MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Závazné stanovisko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos V5 Vyřizuje: Ing. Daniel Kostovský Telefon: Fax: Datum: Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 2728/ Ostrava - Moravská Ostrava (písemnost doručována pouze zmocněnci) Závazné stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší ), po provedení řízení podle 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ): Právnické osobě Mobis Automotive System Czech s.r.o., sídlem Hyundai 171/2, Nošovice, IČO: , zastoupené právnickou osobou HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o., sídlem tř. T. G. Masaryka 1117, Frýdek, Frýdek - Místek, IČO: , zastoupené právnickou osobou TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka, sídlem Národní 138/10, Praha 1, IČO: , zastoupené právnickou osobou Technoprojekt, a.s., sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: (dále jen žadatel ), vydává souhlasné závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů podle 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší v rámci stavby MOBIS Lamp Shop CZ, umístěných v obci Mošnov, v katastrálním území Mošnov, parcelní čísla: 802/55, 1274/6, 1290/7 a 1332/13: I. Dieselagregát pro sprinklerové čerpadlo stacionární zdroj označený kódem 1.2. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,560 MW t. Stacionární zdroj je typu Clarke JU6H-UF84 a je vybaven pístovým spalovacím motorem typu John Deere 6068 Series. Odpadní plyn je ze stacionárního zdroje vnášen výduchem do vnějšího ovzduší ve výšce 2,0 m nad okolním terénem. Stacionární zdroj slouží jako záložní zdroj energie; II. JANKO KLMOD 37 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,332 MW t. Stacionární zdroj je

2 III. JANKO KLMOD 58 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,861 MW t. Stacionární zdroj je IV. JANKO KLMOD 43 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu V. JANKO KLMOD 43 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu VI. JANKO KLMOD 43 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu VII. JANKO KLMOD 43 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu VIII. JANKO KLMOD 58 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,535 MW t. Stacionární zdroj je IX. JANKO KLMOD 58 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,535 MW t. Stacionární zdroj je X. JANKO KLMOD 37 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,316 MW t. Stacionární zdroj je XI. JANKO KLMOD 37 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,310 MW t. Stacionární zdroj je 2/5

3 XII. JANKO KLMOD 37 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,331 MW t. Stacionární zdroj je XIII. JANKO KLMOD 58 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,735 MW t. Stacionární zdroj je Jmenovité tepelné příkony stacionárních zdrojů uvedených v bodech II. až XIII. se podle 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší nesčítají. XIV. Povrchové úpravy plastových dílů vakuovým nanášením hliníku metalizace - stacionární zdroj označený kódem přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stacionární zdroj představuje 20 výrobních linek určených pro výrobu určitých částí reflektorů označených jako Bezel/Housing. Odpadní plyn je ze stacionárního zdroje vnášen do vnějšího ovzduší ve výšce 18,6 m nad okolním terénem celkem 10 výduchy, přičemž odpadním plyn vždy ze dvou výrobních linek je odváděn jedním společným ventilátorem do jednoho výduchu. Stacionární zdroj není vybaven technologií ke snižování emisí; XV. Tryskání před nanesením reflexní vrstvy - stacionární zdroj označený kódem přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stacionární zdroj představuje tryskání povrchu plastovým polyamidovým abrazivem před navazující metalizací realizovanou v samostatném stacionárním zdroji. Odpadní plyn z tryskací kabiny je odsáván do tkaninového filtru a po vyčištění je vracen zpět do pracovního prostředí výrobní haly; XVI. Vstřikovací lisy - stacionární zdroj označený kódem 6.5. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stacionární zdroj je tvořen 64 vstřikovacími lisy, z toho 52 je určeno pro vstřikování reaktoplastů a 12 pro vstřikování termoplastů. Celková roční projektovaná kapacita stacionárního zdroje je t vstupních surovin. Používané reaktoplasty jsou na bázi polyesterové pryskyřice (BMC). Odpadní plyn ze vstřikovacích lisů zpracovávajících reaktoplasty pro výrobu reflektorů je emitován do pracovního prostředí výrobní haly a následně vnášen do vnějšího ovzduší ve výšce 18,6 m nad okolním terénem jedním výduchem. Odpadní plyn ze vstřikovacích lisů zpracovávajících termoplasty pro výrobu ostatních součástí reflektorů je emitován pouze do pracovního prostředí výrobní haly bez následného odvádění do vnějšího ovzduší. Stacionární zdroj není vybaven technologií ke snižování emisí; XVII. Lakování a sušení - stacionární zdroj označený kódem 9.8. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stacionární zdroj představuje aplikaci nátěrových hmot lakováním v celkem 8 uzavřených kabinách (2 pro lakování Hard Coat, 2 pro lakování Anti-Fog Coat, 4 pro lakování Reflector Coat). Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel je 62,6 t/rok. Odpadní plyny ze 2 kabin pro lakování Hard Coat, ze 2 pro lakování Anti-Fog Coat a ze 4 kabin pro lakování před procesem metalizace jsou odsávány samostatně a následně společným odtahem svedeny do společné technologie ke snižování emisí, kterou je 3-stupňová 3/5

4 filtrace v tkaninovém filtru s následným dopalováním v jednotce regenerativní termické oxidace RoxiTHERM s předřazeným koncentrátorem určeným pro koncentraci odpadního plynu z kabin pro lakování Anti-Fog Coat a Reflector Coat. Za technologií ke snižování emisí je odpadní plyn vnášen výduchem do vnějšího ovzduší ve výšce 18,15 m nad okolním terénem. Podmínky tohoto souhlasného závazného stanoviska: I. Pro stacionární zdroje uvedené výše v bodech II. až XIII. bude zajištěno plnění hmotnostní koncentrace oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý ve výši do 80 mg/m 3 ; II. III. IV. Pro stacionární zdroj uvedený výše v bodě XIV. bude v rámci podkladů předložených v následném řízení upřesněn technologický popis výrobních linek; Pro stacionární zdroj uvedený výše v bodě XV. bude v rámci podkladů předložených v následném řízení upřesněn technologický popis tryskací kabiny a tkaninového filtru; Pro stacionární zdroj uvedený výše v bodě XVI. budou v rámci podkladů předložených v následném řízení doplněny materiálové a/nebo bezpečnostní listy vstupních surovin; Krajský úřad obdržel dne podání žadatele a následně dne jeho doplnění. Dnem obdržení tohoto podání bylo u krajského úřadu zahájeno řízení (v souladu s 37 odst. 1 správního řádu) ve věci vydání závazného stanoviska k umístění stacionárních zdrojů podle 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Jako podklad pro vydání závazného stanoviska bylo mj. předloženo: Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí MOBIS Lamp Shop CZ z března 2015 zpracovaná Technoprojekt, a.s., rozptylová studie č z dubna 2015 zpracovaná autorizovanou osobou Ing. Radimem Seibertem, odborný posudek č z dubna 2015 zpracovaný autorizovanou osobou Ing. Radimem Seibertem a jeho revidované znění ze dne Dalším podkladem bylo závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí č.j. 746/580/15,32407/ENV ze dne podle 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ze závazného stanoviska pro fázi přípravy nevzešly připomínky, které by bylo nutné zohlednit v podmínkách tohoto závazného stanoviska. Závěr odborného posudku doporučuje vydání souhlasného stanoviska k umístění stacionárních zdrojů. Krajský úřad v souladu s 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší posoudil, zda s ohledem na uspořádání stacionárních zdrojů ve výše uvedených bodech II. až XIII. se pro účely stanovení celkového tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů jmenovité tepelné příkony sčítají či nesčítají a dospěl k závěru, že odvod znečišťujících látek je realizován samostatným komínem, neboť znečišťování společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů není možné, a to s ohledem na uspořádání stacionárních zdrojů a s přihlédnutím 4/5

5 k jejich technickému řešení odvodu znečišťujících látek (m.j. s ohledem na běžná technická řešení, účel využití stacionárních zdrojů, bezpečnost atd.). Krajský úřad dále především posuzuje vliv navrženého technického řešení na kvalitu ovzduší a v této souvislosti shledal, že znečišťování samostatnými komíny nemá horší vliv na úroveň znečištění oproti znečišťování společným komínem. Dopisem č. j. MSK 74799/2015 ze dne požádal krajský úřad Obecní úřad Mošnov o vyjádření, v souladu s 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Dne bylo krajskému úřadu doručeno vyjádření obecního úřadu zn. MOŠ-700/2015-Bo ze dne Obecní úřad neměl připomínky k vydání závazného stanoviska. K bodu I. výše uvedených podmínek krajský úřad uvádí: Krajský úřad je povinen podle 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší při vydávání závazného stanoviska a povolení provozu podle 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, vycházet z programu zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č.1 k tomuto zákonu. Podmínka je stanovena v souladu s opatřením MSK_HR 10 uvedeným v Krajském integrovaném programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje (vydaném nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009, aktualizace 2012), které je rovněž zmíněno v odborném posudku na straně 29. K bodům II. až IV. výše uvedených podmínek krajský úřad uvádí: Jedná se o doplnění nebo upřesnění informací nezbytných pro účely vedení následného řízení. Současně však nepředstavují nedostatek, který by bránil ve vydání tohoto závazného stanoviska. Krajský úřad posoudil podání žadatele a na základě výše uvedených podkladů a správních úvah vydal souhlasné závazné stanovisko. Ing. Marek Bruštík vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence Příloha: Projektová dokumentace MOBIS Lamp Shop CZ z března 2015 /Technoprojekt a.s./ 5/5

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

EMPLA, spol. s r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví

EMPLA, spol. s r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví EMPLA, spol. s r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Dokumen ttace dlle zákona č.. 100 //2001 Sb.. o posuzováníí vlliivů na žiivo ttníí pros ttředíí,,

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dobeš Jiří Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 Věc:

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více