání opravné zkoušky vyrozumí zákonné zástupce prokazatelným způsobem třídní učitel žáka do konce klasifikačního období. 9. Vyučující příslušného předmětu oznámí žákovi písemnou formou do konce klasifikačního období okruhy učiva, ze kterého bude žák konat opravnou zkoušku. 10. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 11. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 12. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Pravidla pro komisionální přezkoušení 1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v niž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené ŠVP 3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se ŠVP. 7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. Opravná zkouška 1. Opravné zkoušky se konají v souladu s 53 zákona č. 561/2004 Sb. 2. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (klasifikační řád) 2016

Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (klasifikační řád) 2016 Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (klasifikační řád) 2016 Článek 1 Obecné zásady hodnocení 1. Cílem hodnocení

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kapitola I. Obecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace a hodnocení

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Klasifikační řád Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Platnost: 1. 3. 2012 Závaznost: Pro žáky školy Pro pedagogy školy Datum vydání: 29. 2. 2012 Vydává: Ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více