Středoškolská odborná činnost 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoškolská odborná činnost 2007/2008"

Transkript

1 Středoškolská odborná činnost 2007/2008 TÝRANÉ DĚTI Obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Autor: Šárka Mládková Gymnázium, Brno Řečkovice Terezy Novákové Brno 2. ročník Konzultant práce: Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. Gymnázium, Brno Řečkovice Zadavatel práce: Brno 2008 Kraj Jihomoravský

2 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala těm, co mi s mou prací pomáhali a pomohli tak jejímu vzniku. Děkuji především vedoucímu své práce Mgr. Jakubovi Vojtovi, Ph.D. za odborné vedení. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Kateřině Jičínské za konzultaci a poskytnutí materiálů. 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci SOČ zpracovala samostatně za využití použité literatury, dalších informačních zdrojů včetně internetu a na základě konzultací s vedoucím práce. V Brně dne 27. února Šárka Mádková 3

4 Anotace Jedná se o psychologicko pedagogickou práci, která se zabývá, bohužel, stále více se vyskytujícím problémem. A to týráním dětí. Poslední velký průzkum Mezinárodního výzkumného centra (IRC) z r zařadil Českou republiku mezi státy s největším výskytem týraných dětí. Mezi sedmadvaceti vyspělými zeměmi tehdy naše republika vykazovala až šestkrát vyšší statistiky trpících dětí než průměrný stát tohoto průzkumu. V této práci najdete vysvětlení syndromu CAN, jeho rozdělení a bližší zkoumání jeho kategorie psychického týrání. Její účel by však měl být v pomoci týraným dětem. Proto je zaměřena především na Modrou linku, která dětem v krizových situacích pomáhá. Naleznete zde důležitá čísla a kontakty a v neposlední řadě popsání pomoci, kterou poskytuje. Vlastním přínosem bylo porovnání náhradní rodinné péče. Mezi ústavní výchovou a zařízeními, které u nás nemají tak dlouho působnost Klokánky jsem zpozorovala velké rozdíly. I přes jejich veškeré snahy však mají obě z nich k dokonalosti daleko. Dalším bodem je především apelovat na celou společnost, aby k tomuto problému nebyla tak lhostejná jako doposud. Vždyť jsou to ty nejzranitelnější bytosti z nás a naší snahou by měla být vstřícnost a náklonnost, ne ubližování. Cílem bylo vytvoření základních znaků týraných dětí. Vlastní přínos celé práce je ve formě brožurky, která bude sloužit jako informační leták pro veřejnost. 4

5 1. Obsah 1. Obsah práce 5 2. Úvod 6 3. Společenství Typy rodičů 8 4. Syndrom CAN Fyzické týrání Psychické týrání Podmíněná láska Srovnávání s ostatními Odsuzování a zavrhování osobnosti Více kritizování, než pochval Potlačování hrdosti Podceňování vlastností a schopností Vysoké nároky a idealizace dítěte Sexuální zneužívání Zanedbávání Šikanování Systémové týrání Druhotné zraňování Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR Modrá linka Linka vzkaz domů Pracovní tým Statistika Kontakt Pomoc Modré linky Náhradní rodinná péče Ústavní výchova Pěstounská péče Osvojení Klokánek Kontakt Odchody z Klokánků Kdo a jak může pomoci Rodina Škola Zdravotnictví Policie Společnost Může obyčejný člověk poznat týrané dítě a pomoci mu? Brožurka Závěr Použitá literatura Knižní publikace Internetové adresy 40 5

6 2. Úvod Dlouho jsem přemýšlela nad tématem své práce. Věděla jsem, že bych se chtěla zabývat rodinným právem nebo psychologií, ale nad tématem této práce jsem jasno neměla. Nakonec jsem se rozhodla zabývat se problémem, který se v naší republice vyskytuje stále častěji. A co je nejhorší, trápí ty nejmenší a nejzranitelnější z nás děti. Velmi málo z nich ví, kam se mohou se svým problémem obrátit a jakým způsobem jim tam mohou pomoci. Samotné děti toho samy však moc nezmůžou, neboť časté vyhrožování a zastrašování jim brání, aby se s týráním svěřily. Někdy své rodiče dokonce obhajují, neboť si myslí, že pro ně nechtějí nic špatného a že chyba musí být v nich. Že oni nemají právo být hodny jakékoli lásky či pochopení z jejich strany. Se stoupajícím věkem si ovšem obvykle začnou týrání uvědomovat. Ale koho mají vlastně požádat o pomoc? Velmi málo týraných dětí ví, kam se s daným problémem mohou obrátit a jak jim někdo může pomoci. Ano, existují tady linky důvěry. Ale jak mohou pomoci? Vyslechnout, promluvit si a poslat dítě opět domů? Je toto řešení? Nebo lépe, zavřít dítě do ústavu? Není potom pro něj lepší útěk? Tuto otázku si klade nejspíše mnoho týraných dětí. Popravdě řečeno má velmi málo z nás představu o tom, jak nám mohou lidé z modrých linek pomoci. Proto bych se chtěla zabývat tím, jak se pomoci dá a seznámit s tím nejen své okolí. Dále bych se chtěla pokusit srovnat náhradní rodinnou péči a to především ústavní s klokánky. Cílem mé práce není pouze přiblížit veřejnosti tento problém a poukázat na to, že se vyskytuje stále častěji, ale především sepsat základní znaky týraných dětí, aby je mohli snadněji zpozorovat a pomoci jim i obyčejní lidé. Stručný přehled zároveň s místy, kde mohou nalézt pomoc, zveřejním v mé brožurce. 6

7 3. Společenství Rodina vznikla jako společenství, ve kterém se všichni ochraňují a mají se navzájem rádi. Za rodinu považujeme lidi, kteří s námi sdílí to dobré i špatné. Lásku i smrt, bohatství i chudobu, touhy i zklamání, ale mohou to být pro nás i věci úplně obyčejné. Žijeme s nimi ve společné domácnosti, postarají se o nás, když to potřebujeme, vyslechnou nás, poradí nám Nejčastěji si pod tímto slovem představujeme děti a jejich rodiče. Rodiče tak mají povinnost své děti ochraňovat, starat se o ně a především je vychovávat. Dítě je na své rodiče ve všem odkázáno. Proto je kvalita i kvantita rodinné péče o dítě rozhodujícím činitelem v jeho vývoji i při utváření jeho osobnosti. Vidíme ovšem, že se jedná o proces dvojstranný, rodina zajišťuje jeho rámec a poskytuje dítěti potřebné podněty, dítě však není pouhým pasivním objektem tohoto působení, aktivně se podnětu zmocňuje, někdy dokonce provokuje jejich poskytování, zpracovává je a tím se na utváření své osobnosti samo podílí. Kromě kvality a míry poskytovaných podnětů je totiž důležité i to, jak je dítě chápe a jak se s nimi vyrovnává. V průběhu socializace se dítě učí podílet se na společných činnostech, čímž rozvíjí své schopnosti a potvrzuje si svoji kompetenci. Vliv rodiny je mimořádný i na utváření sebepojetí, sebehodnocení obrazu vlastního já u dítěte. V rodině se dítě poprvé pokouší uplatnit své rozvíjející se schopnosti, v rodině, z reakcí rodičů, z odměn a trestů za svoje chování se dozvídá nejen to, co je správné a špatné, ale i to jak je ve svých činnostech úspěšné. Tím se vlastně dozvídá, jaké je. Rodič je pro dítě tedy nepostradatelnou, nezpochybnitelnou postavou, zajišťující jeho fyzické a citové přežití. Ty by jim pak měly jejich péči v dospělosti oplatit. Ovšem ne vždy, to tak bylo a je. Tento vztah však může být vztahem velmi nerovným a to v případě, kdy dospělí zneužijí své moci. Dítě se totiž proti daleko starším, chytřejším a silnějším osobám jen velmi těžko ubrání. To, že má dítě v dnešní době svá práva stejně jako dospělí tu ovšem není odjakživa. S tím, že jejich práva je potřeba chránit speciálními zákony přišla Ženevská deklarace práv dítěte z roku 1924 a v Deklaraci práv dítěte přijaté Spojenými národy v roce Jedním z nejdůležitějších dní v historii vztahu dítěte a společnosti byl 20. listopad 1989, kdy byla OSN přijata Úmluva o právech dítěte, která byla ratifikována Federálním shromážděním tehdejšího Československa v roce V jejím úvodu se říká :,, Dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc. V chudých zemích je však dítě až dodnes převážně 7

8 využíváno jako levný pracovní prostředek. Nemusí to být však proto, že dítě považují pouze za předmět jejich vlastnictví. Situace v rozvojových zemích je však velmi složitá a zrovna tímto bych se ve své práci zabývat nechtěla. Dítě se ovšem stává obětí násilí od nepaměti. Ať už jsou zde zákony, státní instituce či jiné organizace. Nejhorší je, že v realitě je to zrovna především v rodině, která by pro dítě měla být tím nejbezpečnějším místem. Dítě tam nemusí lásku vždy nalézat, ale i hůř, trpět a být dokonce týráno. Dnes je syndrom bitého dítěte včleněn do jednotného syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte (syndrom CAN), v němž se tělesné týrání definuje následovně :,, Tělesné týrání je tělesné ublížení dítěte anebo jeho nezabránění, případně nezabránění utrpení dítěte včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost, či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno. 3.1 Typy rodičů: Rodiče, kteří týrají své děti, je možno rozdělit do dvou skupin. V prvé jsou psychopatické osobnosti asociálního charakteru (jedinci s duševní chorobou), často s kriminální a násilnickou minulostí, závislostí na alkoholu, drogách či výherních automatech. Osoby s rysy agresivity a nezdrženlivosti, s nedostatečně rozvinutými vyššími city. V těchto rodinách dochází nejčastěji ke smrtelným následkům a týrané dítě je zde přímo ohroženo na životě a zdraví. Náprava je obvykle nemožná, takže jedinou záchranou je včasné odebrání dítěte a zajištění náhradní rodinné péče. Do druhé skupiny patří rodiče navenek spořádaní, avšak osobnostně nevyzrálí, často přetížení, stresovaní, bez dostatečné empatie, kteří nepřiměřeným a surovým trestáním řeší zpravidla výchovné či výukové problémy. Příčinou negativního chování k dítěti může být charakterová či emocionální odchylka, která rodiči zabraňuje vytvořit si kladný vztah ke komukoliv, včetně vlastního dítěte. Jedinec, který je citově chladný, nemusí své dítě vyloženě týrat, ale velmi pravděpodobně ho bude citově zanedbávat. S těmito rodinami, pokud je vytvořen citový vztah k dítěti, je možno pracovat a popř. i pod hrozbou trestního stíhání je přimět ke změně výchovných postojů. 8

9 Praxe potvrzuje, že rodiče, kteří týrají své děti, většinou sami byli v dětství týráni. Jde o patologický model rodičovského chování, který se často přenáší do dalších generací. V představách dítěte vystupuje rodičovská postava ve formě idealizované bytosti, neschopné udělat cokoli špatného. Ubližování rodiče si proto dítě nedokáže vysvětlit jinak, než svou vlastní špatností. Odmítnutí rodičem prožívá jako potvrzení své špatnosti, čímž dojde k přesvědčení, že není hodno jakékoliv lásky či zájmu ze strany rodiče a nakonec dojde k přesvědčení, že není hodno toho, aby ho měl někdo rád. Oběť se potom velmi často s týrajícím rodičem ztotožní. Se stoupajícím věkem si obvykle začne dítě týrání postupně uvědomovat. Ale ani tady nechce rodiče ztratit. Proto si říká :,, Je lepší, že mám takového rodiče, který mi způsobuje bolest, než kdybych neměl žádného. Toto je dětská logika, která způsobuje, že týrajícího rodiče chrání nebo ho dokonce obhajují. Časté vyhrožování a zastrašování brání dítěti, aby se s týráním svěřilo. 9

10 4. Syndrom CAN Týrání rozdělujeme do několika kategorií. Ty nejznámější jsou fyzické a psychické týrání. Ze svých studií jsem se však dozvěděla, že se sem zahrnuje i sexuální zneužívání (což nejspíše patří mezi nejsmutnější formu týrání), dále zanedbávání, šikanování, systémové týrání a v neposlední řadě druhotné zraňování dítěte. Definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992: Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) tedy syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - zahrnuje následující diagnostické kategorie: 4.1 Fyzické týrání Jedná se nejen o vědomé tělesné ubližování dítěti, ale také nezabránění takovému zacházení s dítětem. Představuje vlastně všechny nepřiměřené akty násilí na dítěti. Zahrnuje vedle hrubého útoku na dítě, jehož důsledkem je tělesné zranění, trvalé poškození dítěte nebo dokonce úmrtí dítěte, také pravidelně užívané tělesné trestání dítěte užívané jako převažující výchovný prostředek. U týraných dětí bývá neodůvodněné zpoždění při vyhledání lékařské péče, chybí věrohodné vysvětlení příčiny úrazu či je úraz zcela popírán. Při klinickém vyšetření se nalézají škrábance a podlitiny různého stáří na tváři, hýždích a zádech. Zlomeniny kostí mohou být mnohočetné, různého stáří a v jiných místech než u náhodných úrazů. Bývají i zlomeniny žeber a lebky. Nejčastější příčinou morbidity a mortality týraných dětí jsou nitrolebeční poranění. Nejčastěji jde o subdurální hematom v kombinaci s kontuzí mozku. U dětí do 6 měsíců je jasně definovanou podskupinou tzv. syndrom třeseného dítěte. Zde chybí zevní známky úrazu, jsou přítomny vícečetné hemoragie na sítnici a subdurální hematom z poranění přemosťujících žil. 10

11 Formy: nepřiměřené bití rukou (pohlavky, facky) či různými nástroji (vařečka, řemen) kopání do dítěte, údery pěstí (má často za následek poranění vnitřních orgánů) popáleniny (např. cigaretou), opaření horkou vodou bodné rány (často nůžkami) vytrhávání vlasů, nepřiměřené tahání za ušní boltce (způsobující trhliny) odmrštění, odhození dítěte škrcení, dušení svazování, připoutání silné třesení, zejména s malým dítětem odnímání spánku, potravy 4.2 Psychické týrání Představuje takové chování vůči dítěti, které má negativní dopad na citový vývoj dítěte, vývoj jeho chování, osobnosti a sebehodnocení či negativní dopad na rozvoj vztahů. Psychické týrání v podstatě vždy provází ostatní kategorie syndromu CAN fyzické týrání, sexuální zneužívání, šikanování, navíc se může vyskytovat samo o sobě. Psychické týrání nezanechává na těle žádné stopy, projevuje se především slovně. Prokazatelné jsou akutní stavy v psychice dítěte depresivní a úzkostné reakce, případně dlouhodobější psychické poruchy. Bolest psychická je neměřitelná. Vzniká jako výsledek nevšímání, ponižování, výsměchu, urážek, opovrhování či záměrného zastrašování. Na rozdíl od tělesné bolesti přetrvává dlouho i po ublížení. Má za následek trvalé pocity méněcennosti, stavy úzkosti a nedostatek sebedůvěry. Dítě, které je ponižováno nebo nadměrně kritizováno ze strany svého okolí, nemá možnost vážit si samo sebe. Svoji jistotu může nevhodně projevovat agresivním chováním vůči fyzicky slabším vrstevníkům. Velice často to vidíme v případě šikany, která se dnes projevuje i na školách. Nemožnost jakékoliv diskuse, svobodného rozhodnutí dítěte či jakéhokoliv projevení soukromého názoru, přehnané uplatňování autority ze strany rodičů a absolutní omezování 11

12 dítěte nemusí být doprovázeny skutečným fyzickým násilím, ale dítě v takovém prostředí strádá nedostatkem prostoru k vlastnímu rozvoji. Formy: citová deprivace (vydírání) - málo lásky až zavrhování permanentní srovnávání s úspěšnějšími časté nadávky, ponižování, zesměšňování, opovrhování více kritiky, než pochval potlačování hrdosti podceňování schopností požadavek nereálných výkonů vysoké nároky násilná izolace, nepřiměřené oddělení dítěte od vrstevníků či ostatních osob Podmíněná láska Děti jsou na rodičích do značné míry závislé a potřebují jimi být milovány. Rodiče ovšem velmi často vážou svoji náklonnost na splnění nějakých podmínek. Dítě se však tímto učí, že lásku si je možné (a nutné) koupit. Např. Nevstaneš od stolu, dokud všechno nesníš., Zlobíš, jsi škaredá. Dítě si na základě takových sdělení vytváří pravidlo, že může být přijímáno a milováno jen tehdy, když něco bude dělat jen to co se po něm bude chtít. Takto se potom chová nejen v přístupu k sobě, ale i k ostatním. Svoji i jejich hodnotu váže pouze na splnění určitých podmínek. Láska je přitom přeci zadarmo! Je to dar patřící dotyčnému člověku z lásky bez jakýchkoliv podmínek či nároků. 12

13 4.2.2 Srovnávání s ostatními Rodiče velmi často používají k výchově srovnávání s dětmi, které jsou pro určitou činnost více nadané - Podívej se na Janičku, jak úhledně píše, ne jako ty, levou zadní, Jo, to sousedův Petřík je šikovný a velmi chytrý kluk - z toho něco bude, narozdíl od tebe, Pročpak může chodit Amálka s maminkou tak pěkně za ručičku a nelítat pořád někde tak jako ty? atp. Mladý člověk si tahle zvykne na to, že se lidé dělí pouze na hloupé a chytré, neschopné a schopné, zlé a hodné. Sám pak končí vždy v té horší kategorii. Ale vždyť každý člověk je vždy v něčem lepší nebo má něčeho víc než druhý a podobně. V našem životě je to úplně normální a přirozené, ale takhle vychovanému dítěti tento fakt uniká. Stále se porovnává s ostatními a stále prohrává Odsuzování a zavrhování osobnosti Člověk a jeho chování není jedno a totéž. Ta proč se mezi tyto dva fenomény kladou rovnítka? Udělá-li někdy dítě něco špatného, je ihned považováno za špatné ( Jsi zloděj! Ukradl jsi maliny z cizí zahrady!, Ty nešiko, to nedokážeš někdy něco nerozbít? ). Potom si zafixuje, že udělat chybu znamená být neschopný nebo méně inteligentní, a protože (jako všichni lidé) stále chybuje, vypěstuje si pocit neschopnosti, nedostatečnosti či méněcennosti. (Přiměřenější reakcí ve výše zmíněných příkladech by bylo například: Krást je špatné. Příště už to nedělej., Dávej větší pozor, tyto věci jsou velmi křehké apod.) Více kritizování, než pochval Na svých dětech si dospělí vždy najdou něco, co jim lze vytknout, ale s pochvalami je to už obvykle výrazně slabší. Dělat věci správně se pokládá za samozřejmost, která není hodná pochval, ale chyby se zveličují vždy. Dítě je navíc v pozici, kdy se všechno teprve učí a prozkoumává, tudíž se zcela přirozeně dopouští chyb. Necitlivé, až hrubé kritïzování může vést k tomu, že člověk nebude znát nic jiného, než neúspěchy a pochybení Potlačování hrdosti Arogance a domýšlivost nejsou pěkné vlastnosti. Ale rodiče často potlačují oprávněnou hrdost na jejich vlastní výkon ( Jen si nemysli, že jsi nejchytřejší na celé planetě, Když jsi jednou uspěla, ještě to nic neznamená.) Dítě se stane skromným člověkem a přestane dávat jakoukoli hrdost najevo. Pochvaly pro něj přestanou znamenat 13

14 chválu a obdiv, ale pouze nějaký komentář. To ovšem dítě nezbavuje pouze zasloužené možnosti prožít si pocit úspěšnosti, ale především vede ke špatnému prosazování ve společnosti a odebrání veškeré sebedůvěry Podceňování vlastností a schopností Když se dítě něco naučí nebo něco objeví, má touhu se o to podělit se svým okolím. Rodiče na jejich nadšení mívají jiný názor. ( Raději toho nechej, jsi na to ještě moc malá atp.). Dítě si potom však osvojí myšlenku, že je nešikovné a nesoběstačné. Takto vychovávaný člověk se bojí pouštět do nových činností ze strachu z neúspěchu. Jeho schopnosti takto zůstávají nerozvinuty a jeho sebedůvěra tímto podceňováním trpí Vysoké nároky a idealizace dítěte Rodiče si velmi často vytvoří ideální podobu dítěte již před narozením. Potom jsou obvykle často zklamáni a to v případě dítěte zcela zdravého. Jako úspěšní dospělí lidé mají stejné požadavky i na své dítě. Jenomže dítě není dospělý člověk. Sny rodičů jsou tedy svrženy do zapomnění a nezbývá jim, než dát své zklamání najevo. 4.3 Sexuální zneužívání Každé nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu,činnosti či chování. Patří sem jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Neznamená to tedy, že je tento druh zneužívání založen jen na dotycích. Patří sem i přinucení naslouchat obscénním hovorům, které vedou dospělí, svlékání se před nimi nebo přihlížení jejich sexuálnímu chování. Velmi podobně zní definice Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992, které platí dodnes. Dítě je zákonem plně chráněno před sexuálními kontakty v jakékoliv formě až do svých 15ti let a není tedy povinna uspokojovat sexuální potřeby zneuživatele. Věková hranice není stanovena tam, kde je zneužíváno závislosti jedné osoby na druhé. Sexuální zneužívání zahrnuje všechny formy chování se sexuálním podtextem, tedy i ty, kdy dítě na první pohled nestrádá dítě může některé formy sexuálního zneužívání prožívat jako relativně tělesně příjemné, ale i tehdy má sexuální zneužívání závažný negativní dopad na další psychický vývoj dítěte! Zneuživatelem může být v podstatě kdokoliv, avšak 14

15 mnohem častěji to bývá osoba, kterou dítě dobře zná osoba příbuzná či rodině dobře známá, méně často pak osoba zcela neznámá, cizí. Zneuživatel může působit na okolí dobrým dojmem, může zastávat v zaměstnání prestižní místo, mít dobré vystupování na veřejnosti. Formy: a) bezkontaktní sexuální zneužívání: obnažování se před dítětem, masturbace před dítětem, setkání s exhibicionistou pozorování nahého dítěte za účelem vlastního sexuálního vzrušení, uspokojení vystavení dítěte sledování pornočasopisů, pornofilmů přinucení dítěte sledovat soulož b) kontaktní sexuální zneužívání: osahávání či líbání dítěte na intimních místech nucení dítěte, aby manipulovalo pohlavními orgány svými či zneuživatele orální, anální sex sexuální styk (včetně znásilnění) c) komerční sexuální zneužívání: zneužití dítěte k dětské pornografii zneužití dítěte k dětské prostituci 15

16 4.4 Zanedbávání Znamená takový nedostatek péče, který zapříčiňuje vážnou újmu na vývoji dítěte, a to v oblasti tělesné i duševní. V dnešní době se s tímto rysem bohužel setkáváme stále častěji. Mnoho dospělých je zaujato svou prací a kariérou natolik, že jim již na vlastní děti nezbývá vůbec žádný čas. Tyto děti jsou opomíjeny především citově. Formy: a) tělesné zanedbávání = neuspokojování tělesných potřeb dítěte nedostatek přiměřeného jídla, pití, přístřeší, oblečení nedostatečná lékařská péče, zanedbávání prevence (př. povinného - očkování) b) citové zanedbávání = neuspokojování citových potřeb dítěte, nedostatek náklonnosti, lásky c) zanedbávání výchovy a vzdělání = neustálá neodůvodněná absence ve škole, nepřiměřená dětská práce bránící naplňování vzdělávání d)zanedbávání dozoru = ponechání zejména malých dětí bez adekvátního dohledu, což může mít za následek neblahé ublížení na zdraví 4.5 Šikanování Agrese (fyzická i verbální) vůči jedinci slabšímu fyzicky nebo v závislém postavení. Formy: ponižování, zesměšňování nepřiměřenými či nesplnitelnými úkoly vynucování poslušnosti přinucení vykonávat práci za silnějšího vydírání, vyžadování finančních či jiných materiálních služeb 16

17 4.6 Systémové týrání (neboli instituční) Je týrání dítěte tím systémem, který původně vznikl na ochranu dítěte. Formy: opakovaná, nadbytečná lékařská vyšetření (zdravotnické instituce) ponižování, přetěžování, neadekvátní přístup k dítěti (instituce školské) zanedbávání či špatná péče v kolektivních zařízeních ( jesle, MŠ, ZŠ, dětské domovy) rozhodování o osudu dítěte bez dostatečné objektivní informovanosti o situaci, oddělení dítěte od rodiny tam, kde to není nevyhnutelně nutné (OPD, soudy) nadbytečné přetěžování či trauma způsobené dítěti při kontaktu s policejním, soudním systémem (opakování výslechů, konfrontace s dospělým) 4.7 Druhotné zraňování Vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování. Dítě jako oběť trestného činu se stává ještě obětí vyšetřování. Formy: opakované výpovědi nedůvěra v to,co dítě říká obviňování dítěte ( a ty jsi ho svedla ) přenášení zodpovědnosti na dítě odebrání dítěte z rodiny 17

18 5. Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR evidované Ministerstvem práce a sociálních věcí Rok Počet týraných dětí Počet sexuálně zneužitých dětí Celkem (psychické a tělesné týrání) Celkem

19 Se stoupajícím věkem si děti obvykle začnou týrání uvědomovat. Ale koho mají požádat o pomoc? Ano, existují tady linky důvěry. Ale jak mohou pomoci?vyslechnout, promluvit si a poslat dítě opět domů? Takto se řeší jejich vážné problémy? Nebo lépe, zavřít dítě do ústavu? Není potom pro něj lepší útěk na ulici? Tuto otázku si určitě klade i mnoho netýraných dětí. Popravdě řečeno má jen velmi málo z nás představu o tom, jak mohou lidé z modrých linek pomoci. Proto bych se chtěla zabývat tím, jak se pomoci dá a seznámit s tím nejen sebe, ale i své okolí. 6. Modrá linka nebo Linka bezpečí je především bezplatná anonymní telefonická linka, která pomáhá dětem a mladistvým (do 18 let, studenti do 26 let) řešit těžké životní situace. Slouží těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Linka bezpečí je v provozu denně od 9 do 21 hodin včetně sobot, nedělí a svátků. Je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Zároveň ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje. Modrá linka si vzala do svého názvu modrou barvu. A proč tomu tak je? Modrá je symbolem naděje. A to především pro ty, kteří se domnívají, že už ji ztratili. Modrá linka je zde pro všechny, které něco trápí, bolí nebo znepokojuje. Linka důvěry je pro klienty důležitým záchytným bodem při řešení mimořádných problémů i běžných problémů všedního dne, které se jim jeví jako složité a zbytečně jim komplikují život. Dětem a mladým lidem se tak otvírá možnost kontaktovat někoho, kdo je v případě krizové situace podpoří, provede, pomůže hledat východisko i dodá odvahu aktivnímu a samostatnému řešení. Pracovníci linky důvěry se snaží o posílení kompetencí k zvládnutí krize, ve které se nachází. Klienti si potom často uvědomí, že odpovědi na své 19

20 otázky nosí v sobě, jen potřebovali někoho, kdo by jim je pomohl najít. Najdou zde podporu, porozumění a radu. Na Lince bezpečí se setkávají s velmi rozmanitou škálou problémů. Dlouhodobě převažují problémy v rodině a partnerských vztazích. Leckdy se může zdát, že problémy dětí se jeví jako málo důležité, avšak bylo by velkou chybou si něco takového myslet. Každé trápení, které dítěti leží na duši, je pro něj tíživé a důležité. Proto se musí přistupovat ke každému problému velmi zodpovědně a s maximální vážností. Někdy dětem stačí, že si můžou o svém trápení s někým popovídat, tím se jim uleví a získají na svůj problém lepší náhled. Děti někdy žádají o pomoc i opakovaně, například v případech, kdy je jejich problém dlouhodobější, vyvíjí se určitým směrem a ony chtějí vývoj situace průběžně konzultovat. Často mají snahu své problémy řešit sami, ale např. nevědí, na koho se mohou obrátit. V tom případě jim poskytnou potřebné informace. Linka bezpečí disponuje rozsáhlou databází odkazů na různá zařízení zabývající se ochranou dětí, každý dětský klient tak od nás může získat potřebné adresy a telefony. Dnes si již může každý vybrat způsob kontaktu, který mu vyhovuje nejvíce prostřednictvím telefonního sluchátka, mobilního telefonu, audiochatu nebo u. V dnešní době je již velmi oblíbené slovo psané. Internet je stále oblíbenější a pro mladé lidi je to nejspíše nejjednodušší a nejbezproblémovější cesta. 6.1 Linka vzkaz domů Tato linka spadá pod modrou linku, nicméně má poněkud jinou kompetenci. Je určena dětem a mladým lidem na útěku z domova, z ústavního zařízení a v neposlední řadě těm, kteří byli vyhozeni z domova. Děti a mládež se na ni dovolají zdarma ze všech pevných linek. Nechávají zde vzkazy pro své blízké. Má ovšem mnoho záporů a dá se považovat pouze za,,vzkazovník, který neurazí ani nenadchne. 20

21 nedovoláte se na ni z mobilních telefonů což je v dnešní době celkem velký problém, neboť pevné linky si většina lidí odpojuje. nefunguje nepřetržitě tato linka je tu pouze po dobu 8:00 hod 22:00 hod Výhodou této linky je to, že na ni mohou zavolat i rodiče uprchlých dětí a nechat jim tu například vzkaz, že se mohou bez obav vrátit zpět domů. 6.2 Pracovní tým Součástí týmu Linky bezpečí je také 12 kmenových supervizorů a cca 100 externích pracovníků speciálně vyškolených konzultantů, kteří zajišťují ve směnách provoz telefonických linek. Vzdělávání pracovníků Na vzdělávání pracovníků je na Lince bezpečí kladen velký důraz. Iniciální výcvik před započetím práce konzultanta Vzhledem k tomu, že telefonická krizová intervence je velmi specifickou oblastí, musí být budoucí pracovníci vyškoleni ještě před uzavřením pracovního poměru. Ti, kdo projdou důkladným psychologickým vyšetřením a mají tedy předpoklady pro práci konzultanta, musí povinně absolvovat výcvik v telefonické krizové intervenci. Vzdělávání v rámci interního kreditního systému Pro pracovníky Linky bezpečí byl zaveden tzv. interní kreditní systém vzdělávání. Každý konzultant má povinnost se v rámci práce na Lince bezpečí účastnit vzdělávacích akcí. V každém kalendářním roce je vypisována řada přednášek, workshopů, exkurzí, seminářů, výcviků. Každá akce je ohodnocena určitým počtem kreditů. Z široké nabídky si každý konzultant může vybrat takové akce, které mu nejvíce vyhovují tak (některé vzdělávací 21

22 aktivity jsou povinné pro každého), aby během roku dosáhl předepsaného počtu kreditů. Přednášejícími bývají jak interní odborníci z Linky bezpečí, tak externí odborníci. 6.3 Statistika: V uplynulém roce se podařilo pracovníkům Linky bezpečí přijmout telefonátů. Ve statistickém zpracování se soustředíme na rozbor tématických hovorů o problému. Při takových hovorech mluví klient s konzultantem o svých problémech a trápeních. Číslo je počet rozhovorů o problémech v roce 2006, denně tedy konzultanti řešili v průměru 111 telefonátů. Celkově v rámci těchto telefonátů bylo řešeno témat, jelikož jeden tématický hovor může být veden o více tématech. Následující tabulka ukazuje rozložení skupin témat: dle skupin celkem % Pohlaví Chlapci Děvčata neurčeno % % % Rodinné vztahy % 22% 76% 1% Problémy s láskou, partnerství % 13% 86% 1% Problémy sexuálního zrání a soužití % 23% 75% 1% Vrstevnické vztahy % 16% 83% 1% Šikana, etnické a rasové problémy % 48% 50% 1% Školní problémy % 26% 73% 1% CAN % 27% 71% 2% Závislosti % 40% 59% 1% Osobnostní a zdravotní problémy % 22% 77% 1% Ostatní témata % 23% 75% 1% Nekategorizováno 105 0% 26% 58% 16% CELKEM % 21% 77% 1% 22

23 Nejčastěji se na Linku bezpečí se svými problémy dovolávají děti ve věku let. Děvčata se v r nejčastěji svěřovala s těmito problémy: vztahy s kamarády, seznamování, rozchod, konfliktní vztah, přehnaná přísnost rodičů, posmívání, problémy v rodinné komunikaci, nepochopení rodičů, strach z reakce rodičů, gravidita. Chlapce nejčastěji trápilo: vztahy s kamarády, seznamování, šikana ve škole, přehnaná přísnost rodičů, strach a obavy z reakce rodičů rodinná témata, rozchod, strach z reakce rodičů školní problémy, posmívání, problémy ve školním kolektivu, problémy v rodinné komunikaci. 6.4 Kontakt Skype: skypename modralinka www: A kde modrou linku nalezneme? Sídlí v prostorách Centra rodinných aktivit LATA na Plovdivské 8 v Brně - Žabovřeskách (trolejbusy č. 29, 34, 36 - zastávka nám. Svornosti). V Psychologické poradně Modré linky najdete člověka, který vám bude pozorně naslouchat a který, pokud budete chtít, vám pomůže hledat cestu, jak překonat starosti a trápení, vyřešit problémy, které nás potkávají. Poradna určená dětem, mladým lidem, ale také jejich rodičům je zaměřená na řešení osobních, rodinných a výchovných problémů. Nabízí nejen krizovou intervenci, ale také poradenství a individuální a rodinnou terapii. Každou středu od 14 do 18 hodin ji vedou psychologové Mgr. Kateřina Jičínská a Mgr. Lenka Minibergerová. Pracovníci Psychologické poradny pracují pod odbornou supervizí. Tyto služby jsou zdarma. 23

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) =Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Výchova od A do Z motto:

Výchova od A do Z motto: Výchova od A do Z motto: Dítě, když se narodí, umí všechno, ale musí to zapomenout, aby s námi mohlo žít. (Václav Havel) Výchova edukace = táhnout vzhůru = náležitě ohýbat = vytáhnout odněkud někam Je

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

(CZ.2.17/3.1.00/36073)

(CZ.2.17/3.1.00/36073) Syndrom CAN Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Syndrom CAN Definice: Představuje soubor nenáhodných,

Více

Linka bezpečí ke Světovému dni prevence týrání a zneužívání dětí 19. listopad 2007

Linka bezpečí ke Světovému dni prevence týrání a zneužívání dětí 19. listopad 2007 Linka bezpečí ke Světovému dni prevence týrání a zneužívání dětí 19. listopad 2007 Nadále rostou v posledních letech počty týraných a zneužívaných dětí. S tímto problémem se denně střetávají řady nevládních

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm Seznam Linek Důvěry Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Josefská 15, 602 00 Brno tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více