Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu"

Transkript

1 Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Tento informační list platí pro české podniky poskytující řemeslnické, montážní a ostatní služby v Rakousku bez založení firmy nebo organizační složky v Rakousku. Příklady pro služby překračující hranici: Dodáváte a montujete obchodní vybavení Dodáváte krov a provádíte jeho montáž Dodáváte kabely nebo potrubí a provádíte jejich montáž Dodáváte barvu a vymalujete pro podnik v Rakousku. Máte šanci!!! Zásadně platí vstupem České republiky do EU (1. května 2004) volné poskytování služeb, což umožňuje poskytovat služby přes hranici. Pro určitá odvětví však existují omezení resp. přechodné lhůty (stavebnictví a příbuzná hospodářská odvětví, zahradnické služby, výroba ocelových a lehkých kovových konstrukcí, služby v oblasti čištění, sociální služby, bezpečnostní služby). Podrobný seznam dotčených odvětví najdete v dokumentu Kód NACE dotčených sektorů služeb. Ve všech ostatních odvětvích lze pracovat neomezeně přes hranici a používat vlastní personál. Omezení neplatí ani pro samostatně výdělečné osoby. Na jaké živnostenskoprávní předpoklady musíte dbát? Rozhodující je místo skutečného poskytování služby. Je třeba vycházet z toho, že se v těchto případech poskytuje služba (např. montáž) v Rakousku. Proto je relevantní rakouské živnostenské právo. Při výkonu volné živnosti se doporučuje mít s sebou kopii českého živnostenského listu. Kontakt s rakouskými živnostenskými úřady není potřebný. Při výkonu vázané živnosti je potřebný doklad o příslušné způsobilosti. Toto je - uznání činnosti vykonané ve smluvním státě Evropského hospodářského prostoru, - rovnost profesní kvalifikace získané ve smluvním státě Evropského hospodářského prostoru (např. diplom) s odpovídajícím rakouským dokladem o způsobilosti s čímž se počítá např. u technických kanceláří nebo ekonomického poradenství. O uznání resp. o rovné postavení dokladů lze zažádat na Spolkovém ministerstvu práce a hospodářství, oddělení živnostenské právo. Profesní kvalifikace nutno doložit potvrzením příslušných orgánů v České republice. Pro uznání je potřebné potvrzení EU, resp. Evropského hospodářského prostoru o způsobu a trvání dosavadní samostatné činnosti. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 1

2 Další požadavky: výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) vysvědčení o složení mistrovské zkoušky (ověřená kopie) doklad o státním občanství potvrzení o provedeném přihlášení!! Jisté problémy mohou vzniknout, když se představy o povolání a znaky určité živnosti v České republice silně odlišují od představ a znaků v Rakousku. Na co je třeba dbát, když poskytujete služby pomocí vlastních pracovních sil? Citlivé oblasti služeb Poskytuje-li podnik se sídlem v České republice službu přes hranici vlastními zaměstnanci v citlivém sektoru, je toto možné pouze po dobu trvání přechodných lhůt v rámci stávajícího zákona o zaměstnávání cizích státních příslušníků (AuslBG).!! Pozor na zdánlivou samostatnost : Pouhé živnostenské oprávnění samotné nevede u činností, které se vykonávají v poměru podobném zaměstnaneckému poměru, k osvobození od povolení. Směrodatná není jen vnější forma smlouvy (smlouva o dílo), nýbrž její skutečný hospodářský obsah. V tomto případě je povolení nutné! Znaky takovéto zdánlivé samostatnosti jsou: chybějící podniková struktura chybějící vlastní nářadí nebo vozový park neexistence daňové registrace závislost přímo na místě na pokynech zaměstnanců objednatele díla (např. jeho stavbyvedoucím) V citlivém sektoru služeb je zaměstnávání českých pracovních sil i nadále možné jen prostřednictvím pracovních povolení v rámci vyslání podniku nebo povolení k vyslání. I tato budou následně přesněji vysvětlena: Pracovní povolení pro vyslance podniku Trvají-li práce déle než 6 měsíců nebo zaměstnávají-li se zahraniční pracovní síly déle než čtyři měsíce v Rakousku, je třeba požádat o vystavení povolení k zaměstnání jako vyslanec podniku. Při udělení povolení se zkoumá situace na pracovním trhu a dodržování mzdových a pracovních podmínek v Rakousku dle kolektivní smlouvy. Povolení k vyslání Při kratším trvání je třeba požádat o povolení k vyslání. Předpoklady pro udělení povolení k vyslání jsou stejné jako u povolení k zaměstnání jako vyslanec podniku. Povolení k vyslání se smí však vystavit nejdéle na čtyři měsíce a práce v Rakousku nesmí překročit 6 měsíců. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 2

3 !! Pro práce ve stavebnictví a příbuzných odvětví lze udělit pouze povolení k zaměstnávání jako vyslanec podniku. Žádost o povolení k zaměstnání jako vyslanec podniku nebo povolení k vyslání podává vlastník podniku, v němž mají být cizinci zaměstnáni. Příslušná je regionální pobočka Služby pracovního trhu (AMS), v jejíž spádové oblasti se nachází místo zaměstnání. Liberalizované oblasti služeb V liberalizovaných oblastech služeb smí být zaměstnáni noví občané EU českými podniky v Rakousku za účelem poskytování služeb přes hranici na základě potvrzení o vyslání v rámci EU. Plánované vyslání je třeba oznámit před zahájením prací, přičemž potvrzení o vyslání není povolení, nýbrž pouze potvrzení o oznámení. Předpokladem je, aby byl vyslaný zaměstnanec řádně zaměstnáván u zaměstnavatele v rámci EU buď v neomezeném pracovním poměru nebo trvale minimálně již jeden rok v přímém pracovním poměru. Zkoumání situace na pracovním trhu nebo zkoumání, zda zaměstnání představuje ohrožení mzdových a pracovních poměrů tuzemských zaměstnanců, se neprovádí. Ale i zde je třeba dodržovat srovnatelnou minimální mzdu dle kolektivní smlouvy. Oznámení může podat zaměstnavatel, zaměstnanec nebo tuzemský objednatel u regionální pobočky služby pracovního trhu (AMS). Jsou-li splněny předpoklady, vystaví AMS potvrzení o vyslání v rámci EU do dvou týdnů a stanoví závaznou dobu platnosti. Nejsou-li předpoklady dány, je třeba zakázat vyslání do dvou týdnů písemnou formou. Vysílající podnik je povinen nahlásit zaměstnání s uvedením mzdy nejpozději do jednoho týdne před zahájením práce, a to ústřednímu koordinačnímu místu pro kontrolu nelegálního zaměstnávání cizinců u Spolkového ministerstva financí u hlavního celního úřadu ve Vídni (adresa viz. na konci: důležité kontakty). Co musíte zohlednit při přenechávání pracovních sil? Pro přenechávání českých zaměstnanců podnikem se sídlem v České republice již není potřebné povolení přenechávání pracovních sil přes hranice, které uděloval živnostenský úřad dle zákona o přenechávání pracovních sil (AÜG).!! Přenechávání českých státních občanů však i nadále podléhá zákonu o zaměstnávání cizích státních příslušníků (AuslBG). Podle toho je zaměstnanec (v tuzemsku) v každém případě považován za zaměstnavatelem přenechanou pracovní sílu. Tzn., že tuzemský zaměstnanec musí zažádat o povolení k zaměstnání pro přenechanou pracovní sílu České republiky. Na zkoumání situace na pracovním trhu se opět aplikují hmotné předpoklady zákona (AÜG). (Zaměstnávání zvláště kvalifikovaných odborných sil, které jsou disponibilní výlučně cestou přenechávání v cizině a jejichž zaměstnávání nepředstavuje ohrožení mzdových a pracovních podmínek tuzemských zaměstnanců). Povolení lze proto v jednotlivém případě jen stěží získat.!! Pozor: Pro posouzení, zda se jedná o přenechávání pracovních sil, je směrodatný skutečný hospodářský obsah, nikoliv vnější forma skutkové podstaty! Limitující problémy proto vznikají při zadání zakázky formou smlouvy o dílo. Jen tehdy, je-li zakázka zcela postoupená a tuzemský podnik tuto skutečně samostatně provádí (vlastní stavební vedení, vlastní nářadí, vozidla ), nejde o přenechávání pracovních sil. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 3

4 Co platí při přepravě zboží a osob přes hranice? Čeští státní občané, kteří jsou vysláni v oblasti přepravy zboží a kteří překračují hranici jako řidiči do Rakouska, nepotřebují potvrzení řidiče. Nehledě na případy vjezdů, výjezdů a průjezdů je třeba zažádat pro řidiče před jejich nasazením ve spolkové oblasti o potvrzení o vyslání v rámci EU (liberalizovaný sektor služeb). Toto platí zejména pro kabotážní jízdy, jako např. nakládka a vykládka na spolkovém území. Řidič však musí s sebou mít potvrzení o přihlášení k sociálnímu pojištění ve vysílajícím státě. Totéž platí pro přepravu osob v příležitostné dopravě. I zde je třeba zažádat o potvrzení o vyslání v rámci EU. V rámci oboustranné linkové dopravy poskytuje na spolkovém území nasazený personál tuzemský smluvní partner. K tomu je nutné povolení orgánů činných na pracovním trhu. Na jaké daňové právní předpoklady musíte dbát? Daň z obratu (daň z přidané hodnoty) Pokud v Rakousku provádíte montáž výrobků a zařízení, nebo přímo poskytujete řemeslnické služby, podléhají tyto služby rakouské dani z obratu (dani z přidané hodnoty). Následující příklady mají přesněji specifikovat pojem služba : Když český truhlář zasílá nábytek do Rakouska, jedná se o dodávku zboží, i když musí v Rakousku ještě například sešroubovat některé díly nábytku, které se musely z důvodu přepravy dopravit odděleně. Pokud však (za použití vlastních výrobních strojů atd.) sestaví nábytek v bytě rakouského objednatele, a není-li hodnota této montážní služby zanedbatelná, podléhá tato dodávka díla rakouské DPH: místem plnění je Rakousko. Prvky vyrobené v České republice i montáž jsou přitom normálně považovány za hospodářskou jednotku. Je-li služba poskytována rakouskému soukromému zákazníkovi, musíte mu vyúčtovat rakouskou daň z přidané hodnoty a odvádět ji rakouskému státu. Daňové identifikační číslo (DIČ=UID) Podnik podléhající zdanění příjmu si může nechat přidělit DIČ. V obchodním styku mezi členskými státy Evropské unie je DIČ obchodního partnera znamením toho, že se jedná o podnik, s nímž lze provádět nezdaněné dodávky uvnitř společenství. Jednoduché a rychlé zkoumání DIČ je možné on-line pod Je-li Váš zákazník v Rakousku podnikatelem s právem uplatnit daně na vstupu, existují různé možnosti pro realizaci Vaší služby z hlediska DPH: Odvádění DPH Příslušný pro zahraniční podnikatele, kteří v Rakousku nemají ani provozovnu ani obraty z užívání pozemků nacházejících se v Rakousku, je Finanční úřad Graz-Stadt (Štýrský Hradec město), referát pro zahraniční podnikatele. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 4

5 !! Tip: Od můžete řešit své daňové závazky přímo s rakouskými finančními orgány. Kontaktním partnerem pro cizince bez bydliště nebo provozovny v Rakousku je opět Finanční úřad v Grazu (Štýrský Hradec). Podrobné a dobře srozumitelné informace najdete na internetových stránkách Tam jsou k dispozici i používané formuláře. Pokud jste v Rakousku plátcem DPH, musíte přihlásit předem DPH a podávat daňová přiznání.!! Doručení předběžného hlášení DPH se musí provádět elektronickou formou. Daň je třeba spočítat nejpozději do 15. dne běžného kalendářního měsíce za druhý předchozí kalendářní měsíc a tuto odvádět finančnímu úřadu. Například: datum faktury 13. srpna, tj. v období plnění srpen, což znamená daňové přiznání ke dni 15. října. Podnikatelé, jejichž obrat z předchozího roku nepřekročil EUR ,-, mohou zvolit jako zdaňovací období kalendářní čtvrtletí. Zpětné uplatnění DPH Proces navrácení DPH přes Finanční úřad pro zahraniční podnikatele Graz: žádné zdanitelné obraty v Rakousku, rakouský DIČ, formulář U5 Proces při investicích přes Finanční úřad pro zahraniční podnikatele Graz: zdanitelné obraty v Rakousku, rakouské DIČ, podání registrace k DPH (formulář U 30); u služeb ve stavebnictví nutné! V systému Reverse-Charge přechází za jistých okolností daňový dluh na rakouského příjemce služby. Na faktuře nesmí být uvedena DPH (smysluplná je poznámka Reverse Charge ). Následující předpoklady musí být dány: - Český podnikatel poskytovatel nemá v Rakousku ani bydliště ani provozovnu. - Rakouský příjemce služby je podnikatelem (DIČ = UID) - Jedná se o práce uvnitř společenství na pohyblivých (movitých), fyzických předmětech (např. opravy, stavební služby, dodávka díla) nebo o tzv. katalogové služby (např. reklama, poradenství, elektronické zpracování dat) nebo o zprostředkovatelské služby uvnitř společenství (např. obchodní zástupce) nebo o přepravu zboží uvnitř společenství (např. transport). Při aplikaci systému Reverse-Charge je český podnik-poskytovatel povinen k podání přiznání DPH v Rakousku. Odpočitatelná stavební daň (stavební služby pro podniky) V následujících případech přechází daňový dluh na příjemce služby, čímž mu vzniká nárok na odpočet jak daň na vstupu: - Daňový dluh přechází od subdodavatele (stavebního podnikatele) na generálního dodavatele (možnost několika subdodavatelů). - Daňový dluh přechází od (stavebního) podnikatele-poskytovatele na příjemce služby, pokud tento obvykle poskytuje stavební služby. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 5

6 Dvojí zdanění Rakousko Česká republika Zásadně se zisky podniků zdaňují v příslušném smluvním státě.!! Pozor: U podniků v České republice, kterým se zisky z provozovny připisují, platí české zdanění. Provozovna je dle českého práva fixní obchodní zařízení, v němž se vykonává zcela nebo částečně podnikatelská činnost. Provozovny nejsou staveniště a montáže, jejichž doba trvání nepřekračuje 12 měsíců, sklady, informační kanceláře, které vykonávají pouhé pomocné činnosti. Další směrnice k zamezení dvojího zdanění: dividendy podléhají 10%ní srážkové dani úroky se zdaňují v zemi přijetí služby licenční poplatky pro užívání patentů, vzorů, modelů, značek, know-how podléhají srážkové dani ve výši max. 5 %, která se vybírá v zemi přijetí služby autorská práva nepodléhají srážkové dani mzdy a platy se zdaňují ve státě, v němž má zaměstnanec své bydliště (ledaže vyslání trvá déle než 183 dní).!! Pozor: Trvá-li provedení stavby nebo montáže déle než 12 měsíců, stává se služba poskytovaná přes hranici provozovnou v Rakousku. Daň z příjmů i komunální daň nutno zaplatit v Rakousku!!! Důležitý požadavek finančního úřadu Pokud jste poskytovali dodávky nebo služby v rámci společenství osvobozené od DPH do Rakouska, musíte podat čtvrtletně souhrnná hlášení (ZM) na Spolkový úřad financí. Souhrnné hlášení je potřebné jen tehdy, pokud v předchozím čtvrtletí skutečně došlo k dodávkám; nulová hlášení nejsou nutná. Pokud Vaše dodávky nebo služby do Rakouska uvnitř společenství, které byly osvobozeny od DPH překročily v předchozím roce částku EUR ,- nebo tuto částku překročí v daném roce, jste povinni, podat hlášení INTRASTAT pro Spolkový statistický úřad (případně i nulová hlášení ). Jaké předpisy platí ohledně sociálního pojištění? Zaměstnanci vyslaní do Rakouska, kteří nemusí být daňově přihlášení, a za něž není třeba zaplatit sociální odvody, musí vést záznamy pro své sociální pojištění v České republice. V zásadě platí právo státu místa bydliště. Pro zaměstnance, kteří pracují déle než 12 měsíců nepřerušeně v Rakousku, přechází pojišťovací povinnost do Rakouska. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 6

7 Důležité kontakty: HOSPODÁŘSKÁ KOMORA - OKRESNÍCH POBOČKY HORNÍ RAKOUSKO WIRTSCHAFTSKAMMER-BEZIRKSSTELLEN OBERÖSTERRREICH Rohrbach Haslacher Str Rohrbach tel.: Urfahr-Umgebung (venkov) Hessenplatz Linz tel.: Freistadt Linzer Str Freistadt tel.: Perg Haydnstr Perg tel.: SPOLKOVÉ MINISTERSTVO PRO PRÁCI A HOSPODÁŘSTVÍ BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT Stubenring Wien tel.: Ústřední koordinační místo pro kontrolu nelegálního zaměstnávání cizinců u Spolkového ministerstva financí u HLAVNÍHO CELNÍHO ÚŘADU VÍDEŇ Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung des BMF beim HAUPTZOLLAMT WIEN Brehmstraße Wien tel.: FINANČNÍ ÚŘAD MĚSTO GRAZ (ŠTÝRSKÝ HRADEC) FINANZAMT STADT GRAZ Konrad-von-Hötzendorfstraße A Graz tel (Leitstelle) : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 7

8 FINANČNÍ ÚŘADY V OKRESECH FINANZÄMTER IN DEN BEZIRKEN Rohrbach Linzerstr Rohrbach tel.: 07289/8131 fax: 07289/6887 Urfahr-Umgebung Kaarstr Linz tel.: 0732/7092 fax: 0723/ Freistadt Schlosshof Freistadt Telefon: 07942/72515 fax: 07942/75002 Perg Herrenstr Perg Telefon: 07262/52251 fax: 07262/53410 AMS (Služba pracovního trhu Horní Rakousko) AMS (Arbeitsmarktservice Oberösterreich) Europaplatz Linz tel: Dotisk, rozmnožování a šíření jakéhokoliv druhu je přípustné pouze s výslovným souhlasem Hospodářské komory Horního Rakouska. Přes pečlivé zpracování nepřebíráme za provedení záruku. V zájmu lehčí čitelnosti jsou uváděny názvy závislé na pohlaví pouze v mužské formě : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 8

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku?

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Mit ecoplus ins neue Europa Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Informace o pracovních možnostech pro zájemce z nových zemí EU www.ecointernational.at Powered by federal government

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku?

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Mit ecoplus ins neue Europa Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Informace o pracovních možnostech pro zájemce z nových zemí EU www.ecointernational.at Powered by federal government

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

Informace o vysílání zaměstnanců v odvětví dopravy/přepravy z EHP a Švýcarska Pracovněprávní předpisy

Informace o vysílání zaměstnanců v odvětví dopravy/přepravy z EHP a Švýcarska Pracovněprávní předpisy Ministerstvo sociálních věcí Informace o vysílání zaměstnanců v odvětví dopravy/přepravy z EHP a Švýcarska Pracovněprávní předpisy Již od 1. května 2011 platí v Rakousku předpisy o boji proti mzdovému

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Informační materiál k vysílání zaměstnanců do Rakouska a k přeshraničnímu poskytování služeb

Informační materiál k vysílání zaměstnanců do Rakouska a k přeshraničnímu poskytování služeb Informační materiál k vysílání zaměstnanců do Rakouska a k přeshraničnímu poskytování služeb Červen 2014 Obsah: 1. Pracovní vztah v Rakousku 3 2. Samostatné služby přes hranici (OSVČ) 3 3. Vysílání zaměstnanců

Více

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 Obsah Ú vod...17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizin ců...21 1.2 Určení daňové rezidence v České republice...22

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Servis 2 ks strojů

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Kontrola exportu zboží dvojího použití Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

D O H O D A. mezi. vládou České republiky. vládou Rakouské republiky. o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech

D O H O D A. mezi. vládou České republiky. vládou Rakouské republiky. o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech 688 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Tschechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 6 D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních

Více

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 0 9 8. října (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více