UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

2 Očekávané výstupy předmětu Na konci 2. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1.určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 2.určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 3.rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 4.zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 5.rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam LIDÉ KOLEM NÁS 6. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 7.rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu řešení 8.rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 9. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) LIDÉ A ČAS 10. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 11.využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 12.rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 13. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 14.objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů VESMÍR 15.objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 16. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 17. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly

3 v přizpůsobení organismů prostředí 18. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 19.založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu ROZMANITOST PŘÍRODY 20. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 21. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 22. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 23. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 24. stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 25. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 26.využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 27. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narozen 28. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 29. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 30. rozpozná život ohrožující poranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 31. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 32. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 33. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu ve 4. ročníku směřuje k: Pochopení ročního cyklu v přírodě i změn, které nastávají v přírodě v průběhu roku;

4 Uvědomění si rozmanitosti přírody a bohatosti druhů, které v ní žijí; Poznání dalších druhů rostlin, živočichů i hub, které žijí ve společenstvech různorodých prostředí; Pochopení základních ekologických vztahů ve vybraných společenstvech Seznámení s důležitými druhy kulturních rostlin a jejich životními cykly; Vytvoření základního povědomí o principech demokratického zřízení, volebním právu, úloze parlamentu, prezidenta, vlády; Seznámení s demokratickými právy občanů, včetně práv dítěte. Probuzení zájmu o státní symboly, svátky, památná místa; Získání základních znalostí o poloze, povrchu, vodstvu, městech, počasí a podnebí, nerostném bohatství i životním prostředí naší vlasti; Poznání historických památek, současnosti i úlohy hlavního města Prahy; Poznání regionů České republiky z hledisek geografických, hospodářských, kulturních, historických a dalších. Probuzení zájmu o minulost i současnost naší země; Seznámení s obdobím nejstarších dějin Českého státu od příchodu Slovanů, Velkomoravské říše po konec vlády Přemyslovců. Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma VESMÍR OV-17- Popíše základní pohyby Země a jejich důsledky. Ví, že kolem Země obíhá Měsíc. Uvědomuje si nezbytnost slunečního záření pro život na Zemi, také jeho nebezpečnost. SVĚT Co už umíme? OV-20- uvědomuje si, že povrch Země se stále formuje. Má základní představu o oceánech, vodstvu, pevnině. Rozumí oběhu vody. Ví, že podnebí se mění od rovníku k pólu. Ví, proč lidé osidlovali určitá území, proč se stěhovali. Uvědomují si důležitost zemědělství, že zásoby nerostných surovin ve světě jsou nerovnoměrně rozloženy. Posoudí vliv těžby a průmyslu na životní prostředí. Rizika v přírodě Země jako planeta Sluneční soustava Význam slunce pro život na Zemi Podmínky pro život na Zemi Vznik pevnin a oceánů Oběh vody Podnebné pásy Rostliny a živočichové v jednotlivých světadílech Vliv přírodních faktorů na osídlení, zemědělství, průmysl a rekreaci Obyvatelstvo a lidská sídla Globální ekologické problémy Rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi EV4/1 EV4/1

5 Česká republika OV-6-Používá s porozuměním základní pojmy, vztahující se k hospodářskému, kulturnímu a politickému životu; Zná státní zřízení naší republiky; Vysvětlí, co je úkolem parlamentu, ví co je ústava; Zná prezidenta republiky, zná státní symboly; Zná památná místa, připomínající významné události; Práce s mapou OV-2-Zná hlavní a vedlejší světové strany, dovede je použít při orientaci na mapě Ví, co jsou poledníky a rovnoběžky, Ví, co určuje měřítko mapy; Zná význam barev, používá legendy mapy; Poloha České republiky OV-3-Ví, ve kterém světadíle leží Česká republika; Zná sousední státy; OV-3-Podle mapy vyjmenuje pohoří; Podle vlastní zkušenosti vypráví o známých pohořích; Zná významné nížiny; OV-1-Popíše tok řeky od pramene po ústí; Ví, co je úmoří, rozvodí; OV-10-Vyjmenuje naše významné řeky a popíše jejich průtok a význam pro krajinu; Zná největší jezera, rybníky, přehrady Naše vlast; Parlament; Zákony; Demokratická práva občanů; Prezident, vláda, armáda ČR Státní symboly; Státní svátky Památná místa Světové strany; Globus, mapy, plány; Poledníky a rovnoběžky; Orientace na mapě;měřítko mapy; Nadmořská výška;značky;využití map; Sousední státy, státní hranice; Povrch České republiky Vodstvo EVROPA OV-2- dokáže na mapě Evropy rozeznat nížiny a pohoří. Vyhledává evropské řeky, popíše podnebí vevropě, různorodost Pohraniční pohoří; Vnitrozemská pohoří a vrchoviny; Nížiny Části řek, Úmoří; rozvodí; Řeky, jejich přítoky, povodí; jezera, rybníky, přehradní nádrže; Zkoumáme ve škole i doma Co víme o vlastnostech věcí a látek VDO4/1 EV4/2

6 fauny a flóry. Shrne podmínky pro pěstování plodin a chov hospodářských zvířat v Evropě. Zhodnotí přepoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Objevuje souvislosti mezi podnebím a rekreací. Uvědomuje si nutnost spolupráce státu při ochraně životního prostředí.. MÍSTO, KDE ŽIJEME Moravskloslezský kraj OV-2- Umí vyhledat důležité informace o svém kraji a městě, kde žije. Dokáže charakterizovat povrch a vodstvo v kraji. Orientuje se na mapě. Dokáže popsat život ve městě a na vesnici. Všímá si plodin a chovu hospodářských zvířat, které se v regiunu pěstují a chovají. dokáže jmenovat nerostné suroviny, které se zde těží. Zhodnotí vliv těžby na životní prostředí a možnosti rekreace v regionu. Vyzná se v turistické mapě. Zná ekologické problémy v kraji. OV-15-Vypráví o příchodu Slovanských kmenů, jejich první sjednocení; Zná první slovanský stát Velkomoravskou říši; Vypráví o šíření křesťanství; OV-12-Zná nejstarší pověsti; Ví, kdy vznikla první doložené knížectví v Čechách. Popíše románskou stavbu; Zná historii zavraždění knížete Václava. Vypráví příběhy z nejstarších dějin HISTORIE Dávní Slované Voda a vzduch Význam vody a vzduchu v přírodě Neživé přírodniny Není den jako den Naši zvířecí přátelé v zimě Moravskoslezský kraj Poloha a povrch kraje Vodstvo a podnebí Rostliny a živočichové Obyvatelstvo a města Zemědělství a průmysl Rekreace a ochrana životního prostředí Kupec Sámo Velkomoravská říše Konstantin a Metoděj V dobách Přemyslovských knížat Za vlády Přemyslovských králů OV-15-Ví, kdy se Přemyslovci stali dědičnými králi v Čechách a na Moravě; Popíše gotický sloh, známé stavby; Staré pověsti české Na úsvitu dějin Kníže Václav a Boleslav Slavníkovci a Svatý Vojtěch Kníže Oldřich a Božena Břetislav a Jitka Dědičný královský titul Anežka Česká Král železný a zlatý EV4/2 EV4/1 EV4/2

7 Vypráví o období vlády Přemyslovců; SPOLEČNOST OV-4-Stručně popíše státní zřízení, ví, co to jsou volby a proč se konají. Porovná podobu rodiny dříve a dnes. Popíše každodenní činnosti členů rodiny. Má představu o problémech v dnešní společnosti. Ví, že návykové látky neřeší problémy a je třeba se jim vyhýbat. Ví, kde má hledat pomoc. OV-1-Zná polohu regionů (krajů) ČR Popíše povrch oblastí, vodní toky a nádrže, podnebí; Zná významná města regionů (krajská), další města významná historií, průmyslem, apod; Vypráví o návštěvě významných míst a měst, popíše, čím jsou zajímavá; Poslední Přemyslovci Státní zřízení Rodina Problémy ve společnosti: návykové látky, šikana, týrání návykové látky a zdraví návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií Orientace na mapě; Povrch oblasti; Vodstvo a podnebí; Obyvatelstvo a města; Hospodářství; Cestovní ruch a rekreace: Střední Čechy: Východní Čechy: Severní Čechy: Západní Čechy Jižní Čechy Českomoravská vrchovina Severní Morava Brno, Střední a jižní Morava ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA PŘÍRODY Rok v přírodě III. část (dokončení) Od jara do léta OV-17-Popíše hlavní druhy lesních stromů; Chápe základní vztahy mezi organismy v lese; Zná lesní živočichy. Popíše potravní vztahy v lese; OV-19-Chápe základní vztahy mezi organismy v potoce, rybníce; Zná živočichy vod a okolí; Les: společenstvo lesa; rostliny a houby v lesním podrostu; lesní živočichové; Vztahy organismů v lese; Potok a rybník: společenstvo potoka; vodní a bahenní rostliny, břehová zeleň; VDO4/1 EV4/2 EV4/1

8 P/opíše potravní vztahy v rybníce (řece) živočichové v potoce a okolí; rybníky, společenstvo rybníka a okolí; Chápe zahrady jako důležitou součást lidských sídel pro jejich Zahrada: užitkovou, estetickou i odpočinkovou funkci; ovocné stromy, zelenina, okrasné rostliny; živočichové v zahradách; OV-17-Zná základní polní plodiny; Pole: polní plodiny, plevele; Živočichové polí.; Popíše život včel, jejich užitečnost; Včela medonosná; Ví, která společenstva žijí v přírodní rovnováze; Popíše, jakými způsoby člověk ovlivňuje různá společenstva; Rozmanitost přírodních společenstev Přírodní společenstva na člověku nezávislá Přírodní společenstva závislá na člověku

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Období: 2. období Počet hodin ročník: 33 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 28.8.2014 Platnost od 1.9.2014 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více