Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu"

Transkript

1 Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Tento informační list platí pro české podniky poskytující řemeslnické, montážní a ostatní služby v Rakousku bez založení firmy nebo organizační složky v Rakousku. Příklady pro služby překračující hranici: Dodáváte a montujete obchodní vybavení Dodáváte krov a provádíte jeho montáž Dodáváte kabely nebo potrubí a provádíte jejich montáž Dodáváte barvu a vymalujete pro podnik v Rakousku. Máte šanci!!! Zásadně platí vstupem České republiky do EU (1. května 2004) volné poskytování služeb, což umožňuje poskytovat služby přes hranici. Pro určitá odvětví však existují omezení resp. přechodné lhůty (stavebnictví a příbuzná hospodářská odvětví, zahradnické služby, výroba ocelových a lehkých kovových konstrukcí, služby v oblasti čištění, sociální služby, bezpečnostní služby). Podrobný seznam dotčených odvětví najdete v dokumentu Kód NACE dotčených sektorů služeb. Ve všech ostatních odvětvích lze pracovat neomezeně přes hranici a používat vlastní personál. Omezení neplatí ani pro samostatně výdělečné osoby. Na jaké živnostenskoprávní předpoklady musíte dbát? Rozhodující je místo skutečného poskytování služby. Je třeba vycházet z toho, že se v těchto případech poskytuje služba (např. montáž) v Rakousku. Proto je relevantní rakouské živnostenské právo. Při výkonu volné živnosti se doporučuje mít s sebou kopii českého živnostenského listu. Kontakt s rakouskými živnostenskými úřady není potřebný. Při výkonu vázané živnosti je potřebný doklad o příslušné způsobilosti. Toto je - uznání činnosti vykonané ve smluvním státě Evropského hospodářského prostoru, - rovnost profesní kvalifikace získané ve smluvním státě Evropského hospodářského prostoru (např. diplom) s odpovídajícím rakouským dokladem o způsobilosti s čímž se počítá např. u technických kanceláří nebo ekonomického poradenství. O uznání resp. o rovné postavení dokladů lze zažádat na Spolkovém ministerstvu práce a hospodářství, oddělení živnostenské právo. Profesní kvalifikace nutno doložit potvrzením příslušných orgánů v České republice. Pro uznání je potřebné potvrzení EU, resp. Evropského hospodářského prostoru o způsobu a trvání dosavadní samostatné činnosti. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 1

2 Další požadavky: výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) vysvědčení o složení mistrovské zkoušky (ověřená kopie) doklad o státním občanství potvrzení o provedeném přihlášení!! Jisté problémy mohou vzniknout, když se představy o povolání a znaky určité živnosti v České republice silně odlišují od představ a znaků v Rakousku. Na co je třeba dbát, když poskytujete služby pomocí vlastních pracovních sil? Citlivé oblasti služeb Poskytuje-li podnik se sídlem v České republice službu přes hranici vlastními zaměstnanci v citlivém sektoru, je toto možné pouze po dobu trvání přechodných lhůt v rámci stávajícího zákona o zaměstnávání cizích státních příslušníků (AuslBG).!! Pozor na zdánlivou samostatnost : Pouhé živnostenské oprávnění samotné nevede u činností, které se vykonávají v poměru podobném zaměstnaneckému poměru, k osvobození od povolení. Směrodatná není jen vnější forma smlouvy (smlouva o dílo), nýbrž její skutečný hospodářský obsah. V tomto případě je povolení nutné! Znaky takovéto zdánlivé samostatnosti jsou: chybějící podniková struktura chybějící vlastní nářadí nebo vozový park neexistence daňové registrace závislost přímo na místě na pokynech zaměstnanců objednatele díla (např. jeho stavbyvedoucím) V citlivém sektoru služeb je zaměstnávání českých pracovních sil i nadále možné jen prostřednictvím pracovních povolení v rámci vyslání podniku nebo povolení k vyslání. I tato budou následně přesněji vysvětlena: Pracovní povolení pro vyslance podniku Trvají-li práce déle než 6 měsíců nebo zaměstnávají-li se zahraniční pracovní síly déle než čtyři měsíce v Rakousku, je třeba požádat o vystavení povolení k zaměstnání jako vyslanec podniku. Při udělení povolení se zkoumá situace na pracovním trhu a dodržování mzdových a pracovních podmínek v Rakousku dle kolektivní smlouvy. Povolení k vyslání Při kratším trvání je třeba požádat o povolení k vyslání. Předpoklady pro udělení povolení k vyslání jsou stejné jako u povolení k zaměstnání jako vyslanec podniku. Povolení k vyslání se smí však vystavit nejdéle na čtyři měsíce a práce v Rakousku nesmí překročit 6 měsíců. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 2

3 !! Pro práce ve stavebnictví a příbuzných odvětví lze udělit pouze povolení k zaměstnávání jako vyslanec podniku. Žádost o povolení k zaměstnání jako vyslanec podniku nebo povolení k vyslání podává vlastník podniku, v němž mají být cizinci zaměstnáni. Příslušná je regionální pobočka Služby pracovního trhu (AMS), v jejíž spádové oblasti se nachází místo zaměstnání. Liberalizované oblasti služeb V liberalizovaných oblastech služeb smí být zaměstnáni noví občané EU českými podniky v Rakousku za účelem poskytování služeb přes hranici na základě potvrzení o vyslání v rámci EU. Plánované vyslání je třeba oznámit před zahájením prací, přičemž potvrzení o vyslání není povolení, nýbrž pouze potvrzení o oznámení. Předpokladem je, aby byl vyslaný zaměstnanec řádně zaměstnáván u zaměstnavatele v rámci EU buď v neomezeném pracovním poměru nebo trvale minimálně již jeden rok v přímém pracovním poměru. Zkoumání situace na pracovním trhu nebo zkoumání, zda zaměstnání představuje ohrožení mzdových a pracovních poměrů tuzemských zaměstnanců, se neprovádí. Ale i zde je třeba dodržovat srovnatelnou minimální mzdu dle kolektivní smlouvy. Oznámení může podat zaměstnavatel, zaměstnanec nebo tuzemský objednatel u regionální pobočky služby pracovního trhu (AMS). Jsou-li splněny předpoklady, vystaví AMS potvrzení o vyslání v rámci EU do dvou týdnů a stanoví závaznou dobu platnosti. Nejsou-li předpoklady dány, je třeba zakázat vyslání do dvou týdnů písemnou formou. Vysílající podnik je povinen nahlásit zaměstnání s uvedením mzdy nejpozději do jednoho týdne před zahájením práce, a to ústřednímu koordinačnímu místu pro kontrolu nelegálního zaměstnávání cizinců u Spolkového ministerstva financí u hlavního celního úřadu ve Vídni (adresa viz. na konci: důležité kontakty). Co musíte zohlednit při přenechávání pracovních sil? Pro přenechávání českých zaměstnanců podnikem se sídlem v České republice již není potřebné povolení přenechávání pracovních sil přes hranice, které uděloval živnostenský úřad dle zákona o přenechávání pracovních sil (AÜG).!! Přenechávání českých státních občanů však i nadále podléhá zákonu o zaměstnávání cizích státních příslušníků (AuslBG). Podle toho je zaměstnanec (v tuzemsku) v každém případě považován za zaměstnavatelem přenechanou pracovní sílu. Tzn., že tuzemský zaměstnanec musí zažádat o povolení k zaměstnání pro přenechanou pracovní sílu České republiky. Na zkoumání situace na pracovním trhu se opět aplikují hmotné předpoklady zákona (AÜG). (Zaměstnávání zvláště kvalifikovaných odborných sil, které jsou disponibilní výlučně cestou přenechávání v cizině a jejichž zaměstnávání nepředstavuje ohrožení mzdových a pracovních podmínek tuzemských zaměstnanců). Povolení lze proto v jednotlivém případě jen stěží získat.!! Pozor: Pro posouzení, zda se jedná o přenechávání pracovních sil, je směrodatný skutečný hospodářský obsah, nikoliv vnější forma skutkové podstaty! Limitující problémy proto vznikají při zadání zakázky formou smlouvy o dílo. Jen tehdy, je-li zakázka zcela postoupená a tuzemský podnik tuto skutečně samostatně provádí (vlastní stavební vedení, vlastní nářadí, vozidla ), nejde o přenechávání pracovních sil. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 3

4 Co platí při přepravě zboží a osob přes hranice? Čeští státní občané, kteří jsou vysláni v oblasti přepravy zboží a kteří překračují hranici jako řidiči do Rakouska, nepotřebují potvrzení řidiče. Nehledě na případy vjezdů, výjezdů a průjezdů je třeba zažádat pro řidiče před jejich nasazením ve spolkové oblasti o potvrzení o vyslání v rámci EU (liberalizovaný sektor služeb). Toto platí zejména pro kabotážní jízdy, jako např. nakládka a vykládka na spolkovém území. Řidič však musí s sebou mít potvrzení o přihlášení k sociálnímu pojištění ve vysílajícím státě. Totéž platí pro přepravu osob v příležitostné dopravě. I zde je třeba zažádat o potvrzení o vyslání v rámci EU. V rámci oboustranné linkové dopravy poskytuje na spolkovém území nasazený personál tuzemský smluvní partner. K tomu je nutné povolení orgánů činných na pracovním trhu. Na jaké daňové právní předpoklady musíte dbát? Daň z obratu (daň z přidané hodnoty) Pokud v Rakousku provádíte montáž výrobků a zařízení, nebo přímo poskytujete řemeslnické služby, podléhají tyto služby rakouské dani z obratu (dani z přidané hodnoty). Následující příklady mají přesněji specifikovat pojem služba : Když český truhlář zasílá nábytek do Rakouska, jedná se o dodávku zboží, i když musí v Rakousku ještě například sešroubovat některé díly nábytku, které se musely z důvodu přepravy dopravit odděleně. Pokud však (za použití vlastních výrobních strojů atd.) sestaví nábytek v bytě rakouského objednatele, a není-li hodnota této montážní služby zanedbatelná, podléhá tato dodávka díla rakouské DPH: místem plnění je Rakousko. Prvky vyrobené v České republice i montáž jsou přitom normálně považovány za hospodářskou jednotku. Je-li služba poskytována rakouskému soukromému zákazníkovi, musíte mu vyúčtovat rakouskou daň z přidané hodnoty a odvádět ji rakouskému státu. Daňové identifikační číslo (DIČ=UID) Podnik podléhající zdanění příjmu si může nechat přidělit DIČ. V obchodním styku mezi členskými státy Evropské unie je DIČ obchodního partnera znamením toho, že se jedná o podnik, s nímž lze provádět nezdaněné dodávky uvnitř společenství. Jednoduché a rychlé zkoumání DIČ je možné on-line pod Je-li Váš zákazník v Rakousku podnikatelem s právem uplatnit daně na vstupu, existují různé možnosti pro realizaci Vaší služby z hlediska DPH: Odvádění DPH Příslušný pro zahraniční podnikatele, kteří v Rakousku nemají ani provozovnu ani obraty z užívání pozemků nacházejících se v Rakousku, je Finanční úřad Graz-Stadt (Štýrský Hradec město), referát pro zahraniční podnikatele. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 4

5 !! Tip: Od můžete řešit své daňové závazky přímo s rakouskými finančními orgány. Kontaktním partnerem pro cizince bez bydliště nebo provozovny v Rakousku je opět Finanční úřad v Grazu (Štýrský Hradec). Podrobné a dobře srozumitelné informace najdete na internetových stránkách Tam jsou k dispozici i používané formuláře. Pokud jste v Rakousku plátcem DPH, musíte přihlásit předem DPH a podávat daňová přiznání.!! Doručení předběžného hlášení DPH se musí provádět elektronickou formou. Daň je třeba spočítat nejpozději do 15. dne běžného kalendářního měsíce za druhý předchozí kalendářní měsíc a tuto odvádět finančnímu úřadu. Například: datum faktury 13. srpna, tj. v období plnění srpen, což znamená daňové přiznání ke dni 15. října. Podnikatelé, jejichž obrat z předchozího roku nepřekročil EUR ,-, mohou zvolit jako zdaňovací období kalendářní čtvrtletí. Zpětné uplatnění DPH Proces navrácení DPH přes Finanční úřad pro zahraniční podnikatele Graz: žádné zdanitelné obraty v Rakousku, rakouský DIČ, formulář U5 Proces při investicích přes Finanční úřad pro zahraniční podnikatele Graz: zdanitelné obraty v Rakousku, rakouské DIČ, podání registrace k DPH (formulář U 30); u služeb ve stavebnictví nutné! V systému Reverse-Charge přechází za jistých okolností daňový dluh na rakouského příjemce služby. Na faktuře nesmí být uvedena DPH (smysluplná je poznámka Reverse Charge ). Následující předpoklady musí být dány: - Český podnikatel poskytovatel nemá v Rakousku ani bydliště ani provozovnu. - Rakouský příjemce služby je podnikatelem (DIČ = UID) - Jedná se o práce uvnitř společenství na pohyblivých (movitých), fyzických předmětech (např. opravy, stavební služby, dodávka díla) nebo o tzv. katalogové služby (např. reklama, poradenství, elektronické zpracování dat) nebo o zprostředkovatelské služby uvnitř společenství (např. obchodní zástupce) nebo o přepravu zboží uvnitř společenství (např. transport). Při aplikaci systému Reverse-Charge je český podnik-poskytovatel povinen k podání přiznání DPH v Rakousku. Odpočitatelná stavební daň (stavební služby pro podniky) V následujících případech přechází daňový dluh na příjemce služby, čímž mu vzniká nárok na odpočet jak daň na vstupu: - Daňový dluh přechází od subdodavatele (stavebního podnikatele) na generálního dodavatele (možnost několika subdodavatelů). - Daňový dluh přechází od (stavebního) podnikatele-poskytovatele na příjemce služby, pokud tento obvykle poskytuje stavební služby. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 5

6 Dvojí zdanění Rakousko Česká republika Zásadně se zisky podniků zdaňují v příslušném smluvním státě.!! Pozor: U podniků v České republice, kterým se zisky z provozovny připisují, platí české zdanění. Provozovna je dle českého práva fixní obchodní zařízení, v němž se vykonává zcela nebo částečně podnikatelská činnost. Provozovny nejsou staveniště a montáže, jejichž doba trvání nepřekračuje 12 měsíců, sklady, informační kanceláře, které vykonávají pouhé pomocné činnosti. Další směrnice k zamezení dvojího zdanění: dividendy podléhají 10%ní srážkové dani úroky se zdaňují v zemi přijetí služby licenční poplatky pro užívání patentů, vzorů, modelů, značek, know-how podléhají srážkové dani ve výši max. 5 %, která se vybírá v zemi přijetí služby autorská práva nepodléhají srážkové dani mzdy a platy se zdaňují ve státě, v němž má zaměstnanec své bydliště (ledaže vyslání trvá déle než 183 dní).!! Pozor: Trvá-li provedení stavby nebo montáže déle než 12 měsíců, stává se služba poskytovaná přes hranici provozovnou v Rakousku. Daň z příjmů i komunální daň nutno zaplatit v Rakousku!!! Důležitý požadavek finančního úřadu Pokud jste poskytovali dodávky nebo služby v rámci společenství osvobozené od DPH do Rakouska, musíte podat čtvrtletně souhrnná hlášení (ZM) na Spolkový úřad financí. Souhrnné hlášení je potřebné jen tehdy, pokud v předchozím čtvrtletí skutečně došlo k dodávkám; nulová hlášení nejsou nutná. Pokud Vaše dodávky nebo služby do Rakouska uvnitř společenství, které byly osvobozeny od DPH překročily v předchozím roce částku EUR ,- nebo tuto částku překročí v daném roce, jste povinni, podat hlášení INTRASTAT pro Spolkový statistický úřad (případně i nulová hlášení ). Jaké předpisy platí ohledně sociálního pojištění? Zaměstnanci vyslaní do Rakouska, kteří nemusí být daňově přihlášení, a za něž není třeba zaplatit sociální odvody, musí vést záznamy pro své sociální pojištění v České republice. V zásadě platí právo státu místa bydliště. Pro zaměstnance, kteří pracují déle než 12 měsíců nepřerušeně v Rakousku, přechází pojišťovací povinnost do Rakouska. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 6

7 Důležité kontakty: HOSPODÁŘSKÁ KOMORA - OKRESNÍCH POBOČKY HORNÍ RAKOUSKO WIRTSCHAFTSKAMMER-BEZIRKSSTELLEN OBERÖSTERRREICH Rohrbach Haslacher Str Rohrbach tel.: Urfahr-Umgebung (venkov) Hessenplatz Linz tel.: Freistadt Linzer Str Freistadt tel.: Perg Haydnstr Perg tel.: SPOLKOVÉ MINISTERSTVO PRO PRÁCI A HOSPODÁŘSTVÍ BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT Stubenring Wien tel.: Ústřední koordinační místo pro kontrolu nelegálního zaměstnávání cizinců u Spolkového ministerstva financí u HLAVNÍHO CELNÍHO ÚŘADU VÍDEŇ Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung des BMF beim HAUPTZOLLAMT WIEN Brehmstraße Wien tel.: FINANČNÍ ÚŘAD MĚSTO GRAZ (ŠTÝRSKÝ HRADEC) FINANZAMT STADT GRAZ Konrad-von-Hötzendorfstraße A Graz tel (Leitstelle) : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 7

8 FINANČNÍ ÚŘADY V OKRESECH FINANZÄMTER IN DEN BEZIRKEN Rohrbach Linzerstr Rohrbach tel.: 07289/8131 fax: 07289/6887 Urfahr-Umgebung Kaarstr Linz tel.: 0732/7092 fax: 0723/ Freistadt Schlosshof Freistadt Telefon: 07942/72515 fax: 07942/75002 Perg Herrenstr Perg Telefon: 07262/52251 fax: 07262/53410 AMS (Služba pracovního trhu Horní Rakousko) AMS (Arbeitsmarktservice Oberösterreich) Europaplatz Linz tel: Dotisk, rozmnožování a šíření jakéhokoliv druhu je přípustné pouze s výslovným souhlasem Hospodářské komory Horního Rakouska. Přes pečlivé zpracování nepřebíráme za provedení záruku. V zájmu lehčí čitelnosti jsou uváděny názvy závislé na pohlaví pouze v mužské formě : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 8

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

Jak podnikat ve službách na území Německa?

Jak podnikat ve službách na území Německa? Jak podnikat ve službách na území Německa? Obsah Obsah...1 Seznam zkratek...4 Úvod...5 1. Pobyt a pracovní povolení...6 1.1 Pobyt...6 1.2 Pracovní povolení...8 2. Volný pohyb služeb...14 2.1 Přenechání

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ V NĚMECKU

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ V NĚMECKU DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ V NĚMECKU srpen 2013 I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daň z příjmů je ve Spolkové republice Německo upravena zákonem Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU srpen 2013 I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daň z příjmů je ve Slovenské republice upravena zákonem č. 595/2003 Z.Z., o dani z príjmov (http://www.szk.sk/legislativa/zakon-o-dani-z-prijmov/).

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR člen sítě Enterprise Europe Network Vinohradská 46,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 23. 11. 2007 Obsah 1. Občan EU

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Průvodce podnikáním v ČR

Průvodce podnikáním v ČR Průvodce podnikáním v ČR Autorky: Mgr. Daniela Musilová, partnerka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ing. Gabriela Magsumová, daňová poradkyně Obsah Začínáme podnikat 1 Živnostenský list a IČ 1 Registrace

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více