ŠKOLA S ÚSMĚVEM. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA S ÚSMĚVEM. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou příspěvková organizace ŠKOLA S ÚSMĚVEM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání:

2 1. Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou, příspěvková organizace Adresa školy Měrovice nad Hanou 28, Kojetín IZO IČ DIČ CZ Ředitelka školy Mgr. Dita Červenková, statutární orgán školy Právní forma příspěvková organizace Zřizovatel Obec Měrovice nad Hanou Telefon/fax /ZŠ/ /MŠ/ Bankovní spojení ČSOB, /0300 Zpracovatel ŠVP Mgr. Dita Červenková, ředitelka školy, koordinátor ŠVP Mgr. Eva Bibrová, učitelka Mgr. Ivo Pavlík, učitel Zřizovatel Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, Kojetín Kontakty Součásti školy kapacita základní škola 60 mateřská škola 25 školní družina 30 školní jídelna výdejna ZŠ a MŠ 55 Platnost: od Mgr. Dita Červenková

3 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy Naše základní škola je organizována jako málotřídní s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Spojení ročníků je vždy určováno počtem žáků v jednotlivých ročnících. K byla při základní škole zřízena školní družina. Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu žáků a s ohledem na potřeby výchovy a vzdělávání v současnosti nedostačující, proto jsou dle možností trvale prováděny úpravy prostor školy tak, aby škola lépe vyhovovala potřebám vzdělávání. V přízemí se nachází školní družina, která je zároveň v dopoledních hodinách využívána jako učebna pro méně početné ročníky, dále školní jídelna - výdejna, tělocvična s nářaďovnou, WC pro zaměstnance a šatna žáků, která je umístěna na chodbě mimo komunikační zóny. V patře budovy školy jsou dvě kmenové učebny vybavené renovovaným školním nábytkem a koberci ke hrám i relaxaci. V učebně starších žáků jsou umístěna tři pracovní místa s počítači s internetovým připojením a výukovými programy, jeden z těchto počítačů je určen zároveň i pro pedagogy školy s odděleným přístupem. Ve třídě mladších žáků je umístěn jeden počítač bez připojení, kde mohou děti využívat jednodušší zábavné výukové programy. Dále je zde sociální zařízení pro žáky a kabinet pro pedagogické pracovníky školy, kde jsou zároveň uloženy pomůcky potřebné k výuce. K budově školy patří školní pozemek, jehož součástí je zatravněné hřiště a odpočinkový koutek, který je využíván v době velkých přestávek pro pobyt žáků. Materiální vybavení školy je v souvislosti s finančními možnostmi postupně doplňováno a je maximálně využíváno. Pravidelně je doplňován fond učebnic, školních pomůcek, počítačových výukových programů, žákovská i učitelská knihovna. Režim školy je dán školním řádem, kde jsou stanovena práva a povinnosti žáků, rodičů, pedagogů a ostatních pracovníků školy. Součástí školního řádu je také klasifikační řád, kde jsou uvedena pravidla pro hodnocení žáků. Režim školní družiny je upraven ve Vnitřním řádu školní družiny, který je součástí školního řádu. Dále jsou součástí školního řádu Provozní řád tělocvičny a Provozní řád hřiště.

4 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy je tvořen kvalifikovanými pedagogy s požadovaným vzděláním pro 1. stupeň základní školy. Na škole působí ředitelka školy, dva třídní učitelé, asistentka pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a vychovatelka ve školní družině. S ohledem na potřebné množství vyučovacích hodin zároveň ve vyšších ročnících vyučuje učitelka českého jazyka. Funkci výchovného poradce a metodika informačních a komunikačních technologií zastává ředitelka školy, třídní učitel vyšších ročníků zastává funkci metodika prevence sociálně patologických jevů. Všichni členové pedagogického sboru se pravidelně účastní projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle svých potřeb a zájmů, především pak v oblasti moderních metod výuky, managementu a práva. 2.3 Dlouhodobé projekty V rámci školy probíhá vlastní projekt pro adaptaci budoucích žáků prvního ročníku Školička při Základní škole Měrovice nad Hanou, kdy děti z předškolního oddělení mateřské školy spolu s rodiči v průběhu roku navštěvují základní školu a zábavnou formou se seznamují s tematickými okruhy života kolem nás (barvy, zvířata, tradice a zvyky apod.). Každoročně škola organizuje podzimní akci nazvanou Svatý Václav, aneb.., která je zaměřena na seznamování žáků s historií naší země. Na jaře probíhá ve škole pravidelně Týden zdraví, kdy se žáci seznamují se zdravým životním stylem a zároveň probíhá prevence sociálně patologických jevů. V rámci Týdne zdraví žáci pracují na projektech na daná témata. Škola je také zapojena do projektu Zdravé zuby a Školní mléko. 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči: snaha o aktivní zapojení rodičů do dění školy - programy pro rodiče s dětmi (dny vánočních a velikonočních tradic spojené s vystoupením dětí a výtvarnou dílnou pro rodiče s dětmi), dny otevřených dveří, besídky, prezentace prací žáků

5 Spolupráce ZŠ a MŠ: s ohledem na plynulý a bezproblémový přechod předškolních dětí z MŠ do 1. roč. ZŠ je systematicky podporovaáno propojení mateřské a základní školy (návštěvy dětí z MŠ v ZŠ, projekt Školička, společné výlety a akce ve škole i mimo školu) Spolupráce ZŠ s dalšími školami v rámci mikroregionu: účast na společných sportovních a kulturních akcích Spolupráce se základními školami v Kojetíně: pro lepší adaptaci žáků odcházejících do 6. roč. v kojetínských školách žáci navštěvují sportovní akce pořádané těmito školami, následně individuální spolupráce s vyučujícími na ZŠ Kojetín Spolupráce s DDM Kojetín: netradiční aktivity v rámci výuky (např. práce s keramickou hlínou v keramické dílně v obci), ekologická, návštěva akcí pořádaných domem dětí Spolupráce s OPPP Přerov: školní zralost, specifické poruchy učení a chování Spolupráce se zřizovatelem, s KÚ Olomouc Škola v současnosti nespolupracuje s žádnou institucí na mezinárodní úrovni. 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Škola se orientuje na zdravý životní styl v celé školní komunitě, na kultivaci vztahů mezi žáky i mezi žáky a učiteli. S ohledem na velikost školy je tedy zaměřena především na vlídné, rodinné prostředí školy, ve kterém se děti cítí dobře, na vytváření prostředí spolupráce a vzájemné pomoci ve třídách, na podporu přátelských vztahů v dětském kolektivu. Zároveň se však snažíme o vytváření a podporu partnerských vztahů mezi učiteli a žáky. Chceme být otevřenou školou, která je přístupná vnějším podnětům a zároveň veřejnosti a rodičům poskytuje dostatek informací o svých aktivitách.

6 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjet osobnost každého žáka v samostatném myšlení, rozhodování a práci k demokracii, ekologická respektovat individuální potřeby dětí, zvláště dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, volit učivo dle individuálních možností a zájmů žáků, klást důraz na smysluplné učení podporovat projektové vyučování a alternativní metody práce - činnostní vyučování, využití mezipředmětových vztahů, využívat sebekontrolu, sebehodnocení, práce ve skupinách, práce s PC podněcovat aktivitu dětí, podporovat zájem o vzdělávání, motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání, podporovat poznávání a aplikaci poznatků v praxi vést žáky k zodpovědnosti, vzájemné toleranci a pravidlům komunikace mezi lidmi, k lepším vztahům v kolektivu (komunikace mezi žáky, mezi žákem a učitelem, spolupráce, pomoc mladším, méně šikovným) v rámci prevence sociálně patologických jevů vytvářet pestrou nabídku volnočasových aktivit, protidrogová prevence zajistit dětem dostatek pohybových aktivit v době výuky i v rámci volného času - volný pohyb po škole, relaxační a tělovýchovné chvilky, využití školní zahrady v době přestávek, zvyšování fyzické zdatnosti, zdravý životní styl, ozdravný režim zajistit žákům kvalitní jazykovou průpravu a dostatečné zvládnutí informačních technologií V souladu s rámcovým vzdělávacím programem je výuka zároveň zaměřena na rozvíjení klíčových kompetencí, které jsou společným jmenovatelem všech vzdělávacích oblastí a jednotlivých vyučovacích předmětů.

7 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově. V případě diagnostiky specifické poruchy učení a doporučené integrace žáka je na žádost rodičů pro daného žáka vypracován individuální vzdělávací plán, kde je v souvislosti s diagnostikovanou SPU uvedena případná redukce učiva a způsob práce s žákem. V rámci výuky je pak možné využití kompenzačních pomůcek, speciálního výukového programu a možnost individuální práce se žákem po vyučování v rámci pravidelné reedukační péče. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Na škole v současnosti není integrován žádný žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabezpečení výuky žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí S ohledem na velké procentuální zastoupení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí byla ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje ve škole zřízena funkce asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pro zajištění specifické péče o romské děti. Asistentka se podílí na přípravě dětí na vyučování, komunikaci s rodinami dětí, spolupracuje s pedagogy ve vyučovacích hodinách. Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí je věnována zvýšená péče v průběhu výuky, kdy je uplatňován individuální přístup k jednotlivým žákům, důraz je kladen na názornost a opakování. Škola také nabízí přípravu na vyučování a odpolední doučování. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žákům mimořádně nadaným je ve škole věnována trvalá individuální péče. V průběhu vyučovacích hodin mají možnost rozšiřujících úloh, individuální práce s naučnou literaturou, práce na počítači, kde si procvičují složitější učivo. Mají možnost tvorby vlastních projektových prací. V rámci školy se zúčastňují vědomostních a dovednostních soutěží. Na základě doporučení poradenského zařízení je možné vzdělávání žáka v předmětu, kde je výrazné nadání žáka, ve vyšším ročníku. V souladu se školským zákonem může být mimořádně nadaný žák přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.

8 3.5 Průřezová témata Průřezová témata reprezentují v základním vzdělávání okruhy aktuálních problémů současného světa. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata a jejich tematické okruhy: 1. Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání; sebepozání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena; kreativita Sociální rozvoj poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace a kompetice Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika 2. Výchova demokratického občana občanská společnost a škola; občan, občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá; objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané 4. Multikulturní kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; princip sociálního smíru a solidarity 5. Environmentální ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí 6. Mediální Receptivní činnosti kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; stavba mediálních sdělení; vnímání autora mediálních sdělení; fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů. Průřezová témata jsou součástí výuky, realizují se také v rámci projektových dnů a malých projektů v rámci výuky v jednotlivých předmětech (Svatý Václav, Týden zdraví, Zdravé zuby a projekty vyplývající z aktuálně probíraného učiva). Jsou také součástí výukové náplně školy v přírodě.

9 Začlenění průřezových témat do vyučovacích předmětů: Předmět Ročník Český jazyk Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Komunikace komunikace v různých situacích Multikulturní Lidské vztahy - udržovat tolerantní vztahy, uplatňovat princip slušného chování (základní morální normy) Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Komunikace komunikace v různých situacích Multikulturní Lidské vztahy - udržovat tolerantní vztahy, uplatňovat princip slušného chování (základní morální normy) Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Komunikace komunikace v různých situacích Multikulturní Multikulturalita - multikulturalita současného světa, naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem Lidské vztahy - udržovat tolerantní vztahy, uplatňovat princip slušného chování (základní morální normy) Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Komunikace komunikace v různých situacích Multikulturní Multikulturalita naslouchání druhým; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování Lidské vztahy uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Komunikace komunikace v různých situacích Multikulturní Multikulturalita naslouchání druhým; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování Lidské vztahy uplatňování principu slušného chování (základní morální normy)

10 Mediální Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení identifikování základních orientačních prvků v textu Mediální Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení identifikování základních orientačních prvků v textu Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality různé typy sdělení, jejich rozlišování, rozdíl mezi reklamou a zprávou Předmět Ročník Anglický jazyk Multikulturní Multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroj dorozumění a celoživotního vzdělávání Multikulturní Multikulturalita specifické rysy jazyků Multikulturní Multikulturalita specifické rysy jazyků Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice

11 Předmět Ročník Matematika Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů Předmět Informatika Ročník 5. Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium Komunikace komunikace v různých situacích Řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů

12 Předmět Ročník Prvouka Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Výchova dem. občana Občanská společnost a škola demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Výchova dem. občana Občanská společnost a škola demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Výchova dem. občana Občanská společnost a škola demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Multikulturní Lidské vztahy udržovat tolerantní vztahy, uplatňování principu slušného chování Kulturní diference jedinečnost každého člověka, respektování zvláštností různých etnik Multikulturní Kulturní diference jedinečnost každého člověka, respektování zvláštností různých etnik Lidské vztahy udržovat tolerantní vztahy,uplatňování principu slušného chování Multikulturní Kulturní diference jedinečnost každého člověka, respektování zvláštností různých etnik Lidské vztahy udržovat tolerantní vztahy,uplatňování principu slušného chování Environmentální Základní podmínky života - voda (ochrana její čistoty), ovzduší (význam pro život na Zemi) Ekosystémy - les (les v našem prostředí), pole (způsoby hospodaření na nich) Vztah člověka k prostředí - náš životní styl (spotřeba věcí, odpady) Environmentální Základní podmínky života - voda (ochrana její čistoty), ovzduší (význam pro život na Zemi) Ekosystémy - les (les v našem prostředí), pole (způsoby hospodaření na nich) Vztah člověka k prostředí - náš životní styl (spotřeba věcí, odpady) Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemíc

13 Předmět Ročník Přírodověda Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Environmentální Základní podmínky života voda (vztah vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty) Ekosystémy les, pole, vodní zdroje Základní podmínky života - ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, čistota ovzduší u nás) - půda (zdroj výživy) Lidské aktivity a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody (význam ochrany přírody); změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy) Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Environmentální Ekosystémy les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný les (význam pro nás) Lidské aktivity a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody (význam ochrany přírody); změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) Vztah člověka k prostředí prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy) Multikulturní Kulturní diference - člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky

14 Předmět Ročník Vlastivěda Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Výchova dem.občana Občanská společnost a škola způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žák.samosprávy žákovských rad či parlamentů) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování význam Ústavy jako základního zákona země Osobnostní a sociální Rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování Výchova dem. občana Občan, občanská společnost a stát základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost) Občan, občanská společnost a stát základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost) principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) Vých. k myšlení v evr. a glob. souvislostech Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa; evropské krajiny; státní a evropské symboly Multikulturní Lidské vztahy vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace)

15 Předmět Ročník Výtvarná Multikulturní Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuálních zvláštností, poznávání vlastního kulturního zakotvení Multikulturní Lidské vztahy vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur) Multikulturní Etnický původ - základní informace o různých etnických a kulturních skupinách, odlišné myšlení a vnímání světa Multikulturní Kulturní diference jedinečnosti každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika Lidské vztahy vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur) Multikulturní Lidské vztahy vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur) Mediální Kritické vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Mediální Kritické vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Vnímání autora mediálních sdělení - výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření svého názoru a postoje Mediální Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení pěstování kritického přístupu k reklamě

16 Environmentální Lidské aktivity - ochrana kulturních památek Vztah člověka k prostředí - naše obec (kultura obce a její ochrana) Environmentální Lidské aktivity a problémy životního prostředí ochrana kulturních památek Environmentální Lidské aktivity a problémy životního prostředí ochrana kulturních památek Předmět Ročník Hudební Multikulturní Lidské vztahy - vzájemné obohacování různých kultur Etnický původ - odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost, různé způsoby života Multikulturní Lidské vztahy vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur) Etnický původ - odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost, různé způsoby života Multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem Multikulturní Kulturní diference respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Lidské vztahy osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Multikulturní Kulturní diference respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Lidské vztahy osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Mediální Vnímání autora - výrazové prostředky a jejich uplatnění, výběr a kombinace slov a zvuků Mediální Vnímání autora - výrazové prostředky a jejich uplatnění, výběr a kombinace slov a zvuků

17 Předmět Ročník Tělesná Multikulturní Kulturní diference - člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky Lidské vztahy důležitost integrace jedince, umět se vžít do role druhého Multikulturní Kulturní diference - člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky Lidské vztahy důležitost integrace jedince, umět se vžít do role druhého Multikulturní Kulturní diference - člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky Lidské vztahy důležitost integrace jedince, umět se vžít do role druhého Multikulturní Kulturní diference člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky Lidské vztahy důležitost integrace jedince, umět se vžít do role druhého Multikulturní Kulturní diference člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky. Lidské vztahy důležitost integrace jedince, umět se vžít do role druhého Environmentální Lidské aktivity a problémy životního prostředí ochrana přírody (ochrana přírody při masových sportovních akcích) Vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví (možnosti a způsoby ochrany zdraví) Environmentální Lidské aktivity a problémy životního prostředí ochrana přírody (ochrana přírody při masových sportovních akcích) Vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví (možnosti a způsoby ochrany zdraví) Environmentální Vztah člověka k prostředí náš životní styl Environmentální Vztah člověka k prostředí náš životní styl

18 Předmět Ročník Pracovní činnosti Osobnostní a sociální Komunikace komunikace v různých situacích Osobnostní a sociální Komunikace komunikace v různých situacích Osobnostní a sociální Komunikace komunikace v různých situacích Osobnostní a sociální Komunikace komunikace v různých situacích Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) Osobnostní a sociální Komunikace komunikace v různých situacích Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) Environmentální Vztah člověka k prostředí náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) Environmentální Vztah člověka k prostředí náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) Environmentální Vztah člověka k prostředí náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) Ekosystémy lidské sídlo - město vesnice Lidské aktivity a problémy živ. prostředí zemědělství a životní prostředí Environmentální Vztah člověka k prostředí náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); prostředí a zdraví

19 4. Učební plán minimální časová dotace disponibil ní časová dotace celková časová dotace Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Umění a kultura Člověk a zdraví Přírodověda Výtvarná Výtvarná Hudební Hudební Tělesná Tělesná Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková hodinová dotace Nepovinné předměty: Náboženství Poznámky k učebnímu plánu: Průřezová témata jsou součástí výuky, realizují se také v rámci projektových dnů a malých projektů v rámci výuky v jednotlivých předmětech /Svatý Václav, Týden zdraví, Zdravé zuby a projekty vyplývající z aktuálně probíraného učiva/, jsou součástí náplně školy v přírodě.

20 5. Učební osnovy Viz jednotlivé přílohy dle vyučovacích předmětů. 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první i druhé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení. 3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání (nižší stupeň gymnázia). 5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 7. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých

21 předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 13. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 14. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 15. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 16. Ředitelka školy je povinna působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 17. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: - průběžně prostřednictvím žákovské knížky, - před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), - případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 18. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II tel. fax: 381202020 Česká spořitelna S. Ústí IČO DIČ E-mail: zs_su@volny.cz č. ú. 704042399/0800 70938318 CZ 70938318

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Č.j.-ZSCL/536/14 Příloha č.1 ke školnímu řádu (dodatek č. 5-Úplné znění) DODATEK Č.1-ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Zásady hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2012 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( podle 30/2 zákona č. 561/2004 Sb.)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Kadaň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková Pedagogická rada schválila dne: 30. 8. 2013

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 17/2014 Vypracoval: Blanka Reindlová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j. : 54/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných

Více

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 6. Hodnocení žáků 6.1. Právní vymezení Při hodnocení a klasifikaci se vychází z ustanovení: - Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon o 30 (pravidla hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu) o 16 (hodnocení

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více

Obsah... 2 1. Úvod...3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2.

Obsah... 2 1. Úvod...3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2. OBSAH: strana: Obsah... 2 1. Úvod.......3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Struktura vlastního hodnocení 1. Stanovení cílů 1.1 Zásady a cíle vzdělávání ( 2 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) 1.2 Cíle základního vzdělávání ( 44

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j. 2/2005 Spisový znak: 2-2 Razítko školy: Základní škola a Mateřská škola Raspenava, Fučíkova 430, okr. Liberec, příspěvková organizace Účinnost:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice srpen 2014 2 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Pravidla pro hodnocení žáků. 1 Úvod

6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Pravidla pro hodnocení žáků. 1 Úvod 6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků 1 Úvod Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více