Nabídka akcí duben 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka akcí duben 2015"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, Znojmo Nabídka akcí duben 2015 Kontakty: Dana Kolštromová, DVPP: tel. číslo , Věra Řepová, soutěže: tel. číslo Přihlašování na semináře prostřednictvím přihlášky. Tiskopis a) v tištěné formě na adresu: SSŠ Brno, pracoviště Znojmo, Rudoleckého 25, Znojmo b) elektronicky na adresu: Přihlašování na akce je možné pouze prostřednictvím přihlášky. V případě, že se přihlášený včas neomluví, bude požadováno proplacení účastnického poplatku. Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí Akce je akreditovaná MŠMT ČR 29716/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, víc. gymnázií, výchovným poradcům, školním psychologům a metodikům prevence Termín: čtvrtek 30. dubna 2015 od 8.30 do hodin Lektoři: Mgr. Monika Fojtáchová, sociálně - právní ochrana dětí, Uherský Brod cílem semináře je seznámit pedagogy, kteří se mohou dostat do kontaktu s ohroženým dítětem a jeho rodinou, dysfunkční nebo sociálně znevýhodněnou rodinou s činností sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Témata: činnosti SPOD stanovené zákonem, oznamovací povinnost školy, poradenská a preventivní činnost, preventivní multidisciplinární péče o ohrožené děti, záškoláctví, spolupráce s PPP, SPC, SVP, s dětským psychiatrem, záškoláctví, činnost kurátora pro děti, rodičovská odpovědnost. Uzávěrka přihlášek:

2 Křížem krážem konstrukčními úlohami aneb aktivní výuka matematiky v praxi Akce je akreditovaná MŠMT ČR 12321/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům II. stupně ZŠ Termín: středa 15. dubna 2015 od 8.30 do hodin Lektoři: Mgr. Vladimíra Čuhajová Kurzovné: 650 Kč bude hrazeno fakturou poskytnout učitelům metody a formy práce, které aktivizují žáky a podněcují jejich tvořivost i představivost. Modelování, dramatizace, barevné náčrty, vytváření křížovek pro opakování učiva, ukázka mascherovské konstrukce čtverce (užití matematických symbolů). Důraz je kladen na dovednost vysvětlovat, ale také diskutovat, na experimentování, jako zdroj získávání zkušeností. Uzávěrka přihlášek: Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Účastníci obdrží potvrzení o proškolení s platností 3 roky. Komu určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Termín: pátek 24. dubna 2015 od 8.30 do hodin Lektor: Ing. Josef Škoda Kurzovné: 800 Kč bude hrazeno fakturou Uzávěrka přihlášek: Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým Akreditace v jednání. Komu určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ Termín: čtvrtek 14. května 2015 od 8.30 do hodin Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog Kurzovné: 650 Kč bude hrazeno fakturou Cílem semináře je upozornit učitele na vývojová rizika a možnosti mateřské školy sanovat potřeby dětí dané věkové kategorie a na dominanci vlivu prostředí na vývoj vlastnosti dětí. Témata: principy psychického vývoje dítěte, adaptační potíže dítěte, dominance vlivu prostředí, úskalí batolícího věku. Adaptační potíže dítěte promítající se do: začlenění do kolektivu, samostatnosti (jídlo, hygienické návyky nevytvořené), obtíže ve vnímání proměny dynam. kolektivních vztahů, neadekvátní reakce na pokyny požadavky. Zabezpečení vhodných podmínek v MŠ - vybavení tříd, hygienické podmínky, snížení počtu dětí ve třídě Nutnost speciálně školeného personálu - kvalitní výchova i vzdělávání, nepedagogický personál (intenzivnější péče), absence vzdělávacích programů pro dvouleté. Uzávěrka přihlášek:

3 Neverbální komunikace dospělých Akce je bez akreditace, účastník obdrží potvrzení o účasti. Komu určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ Termín: pátek 15. května 2015 od 8.30 do hodin Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog Kurzovné: 650 Kč bude hrazeno fakturou Zásady komunikace, gestikulace, vizuální signály, výraz obličeje, mimika. Využití získaných dovedností při komunikaci s kolegy, rodiči, partnery. Uzávěrka přihlášek: Konflikty a výchovné problémy způsoby řešení a prevence Akce je akreditovaná MŠMT ČR 34058/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům I. a II. stupně ZŠ Termín: pondělí 18. května 2015 od hodin Lektor: Mgr. Renata Abrahamová Kurzovné: 750 Kč bude hrazeno fakturou Účastníci si zvýší své profesní kompetence v oblasti řešení typických výchovných a kázeňských přestupků. Témata: Nástin možných krizových situací ve školním prostředí šikana, nástroje na odhalení, analýza, agresivita žáků vůči učiteli a obráceně. Sociální potřeby žáků, projevy jejich vývoje a důsledky v prostředí školy. Klima školy, mezilidské vztahy ve škola a prevence konfliktů. Příklady praxe, řešení modelových situací, vedení konstruktivního dialogu, nácvik efektivní komunikace ve skupině. Uzávěrka přihlášek: Dyslexie specifická porucha učení Akce je akreditovaná MŠMT ČR 27625/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům I. stupně ZŠ Termín: čtvrtek 21. května 2015 od hodin Lektor: Mgr. Lenka Bínová Seminář je zaměřen na otázky týkající se problematiky SPU dyslexie, její nejčastější projevy, obtíže. Účastníci získají informace jak nejefektivněji přistupovat k dětem s dyslexií, k jejich zohlednění a toleranci v rámci osnov. Součástí semináře budou kazuistiky dětí s SPU a informace z oblasti diagnostiky z pohledu speciálního pedagoga. Uzávěrka přihlášek:

4 Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení Akce je akreditovaná MŠMT ČR 38789/ Komu určeno: vedoucím pracovníkům MŠ Termín: pátek 22. května 2015 od hodin Komu určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ, SŠ Termín: pátek 29. května 2015 od hodin Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Kurzovné: 850 Kč bude hrazeno fakturou Cílem semináře je seznámit management školy se systémem interních směrnic z pohledu práv a povinnosti v nich zakotvených a způsobu jejich realizace. Témata: Pravomoc ředitele školy vydávat řády a směrnice, systém řádů a směrnic školní řád, vnitřní řád, spisový a skartační řád, platový předpis, kolektivní smlouva, směrnice pro poskytování OOP, škola v přírodě, lyžařský kurz, ochrana osobních údajů, ochrana majetku školy, směrnice pro evidenci majetku, inventarizace. Proces vytváření interních směrnic, soulad obsahu s právními předpisy, archivace, skartace. Rozbor existujících směrnic školy, vyhledávání kritických míst. Uzávěrka přihlášek: Tvorba pracovních listů pro žáky se SPU Akce je akreditovaná MŠMT ČR 1903/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům I. stupně ZŠ Termín: středa 27. května 2015 od hodin Lektor: Mgr. Dana Svobodová Žáci se SPU vyžadují individuální přístup učitele i různé speciální pomůcky. Seminář je zaměřen na tvorbu vlastních pracovních listů do českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Témata: SPU, metodicko-didaktický základ tvorby pracovních listů, ukázky vytvořených listů a praktický nácvik jejich tvorby. Uzávěrka přihlášek: Relaxační techniky v MŠ Akce je akreditovaná MŠMT ČR 17775/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ Termín: čtvrtek 4. června 2015 od hodin Lektor: Mgr. Renata Abrahamová Účastníci se naučí, jak využít relaxační techniky ve výchovném procesu při zvládání poruch pozornosti, motoriky, emocionality a sebeovládání, osvojí si některé techniky tak, aby je mohli aplikovat na děti. Témata: Fyziologické zákonitosti relaxačních cvičení, specifika použití u předškoláků, u dětí oslabených, labilních, handicapovaných (astmatici, neurastenické děti, děti se syndromem ADHD). Typy relaxačních poloh, propojení s poslechem hudby, prvky jógových cvičení, autogenní trénink pro předškolní děti. S sebou: pohodlný oděv, karimatku. Je možné se převléknout. Uzávěrka přihlášek:

5 Učitel a jeho spolupráce s rodiči Akce je akreditovaná MŠMT ČR 1903/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ Termín: středa 3. června 2015 od hodin Lektor: PaedDr. Libor Kyncl Kurzovné: 800 Kč bude hrazeno fakturou Učitel získá základní informace k problematice spolupráce s rodiči žáků. Téma: výchovný styl učitele, pojem prosociálnost, co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích, rodičovská kompetentnost, praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy. Komunikace rodičů, aneb s čím by měl učitel počítat pasivita agrese asertivita, zpětná vazba učitel - rodič, rodič - učitel. Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. Uzávěrka přihlášek: Putování za historií Jižní Čechy Akce je akreditovaná MŠMT ČR 10708/ Komu určeno: učitelům dějepisu, vlastivědy a dalším zájemcům o historii Termín: pátek 12. června 2015 Odjezd: sraz účastníků v 6.00 hodin před poštou Znojmo u autobusového nádraží Příjezd: předpokládaný návrat kolem hodin Kurzovné: Kč bude uhrazeno fakturou, zahrnuje dopravu + vstupy do památek Vedoucí exkurze: Mgr. Eva Valová, ředitelka ZŠ a MŠ Blížkovice Informace: V ceně exkurze není zahrnuté stravování, změna programu vyhrazena, účastníci obdrží písemnou pozvánku. Doporučujeme pohodlnou obuv. Program: 1. Holašovice nejzachovalejší jihočeská lidová architektura z 18. a 19. století. Jádro obce tvoří náves, kolem které je soubor 17 statků s typickými štíty ve stylu jihočeského baroka. Památková rezervace je od roku 1998 na seznamu světových památek UNESCO. 2. Netolice - rodiště Štěpánka Netolického, slavného myslivce a rybáře. Prohlídka města založeného Přemyslem Otakarem II. Naučnou stezkou po památkách města 3 km, 16 zastavení. 3. Zámek Kratochvíle klenot stavitelského a dekoračního umění doby renesance, druhá polovina 16. století. Prohlídka interiéru, zámecké zahrady a kostela Narození Panny Marie. Změna programu vyhrazena Uzávěrka přihlášek:

6 Soutěže a přehlídky žáků Duben 2015 Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z 6-8 Termín konání...středa 8. dubna 2015 Místo konání...sál Města Znojma, nám. Armády 8 Seznamy postupujících...na Okresní kolo biologické olympiády kategorie C a D Termín konání...kategorie C pondělí 27. dubna 2015 Termín konání...kategorie D čtvrtek 23.dubna 2015 Místo konání...sál Města Znojma, nám. Armády 8 Přihlášky...do 9. dubna 2015 na Květen 2015 Okresní kolo Pythagoriády kat. 5.,6.,7.,8.roč. ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií Termín konání...středa 13. května 2015 Místo konání ročníky - sál Města Znojma, nám. Armády 8 Místo konání...5. ročníky - ZŠ Znojmo, Mládeže 3 Přihlášky...do 8. dubna na Okresní kolo Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a speciálních Termín konání...středa 20. května 2015 Místo konání...atletický stadion v Horním parku, Znojmo Přihlášky...do 15. května 2015 na Zároveň na adresu: Mgr. Jiří Šrůtka, MŠ, ZŠ a PrŠ, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo, tel. číslo: Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G - Archimediáda Termín konání...čtvrtek 21. května 2015 Přihlášky...do 15. května 2015 na Zároveň zašlete opravené a oznámkované práce postupujících žáků školního kola žáků na adresu: Mgr. Michaela Skopalová, ZŠ Znojmo, Pražská 98, Znojmo. Ostatní informace k soutěžím najdete na Dana Kolštromová vedoucí pracoviště Znojmo Zpracovala: D. Kolštromová, V. Řepová Dne:

Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů

Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Nabídka akcí č. 5 květen 2014 Pro komunikaci se znojemským pracovištěm

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Přejeme Vám úspěšný školní rok a těšíme se na spolupráci. Nabídka akcí

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Přehled akcí na měsíc září 2015

Přehled akcí na měsíc září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, 2015 Přehled akcí na měsíc září 2015 Září listopad 2015 31. 8. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Projekt ZŠ Hodonín, Mírové nám. Kurz AJ pro středně pokročilé

Projekt ZŠ Hodonín, Mírové nám. Kurz AJ pro středně pokročilé Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ŘÍJEN 1. 10. 1. 10. 2. 10. 2. 10. 3. 10. 4. 10. 6. 10. 6. 10. 7. 10. 8. - 9.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více