Souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov IČ TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, Děčín 4 IČ Zpracováno: 29. května 2012 (v souladu s posudkem firmy Fatra a.s., Napajedla, tř.t.bati, 763 6,1 ze dne příloha zprávy) strana 1 (celkem 5)

2 Identifikační údaje objektu Název stavby: Rekonstrukce střechy ZŠ J. Vohradského Šluknov Objekt: Střecha ZŠ ul.t.g.masaryka 678, Šluknov Umístění objektu: st.p.č v k.ú. Šluknov Investor: Město Šluknov Sídlo: Nám. Míru 1, Šluknov IČO: DIČ: CZ Spojení: tel Generální projektant: Sídlo investora: Kontaktní osoba: nebyl stanoven Město Šluknov, nám.míru 1, Šluknov Ing. Dagmar Mertlová, ORŽP MěÚ Šluknov , Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Zhodnocení staveniště, stavba v památkové zóně Budova základní školy se nalézá na st.p.č v k.ú. Šluknov. V předchozích letech byla budova rekonstruována a provedena nástavba pro zřízení učeben a místností pro volnočasové aktivity. Nástavba a střecha byla provedena nedostatečně a neodborně (viz znalecký posudek č /01 Ing.Draxlové ze dne ). Vyhodnocení stavu konstrukcí je uvedeno ve znaleckém posudku č /01 od Ing.Draxlové. Vyhodnocení stavu střechy a neodborně provedených prací posudek firmy Fatra a.s. Do budovy střešním pláštěm opakovaně zatéká. Budova se nachází v městské památkové zóně. Provedení opravy a rekonstrukce střešního pláště je nutné projednání se státní památkovou péčí (zajistí investor). b) Urbanistické a architektonické řešení stavby Akcí dojde k výměně a opravě střešní krytiny, půdorys budovy a výška budovy zůstává beze změny. Pohledově dojde ke změně střešní krytiny, v případě volby barvy fólie zanedbatelné změně. c) Technické řešení stavby Investor přistupuje k této akci z důvodu opakovaného zatékání střešním pláštěm do IV.NP budovy školy. Tyto prostory jsou z tohoto důvodu trvale pro využití nepoužitelné. Záměrem bylo v těchto prostorách zřídit učebny k výuce žáků a zároveň je využívat pro mimoškolní aktivity. V roce 2011 byla provedena pouze zimní opatření, aby nedošlo k navýšení škod na budově školy: - odkrytí poškozených míst uvnitř stavby - izolace pozednice - zamezení promrzání - izolace tepelných mostů - oprava parotěsných zábran - oprava spojů krytiny střešního pláště Jednalo se pouze o dočasná opatření. Oprava střešního pláště je nezbytná, kterým neustále zatéká. strana 2 (celkem 5)

3 Po zhodnocení stavu střešního pláště (dle posudku firmy Fatra), zejména sklonu střechy a vypracování odborného posudku, bylo rozhodnuto Radou města dne o změně střešní krytiny z TiZn plechové na fólii, která je pro sklon střech nižší než 5 nejvhodnější. Akce zahrnuje provedení nového střešního pláště za použití speciální folie vhodné střechy s nižším sklonem než 5 v následujícím postupu: - odstranění současné plechové krytiny - kontrola stavu podkladních OSB desek, výměna poškozených - kontrola provedení tepelné izolace, výměna doplnění - provedení střešního pláště z folie PVC tl. 1,5 mm, mechanicky kotvené do OSB desek (folie v cihlově červené, navazující na barvu pálené krytiny) - provedení obvodového oplechování z poloplastového plechu pro vodotěsné spojení s folií - zvýšení přesahu, jak vodorovného, tak svislého u ukončujících klempířských prvků po obvodu budovy - výměna okapních žlabů - výměna oplechování okraje střechy spádu - zvýšení spádu střechy nad výtahem - osazení prvků alternativního odvětrání - vyvedení prostupů odvětrání kanalizace - zvýšení zděných odvětrávacích průduchů zamezení zatékání při tání sněhu (výška bude pod hřebenem střechy) - provedení hromosvodu dle platné normy Toto řešení sebou nese úspory v zachování krovu sklon a při opravě bude zabudováno nucené i nenucené odvětrání půdního prostoru, čímž dojde ke kontinuálnímu odsávání vlhkosti. Řešení je navrženo jako konečná úprava střešního pláště. Konstrukce střešního pláště OSB desky Parozábrana Geotextilie Fólie střešního pláště Odvětrání nucené turbínou Odvětrání nenucené Zabudované světlovody 18mm 500g 1,5mm d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Stavba je napojena na stávající infrastrukturu není dotčena e) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba nemá vliv na životní prostředí f) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, a jejich užití v dokumentaci Na tuto opravu nebyla vyhotovena PD. Byl proveden znalecký posudek č /01 Ing.Draxlovou a posudek firmy Fatra a.s. ze dne na navržené řešení opravu střešního pláště. strana 3 (celkem 5)

4 g) Čelenění stavby na stavební objekty a vztahy k ostatním objektům stavby Stavba není členěna na stavební objekty. h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. Ochrana proti znečištění komunikací Zhotovitel zajistí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od nečistot. Navržená opatření při provádění stavby Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště. Při provádění musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Staveniště musí být označeno po celém obvodu výstražnými značkami. Bezpečnost práce a technických zařízení Při provádění stavebních prací musí zhotovitel věnovat pozornost zejména: vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnost práce je dále určována Zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce, v platném znění a Zákonem č. 309/2006 Sb., který nahrazuje vyhl.324/90, a kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních prací zajistí pracovníci Zhotovitele díla podle českých platných právních a technických předpisů pro stavební a montážní práce. Zejména se požaduje dodržovat platné předpisy a nařízení při vymezení a přípravě staveniště, při pracích se stroji a mechanizmy, při výkopových pracích, při bourání a demontážích, atd. Požaduje se veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, zřetelně označit a opatřit tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi. Při stavebních a montážních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. Zhotovitel bude dodržovat obecně závazné předpisy požární ochrany, zejména Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu č. 246/2001 Sb. Dále pak vyhlášku č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. Pracoviště, stroje a zařízení, strana 4 (celkem 5)

5 technologie a organizace práce, pracovní prostředí i ostatní pracovní podmínky musí pracovníky chránit před škodlivými vlivy a před nadměrným a nepřirozeným zatížením lidského organismu. Dle povahy práce a pracovního zatížení je nutno vytvářet příznivé podmínky pro osobní hygienu pracujících, pro jejich stravování a zásobování nápoji. Zejména se požaduje vybudovat potřebná hygienická a sociální zařízení (případně doplnit stávající). Tam, kde nelze vyloučit škodlivé vlivy, je nezbytné jejich působení snížit na nejmenší možnou míru za dodržení přípustných limitů stanovených předpisy a nařízeními hygienické služby. Na pracovištích, na nichž dočasně nebude možno zcela vyloučit nebo snížit škodlivé vlivy na nejnižší možnou míru, bude ochrana života a zdraví pracovníků zabezpečena ochrannými zařízeními, ochrannými oděvy a jinými ochrannými pracovními prostředky. Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 213/90 Sb. O bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru stavby Ochranná pásma se řídí dle normy ČSN Napojení na stávající technickou infrastrukturu Stavba je napojena na stávající infrastrukturu. strana 5 (celkem 5)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Průvodní a Technická zpráva

Průvodní a Technická zpráva Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více