Vnitřní řád Školní družiny při ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád Školní družiny při ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín"

Transkript

1 Vnitřní řád Školní družiny při ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině I. Práva žáků Žák má právo: 1. Na volný pohyb po ŠD, být informován o veškerém dění ve ŠD. 2. Na vyjádření vlastního názoru, který vyjadřuje přiměřenou formou, odpovídající zásadám slušného chování. 3. Na poskytnutí pomoci v nesnázích. 4. Na činnosti ve zdravém životním prostředí. 5. Na to, aby mu bylo každé opatření (vč. výchovných opatření) srozumitelně zdůvodněno. 6. Na to, aby nebyl ponižován a zesměšňován. 7. Na ochranu před šikanováním, fyzickým a psychickým násilím, špatným zacházením a všemi formami zneužívání. 8. Nebýt nucen do jídla ve školní jídelně. 9. Žákům všech skupin je umožněna zájmová činnost podle jejich momentálních zájmů. Vychovatelky podporují vytváření kladných vztahů mezi dětmi. II. Povinnosti žáků 1. Žáci dodržují zásady slušného chování k vychovatelkám, k provozním zaměstnancům a ke spolužákům, zřetelně oslovují a zdraví. 2. Chrání zdraví své i spolužáků, dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni. Dodržují školní řád a řád školní družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni na začátku školního roku. 3. Plní pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydaných v souladu s právními předpisy a školním řádem. 4. Nápravu (náhradu) jakéhokoli poškození zařízení ŠD, které žák zaviní úmyslně nebo z nedbalosti zajistí zákonný zástupce nebo se nápravě (náhradě) podílí žák osobně. 1

2 5. Žáci jsou k sobě ohleduplní, starší respektují mladší spolužáky a pomáhají jim. Za zvlášť hrubé porušení řádu se považuje šikanování, krádeže a podvody. III. Práva zákonných zástupců Rodič nebo zákonný zástupce dítěte má: 1. Právo na veškeré informace, týkající se bezprostředně jeho dítěte. 2. Právo na zdůvodnění kázeňských opatření uplatňovaných vůči jeho dítěti. 3. Právo si písemně nebo ústně stěžovat řediteli školy na postup pracovníka ŠD vůči jeho dítěti. Doporučuje se předmět stížnosti nejprve projednat s příslušným pracovníkem ŠD. V odůvodněném případě je možno si stěžovat vedení školy přímo. 4. Právo na ochranu svých osobních údajů podle zákona číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 4, písmeno a) a b), pokud je ŠD poskytnou. 5. Právo vznášet připomínky a podněty k práci ve ŠD. 6. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem školní družiny. IV. Povinnosti zákonných zástupců Rodič je povinen: 1. Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních potížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávacích činností ve ŠD. 2. Zajistit nápravu poškození zařízení ve ŠD, které jeho dítě zaviní úmyslně nebo činností, která je v rozporu s řádem ŠD. 3. Za bezpečnost žáků po odchodu ze ŠD zodpovídají rodiče. Pokud dítě odchází ze ŠD samo v jinou dobu než má určenou v zápisním lístku, nebo odchází výjimečně bez doprovodu, bude uvolněno pouze na základě písemné omluvenky (viz. vzor). Na telefonické omluvenky nebo žádosti o uvolnění nebude brán zřetel. 2

3 B. Vnitřní režim a provoz školní družiny 1. Školní družina sídlí v jednopatrové budově na ulici Svatopluka Čecha 565 v Příboře, PSČ: , tel , ŠD se nachází asi 15 minut od hlavní budovy ZŠ na ulici Jičínská. ŠD navštěvují žáci ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 2. Provozní doba ve školní družině: Ranní - 6:00 7:45 hodin Odpolední - 11:25 16:15 hodin Organizace činnosti: Děti ze ZŠ na ul. Jičínská odvádí paní vychovatelka v 7:20 hod. po určené trase.* Odpolední - po skončení vyučování vyzvedávají paní vychovatelky děti na ZŠ Jičínská od učitelů. V průběhu oběda je nad dětmi prováděn dozor v jídelně a současně již probíhá sebeobslužná výchovná činnost. Vychovatelky odcházejí s dětmi po obědě z jídelny po dohodnuté trase do ŠD. Po příchodu do ŠD se dětí rozdělí do jednotlivých skupin a provádí se výchovná činnost. Dětem je umožněn odchod do zájmových kroužků mimo školní družinu. Pohybové aktivity jsou pravidelně začleňovány do denní činnosti školní družiny v závislosti na počasí ( využití zahrady ŠD a hřiště vedle budovy) Školní družina nezajišťuje dětem pitný režim. Provozní doba ve školní družině o prázdninách: 6:45 15:00 hod. Vychovatelky 14 dnů před prázdninami písemně zjišťují zájem rodičů o školní družinu. Rodiče budou 10 pracovních dní před prázdninami o provozu informováni. V době ZIMNÍCH PRÁZDNIN je provoz přerušen. V případě ŘEDITELSKÉHO VOLNA je školní družina v provozu od 6:00 16:15 hod. Zájem rodičů zjišťujeme, o provozu jsou rodiče informováni. * Trasa dětí ze školní jídelny do ŠD ulicí Komenského, Šmeralovou a Sv. Čecha. 3

4 3. Přihlašování žáků do školní družiny je prováděno na základě závazné písemné přihlášky, kde rodič vyplní i telefonní kontakty a odchody dítěte ze ŠD domů nebo do zájmového kroužku. Všechny změny je rodič povinen nahlásit (změnu telefonního čísla, bydliště, kroužků atd.). Pokud žák odchází ze ŠD sám v jinou dobu než má určenou na přihlášce, nebo odchází výjimečně bez doprovodu, bude uvolněn pouze na základě písemné omluvenky (viz vzor). Na telefonické omluvenky nebo žádosti o uvolnění nebude brán zřetel. Pokud si rodiče dítě nevyzvednou do 16:15 hod. nebo se telefonicky neomluví (výjimečná situace), bude vychovatelka kontaktovat policii ČR. Pokud se tento stav opakuje, bude informován sociální odbor Městského úřadu v Příboře. Odhlášení žáků ze školní družiny je možné pouze k poslednímu dni měsíce prosince. Odlášení je prováděno písemně, na základě podepsaného formuláře ( Odhlašovací lístek ze ŠD). Tento tiskopis je k dispozici ve ŠD a v kanceláři školy. Pokud odhláška nebude provedena písemně, rodič nedostane úplatu za školní družinu zpět a celá doba se posuzuje jako by dítě školní družinu navštěvovalo. Odhláška musí být podána nejpozději k poslednímu dni v měsíci, po kterém následuje měsíc, v němž dítě nebude ŠD navštěvovat. Postup při řešení závažných kázeňských přestupků: Pokud dítě porušuje řád ŠD, bude rodič informován vychovatelkou ŠD o jeho chování a o sjednané schůzce bude proveden písemný zápis. Jestliže toto dítě soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení tohoto dítěte ze ŠD. 4. Ředitelka školy stanovila rodičům dítěte úplatu ve výši 100,00 Kč měsíčně za jedno dítě na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině s účinností od Tato částka platí pro každé dítě i v případě docházky sourozenců do školní družiny. 4

5 Platba se provádí předem do pokladny v kanceláři ZŠ Jičínská 2x ročně a to: do 20.dne v měsíci září - na období měsíc do 20. dne v měsíci lednu na období měsíc nebo bezhotovostně na účet školy /0800 Česká spořitelna a.s. Příbor. Při platbě se musí uvést jméno dítěte a jako variabilní symbol se uvede datum narození dítěte. Při úhradě plateb za ŠD bankovním převodem si může rodič stanovit také trvalý příkaz, kterým bude hradit každý měsíc 100,- Kč. Zákonný zástupce (rodič) může zaplatit úplatu za školní družinu také najednou na celý školní rok. Zákonný zástupce může podle 11 odstavec 3 vyhlášky 74/2005 Sb.,,Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce.. V případě odhlášení dítěte zákonným zástupcem ze školní družiny, budou přeplatky vráceny. Přeplatky za prázdniny jsou vráceny nejpozději do konce září. 5. Doporučujeme rodičům, aby dětem nedávali do ŠD cenné věci či velký obnos peněz. Pokud mají žáci u sebe z nutných důvodů cennou věc, mohou se domluvit s vychovatelkou o uschování. Pokud takto neučiní, nenese ŠD za její ztrátu zodpovědnost! 6. Žák je povinen se po vstupu do ŠD přezout v šatně, kde si také ponechá boty a kabát. Přezůvky musí mít bílou podrážku. Po odchodu ze ŠD si může žák nechávat přezůvky v šatně. Za věci, které v šatně zůstanou po ukončení provozní doby ŠD, si každý žák ručí sám. 7. Nápravu (náhradu) jakéhokoli poškození zařízení ŠD, které žák zavinil úmyslně nebo z nedbalosti, zajistí zákonný zástupce nebo se na její nápravě podílí žák osobně. 8. Udržovat v čistotě okolí ŠD je vizitkou všech. 5

6 C. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Žák je na začátku školního roku seznámen se školním řádem a řádem školní družiny, je poučen o bezpečnosti v budově, na zahradě ŠD a na školním hřišti. 2. Žák nesmí: - nosit do ŠD ostré předměty, které nepoužívá ve výuce, - manipulovat s kružítkem, nůžkami, špendlíky, případně jinými předměty bez dozoru vychovatelky, - kouřit a manipulovat s ohněm, - nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky, - nosit a držet ve ŠD střelné zbraně a výbušniny, - používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky. 3. Žáci si obstarají vhodný oděv pro pobyt na zahradě a školním hřišti podle ročního období. Doporučujeme starší oděv a obuv, u kterého nezáleží na jeho zašpinění či poškození. 4. V budově jsou umístěny hasící přístroje, označeny únikové cesty, pravidelně se provádí cvičení evakuace. 5. Každý úraz (i drobný) je žák povinen ihned oznámit vychovatelce, která zajistí ošetření. Vychovatelka bezprostředně po úraze informuje zákonného zástupce žáka a zhotoví záznam o úraze. D. Podmínky zacházení s majetkem školy 1. Nápravu (náhradu) jakéhokoli poškození zařízení školy, které žák zavinil úmyslně nebo z nedbalosti, zajistí zákonný zástupce žáka nebo se na nápravě podílí žák osobně. 2. S učebnicemi, školními potřebami, pomůckami a školním majetkem zacházejí žáci šetrně, aby je mohli předat dalším žákům. Za ztracené nebo zničené učebnice bude vyžadována náhrada. 3. Úmyslné ničení školního majetku je považováno za hrubé porušení školního řádu. 6

7 V Příboře dne Bc. Vlasta Strejčková vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Bjačková ředitelka školy 7

8 Obsah A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině I. Práva žáků II. Povinnosti žáků III. Práva zákonných zástupců IV. Povinnosti zákonných zástupců B. Vnitřní režim a provoz školní družiny C. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí D. Podmínky zacházení s majetkem školy 8

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha 5 Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: ZŠ S 72/2013 Vypracoval: Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Účinnost ode dne: 2. 1. 2014

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Účinnost ode dne: 2. 1. 2014 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval a schválil Mgr. Vlastimil Hlásek, ředitel školy Účinnost ode dne: 2. 1. 2014. 1. Obecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Řád školní družiny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola WALDORFSKÁ Pardubice, Gorkého 867 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1/2014 ŠD Mgr. Alena Klímová Pedagogická rada projednala dne 27. 08.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace Sídlo: Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Vydává ředitelka školy podle 30 odst. 1 školského zákona č. j. ZŠ 6-2/2014 Na

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZS/14/2013 Pedagogická rada projednala dne 23. 1. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 23. 1. 2013 Petra Zemanová, vedoucí vychovatelka Ctirad

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy Účinnost ode dne: 1. 9. 2014 Vydáno dne: 1. 9. 2014 Aktualizace dne: 1.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří tel. : 416 781 135 zsbohusovice@email.cz, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: I. Úvodní ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, 251 63 KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více