ESI Fondy pro investice do zdravotnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESI Fondy pro investice do zdravotnictví"

Transkript

1 ESI Fondy pro investice do zdravotnictví Slovenský národní workshop Bratislava 26. května 2014 Page 1

2 Program jednání Časový rozvrh: 10:00 16:00 01 Představení účastníků workshopu 02 Představení projektu a cílů workshopu 03 Diskuze o roli národních subjektů při řízení a implementaci ESIF ve zdravotnictví 04 Prezentace výstupů projektu formou diskuze k pokrytým tématům s účastníky 05 Závěr a zpětná vazba účastníků Page 2

3 01 Představení účastníků workshopu Page 3

4 02 Představení projektu a cílů workshopu Page 4

5 Cíle workshopu 1. Seznámit účastníky workshopu s výstupy (Guide a Toolkit) a získat jejich zpětnou vazbu k výstupům Představení hlavních částí výstupů Diskuze o využitelnosti a relevanci doporučení (Guide) a technických příruček (Toolkit) Diskuze o zkušenostech a příkladech dobré praxe účastníků k vybraným tématům 2. Prodiskutovat efektivní roli slovenských národních institucí v implementaci ESI Fondů pro investice do zdravotnictví Role Ministerstva zdravotnictví SR při plánovaní a implementaci ESI fondů Způsob spolupráce s řídícími orgány operačních programů a partnery 3. Pilotní otestování přístupu k realizaci národních workshopů Page 5

6 Cíle projektu Poskytnout asistenci členským státům při implementaci ESI fondů pro investice do zdraví Pomoci členským státům zvýšit úspěšnost a efektivitu implementace ESI fondů jako součásti jejich celkové strategie investic do zdraví Podat informace a ponaučení z financování z evropských fondů v minulém programovém období a z těchto zkušeností vyvodit rady pro programové období Vytvořit manažerské a technické nástroje určené k usnadnění získávání investic do zdraví z ESIF Pomoci vybudovat partnerství mezi ministerstvy zdravotnictví a řídícími orgány operačních programů (především tam, kde ministerstva zdravotnictví nepůsobí jako zprostředkující subjekty) a informovat je o jejich roli a možnostech spolupráce při dosahování efektivních investic WP1 WP2 WP3 WP4 Page 6

7 Výstupy projektu WP 1: Mapping report Mapuje implementaci strukturálních fondů ve zdravotnictví ve všech členských státech EU Přehled období Plánované použití ESIF pro financování priorit ve zdravotnictví v období stanovených v Dohodách o partnerství a operačních programech WP 2: Guide Příručka o efektivním investování do zdraví z ESIF Doporučení pro ministerstva zdravotnictví a řídící orgány ohledně efektivních postupů při investování z ESIF Ponaučení (příklady dobré a špatné praxe) Role a spolupráce ministerstev zdravotnictví a řídících orgánů při dosahování efektivity WP 3: Toolkit Soubor technických a manažerských nástrojů doplňujících Guide ESIF nástroje a mechanismy v Řízení výzev pro podávání žádostí o dotaci Indikátory Udržitelné a účinné modely a koncepty ve zdravotnictví Manuál k investicím Metody hodnocení investičních projektů WP 4: Roll out do členských států: webové stránky, národní workshopy ve vybraných zemích, regionální workshopy Page 7

8 Náš přístup & zasazení projektu Kontext projektu Členské státy již rozhodly o národních prioritách, které se budou financovat z ESIF Dohody o partnerství mezi jednotlivými členskými státy a Evropskou unií a operační programy jsou v této chvíli ve většině členských států již téměř finalizovány Přístup EY EY si klade za cíl poskytnout praktické rady členským státům jak efektivně naplňovat operační programy v období a jejich cíle k financování priorit v oblasti zdraví, a to v souladu: s národními strategiemi s pravidly a principy kohezní politiky. Page 8

9 Kontext projektu a workshopu Projekt, ani tento workshop nejsou součástí vyjednávání členských států s Evropskou komisí Zadavatelem projektu je DG SANCO, které se přímo neúčastní vyjednávání Doporučení prezentovaná dále odrážejí výsledky prováděných analýz, příklady dobré praxe a odborný názor a zkušenosti EY Cílem projektu bylo vytvořit materiály podporující členské státy při nastavování podmínek pro efektivnější využití ESI Fondů ve zdravotnictví a jejich následné implementaci do praxe Tato prezentace nevyjadřuje stanovisko Evropské Komise a není součástí vyjednávání. Konečné stanovisko Evropské Komise k otázkám implementace ESIF v České republice v programovacím období proto nemusí být ve shodě s doporučeními prezentovanými v této prezentaci. Page 9

10 03 Role národních subjektů Page 10

11 Role národních subjektů při financování investic do zdraví z ESIF Ministerstvo zdravotnictví v řídicí struktuře OP ve třech možných rolích Řídicí orgán Zprostředkující subjekt Odborný garant MZ jako příjemce dotace u významných strategických projektů Jaké pravomoci a povinnosti má MZ v jednotlivých rolích? Jak může být efektivně zajištěna spolupráce MZ s Řídicími orgány OP, i pokud MZ není ZS? Spolupráce na tvorbě Operačního programu, s cílem umožnit financování zdravotních priorit Spolupráce při nastavování indikátorů Spolupráce při nastavování výzev a kritérií pro hodnocení a výběr projektů Znalost prostředí žadatelů a příjemců z řad zdravotnických subjektů a její promítnutí do OP Poskytování expertní podpory ŘO / žadatelům a příjemcům Monitoring a evaluace zdravotnických projektů Page 11

12 Skupinová aktivita č.1 Rozdělení rolí v novém programovacím období Cíl: Identifikace/komplexní zmapování rolí klíčových institucí v novém programovacím období Časový fond: 15 minut Zadání: Rozdělíte se na 3 skupinky; v každé skupince by měli být přítomni zástupci různých institucí Každá skupinka dostane vlastní zadání, konkrétně: Přiřazení odpovědností jednotlivým institucím v procesu programování Přiřazení odpovědností jednotlivým institucím v procesu implementace podle toho, jakou roli v ní bude mít MZ, tj. MZ v roli zprostředkujícího subjektu MZ v roli odborného garanta Po uplynutí stanovené doby představí jeden zástupce řešenou situaci zpracovanou svou skupinou V závěru předpokládáme diskusi o roli MZ v novém programovacím období s cílem zhodnotit klady a potenciální rizika tohoto modelu Page 12

13 Skupina č.1 Role a kompetence jednotlivých subjektů v procesu programování Ministerstvo zdravotnictví jako řídící orgán Ministerstvo zdravotnictví jako garant Další instituce Realita: slovenské MoH není ŘO Realita: slovenské MoH funguje mimo svou roli ZS také jako garant Centrální koordinační orgán (CKO) EK MoH jako ŘO píše operační program Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkující subjekt Role MoH v roli věcného garanta: Nastavování demarkačních linií Mapping ostatních operačních programů Lobbing Připomínkování v rámci pracovních skupin Tvorba ukazatelů Úřad vlády Ministerstvo financí Auditní orgán Certifikační orgán Samosprávné kraje Specifičtí partneři Realita: slovenské MoH je ZS pro OP Ľudské zdroje a pro IROP pod Ministerstvem Pôdohospodárstva MoH se podílí na přípravě OP Page 13

14 Skupina č.2 Role a kompetence jednotlivých subjektů v procesu implementace a) MZ v roli zprostředkujícího subjektu v implementační struktuře (scénář nejbližší realitě na Slovensku) Ministerstvo zdravotnictví (zprostředkující subjekt) Řídící orgán (IROP - Ministerstvo Pôdohospodárstva) Další instituce Vyhlašování výzev Příjem žádostí Hodnocení Stanovisko o rozhodnutí Smlouva (právní akt o poskytnutí dotace) Řeší aktivity související s úrovní operačního programu Smlouva o delegování pravomocí Řídící dokumentace Aktualizace Metodické pokyny CKO EK Certifikační orgán Orgán auditu OLAF (centrální kontaktní útvar) Monitoring Vytvoření monitorovacího výboru Administrativní kontrola Identifikace nesrovnalostí (možná spolupráce s ŘO) Monitoring a hodnocení OP a specifických cílů Naplňování ex-ante kondicionalit Page 14

15 Skupina č.3 Role a kompetence jednotlivých subjektů v procesu implementace b) MZ v roli odborného garanta v implementační struktuře Ministerstvo zdravotnictví (odborný garant) Řídící orgán Příjemci Možné zapojení Ministerstva zdravotnictví jako příjemce Vytyčení důležitých oblastí, analýza identifikovaných potřeb ve zdravotnictví Lobbing Legislativně technická podpora (připomínkování) Obsahový garant Komunikace se zahraničím Aktivní komunikace s partnery a potenciálními příjemci Vyhlášení výzev Pracovní skupiny Publicita a informovanost Implementace projektů Monitoring Evaluace Další instituce Mimovládní Příspěvkové Asociace Page 15

16 Diskuse nad rolí MZ v novém programovacím období Page 16

17 04 Zpráva z mapování WP 1 Page 17

18 Zpráva z mapování WP1 Zpráva z mapování Cíl: Podat kompletní přehled investic do zdraví pocházejících ze strukturálních fondů / ESIF ve členských státech EU v obdobích a (plánované aktivity) Poskytnout vstupní informace pro další výstupy: Guide, Toolkit a pro fázi Roll-out Aktivity: Shromáždit informace o investicích do zdraví ze SF uskutečněných v období v jednotlivých členských státech včetně výše celkových finančních alokací ze SF pro oblast zdravotnictví a příkladů konkrétních projektů Interview se zástupci řídících orgánů / ministerstev zdravotnictví o dřívějších investicích i budoucích prioritách Analýza dostupných draftů Dohod o partnerství Analýza draftů dostupných operačních programů Výstupy: Zpráva shrnující investice v oblasti zdraví ze SF / ESIF, identifikující hlavní kategorie investic v období , různé přístupy k financování napříč členskými státy a hlavní priority pro období Informační přehledy za jednotlivé státy popisující investice do zdraví v jednotlivých členských státech Využití pro členské státy: Komplexní zdroj informací o implementaci SF pro zdravotnické investice, inspirace a informace, na kterou ze zemí se lze obrátit pro zkušenosti z praxe v konkrétních oblastech zdravotnických investic Page 18

19 05 Guide pro efektivní investice do zdraví z ESIF WP 2 Page 19

20 Guide pro efektivní investice do zdraví z ESIF Úvod WP 2 Guide Cíle: Vypracovat praktickou příručku pro orgány členských států EU, která podpoří efektivitu investic do zdraví a zdravotní péče v programovém období Aktivity: Analýza řady příkladů z praxe týkajících se investic do zdraví, zdravotnictví a souvisejících oblastí Rozhovory s řídicími orgány a ministerstvy zdravotnictví o úspěšných projektech a jejich zkušenosti Identifikace rozhodujících faktorů úspěchu Souhrn ponaučení z reálných příkladů (dobrá a špatná praxe) Návrh souboru doporučení Výstupy: Doporučení týkající se postupů, které povedou k účinnému nastavení jednotlivých aktivit v oblasti zdraví financovatelných z ESI fondů v novém programovém období Page 20

21 Guide pro efektivní investice do zdraví z ESIF Struktura WP2 Kontext projektu ESIF programování & implementace Doporučení pro efektivní investice Současné zdravotní systémy v EU Výzvy Udržitelné koncepty Investice do zdraví v období Principy financování z ESIF Činnosti v oblasti zdraví pod jednotlivými tematickými cíli Modely zapojení ministerstev zdravotnictví do operačních programů Zprostředkující subjekt Expert / poradce pro danou oblast Zapojení ministerstev zdravotnictví při implementaci OP: Výzvy k podání žádostí Příprava projektů a jejich provedení Evaluace & monitorování Hlavní příčiny neefektivity investic Doporučení v oblastech považovaných za rozhodující faktory úspěchu vytipovaných na základě příkladů z praxe, rozhovorů se zástupci MZ / ŘO a zkušeností EY Přehled příkladů z praxe a případových studií Page 21

22 Guide pro efektivní investice do zdraví Faktory úspěchu WP2 07 Udržitelnost investic 01 Strategické plánování 06 Monitoring & Evaluace Rozhodující faktory úspěchu Budování kapacit 02 Zadávání veřejných zakázek Vytváření partnerství 05 Finanční 03 plánování 04 Page 22

23 Faktory úspěchu Strategické plánování Problémy Doporučení Není definována strategie rozvoje zdravotní péče Absence jasných, definovaných priorit Investice nejsou zaměřeny na dosažení konkrétních cílů Investice negenerují přidanou hodnotu (nevytváří výsledky v oblasti veřejného zdraví / efektivity poskytování péče) Neudržitelnost investic Diskontinuita opatření v případě změny politické reprezentace Nedostatečná koordinace při tvorbě strategií Mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy Pro jednotlivé typy zdravotní péče (ambulantní x nemocniční péče; primární x specializovaná péče) Napříč regiony Napříč sousedícími státy Neefektivní využívání veřejných prostředků Nedochází k uskutečnění systémových změn Vytvoření komplexní strategie zdravotní péče, založené na analýze potřeb a podložné evidencí Koordinace procesu tvorby strategie na všech úrovních s cílem zajistit maximální platnost strategie a širokou míru jejího přijetí Identifikace a zapojení partnerů a všech relevantních aktérů Seznámení se s dalšími existujícími a vyvíjenými strategiemi Založení strategie na vyváženém a vzájemně se doplňujícím přístupu, který bude maximalizovat efekt investic Infrastrukturní investice Investice do rozvoje lidských zdrojů Investice do prevence a podpory zdraví Zajištění finančních prostředků pro realizaci strategie a výběr částí strategie, které mohou být spolufinancovány ze zdrojů ESIF v rámci národních / přeshraničních OP Page 23

24 Příklad nedostatečného strategického plánování Maďarsko, období Kontext Maďarsko alokovalo v období do projektů v oblasti zdraví a zdravotnictví nejvíce prostředků ze SF ze všech členských států (cca 1,3 mld. EUR, tj. 5,5 % celkového objemu SF) Neexistovala však jednotná strategie zdravotnictví a prostředky nebyly čerpány systematicky K diskontinuitě ve financování přispívaly změny vlád Konkrétní důsledky Byly podporovány projekty, které nebyly podpořeny fakty, nepřinesly proto deklarované výsledky Možným přínosům projektů pro oblast veřejného zdraví nebyl věnován při výběrů projektů dostatečný význam, byly proto podporovány projekty bez jasných přínosů pro tuto oblast Čerpání prostředků bylo řízeno cílem vyčerpat prostředky, nikoli podpořit strategická opatření, což způsobovalo neefektivitu jejich vynakládání Nedocházelo ke koordinaci, na regionální úrovni nedocházelo k žádnému plánování, ani k harmonizaci kapacit Investiční opatření týkající se regionálních nemocnic nebyla koordinována s opatřeními v oblasti ambulantní primární péče Opatření pro výstavbu specializovaných onkologických center nebyla koordinována s rozvojem regionálních nemocnic. Page 24

25 Faktory úspěchu Budování kapacit Problémy Doporučení Nedostatek kvalifikovaných administrativních kapacit pro správnou implementaci investic na Ministerstvu zdravotnictví i na ŘO / ZS Neznalost pravidel programu Nedostatek znalostí a zkušeností v oblasti projektového a finančního managementu Chybějící zdravotnická expertíza Vysoká fluktuace zaměstnanců Nedostatečné znalosti a kapacity žadatelů a příjemců, nedostatečná informační podpora Nedostatečné zkušenosti s řízením projektů Nedostatek povědomí o vypisovaných výzvách Nedostatečná podpora žadatelů ve fázi přípravy projektů Nedostatečná podpora příjemců při realizaci projektu a jeho řízení Příprava standardních vzdělávacích plánů pro kapacity MZ / ŘO / ZS v následujících oblastech: strukturální fondy, zdravotnická politika, projektové a finanční řízení Individuální vzdělávací plány nad rámec standardních, které budou odrážet potřeby jednotlivých zaměstnanců Využití prostředků technické asistence pro vzdělávání ve zvýšené míře Standardní vzdělávání Spolupráce se zahraničními partnery Dostatečná podpora zaměstnanců při výkonu jejich úkolů a motivace ke zvyšování kvality jejich práce Budování pocitu sounáležitosti pravidelnými společnými aktivitami formálního i neformálního charakteru Zlepšení strategie náboru zaměstnanců Vysoká míra chybovosti v projektech Nízká kvalita projektů Aktivnější role MZ při budování absorpční kapacity, osobní kontakt s příjemci z řad zdravotních subjektů Page 25

26 Faktory úspěchu Vytváření a řízení partnerství Problémy Doporučení Partneři nejsou v dostatečné míře zapojeni do tvorby strategií: Vždy věnujte dostatek času a pozornosti identifikaci, oslovení a zapojení partnerů projektu zdravotní péče dohody o partnerství Již v začátku nastavte systém spolupráce s partnery a systematicky podle něj postupujte operačních programů Nejsou zapojení všichni relevantní partneři Jasně definujte role, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých partnerů Veřejnost Odborná veřejnost Veškerá klíčová rozhodnutí a změny s partnery konzultujte a snažte se vytvářet vzájemný konsenzus. Zahraniční partneři Nedostatečné řízení partnerů v procesu implementace strategií, programů a projektů Jmenujte osobu odpovědnou za řízení partnerů (koordinátora, mediátora), který bude nestranný, avšak zároveň bude disponovat potřebnou autoritou Nevhodně nastavený proces konzultací a sdílení informací, způsobující nedorozumění a odmítání Věnujte pozornost potřebám partnerů, na jejichž zohlednění závisí úspěšnost realizovaného opatření Nejasné vymezení rolí a odpovědností Nedostatečně pružný rozhodovací proces Zpoždění nebo zablokování realizace programu / projektu Nedosažení očekáváných výsledků Page 26

27 Faktory úspěchu Finanční plánování Problémy Doporučení Nedostatečně rozpracovaný finanční plán investice Nesprávné či zcela chybějící využití dostupných technik finančního plánování a metod investičního hodnocení Jako instituce odpovědná za tvorbu investičních projektů / jejich posouzení a výběr vytvořte pravidla pro využívání metod finančního plánování a investičního hodnocení a dbejte na jejich využívání Cost-benefit analýza, cost-effectivness analýza Health technology / impact assessment Nesprávné posouzení dostatečnosti a reálnosti finančního plánu předkládaných projektových žádostí při výběru projektů a přidělení dotace i projektům s chybně stanoveným finančním plánem a nízkým přínosem investice Prodražování investic a překračování nákladů stanovených v rozpočtu projektu Neudržitelnost investic z důvodu chybného posouzení provozních nákladů Aplikujte přístup založený na evidenci při plánování / hodnocení využívejte existujících informací o nákladech a přínosech obdobných investic (benchmarking) Pravidelně a průběžně sledujte vývoj nákladů projektu a v případě odchylek od finančního plánu včas přijměte potřebná opatření Vzdělávejte administrativní kapacity ve finančním managementu Nastavte proces výběru projektů v rámci výzev tak, aby byl v maximální míře zajištěn výběr projektů s realistickým finančním plánem a byla zajištěna efektivnost investice. Neefektivní využití veřejných prostředků Page 27

28 Faktory úspěchu Veřejné zakázky Problémy Doporučení Komplikovanost a časté změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek, rozdílnost napříč OP Chybně nastavená zadávací dokumentace (typicky při nákupu zdravotnické technicky, technologií): Diskriminační podmínky Nedostatečně specifické podmínky Nevhodně stanovený předmět zakázky Příliš rozsáhlý předmět zakázky vylučuje možné uchazeče z řad specializovaných dodavatelů Jednoduchost pravidel OP pro zadávání zakázek Nevytvářet další pravidla nad rámec zákonných předpisů Neměnnost pravidel, pokud není dána změnou zákona Vyšší míra podpory příjemců zadavatelů (vzory, formuláře, semináře, konzultace) Dostatek času pro přípravu a zadání zakázky Předběžná kontrola zadávací dokumentace za předpokladu dostatku kapacit s potřebnou odborností Naopak nelze dělit související plnění Stanovení přiměřené předpokládané hodnoty v souladu s cenami na trhu obvyklými Zapojení odborných expertů (IT, zdravotní technika, ) do přípravy / předběžné kontroly technické specifikace Zapojení znalců při posouzení cen obvyklých Nedostatečné znalosti a zkušenosti zadavatelů i dodavatelů s veřejnými zakázkami Nedostatečná podpora příjemců zadavatelů ze strany administrativních kapacit ŘO / ZS Stanovte požadavek na podložení předpokládané hodnoty evidencí (průzkum trhu, ceny obdobných zakázek) Zpoždění realizace projektů Nezpůsobilé výdaje související se zakázkou Ukončení realizace projektu bez dosažení cílů Nenávratnost vložených prostředků Page 28

29 Příklad dopadů chybného zadávacího procesu Slovinsko vytvoření a implementace ezdravje Charakteristika projektu Národní projekt pro zavedení ehealth v letech s plánovanými náklady 67 Zakázky na technologickou realizaci systému ehealth financované z ESF Hlavní problémy Zadávání zakázek trvalo výrazně déle, než se předpokládalo Předmět zakázek byl stanoven příliš široce, což znemožnilo účast menších specializovaných dodavatelů Předmět zakázky byl stanoven nedostatečně konkrétně, nebo naopak diskriminačně, se zaměřením na jedinou technologii Nedostatečné zapojení IT expertů při formulaci zadávacích podmínek Provádění předběžné kontroly zadávacích podmínek výrazně zdržovalo zadávání zakázek kvůli nedostatečným kapacitám Hlavní zakázky na systém ehealth byly právně zpochybněny Realizace projektu národního významu je opožděna, navyšují se vynaložené náklady. Page 29

30 Faktory úspěchu Evaluace a monitoring Problémy Nedostatek dat a jejich nedostatečná kvalita za účelem monitorování dosaženého pokroku Nejasná definice indikátorů, mající za následek neporovnatelnost dat a nemožnost správně vyhodnotit dopady intervence Nesprávně zacílená podpora na opatření, která nesměřují k dosažení stanovených cílů a v důsledku nevyužití evaluace nedojde k jejímu přesměrování Nedochází k identifikaci příčin dopadů či nedostatečných výsledků intervence Nedostatek informací, sloužících jako podklad pro kvalifikované rozhodování managementu Nedostatek informací pro vyhodnocení veřejné intervence a pro dosažení lepších výsledků při budoucích intervencích. Doporučení Definujte relevantní a jednoznačné monitorovací indikátory Zahrňte MZ a další zdravotnické partnery do Monitorovacího výboru Používejte evaluace nejen pro OP, ale i pro hodnocení: zdravotnické strategie, částí OP (prioritních os / výzev) zaměřených na zdravotnictví zdravotnických programů a projektů Stanovte si cíle každé evaluace, a zvolte odpovídající načasování a metody Zvyšujte kvalitu evaluátorů systematickým vzděláváním a výměnou zkušeností Provádějte evaluace ve všech fázích investičního procesu V maximální míře využívejte výsledků provedených evaluací Page 30

31 Příklad dobré praxe Evaluace a monitoring Polsko 1. Evaluace preventivních programů v oblasti nemocí z povolání podpořených z OP Lidský Kapitál Čtyři specifické cíle evaluace: Vyhodnocení efektivnosti programů Identifikace slabých a silný stránek programů zaměřených na prevenci a vytvoření dobré praxe Evaluace školení, konferencí a vzdělávacích setkání pro účastníky projektů Vytvoření podpůrného modelu pro preventivní programy v období Vybudování komplexního evaluačního systému v Polsku Pochopení evaluace jako cenného zdroje zpětné vazby Budování kapacit evaluátorů prostřednictvím vzdělávání a networkingu Využití evaluace jako: Nástroje pro tvorbu strategií založených na evidenci Nástroje pro vytváření odpovědnosti Informačního zdroje pro management Zdroje Lessons learned a doporučení Ověření teoretických úvah za strategiemi a opatřeními Page 31

32 Faktory úspěchu Udržitelnost investic Problémy Příliš vysoké provozní náklady, s nimiž nebylo při plánování investice počítáno Vysoké náklady na léčbu využívající nových technologií Nedostatek pacientů pro daný typ zařízení nezajišťující návratnost investice Zdravotnický personál nezískal potřebné školení, aby dokázal plně využít potenciál investice (ehealth, nové metody diagnostiky a léčby) Investice není v souladu se středněa dlouhodobými potřebami a trendy ve zdravotnictví a nereaguje na neudržitelnost současné nákladné zdravotní péče Nízká podpora programů prevence a podpory zdraví Doporučení Posouzení udržitelnosti konkrétní investice před jejím schválením a zahájením její realizace Posouzení budoucích provozních nákladů investice Zohlednění udržitelnosti investice v rámci hodnotících kritérií pro výběr projektů Udržitelnost musí být zajištěna také z hlediska dostatečného počtu kvalifikovaných lidských zdrojů Podpora projektů v následujících oblastech: Monitoring efektivnosti zdravotní péče Zavádění klinických postupů a pokynů upravujících předepisování léků Omezování nadbytečné péče specialistů Prevence a podpora zdraví Page 32

33 Příklad dobré praxe Udržitelné investice / investice do udržitelnosti Finsko Ve Finsku dojde do roku 2030 ke zdvojnásobení populace nad 75 let a existující systém zdravotní péče se stane neudržitelným Vláda navrhla s pomocí prostředků ERDF zrealizovat ambiciózní plán reformy s cílem zajistit udržitelnost pomocí: Snížení o 10% současné provozní náklady na akutní nemocniční péči Zdvojnásobení dostupnosti zdravotní péče pro starší občany při zachování současných provozních nákladů a současného počtu zaměstnanců Hlavními prvky reformy jsou: Integrace zdravotní péče a sociálních služeb Reorganizace poskytování nemocniční péče, zvýšení efektivity a efektivnosti Rekonstrukce residenčních zařízení pro starší občany poskytující lepší podmínky pro aktivní a zdravé stárnutí Zkvalitnění rehabilitačních služeb Intenzifikace investic do prevence onemocnění Page 33

34 Skupinová aktivita č. 2 Page 34

35 Skupinová aktivita č.2 Budování absorpčních kapacit Cíl: Identifikace potenciálních příjemců s vazbou na zdravotnictví a diskuse nad rolemi MZ a ŘO při budování povědomí o možnostech čerpání u příjemců Zadání: V rámci této aktivity nebudete rozdělováni do skupin, předpokládáme volnou diskusi a příspěvky od všech zúčastněných Předmětem této aktivity bude identifikace možných oblastí podpory a potenciálních příjemců dotací z různých operačních programů v souladu s pravidly a principy kohezní politiky Na tuto aktivitu navážeme mapováním stávajícího nastavení rolí a odpovědností mezi MZ a ŘO jednotlivých operačních programů V závěru předpokládáme diskusi nad formami efektivního zapojení MZ do budování absorpčních kapacit u příjemců s vazbou na zdravotnictví Page 35

36 Identifikace možných oblastí podpory a potenciálních příjemců s vazbou na zdravotnictví Operační program Prioritní osa Typy podporovaných projektů Integrovaný regionální OP PO 2 OP lidské zdroje PO 2 OP lidské zdroje PO 3 OP lidské zdroje PO 4 OP efektivní veřejná správa PO 1 OP výzkum a inovace Možní příjemci s vazbou na zdravotnictví Role ministerstva zdravotnictví OP integrovaná infrastruktura OP kvalita životního prostředí PO 7 PO 3 PO 4 Page 36

37 Budování absorpčních kapacit Přístup k budování kapacit a rozdělení rolí a odpovědností Operační program Řídící orgán Ministerstvo zdravotnictví Integrovaný regionální OP OP lidské zdroje OP efektivní veřejná správa OP výzkum a inovace OP integrovaná infrastruktura OP kvalita životního prostředí Page 37

38 Diskuse nad formami efektivního zapojení MZ do budování absorpčních kapacit u příjemců Page 38

39 06 Technický Toolkit WP 3 Page 39

40 Toolkit Úvod WP3 Technický toolkit Cíle: Vyvinout soubor nástrojů, které budou podporovat národní orgány v dosahování udržitelných a efektivních investic do zdraví z ESI fondů a doplňovat Guide Aktivity: Zhodnocení nástrojů a mechanismů programového období a jejich relevance pro oblast zdraví Příprava kontrolního seznamu pro úředníky zapojené do řízení výzev pro oblast zdraví v období Příprava souboru indikátorů umožňujících objektivní hodnocení projektů / financovaných aktivit ve zdravotnictví Zmapování nových konceptů a modelů ve zdravotnictví Příprava manuálu pro řízení kapitálových investic mířených do oblasti zdravotnictví Příprava příručky hodnocení investičních projektů v oblasti zdraví Výstupy: Soubor dokumentů, které poskytují technické rady ke klíčovým otázkám týkajícím se investic do zdraví z ESI fondů Page 40

41 Toolkit 1/6 Kategorizace nástrojů a mechanismů pro období WP3 Nástroje Způsoby podpory z ESIF: Dotace (nenávratná pomoc) Finanční nástroje (návratná pomoc) a možnosti jejich využití ve zdrav. investicích Podpora územního rozvoje z ESIF: Integrovaný přístup k územnímu rozvoji (CLLD, ITI, Integrovaný udržitelný rozvoj měst) Evropská územní spolupráce přeshraniční, meziregionální a mezinárodní programy Komunitární programy: Horizont 2020 Health Programme Mechanismy Mechanismy financování: Přispění k cílům strategie Evropa 2020 Ex-ante kondicionality Synergie, koordinace a komplementarita Tematická koncentrace Silné zaměření na výsledky Výkonnostní rezerva Principy politiky soudržnosti: Koncentrace Programování Partnerství Doplňkovost (adicionalita) Page 41

42 Toolkit Nástroje a mechanismy pro období Většina investic z ESIF bude financována formou nenávratných dotací Úsilí o větší využití finančních nástrojů; v oblasti zdravotnictví je však velmi omezené: Malé a střední podniky podnikající v oblasti zdraví a zdravotnictví Inovace v oblasti zdravotnických technologií Potenciál přeshraničních a mezinárodních programů pro zvýšení efektivity zdravotní péče Kooperace zdravotnických zařízení v příhraničních regionech (zejména s cílem zvýšení dostupnosti zdravotní péče v blízkosti bydliště) Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje nových technologií a nových metod diagnostiky a léčby Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, zavádění nových trendů Spolupráce systémů pohotovostní záchranné služby Společné transfúzní stanice a krevní banky, spolupráce při transplantacích Mobilita lékařského i nelékařského personálu Ex-ante kondicionality (předběžné podmínky) Hlavní: Existence strategie veřejného zdraví Dále podle příslušných tematických cílů, např. TO 8: existence opatření pro aktivní a zdravé stárnutí Page 42

43 Toolkit 2/6 Referenční checklist: Faktory pro úspěšné vyhlašování výzev WP3 Řízení výzev Příprava harmonogramu vyhlašování výzev Výkonnostní rámec OP, stanovené milníky Absorpční kapacita Synergie a doplňkovost Nastavení a publikace jednotlivých výzev Zacílení na specifická zdravotní témata Zvýšení povědomí zdravotnických subjektů o možnostech financování Evaluace výzev Vyhodnocení jejich úspěšnosti vč. důvodů Možné přehodnocení a aktualizace harmonogramu výzev a jejich zaměření Zhodnocení žádostí o dotaci Hodnotící proces: Administrativní kontrola žádosti Kontrola způsobilosti Ohodnocení kvality projektů Aspekty kvality projektů: Vliv na efektivitu nákladů a udržitelnost Schopnost zmírnit překážky v přístupu ke zdravotní péči Relevance (pokrytí potřeby / poptávky) Value for money Proveditelnost Analýza rizik Výběr projektů pro financování Přidělení dotací Page 43

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie

Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie Balíček legislativních návrhů pro budoucí politiku soudržnosti EU v období 2014-2020

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina Příprava programovacího období 2014 2020 aktuální stav Martin Hyský 29. 5. 2014 1 Úvodní informace vychází z dokumentů EU (Evropa 2020, nařízení EK..)

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více