INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, Žirovnice. Identifikátor školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531"

Transkript

1 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, Žirovnice Identifikátor školy: Termín konání inspekce: březen 2006 Čj ČŠI 57/06-11 Signatura bk3cz104

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zřizovatelem školy je Město Žirovnice. Ve škole je realizován vzdělávací program Základní škola čj /96-2, ve znění pozdějších úprav. Jedná se o základní školu s ročníkem. Celkem navštěvuje školu ve 13 třídách 270 žáků. Na 1. stupni je 7 kmenových tříd se 138 žáky a na 2. stupni 6 kmenových tříd se 132 žáky. Škola není zapojena do sítě Škol podporujících zdraví. Město Žirovnice není zařazeno do sítě Zdravých měst. PŘEDMĚT INSPEKCE Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaměřená na 1. stupeň základních škol. INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ 1 Zjistit a zhodnotit podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví 1.1 Formální podmínky zařazení do rejstříku škol Škola vykonává předmět činnosti uvedený ve zřizovací listině. Jako právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola vykázala správné a skutečnosti odpovídající údaje o počtu žáků a tříd ke 30. září Kapacita školy není překročena. Krajský úřad Kraje Vysočina zařadil školu do rejstříku škol a školských zařízení krajského úřadu ke dni 1. ledna Škola splňuje formální podmínky pro zařazení do rejstříku škol. 1.2 Vlastní hodnocení podmínek vzdělávání Ředitel školy považuje za důležitou podmínku pro rozvoj školy podporu ze strany zřizovatele. Jako riziko hodnotí klesající populační křivku a z toho vyplývající snižující se počty žáků ve škole. Za pozitivní považuje věkové složení pedagogického sboru. Vzájemné partnerské vztahy ve škole přispívají k výchově ke zdraví. Minimální preventivní program je zpracován a pravidelně ročně vyhodnocován v rámci jednotlivých ročníků i celé školy. Vlastní hodnocení výchovy ke zdraví škola provádí v rámci hodnocení jednotlivých akcí, analyzuje je a případně koriguje. 2

3 1.3 Organizace školy podle stupně poskytovaného vzdělání Školní řád je zpracován formálně správně, žáci i rodiče s ním byli seznámeni. Obsahuje i pravidla hodnocení žáků. Práva a povinnosti žáků jsou vyvážena. Provoz a vnitřní režim školy je jasně stanoven. Vnitřní i vnější informační systém je funkční a poskytuje zpětnou vazbu. Školní budova je využívána i v době hlavních prázdnin. Organizace školy má jasně koncipovaná pravidla, která jsou v praxi uplatňována. 1.4 Materiální podmínky Vyučování probíhá ve dvou účelových školních budovách, které jsou spojeny chodbou v přízemí. Třídy prvního stupně jsou ve staré budově. Škola prošla rozsáhlými opravami a vyhovuje po stránce bezpečnosti i prostorové. Žáci 1. stupně využívají menší tělocvičnu v budově školy. V rámci zabezpečení výuky tělesné výchovy jsou využívány také areály v okolí školy, včetně moderní sportovní haly. Každá třída má kmenovou učebnu s funkčním vybavením. Ve všech třídách prvního stupně jsou prostory k relaxaci žáků. Třídy jsou podnětné a motivující edukační činnost. Vybavení učebnicemi, učebními materiály a pomůckami je na dobré úrovni. Materiální vybavení školy přispívá ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. 1.5 Prevence sociálně patologických jevů a výchova ke zdraví Při vytváření klimatu ve škole jsou žáci vhodnou formou vedeni k respektování společných pravidel chování a vzájemné toleranci. Vyučujícími jsou při společných činnostech a projektech voleny vhodné metody, které umožňující žákům získané dovednosti si ověřit a upevnit v praktických situacích. Škola se také zapojuje do celostátního programu pro žáky 1. stupně v péči o zubní zdraví. Prevenci sociálně patologických jevů a výchově ke zdraví je věnována odpovídající pozornost. Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou ve sledovaných hodnocených kritériích na standardní úrovni Hodnotící stupnice: stupeň: -1 stupeň: 0 stupeň: +1 Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví obsahují rizika Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou na standardní úrovni Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou na úrovni příkladů dobré praxe 3

4 2 Zjistit a zhodnotit podmínky základní školy při realizaci výchovy ke zdraví z hlediska bezpečnosti a zdraví žáků 2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví Pracovní a odpočinkový režim žáků je stanoven a přispívá k vytváření bezpečného školního prostředí. Žáci jsou v průběhu školního roku několikrát prokazatelným způsobem poučeni o ochraně před úrazy. Z hlediska jejich bezpečnosti je prováděna pravidelná kontrola školního zařízení. V případě potřeby jsou přijímána odpovídající opatření. V dokumentaci školy, vztahující se k bezpečnosti žáků, jsou uvedeny podmínky bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Problematika dopravní výchovy je zařazena do výuky ve formě pořádaných akcí. Škola je vybavena vhodnými pomůckami a publikacemi. V uvedené oblasti se vyučující neúčastnili žádné vzdělávací akce. Získané teoretické znalosti si žáci prakticky ověřují při návštěvách dopravního hřiště. Škola je zapojena do soutěží s dopravní tematikou. Podmínkám bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována standardní pozornost. Hodnotící stupnice stupeň: -1 stupeň: 0 stupeň: +1 Podmínkám bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována malá pozornost a obsahují rizika Podmínkám bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována standardní pozornost Podmínkám bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována nadstandardní péče VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Zřizovací listina, příspěvková organizace města, Základní škola Žirovnice, okr. Pelhřimov, vydaná Městem Žirovnice dne 9. října 2002, 2. Dodatek č. 1 zřizovací listiny, vydaný Městem Žirovnice dne 16. prosince 2004, 3. Dodatek č. 2 zřizovací listiny, vydaný Městem Žirovnice dne 15. prosince 2005, 4. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydané MŠMT dne 25. listopadu 2004 pod č. j /04-21, 5. Výpis změnového řízení právnická osoba, vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 9. února 2006 č. j. správního řízení KUJI 11689/2006, 6. Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, vydané KÚ Kraje Vysočina dne 9. února 2006 č. j. KUJI 11689/2006, 7. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k , sestavený dne 10. října 2005, 8. Výkaz o ředitelství škol R podle stavu k , sestavený dne 10. října 2005, 4

5 9. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z podle stavu k , sestavený dne 10. října 2005, 10. Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízení V za školní rok 2004/2005, sestaveno 20. září 2005, 11. Organizace vyučování ve školním roce 2005/2006 v ZŠ Žirovnice, bez data vydání, 12. Stanovení rozsahu přímé vyučovací a přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků pro školní rok 2005/2006, bez data vydání, 13. Organizační řád školy, vydaný 12. prosince 2002, 14. Roční plán práce na školní rok 2005/2006, 15. pracovní sešity a metodické příručky k Výchově ke zdraví, 16. Školní řád, vydaný dne 29. června 2005, 17. Provozní řád, vydaný 20. června 2001, 18. Přehled o počtu žáků a zaměstnanců školy, vydaný dne 12. října 2005, 19. rozvrhy vyučujících na 1. stupni školy pro školní rok 2005/2006, 20. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004, 21. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005, 22. Minimálně preventivní program ZŠ Žirovnice, bez data vydání, 23. Vyhodnocení primárně preventivního programu ZŠ Žirovnice pro školní rok 2004/2005, bez data vydání, 24. Vyhodnocení programu prevence za školní rok 2004/2005 (podle tříd), 25. Souhrnný rozvrh tříd pro školní rok 2005/2006, bez data vydání, 26. tématické plány vyučujících na 1. stupni, 27. třídní knihy I. a II. ročníku, 28. Seznam integrovaných žáků pro školní rok 2005/2006, bez data vydání, 29. Vlastní hodnocení školy za školní rok 2004/2005, 30. Kniha zápisů o proškolení BOZP zaměstnanců školy, vedená od 1. září 1982, 31. Kniha zápisů preventisty BOZP a PO, vedená od 30. srpna 1999, 32. Písemný záznam z prověrky BOZP, vypracovaný 23. května 2005, 33. Protokol o provedení odborné technické kontroly sportovního zařízení a vybavení, vydaný 6. prosince 2005, 34. Kontrolní zpráva SIBP o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vydaná 15. června 2005, 35. Osvědčení vedoucího zaměstnance o absolvování školení a přezkoušení znalostí z právních a ostatních předpisů k bezpečnosti práce, první pomoci a požární ochraně,vydané 28. dubna 2005, 36. Zápis o provedení školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance, vydaný 25. května 2005, 37. Záznam o přezkoušení znalostí dle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdrav í při práci a požární ochrany, vydaný dne 28. dubna 2005, 38. Jmenování do funkce preventisty BOZP a PO v ZŠ Žirovnice, vydané 20. prosince 2002, 39. Pověření k zastupování ředitele školy v jeho nepřítomnosti na úseku PO a úkolech s PO souvisejícími, vydané 4. září 1999, 40. Směrnice k organizačnímu zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vydaná 5. ledna 2003, 41. Zajištění školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, vydané 1. ledna 2003, 42. Povolení k používání elektrických spotřebičů, vydané 1. února 2005, 43. Příkaz ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vydaný 5. ledna 2004, 44. Traumatologický plán a plán péče o zraněné, vydaný 5. ledna 2003, 5

6 45. Přehled zdravotních prohlídek zaměstnanců školy, bez data vydání, 46. Směrnice k organizačnímu zabezpečení požární ochrany, vydaná 5. ledna 2003, 47. Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany, bez data vydání, 48. Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany objektu školy, školského zařízení, bez data vydání, 49. Dokumentace k začlenění činností dle požárního nebezpečí v souladu se zákonem v PO č. 133/1985 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vydaná 1. dubna 2005, 50. Požární řád Základní školy Žirovnice, vydaný 1. května 2005, 51. Požární evakuační plán pro Základní školu Žirovnice, vydaný 1. dubna 2005, 52. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, provedená 10. března 2005, 53. Zápis o kontrole protipožárních dveří ZŠ Žirovnice, vydaný 9. listopadu 2005, 54. Smlouva o zabezpečení požární ochrany v objektu, uzavřená 22. března 1996, 55. Určení postupu při akutní intoxikaci žáka omamnými a psychotropními látkami, vydaný 16. listopadu 2005, 56. Požární řád, vydaný 1. února 2005, 57. Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky, vydané 30. října 2003, 58. Požární poplachová směrnice pro ZŠ Žirovnice, vydaná 1. dubna 2005, 59. Požární evakuační plán pro ZŠ a MŠ Žirovnice, vydaný 1. dubna ZÁVĚR Poskytované vzdělávání školy je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a koresponduje s prioritami Kraje Vysočina. Škola respektuje zásady a cíle stanovené školským zákonem. Základní škola ve své vzdělávací činnosti realizuje zásady podpory zdraví. Důraz je kladen na oblast zdravého životního stylu jak v průběhu vzdělávání, tak při využívání volného času žáků. Škola provádí vlastní hodnocení podmínek vzdělávání. Analýza zjištěného stavu slouží k případné korekci postupů v této oblasti. Organizace vzdělávání se řídí jasně koncipovanými pravidly, která jsou v praxi uplatňována. Materiální podmínky školy umožňující efektivní výuku výchovy ke zdraví. Prevenci sociálně-patologických jevů, bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována odpovídající pozornost a je jednou z priorit. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole vytvořeny na velmi dobré úrovni. Škola má vytvořené vhodné podmínky pro realizaci výchovy ke zdraví z hlediska bezpečnosti a zdraví žáků s převažujícími pozitivy. 6

7 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu PhDr. Mgr. Milan Matějů PhDr. Mgr. Milan Matějů v. r. Členka týmu Mgr. Eva Kořínková Mgr. Eva Kořínková v. r. V Pelhřimově dne 10. března 2006 Dle 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu: Česká školní inspekce, Pražská 127, Pelhřimov. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu organizace zasílá zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy 10. března 2006 Datum:... Razítko Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu Titul, jméno a příjmení Podpis František Plešák, ředitel školy František Plešák v. r. 7

8 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel sine/06 Školská rada sine/06 Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány. 8