Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ"

Transkript

1 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září

2 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 1.1. Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., základním vzdělávání v platném znění, vydává ředitel škly jak statutární rgán škly tut směrnici, jež je sučástí Organizačníh řádu škly Šklní řád ZŠ upravuje: práva a pvinnsti žáků, jejich záknných zástupců a pedaggických pracvníků pravidla vzájemných vztahů žáků, záknných zástupců žáků, pedaggických pracvníků i statních zaměstnanců škly prvz a vnitřní režim škly pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chranu před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Šklní řád ZŠ je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škle, ve všech kmenvých třídách, webvých stránkách škly a prkazatelným způsbem jsu s ním seznámeni zaměstnanci škly, žáci a záknní zástupci žáků. 2

3 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace 2. Práva a pvinnsti žáků Šklní řád ZŠ 2.1. Práva žáků Žáci mají práv: na vzdělání a služby pdle šklskéh zákna na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání na chranu před jakukliv frmu diskriminace z důvdů rasy, barvy pleti, phlaví, jazyka, víry a nábženství, etnickéh neb sciálníh půvdu, majetku či zdravtníh stavu na vyšetření záležitsti a následná patření veducí k nápravě situace v případě, že se žák cítí jakýmkliv způsbem pškzván ze strany splužáků, pedaggických a statních pracvníků škly a je-li tat skutečnst prkazatelná slušným způsbem svbdně vyjádřit své vlastní názry, jímž musí být věnvána patřičná pzrnst dpvídající úrvni a věku žáků na tevřený přístup k infrmacím a činnstem, které pdprují jejich všestranný rzvj, na chranu před infrmacemi a činnstmi, které hržují jejich psychické a fyzické zdraví vlit a být zvleni d Šklníh parlamentu, pracvat v něm a jeh prstřednictvím se na ředitele škly bracet s návrhy, stanvisky a stížnstmi s tím, že ředitel škly je pvinen se těmit záležitstmi zabývat předkládat právněné návrhy ke zkvalitnění činnsti škly na chranu před tělesným a duševním násilím, nedbalým zacházením a trýzněním, krutým, nelidským a pnižujícím zacházením neb trestáním navštěvvat knzultační hdiny vyučujících zúčastňvat se zájmvé šklní činnsti využít šklní schránky důvěry na pitný režim v tmt rzsahu: v dbě velké přestávky ve šklní jídelně (pr žáky se zakupenu svačinku), v dbě výdeje bědů (pr žáky se zakupeným bědem), prdej pití ve šklním bufetu v dbě velké přestávky, v dbě vyučvání, pkud tím nenarušuje průběh vyučvání uschvat si v kanceláři škly větší finanční htvst Pvinnsti žáků Žáci jsu pvinni: ddržvat Šklní řád ZŠ a další předpisy škly, s nimiž byli prkazatelně seznámeni řádně dcházet d škly, účastnit se výuky pdle rzvrhu hdin, systematicky a řádně se připravvat na vyučvání, vzdělávat se plnit pkyny pedaggických i statních pracvníků škly, které jsu v suladu se Šklním řádem účastnit se vyučvání vlitelných předmětů, nepvinných předmětů a zájmvých útvarů, d kterých se na začátku šklníh rku závazně přihlásili chdit d škly slušně a čistě blečeni a upraveni, phybvat se p škle bez pkrývky hlavy nsit d škly učebnice, sešity, žákvsku knížku a statní šklní ptřeby pdle rzvrhu hdin a pkynů vyučujících pužívat pr vstup d škly a k dchdu ze škly puze hlavní vchd přezuvat se p příchdu d škly zamykat svu šatní skříňku a udržvat v ní přádek 3

4 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ přicházet d škly tak, aby byli nejpzději v 7:55 ve třídě mít na lavici připravené pmůcky na začátku vyučvací hdiny udržvat přádek na své lavici i v jejím klí nenarušvat průběh vyučvací hdiny, během výuky mít vypnutý (zcela, nejen zvnění) mbilní telefn v aktvce. Škla nedpvídá za případnu ztrátu neb zcizení mbilníh telefnu ddržvat zvnění na hdiny a přestávky nepuštět šklu před uknčením vyučvání bez suhlasu vyučujícíh zdržvat se v prstrách šaten puze p nezbytně nutnu dbu určenu k přezuvání a v dbě, kdy čeká na dplední vyučvání neb šklní zájmvý kružek ddržvat zákaz phybvat se v budvě škly včetně šaten na klečkvých bruslích, skatebardech neb pužívat buv s válečkem na pdrážce nensit d škly věci, které by mhly hrzit zdraví, způsbit úraz neb hržvat mravní výchvu žáků nenechávat cenné věci a peníze dlžené v děvu, v aktvce či šatní skříňce, nebť škla nemůže v těcht případech dpvídat za ztrátu dbát ve škle i při mimšklní akci všech pravidel hygieny a bezpečnsti, při veškerém svém pčínání chránit své zdraví i zdraví statních ihned hlásit nejbližšímu vyučujícímu každý úraz, pdezření na úraz či vznik škdy v suvislsti s vyučváním, stejně jak náhle vzniklu nevlnst zdravit učitele, statní zaměstnance škly i další sby, které ptká ve škle slvvat zaměstnance škly dle jejich pracvníh zařazení: pane řediteli, paní zástupkyně, paní učitelk, pane učiteli, paní vychvatelk, paní eknmk, paní kuchařk, paní uklízečk, pane šklníku pzdravit při vstupu učitele či jiné dspělé sby d třídy pvstáním ddržvat zákaz tevírání velkých ken nemanipulvat se žaluziemi bez pkynu učitele ddržvat zákaz přizvání jakýchkliv zvukvých a brazvých záznamů v budvě škly a při mimšklních akcích (z mbilních telefnů, ftaparátů) nevstupvat d jiných tříd, tělcvičny a dbrných učeben bez pkynu vyučujícíh v jídelně se řídit řádem jídelny, pkyny dzírajících učitelů a kuchařek a ddržvat pravidla kulturníh stlvání v případě, že se vyučující nedstaví d třídy 10 minut p začátku vyučvací hdiny, hlásí tut skutečnst služba dané třídy vedení škly (ředitel, zástupkyně) zdržvat se v dbě před dpledním vyučváním puze v místech k tmu určených, neb pustit budvu škly ddržvat zásady slušnéh a kulturníh chvání: Vstupil jsi, slušně pzdrav. Odcházíš li, rzluč se (nashledanu, nikliv jen nashle ) Ptřebuješ li něc, řekni prsím. Dstaneš-li něc, řekni děkuji. Pužívej i statní kuzelná slva, která k sbě lidi přibližují. Neskákej nikmu d řeči, každý má práv vyjádřit svůj názr. Nikmu neubližuj. Jen slabši a zbabělci si musí dkazvat svji sílu. Nenič. Každá věc, která Ti pslužila, psluží i druhým. Mluv pravdu. Lež a pmluva mezi slušné lidi nepatří. Važ si sám sebe i druhých. V živtě je důležité znát cenu svu i druhých. Nečiň jiným t, c nechceš, aby byl činěn Tbě! 4

5 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 2.3. Všichni žáci mají stejná práva a pvinnsti, prt jsu zakázány jakékliv prjevy šikany a tzv. mazáctví, vyvyšvání se starších a silnějších žáků nad mladšími a slabšími, vyžadvání různých výhd a přednstí. Všechny náznaky a prjevy šikany a mazáctví budu přísně trestány. Užívání drg, pití alkhlu, návykvých látek a kuření je přísně zakázán, stejně jak jejich držení či distribuce v celém areálu škly Žák je pvinen v rámci svých věkvých a fyzických mžnstí samstatně dmítat násilí, diskriminaci či nepřátelství a nepřipustit, aby těmit jevy trpěli jiní žáci. Žákům je zakázán pužívání fyzickéh či duševníh násilí vůči svým splužákům a všem sbám vyskytujícím se ve škle Žák je pvinen kterémukliv pedaggickému pracvníkvi známit výskyt sciálně patlgických jevů, a t nejen ve škle, ale i mim šklní budvu. Jedná se zejména : - prdej alkhlu žákům či jeh knzumaci žáky - prdej tabákvých výrbků a drg žákům či jejich užití - násilí, diskriminaci či nepřátelství, kterými trpí jiní žáci Při prušení pvinnstí stanvených Šklním řádem lze žákvi pdle závažnsti udělit: napmenutí třídníh učitele důtku třídníh učitele důtku ředitele škly druhý stupeň z chvání třetí stupeň z chvání. 3. Práva a pvinnsti záknných zástupců žáků 3.1. Práva záknných zástupců žáků Záknní zástupci žáků mají práv: na svbdnu vlbu škly pr své dítě na infrmace škle pdle zákna svbdném přístupu k infrmacím nahlížet d výrční zprávy škly a Šklníh vzdělávacíh prgramu na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání svéh dítěte na knzultace s třídním učitelem, statními pedaggy, výchvnu pradkyní neb vedením škly navštívit vyučvání svéh dítěte (p žádsti řediteli škly) uvlnit své dítě z výuky viz Omluvání absence ve Šklním řádu u dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami na vzdělávání, jehž bsah, frmy a metdy dpvídají vzdělávacím ptřebám jejich dítěte a mžnstem škly vlit a být vleni d Šklské rady a d sdružení SRPDŠ při pchybnstech správnsti hdncení na vysvědčení pžádat ředitele škly kmisinální přezkušení žáka (d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení) v případě splnění pvinné šklní dcházky žákem, který nezískal základní vzdělání, pžádat ředitele škly pkračvání v základním vzdělávání účastnit se třídních schůzek a schůzek SRPDŠ získávat infrmace škle na webvých stránkách 5

6 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace 3.2. Pvinnsti záknných zástupců žáků Šklní řád ZŠ Záknní zástupci žáků jsu pvinni: seznámit se se Šklním řádem ZŠ a ddržvat jej zajistit řádnu dcházku svéh dítěte d škly na vyzvání třídníh učitele, výchvnéh pradce neb ředitele škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání či chvání jeh dítěte ve škle kntrlvat známky a další zápisy v žákvské knížce infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích dítěte neb jiných závažných klnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání infrmvat šklu absenci dítěte (viz bd 3.3.) písemně mluvit nepřítmnst dítěte ve vyučvání d žákvské knížky (viz bd 3.3.) při zvýšení absence dítěte knzultvat s třídním učitelem zajištění ptimálníh průběhu vzdělávání a plnění pvinné šklní dcházky vzít na vědmí skutečnst, že při zameškání více než 120-ti hdin za plletí může ředitel škly nařídit žákvi zkušky v náhradním termínu, stejně jak při zameškání více než 50% hdin z danéh předmětu za plletí vzít na vědmí skutečnst, že při více jak pěti nemluvených hdinách svlává ředitel škly výchvnu kmisi, více jak 10 nemluvených hdin škla hlásí na Orgán sciálně právní chrany dětí vzít na vědmí skutečnst, že při prblémvém chvání dítěte ve škle či nemluvených absencích nahlásí škla tut skutečnst sciální kmisi při OÚ Dlní Bjanvice Způsb mluvání absence záknnými zástupci žáka Záknný zástupce žáka je pvinen písemně mluvit nepřítmnst dítěte ve vyučvání d žákvské knížky, a t nejpzději d 3 šklních dnů d žákva příchdu d škly p sknčení absence Záknný zástupce žáka je rvněž pvinen infrmvat šklu absenci svéh dítěte, pkud přesáhne více jak 1 den, a t telefnicky na tel d kanceláře škly, neb třídnímu učiteli (mail, sms, elektrnická ŽK) Při předem známé nepřítmnsti dítěte žádá záknný zástupce žáka uvlnění předem a písemně: na 1 vyučvací hdinu příslušnéh vyučujícíh (žádst d ŽK) na 1 den třídníh učitele (žádst d ŽK) na více jak 1 den ředitele škly (žádst na frmuláři na Jak dklad či žádst mluvení nelze uznat žádst jinéh subjektu uvlnění (ZUŠ, TJ apd.). I v těcht případech žádá a mluvá puze záknný zástupce žáka V důvdněných případech může škla mluvat absenci puze lékařským ptvrzením (chrana před napmáháním záškláctví ze strany záknných zástupců). 6

7 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 4. Práva a pvinnsti pedaggických pracvníků Práva a pvinnsti pedaggických pracvníků jsu pr svji rzsáhlst uvedena v samstatných směrnicích škly: Organizační řád škly Vnitřní řád škly pr zaměstnance Pracvní řád Pracvní náplně (ředitele, zástupce ředitele pr ZŠ, výchvnéh pradce, krdinátra ŠVP, šklníh metdika prevence, metdika ICT, krdinátra EVVO, veducíh předmětvé kmise, učitele, třídníh učitele, uvádějícíh učitele, vychvatelky šklní družiny, asistenta pedagga) Směrnice pr rganizaci, řízení a zabezpečení pžární chrany Pžární pplachvá směrnice Směrnice pr činnst pžární hlídky Vyknávání dhledu nad žáky Zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků škly Zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci Zabezpečení vícedenních šklních akcí Ochrana před tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami Traumatlgický plán Evidence úrazů dětí a žáků 5. Vzájemné vztahy žáků, záknných zástupců žáků, pedaggických pracvníků a dalších zaměstnanců škly 5.1. Při slvvání žáci pracvníkům škly vykají, pracvníci škly žákům tykají Žáci zdraví všechny zaměstnance škly i všechny další dspělé sby, které ve škle ptkají Žáci slvují zaměstnance škly dle jejich pracvníh zařazení (např. paní učitelk, paní kuchařk, pane šklníku). Učitelé slvují žáky jejich křestním jménem Při vzájemném jednání žáci i pracvníci škly pužívají přiměřená slva i přiměřené prvky neverbální kmunikace Zaměstnanci předcházejí vhdnými frmami kmunikace, vzájemným respektem a tlerancí výskytu mbingu a bssingu na pracvišti Pedaggičtí pracvníci vstřícným přístupem vytvářejí dbré vztahy s rdiči žáků i veřejnstí Záknní zástupci žáků k jednání s pedaggickými pracvníky využívají třídní schůzky, knzultační hdiny, případně předem dhdnuté jiné termíny. Nevyžadují knzultace v dbě, kdy pedaggický pracvník plní své jiné pracvní pvinnsti. 7

8 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 6. Prvz a vnitřní režim škly 6.1. Prvz škly Šklní budva se demyká v 6:30 hdin, v tét dbě d ní mhu vstupvat puze zaměstnanci škly Šklní budva se pr žáky tevírá v 7:40. V dřívější dbu vstupují žáci d škly puze na pkyn zaměstnanců škly, kteří nad nimi zajišťují pedaggický dhled (žáci, kteří mají nultu vyučvací hdinu, nábženství, labratrní práce, zájmvý kružek, knzultační hdiny) a djíždějící žáci z klních bcí P příchdu d budvy si žáci dkládají buv a svršky d určené šatní skříňky, přezují se a dcházejí d třídy Dhled nad žáky je zajištěn p celu dbu jejich pbytu ve šklní budvě, přehled dhledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dhled prbíhá P prvním zvnění v 7:55 jsu všichni žáci pvinni být ve své třídě Časvý rzvrh vyučvacích hdin a přestávek: 7:00 7:45 nultá vyučvací hdina 7:40-7:55 příchd žáků d škly 7:55 první zvnění před vyučváním, příprava na vyučvání 8:00 8:45 1. vyučvací hdina 8:45 8:55 přestávka 8:55 9:40 2. vyučvací hdina 9:40 10:00 velká přestávka, výdej svačin ve šklní jídelně 10:00 10:45 3. vyučvací hdina 10:45 10:55 přestávka 10:55 11:40 4. vyučvací hdina 11:40 11:50 přestávka, zahájení výdeje bědů pr žáky, zahájení šklní družiny 11:50 12:35 5. vyučvací hdina 12:35 12:45 5. přestávka, výdej bědů pr žáky 12:45 13:30 6. vyučvací hdina uknčení dpledníh vyučvání 13:30 14:15 7. vyučvací hdina (dplední vyučvání) 14:15 14:25 přestávka 14:25 15:10 8. vyučvací hdina (dplední vyučvání) 6.2. Vnitřní režim v dbě vyučvání Vyučvací hdina trvá 45 minut Prvz škly pr veřejnst prbíhá puze ve všedních dnech, d 7:00 d 15:30 hdin K vyřizvání administrativních záležitstí v kanceláři škly (ptvrzení, platby, kpírvání, kupě sešitů) využívají žáci tut dbu: 7:40 7:55, 9:40 9: V bdbí šklníh rku může ředitel škly ze závažných, zejména rganizačních a technických důvdů udělit vln ředitele škly, a t nejvýše 5 dnů ve šklním rce Nejvyšší pčet žáků ve třídě je 30, další 4 žáky ve třídě lze zvýšit pčet žáků na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb. a se suhlasem zřizvatele škly Při výuce cizích jazyků je nejvyšší pčet žáků ve třídě neb skupině 24. 8

9 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ Při výuce některých předmětů, zejména nepvinných a vlitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných neb různých rčníků neb spjvat třídy, pčet skupin a pčet žáků ve skupině se určí rzvrhem na začátku šklníh rku, zejména pdle prstrvých, persnálních a finančních pdmínek škly, pdle charakteru činnsti žáků, v suladu s pžadavky na jejich bezpečnst a chranu zdraví a s hledem na didakticku a metdicku nárčnst předmětu Přestávky mezi vyučvacími hdinami jsu desetiminutvé. P druhé vyučvací hdině je zařazena přestávka v délce 20 minut. Z důvdu rušení statních dpčívajících žáků není dvlen žákům vstupvat d jiných tříd všech přestávkách. Přestávka mezi dpledním a dpledním vyučváním trvá nejméně 30 minut. Při zkracvání přestávek ředitel škly přihlíží k základním fyzilgickým ptřebám žáků D dbrných učeben žáci přicházejí a vcházejí pd dhledem učitele Třídní služba je určena třídním učitelem a týden vyknává tyt úkly: připravuje pmůcky pdle pkynů vyučujících rzdává sešity, přenáší sešity k pravě a zpět žákům na začátku vyučvací hdiny hlásí, kd chybí během vyučvací hdiny a p každé vyučvací hdině pdle ptřeby maže tabuli p sknčeném vyučvání zajistí, aby byl ve třídě přádek Bezpečnst a chranu zdraví žáků ve škle zajišťuje škla svými zaměstnanci, pedaggickými i nepedaggickými Škla neručí za ztrátu jízdníh kla před budvu škly a tělcvičnu Mbilní telefn žáků musí mít během vyučvání vypnuté zvnění a žáci h nesmí během vyučvacích hdin pužívat. Za ztrátu telefnu škla ručí puze v případě, že byl uschván u učitele D škly žáci nsí puze věci ptřebné k výuce, za ztrátu cenných věcí škla ručí puze v případě, že byly uschvány u třídníh učitele či jinéh vyučujícíh Žáci mají pvinnst mít cenné věci neustále u sebe, neb mají mžnst je uschvat u učitele (např. hdinky, mbily před hdinu Tv, peníze na platby) Prvz šklní družiny (ŠD) Prvz šklní družiny prbíhá ve všechny dny, kdy je vyučvání: - ranní družina v dbě 7:00 7:45 - dplední družina v dbě 11:40 16:30 hd ŠD má dvě ddělení (mladší a starší), která jsu vždy naplňvána d maximálníh pvlenéh pčtu 30-ti žáků Za pbyt žáka ve šklní družině platí zástupci žáka pplatek. Výše úplaty je stanvena ve směrnici pr činnst šklní družiny a je zveřejněna na veřejně přístupném místě Bližší pdmínky prvzu a rganizace šklní družiny stanvují směrnice Řád šklní družiny a Úplata za zájmvé vzdělávání ve šklní družině. 9

10 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 6.4. Prvz šklní jídelny (ŠJ) Šklní jídelna má prvzní dbu všechny pracvní dny 6:30 15:00. ŠJ vaří bědy pr žáky ZŠ, děti MŠ, zaměstnance škly a pr cizí strávníky. Pr žáky ZŠ a děti MŠ připravuje i svačinky. Výdej svačinek žákům ZŠ: 9:40 9:55 Výdej běda žákům ZŠ: 11:40 12:10 12:35 13:00 13:30 14:00 Bližší pdmínky prvzu a rganizace šklní jídelny stanvuje Řád šklní jídelny (přihlašvání a dhlašvání bědů, placení stravnéh, pvinnsti žáků v ŠJ a pvinnsti dhledu v ŠJ) Vnitřní režim při akcích knaných mim šklu Bezpečnst a chranu zdraví při akcích a vzdělávání mim míst, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škla vždy nejméně jedním zaměstnancem škly pedaggickým pracvníkem Při rganizaci výuky při akcích suvisejících s výchvně vzdělávací činnstí škly mim míst, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanví zařazení a délku přestávek pedagg pvěřený vedením akce, a t pdle charakteru činnsti a s přihlédnutím k základním fyzilgickým ptřebám žáků Při akcích knaných mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu sbu zajišťující bezpečnst a chranu zdraví žáků připadnut více než 25 žáků. Při větším pčtu zajistí ředitel škly účast dalšíh pedaggickéh pracvníka. Výjimku z tht pčtu může stanvit ředitel škly, a t s hledem na nárčnst zajištění BOZP v prstředí, v němž se budu žáci phybvat. Ředitel škly tét výjimce vydá písemné ptvrzení Pr plánvání akce mim šklu platí tat pravidla: - každu akci knanu mim šklu prjedná rganizující pedagg s vedením škly, zejména zajištění BOZP a rganizaci akce - akce se pvažuje za schválenu, pkud je uvedena v týdenním plánu práce škly, kde jsu splu s časvým rzpisem akce uvedeny i jména dprvázejících sb - za ddržvání předpisů BOZP dpvídá veducí akce, který je určen ředitelem škly - veducí akce je pvinen před uskutečněním akce vyplnit frmulář s infrmacemi akci a předlžit jej k pdpisu zástupci ředitele Při akcích knaných mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pr shrmáždění žáků není míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje rganizující pedagg bezpečnst a chranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dbu shrmáždění. P sknčení akce knčí zajišťvání bezpečnsti a chrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Míst a čas shrmáždění žáků a sknčení akce známí rganizující pedagg nejméně 1 den předem záknným zástupcům žáků, a t zápisem d žákvské knížky, neb jinu písemnu infrmací Při přecházení žáků na místa vyučvání či jiných akcí mim budvu škly se žáci řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dprvázejících učitelů. Před takvýmit akcemi dprvázející učitel žáky prkazatelně pučí bezpečnsti. Pr splečné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, škly v přírdě platí zvláštní předpisy, se kterými jsu žáci předem seznámeni. Při pbytu v ubytvacích zařízeních se žáci pdřizují vnitřnímu řádu tht zařízení a dbají všech pkynů pracvníků tht zařízení. 10

11 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ Pr přádání mimšklních akcí platí tyt další směrnice škly zahrnující i blast bezpečnsti a chrany zdraví žáků: - Zajištění bezpečnsti a chrany žáků škly - Vyknávání dhledu nad žáky - Zabezpečení vícedenních šklních akcí Při zapjení škly d sutěží bezpečnst a chranu zdraví žáků p dbu dpravy na sutěže a ze sutěže zajišťuje vysílající škla, pkud se záknným zástupcem žáka nedhdne jinak. V průběhu sutěže zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků rganizátr akce Chvání žáka na mimšklních akcích je sučástí celkvéh hdncení žáka včetně klasifikace chvání na vysvědčení. 7. Zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a pracvníků škly 7.1. Ve vnitřních prstrách škly a venkvním areálu škly platí zákaz nšení, distribuce či užívání návykvých látek drg, alkhlu a tabákvých výrbků Šklní budva je vlně přístupná zvenčí puze v dbě, kdy je dhlížejícími zaměstnanci škly zajištěna kntrla přicházejících sb. Každý z pracvníků škly, který tevírá budvu cizím příchzím, je pvinen zjistit důvd jejich návštěvy a zajistit, aby se nephybvali nekntrlvaně p budvě. Během prvzu škly jsu zevnitř vlně tevíratelné dveře hlavníh vchdu i všech pžárních únikvých výchdů Na veškerých elektrických, plynvých a dalších technických zařízeních škly jsu prváděny pravidelné dbrné revize, kntrly a prhlídky. Za ddržvání termínů a lhůt je dpvědný ředitel škly, u kteréh je rvněž ulžena veškerá dkumentace prváděných revizí a kntrl Všichni zaměstnanci škly se účastní pravidelných šklení v blasti BOZP, která jsu pvinná pr jejich pracvní zařazení Žáci škly jsu bezpečnsti a chraně zdraví pučeni vždy na začátku každéh šklníh rku, před každými prázdninami, ředitelským vlnem, státním svátkem. Žáci jsu rvněž pučeni chvání a bezpečnsti v dbrných učebnách, v tělcvičně a na šklním hřišti, jsu pvinni při tm ddržvat řády těcht učeben. Pučení se prvádí i před všemi šklními akcemi, které se knají mim budvu škly. O pučení jsu prváděny záznamy v třídní knize, ddatečně jsu pučeni žáci, kteří v dbě pučení chyběli Žáci jsu pvinni si vždy zamykat své šatní skříňky Všichni zaměstnanci škly jsu pvinni znamvat údaje suvisející s úrazy žáků, pskytvat první pmc a vést evidenci úrazů pdle pkynů vedení škly P pslední vyučvací hdině dpledníh a dpledníh vyučvání dvádí vyučující žáky d šaten. S přihlášenými žáky ke šklnímu stravvání dále pkračuje d šklní jídelny, kde na žáky dhlíží určený pedaggický pracvník. Na žáky v šatnách dhlíží před a p sknčení vyučvání dhled prvzní pracvníci škly. 11

12 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 7.9. Pedaggičtí a prvzní pracvníci škly nesmí žáky v dbě dané rzvrhem bez dhledu dspělé sby uvlňvat žáky k činnstem mim budvu, nesmí je samtné psílat k lékaři atd. Škla dpvídá za žáky v dbě stanvené rzvrhem výuky žáka, včetně přestávek, nepvinných předmětů, šklníh stravvání a zájmvých kružků Při nevlnsti či blesti žáka ve škle nesmí škla pdávat žákům žádné léky bez písemnéh a knkrétníh suhlasu záknnéh zástupce žáka V případě akutní nevlnsti může žák s vědmím učitele pustit šklu v dbě vyučvání puze v dprvdu záknnéh zástupce či jinéh rdinnéh příslušníka staršíh 15-ti let Pravidla pr evidenci úrazů jsu pr svji rzsáhlst uvedena v samstatné směrnici škly Evidence úrazů dětí a žáků (Kniha úrazů, Záznam úraze, hlášení úrazu) Ve škle není pvlena reklama a prdej výrbků hržujících zdraví, psychický neb mrální vývj dětí Ve škle není pvlena činnst plitických stran a plitických hnutí ani jejich prpagace Zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chranu před sciálně patlgickými jevy upravuje i samstatná směrnice škly č. 6/ Ochrana před sciálně-patlgickými jevy, diskriminací, nepřátelstvím a násilím 8.1. Žák má práv na chranu před sciálně patlgickými jevy, před diskriminací, nepřátelstvím a násilím Ředitel škly jmenuje pr tut blast šklníh metdika prevence a výchvnu kmisi Metdik prevence krdinuje aktivity škly v tét blasti, zejména: předkládá každrčně řediteli škly Minimální preventivní prgram škly, a t k příslušnéh šklníh rku předkládá každrčně řediteli škly Hdncení Minimálníh preventivníh prgramu škly, a t k příslušnéh šklníh rku mapuje výskyt jevů v blasti sciálně patlgických jevů a pdle závažnsti situace předkládá třídnímu učiteli neb řediteli škly výsledky tht mapvání rzebírá příčiny a mžné výskyty jevů v tét blasti a dává návrhy na dstranění příčin splupracuje s třídními učiteli a výchvným pradcem Výchvná kmise pracuje ve slžení: ředitel škly (zástupce ředitele), výchvný pradce, šklní metdik prevence a třídní učitel žáka, kteréh se jedná. Výchvná kmise zve ke svému jednání záknné zástupce žáka, kterém se jedná, a z každéh jednání přizuje zápis. Zápis musí bsahvat datum jednání, kd se jednání zúčastnil, ppis situace, pstup škly veducí k vyřešení situace, vyjádření záknnéh zástupce s navrhvaným pstupem škly a pdpisy všech účastníků jednání výchvné kmise. 12

13 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 8.5. Všem sbám je v prstrách škly zakázán užívat návykvé látky (návykvu látku se rzumí alkhl, tabákvé výrbky, mamné a psychtrpní látky), nsit tyt látky d škly, přechvávat je ve škle či je ve škle distribuvat Žák je pvinen v rámci svých věkvých a fyzických mžnstí samstatně dmítat násilí, diskriminaci či nepřátelství a nepřipustit, aby těmit jevy trpěli jiní žáci. Žákům je zakázán pužívání fyzickéh či duševníh násilí vůči svým splužákům a všem sbám vyskytujícím se ve škle Žák je pvinen kterémukliv pedaggickému pracvníkvi známit výskyt sciálně patlgických jevů, a t nejen ve škle, ale i mim šklní budvu. Jedná se zejména : - prdej alkhlu žákům či jeh knzumaci žáky - prdej tabákvých výrbků a drg žákům či jejich užití - násilí, diskriminaci či nepřátelství, kterými trpí jiní žáci Žák pr takvét známení dle bdu 8.7. může využít sbníh rzhvru, rvněž však Schránky důvěry, která je umístěna v prstrách šklních šaten, Šklníh parlamentu či mailvé krespndence kterémukliv pedaggickému pracvníkvi V případě, kdy se škla výskytu sciálně patlgických jevů dzví, hlásí tut skutečnst záknným zástupcům žáka a zajistí jednání výchvné kmise. Škla je rvněž pvinna splnit záknnu hlašvací pvinnst vůči rgánům sciálně právní chrany dětí, případně Plicii ČR Oblast prevence užívání návykvých látek Všem sbám je v prstrách škly zakázán užívat návykvé látky, ve škle s nimi manipulvat. T neplatí pr případy, kdy sba užívá návykvé látky v rámci léčebnéh prcesu, který jí byl stanven zdravtnickým zařízením Pžívání mamných a psychtrpních látek (dále jen OPL ) sbami mladšími 18 let je v České republice pvažván za nebezpečné chvání. Každý, kd se h dpuští, má nárk na pmc rgánů sciálně-právní chrany dětí V případě, kdy se škla takvém chvání dzví, bude tut skutečnst hlásit záknnému zástupci žáka Škla je pvinna známit rgánu sciálně-právní chrany dětí becníh úřadu bce s rzšířenu půsbnstí skutečnsti, které nasvědčují tmu, že žák pžívá návykvé látky Distribuce dle 187 trestníh zákna a šíření OPL dle 188 trestníh zákna je v ČR zakázána a takvé jednání je trestným činem neb prviněním. Škla je pvinna v takvém případě takvý trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným známením věci plicejnímu rgánu V případě výskytu látky, u níž je pdezření, že se jedná mamnu či psychtrpní látku v prstrách škly, neb v případě přechvávání takvé látky žákem, bude škla pstupvat dle směrnice škly č. 6/2009 Zjištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků škly. 13

14 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 9. Zacházení se šklním majetkem ze strany žáků 9.1. Žákům škly jsu bezplatně pskytvány učebnice. Žáci jsu pvinni ně řádně pečvat, chraňvat je před ztrátu a pškzením, a vrátit je na knci šklníh rku v řádném stavu Žák je pvinen šetřit zařízení a majetek škly a chránit jej před pškzením Žák zdpvídá za svu lavici a židličku. Každé pškzení hlásí třídnímu učiteli neb správci dbrné učebny Pškzení šklníh majetku, učebních pmůcek, učebnic apd. je pvinen žák kamžitě hlásit vyučujícímu a přestávkách učiteli, který kná dhled V případě úmyslnéh pškzení, zničení či ztráty šklníh majetku škla událst pršetří, sepíše ní písemný záznam, infrmuje škdě záknné zástupce žáka a navrhne jim způsb řešení událsti. Při závažnějším pškzení škla hlásí událst Plicii ČR a kmisi při Obecním úřadu Dlní Bjanvice. 10. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Tat pravidla jsu pr svji rzsáhlst uvedena v samstatné směrnici Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků (hdncení žáků, klasifikace předmětů a chvání, výchvná patření, pravné zkušky). Záknným zástupcům a veřejnsti jsu přístupné na nástěnce škly před ředitelnu a na webvých stránkách škly v sekci Základní škla, pdsekce Dkumenty. 11. Závěrečná ustanvení Seznámení se Šklním řádem tvří sučást vstupníh a peridickéh šklení zaměstnanců škly. Žáci a jejich záknní zástupci jsu se Šklním řádem seznámeni vždy na pčátku nvéh šklníh rku. Úpravy Šklníh řádu vychází z pdnětů zaměstnanců škly, žáků, záknných zástupců a Šklské rady. Schválení úprav Šklníh řádu ZŠ pdléhá schválení pedaggicku radu a následně Šklsku radu Šklní řád ZŠ byl schválen Šklsku radu dne 10. října Pslední aktualizace Šklníh řádu ZŠ byla prjednána a schválena na pedaggické radě dne a byli s ní prkazatelně seznámeni pedaggičtí pracvníci ZŠ Kntrlu prvádění ustanvení tét směrnice jsu ředitelem škly pvěřeni všichni pedaggičtí pracvníci Aktualizace Šklníh řádu ZŠ nabývá platnsti a účinnsti dnem 3. září V Dlních Bjanvicích Mgr. Martin Maňas ředitel škly 14

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více