ESI Fondy pro investice do zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESI Fondy pro investice do zdravotnictví"

Transkript

1 ESI Fondy pro investice do zdravotnictví Slovenský národní workshop Bratislava 26. května 2014 Page 1

2 Program jednání Časový rozvrh: 10:00 16:00 01 Představení účastníků workshopu 02 Představení projektu a cílů workshopu 03 Diskuze o roli národních subjektů při řízení a implementaci ESIF ve zdravotnictví 04 Prezentace výstupů projektu formou diskuze k pokrytým tématům s účastníky 05 Závěr a zpětná vazba účastníků Page 2

3 01 Představení účastníků workshopu Page 3

4 02 Představení projektu a cílů workshopu Page 4

5 Cíle workshopu 1. Seznámit účastníky workshopu s výstupy (Guide a Toolkit) a získat jejich zpětnou vazbu k výstupům Představení hlavních částí výstupů Diskuze o využitelnosti a relevanci doporučení (Guide) a technických příruček (Toolkit) Diskuze o zkušenostech a příkladech dobré praxe účastníků k vybraným tématům 2. Prodiskutovat efektivní roli slovenských národních institucí v implementaci ESI Fondů pro investice do zdravotnictví Role Ministerstva zdravotnictví SR při plánovaní a implementaci ESI fondů Způsob spolupráce s řídícími orgány operačních programů a partnery 3. Pilotní otestování přístupu k realizaci národních workshopů Page 5

6 Cíle projektu Poskytnout asistenci členským státům při implementaci ESI fondů pro investice do zdraví Pomoci členským státům zvýšit úspěšnost a efektivitu implementace ESI fondů jako součásti jejich celkové strategie investic do zdraví Podat informace a ponaučení z financování z evropských fondů v minulém programovém období a z těchto zkušeností vyvodit rady pro programové období Vytvořit manažerské a technické nástroje určené k usnadnění získávání investic do zdraví z ESIF Pomoci vybudovat partnerství mezi ministerstvy zdravotnictví a řídícími orgány operačních programů (především tam, kde ministerstva zdravotnictví nepůsobí jako zprostředkující subjekty) a informovat je o jejich roli a možnostech spolupráce při dosahování efektivních investic WP1 WP2 WP3 WP4 Page 6

7 Výstupy projektu WP 1: Mapping report Mapuje implementaci strukturálních fondů ve zdravotnictví ve všech členských státech EU Přehled období Plánované použití ESIF pro financování priorit ve zdravotnictví v období stanovených v Dohodách o partnerství a operačních programech WP 2: Guide Příručka o efektivním investování do zdraví z ESIF Doporučení pro ministerstva zdravotnictví a řídící orgány ohledně efektivních postupů při investování z ESIF Ponaučení (příklady dobré a špatné praxe) Role a spolupráce ministerstev zdravotnictví a řídících orgánů při dosahování efektivity WP 3: Toolkit Soubor technických a manažerských nástrojů doplňujících Guide ESIF nástroje a mechanismy v Řízení výzev pro podávání žádostí o dotaci Indikátory Udržitelné a účinné modely a koncepty ve zdravotnictví Manuál k investicím Metody hodnocení investičních projektů WP 4: Roll out do členských států: webové stránky, národní workshopy ve vybraných zemích, regionální workshopy Page 7

8 Náš přístup & zasazení projektu Kontext projektu Členské státy již rozhodly o národních prioritách, které se budou financovat z ESIF Dohody o partnerství mezi jednotlivými členskými státy a Evropskou unií a operační programy jsou v této chvíli ve většině členských států již téměř finalizovány Přístup EY EY si klade za cíl poskytnout praktické rady členským státům jak efektivně naplňovat operační programy v období a jejich cíle k financování priorit v oblasti zdraví, a to v souladu: s národními strategiemi s pravidly a principy kohezní politiky. Page 8

9 Kontext projektu a workshopu Projekt, ani tento workshop nejsou součástí vyjednávání členských států s Evropskou komisí Zadavatelem projektu je DG SANCO, které se přímo neúčastní vyjednávání Doporučení prezentovaná dále odrážejí výsledky prováděných analýz, příklady dobré praxe a odborný názor a zkušenosti EY Cílem projektu bylo vytvořit materiály podporující členské státy při nastavování podmínek pro efektivnější využití ESI Fondů ve zdravotnictví a jejich následné implementaci do praxe Tato prezentace nevyjadřuje stanovisko Evropské Komise a není součástí vyjednávání. Konečné stanovisko Evropské Komise k otázkám implementace ESIF v České republice v programovacím období proto nemusí být ve shodě s doporučeními prezentovanými v této prezentaci. Page 9

10 03 Role národních subjektů Page 10

11 Role národních subjektů při financování investic do zdraví z ESIF Ministerstvo zdravotnictví v řídicí struktuře OP ve třech možných rolích Řídicí orgán Zprostředkující subjekt Odborný garant MZ jako příjemce dotace u významných strategických projektů Jaké pravomoci a povinnosti má MZ v jednotlivých rolích? Jak může být efektivně zajištěna spolupráce MZ s Řídicími orgány OP, i pokud MZ není ZS? Spolupráce na tvorbě Operačního programu, s cílem umožnit financování zdravotních priorit Spolupráce při nastavování indikátorů Spolupráce při nastavování výzev a kritérií pro hodnocení a výběr projektů Znalost prostředí žadatelů a příjemců z řad zdravotnických subjektů a její promítnutí do OP Poskytování expertní podpory ŘO / žadatelům a příjemcům Monitoring a evaluace zdravotnických projektů Page 11

12 Skupinová aktivita č.1 Rozdělení rolí v novém programovacím období Cíl: Identifikace/komplexní zmapování rolí klíčových institucí v novém programovacím období Časový fond: 15 minut Zadání: Rozdělíte se na 3 skupinky; v každé skupince by měli být přítomni zástupci různých institucí Každá skupinka dostane vlastní zadání, konkrétně: Přiřazení odpovědností jednotlivým institucím v procesu programování Přiřazení odpovědností jednotlivým institucím v procesu implementace podle toho, jakou roli v ní bude mít MZ, tj. MZ v roli zprostředkujícího subjektu MZ v roli odborného garanta Po uplynutí stanovené doby představí jeden zástupce řešenou situaci zpracovanou svou skupinou V závěru předpokládáme diskusi o roli MZ v novém programovacím období s cílem zhodnotit klady a potenciální rizika tohoto modelu Page 12

13 Skupina č.1 Role a kompetence jednotlivých subjektů v procesu programování Ministerstvo zdravotnictví jako řídící orgán Ministerstvo zdravotnictví jako garant Další instituce Realita: slovenské MoH není ŘO Realita: slovenské MoH funguje mimo svou roli ZS také jako garant Centrální koordinační orgán (CKO) EK MoH jako ŘO píše operační program Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkující subjekt Role MoH v roli věcného garanta: Nastavování demarkačních linií Mapping ostatních operačních programů Lobbing Připomínkování v rámci pracovních skupin Tvorba ukazatelů Úřad vlády Ministerstvo financí Auditní orgán Certifikační orgán Samosprávné kraje Specifičtí partneři Realita: slovenské MoH je ZS pro OP Ľudské zdroje a pro IROP pod Ministerstvem Pôdohospodárstva MoH se podílí na přípravě OP Page 13

14 Skupina č.2 Role a kompetence jednotlivých subjektů v procesu implementace a) MZ v roli zprostředkujícího subjektu v implementační struktuře (scénář nejbližší realitě na Slovensku) Ministerstvo zdravotnictví (zprostředkující subjekt) Řídící orgán (IROP - Ministerstvo Pôdohospodárstva) Další instituce Vyhlašování výzev Příjem žádostí Hodnocení Stanovisko o rozhodnutí Smlouva (právní akt o poskytnutí dotace) Řeší aktivity související s úrovní operačního programu Smlouva o delegování pravomocí Řídící dokumentace Aktualizace Metodické pokyny CKO EK Certifikační orgán Orgán auditu OLAF (centrální kontaktní útvar) Monitoring Vytvoření monitorovacího výboru Administrativní kontrola Identifikace nesrovnalostí (možná spolupráce s ŘO) Monitoring a hodnocení OP a specifických cílů Naplňování ex-ante kondicionalit Page 14

15 Skupina č.3 Role a kompetence jednotlivých subjektů v procesu implementace b) MZ v roli odborného garanta v implementační struktuře Ministerstvo zdravotnictví (odborný garant) Řídící orgán Příjemci Možné zapojení Ministerstva zdravotnictví jako příjemce Vytyčení důležitých oblastí, analýza identifikovaných potřeb ve zdravotnictví Lobbing Legislativně technická podpora (připomínkování) Obsahový garant Komunikace se zahraničím Aktivní komunikace s partnery a potenciálními příjemci Vyhlášení výzev Pracovní skupiny Publicita a informovanost Implementace projektů Monitoring Evaluace Další instituce Mimovládní Příspěvkové Asociace Page 15

16 Diskuse nad rolí MZ v novém programovacím období Page 16

17 04 Zpráva z mapování WP 1 Page 17

18 Zpráva z mapování WP1 Zpráva z mapování Cíl: Podat kompletní přehled investic do zdraví pocházejících ze strukturálních fondů / ESIF ve členských státech EU v obdobích a (plánované aktivity) Poskytnout vstupní informace pro další výstupy: Guide, Toolkit a pro fázi Roll-out Aktivity: Shromáždit informace o investicích do zdraví ze SF uskutečněných v období v jednotlivých členských státech včetně výše celkových finančních alokací ze SF pro oblast zdravotnictví a příkladů konkrétních projektů Interview se zástupci řídících orgánů / ministerstev zdravotnictví o dřívějších investicích i budoucích prioritách Analýza dostupných draftů Dohod o partnerství Analýza draftů dostupných operačních programů Výstupy: Zpráva shrnující investice v oblasti zdraví ze SF / ESIF, identifikující hlavní kategorie investic v období , různé přístupy k financování napříč členskými státy a hlavní priority pro období Informační přehledy za jednotlivé státy popisující investice do zdraví v jednotlivých členských státech Využití pro členské státy: Komplexní zdroj informací o implementaci SF pro zdravotnické investice, inspirace a informace, na kterou ze zemí se lze obrátit pro zkušenosti z praxe v konkrétních oblastech zdravotnických investic Page 18

19 05 Guide pro efektivní investice do zdraví z ESIF WP 2 Page 19

20 Guide pro efektivní investice do zdraví z ESIF Úvod WP 2 Guide Cíle: Vypracovat praktickou příručku pro orgány členských států EU, která podpoří efektivitu investic do zdraví a zdravotní péče v programovém období Aktivity: Analýza řady příkladů z praxe týkajících se investic do zdraví, zdravotnictví a souvisejících oblastí Rozhovory s řídicími orgány a ministerstvy zdravotnictví o úspěšných projektech a jejich zkušenosti Identifikace rozhodujících faktorů úspěchu Souhrn ponaučení z reálných příkladů (dobrá a špatná praxe) Návrh souboru doporučení Výstupy: Doporučení týkající se postupů, které povedou k účinnému nastavení jednotlivých aktivit v oblasti zdraví financovatelných z ESI fondů v novém programovém období Page 20

21 Guide pro efektivní investice do zdraví z ESIF Struktura WP2 Kontext projektu ESIF programování & implementace Doporučení pro efektivní investice Současné zdravotní systémy v EU Výzvy Udržitelné koncepty Investice do zdraví v období Principy financování z ESIF Činnosti v oblasti zdraví pod jednotlivými tematickými cíli Modely zapojení ministerstev zdravotnictví do operačních programů Zprostředkující subjekt Expert / poradce pro danou oblast Zapojení ministerstev zdravotnictví při implementaci OP: Výzvy k podání žádostí Příprava projektů a jejich provedení Evaluace & monitorování Hlavní příčiny neefektivity investic Doporučení v oblastech považovaných za rozhodující faktory úspěchu vytipovaných na základě příkladů z praxe, rozhovorů se zástupci MZ / ŘO a zkušeností EY Přehled příkladů z praxe a případových studií Page 21

22 Guide pro efektivní investice do zdraví Faktory úspěchu WP2 07 Udržitelnost investic 01 Strategické plánování 06 Monitoring & Evaluace Rozhodující faktory úspěchu Budování kapacit 02 Zadávání veřejných zakázek Vytváření partnerství 05 Finanční 03 plánování 04 Page 22

23 Faktory úspěchu Strategické plánování Problémy Doporučení Není definována strategie rozvoje zdravotní péče Absence jasných, definovaných priorit Investice nejsou zaměřeny na dosažení konkrétních cílů Investice negenerují přidanou hodnotu (nevytváří výsledky v oblasti veřejného zdraví / efektivity poskytování péče) Neudržitelnost investic Diskontinuita opatření v případě změny politické reprezentace Nedostatečná koordinace při tvorbě strategií Mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy Pro jednotlivé typy zdravotní péče (ambulantní x nemocniční péče; primární x specializovaná péče) Napříč regiony Napříč sousedícími státy Neefektivní využívání veřejných prostředků Nedochází k uskutečnění systémových změn Vytvoření komplexní strategie zdravotní péče, založené na analýze potřeb a podložné evidencí Koordinace procesu tvorby strategie na všech úrovních s cílem zajistit maximální platnost strategie a širokou míru jejího přijetí Identifikace a zapojení partnerů a všech relevantních aktérů Seznámení se s dalšími existujícími a vyvíjenými strategiemi Založení strategie na vyváženém a vzájemně se doplňujícím přístupu, který bude maximalizovat efekt investic Infrastrukturní investice Investice do rozvoje lidských zdrojů Investice do prevence a podpory zdraví Zajištění finančních prostředků pro realizaci strategie a výběr částí strategie, které mohou být spolufinancovány ze zdrojů ESIF v rámci národních / přeshraničních OP Page 23

24 Příklad nedostatečného strategického plánování Maďarsko, období Kontext Maďarsko alokovalo v období do projektů v oblasti zdraví a zdravotnictví nejvíce prostředků ze SF ze všech členských států (cca 1,3 mld. EUR, tj. 5,5 % celkového objemu SF) Neexistovala však jednotná strategie zdravotnictví a prostředky nebyly čerpány systematicky K diskontinuitě ve financování přispívaly změny vlád Konkrétní důsledky Byly podporovány projekty, které nebyly podpořeny fakty, nepřinesly proto deklarované výsledky Možným přínosům projektů pro oblast veřejného zdraví nebyl věnován při výběrů projektů dostatečný význam, byly proto podporovány projekty bez jasných přínosů pro tuto oblast Čerpání prostředků bylo řízeno cílem vyčerpat prostředky, nikoli podpořit strategická opatření, což způsobovalo neefektivitu jejich vynakládání Nedocházelo ke koordinaci, na regionální úrovni nedocházelo k žádnému plánování, ani k harmonizaci kapacit Investiční opatření týkající se regionálních nemocnic nebyla koordinována s opatřeními v oblasti ambulantní primární péče Opatření pro výstavbu specializovaných onkologických center nebyla koordinována s rozvojem regionálních nemocnic. Page 24

25 Faktory úspěchu Budování kapacit Problémy Doporučení Nedostatek kvalifikovaných administrativních kapacit pro správnou implementaci investic na Ministerstvu zdravotnictví i na ŘO / ZS Neznalost pravidel programu Nedostatek znalostí a zkušeností v oblasti projektového a finančního managementu Chybějící zdravotnická expertíza Vysoká fluktuace zaměstnanců Nedostatečné znalosti a kapacity žadatelů a příjemců, nedostatečná informační podpora Nedostatečné zkušenosti s řízením projektů Nedostatek povědomí o vypisovaných výzvách Nedostatečná podpora žadatelů ve fázi přípravy projektů Nedostatečná podpora příjemců při realizaci projektu a jeho řízení Příprava standardních vzdělávacích plánů pro kapacity MZ / ŘO / ZS v následujících oblastech: strukturální fondy, zdravotnická politika, projektové a finanční řízení Individuální vzdělávací plány nad rámec standardních, které budou odrážet potřeby jednotlivých zaměstnanců Využití prostředků technické asistence pro vzdělávání ve zvýšené míře Standardní vzdělávání Spolupráce se zahraničními partnery Dostatečná podpora zaměstnanců při výkonu jejich úkolů a motivace ke zvyšování kvality jejich práce Budování pocitu sounáležitosti pravidelnými společnými aktivitami formálního i neformálního charakteru Zlepšení strategie náboru zaměstnanců Vysoká míra chybovosti v projektech Nízká kvalita projektů Aktivnější role MZ při budování absorpční kapacity, osobní kontakt s příjemci z řad zdravotních subjektů Page 25

26 Faktory úspěchu Vytváření a řízení partnerství Problémy Doporučení Partneři nejsou v dostatečné míře zapojeni do tvorby strategií: Vždy věnujte dostatek času a pozornosti identifikaci, oslovení a zapojení partnerů projektu zdravotní péče dohody o partnerství Již v začátku nastavte systém spolupráce s partnery a systematicky podle něj postupujte operačních programů Nejsou zapojení všichni relevantní partneři Jasně definujte role, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých partnerů Veřejnost Odborná veřejnost Veškerá klíčová rozhodnutí a změny s partnery konzultujte a snažte se vytvářet vzájemný konsenzus. Zahraniční partneři Nedostatečné řízení partnerů v procesu implementace strategií, programů a projektů Jmenujte osobu odpovědnou za řízení partnerů (koordinátora, mediátora), který bude nestranný, avšak zároveň bude disponovat potřebnou autoritou Nevhodně nastavený proces konzultací a sdílení informací, způsobující nedorozumění a odmítání Věnujte pozornost potřebám partnerů, na jejichž zohlednění závisí úspěšnost realizovaného opatření Nejasné vymezení rolí a odpovědností Nedostatečně pružný rozhodovací proces Zpoždění nebo zablokování realizace programu / projektu Nedosažení očekáváných výsledků Page 26

27 Faktory úspěchu Finanční plánování Problémy Doporučení Nedostatečně rozpracovaný finanční plán investice Nesprávné či zcela chybějící využití dostupných technik finančního plánování a metod investičního hodnocení Jako instituce odpovědná za tvorbu investičních projektů / jejich posouzení a výběr vytvořte pravidla pro využívání metod finančního plánování a investičního hodnocení a dbejte na jejich využívání Cost-benefit analýza, cost-effectivness analýza Health technology / impact assessment Nesprávné posouzení dostatečnosti a reálnosti finančního plánu předkládaných projektových žádostí při výběru projektů a přidělení dotace i projektům s chybně stanoveným finančním plánem a nízkým přínosem investice Prodražování investic a překračování nákladů stanovených v rozpočtu projektu Neudržitelnost investic z důvodu chybného posouzení provozních nákladů Aplikujte přístup založený na evidenci při plánování / hodnocení využívejte existujících informací o nákladech a přínosech obdobných investic (benchmarking) Pravidelně a průběžně sledujte vývoj nákladů projektu a v případě odchylek od finančního plánu včas přijměte potřebná opatření Vzdělávejte administrativní kapacity ve finančním managementu Nastavte proces výběru projektů v rámci výzev tak, aby byl v maximální míře zajištěn výběr projektů s realistickým finančním plánem a byla zajištěna efektivnost investice. Neefektivní využití veřejných prostředků Page 27

28 Faktory úspěchu Veřejné zakázky Problémy Doporučení Komplikovanost a časté změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek, rozdílnost napříč OP Chybně nastavená zadávací dokumentace (typicky při nákupu zdravotnické technicky, technologií): Diskriminační podmínky Nedostatečně specifické podmínky Nevhodně stanovený předmět zakázky Příliš rozsáhlý předmět zakázky vylučuje možné uchazeče z řad specializovaných dodavatelů Jednoduchost pravidel OP pro zadávání zakázek Nevytvářet další pravidla nad rámec zákonných předpisů Neměnnost pravidel, pokud není dána změnou zákona Vyšší míra podpory příjemců zadavatelů (vzory, formuláře, semináře, konzultace) Dostatek času pro přípravu a zadání zakázky Předběžná kontrola zadávací dokumentace za předpokladu dostatku kapacit s potřebnou odborností Naopak nelze dělit související plnění Stanovení přiměřené předpokládané hodnoty v souladu s cenami na trhu obvyklými Zapojení odborných expertů (IT, zdravotní technika, ) do přípravy / předběžné kontroly technické specifikace Zapojení znalců při posouzení cen obvyklých Nedostatečné znalosti a zkušenosti zadavatelů i dodavatelů s veřejnými zakázkami Nedostatečná podpora příjemců zadavatelů ze strany administrativních kapacit ŘO / ZS Stanovte požadavek na podložení předpokládané hodnoty evidencí (průzkum trhu, ceny obdobných zakázek) Zpoždění realizace projektů Nezpůsobilé výdaje související se zakázkou Ukončení realizace projektu bez dosažení cílů Nenávratnost vložených prostředků Page 28

29 Příklad dopadů chybného zadávacího procesu Slovinsko vytvoření a implementace ezdravje Charakteristika projektu Národní projekt pro zavedení ehealth v letech s plánovanými náklady 67 Zakázky na technologickou realizaci systému ehealth financované z ESF Hlavní problémy Zadávání zakázek trvalo výrazně déle, než se předpokládalo Předmět zakázek byl stanoven příliš široce, což znemožnilo účast menších specializovaných dodavatelů Předmět zakázky byl stanoven nedostatečně konkrétně, nebo naopak diskriminačně, se zaměřením na jedinou technologii Nedostatečné zapojení IT expertů při formulaci zadávacích podmínek Provádění předběžné kontroly zadávacích podmínek výrazně zdržovalo zadávání zakázek kvůli nedostatečným kapacitám Hlavní zakázky na systém ehealth byly právně zpochybněny Realizace projektu národního významu je opožděna, navyšují se vynaložené náklady. Page 29

30 Faktory úspěchu Evaluace a monitoring Problémy Nedostatek dat a jejich nedostatečná kvalita za účelem monitorování dosaženého pokroku Nejasná definice indikátorů, mající za následek neporovnatelnost dat a nemožnost správně vyhodnotit dopady intervence Nesprávně zacílená podpora na opatření, která nesměřují k dosažení stanovených cílů a v důsledku nevyužití evaluace nedojde k jejímu přesměrování Nedochází k identifikaci příčin dopadů či nedostatečných výsledků intervence Nedostatek informací, sloužících jako podklad pro kvalifikované rozhodování managementu Nedostatek informací pro vyhodnocení veřejné intervence a pro dosažení lepších výsledků při budoucích intervencích. Doporučení Definujte relevantní a jednoznačné monitorovací indikátory Zahrňte MZ a další zdravotnické partnery do Monitorovacího výboru Používejte evaluace nejen pro OP, ale i pro hodnocení: zdravotnické strategie, částí OP (prioritních os / výzev) zaměřených na zdravotnictví zdravotnických programů a projektů Stanovte si cíle každé evaluace, a zvolte odpovídající načasování a metody Zvyšujte kvalitu evaluátorů systematickým vzděláváním a výměnou zkušeností Provádějte evaluace ve všech fázích investičního procesu V maximální míře využívejte výsledků provedených evaluací Page 30

31 Příklad dobré praxe Evaluace a monitoring Polsko 1. Evaluace preventivních programů v oblasti nemocí z povolání podpořených z OP Lidský Kapitál Čtyři specifické cíle evaluace: Vyhodnocení efektivnosti programů Identifikace slabých a silný stránek programů zaměřených na prevenci a vytvoření dobré praxe Evaluace školení, konferencí a vzdělávacích setkání pro účastníky projektů Vytvoření podpůrného modelu pro preventivní programy v období Vybudování komplexního evaluačního systému v Polsku Pochopení evaluace jako cenného zdroje zpětné vazby Budování kapacit evaluátorů prostřednictvím vzdělávání a networkingu Využití evaluace jako: Nástroje pro tvorbu strategií založených na evidenci Nástroje pro vytváření odpovědnosti Informačního zdroje pro management Zdroje Lessons learned a doporučení Ověření teoretických úvah za strategiemi a opatřeními Page 31

32 Faktory úspěchu Udržitelnost investic Problémy Příliš vysoké provozní náklady, s nimiž nebylo při plánování investice počítáno Vysoké náklady na léčbu využívající nových technologií Nedostatek pacientů pro daný typ zařízení nezajišťující návratnost investice Zdravotnický personál nezískal potřebné školení, aby dokázal plně využít potenciál investice (ehealth, nové metody diagnostiky a léčby) Investice není v souladu se středněa dlouhodobými potřebami a trendy ve zdravotnictví a nereaguje na neudržitelnost současné nákladné zdravotní péče Nízká podpora programů prevence a podpory zdraví Doporučení Posouzení udržitelnosti konkrétní investice před jejím schválením a zahájením její realizace Posouzení budoucích provozních nákladů investice Zohlednění udržitelnosti investice v rámci hodnotících kritérií pro výběr projektů Udržitelnost musí být zajištěna také z hlediska dostatečného počtu kvalifikovaných lidských zdrojů Podpora projektů v následujících oblastech: Monitoring efektivnosti zdravotní péče Zavádění klinických postupů a pokynů upravujících předepisování léků Omezování nadbytečné péče specialistů Prevence a podpora zdraví Page 32

33 Příklad dobré praxe Udržitelné investice / investice do udržitelnosti Finsko Ve Finsku dojde do roku 2030 ke zdvojnásobení populace nad 75 let a existující systém zdravotní péče se stane neudržitelným Vláda navrhla s pomocí prostředků ERDF zrealizovat ambiciózní plán reformy s cílem zajistit udržitelnost pomocí: Snížení o 10% současné provozní náklady na akutní nemocniční péči Zdvojnásobení dostupnosti zdravotní péče pro starší občany při zachování současných provozních nákladů a současného počtu zaměstnanců Hlavními prvky reformy jsou: Integrace zdravotní péče a sociálních služeb Reorganizace poskytování nemocniční péče, zvýšení efektivity a efektivnosti Rekonstrukce residenčních zařízení pro starší občany poskytující lepší podmínky pro aktivní a zdravé stárnutí Zkvalitnění rehabilitačních služeb Intenzifikace investic do prevence onemocnění Page 33

34 Skupinová aktivita č. 2 Page 34

35 Skupinová aktivita č.2 Budování absorpčních kapacit Cíl: Identifikace potenciálních příjemců s vazbou na zdravotnictví a diskuse nad rolemi MZ a ŘO při budování povědomí o možnostech čerpání u příjemců Zadání: V rámci této aktivity nebudete rozdělováni do skupin, předpokládáme volnou diskusi a příspěvky od všech zúčastněných Předmětem této aktivity bude identifikace možných oblastí podpory a potenciálních příjemců dotací z různých operačních programů v souladu s pravidly a principy kohezní politiky Na tuto aktivitu navážeme mapováním stávajícího nastavení rolí a odpovědností mezi MZ a ŘO jednotlivých operačních programů V závěru předpokládáme diskusi nad formami efektivního zapojení MZ do budování absorpčních kapacit u příjemců s vazbou na zdravotnictví Page 35

36 Identifikace možných oblastí podpory a potenciálních příjemců s vazbou na zdravotnictví Operační program Prioritní osa Typy podporovaných projektů Integrovaný regionální OP PO 2 OP lidské zdroje PO 2 OP lidské zdroje PO 3 OP lidské zdroje PO 4 OP efektivní veřejná správa PO 1 OP výzkum a inovace Možní příjemci s vazbou na zdravotnictví Role ministerstva zdravotnictví OP integrovaná infrastruktura OP kvalita životního prostředí PO 7 PO 3 PO 4 Page 36

37 Budování absorpčních kapacit Přístup k budování kapacit a rozdělení rolí a odpovědností Operační program Řídící orgán Ministerstvo zdravotnictví Integrovaný regionální OP OP lidské zdroje OP efektivní veřejná správa OP výzkum a inovace OP integrovaná infrastruktura OP kvalita životního prostředí Page 37

38 Diskuse nad formami efektivního zapojení MZ do budování absorpčních kapacit u příjemců Page 38

39 06 Technický Toolkit WP 3 Page 39

40 Toolkit Úvod WP3 Technický toolkit Cíle: Vyvinout soubor nástrojů, které budou podporovat národní orgány v dosahování udržitelných a efektivních investic do zdraví z ESI fondů a doplňovat Guide Aktivity: Zhodnocení nástrojů a mechanismů programového období a jejich relevance pro oblast zdraví Příprava kontrolního seznamu pro úředníky zapojené do řízení výzev pro oblast zdraví v období Příprava souboru indikátorů umožňujících objektivní hodnocení projektů / financovaných aktivit ve zdravotnictví Zmapování nových konceptů a modelů ve zdravotnictví Příprava manuálu pro řízení kapitálových investic mířených do oblasti zdravotnictví Příprava příručky hodnocení investičních projektů v oblasti zdraví Výstupy: Soubor dokumentů, které poskytují technické rady ke klíčovým otázkám týkajícím se investic do zdraví z ESI fondů Page 40

41 Toolkit 1/6 Kategorizace nástrojů a mechanismů pro období WP3 Nástroje Způsoby podpory z ESIF: Dotace (nenávratná pomoc) Finanční nástroje (návratná pomoc) a možnosti jejich využití ve zdrav. investicích Podpora územního rozvoje z ESIF: Integrovaný přístup k územnímu rozvoji (CLLD, ITI, Integrovaný udržitelný rozvoj měst) Evropská územní spolupráce přeshraniční, meziregionální a mezinárodní programy Komunitární programy: Horizont 2020 Health Programme Mechanismy Mechanismy financování: Přispění k cílům strategie Evropa 2020 Ex-ante kondicionality Synergie, koordinace a komplementarita Tematická koncentrace Silné zaměření na výsledky Výkonnostní rezerva Principy politiky soudržnosti: Koncentrace Programování Partnerství Doplňkovost (adicionalita) Page 41

42 Toolkit Nástroje a mechanismy pro období Většina investic z ESIF bude financována formou nenávratných dotací Úsilí o větší využití finančních nástrojů; v oblasti zdravotnictví je však velmi omezené: Malé a střední podniky podnikající v oblasti zdraví a zdravotnictví Inovace v oblasti zdravotnických technologií Potenciál přeshraničních a mezinárodních programů pro zvýšení efektivity zdravotní péče Kooperace zdravotnických zařízení v příhraničních regionech (zejména s cílem zvýšení dostupnosti zdravotní péče v blízkosti bydliště) Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje nových technologií a nových metod diagnostiky a léčby Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, zavádění nových trendů Spolupráce systémů pohotovostní záchranné služby Společné transfúzní stanice a krevní banky, spolupráce při transplantacích Mobilita lékařského i nelékařského personálu Ex-ante kondicionality (předběžné podmínky) Hlavní: Existence strategie veřejného zdraví Dále podle příslušných tematických cílů, např. TO 8: existence opatření pro aktivní a zdravé stárnutí Page 42

43 Toolkit 2/6 Referenční checklist: Faktory pro úspěšné vyhlašování výzev WP3 Řízení výzev Příprava harmonogramu vyhlašování výzev Výkonnostní rámec OP, stanovené milníky Absorpční kapacita Synergie a doplňkovost Nastavení a publikace jednotlivých výzev Zacílení na specifická zdravotní témata Zvýšení povědomí zdravotnických subjektů o možnostech financování Evaluace výzev Vyhodnocení jejich úspěšnosti vč. důvodů Možné přehodnocení a aktualizace harmonogramu výzev a jejich zaměření Zhodnocení žádostí o dotaci Hodnotící proces: Administrativní kontrola žádosti Kontrola způsobilosti Ohodnocení kvality projektů Aspekty kvality projektů: Vliv na efektivitu nákladů a udržitelnost Schopnost zmírnit překážky v přístupu ke zdravotní péči Relevance (pokrytí potřeby / poptávky) Value for money Proveditelnost Analýza rizik Výběr projektů pro financování Přidělení dotací Page 43

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

ESI Fondy pro investice do zdravotnictví

ESI Fondy pro investice do zdravotnictví ESI Fondy pro investice do zdravotnictví Workshop Česká republika Praha 20. srpna 2014 Strana 1 Program jednání I. Dopolední blok (9:00 12:00) 01 Představení účastníků workshopu 02 Představení projektu

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

Evaluační plán Integrovaného operačního programu pro programové období 2014 2020

Evaluační plán Integrovaného operačního programu pro programové období 2014 2020 Evaluační plán Integrovaného operačního programu pro programové období 2014 2020 1. Úvod Evaluační plán IROP 2014 2020 (EP IROP) byl vypracován v souladu s Metodickým pokynem NOK pro evaluace v programovém

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020

Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020 Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Kateřina Gregorová Evaluace ve světle nových příležitostí,

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 28. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mgr. Adéla Hájková 14. 9. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Bártíková 18.8.2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU

ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH ROLE V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník, garant skupiny 30.4. 2012 STRUKTURA - Definice a deskripce návratných nástrojů

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci SCLLD, z. s. 2014-2020 s uvedením

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99)

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Konference Evropské strukturální fondy Petra Bartáková

Konference Evropské strukturální fondy Petra Bartáková Konference Evropské strukturální fondy 2009-2014 Petra Bartáková Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK charakteristika programu OP VK je zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 18. 3. 2016 RSK Jihomoravského kraje Aktuální činnost MMR Odboru regionální politiky Průběžná komunikace se zástupci

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR Základní typové pozice implementační struktury subjektů operačních programů (řídících orgánů a zprostředkujících subjektů) v programovém období 2007-2013 aktualizace k 1. březnu 2013 Pořadí Typová pozice

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více