Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce : Autor práce : doc.paeddr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Zdeňka Svobodová 1

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne podpis 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala paní docentce doc. PaedDr. Miroslavě Bartoňové, Ph.D. za ochotu a pomoc s přípravou metodické stránky této práce a za její cenné rady při zpracování mě práce. 3

4 Úvod 5 1. Terminologická vymezení Legislativní východiska Přístupy ke vzdělání v České republice Osobnost dítěte školního věku Dětský domov, výchovné i školské zařízení Edukace jedinců v dětském domově Osobnost vychovatele Rodina jako základní výchovný činitel Vzdělávání dětí v dětském domově Edukace dětí v dětském domově a jejich integrace do společnosti Cíl, metody a techniky výzkumného šetření Charakteristika sledovaného souboru Interpretace výsledků šetření Závěry šetření 30 Závěr 32 Resumé 33 Seznam literatury 34 Přílohy 37 4

5 Úvod Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat metody a přístupy práce s dětmi, které vyrůstají ne vlastní vinnou v jiném prostředí, než by si přáli, v prostředí dětského domova. Majoritní společnost má většinou milné představy o životě dětí v dětském domově. Mediální obraz těchto dětí je v mnoha případech utvořen tak, že působí velmi negativisticky na většinu nezasvěcených do daného problému. Přitom odborný výchovný i vzdělávací přístup v institucionální péči je v mnoha případech kvalitnější, než přístup ve vlastní rodině. Výzkumy prokázaly, že děti, které vyrůstají v dětském domově mají procentuálně nižší kriminalitu, než děti, které vyrůstají v rodinách. Je nutné podotknout, že i děti, které jsou vychovávány v institucionální péči nejsou plodem těchto domovů, ale plodem milující rodiny. První část bakalářské práce je zaměřena na školskou legislativu týkající se této problematiky v naší republice. Možnostem vzdělání, výchovy a profesní připravenosti žáků. Osobností žáka školního věku. Druhá část bakalářské práce poukazuje na hlavní problém dětí, které byly umístněny do institucionální péče a to je rodina. Na následky, které si dítě ze špatně fungující rodiny odnáší. Výchovou a vzděláváním žáků v dětském domově. Třetí část bakalářské práce bude věnována výsledkům šetření a zpracováním dvou kazuistik. Pomocí metody kvantitativního výzkumu, byly použity následné techniky:analýza dokumentů, analýza prostudované literatury, přímé pozorování, řízený rozhovor, kasuistiky. I když základem pro zdárný vývoj dítěte by měla být rodina, nebývá tomu vždy tak. Děti, které nemají dobré citové zázemí, bývají značně citově ochuzeni. Pokud se v raném věku zanedbá rodinná péče je náprava, nebo zmírnění situace dlouhodobé a méně efektivní. V mnoha případech si tyto děti odnášejí určitá postižení na zbytek celého života. Jsme přesvědčeni, že být úspěšným rodičem je jedna ze životních rolí, která člověku přináší největší uspokojení, je to ale také jedna z nejnáročnějších rolí (Dinkmeyer,McKay, 1996, s. 9). 5

6 1 Terminologická vymezení 1.1 Legislativní východiska Životní energie se postupem doby neztrácí, pouze se transformuje v různých formách činnosti, např. práce, různé druhy pohybových aktivit, v nichž může jedinec, a tedy i dítě, energii uplatnit (Zelinková, 1994, s. 165). V dětském domově jsou vychovávány děti se sociálním znevýhodněním. Za sociálně znevýhodněné jsou považováni děti s nízkým sociálně kulturním postavením, děti ohrožení sociálně patologickými jevy, děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, nebo děti v postavení azylantů. Institut péče o dítě v zařízení vyžadující okamžitou pomoc byl zakotven novelou zákona o rodině - zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Sociálně právní ochrana dětí, poskytuje okamžitou ochranu a pomoc dítěti. Taková to pomoc dítěti spočívá v zabezpečení základních životních potřeb. Vždy je ale třeba vycházet z individuálních zájmů a potřeb každého dítěte. Tento zákon upřesňuje i podmínky dětí žijících v dětských domovech. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci 1. Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 2. Raná péče 54 Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 6

7 Pro děti, které neměly snadný a přímočarý start do života, je možná ještě důležitější, aby se o sobě dozvídaly co nejvíc a co nejdříve. Když nevědí, čím prošly, nedokážou se ve svém životě vyznat, a tím pádem se nemohou ani léčit z prodělaného traumatu. Co dítě neví, to si snadno vymyslí, a jeho představy bývají často mnohem horší, než skutečnost (Archerová, 2001 s. 99). Subjekty náhradní péče Náhradní výchovná péče - je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině. Nejčastěji jde o péči institucionální, v níž je dítě vychováváno až do své dospělosti. Náhradní výchovná péče u nás spadá pod několik resortů. Jedná se o resort zdravotnictví, školství a resort práce a sociálních věcí. Bohužel komunikace mezi jednotlivými resorty je v ČR na nízké úrovni, je nutné ji stále zdokonalovat. Přehled zařízení, ve kterých jsou vychovávány a vzdělávány opuštěné děti Kojenecký ústav je zdravotní zařízení, ve kterém mohou být umístněny děti od 0 do 3 let. Tyto děti nemohou vyrůstat z vážných důvodů u své biologické matky. Jedná se většinou o zdravotní nebo sociální důvody. Kojenecké ústavy poskytují dětem zdravotní, diagnostickou, rehabilitační a terapeutickou péči. Děti jsou zde vychovávány a vzdělávány podle výchovných a sociálních norem tak, aby se dále mohli zařadit do dalšího vzdělávání a výchovy, podle individuálních možností a schopností každého dítěte. V případě, že se nepodaří dítě zařadit zpět k biologickým rodičům, nebo není možné zabezpečit náhradní rodinnou péči, je dítě zařazeno podle své diagnózy do dalšího institucionálního zařízení. Dětský domov je školské zařízení, které poskytuje výchovu a vzdělávání dětem od tří do osmnácti let. V případě dalšího vzdělávání zde mohou jedinci zůstat na dobrovolném pobytu do dvaceti šesti let. V tomto případě se jedná o vzájemnou dohodu mezi ředitelem domova a studentem. Obě strany respektují určená pravidla pobytu studenta v dětském domově. V naší republice máme dva typy dětských domovů, dětský domov internátního typu a dětský domov rodinného typu. Jelikož se má výchova dětí v dětských domovech podobat co nejvíce životu v rodině, začaly se po roce 1989 dětské domovy internátního typu rušit, nebo přebudovávat na dětské domovy typu rodinného. V současné době se dětské domovy internátního typu téměř nepoužívají. V dětském 7

8 domově rodinného typu, jsou vytvářené rodinné skupiny minimálně po šesti a maximálně po osmi dětech. Každá skupina má vlastní bytovou jednotku. Vyrůstají zde děti různého věku a pohlaví, též se upřednostňuje, aby sourozenci byli společně na jedné rodinné skupině. O děti zde pečují dva vychovatelé, kteří si vzájemně střídají, ale nemění. Dětský domov se školou je školské zařízení pro děti od šesti let do ukončení povinné školní docházky, které nemohou být z nějakého důvodu zařazeny do běžného dětského domova. U těchto dětí jsou většinou diagnostikovány výchovné nebo psychické poruchy. Součástí tohoto dětského domova je i škola, kterou tyto žáci navštěvují a odbourává se tak riziko vzniku problémů. Jedná se o děti s nařízenou ústavní výchovou, děti s ochranou výchovou a nezletilé matky. V současné době jsou i dětské domovy se školou rodinného typu, počet dětí v jedné rodinné skupině je minimálně pět a maximálně osm dětí. Intimní dětské vztahy, jako je vztah k matce, ke svým příbuzným, se ukládají ve vědomí dítěte. Stopy těchto vztahů jsou nesmazatelné a vedou k rozvoji vitálních, vegetativních, motorických a senzorických funkcí (Bartoňová, 2006 s. 48) Diagnostický ústav je školské zařízení, do kterého jsou umístněny děti školního věku, které mají nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovu nebo děti na které soud vydal předběžné opatření o umístnění. Pobyt v diagnostickém ústavu trvá dva měsíce. Jedinec je zde vyšetřen odbornými pracovníky po stránce zdravotní, psychické, psychologické a speciálně pedagogické. Podle určení diagnózy je dítě zařazeno k dalšímu pobytu do jiného školského zařízení. Buď do dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu. Od počátku intrauterinního života jsou dané všechny možnosti pro vývoj dítěte. Jeho životní energie se formuje podle vnitřní vývojové logiky a dynamiky ke kompetencím, funkčním oblastem a funkcím (Vítková 2004, s. 180). Výchovný ústav je školské zařízení, ve kterém jsou umístněny děti, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo děti s uloženou ochrannou výchovou, které dovršili patnácti let a mají závažné výchovné problémy. Výjimečně zde může být zařazen i 8

9 jedinec starší dvanácti a mladší patnácti let a to z důvodů takových výchovných problémů, že nemůže být zařazen do jiného výše jmenovaného školského zařízení. Náhradní rodinná péče - je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními rodiči" v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména adopce (osvojení) a pěstounská péče. Přehled typů náhradní rodinné péče : Adopce zrušitelné lze ze závažných důvodů zrušit na žádost osvojitelů i osvojeného. Adopce nezrušitelná - právní vymezení nacházíme v zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci opuštěné dítě za vlastní a mají k němu stejné práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči. Pěstounská péče : Právní vymezení určuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů. Pěstounská péče je zvláštní formou státem řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě se svěřuje do péče jedince nebo manželské dvojice. Pěstouni mají právo rozhodovat o běžných věcech dítěte, k výkonu mimořádných záležitostí žádají souhlas rodičů, případně rozhodnutí za ně vydává soud. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Pěstounská péče může být také zrušena v době jejího trvání rozhodnutím soudu. Pěstounská péče a) individuální prarodiče, příbuzní, jiné cizí osoba b) skupinová - velké pěstounské rodiny, SOS dětské vesničky Jak biologické, tak adoptované děti přicházejí do rodiny jako cizinci, kteří touží být příïjati takoví, jací jsou. Samotným charakterem svého příchodu na scénu se však biologické děti většinou začleňují do rodiny snáze ať už po stránce fyzické, emocionální nebo psychologické. Stejnou potřebu stát se součástí rodiny mají i děti adoptované, což ovšem pro rodiče představuje v rámci jejich povinností úkol poněkud náročnější (Schillerová 1993, s. 19). 9

10 1.2 Přístupy ke vzdělání v České republice Jak slábne vliv některých rodin na děti a jak se mocným socializačním vlivem v druhé polovině našeho století stávají také média a zároveň rostou obavy z neřízeného socializačního působení vrstevnických skupin, začíná být škola viděna jako málem jediné prostředí schopné garantovat optimální či dokonce vědecky promyšlené působení na dítě, jež je v souladu se zájmem společnosti (Matoušek 2003, s. 65). MŠMT České republiky přijalo v letech novou školskou legislativu. Jde o dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání v naší republice. Nové rozvojové programy, které jsou, určeny především pro dlouhodobé záměry jsou finančně, koncepčně i metodicky podporovány. Veškeré podmínky jsou zakotveny v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Nové principy, zásady a směry ve vzdělávání : * Stejné příležitosti ke vzdělání pro každého s ohledem na jeho individualitu osobnosti * Kurikulární reforma rozvoj a modernizace ve vzdělání, důraz na dosažení klíčových kompetencí * Rozvoj komunikačních a informačních technologií * Podpora znalosti cizích jazyků i jazyka majoritní společnosti *Možnosti tvorby vlastních školských vzdělávacích programů, dle individuální možnosti škol * Tvorba nového kvalitního systému hodnocení * Možnosti zkvalitnění, rozvoje a podmínek práce pedagogických pracovníků * Podpora dalšího vzdělávání a upevňování profesionality pedagogických pracovníků V českém vzdělávacím systému došlo v minulých letech k mnoha reformním krokům ve vzdělání. Tyto zásadní změny jsou postupně v plném rozsahu přijímány po schválení a realizaci nového školského zákona a navazujících vyhlášek a předpisů. Vyhláška MŠMT č. 72/2005, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 10

11 1.3 Osobnost dítěte školního věku Dalším mezníkem nejen v životě dítěte, ale celé rodiny je jeho vstup do školy. U dítěte školního věku se mimo jiné formuje charakter, volní jednání. Od rodičů přijímá řád rodiny, pomáhají mu vytvářet pravidelný denní režim stereotypy,to mu pak pomáhá zvládnout různé životní situace, formovat jeho osobnost (Bartoňová 2005, s. 53). Osobnost dítěte se utváří od narození. Většinou během prvních tří let života jsou vytvořeny základy osobnosti dítěte. V této době si začíná dítě uvědomovat samo sebe, začíná mluvit v první osobě JÁ. Začíná proces socializace, zařazování dítěte do společnosti, rodiny, školy, mezi vrstevníky. Je budována aktivní interakce mezi dítětem a jeho okolím. Společnost dítě modifikuje, utváří se vzájemná a zpětná vazba. Základem osobnosti je její psychika. Je vědecky prokázáno, že psychika lidské osobnosti se utváří již v prenatálním období vývoje. Matčino prožívání odráží i psychické prožívání plodu. Záleží individuálně, jak je konkrétní dítě biologicky zdatný jedinec. Vědomí variability tempa i průběhu vývoje v dětském věku vede někdy k celkem logickému odmítání striktnější kategorizace normálních a abnormálních projevů. Tento přístup respektuje skutečnost, že vývoj jednotlivých dětí může probíhat odlišně (Vágnerová 2004, s. 25). Většina dětí, které jsou umístěny do dětského domova, vyrůstaly v nepodnětném rodinném prostředí. U těchto dětí dochází k značnému fyzickému i psychickému zaostávání. Jsou značně sociálně nevyzrálé. Nemají zažité hygienické a stravovací návyky. Neznají časové uspořádání dne. Nízká úroveň psychického vývoje má vliv na nedostatečnou školní zralost. Tyto děti mají malou slovní zásobu, špatnou a nesouvislou vyjadřovací schopnost. Obtíže jim tvoří orientace v čase a prostoru, chybí představivost, jsou vázání na konkrétní situace. Mají bujnou fantazii a představy, která nesouvisí se skutečností. Jsou citově labilní, ve vztazích nestálý. Jsou egocentričtí, mají nedostatečnou schopnost sebeovládání. Děti v období školního věku procházejí velkými psychickými i biologickými změnami. Prožívají období pubescence, jsou vzdorovitější. Kritičtější vůči autoritám. Vlivem nerovnoměrného fyzického a psychického vývoje se mohou děti v tomto období projevovat výbušně, ale i apaticky. Afektivně reagovat na neafekční podněty. Bývají zasněné, nesoustředěné. Na kritiku své osobnosti reagují hrubostí, nebo snahou vytknuté nedostatky zamaskovat. V tomto období dochází k rozvoji rozumových, citových a 11

12 volních vlastností. Rozvoj všech vlastností je ovlivněn individualitou jedince, jeho genetickou výbavou, sociálním prostředím a v neposlední řadě výchovou. Shrnutí: V České republice je propracovaný systém vzdělávání. Je uzákoněna povinná školní docházka pro všechny děti, které dosáhnou osmi let svého věku. Veškeré podmínky a možnosti vzdělávání jsou zakotveny v odpovídajících zákonech. Děti jsou rozděleny dle svých možností a schopností. Individuálně podle těchto kritérií jsou zařazeny do vzdělávacího systému, který jim poskytne maximální rozvoj vědomostí a dovednost 12

13 2 Dětský domov, výchovné i školské zařízení 2.1 Edukace jedinců v dětském domově Na výchovu a vzdělávání dětí v dětském domově je kladen velký důraz. Snahou je přiblížit systém výchovy a vzdělávání těchto dětí na úroveň dětí, které vyrůstají v rodinách. Jednou z hlavních okolností, které ovlivňují úroveň vzdělávání dětí z dětských domovů, je věk dítěte, ve kterém nastoupilo do dětského domova. Další důležitou oblastí je dosavadní způsob výchovy, vzdělávání a péče o dítě. Jeho vědomosti, dovednosti, návyky a v neposlední řadě určitá genetická výbava. Ve všech případech je nutné brát zřetel na individuální důvody, které vedly k nařízení náhradní výchovné péče. Pokud je dítě umístněno do dětského domova z kojeneckého zařízení, nebo v předškolním věku, navštěvuje mateřkou školu v místě a je mu věnována patřičná předškolní příprava. To do určité míry ovlivní jeho připravenost na nástup do povinné školní docházky. V případě, že je dítě umístněno do dětského domova, v době kdy již navštěvuje základní školu, je třeba individuálně posoudit možnosti další práce s dítětem. Musím podotknout, že většina dětí umístněných do dětského domova ve školním věku má ve svém vzdělávání značné mezery. Většinou je to dáno jejich genetickou výbavou a sociálním prostředím, ze kterého přicházejí. V mnoha případech se až na upozornění školy začnou pracovníci sociální péče zajímat o důvody, které vedou k zanedbávání dítěte v rodině. Mnoho dětí má stupeň inteligence v normě hraničního pásma, diagnostikovanou LMR nebo jiné postižení. Výchovná i vzdělávací práce s těmito dětmi je velmi náročná a je nutná individuální příprava na vzdělávání a rozvoj každého dítěte. Výchova dětí v dětském domově je etapou pravidelného a systematického rozvoje, poznávání, vzdělávání a rodinné péči na rodinných skupinách. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb dětí, možností a zájmů každého dítěte. Je vedena činnostním a praktickým charakterem a motivuje děti k dalšímu poznání, hledání, objevování, tvořivosti a nalézání vhodné cesty řešení různých problémů a životních situací. Dětem jsou vštěpovány vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní pozdější samostatný život a utváří si žebříček takových 13

14 hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i evropské unie. Velký důraz se při výchově dětí v dětském domově klade na využívání volného času. Volný čas je doba, v níž jedinec nevykonává žádnou nutnou činnost. Doba, kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj osobnosti a pro různé formy zájmové činnosti, které vykonává dobrovolně a s radostí. Je ho možno posuzovat z několika úhlů pohledu, které se navzájem prolínají. Dítě se v průběhu vývoje učí diferencovat žádoucí a nežádoucí chování i vhodnost jednání ve vztahu k určité situaci. Nejde jen o to, aby dítě příslušné normy znalo, ale aby se podle nich chovalo (Vágnerová 2004, s. 779). Většina dětí z dětského domova docházejí pravidelně do zájmových kroužků, které jsou ve škole, nebo při domě dětí a mládeže. Děti si vybírají kroužky podle svých schopností a zájmů. Je třeba, je ve výběru usměrnit a motivovat správným směrem. Pokud děti docházejí do kroužků mimo domov, do domu dětí a mládeže, má to na ně pozitivní vliv ohledně navazování nových sociálních kontaktů, rozšíření znalostí a dovedností. Utvoří si a zafixují další modely životních situací. Jsou zde pod odborným vedením výchovných pracovníků, kteří na děti působí dle jejich individuálních možností a schopností. Rodiče slouží svým dětem jako vzory, buď pozitivní, či negativní. Rodiny, které neplní dobře svoji výchovnou funkci, se velmi často vyznačují nezájmem o to, jak dítě tráví svůj volný čas. Školy, výchovná zařízení a další subjekty mají možnost tento nedostatek do určité míry kompenzovat kvalifikovaným pedagogickým vedením (Pávková 1999, s. 17). 2.2 Osobnost vychovatele Dobrá atmosféra v rodinné skupině v dětském domově je velkou mírou podmíněna schopností společenského přizpůsobení vychovatele. Je dána správným vztahem k nadřízeným i podřízeným. Přizpůsobením se průběhu dne dětského domova. Schopností zapojení se do řešení nejrůznějších situací plynoucích z života v dětském domově. 14

15 Velice důležitým rysem osobnosti vychovatele je autorita. Je to ona přirozená převaha osobnosti vyspělejší a zralejší nad osobností teprve se tvořící převaha, kterou dítě uznává a přijímá jako určitou oporu (Matějček 1994, s. 44). Práce vychovatele v dětském domově je velmi náročná. Vyžaduje velkou trpělivost a ovládání vlastního chování. Vychovatel musí být dětem příkladem. Být důsledný a zásadový, jen tak, může vyžadovat od dětí odpovědný přístup ke svěřeným úkolům. Činnost vychovatele v dětském domově by neměla postrádat individuální přístup ke každému dítěti. Autorita vychovatele působí komplexně všemi kvalitativními složkami osobnosti, i když ne všemi složkami stejně účinně. Je to tím, že dítě, které se vyvíjí není stejně citlivé ke všem složkám autority. Autoritu vnímá podle svých věkových potřeb. Děti předškolního věku hledají ve svém vychovateli spíše ochranu. Děti ve středním a starším věku mají k vychovateli a dospělým většinou kritický vztah. Zde si vychovatel může získat autoritu svojí pracovitostí, svědomitostí, pílí, vytrvalostí v práci, úrovní svého chování a jednání, charakterovými vlastnostmi, úrovní vědomostí a dovedností. Nemalou povinností vychovatele je i péče o vlastní osobu. Jeho vzhled, estetické cítění. Pečlivost ve vedení veškeré dokumentace. Je velmi obtížné utvořit určitý vzor pro vychovatele. Každý z nás má své individuální odlišnosti. Každý z nás je jiná osobnost. Práce vychovatele je velmi náročná, neboť do dětského domova přicházejí většinou děti opožděné. Děti s nízkou úrovní své osobnosti, jejich psychická i sociální rovina je většinou velmi málo rozvinutá. Mají značné mezery v hygienických i kulturních návycích, ve vědomostech i praktických dovednostech. Jelikož vychovatel v dětském domově pracuje většinou s heterogenní skupinou dětí, je velmi nutná jeho znalost biologických, psychických a sociálních zvláštností jednotlivých věkových kategorií. Protože nyní jsou rodinné skupiny v dětském domově tvořeny z dětí různých věkových skupin, je nutné, aby měl vychovatel dostatek životních zkušeností. Bohatou znalost a dovednost zralého vychovatele. To je nezbytný základ pro respektování jeho autority. Je důležité, aby v rodinných skupinách, kde je převaha starších dětí, pracovali starší vychovatelé. Nebo dvojce vychovatelů, z nichž jeden má více praktických zkušeností a dokáže řešit náročnější situace. Výchovná a pracovní činnost vychovatele v dětském domově se nedá měřit časem. Vztah k vychovatelství je měřen láskou k této práci, láskou k dětem, odpovědností za náročnou vychovatelskou práci. 15

16 Vychovatel v dětském domově je člověk, který supluje v období psychického i fyzického vývoje dítěte rodiče. Je součástí jeho citového zrání, zdrojem jeho citových prožitků. Vychovatel, který má suplovat rodiče, musí mít k těmto dětem hluboký osobní vztah. Chápat jejich projevy v nejrůznějších životních situacích. Klást na dítě jen takové nároky, které bude schopen zvládnout, jak po stránce psychické, tak po stránce fyzické. Uspokojovat zájmy a potřeby dětí, odborně je vést, aby pochopily, co je dobré a co špatné co je nutné odsoudit a s čím se mohou ztotožnit. K práci vychovatele je nutné všeobecné i odborné vzdělání. Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, upravuje předpoklady pro výkon pedagogické činnosti, jejich další vzdělávání a kariérní systém Odborné vzdělání umožňuje vychovateli správně přistupovat k volbě pracovních postupů a metod. Přizpůsobit denní program aktuální situaci na rodinné skupině. Nejlepší motivací pro dítě je, * ponecháte-li mu tolik svobody, kolik je jen možné, * podělíte-li se s ním o co nejvíce zkušeností, * používáte-li při výchově co nejméně trestů a zákazů, * důvěřujete-li mu co nejvíce (Helm, 1996, s. 43). Kvalitní výchovné působení zvyšuje i autoritu vychovatele. Další nepostradatelnou vlastností vychovatele je pedagogický takt. Je to schopnost nacházet účinné a vhodné prostředky pro řešení dané situace. Spojení přátelského pochopení s přiměřenou náročností a citem k jednotlivým dětem i celé skupiny, přitom plně respektovat osobnost dítěte. Je nutné děti podpořit, aby věřilo ve vlastní schopnosti a vlastní sílu. Vychovatel s pedagogickým taktem klade rozumně odůvodněné požadavky. Jeho chování je upřímné. Usiluje o vytvoření harmonických vztahů mezi dospělými a dětmi. 2.3 Rodina jako základní výchovný činitel Rodina je důležitá sociální skupina, která plní celou řadu biologických, ekonomických, sociálních i psychologických funkcí. Poskytuje svým členům potřebné zázemí, uspokojuje jejich potřeby a zprostředkovává zkušenosti, které nelze získat jinde. Každý jedinec zde má určité role, které se stávají součástí jeho identity (Vágnerová 2004, s.589). 16

17 Rodina se dá chápat, jako základní prvek lidské společnosti. Je to důležitá sociální skupina, která plní řadu funkcí. V každém období vývoje lidstva měla a má rodina své postavení. Rodinné poruchy ve vztahu k dítěti jsou významné právě závažností úlohy, kterou rodina zaujímá ve vývoji dítěte a ovšem i péčí o ně. Příčin poruch je velké množství a jsou vázány na jednu, na několik nebo na všechny základní funkce. Z nich nejvýznamnější je porucha funkce socializačně výchovné (Dunovský 1999, s. 102). Podle funkčnosti můžeme rodinu rozdělit do čtyř základních skupin: Intimní dětské vztahy, jako je vztah k matce, ke svým příbuzným, se ukládají ve vědomí dítěte. Stopy těchto vztahů jsou nesmazatelné a vedou k rozvoji vitálních, vegetativních, motorických a senzorických funkcí Tím se dítě stává jedinečnou osobností se všemi svými vlastnostmi (Bartoňová 2006, s.48). Funkční rodina. Tento typ rodiny dává svému dítěti dobrý vzor, je zde zajištěna dobrá výchova i vzdělávání dítěte. V běžné populaci je většina těchto rodin. Problémová rodina Tento typ rodiny neohrožuje závažným způsobem výchovu a vzdělávání dítěte. Porucha funkčnosti rodiny není tak velká, ve většině případů se rodina o nápravu a řešení problémů postará sama. Pracovníci sociálně právní ochrany dětí věnují těmto rodinám větší pozornost. V případě nutnosti jsou schopni poradit nebo pomoci. Dysfunkční rodina Přetrvávají zde závažné poruchy většiny funkcí rodiny. Tyto problémy není rodina schopna sama zvládat, dochází k zanedbávání a ohrožení výchovy a vývoje dětí. Těmto rodinám je nutné pomoci. Je třeba přijmout opatření k nápravě. Záleží individuálně na každém případě, do jaké míry podporovat rodinu. Afunkční rodina Tento typ rodiny již není chápán jako klasický model rodiny. Nepomůže zde ani sanace rodiny. Poruchy ve funkčnosti rodiny jsou tak velké, že rodina dítěti škodí, nebo ho ohrožuje ve vývoji. Jediným možným řešením ve prospěch dítěte je odebrání dítěte z této rodiny. Dle zvážení potřeb a možností umístnit dítě do náhradní rodinné nebo výchovné péče. Jedním ze základních předpokladů zdravého duševního vývoje dítěte je, aby vyrůstalo v prostředí citově vřelém a stálém. Na první pohled se to zdá být docela samozřejmé a snadno dosažitelné (Matějček 1986, s. 9). 17

18 Poruchy rodičovství můžeme třídit několikerým způsobem. Rodiče fungují jako modely, které lze napodobit, popř. se s nimi identifikovat. Dítě si takto může osvojit celou řadu pozitivních i negativních vlastností a způsobů chování (Vágnerová 2004, s. 590). * rodiče se o dítě nemohou starat * rodiče se neumějí, či nedovedou starat o dítě * rodiče se nechtějí o dítě starat * rodiče se o dítě nadměrně starají Dobrý domov je jednou z podmínek šťastného dětství. A šťastné dětství je jednou z podmínek pro dobré, zdravé utváření lidské osobnosti. A duševně zdraví, zdatní, dobře vyspělí lidé tvoří zdravou společnost. Není tady domov našeho dítěte nebo našich dětí jen tak docela soukromou záležitostí rodičů, ale je v zájmu celé naší společnosti (Matějček 1986, s. 175). 2.4 Vzdělávání dětí v dětském domově Systém vzdělávání v naší republice upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vzdělávání je založeno na zásadách: * rovného přístupu ke vzdělání * zohledňování vzdělávacích potřeb jedince * vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti * bezplatného základního a středního vzdělání * svobodného šíření poznatků * možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života Cíl vzdělání: * rozvoj osobnosti člověka * získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání * pochopení a uplatňování zásad demokracie * respekt k etnické, národnostní, kulturní identitě * poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic * získání znalostí o životním prostředí a jeho ochraně 18

19 Mezi nejzákladnější činitele ovlivňující školní úspěšnost dítěte patří bezesporu jeho inteligence. S obtížemi při získávání takových dovedností, jako je čtení, psaní nebo počítání, se potýká velké množství žáků. Školní neúspěch může mít negativní vliv na žáka, jeho vztah k sobě samému, k ostatním lidem a ke škole jako takové. Každé neprospívající dítě je problémem osobitým, individuálním (Bartoňová, 2006 s. 5). Vše je budováno na širokém rozvoji zájmu dětí, na jejich učebních možnostech a na provázanosti života v dětském domově, školy se životem mimo školu a domov. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznání, kladení si komplexnějších a dlouhodobějších úkolů či projektů a přenášet na děti větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života mimo dětský domov. Je využito podnětné a tvůrčí prostředí, které stimuluje nejschopnější a nejšikovnější děti, povzbuzuje méně průbojné, chrání i podporuje děti nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím přístupu vychovatelů, které je přizpůsobené individuálním potřebám každého jedince, optimálně vyvíjelo v souladu vlastními předpoklady. Vytvářejí se odpovídající podmínky pro přípravu do školy, pracovní a zájmová činnost, osobní volno, odpočinek dětí. Přátelská a vstřícná atmosféra na rodinných skupinách vybízí děti ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků dětí je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů. Dětem musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu pobytu v dětském domově, děti postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat v samostatném životě a zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti. Základním cílem individuálního rozvoje dětí je pomoci utvářet, rozvíjet a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Proto pedagogičtí pracovníci usilují o naplňování těchto cílů: 19

20 * umožnit dětem osvojit si strategie učení a motivujeme je pro celoživotní učení * podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů * vést děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci * rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých * připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti * vytvářit u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjíme vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k prostředí i k přírodě * učit děti aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný * vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jiným kulturám a duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi * pomáhat dětem poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňujeme je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Shrnutí : Rodina je základem výchovy každého jedince. Pokud rodinný systém selže, jsou většinou tyto děti vychovávány v institucionální péči. Zde je jim poskytnuta kvalitní a odborná péče. Jak po stránce výchovné, tak po stránce vzdělávací. Nejdůležitější osobou v tomto procesu je vychovatel. Na osobnosti a odbornosti vychovatele závisí rozvoj dovedností a vědomostí jeho svěřenců. 20

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3.1. Obecné pojetí ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více