Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015"

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou daň z příjmu za MČ Brno-Starý Lískovec, a to jak z hlavní, tak z vedlejší hospodářské činnosti. V roce 2015 bude výše upravena podle skutečnosti za rok Poplatky ze psů Roční poplatek je v současné době za jednoho psa v panelovém domě 1,5 tis. Kč, pro důchodce 200 Kč a chovatele v rodinných domech 400 Kč za rok. Za druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %. Chovatelé držitelé průkazů ZTP-P a ostatní vyjmenovaní v zákoně jsou od poplatků osvobozeni Lázeňský poplatek Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v místech soustředěného turistického ruchu a lázních za účelem léčení a rekreace. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně pobývají v místech soustředěného turistického ruchu. V našem případě se týká ubytovaných při akcích Velké cena nebo veletrzích. Tato položka je stanovena s ohledem na plnění v roce Poplatek za užívání veřejného prostranství Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných akcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl. Výše poplatku vychází z platné vyhlášky města Brna Poplatek z ubytovací kapacity Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících k přechodnému ubytování. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která toto zařízení vlastní nebo má k němu právo hospodaření Správní poplatky Do položky správní poplatky patří poplatky podle zákona o správních poplatcích, v našem rozpočtu se jedná o rybářské lístky, stavební povolení, žádosti o kolaudace staveb, ověřování podpisů a listin, poplatek za povolení za zvláštní užívání komunikace a poplatek za náklady v přestupkovém řízení.

2 B. Skupina nedaňové příjmy v celkové výši tis. Kč Oddíl 10 Zemědělství Pachtovné za pozemky Pronájem zahrádek Jedná se o pronájem pozemků pod garážemi, přilehlých garážových dvorů, pozemek pod hlídaným parkovištěm, a dále příjmy za pronájem zahrádek. Rozpočet je stanoven s přihlédnutím k částkám v roce Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Jedná se příjem ze sankčních plateb uložených podle stavebního zákona. Výše položky byla stanovena s opatrností při plánování příjmů. Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Patří sem příjem z reklamy související se Dnem radnice a dalšími kulturními akcemi (např. zabijačkové a rybí hody). Výše je stanovena na s ohledem na skutečnost roku 2014 a opatrnost při plánování příjmů. Oddíl 36 Komunální služby a územní rozvoj (služby pro obyvatelstvo) Výše položky byla stanovena na základě uzavřených smluv o pronájmu na nebytové prostory, jejich porovnáním s rokem 2014 a s navýšením o inflaci. Dále pak s opatrností při plánování příjmů. Oddíl 55 Požární ochrana Je zde zahrnut příjem z pronájmu zasedací místnosti objektu hasičky. Výše je stanovena s ohledem na příjmy roku Oddíl 61 Státní správa a územní samospráva Tuto skupinu příjmů tvoří položky: 2111 Příjmy z poskytovaných služeb (zveřejňování inzerce ve Starolískoveckém zpravodaji) 2212 Vybrané pokuty 2322 Přijaté pojistné z náhrad 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2141 Úroky z účtů

3 C. Přijaté transfery v celkové výši tis. Kč Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Je tvořeno dotací položky 4112 pro výkon státní správy vč. stavebního úřadu. Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna Je tvořeno dotací na položky 4137, a to účelovou dotací na požární ochranu, neúčelovou dotací podle počtu obyvatel, žáků MŠ a ZŠ, délkou místních komunikací, plochou veřejné zeleně a celkovou výměrou MČ. Jedná se o postoupené příjmy města Brna do rozpočtu MČ. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Zahrnuje převod prostředků z vedlejší hospodářské činnosti na investiční činnost. Další prostředky na investice do bytového hospodářství budou čerpány z Fondu bytové výstavby. Příjmy celkem tis. Kč

4 F I N A N C O V Á N Í D. Financování (užití fondů) tis. Kč Financování se skládá z užití Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a Fondu bytové výstavby, a to ve srovnatelné výši jako ve schváleném rozpočtu na rok Zdroje MČ celkem tis. Kč V Ý D A J E E. Provozní výdaje v celkové výši tis. Kč Oddíl 22 Doprava Oproti schválenému rozpočtu předchozího roku se podstatně navýšila zejména částka na údržbu chodníků. K zásadní úpravě však došlo již začátkem roku 2014, kdy se navýšila rozpočtovaná částka z důvodu uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Ke změně dodavatele došlo z důvodu opakovaného neplnění smluvních podmínek původního dodavatele. Ukázalo se, že předchozí ceny jsou na trhu s touto komoditou neudržitelné, což vyplynulo i z nabídek ze zrušených výběrových řízení. Cenu však ovlivnilo také navýšení výměry chodníků.

5 Oddíl 31 Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) Celková dotace školám je ve výši neúčelové dotace z MMB dle kritéria počtu žáků, tj tis. Kč (tato suma je o tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu na rok 2014). Dalších 227 tis. Kč je na položce opravy základních škol. Tyto částky tvoří tzv. pozastávky úhrady oprav provedených v roce 2014, které budou vyplaceny až v roce Oddíl 33 Kultura V tomto oddílu došlo k navýšení některých položek už v průběhu roku 2014, a to zejména z důvodu navýšení počtu kulturních akcí pořádaných MČ Brno Starý Lískovec. Oddíl 34 Zájmová činnost V rozpočtové kapitole "Kultura" a "Zájmová činnost" nebyly zatím v základním rozpočtu přiděleny příspěvky pro kulturní, sportovní a zájmové organizace působící na území městské části Brno Starý Lískovec na základě jejich požadavků a žádostí. Tyto budou přidělovány z rezervy postupně a individuálně při splnění požadovaných podmínek. Výše jednotlivých dotací budou projednány v komisích. RMČ příděl prostředků provede na základě metodiky přidělování dotací zájmovým organizacím. Oddíl zahrnuje také výdaje na provoz hřišť a střediska volného času Linka, na ulici Kosmonautů 4. Oddíl 36 Bydlení a komunální služby Snížení oproti roku 2014 je dáno především nižšími plánovanými výdaji na energie a opravy u nebytových prostor. Výdaje dále zahrnují geodetické a další služby, opravy objektů atd. Oddíl 37 Ochrana životního prostředí Celkové plánované výdaje se v porovnání s předchozím rokem mírně navýšily, konkrétně položka služby veřejná zeleň, výsadba, kácení, postřiky. Důvodem je zejména plánovaná výsadba nových stromů. Oddíl 43 Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) Položka 5194 ve výši 15 tis. Kč zahrnuje příspěvek z rozpočtu MČ na drobné dárky pro děti z MČ Brno-Starý Lískovec umístěné v dětských domovech. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) Položka 5169 zahrnuje činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany, např. zajišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace v souvislosti s případnou možnou havárií na dálnici apod. Oddíl 55 Požární ochrana Výše dotace je dána požadavky JSDH (jednotky sboru dobrovolných hasičů), a dále nutnými výdaji na energie a údržbu objektu. V porovnání s rokem 2014 nedošlo k výrazným změnám rozpočtovaných výdajů. JSDH v roce 2014 a předchozích letech získala dotace z kraje, díky kterým došlo k dovybavení jednotky jak po technické stránce, tak také byly nakoupeny ochranné pomůcky. Oddíl 61 Státní správa a územní samospráva Jednotlivé položky vychází z čerpání v roce 2014 z předpokládaných potřeb roku 2015.

6 Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) Položka 5223 obsahuje platbu za adopci na dálku a případné drobné dary pro na dálku adoptované dítě jménem Vedavati z Indie včetně poštovného a korespondence. Oddíl 63 Finanční operace Představuje očekávanou zaplacenou daň z vlastních příjmů MČ a placené poplatky bance spojené s vedením účtů. Oddíl 64 Ostatní činnosti Jedná se o položku 5901 rezervu na neplánované výdaje. Pro r se vytváří finanční rezerva rozpočtu ve výši tis. Kč. F. Kapitálové výdaje v celkové výši tis. Kč Oddíl 22 Doprava Prostředky jsou vyčleněné na úhradu pozastávky platby za výstavbu parkoviště na ulici Kyjevská provedenou v roce 2014, dále pozastávky úhrady na výstavbu chodníku na ulici Karpatská a osvětlení na přechodech. V rozpočtu je dále počítáno s pořízením nového radaru. Oddíl 31 Vzdělávání V roce 2015 je plánováno zateplení ZŠ Bosonožská, a dále bude vyplacena pozastávka platby na akci rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Bosonožská.

7 Oddíl 34 Zájmová činnost Prostředky jsou na vyplacení pozastávek v souvislosti s rekonstrukcí hřiště U Pošty a pořízením fitness hřiště Bosonožská, provedeným v roce Oddíl 36 Bydlení a komunální služby Částka pro r představuje: Předplacené nájemné za bytové i nebytové prostory, a také modernizaci výtahů v bytových domech Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Kosmonautů 23, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Vltavská 2 Oddíl 61 Státní správa a územní samospráva V r je plánováno zateplení radnice a výstavba přilehlého parkoviště. Výdaje celkem tis. Kč

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014 Městská část Praha Čakovice nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014 Obsah: Návrh rozpočtu pro rok 2014 3 1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2014 příjmy 3 1.2 Návrh rozpočtu

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb.,v pl. zn. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Rozpočet MČ Praha Libuš se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný (zákon č. 250/2000

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Zpráva o stavu města

Zpráva o stavu města Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO

Více