Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ"

Transkript

1 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září

2 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 1.1. Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., základním vzdělávání v platném znění, vydává ředitel škly jak statutární rgán škly tut směrnici, jež je sučástí Organizačníh řádu škly Šklní řád ZŠ upravuje: práva a pvinnsti žáků, jejich záknných zástupců a pedaggických pracvníků pravidla vzájemných vztahů žáků, záknných zástupců žáků, pedaggických pracvníků i statních zaměstnanců škly prvz a vnitřní režim škly pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chranu před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Šklní řád ZŠ je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škle, ve všech kmenvých třídách, webvých stránkách škly a prkazatelným způsbem jsu s ním seznámeni zaměstnanci škly, žáci a záknní zástupci žáků. 2

3 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace 2. Práva a pvinnsti žáků Šklní řád ZŠ 2.1. Práva žáků Žáci mají práv: na vzdělání a služby pdle šklskéh zákna na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání na chranu před jakukliv frmu diskriminace z důvdů rasy, barvy pleti, phlaví, jazyka, víry a nábženství, etnickéh neb sciálníh půvdu, majetku či zdravtníh stavu na vyšetření záležitsti a následná patření veducí k nápravě situace v případě, že se žák cítí jakýmkliv způsbem pškzván ze strany splužáků, pedaggických a statních pracvníků škly a je-li tat skutečnst prkazatelná slušným způsbem svbdně vyjádřit své vlastní názry, jímž musí být věnvána patřičná pzrnst dpvídající úrvni a věku žáků na tevřený přístup k infrmacím a činnstem, které pdprují jejich všestranný rzvj, na chranu před infrmacemi a činnstmi, které hržují jejich psychické a fyzické zdraví vlit a být zvleni d Šklníh parlamentu, pracvat v něm a jeh prstřednictvím se na ředitele škly bracet s návrhy, stanvisky a stížnstmi s tím, že ředitel škly je pvinen se těmit záležitstmi zabývat předkládat právněné návrhy ke zkvalitnění činnsti škly na chranu před tělesným a duševním násilím, nedbalým zacházením a trýzněním, krutým, nelidským a pnižujícím zacházením neb trestáním navštěvvat knzultační hdiny vyučujících zúčastňvat se zájmvé šklní činnsti využít šklní schránky důvěry na pitný režim v tmt rzsahu: v dbě velké přestávky ve šklní jídelně (pr žáky se zakupenu svačinku), v dbě výdeje bědů (pr žáky se zakupeným bědem), prdej pití ve šklním bufetu v dbě velké přestávky, v dbě vyučvání, pkud tím nenarušuje průběh vyučvání uschvat si v kanceláři škly větší finanční htvst Pvinnsti žáků Žáci jsu pvinni: ddržvat Šklní řád ZŠ a další předpisy škly, s nimiž byli prkazatelně seznámeni řádně dcházet d škly, účastnit se výuky pdle rzvrhu hdin, systematicky a řádně se připravvat na vyučvání, vzdělávat se plnit pkyny pedaggických i statních pracvníků škly, které jsu v suladu se Šklním řádem účastnit se vyučvání vlitelných předmětů, nepvinných předmětů a zájmvých útvarů, d kterých se na začátku šklníh rku závazně přihlásili chdit d škly slušně a čistě blečeni a upraveni, phybvat se p škle bez pkrývky hlavy nsit d škly učebnice, sešity, žákvsku knížku a statní šklní ptřeby pdle rzvrhu hdin a pkynů vyučujících pužívat pr vstup d škly a k dchdu ze škly puze hlavní vchd přezuvat se p příchdu d škly zamykat svu šatní skříňku a udržvat v ní přádek 3

4 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ přicházet d škly tak, aby byli nejpzději v 7:55 ve třídě mít na lavici připravené pmůcky na začátku vyučvací hdiny udržvat přádek na své lavici i v jejím klí nenarušvat průběh vyučvací hdiny, během výuky mít vypnutý (zcela, nejen zvnění) mbilní telefn v aktvce. Škla nedpvídá za případnu ztrátu neb zcizení mbilníh telefnu ddržvat zvnění na hdiny a přestávky nepuštět šklu před uknčením vyučvání bez suhlasu vyučujícíh zdržvat se v prstrách šaten puze p nezbytně nutnu dbu určenu k přezuvání a v dbě, kdy čeká na dplední vyučvání neb šklní zájmvý kružek ddržvat zákaz phybvat se v budvě škly včetně šaten na klečkvých bruslích, skatebardech neb pužívat buv s válečkem na pdrážce nensit d škly věci, které by mhly hrzit zdraví, způsbit úraz neb hržvat mravní výchvu žáků nenechávat cenné věci a peníze dlžené v děvu, v aktvce či šatní skříňce, nebť škla nemůže v těcht případech dpvídat za ztrátu dbát ve škle i při mimšklní akci všech pravidel hygieny a bezpečnsti, při veškerém svém pčínání chránit své zdraví i zdraví statních ihned hlásit nejbližšímu vyučujícímu každý úraz, pdezření na úraz či vznik škdy v suvislsti s vyučváním, stejně jak náhle vzniklu nevlnst zdravit učitele, statní zaměstnance škly i další sby, které ptká ve škle slvvat zaměstnance škly dle jejich pracvníh zařazení: pane řediteli, paní zástupkyně, paní učitelk, pane učiteli, paní vychvatelk, paní eknmk, paní kuchařk, paní uklízečk, pane šklníku pzdravit při vstupu učitele či jiné dspělé sby d třídy pvstáním ddržvat zákaz tevírání velkých ken nemanipulvat se žaluziemi bez pkynu učitele ddržvat zákaz přizvání jakýchkliv zvukvých a brazvých záznamů v budvě škly a při mimšklních akcích (z mbilních telefnů, ftaparátů) nevstupvat d jiných tříd, tělcvičny a dbrných učeben bez pkynu vyučujícíh v jídelně se řídit řádem jídelny, pkyny dzírajících učitelů a kuchařek a ddržvat pravidla kulturníh stlvání v případě, že se vyučující nedstaví d třídy 10 minut p začátku vyučvací hdiny, hlásí tut skutečnst služba dané třídy vedení škly (ředitel, zástupkyně) zdržvat se v dbě před dpledním vyučváním puze v místech k tmu určených, neb pustit budvu škly ddržvat zásady slušnéh a kulturníh chvání: Vstupil jsi, slušně pzdrav. Odcházíš li, rzluč se (nashledanu, nikliv jen nashle ) Ptřebuješ li něc, řekni prsím. Dstaneš-li něc, řekni děkuji. Pužívej i statní kuzelná slva, která k sbě lidi přibližují. Neskákej nikmu d řeči, každý má práv vyjádřit svůj názr. Nikmu neubližuj. Jen slabši a zbabělci si musí dkazvat svji sílu. Nenič. Každá věc, která Ti pslužila, psluží i druhým. Mluv pravdu. Lež a pmluva mezi slušné lidi nepatří. Važ si sám sebe i druhých. V živtě je důležité znát cenu svu i druhých. Nečiň jiným t, c nechceš, aby byl činěn Tbě! 4

5 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 2.3. Všichni žáci mají stejná práva a pvinnsti, prt jsu zakázány jakékliv prjevy šikany a tzv. mazáctví, vyvyšvání se starších a silnějších žáků nad mladšími a slabšími, vyžadvání různých výhd a přednstí. Všechny náznaky a prjevy šikany a mazáctví budu přísně trestány. Užívání drg, pití alkhlu, návykvých látek a kuření je přísně zakázán, stejně jak jejich držení či distribuce v celém areálu škly Žák je pvinen v rámci svých věkvých a fyzických mžnstí samstatně dmítat násilí, diskriminaci či nepřátelství a nepřipustit, aby těmit jevy trpěli jiní žáci. Žákům je zakázán pužívání fyzickéh či duševníh násilí vůči svým splužákům a všem sbám vyskytujícím se ve škle Žák je pvinen kterémukliv pedaggickému pracvníkvi známit výskyt sciálně patlgických jevů, a t nejen ve škle, ale i mim šklní budvu. Jedná se zejména : - prdej alkhlu žákům či jeh knzumaci žáky - prdej tabákvých výrbků a drg žákům či jejich užití - násilí, diskriminaci či nepřátelství, kterými trpí jiní žáci Při prušení pvinnstí stanvených Šklním řádem lze žákvi pdle závažnsti udělit: napmenutí třídníh učitele důtku třídníh učitele důtku ředitele škly druhý stupeň z chvání třetí stupeň z chvání. 3. Práva a pvinnsti záknných zástupců žáků 3.1. Práva záknných zástupců žáků Záknní zástupci žáků mají práv: na svbdnu vlbu škly pr své dítě na infrmace škle pdle zákna svbdném přístupu k infrmacím nahlížet d výrční zprávy škly a Šklníh vzdělávacíh prgramu na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání svéh dítěte na knzultace s třídním učitelem, statními pedaggy, výchvnu pradkyní neb vedením škly navštívit vyučvání svéh dítěte (p žádsti řediteli škly) uvlnit své dítě z výuky viz Omluvání absence ve Šklním řádu u dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami na vzdělávání, jehž bsah, frmy a metdy dpvídají vzdělávacím ptřebám jejich dítěte a mžnstem škly vlit a být vleni d Šklské rady a d sdružení SRPDŠ při pchybnstech správnsti hdncení na vysvědčení pžádat ředitele škly kmisinální přezkušení žáka (d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení) v případě splnění pvinné šklní dcházky žákem, který nezískal základní vzdělání, pžádat ředitele škly pkračvání v základním vzdělávání účastnit se třídních schůzek a schůzek SRPDŠ získávat infrmace škle na webvých stránkách 5

6 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace 3.2. Pvinnsti záknných zástupců žáků Šklní řád ZŠ Záknní zástupci žáků jsu pvinni: seznámit se se Šklním řádem ZŠ a ddržvat jej zajistit řádnu dcházku svéh dítěte d škly na vyzvání třídníh učitele, výchvnéh pradce neb ředitele škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání či chvání jeh dítěte ve škle kntrlvat známky a další zápisy v žákvské knížce infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích dítěte neb jiných závažných klnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání infrmvat šklu absenci dítěte (viz bd 3.3.) písemně mluvit nepřítmnst dítěte ve vyučvání d žákvské knížky (viz bd 3.3.) při zvýšení absence dítěte knzultvat s třídním učitelem zajištění ptimálníh průběhu vzdělávání a plnění pvinné šklní dcházky vzít na vědmí skutečnst, že při zameškání více než 120-ti hdin za plletí může ředitel škly nařídit žákvi zkušky v náhradním termínu, stejně jak při zameškání více než 50% hdin z danéh předmětu za plletí vzít na vědmí skutečnst, že při více jak pěti nemluvených hdinách svlává ředitel škly výchvnu kmisi, více jak 10 nemluvených hdin škla hlásí na Orgán sciálně právní chrany dětí vzít na vědmí skutečnst, že při prblémvém chvání dítěte ve škle či nemluvených absencích nahlásí škla tut skutečnst sciální kmisi při OÚ Dlní Bjanvice Způsb mluvání absence záknnými zástupci žáka Záknný zástupce žáka je pvinen písemně mluvit nepřítmnst dítěte ve vyučvání d žákvské knížky, a t nejpzději d 3 šklních dnů d žákva příchdu d škly p sknčení absence Záknný zástupce žáka je rvněž pvinen infrmvat šklu absenci svéh dítěte, pkud přesáhne více jak 1 den, a t telefnicky na tel d kanceláře škly, neb třídnímu učiteli (mail, sms, elektrnická ŽK) Při předem známé nepřítmnsti dítěte žádá záknný zástupce žáka uvlnění předem a písemně: na 1 vyučvací hdinu příslušnéh vyučujícíh (žádst d ŽK) na 1 den třídníh učitele (žádst d ŽK) na více jak 1 den ředitele škly (žádst na frmuláři na Jak dklad či žádst mluvení nelze uznat žádst jinéh subjektu uvlnění (ZUŠ, TJ apd.). I v těcht případech žádá a mluvá puze záknný zástupce žáka V důvdněných případech může škla mluvat absenci puze lékařským ptvrzením (chrana před napmáháním záškláctví ze strany záknných zástupců). 6

7 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 4. Práva a pvinnsti pedaggických pracvníků Práva a pvinnsti pedaggických pracvníků jsu pr svji rzsáhlst uvedena v samstatných směrnicích škly: Organizační řád škly Vnitřní řád škly pr zaměstnance Pracvní řád Pracvní náplně (ředitele, zástupce ředitele pr ZŠ, výchvnéh pradce, krdinátra ŠVP, šklníh metdika prevence, metdika ICT, krdinátra EVVO, veducíh předmětvé kmise, učitele, třídníh učitele, uvádějícíh učitele, vychvatelky šklní družiny, asistenta pedagga) Směrnice pr rganizaci, řízení a zabezpečení pžární chrany Pžární pplachvá směrnice Směrnice pr činnst pžární hlídky Vyknávání dhledu nad žáky Zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků škly Zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci Zabezpečení vícedenních šklních akcí Ochrana před tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami Traumatlgický plán Evidence úrazů dětí a žáků 5. Vzájemné vztahy žáků, záknných zástupců žáků, pedaggických pracvníků a dalších zaměstnanců škly 5.1. Při slvvání žáci pracvníkům škly vykají, pracvníci škly žákům tykají Žáci zdraví všechny zaměstnance škly i všechny další dspělé sby, které ve škle ptkají Žáci slvují zaměstnance škly dle jejich pracvníh zařazení (např. paní učitelk, paní kuchařk, pane šklníku). Učitelé slvují žáky jejich křestním jménem Při vzájemném jednání žáci i pracvníci škly pužívají přiměřená slva i přiměřené prvky neverbální kmunikace Zaměstnanci předcházejí vhdnými frmami kmunikace, vzájemným respektem a tlerancí výskytu mbingu a bssingu na pracvišti Pedaggičtí pracvníci vstřícným přístupem vytvářejí dbré vztahy s rdiči žáků i veřejnstí Záknní zástupci žáků k jednání s pedaggickými pracvníky využívají třídní schůzky, knzultační hdiny, případně předem dhdnuté jiné termíny. Nevyžadují knzultace v dbě, kdy pedaggický pracvník plní své jiné pracvní pvinnsti. 7

8 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 6. Prvz a vnitřní režim škly 6.1. Prvz škly Šklní budva se demyká v 6:30 hdin, v tét dbě d ní mhu vstupvat puze zaměstnanci škly Šklní budva se pr žáky tevírá v 7:40. V dřívější dbu vstupují žáci d škly puze na pkyn zaměstnanců škly, kteří nad nimi zajišťují pedaggický dhled (žáci, kteří mají nultu vyučvací hdinu, nábženství, labratrní práce, zájmvý kružek, knzultační hdiny) a djíždějící žáci z klních bcí P příchdu d budvy si žáci dkládají buv a svršky d určené šatní skříňky, přezují se a dcházejí d třídy Dhled nad žáky je zajištěn p celu dbu jejich pbytu ve šklní budvě, přehled dhledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dhled prbíhá P prvním zvnění v 7:55 jsu všichni žáci pvinni být ve své třídě Časvý rzvrh vyučvacích hdin a přestávek: 7:00 7:45 nultá vyučvací hdina 7:40-7:55 příchd žáků d škly 7:55 první zvnění před vyučváním, příprava na vyučvání 8:00 8:45 1. vyučvací hdina 8:45 8:55 přestávka 8:55 9:40 2. vyučvací hdina 9:40 10:00 velká přestávka, výdej svačin ve šklní jídelně 10:00 10:45 3. vyučvací hdina 10:45 10:55 přestávka 10:55 11:40 4. vyučvací hdina 11:40 11:50 přestávka, zahájení výdeje bědů pr žáky, zahájení šklní družiny 11:50 12:35 5. vyučvací hdina 12:35 12:45 5. přestávka, výdej bědů pr žáky 12:45 13:30 6. vyučvací hdina uknčení dpledníh vyučvání 13:30 14:15 7. vyučvací hdina (dplední vyučvání) 14:15 14:25 přestávka 14:25 15:10 8. vyučvací hdina (dplední vyučvání) 6.2. Vnitřní režim v dbě vyučvání Vyučvací hdina trvá 45 minut Prvz škly pr veřejnst prbíhá puze ve všedních dnech, d 7:00 d 15:30 hdin K vyřizvání administrativních záležitstí v kanceláři škly (ptvrzení, platby, kpírvání, kupě sešitů) využívají žáci tut dbu: 7:40 7:55, 9:40 9: V bdbí šklníh rku může ředitel škly ze závažných, zejména rganizačních a technických důvdů udělit vln ředitele škly, a t nejvýše 5 dnů ve šklním rce Nejvyšší pčet žáků ve třídě je 30, další 4 žáky ve třídě lze zvýšit pčet žáků na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb. a se suhlasem zřizvatele škly Při výuce cizích jazyků je nejvyšší pčet žáků ve třídě neb skupině 24. 8

9 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ Při výuce některých předmětů, zejména nepvinných a vlitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných neb různých rčníků neb spjvat třídy, pčet skupin a pčet žáků ve skupině se určí rzvrhem na začátku šklníh rku, zejména pdle prstrvých, persnálních a finančních pdmínek škly, pdle charakteru činnsti žáků, v suladu s pžadavky na jejich bezpečnst a chranu zdraví a s hledem na didakticku a metdicku nárčnst předmětu Přestávky mezi vyučvacími hdinami jsu desetiminutvé. P druhé vyučvací hdině je zařazena přestávka v délce 20 minut. Z důvdu rušení statních dpčívajících žáků není dvlen žákům vstupvat d jiných tříd všech přestávkách. Přestávka mezi dpledním a dpledním vyučváním trvá nejméně 30 minut. Při zkracvání přestávek ředitel škly přihlíží k základním fyzilgickým ptřebám žáků D dbrných učeben žáci přicházejí a vcházejí pd dhledem učitele Třídní služba je určena třídním učitelem a týden vyknává tyt úkly: připravuje pmůcky pdle pkynů vyučujících rzdává sešity, přenáší sešity k pravě a zpět žákům na začátku vyučvací hdiny hlásí, kd chybí během vyučvací hdiny a p každé vyučvací hdině pdle ptřeby maže tabuli p sknčeném vyučvání zajistí, aby byl ve třídě přádek Bezpečnst a chranu zdraví žáků ve škle zajišťuje škla svými zaměstnanci, pedaggickými i nepedaggickými Škla neručí za ztrátu jízdníh kla před budvu škly a tělcvičnu Mbilní telefn žáků musí mít během vyučvání vypnuté zvnění a žáci h nesmí během vyučvacích hdin pužívat. Za ztrátu telefnu škla ručí puze v případě, že byl uschván u učitele D škly žáci nsí puze věci ptřebné k výuce, za ztrátu cenných věcí škla ručí puze v případě, že byly uschvány u třídníh učitele či jinéh vyučujícíh Žáci mají pvinnst mít cenné věci neustále u sebe, neb mají mžnst je uschvat u učitele (např. hdinky, mbily před hdinu Tv, peníze na platby) Prvz šklní družiny (ŠD) Prvz šklní družiny prbíhá ve všechny dny, kdy je vyučvání: - ranní družina v dbě 7:00 7:45 - dplední družina v dbě 11:40 16:30 hd ŠD má dvě ddělení (mladší a starší), která jsu vždy naplňvána d maximálníh pvlenéh pčtu 30-ti žáků Za pbyt žáka ve šklní družině platí zástupci žáka pplatek. Výše úplaty je stanvena ve směrnici pr činnst šklní družiny a je zveřejněna na veřejně přístupném místě Bližší pdmínky prvzu a rganizace šklní družiny stanvují směrnice Řád šklní družiny a Úplata za zájmvé vzdělávání ve šklní družině. 9

10 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 6.4. Prvz šklní jídelny (ŠJ) Šklní jídelna má prvzní dbu všechny pracvní dny 6:30 15:00. ŠJ vaří bědy pr žáky ZŠ, děti MŠ, zaměstnance škly a pr cizí strávníky. Pr žáky ZŠ a děti MŠ připravuje i svačinky. Výdej svačinek žákům ZŠ: 9:40 9:55 Výdej běda žákům ZŠ: 11:40 12:10 12:35 13:00 13:30 14:00 Bližší pdmínky prvzu a rganizace šklní jídelny stanvuje Řád šklní jídelny (přihlašvání a dhlašvání bědů, placení stravnéh, pvinnsti žáků v ŠJ a pvinnsti dhledu v ŠJ) Vnitřní režim při akcích knaných mim šklu Bezpečnst a chranu zdraví při akcích a vzdělávání mim míst, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škla vždy nejméně jedním zaměstnancem škly pedaggickým pracvníkem Při rganizaci výuky při akcích suvisejících s výchvně vzdělávací činnstí škly mim míst, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanví zařazení a délku přestávek pedagg pvěřený vedením akce, a t pdle charakteru činnsti a s přihlédnutím k základním fyzilgickým ptřebám žáků Při akcích knaných mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu sbu zajišťující bezpečnst a chranu zdraví žáků připadnut více než 25 žáků. Při větším pčtu zajistí ředitel škly účast dalšíh pedaggickéh pracvníka. Výjimku z tht pčtu může stanvit ředitel škly, a t s hledem na nárčnst zajištění BOZP v prstředí, v němž se budu žáci phybvat. Ředitel škly tét výjimce vydá písemné ptvrzení Pr plánvání akce mim šklu platí tat pravidla: - každu akci knanu mim šklu prjedná rganizující pedagg s vedením škly, zejména zajištění BOZP a rganizaci akce - akce se pvažuje za schválenu, pkud je uvedena v týdenním plánu práce škly, kde jsu splu s časvým rzpisem akce uvedeny i jména dprvázejících sb - za ddržvání předpisů BOZP dpvídá veducí akce, který je určen ředitelem škly - veducí akce je pvinen před uskutečněním akce vyplnit frmulář s infrmacemi akci a předlžit jej k pdpisu zástupci ředitele Při akcích knaných mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pr shrmáždění žáků není míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje rganizující pedagg bezpečnst a chranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dbu shrmáždění. P sknčení akce knčí zajišťvání bezpečnsti a chrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Míst a čas shrmáždění žáků a sknčení akce známí rganizující pedagg nejméně 1 den předem záknným zástupcům žáků, a t zápisem d žákvské knížky, neb jinu písemnu infrmací Při přecházení žáků na místa vyučvání či jiných akcí mim budvu škly se žáci řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dprvázejících učitelů. Před takvýmit akcemi dprvázející učitel žáky prkazatelně pučí bezpečnsti. Pr splečné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, škly v přírdě platí zvláštní předpisy, se kterými jsu žáci předem seznámeni. Při pbytu v ubytvacích zařízeních se žáci pdřizují vnitřnímu řádu tht zařízení a dbají všech pkynů pracvníků tht zařízení. 10

11 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ Pr přádání mimšklních akcí platí tyt další směrnice škly zahrnující i blast bezpečnsti a chrany zdraví žáků: - Zajištění bezpečnsti a chrany žáků škly - Vyknávání dhledu nad žáky - Zabezpečení vícedenních šklních akcí Při zapjení škly d sutěží bezpečnst a chranu zdraví žáků p dbu dpravy na sutěže a ze sutěže zajišťuje vysílající škla, pkud se záknným zástupcem žáka nedhdne jinak. V průběhu sutěže zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků rganizátr akce Chvání žáka na mimšklních akcích je sučástí celkvéh hdncení žáka včetně klasifikace chvání na vysvědčení. 7. Zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a pracvníků škly 7.1. Ve vnitřních prstrách škly a venkvním areálu škly platí zákaz nšení, distribuce či užívání návykvých látek drg, alkhlu a tabákvých výrbků Šklní budva je vlně přístupná zvenčí puze v dbě, kdy je dhlížejícími zaměstnanci škly zajištěna kntrla přicházejících sb. Každý z pracvníků škly, který tevírá budvu cizím příchzím, je pvinen zjistit důvd jejich návštěvy a zajistit, aby se nephybvali nekntrlvaně p budvě. Během prvzu škly jsu zevnitř vlně tevíratelné dveře hlavníh vchdu i všech pžárních únikvých výchdů Na veškerých elektrických, plynvých a dalších technických zařízeních škly jsu prváděny pravidelné dbrné revize, kntrly a prhlídky. Za ddržvání termínů a lhůt je dpvědný ředitel škly, u kteréh je rvněž ulžena veškerá dkumentace prváděných revizí a kntrl Všichni zaměstnanci škly se účastní pravidelných šklení v blasti BOZP, která jsu pvinná pr jejich pracvní zařazení Žáci škly jsu bezpečnsti a chraně zdraví pučeni vždy na začátku každéh šklníh rku, před každými prázdninami, ředitelským vlnem, státním svátkem. Žáci jsu rvněž pučeni chvání a bezpečnsti v dbrných učebnách, v tělcvičně a na šklním hřišti, jsu pvinni při tm ddržvat řády těcht učeben. Pučení se prvádí i před všemi šklními akcemi, které se knají mim budvu škly. O pučení jsu prváděny záznamy v třídní knize, ddatečně jsu pučeni žáci, kteří v dbě pučení chyběli Žáci jsu pvinni si vždy zamykat své šatní skříňky Všichni zaměstnanci škly jsu pvinni znamvat údaje suvisející s úrazy žáků, pskytvat první pmc a vést evidenci úrazů pdle pkynů vedení škly P pslední vyučvací hdině dpledníh a dpledníh vyučvání dvádí vyučující žáky d šaten. S přihlášenými žáky ke šklnímu stravvání dále pkračuje d šklní jídelny, kde na žáky dhlíží určený pedaggický pracvník. Na žáky v šatnách dhlíží před a p sknčení vyučvání dhled prvzní pracvníci škly. 11

12 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 7.9. Pedaggičtí a prvzní pracvníci škly nesmí žáky v dbě dané rzvrhem bez dhledu dspělé sby uvlňvat žáky k činnstem mim budvu, nesmí je samtné psílat k lékaři atd. Škla dpvídá za žáky v dbě stanvené rzvrhem výuky žáka, včetně přestávek, nepvinných předmětů, šklníh stravvání a zájmvých kružků Při nevlnsti či blesti žáka ve škle nesmí škla pdávat žákům žádné léky bez písemnéh a knkrétníh suhlasu záknnéh zástupce žáka V případě akutní nevlnsti může žák s vědmím učitele pustit šklu v dbě vyučvání puze v dprvdu záknnéh zástupce či jinéh rdinnéh příslušníka staršíh 15-ti let Pravidla pr evidenci úrazů jsu pr svji rzsáhlst uvedena v samstatné směrnici škly Evidence úrazů dětí a žáků (Kniha úrazů, Záznam úraze, hlášení úrazu) Ve škle není pvlena reklama a prdej výrbků hržujících zdraví, psychický neb mrální vývj dětí Ve škle není pvlena činnst plitických stran a plitických hnutí ani jejich prpagace Zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chranu před sciálně patlgickými jevy upravuje i samstatná směrnice škly č. 6/ Ochrana před sciálně-patlgickými jevy, diskriminací, nepřátelstvím a násilím 8.1. Žák má práv na chranu před sciálně patlgickými jevy, před diskriminací, nepřátelstvím a násilím Ředitel škly jmenuje pr tut blast šklníh metdika prevence a výchvnu kmisi Metdik prevence krdinuje aktivity škly v tét blasti, zejména: předkládá každrčně řediteli škly Minimální preventivní prgram škly, a t k příslušnéh šklníh rku předkládá každrčně řediteli škly Hdncení Minimálníh preventivníh prgramu škly, a t k příslušnéh šklníh rku mapuje výskyt jevů v blasti sciálně patlgických jevů a pdle závažnsti situace předkládá třídnímu učiteli neb řediteli škly výsledky tht mapvání rzebírá příčiny a mžné výskyty jevů v tét blasti a dává návrhy na dstranění příčin splupracuje s třídními učiteli a výchvným pradcem Výchvná kmise pracuje ve slžení: ředitel škly (zástupce ředitele), výchvný pradce, šklní metdik prevence a třídní učitel žáka, kteréh se jedná. Výchvná kmise zve ke svému jednání záknné zástupce žáka, kterém se jedná, a z každéh jednání přizuje zápis. Zápis musí bsahvat datum jednání, kd se jednání zúčastnil, ppis situace, pstup škly veducí k vyřešení situace, vyjádření záknnéh zástupce s navrhvaným pstupem škly a pdpisy všech účastníků jednání výchvné kmise. 12

13 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 8.5. Všem sbám je v prstrách škly zakázán užívat návykvé látky (návykvu látku se rzumí alkhl, tabákvé výrbky, mamné a psychtrpní látky), nsit tyt látky d škly, přechvávat je ve škle či je ve škle distribuvat Žák je pvinen v rámci svých věkvých a fyzických mžnstí samstatně dmítat násilí, diskriminaci či nepřátelství a nepřipustit, aby těmit jevy trpěli jiní žáci. Žákům je zakázán pužívání fyzickéh či duševníh násilí vůči svým splužákům a všem sbám vyskytujícím se ve škle Žák je pvinen kterémukliv pedaggickému pracvníkvi známit výskyt sciálně patlgických jevů, a t nejen ve škle, ale i mim šklní budvu. Jedná se zejména : - prdej alkhlu žákům či jeh knzumaci žáky - prdej tabákvých výrbků a drg žákům či jejich užití - násilí, diskriminaci či nepřátelství, kterými trpí jiní žáci Žák pr takvét známení dle bdu 8.7. může využít sbníh rzhvru, rvněž však Schránky důvěry, která je umístěna v prstrách šklních šaten, Šklníh parlamentu či mailvé krespndence kterémukliv pedaggickému pracvníkvi V případě, kdy se škla výskytu sciálně patlgických jevů dzví, hlásí tut skutečnst záknným zástupcům žáka a zajistí jednání výchvné kmise. Škla je rvněž pvinna splnit záknnu hlašvací pvinnst vůči rgánům sciálně právní chrany dětí, případně Plicii ČR Oblast prevence užívání návykvých látek Všem sbám je v prstrách škly zakázán užívat návykvé látky, ve škle s nimi manipulvat. T neplatí pr případy, kdy sba užívá návykvé látky v rámci léčebnéh prcesu, který jí byl stanven zdravtnickým zařízením Pžívání mamných a psychtrpních látek (dále jen OPL ) sbami mladšími 18 let je v České republice pvažván za nebezpečné chvání. Každý, kd se h dpuští, má nárk na pmc rgánů sciálně-právní chrany dětí V případě, kdy se škla takvém chvání dzví, bude tut skutečnst hlásit záknnému zástupci žáka Škla je pvinna známit rgánu sciálně-právní chrany dětí becníh úřadu bce s rzšířenu půsbnstí skutečnsti, které nasvědčují tmu, že žák pžívá návykvé látky Distribuce dle 187 trestníh zákna a šíření OPL dle 188 trestníh zákna je v ČR zakázána a takvé jednání je trestným činem neb prviněním. Škla je pvinna v takvém případě takvý trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným známením věci plicejnímu rgánu V případě výskytu látky, u níž je pdezření, že se jedná mamnu či psychtrpní látku v prstrách škly, neb v případě přechvávání takvé látky žákem, bude škla pstupvat dle směrnice škly č. 6/2009 Zjištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků škly. 13

14 Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Šklní řád ZŠ 9. Zacházení se šklním majetkem ze strany žáků 9.1. Žákům škly jsu bezplatně pskytvány učebnice. Žáci jsu pvinni ně řádně pečvat, chraňvat je před ztrátu a pškzením, a vrátit je na knci šklníh rku v řádném stavu Žák je pvinen šetřit zařízení a majetek škly a chránit jej před pškzením Žák zdpvídá za svu lavici a židličku. Každé pškzení hlásí třídnímu učiteli neb správci dbrné učebny Pškzení šklníh majetku, učebních pmůcek, učebnic apd. je pvinen žák kamžitě hlásit vyučujícímu a přestávkách učiteli, který kná dhled V případě úmyslnéh pškzení, zničení či ztráty šklníh majetku škla událst pršetří, sepíše ní písemný záznam, infrmuje škdě záknné zástupce žáka a navrhne jim způsb řešení událsti. Při závažnějším pškzení škla hlásí událst Plicii ČR a kmisi při Obecním úřadu Dlní Bjanvice. 10. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Tat pravidla jsu pr svji rzsáhlst uvedena v samstatné směrnici Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků (hdncení žáků, klasifikace předmětů a chvání, výchvná patření, pravné zkušky). Záknným zástupcům a veřejnsti jsu přístupné na nástěnce škly před ředitelnu a na webvých stránkách škly v sekci Základní škla, pdsekce Dkumenty. 11. Závěrečná ustanvení Seznámení se Šklním řádem tvří sučást vstupníh a peridickéh šklení zaměstnanců škly. Žáci a jejich záknní zástupci jsu se Šklním řádem seznámeni vždy na pčátku nvéh šklníh rku. Úpravy Šklníh řádu vychází z pdnětů zaměstnanců škly, žáků, záknných zástupců a Šklské rady. Schválení úprav Šklníh řádu ZŠ pdléhá schválení pedaggicku radu a následně Šklsku radu Šklní řád ZŠ byl schválen Šklsku radu dne 10. října Pslední aktualizace Šklníh řádu ZŠ byla prjednána a schválena na pedaggické radě dne a byli s ní prkazatelně seznámeni pedaggičtí pracvníci ZŠ Kntrlu prvádění ustanvení tét směrnice jsu ředitelem škly pvěřeni všichni pedaggičtí pracvníci Aktualizace Šklníh řádu ZŠ nabývá platnsti a účinnsti dnem 3. září V Dlních Bjanvicích Mgr. Martin Maňas ředitel škly 14

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Střední škla cestvníh ruchu a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky, s.r.., Ržnv pd Radhštěm dle zák.č. 561/2004 Sb.(šklský zákn), 30 vydává ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Všebecná ustanvení, rganizace prvzu škly

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1 Č.j.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2 Šklní řád ZŠ a ZUŠ Karlvy Vary Vypracval: Schválil: Mgr. B. Svbda Mgr. Břetislav Svbda, ředitel škly

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, Vamberk tel. č

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, Vamberk tel. č Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin. Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Prjednán na pedaggické radě dne 1. 9. 2014 Platnst d 1. 9. 2014 Mgr.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/12 Spisvý znak: A 10 Obsah: 1. Základní cíle MŠ při zabezpečvání předšklníh vzdělávání 2. Práva a pvinnsti účastníku předšklní výchvy a vzdělávání 2.1.

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

K. OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI zkušební otázky z ústní části.

K. OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI zkušební otázky z ústní části. zkušební tázky z ústní části K. Tabákvý zákn 160 zkušební tázky z ústní části 1. Pdle zákna patřeních před škdami půsbenými tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami uveďte: na kterých místech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více