II. Práva rodičů nebo zákonných zástupců :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Práva rodičů nebo zákonných zástupců :"

Transkript

1 ZSCL/219/13 Školní řád ZŠ Česká Lípa, Šluknovská 2904 DODATEK č. 5 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ Řád školy je vypracován na základě ustanovení 28, 29, 30 školského zákona (dále jen ŠZ) č.561/ 2004 Sb. v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky platném znění. Tento dodatek šk. řádu byl projednán na pedagogické radě dne a schválen školskou radou dne Nabývá platnosti od Účinnost od Osnova : I. Práva žáků. II. Práva rodičů nebo zákonných zástupců III. Povinnosti žáků. IV. Povinnosti rodičů nebo zákonných zástupců V. Vnitřní režim a provoz školy. VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. VII. Podmínky ochrany žáků před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. IX. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků. I. Práva žáků 1. Žák má právo na bezplatnou výchovu a vzdělávání a s tím související školské služby v souladu s platným vzdělávacím programem, který si škola zvolila. 2. Žák má právo na bezplatné poskytnutí učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic schválených MŠMT ČR. 3. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, má právo konat opravnou zkoušku nejpozději do příslušného školního roku ( 53 ŠZ). 4. Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může podle 55 ŠZ a na základě žádosti zák.zástupce pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž dosáhne osmnáctého roku věku. 5. Žák má právo zúčastňovat se akcí organizovaných školou nebo občanským sdružením v souladu s pokyny organizátora a pokyny k zajištění BOZ žáků a PO. 6. Žák má právo zúčastňovat se činnosti třídní nebo školní samosprávy a podávat náměty a připomínky ke zlepšení její práce. 7. Žák má právo využívat všechny prostory školy a školního areálu v souladu s pokyny třídních nebo dozírajících učitelů a v souladu s provozním a organizačním řádem školy. 8. Žák má právo po dohodě s vyučujícím příslušného předmětu vyžádat si dodatečnou konzultaci k doplnění či procvičení učiva. 9. Dítě (žák) má právo být chráněno před jakýmkoli vměšováním do soukromí rodiny, domova a do své korespondence a před nezákonnými útoky na svou pověst. II. Práva rodičů nebo zákonných zástupců : 1. Rodič nebo zákonný zástupce žáka (dále jen rodič) má právo si pro své dítě vybrat školu dle svého uvážení. Ředitel školy (dále jen ŘŠ) přijme žáka, pokud maximální počet přihlášených žáků nepřesáhne počet žáků ve třídě stanovený platnou vyhláškou. Rodič při výběru školy respektuje vyhlášku města o stanovení spádových obvodů. 1

2 2. Rodič má právo na základě doporučení odborného lékaře a PPP nebo SPC požádat o odložení povinné školní docházky nebo o dodatečné odložení školní docházky ( 37, 38 ŠZ). O odkladu školní docházky rozhoduje ŘŠ. 3. Rodič žáka s prokázanou vývojovou poruchou učení má právo na základě doporučení PPP požádat o slovní hodnocení v příslušném předmětu, případně o uvolnění žáka z vyučování příslušného předmětu, na který se vývojová porucha vztahuje ( 50, 51, 69 ŠZ). 4. Rodič mimořádně nadaného a talentovaného žáka má právo požádat o ukončení povinné školní docházky dříve než za 9 let, případně o přeřazení dítěte do vyššího ročníku.v obou případech na základě komisionální zkoušky. 5. Rodič má právo požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka na konci 1. nebo 2. pololetí, má-li pochybnosti o správnosti klasifikace ( 69 ŠZ). 6. Rodič má právo ze závažných důvodů požádat ŘŠ o povolení individuálního vzdělávání svého dítěte vzdělávaného na 1. stupni ZŠ ( 41 ŠZ). 7. Rodič žáka, který splnil povinnou školní docházku a na konci 2. pololetí neprospěl, může požádat ŘŠ o povolení v pokračování ve školní docházce desátým rokem ( 52 ŠZ). 8. Rodič má právo být informován o prospěchu a chování svého dítěte. Způsob je určen organizací školního roku a pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků. 9. Rodič má právo si po předcházející domluvě s třídním učitelem, vyučujícím příslušného předmětu nebo vedením školy vyžádat konzultační schůzku. 10. Rodič má právo být volen do školské rady ( 21 ŠZ). 11. Rodič má právo prostřednictvím třídních důvěrníků, výboru SRPDŠ, školské rady nebo po dohodě s vedením školy přímo podávat své připomínky a náměty ke zlepšení práce školy. 12. Rodič má právo prostřednictvím třídních důvěrníků, výboru SRPDŠ, školské rady nebo třídních učitelů být informován o veškerém dění školy, které se bezprostředně vztahuje k jeho dítěti. 13. Rodič má právo neuvádět národnost svého dítěte. 14. Rodič má právo na ochranu osobních údajů svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 15. Rodič a žák mají právo na svobodu projevu, při kterém musí zachovávat právo a pověst jiných osob. 16. Žák i rodič mají právo na poradenskou službu v oblasti výchovného poradenství. III. Povinnosti žáků 1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Žák je povinen dodržovat školní a vnitřní řád školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 3. Žák se ve škole chová slušně, dbá pokynů pracovníků školy, plní pokyny pedagogických pracovníků. 4. Ve škole i mimo školu se žák chová, jedná a vystupuje tak, aby dělal čest svému jménu i jménu svých rodičů a chránil dobrou pověst školy. 5. Žák se svědomitě připravuje na vyučování písemnou i ústní formou, na vyučovací hodiny má připravené veškeré pomůcky, učebnice, učební texty, sešity a ostatní potřeby. 6. Žákovi, který úmyslně zameškal školní vyučování nebo jehož rodič není schopen věrohodným způsobem omluvit nepřítomnost žáka ve škole ( 6 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí), budou za takovouto nepřítomnost vykazovány neomluvené hodiny v třídní knize a na vysvědčení. 2

3 Žák může být potrestán jedním z výchovných opatření uvedených v 15, 17 vyhlášky o základním vzdělávání důtkou třídního učitele, důtkou ŘŠ, dále hodnocením chování za dané pololetí stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé. O způsobu hodnocení chování žáka rozhodne ředitel školy po projednání na ped. radě na návrh třídního učitele po předchozím projednání s vedením školy a rodičem, s přihlédnutím k závažnosti provinění, možnosti nápravy žáka, stupni jeho duševního vývoje a k rodinnému prostředí, ve kterém žák vyrůstá. Každý případ neomluvené absence žáka bude posuzován citlivě a odpovědně, v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Prokazatelně neomluvená absence žáka bude : a) oznámena rodiči žáka. Neomluvená nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin bude řešena s rodičem žáka a třídním učitelem, b) projednána na pedagogické radě, c) projednána výchovnou komisí při počtu neomluvených hodin nad 10. Členové : zástupce vedení školy, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, člen školské rady a rodič žáka, d) oznámena Městskému úřadu přestupkové komisi ( podle 31 zákona č.200/1990 o přestupcích) nebo zástupci odboru sociálně právní ochrany dětí v případech, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin. e) oznámena orgánu činném v trestním řízení Policii ČR ( MŠMT ČR č.j. 144/98 22, informace o spolupráci s Policií ČR) v případech opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku. Pozvání rodiče žáka na jednání budou prováděna doporučeným dopisem. Z každého jednání bude proveden zápis. IV. Povinnosti rodičů nebo zákonných zástupců: 1. Rodič je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Rodič je povinen na vyzvání ŘŠ osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka ( 22 ŠZ). 3. Rodič je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. 4. Rodič je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování : Nepřítomnost žáka omlouvá rodič nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ( 50 ŠZ). Písemnou omluvenku předloží žák třídnímu učiteli nejpozději do jednoho týdne po návratu do školy. V odůvodněných případech může škola požadovat předložení lékařského potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka. Z vážných důvodů může žáka ze školy uvolnit třídní učitel nebo ředitel školy (dále jen ŘŠ). Rodič o uvolnění žáka předem písemně požádá. 5. Rodič je povinen oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 ŠZ a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a dále je povinen oznamovat změny v těchto údajích. V. Vnitřní režim a provoz školy A. PRO ŽÁKY l. Školní budova se pro žáky otevírá v 7,40h. Žáci,kteří mají vyučování od 7,oo, čekají v šatně, dokud si pro ně vyučující nepřijde. V jiných případech není vstup žákům do budovy v době od 7,00 do 7,40 h. dovolen. Žáci, kteří navštěvují ŠD a zájm. těl. výchovu, mají vlastní řád. 3

4 2. Do budovy vcházejí žáci hlavním vchodem. Do šaten vstupují žáci přes nečistou chodbu. V určených šatnách se přezují, svléknou, odloží věci na věšáky a srovnají boty. V šatně se zbytečně nezdržují a odcházejí do třídy.při odchodu ze školy nenechávají v šatně žádné věci. 3. Ranní vyučování začíná v 8,00 h. Žáci musí být ve třídě nejpozději v 7,55 h. 4. Před odpoledním vyučováním vstupují žáci do školy 10 min. před začátkem vyučovací hodiny.ze šatny odcházejí do učeben po zvonění na přestávku. 5. Ve třídě si žáci připraví učební pomůcky na vyučovací hodinu a po zazvonění usednou na svá místa. Zapomenou-li žáci pomůcky nebo vypracovaný domácí úkol, slušnou formou se omluví. 6. V případě, že vyučující nepřijde do pěti minut po zazvonění do třídy, oznámí služba jeho nepřítomnost v ředitelně. 7. O velké přestávce se mohou žáci volně pohybovat v halách a na chodbách v příslušném podlaží. Dveře do třídy jsou o přestávkách otevřené. Při pohybu o přestávkách dbají žáci na osobní bezpečnost. 8. Žáci neničí zařízení, nemanipulují s didaktickou technikou. Bez dozoru dospělé osoby neotevírají okna a nemanipulují s žaluziemi. Každé poškození majetku bude projednáno s rodiči. 9. Žáci chodí do školy čistě a vhodně ustrojeni. 10. Žáci dbají o hygienu při použití WC, zachovávají čistotu. 11. Žák je povinen chovat se zdvořile ke všem zaměstnancům školy (respektovat je, zdravit je a dbát jejich pokynů). 12. Žáci jsou povinni pečovat o své místo ve třídě a udržovat je v náležitém pořádku. 13. Do školy nenosí žáci větší obnosy peněz, cenné předměty, přehrávače, kalkulačky, a další předměty, které nejsou k vyučování potřebné. V případě ztráty cenných předmětů škola nenese zodpovědnost. 14. Žáci mají zakázáno ve školní budově žvýkat žvýkačku. 15. Uvolnění žáků z vyučování: a) l hodina vyučující s vědomím TU b) 1 den - třídní učitel c) více dnů - ředitel školy zákonní zástupci žáka se dostaví osobně k řediteli školy 16. Odmítne-li žák vydat zaměstnanci školy ŽK, dopouští se hrubého přestupku proti školnímu řádu. 17. a) Po skončení dopoledního vyučování odvádí vyučující poslední hodiny žáky do šaten a zde nad nimi vykonává dohled až do jejich odchodu z budovy školy služba (učitel nebo uklizečka) dle rozpisu dohledů. Žáky, kteří obědvají ve školní jídelně odvede vyučující do školní jídelny. Na odpolední vyučování přicházejí žáci nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. Dohled nad žáky od okamžiku vstupu do školní budovy vykonává služba dle rozpisu. b) Dle 1 odst.2 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění novely č. 256/2012 Sb., o základní škole má žák právo pobývat ve školní budově v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve vyhrazených prostorech (šatny, školní klub). V těchto prostorách vykonává dohled nad žáky určená služba dle rozpisu. c) Během vyučování nesmí žák bez vědomí učitele opustit areál školy. 4

5 18. Používání mobilních telefonů: Ve smyslu pokynu MŠMT ČR č.j / je používání mobilních telefonů, tj. telefonování a posílání SMS, povoleno pouze o přestávkách. Žák i pedagogický pracovník mají zakázáno v době výuky používat mobilní telefon (lze jen ve vyjímečných případech). Mobilní telefon musí být v době vyučovací hodiny vypnutý. Užívání mobilního telefonu v době vyučování bude kvalifikováno jako porušení tohoto pokynu a TU (vedení školy) projedná tento problém se zástupci žáka a budou společně přijata potřebná opatření.za ztrátu mobilního telefonu škola neodpovídá. V určených hodinách (Tv, Pč) uloží žáci mobilní telefony na předem určené místo (odpovídá vyučující). Bez souhlasu vedení školy je zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy v objektu školy. B. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ l. Do školní jídelny chodí žák, který je řádně přihlášen ke stravování a který má u sebe platnou legitimaci ke stravování. 2. Na oběd odcházejí žáci společně vedeni vyučujícím. Po dobu čekání na chodbě žáci nekřičí, nestrkají se, nepředbíhají. 3. Řídí se pokyny dozírajícího učitele. 4. Při výdeji obědů požádají o množství jídla. 5. S obědem si sedají žáci ke stolům, dbají na čistotu a slušné stolování. Po obědě zastrčí židli, uklidí po sobě nádobí a podnos. 6. Při nepřítomnosti ve škole je možno se odhlásit ze stravování nejpozději jeden den dopředu. Pokud odejde žák ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů ze školy v průběhu dopoledního vyučování, může zákonný zástupce odebrat zaplacený oběd na příslušný den. C. RODIČE A ŠKOLA l. Rodiče mohou navštívit učitele nebo jiné výchovné pracovníky školy tak, aby nenarušili jejich pracovní povinnosti. Při vstupu do školy se rodiče ohlásí na sekretariátu školy. 2. Rodiče by měli svým zájmem o práci dítěte, kontrolou jeho domácí přípravy a zajištění optimálních podmínek pro práci pomáhat k úspěšnému zvládnutí povinností dítěte. 3. Žádáme rodiče o respektování vzdělávacích a výchovných záměrů školy. V případě odlišných názorů navštivte, prosím, učitele nebo ředitele školy. 4. Žáci by svým chováním a jednáním na veřejnosti měli dbát o dobré jméno rodiny a školy, neničit veřejný majetek. 5. Žáci, kteří se zúčastní zotavovací akce,předloží škole před nástupem na zotavovací akci doklad o zdravotní způsobilosti (tiskopis školy) potvrzený praktickým lékařem pro děti a dorost. 6. Žáci, kteří se zúčastní ozdravného pobytu, předloží škole před nástupem prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte 5

6 D. ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY l. Služba ve třídě zodpovídá za: - umytou tabuli - pořádek ve třídě /čistota kolem koše, srovnané tašky, sebrané papíry ve třídě a v lavicích/ - připravuje křídy - oznamuje nepřítomnost vyučujících v ředitelně /po pěti minutách po zvonění/ 2. Šatnáři jsou určeni dva: - musí být včas ve škole, šatnu uzamykají v 7,55 hodin. - bez vědomí šatnářů nesmí během vyučování nikdo do šatny vstoupit - zodpovídají za pořádek v šatně - nedostatky projednávají s TU - po vyučování šatnu nechají o d e m č e n o u /pro odpolední úklid/ - zámky zavěsí na pletivo a zamknou. 3. Služba na pomůcky - dbá pokynů vyučujícího - zodpovídá za svěřené pomůcky 4. Péče o třídní knihu (6.- 9.r.) - služba dbá o zápisy vyučujících - přenáší TK do pracoven, dílen, tělocvičen E. PRO UČITELE Učitel je povinen dodržovat pracovní řád v plném rozsahu. l. Učitel nastupuje do školy ráno nejpozději 20 min. před začátkem vyučování, odpoledne 15 min. před zahájením vyučování. 2. Učitelé roč. mají povinnost přinést do l. vyuč. hodiny třídní knihu, učitel po poslední vyuč. hodině ji uloží ve sborovně /žákům není vstup do sborovny dovolen/. Během dne se stará o TK pověřený žák. Učitelé do TK pravidelně zapisují učivo podle učebních osnov, zkontrolují docházku žáků na začátku každé vyuč. hodiny. 3. Pro nošení pomůcek na vyučování určí učitel přiměřený počet žáků a domluví se s nimi, kde pomůcky převezmou. 4. Při vyučování nedovoluje učitel žákům vycházet na chodbu, netrestá je tímto způsobem, neposílá je do kabinetu, do sborovny a pod. 5. Ve výjimečné situaci během výuky (ohrožení ostatních žáků nebo pedagoga, hrubé narušení výuky ) může vyučující učitel se souhlasem vedení školy, dočasně umístit žáka mimo kolektiv třídy do určeného prostoru, kde bude pod dohledem jiného pedagogického pracovníka pracovat na samostatné práci. 6. Učitel neposílá žáky na osobní pochůzky po městě apod. 7. Učitelé zamykají kabinety a nenechávají klíče v zámku. 8. Učitel dbá na pořádek a čistotu ve třídě během vyučování a po ukončení hodiny. 9. Při vyučování pracovních činností dozírá na žáky vyučující učitel i o přestávkách. 6

7 10. Po skončení vyučování učitel zkontroluje zařízení třídy, nechá uklidit názorné pomůcky. Žáci se řadí na chodbě u učebny /ne na schodech!/. Učitel je povinen žáky odvést, část odchází do šaten a ostatní odvede k jídelně. 11. Učitel je povinen seznámit se s informacemi ve sborovně min. 2x denně ( při příchodu a odchodu ). F. DOZÍRAJÍCÍ UČITELÉ l. Učitelé vykonávají dozory nad žáky podle rozpisu dozorů. V případě, že dozorující z technických důvodů (např. rozvrh) nemůže dozor vykonávat, pověří po dohodě dozorem jiného zaměstnance a uvědomí o tom ZŘŠ pro 2. stupeň. 2. Dozor nad žáky u tělocvičen provádí jeden z učitelů Tv. 3. Dozor v šatnách vykonávají: ráno 7,40-7,55 : uklízečky pol. přestávka 11,45-14,25 : učitelé a uklízečky 4. Učitel, který vyučuje poslední odpolední hodinu odvádí žáky do šaten a počká, až odejdou všichni žáci ze školní budovy. 5. Učitel, který má dozor v jídelně a učí poslední hodinu, ukončí hodinu o 5 min. dříve a odvede žáky k jídelně, aby včas nastoupil na dozor. Dozírající učitelé obědvají, až žáci odejdou z jídelny. 6. Vychovatelky ŠD vykonávají dozor ve svém oddělení. Ve školní jídelně dbá vychovatelka na správné zásady stolování. 7. Úkoly dozírajících na chodbách, halách: - sledování chování žáků, nahlížení do tříd, na WC 8. Dozor končí: ráno - v 8,00 hodin po velké přestávce - v 10,00 hodin po skončení odpoledního vyučování na příslušném podlaží 9. Při pobytu dětí venku o velké přestávce platí zvl. pokyny pro jednotlivé odpočinkové plochy. VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 1. Škola prokazatelným způsobem zajistí žákům poskytnutí nezbytných informací k zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. 2. Žák chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků.ve škole i v areálu školy je zakázáno zejména : a) kouřit, pít alkoholické nápoje, (sankce při porušení zákazu-minimálně důtka ŘŠ) b) nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky a drogy. Porušení tohoto zákazu bude hodnoceno jako hrubý přestupek. Jde o záležitost zdraví škodlivou ( Z. č. 37/1989 Sb., 2,3,a 4. V zájmu svého zdravého vývoje žák neporuší tento zákaz ani v prostorech areálu školy. Škola je oprávněna upozornit na takové chování rodiče ( z.č. 359/1999 Sb., 7). Škola má oznamovací povinnost ( MU Č.Lípa )-z.č. 359/1999 Sb. 10 odst. 4 ). V případě zjištění původu alkoholu či jiné návykové látky lze učinit oznámení na PČR ( z.č. 37/1989 Sb. 4 ). c) nosit do školy zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku a jiné hořlavé a nebezpečné látky. d) používat nebo jen přinášet předměty nebezpečné životu a zdraví (např. zbraně včetně nožů, řetězů, bojových pomůcek a prostředků). 7

8 e)donášet nebo přechovávat věci, které ohrožují mravnost. f) používat praktik násilí, ponižování spolužáků (šikanování, rasové nesnášenlivosti, nepřiměřené obrany včetně náznaků kopů, chvatů a úderů) Každé porušení výše uvedených zákazů bude hodnoceno jako hrubé a závažné porušení školního řádu. 3. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb je povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí. 4. Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj dětí a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 5. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen BOZ) žáků při výchovně vzdělávací činnosti. 6. BOZ žáků při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání ( dílny, tělocvičny, pozemky, hřiště apod,) a při akcích mimo školu zajišťuje škola prostřednictvím svých zaměstnanců, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. 7. Při akcích konaných mimo školu, nesmí na jednu osobu zajišťující BOZ žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit ŘŠ. 8. Při akcích mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem shromáždění žáků není škola, se zajišťuje BOZ žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování BOZ žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka prokazatelným způsobem nejméně jeden den před konáním akce. 9. Škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a přímo souvisejících činnostech. 10. Škola chrání BOZ žáků odpovídajícím limitem nejvyššího počtu vyučovacích hodin dopoledního a odpoledního vyučování tak, jak je stanoven v příslušném vzdělávacím programu školy. Horní hranice je stanovena 26 ŠZ. 11. Škola zařazuje žáky do tříd v počtu, který stanovuje vyhláška o základním vzdělávání. Na určené předměty jsou žáci rozděleni do skupin tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví ( např. v tělesné výchově, v pracovních činnostech, cizí jazyky, apod.). 12. Škola organizuje zotavovací a ozdravné pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, dále koná výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 13. Výuka plavání je uskutečňována ve dvou zpravidla po sobě následujících ročnících prvního stupně v rozsahu 20 vyučovacích hodin během jednoho roku. 14. Lyžařský výcvik žáků druhého stupně se koná v rozsahu max. 6 školních dnů a jeho organizace se řídí vnitřní směrnicí ŘŠ. VII. Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 1. Škola respektuje práva každého dítěte daná Úmluvou o právech dítěte, dále Všeobecnou deklarací lidských práv a Listinou základních práv a svobod. 2. Škola zaručuje práva všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní či etnické menšině. 3. Škola chrání dítě před tělesným či duševním násilím, urážením či zneužíváním. 4. Rodič je odpovědný za zdravý vývoj svého dítěte. Náležitě a zodpovědně spolupracuje se školou. 5. Škola má vypracovaný program prevence a ochrany před sociálně patologickými jevy, který stanovuje úkoly a cíle výchovně vzdělávací činnosti. 8

9 6. Škola každoročně nabízí možnosti i pro volno-časové aktivity rozličnou zájmovou činnost, kde se žáci učí rozvíjet toleranci, kde je podněcován všestranný rozvoj osobnosti dítěte. 7. Škola vytváří příznivé klima školy, které podporuje vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učitelem a žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluprožívání. 8. Učitel umožňuje žákům rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti každodenním osobním příkladem. 9. Učitelé v rámci celoroční výchovně vzdělávací činnosti seznamují žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou, dějinami a rozvíjejí u nich vědomí sounáležitosti. 10. Učitelé nenechají bez povšimnutí žádný projev intolerance, xenofobie nebo rasismu a ihned řeší vzniklé situace konkrétními pedagogickými opatřeními. Intenzivněji spolupracují s rodinami žáků, s výchovnou poradkyní, s metodičkou prevence, s vedením školy. 11. Každý žák má právo na to, aby mu byla zajištěna materiální, sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti. 12. Každý žák má právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení. 13. Duševně, tělesně či smyslově postižené dítě má právo požívat plného života tak, aby byla respektována jeho důstojnost a aby se rozvíjela jeho osobnost. Má právo na zvláštní péči, na přístup ke vzdělání a k odborné přípravě tak, aby se mohlo co nejlépe účastnit života a práce ve škole. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 1. Žák je povinen chránit majetek a prostory školy před úmyslným poškozením. Se stejnou důsledností pečuje i o své osobní věci. 2. V případě svévolného a prokázaného poškození majetku školy žák škodu prostřednictvím svých rodičů nebo zákonných zástupců po dohodě nahradí. 3. Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí zákonnému zástupci, aby se na tyto orgány obrátil. IX. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků. 1. Nedílnou součástí školního řádu je hodnocení a klasifikace žáků. Na škole se řídí pravidly, stanovenými ŠZ, vyhláškou o základním vzdělávání a vnitřním řádem pro hodnocení a klasifikaci žáků. 2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je : a) jednoznačné, b) srozumitelné, c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii, d) věcné, e) všestranné. 3. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 4. Hodnocení žáků na vysvědčení se řídí 15 vyhlášky o základním vzdělávání, 51, 69 ŠZ. 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je stanoveno 51, 52, 53, 69 ŠZ. 9

10 6. Hodnocení chování žáka je prováděno v souladu s 15 a 17 vyhlášky o základním vzdělávání.. Pravidla hodnocení a klasifikace žáků jsou podrobně uvedena ve vnitřním řádu školy pro hodnocení a klasifikaci žáků, který obsahuje zejména : a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, c) stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií, d) zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií, e) zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace, f) způsob získávání podkladů pro hodnocení, g) podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, h) způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci budou prokazatelným způsobem seznámeni se školním a vnitřním řádem při zahájení školního roku. O jeho vydání budou včas informováni rodiče, zákonní zástupci žáků, členové školské rady a hlavního výboru SRPDŠ. Mgr. Jaroslav Javůrek, ředitel školy 10

11 INFORMACE RODIČŮM l. Při absenci dítěte pro nemoc nebo z jiných důvodů jsou rodiče povinni oznámit důvod nepřítomnosti do třech dnů ( možno i telefonicky na č , mob ). Po ukončení absence předá žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku v ŽK. 2. Pokud chtějí rodiče uvolnit své dítě v průběhu vyučování, musí písemnou formou požádat tř. učitele. V žádosti uvedou čas odchodu dítěte ze školy a podepíší ji. Bez této žádosti nebude dítě z vyučování uvolněno. Nestačí pozvánka od lékaře. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 3. Přezůvky do školy a sportovní obuv na tělesnou výchovu nesmí mít tmavou podrážku (poškozují se podlahy). 4. Při vyzvedávání obědů pro nemocné dítě a při jednání s ved. školní jídelny používejte zadního vchodu mezi školní jídelnou (ŠJ) a tělocvičnami (č. tel. ŠJ , mob ). 5. Rodiče navštěvují učitele nebo jiné výchovné pracovníky školy tak, aby nenarušili jejich pracovní povinnosti. Při vstupu do školy se rodiče ohlásí na sekretariátu školy. 6. Informace o prospěchu a chování žáka získají rodiče na třídních schůzkách, informačních odpoledních a při jiných formách, které škola a rada školy organizuje. 7. Vedení školy a třídní učitel podle potřeby zvou rodiče žáků ke společnému jednání. 8. Do školy nenosí žáci větší obnosy peněz, cenné předměty, přehrávače, magnetofony, kalkulačky a další předměty, které nejsou k vyučování potřebné. V případě ztráty škola nenese odpovědnost. 9. Je zakázáno nosit nože a další ostré předměty, zbraně, řetězy, alkoholické nápoje, cigarety, návykové látky, drogy, zápalky a zapalovače, zábavnou pyrotechniku a jiné hořlavé a nebezpečné látky, věci narušující mravní výchovu dětí a mládeže. Nerespektování zákazu je považováno za hrubé porušení školního řádu. 10. Žáci mají povoleno používat mobilní telefony pouze o přestávkách. Za případnou ztrátu mob. telefonu nenese škola odpovědnost. Při určených hodinách (Tv, Pč) uloží žáci mob. telefony na předem určené místo (odpovídá pedagog). Bez souhlasu vedení školy je zakázáno pořizování zvukových a obrazových záznamů v objektu školy. 11. Žáci mají zakázáno ve školní budově žvýkat žvýkačku. 12. Žáci chodí do školy čistě, vhodně a bez výstřednosti ustrojeni. Dbají na vhodnou úpravu vlasů a svého zevnějšku. 13. Uvolnění žáků z vyučování povoluje: a) na l vyuč. hodinu vyučující předmětu s vědomím třídního učitele b) 1 den třídní učitel (TU) c) více dnů ředitel školy zákonný zástupce žáka se dostaví osobně 14. Rodiče by měli svým zájmem o práci dítěte, kontrolou jeho domácí přípravy a zajištění optimálních podmínek pro práci pomáhat k úspěšnému zvládnutí povinností dítěte. 15. Rodiče by měli respektovat výchovné záměry školy, nesnižovat autoritu školy nevhodným vyjadřováním o učitelích před dětmi. V případě odlišných názorů nebo problémů mohou navštívit učitele nebo ředitele školy. 16. Internetové stránky školy: zslada.cz Mgr. Jaroslav Javůrek Zde laskavě odstřihněte Seznámili jsme se se zásadami spolupráce rodičů a ZŠ Česká Lípa, Šluknovská 2904 Dne:.. Podpis rodičů:. 11

12 Příloha č. 1 Prevence užívání návykových látek Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen OPL ) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně- právní ochrany dětí. 1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. 2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí obecného úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. 3. Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu 3. 12