Novinky v oblasti některých daní a důchodového spoření od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v oblasti některých daní a důchodového spoření od 1. 1. 2013"

Transkript

1 Novinky v oblasti některých daní a důchodového spoření od Velké změny v daňové správě od Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce Výběr předčíslí nejpoužívanějších bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)od Novela zákona o DPH účinná od Sazby DPH Povinnost přiznat daň Změny v oblasti fakturace Lhůta pro vystavování daňových dokladů zůstává i nadále 15denní Rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění Zveřejnění bankovních účtů ve vazbě na ručení příjemce Nespolehlivý plátce 106b Generální finanční ředitelství vydalo informaci GFŘ k institutu nespolehlivý plátce Zdaňovací období Informace k EPO přihlášky k registraci Informace GFŘ v souvislosti se zapojením české daňové správy do realizacedůchodové reformy opt out Sazby cestovních náhrad pro rok Organizace správy daně z nemovitostí od Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí Příloha: Adresy Finančního úřadu Plzeňského kraje, jeho územních pracovišť (NOVÁ ID datových schránek), Generálního a Odvolacího FŘ, platné od Stránka 1 z 12

2 1 Velké změny v daňové správě od V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky č. 456/2011 Sb., dochází od k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Předchozí soustava územních finančních orgánů je nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří: Generální finanční ředitelství (GFŘ), Odvolací finanční ředitelství (OFŘ), 14 finančních úřadů (FÚ) Specializovaný finanční úřad (SFÚ). GFŘ je podřízeno MF, OFŘ je podřízeno GFŘ, FÚ jsou podřízeny OFŘ. GFŘ je účetní jednotkou, ostatní mají postavení organizačních jednotek viz 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR. Předchozí soustava územních finančních orgánů byla tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním Tato soustava zanikla. Jejich kompetence plně přebraly orgány Finanční správy. Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně má jako čistě odvolací orgán vykonávat svou působnost pro celé území České republiky. Vznikem jediného odvolacího orgánu je plně završena snaha o jednotnost v postupech odvolacího řízení. Celorepubliková působnost Specializovaného finančního úřadu se nemění. Kromě dosavadních pravomocí, což je příslušnost pro vybrané subjekty, jimiž se rozumí právnické osoby s obratem více jak 2 miliardy Kč, banky, pojišťovny, zajišťovny a další, bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi. 14 finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně bude nově vybaveno krajskou územní působností, přičemž název příslušného kraje se objeví i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu jsou jeho územní pracoviště, která jsou zřízena na všech místech, kde měly v roce 2012 sídlo zanikající finanční úřady. Všechny finanční úřady mají od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy. 2 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce lednu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. V této souvislosti dochází k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která má vliv i na samotné placení daní od začátku roku Stránka 2 z 12

3 Územní finanční orgány v podobě soustavy 199 finančních úřadů k 31. prosinci 2012 zanikají včetně jejich bankovních účtů určených k placení daní do konce roku Od 1. ledna 2013 bude nově pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad (dále jen SFÚ) s působností na celém území České republiky, který vznikl již k Současných 199 finančních úřadů se k 1. lednu 2013 transformuje na územní pracoviště jednotlivých finančních úřadů. Pro bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Základní části bankovního účtu jsou: o Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam nejpoužívanějších předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v následující tabulce (pro finanční úřady kromě SFÚ) 2.1. Výběr předčíslí nejpoužívanějších bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Název daně Předčíslí účtu Daň darovací 7747 Daň dědická 7739 Daň silniční 748 Daň z nemovitostí 7755 Daň z převodu nemovitostí 7763 Daň z přidané hodnoty 705 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713 Daň z příjmů obyvatelstva 2700 Daň z příjmů právnických osob 7704 Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712 o Matriková část (matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Od 1. ledna 2013 byla každému vzniklému Stránka 3 z 12

4 finančnímu úřadu přidělena nová matrika. Jejich seznam je uveden v v následující tabulce (pro finanční úřady včetně SFÚ) Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)od Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky Specializovaný finanční úřad Praha Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň Finanční úřad pro Karlovarský kraj Finanční úřad pro Ústecký kraj Karlovy Vary Ústí nad Labem Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín Jako příklad uvádím konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je /0710. Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví. Stránka 4 z 12

5 Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn. finančního úřadu. Podrobnosti ve věci: 1. plateb v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A, 2. bezhotovostního placení formou bankovního příkazu nebo formou internetového bankovnictví, 3. specifika při placení zajištění daně podle zákona o DPH, 4. placení daní na účty finančních úřadů v rámci mezinárodního platebního styku lze nalézt na adrese: 3 Novela zákona o DPH účinná od Zákon byl na konci roku 2012 novelizován dvěma zákony, a to zákonem č. 500/2012 Sb. a zákonem č. 502/2012 Sb. První má 16 změn, druhý má 198 změn. V následujícím textu se zmíním o některých změnách Sazby DPH S účinností od se uplatňuje: základní sazba ve výši 21 %, nebo snížená sazba ve výši 15 % Povinnost přiznat daň Novela s 21 vypouští odstavec 2, který umožňoval plátci, který v souladu s příslušnými právními předpisy nevede účetnictví, aby přiznal daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to i v případě, kdy přijal úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění Změny v oblasti fakturace Novela stanoví, že s použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje. Nově tak bude souhlas nutný pro veškeré použití elektronického daňového dokladu, což zahrnuje nejen vystavení daňového dokladu, ale i jeho předání nebo zpřístupnění včetně jeho uchování po celou dobu stanovenou pro uchování daňových dokladů. Stránka 5 z 12

6 3.4. Lhůta pro vystavování daňových dokladů zůstává i nadále 15denní Novela ruší povinnost doplňovat údaje přímo na daňovém dokladu nebo zjednodušeném daňovém dokladu, neboť obsah daňových dokladů v listinné i elektronické podobě musí zůstat po celou dobu uchování nezměněn. Novela stanoví, že u všech daňových dokladů musí být od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchování zajištěna věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost viz 34. Konkrétní způsoby a příklady budou upraveny v metodickém materiálu GFŘ Rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění Novela rozšiřuje okruh případů, kdy příjemce plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem. Nově ručí příjemce za nezaplacenou daň i v případě, že provede platbu zcela nebo z části na jiný účet než na účet poskytovatele zdanitelného plnění, který bude správcem daně zveřejněn na internetu Zveřejnění bankovních účtů ve vazbě na ručení příjemce Prostřednictvím internetu by měly být uveřejněny u každého plátce nebo identifikované osoby nejen údaje o DIČ, obchodní firmě nebo názvu, ale i číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno. V přihlášce k registraci je nově osoba povinná k dani povinna uvádět čísla všech svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost viz 96. Pokud ale plátce žádný účet ke zveřejnění neurčí, budou příjemci jeho zdanitelných plnění ručit za jím nezaplacenou daň. V této souvislosti vyvstává všem plátcům registrovaným do konce roku 2012 povinnost, aby nejpozději do oznámili správci daně všechna čísla účtů používaná pro ekonomickou činnost. Pokud by plátci chtěli určit jen ke zveřejnění jen některá z těchto čísel, nebo jejich zveřejnění odmítnout, musí tak učinit také v této lhůtě. V opačném případě budou zveřejněna čísla všech účtů uvedená plátcem v přihlášce k registraci. Vzhledem k této lhůtě by měla být čísla účtů plátců zveřejněna až , a do té doby tedy nemůže být ručení příjemce plnění aplikováno. Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění. Institut ručení lze uplatnit až od 1. dubna Nespolehlivý plátce 106b Novela přináší nový institut, tzv. nespolehlivý plátce. Správce daně má právo takto označit plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Tento fakt zveřejní správce daně na internetu. Zákonodárce navrhl zkomplikovat těmto plátcům odbyt jejich zboží a služeb zavedením ručení příjemce plnění za daň nezaplacenou tímto nespolehlivým plátcem. Ručit za daň bude příjemce plnění, pro nějž to znamená zavedení další povinnosti. Bude muset nově sledovat, zda jejich obchodní partneři nejsou takto označeni. Důvodová zpráva k tomuto institutu uvádí: Stránka 6 z 12

7 Z důvodu změny koncepce plátcovství je zapotřebí upravit situace, kdy plátce neplní své povinnosti [současný 106 odst. 7 písm. b)]. Podle dosavadní právní úpravy je možné neplnění povinnosti plátce sankcionovat zrušením registrace plátce. Se změnou plátcovství ex lege však musí dojít k přehodnocení tohoto systému, neboť konstitutivní zrušení registrace již není z povahy věci možné. I kdyby totiž správce daně zrušil registraci plátce, který neplní své povinnosti, avšak dosahuje požadovaného obratu, stal by se takový plátce fakticky okamžitě plátcem znovu, a to ze zákona (podle 6). Zatímco v případě dobrovolných plátců je sankcí za neplnění povinností zrušení registrace (viz nové znění 106 odst. 2), tak v případě těch, kterým vzniká plátcovství ex lege, je potřeba zvolit sankci jinou. Proto se navrhuje vytvořit nový právní institut, nespolehlivého plátce, který bude na tuto situaci reagovat. Tento institut má sloužit především jako efektivní nástroj při boji s daňovými úniky, který působí nejen represivně, ale i preventivně. Za jakých podmínek se plátce stane nespolehlivým plátcem se všemi důsledky s tím souvisejícími, pak vysvětluje důvodová zpráva takto: Pro získání tohoto statutu je zapotřebí závažně porušit povinnosti vztahující se ke správě DPH. Nejedná se tedy pouze o povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, ale rovněž o povinnosti vyplývající z daňového řádu. Za typické povinnosti vznikající při správě DPH lze považovat např. povinnost podat daňové tvrzení, povinnost uhradit daň, povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém tvrzení či registračních údajích. Porušení povinností, za něž lze získat status nespolehlivý plátce, však musí mít určitou intenzitu. Musí tedy být naplněno kritérium závažnosti. Za závažné porušení povinnosti vztahující se ke správě DPH lze považovat takové porušení zákonem stanovené povinnosti, které svou intenzitou porušuje veřejný zájem na řádném výběru DPH. Nelze tak sankcionovat formální porušení povinností stanovených zákonem (např. opomenutí údajů v přihlášce k registraci či daňovém přiznání), které z hlediska správy a výběru daně by nemělo prakticky žádný negativní dopad. Daný institut by měl dopadat pouze na takové porušování povinností, ve kterém lze spatřovat riziko daňových úniků. Správce daně by tak měl tento nástroj využívat proti nekalým praktikám některých daňových subjektů, nikoli jako nástroj pro sankcionování běžných plátců, kteří jinak plní řádně své daňové povinnosti. Podle 106a odst. 2 bude proti rozhodnutí správce daně, že je plátce nespolehlivý, možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání bude mít navíc odkladný účinek oproti 109 odst. 5 daňového řádu, který obecně odvolání odkladný účinek nepřiznává. Ke zveřejnění skutečnosti, že plátce je nespolehlivým, tedy dojde až po nabytí právní moci rozhodnutí. Z 106a odst. 3 vyplývá, že v případě hrozby významných daňových úniků, kdy bude existovat silný veřejný zájem na rychlém nabytí právní moci rozhodnutí, kterým daná osoba získává statut nespolehlivého plátce, bude správci daně umožněno, aby v rámci daného rozhodnutí z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodl též o vyloučení odkladného účinku. Toto své rozhodnutí musí řádně a přezkoumatelným způsobem odůvodnit. Z odůvodnění by mělo být patrné, v čem jsou konkrétně spatřovány důvody hodné zvláštního zřetele. Statusu nespolehlivý plátce se plátce bude moci zbavit nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, že je nespolehlivým plátcem, a to pouze na základě žádosti. Správce daně tedy nebude ex offo zkoumat, zda pominuly důvody pro přiřazení tohoto statusu. Vyhovění této žádosti bude podmíněno tím, že plátce po dobu jednoho roku neporuší své povinnosti vztahující se ke správě daně. V případě zamítnutí žádosti pak bude moci opětovně požádat o zrušení statusu nespolehlivého plátce až po uplynutí dalšího roku od nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Stránka 7 z 12

8 3.8. Generální finanční ředitelství vydalo informaci GFŘ k institutu nespolehlivý plátce 1. Za závažná porušení plnění povinnosti plátce se považují situace kdy: a) vyměření daně podle pomůcek, doměření DPH v minimální výši 500 tisíc Kč, lze přihlížet výhradně k porušením povinností v řízeních zahájených po ; b) plátce se zapojil do obchodů, u nichž správce daně vydal po zajišťovací příkaz; c) u plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH min. 10 mil. Kč. 2. Rozhodnutí o přidělení statusu nespolehlivého plátce: a) skutková východiska a závěry uvede správce daně do odůvodnění, proti kterému lze podat odvolání do 15 dnů a které má odkladný účinek; b) ve výjimečných případech se rozhodnutí může stát vykonatelným již doručením rozhodnutí. 3. Rozhodnutí o změně statusu: nespolehlivý plátce může podat žádost o vydání rozhodnutí, že již není nespolehlivým plátcem nejdříve po uplynutí 1 roku. 4. Zdaňovací období nespolehlivého plátce je kalendářní měsíc. 5. Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem: příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem ( 109 odst. 3). Informace je zveřejňována na adrese: Institut nespolehlivého plátce bude pro podnikatele časově i finančně náročnější, neboť si budou muset s ohledem na ručení ověřovat, s kým obchodují Zdaňovací období Novela mění principy stanovení délky zdaňovacího období. Nově bude zdaňovacím obdobím plátce obecně kalendářní měsíc a pouze pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhne Kč a nebude se jednat o nespolehlivého plátce ani skupinu, bude plátce moci rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Tato změna bude muset být oznámena správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku. V roce, kdy byl plátce registrován, a v bezprostředně následujícím roce bude nově zdaňovacím obdobím zásadně kalendářní měsíc. Plátci registrovaní v roce 2011 a dříve zůstanou nadále čtvrtletními plátci daně. Plátce registrovaný v roce 2012 a splňující podmínky volby se podle přechodných ustanovení bude moci rozhodnout pro období 2013, zda bude čtvrtletní plátce. Tuto skutečnost musí oznámit správce daně do konce ledna 2013, jinak se stává automaticky měsíčním plátcem. Stránka 8 z 12

9 Změny v režimu přenesení daňové povinnosti Novela ruší povinnost doplňovat údaje přímo na daňovém dokladu, neboť obsah daňových dokladů v listinné i elektronické podobě musí zůstat po celou dobu uschování nezměněn. Plátce již nebude na daňový doklad doplňovat výši daně, ale údaj bude uvádět pouze ve své evidenci pro účely DPH. Daňový doklad bude navíc nově povinně obsahovat sdělení daň odvede zákazník. 4 Informace k EPO přihlášky k registraci S účinností od nebudou na Daňovém portálu k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení. Zprovoznění těchto elektronických formulářů se předpokládá v druhé polovině března Podání přihlášky k registraci a oznámení změny v registračních údajích či žádosti o zrušení registrace bude možno provést výhradně podáním na papírové verzi tiskopisů. Stávající formuláře přihlášek k registraci (pro právnické osoby vzor č. 16, pro fyzické osoby vzor č. 16, pro plátcovy poklady vzor č. 9, pro odštěpné závody a provozovny /a vzor č. 9) není možno od k podání přihlášky k registraci ani k oznámení změny v registračních údajích použít. Všechny nové tiskopisy pro rok 2013 jsou dostupné na adrese: 5 Informace GFŘ v souvislosti se zapojením české daňové správy do realizacedůchodové reformy opt out Opt-out se obecně používá pro mechanismus či úkon, kterým se může občan vyvázat z nějaké povinnosti. Finanční správa je od zapojena do realizace důchodové reformy. Podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření a zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, s účinností od je Specializovanému finančnímu úřadu (SFÚ) jako správci Centrálního registru smluv svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi, která bude probíhat výhradně elektronicky. Jednotlivé finanční úřady budou pověřeny výběrem pojistného od účastníků spoření s následným převodem vybraných prostředků účastníků na účty penzijních společností. Za účastníka zaměstnance, provádí srážku pojistného a podává informaci o sraženém pojistném na důchodové spoření plátce pojistného (zaměstnavatel) formou měsíčního hlášení, kdy současně s hlášením sražené finanční prostředky odvádí na příslušný FÚ a po konci pojistného období podává vyúčtování. Všechna podání u plátců pojistného musí být učiněna pouze v elektronické podobě prostřednictvím aplikace EPO. Stránka 9 z 12

10 OSVČ měsíční hlášení nepodávají a informaci o pojistném na důchodové spoření podají až v pojistném přiznání po skončení roku Platby na samostatné účty od: Poplatníků (OSVČ) Plátců pojistného (zaměstnanci) Pojistné na důchodové spoření předčíslí BÚ poplatníci (OSVČ) zaměstnavatelé Plátce pojistného na důchodové spoření, tj. osoba, která je povinna vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob a z funkčních požitků poplatníkovi, který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření, nemá povinnost podávat přihlášku k registraci, protože k registraci plátce pojistného na důchodové spoření dochází ze zákona. Přestane-li mít alespoň jednoho poplatníka, který je účastníkem důchodového spoření, je plátce pojistného povinen neprodleně elektronicky podat oznámení o změně registračních údajů. 2 6 Sazby cestovních náhrad pro rok 2013 Vyhláška 472/20012 Sb., s účinností od upravuje výši sazeb tuzemského a zahraničního stravného, výši sazby základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad. Změny jsou zachyceny na našem webu v modulu užitečné sazby. 7 Organizace správy daně z nemovitostí od Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen příslušný kraj ) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen ÚzP ), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen spravující ÚzP ). Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen původní FÚ ). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí č. 48/2012 Sb. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného 1 Prezentace Finanční správy Role GFŘ v důchodovém systému, str Informační leták Upozornění na daňové povinnosti v roce 2013, str. 3 Stránka 10 z 12

11 kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Určené územní pracoviště pro Finanční úřad Plzeňského kraje je určeno ÚzP Plzeň sever. 3 8 Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí Zákonem č. 500/2012 Sb., byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Touto novelou se od zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od Nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí do , použije se sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3 % - viz 15. Ke změně vlastnictví dochází např.: - ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí; - ke dni účinku smlouvy u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí; - nabytím právní moci rozhodnutí, kterým se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, v případech výše neuvedených. Zpracoval Mgr. Bc. Jiří Bystřický, QBÚ tel.: Informační leták Organizace správy daně z nemovitostí od Stránka 11 z 12

12 Příloha: Adresy Finančního úřadu Plzeňského kraje, jeho územních pracovišť (NOVÁ ID datových schránek), Generálního a Odvolacího FŘ, platné od Název Adresa Obec PSČ ID DS Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14 Plzeň gf9n2e3 Územní pracoviště v Plzni nám. Českých bratří 8 Plzeň hetn5qt Územní pracoviště Plzeň - sever nám. Českých bratří 8 Plzeň yicn5se Územní pracoviště Plzeň - jih Františkánská 18 Plzeň r74n5qp Územní pracoviště v Blovicích Hradišťská 3 Blovice uadn5zj Územní pracoviště v Domažlicích Msgre. B. Staška 265 Domažlice zdn5qh Územní pracoviště v Horažďovicích Blatenská 1081 Horažďovice bmn5sa Územní pracoviště v Horšovském Týně Domažlická 55 Horšovský Týn uygn54v Územní pracoviště v Klatovech Machníkova 129 Klatovy V nn5zf Územní pracoviště v Kralovicích nám. Osvobození 886 Kralovice rrn54s Územní pracoviště v Nepomuku nám. A. Němejce 66 Nepomuk uadn5zj Územní pracoviště v Přešticích Husova 465 Přeštice h4wn5t4 Územní pracoviště v Rokycanech Malé náměstí 118 Rokycany ei2n55k Územní pracoviště v Tachově Okruž ní 2178 Tachov gnn7dw Územní pracoviště ve Stříbře Revoluční 1010 Stříbro b9xn7eq Územní pracoviště v Sušici Klostermannova 629 Sušice aqn56p Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7 Praha p9iwj4f Odvolací finanční ředitelství Masarykova 31 Brno xjsn2gp Stránka 12 z 12

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013

Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013 Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor Nepřímých daní č.j.: 3308/13/7001-21002-012287 Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení...

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... ISSN-0322-9653 28. 1. 2015 Ročník XLIX Cena 60 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... 3. Pokyn GFŘ č. D-20 Stanovení jednotných

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více