Středoškolská odborná činnost 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoškolská odborná činnost 2007/2008"

Transkript

1 Středoškolská odborná činnost 2007/2008 TÝRANÉ DĚTI Obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Autor: Šárka Mládková Gymnázium, Brno Řečkovice Terezy Novákové Brno 2. ročník Konzultant práce: Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. Gymnázium, Brno Řečkovice Zadavatel práce: Brno 2008 Kraj Jihomoravský

2 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala těm, co mi s mou prací pomáhali a pomohli tak jejímu vzniku. Děkuji především vedoucímu své práce Mgr. Jakubovi Vojtovi, Ph.D. za odborné vedení. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Kateřině Jičínské za konzultaci a poskytnutí materiálů. 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci SOČ zpracovala samostatně za využití použité literatury, dalších informačních zdrojů včetně internetu a na základě konzultací s vedoucím práce. V Brně dne 27. února Šárka Mádková 3

4 Anotace Jedná se o psychologicko pedagogickou práci, která se zabývá, bohužel, stále více se vyskytujícím problémem. A to týráním dětí. Poslední velký průzkum Mezinárodního výzkumného centra (IRC) z r zařadil Českou republiku mezi státy s největším výskytem týraných dětí. Mezi sedmadvaceti vyspělými zeměmi tehdy naše republika vykazovala až šestkrát vyšší statistiky trpících dětí než průměrný stát tohoto průzkumu. V této práci najdete vysvětlení syndromu CAN, jeho rozdělení a bližší zkoumání jeho kategorie psychického týrání. Její účel by však měl být v pomoci týraným dětem. Proto je zaměřena především na Modrou linku, která dětem v krizových situacích pomáhá. Naleznete zde důležitá čísla a kontakty a v neposlední řadě popsání pomoci, kterou poskytuje. Vlastním přínosem bylo porovnání náhradní rodinné péče. Mezi ústavní výchovou a zařízeními, které u nás nemají tak dlouho působnost Klokánky jsem zpozorovala velké rozdíly. I přes jejich veškeré snahy však mají obě z nich k dokonalosti daleko. Dalším bodem je především apelovat na celou společnost, aby k tomuto problému nebyla tak lhostejná jako doposud. Vždyť jsou to ty nejzranitelnější bytosti z nás a naší snahou by měla být vstřícnost a náklonnost, ne ubližování. Cílem bylo vytvoření základních znaků týraných dětí. Vlastní přínos celé práce je ve formě brožurky, která bude sloužit jako informační leták pro veřejnost. 4

5 1. Obsah 1. Obsah práce 5 2. Úvod 6 3. Společenství Typy rodičů 8 4. Syndrom CAN Fyzické týrání Psychické týrání Podmíněná láska Srovnávání s ostatními Odsuzování a zavrhování osobnosti Více kritizování, než pochval Potlačování hrdosti Podceňování vlastností a schopností Vysoké nároky a idealizace dítěte Sexuální zneužívání Zanedbávání Šikanování Systémové týrání Druhotné zraňování Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR Modrá linka Linka vzkaz domů Pracovní tým Statistika Kontakt Pomoc Modré linky Náhradní rodinná péče Ústavní výchova Pěstounská péče Osvojení Klokánek Kontakt Odchody z Klokánků Kdo a jak může pomoci Rodina Škola Zdravotnictví Policie Společnost Může obyčejný člověk poznat týrané dítě a pomoci mu? Brožurka Závěr Použitá literatura Knižní publikace Internetové adresy 40 5

6 2. Úvod Dlouho jsem přemýšlela nad tématem své práce. Věděla jsem, že bych se chtěla zabývat rodinným právem nebo psychologií, ale nad tématem této práce jsem jasno neměla. Nakonec jsem se rozhodla zabývat se problémem, který se v naší republice vyskytuje stále častěji. A co je nejhorší, trápí ty nejmenší a nejzranitelnější z nás děti. Velmi málo z nich ví, kam se mohou se svým problémem obrátit a jakým způsobem jim tam mohou pomoci. Samotné děti toho samy však moc nezmůžou, neboť časté vyhrožování a zastrašování jim brání, aby se s týráním svěřily. Někdy své rodiče dokonce obhajují, neboť si myslí, že pro ně nechtějí nic špatného a že chyba musí být v nich. Že oni nemají právo být hodny jakékoli lásky či pochopení z jejich strany. Se stoupajícím věkem si ovšem obvykle začnou týrání uvědomovat. Ale koho mají vlastně požádat o pomoc? Velmi málo týraných dětí ví, kam se s daným problémem mohou obrátit a jak jim někdo může pomoci. Ano, existují tady linky důvěry. Ale jak mohou pomoci? Vyslechnout, promluvit si a poslat dítě opět domů? Je toto řešení? Nebo lépe, zavřít dítě do ústavu? Není potom pro něj lepší útěk? Tuto otázku si klade nejspíše mnoho týraných dětí. Popravdě řečeno má velmi málo z nás představu o tom, jak nám mohou lidé z modrých linek pomoci. Proto bych se chtěla zabývat tím, jak se pomoci dá a seznámit s tím nejen své okolí. Dále bych se chtěla pokusit srovnat náhradní rodinnou péči a to především ústavní s klokánky. Cílem mé práce není pouze přiblížit veřejnosti tento problém a poukázat na to, že se vyskytuje stále častěji, ale především sepsat základní znaky týraných dětí, aby je mohli snadněji zpozorovat a pomoci jim i obyčejní lidé. Stručný přehled zároveň s místy, kde mohou nalézt pomoc, zveřejním v mé brožurce. 6

7 3. Společenství Rodina vznikla jako společenství, ve kterém se všichni ochraňují a mají se navzájem rádi. Za rodinu považujeme lidi, kteří s námi sdílí to dobré i špatné. Lásku i smrt, bohatství i chudobu, touhy i zklamání, ale mohou to být pro nás i věci úplně obyčejné. Žijeme s nimi ve společné domácnosti, postarají se o nás, když to potřebujeme, vyslechnou nás, poradí nám Nejčastěji si pod tímto slovem představujeme děti a jejich rodiče. Rodiče tak mají povinnost své děti ochraňovat, starat se o ně a především je vychovávat. Dítě je na své rodiče ve všem odkázáno. Proto je kvalita i kvantita rodinné péče o dítě rozhodujícím činitelem v jeho vývoji i při utváření jeho osobnosti. Vidíme ovšem, že se jedná o proces dvojstranný, rodina zajišťuje jeho rámec a poskytuje dítěti potřebné podněty, dítě však není pouhým pasivním objektem tohoto působení, aktivně se podnětu zmocňuje, někdy dokonce provokuje jejich poskytování, zpracovává je a tím se na utváření své osobnosti samo podílí. Kromě kvality a míry poskytovaných podnětů je totiž důležité i to, jak je dítě chápe a jak se s nimi vyrovnává. V průběhu socializace se dítě učí podílet se na společných činnostech, čímž rozvíjí své schopnosti a potvrzuje si svoji kompetenci. Vliv rodiny je mimořádný i na utváření sebepojetí, sebehodnocení obrazu vlastního já u dítěte. V rodině se dítě poprvé pokouší uplatnit své rozvíjející se schopnosti, v rodině, z reakcí rodičů, z odměn a trestů za svoje chování se dozvídá nejen to, co je správné a špatné, ale i to jak je ve svých činnostech úspěšné. Tím se vlastně dozvídá, jaké je. Rodič je pro dítě tedy nepostradatelnou, nezpochybnitelnou postavou, zajišťující jeho fyzické a citové přežití. Ty by jim pak měly jejich péči v dospělosti oplatit. Ovšem ne vždy, to tak bylo a je. Tento vztah však může být vztahem velmi nerovným a to v případě, kdy dospělí zneužijí své moci. Dítě se totiž proti daleko starším, chytřejším a silnějším osobám jen velmi těžko ubrání. To, že má dítě v dnešní době svá práva stejně jako dospělí tu ovšem není odjakživa. S tím, že jejich práva je potřeba chránit speciálními zákony přišla Ženevská deklarace práv dítěte z roku 1924 a v Deklaraci práv dítěte přijaté Spojenými národy v roce Jedním z nejdůležitějších dní v historii vztahu dítěte a společnosti byl 20. listopad 1989, kdy byla OSN přijata Úmluva o právech dítěte, která byla ratifikována Federálním shromážděním tehdejšího Československa v roce V jejím úvodu se říká :,, Dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc. V chudých zemích je však dítě až dodnes převážně 7

8 využíváno jako levný pracovní prostředek. Nemusí to být však proto, že dítě považují pouze za předmět jejich vlastnictví. Situace v rozvojových zemích je však velmi složitá a zrovna tímto bych se ve své práci zabývat nechtěla. Dítě se ovšem stává obětí násilí od nepaměti. Ať už jsou zde zákony, státní instituce či jiné organizace. Nejhorší je, že v realitě je to zrovna především v rodině, která by pro dítě měla být tím nejbezpečnějším místem. Dítě tam nemusí lásku vždy nalézat, ale i hůř, trpět a být dokonce týráno. Dnes je syndrom bitého dítěte včleněn do jednotného syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte (syndrom CAN), v němž se tělesné týrání definuje následovně :,, Tělesné týrání je tělesné ublížení dítěte anebo jeho nezabránění, případně nezabránění utrpení dítěte včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost, či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno. 3.1 Typy rodičů: Rodiče, kteří týrají své děti, je možno rozdělit do dvou skupin. V prvé jsou psychopatické osobnosti asociálního charakteru (jedinci s duševní chorobou), často s kriminální a násilnickou minulostí, závislostí na alkoholu, drogách či výherních automatech. Osoby s rysy agresivity a nezdrženlivosti, s nedostatečně rozvinutými vyššími city. V těchto rodinách dochází nejčastěji ke smrtelným následkům a týrané dítě je zde přímo ohroženo na životě a zdraví. Náprava je obvykle nemožná, takže jedinou záchranou je včasné odebrání dítěte a zajištění náhradní rodinné péče. Do druhé skupiny patří rodiče navenek spořádaní, avšak osobnostně nevyzrálí, často přetížení, stresovaní, bez dostatečné empatie, kteří nepřiměřeným a surovým trestáním řeší zpravidla výchovné či výukové problémy. Příčinou negativního chování k dítěti může být charakterová či emocionální odchylka, která rodiči zabraňuje vytvořit si kladný vztah ke komukoliv, včetně vlastního dítěte. Jedinec, který je citově chladný, nemusí své dítě vyloženě týrat, ale velmi pravděpodobně ho bude citově zanedbávat. S těmito rodinami, pokud je vytvořen citový vztah k dítěti, je možno pracovat a popř. i pod hrozbou trestního stíhání je přimět ke změně výchovných postojů. 8

9 Praxe potvrzuje, že rodiče, kteří týrají své děti, většinou sami byli v dětství týráni. Jde o patologický model rodičovského chování, který se často přenáší do dalších generací. V představách dítěte vystupuje rodičovská postava ve formě idealizované bytosti, neschopné udělat cokoli špatného. Ubližování rodiče si proto dítě nedokáže vysvětlit jinak, než svou vlastní špatností. Odmítnutí rodičem prožívá jako potvrzení své špatnosti, čímž dojde k přesvědčení, že není hodno jakékoliv lásky či zájmu ze strany rodiče a nakonec dojde k přesvědčení, že není hodno toho, aby ho měl někdo rád. Oběť se potom velmi často s týrajícím rodičem ztotožní. Se stoupajícím věkem si obvykle začne dítě týrání postupně uvědomovat. Ale ani tady nechce rodiče ztratit. Proto si říká :,, Je lepší, že mám takového rodiče, který mi způsobuje bolest, než kdybych neměl žádného. Toto je dětská logika, která způsobuje, že týrajícího rodiče chrání nebo ho dokonce obhajují. Časté vyhrožování a zastrašování brání dítěti, aby se s týráním svěřilo. 9

10 4. Syndrom CAN Týrání rozdělujeme do několika kategorií. Ty nejznámější jsou fyzické a psychické týrání. Ze svých studií jsem se však dozvěděla, že se sem zahrnuje i sexuální zneužívání (což nejspíše patří mezi nejsmutnější formu týrání), dále zanedbávání, šikanování, systémové týrání a v neposlední řadě druhotné zraňování dítěte. Definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992: Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) tedy syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - zahrnuje následující diagnostické kategorie: 4.1 Fyzické týrání Jedná se nejen o vědomé tělesné ubližování dítěti, ale také nezabránění takovému zacházení s dítětem. Představuje vlastně všechny nepřiměřené akty násilí na dítěti. Zahrnuje vedle hrubého útoku na dítě, jehož důsledkem je tělesné zranění, trvalé poškození dítěte nebo dokonce úmrtí dítěte, také pravidelně užívané tělesné trestání dítěte užívané jako převažující výchovný prostředek. U týraných dětí bývá neodůvodněné zpoždění při vyhledání lékařské péče, chybí věrohodné vysvětlení příčiny úrazu či je úraz zcela popírán. Při klinickém vyšetření se nalézají škrábance a podlitiny různého stáří na tváři, hýždích a zádech. Zlomeniny kostí mohou být mnohočetné, různého stáří a v jiných místech než u náhodných úrazů. Bývají i zlomeniny žeber a lebky. Nejčastější příčinou morbidity a mortality týraných dětí jsou nitrolebeční poranění. Nejčastěji jde o subdurální hematom v kombinaci s kontuzí mozku. U dětí do 6 měsíců je jasně definovanou podskupinou tzv. syndrom třeseného dítěte. Zde chybí zevní známky úrazu, jsou přítomny vícečetné hemoragie na sítnici a subdurální hematom z poranění přemosťujících žil. 10

11 Formy: nepřiměřené bití rukou (pohlavky, facky) či různými nástroji (vařečka, řemen) kopání do dítěte, údery pěstí (má často za následek poranění vnitřních orgánů) popáleniny (např. cigaretou), opaření horkou vodou bodné rány (často nůžkami) vytrhávání vlasů, nepřiměřené tahání za ušní boltce (způsobující trhliny) odmrštění, odhození dítěte škrcení, dušení svazování, připoutání silné třesení, zejména s malým dítětem odnímání spánku, potravy 4.2 Psychické týrání Představuje takové chování vůči dítěti, které má negativní dopad na citový vývoj dítěte, vývoj jeho chování, osobnosti a sebehodnocení či negativní dopad na rozvoj vztahů. Psychické týrání v podstatě vždy provází ostatní kategorie syndromu CAN fyzické týrání, sexuální zneužívání, šikanování, navíc se může vyskytovat samo o sobě. Psychické týrání nezanechává na těle žádné stopy, projevuje se především slovně. Prokazatelné jsou akutní stavy v psychice dítěte depresivní a úzkostné reakce, případně dlouhodobější psychické poruchy. Bolest psychická je neměřitelná. Vzniká jako výsledek nevšímání, ponižování, výsměchu, urážek, opovrhování či záměrného zastrašování. Na rozdíl od tělesné bolesti přetrvává dlouho i po ublížení. Má za následek trvalé pocity méněcennosti, stavy úzkosti a nedostatek sebedůvěry. Dítě, které je ponižováno nebo nadměrně kritizováno ze strany svého okolí, nemá možnost vážit si samo sebe. Svoji jistotu může nevhodně projevovat agresivním chováním vůči fyzicky slabším vrstevníkům. Velice často to vidíme v případě šikany, která se dnes projevuje i na školách. Nemožnost jakékoliv diskuse, svobodného rozhodnutí dítěte či jakéhokoliv projevení soukromého názoru, přehnané uplatňování autority ze strany rodičů a absolutní omezování 11

12 dítěte nemusí být doprovázeny skutečným fyzickým násilím, ale dítě v takovém prostředí strádá nedostatkem prostoru k vlastnímu rozvoji. Formy: citová deprivace (vydírání) - málo lásky až zavrhování permanentní srovnávání s úspěšnějšími časté nadávky, ponižování, zesměšňování, opovrhování více kritiky, než pochval potlačování hrdosti podceňování schopností požadavek nereálných výkonů vysoké nároky násilná izolace, nepřiměřené oddělení dítěte od vrstevníků či ostatních osob Podmíněná láska Děti jsou na rodičích do značné míry závislé a potřebují jimi být milovány. Rodiče ovšem velmi často vážou svoji náklonnost na splnění nějakých podmínek. Dítě se však tímto učí, že lásku si je možné (a nutné) koupit. Např. Nevstaneš od stolu, dokud všechno nesníš., Zlobíš, jsi škaredá. Dítě si na základě takových sdělení vytváří pravidlo, že může být přijímáno a milováno jen tehdy, když něco bude dělat jen to co se po něm bude chtít. Takto se potom chová nejen v přístupu k sobě, ale i k ostatním. Svoji i jejich hodnotu váže pouze na splnění určitých podmínek. Láska je přitom přeci zadarmo! Je to dar patřící dotyčnému člověku z lásky bez jakýchkoliv podmínek či nároků. 12

13 4.2.2 Srovnávání s ostatními Rodiče velmi často používají k výchově srovnávání s dětmi, které jsou pro určitou činnost více nadané - Podívej se na Janičku, jak úhledně píše, ne jako ty, levou zadní, Jo, to sousedův Petřík je šikovný a velmi chytrý kluk - z toho něco bude, narozdíl od tebe, Pročpak může chodit Amálka s maminkou tak pěkně za ručičku a nelítat pořád někde tak jako ty? atp. Mladý člověk si tahle zvykne na to, že se lidé dělí pouze na hloupé a chytré, neschopné a schopné, zlé a hodné. Sám pak končí vždy v té horší kategorii. Ale vždyť každý člověk je vždy v něčem lepší nebo má něčeho víc než druhý a podobně. V našem životě je to úplně normální a přirozené, ale takhle vychovanému dítěti tento fakt uniká. Stále se porovnává s ostatními a stále prohrává Odsuzování a zavrhování osobnosti Člověk a jeho chování není jedno a totéž. Ta proč se mezi tyto dva fenomény kladou rovnítka? Udělá-li někdy dítě něco špatného, je ihned považováno za špatné ( Jsi zloděj! Ukradl jsi maliny z cizí zahrady!, Ty nešiko, to nedokážeš někdy něco nerozbít? ). Potom si zafixuje, že udělat chybu znamená být neschopný nebo méně inteligentní, a protože (jako všichni lidé) stále chybuje, vypěstuje si pocit neschopnosti, nedostatečnosti či méněcennosti. (Přiměřenější reakcí ve výše zmíněných příkladech by bylo například: Krást je špatné. Příště už to nedělej., Dávej větší pozor, tyto věci jsou velmi křehké apod.) Více kritizování, než pochval Na svých dětech si dospělí vždy najdou něco, co jim lze vytknout, ale s pochvalami je to už obvykle výrazně slabší. Dělat věci správně se pokládá za samozřejmost, která není hodná pochval, ale chyby se zveličují vždy. Dítě je navíc v pozici, kdy se všechno teprve učí a prozkoumává, tudíž se zcela přirozeně dopouští chyb. Necitlivé, až hrubé kritïzování může vést k tomu, že člověk nebude znát nic jiného, než neúspěchy a pochybení Potlačování hrdosti Arogance a domýšlivost nejsou pěkné vlastnosti. Ale rodiče často potlačují oprávněnou hrdost na jejich vlastní výkon ( Jen si nemysli, že jsi nejchytřejší na celé planetě, Když jsi jednou uspěla, ještě to nic neznamená.) Dítě se stane skromným člověkem a přestane dávat jakoukoli hrdost najevo. Pochvaly pro něj přestanou znamenat 13

14 chválu a obdiv, ale pouze nějaký komentář. To ovšem dítě nezbavuje pouze zasloužené možnosti prožít si pocit úspěšnosti, ale především vede ke špatnému prosazování ve společnosti a odebrání veškeré sebedůvěry Podceňování vlastností a schopností Když se dítě něco naučí nebo něco objeví, má touhu se o to podělit se svým okolím. Rodiče na jejich nadšení mívají jiný názor. ( Raději toho nechej, jsi na to ještě moc malá atp.). Dítě si potom však osvojí myšlenku, že je nešikovné a nesoběstačné. Takto vychovávaný člověk se bojí pouštět do nových činností ze strachu z neúspěchu. Jeho schopnosti takto zůstávají nerozvinuty a jeho sebedůvěra tímto podceňováním trpí Vysoké nároky a idealizace dítěte Rodiče si velmi často vytvoří ideální podobu dítěte již před narozením. Potom jsou obvykle často zklamáni a to v případě dítěte zcela zdravého. Jako úspěšní dospělí lidé mají stejné požadavky i na své dítě. Jenomže dítě není dospělý člověk. Sny rodičů jsou tedy svrženy do zapomnění a nezbývá jim, než dát své zklamání najevo. 4.3 Sexuální zneužívání Každé nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu,činnosti či chování. Patří sem jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Neznamená to tedy, že je tento druh zneužívání založen jen na dotycích. Patří sem i přinucení naslouchat obscénním hovorům, které vedou dospělí, svlékání se před nimi nebo přihlížení jejich sexuálnímu chování. Velmi podobně zní definice Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992, které platí dodnes. Dítě je zákonem plně chráněno před sexuálními kontakty v jakékoliv formě až do svých 15ti let a není tedy povinna uspokojovat sexuální potřeby zneuživatele. Věková hranice není stanovena tam, kde je zneužíváno závislosti jedné osoby na druhé. Sexuální zneužívání zahrnuje všechny formy chování se sexuálním podtextem, tedy i ty, kdy dítě na první pohled nestrádá dítě může některé formy sexuálního zneužívání prožívat jako relativně tělesně příjemné, ale i tehdy má sexuální zneužívání závažný negativní dopad na další psychický vývoj dítěte! Zneuživatelem může být v podstatě kdokoliv, avšak 14

15 mnohem častěji to bývá osoba, kterou dítě dobře zná osoba příbuzná či rodině dobře známá, méně často pak osoba zcela neznámá, cizí. Zneuživatel může působit na okolí dobrým dojmem, může zastávat v zaměstnání prestižní místo, mít dobré vystupování na veřejnosti. Formy: a) bezkontaktní sexuální zneužívání: obnažování se před dítětem, masturbace před dítětem, setkání s exhibicionistou pozorování nahého dítěte za účelem vlastního sexuálního vzrušení, uspokojení vystavení dítěte sledování pornočasopisů, pornofilmů přinucení dítěte sledovat soulož b) kontaktní sexuální zneužívání: osahávání či líbání dítěte na intimních místech nucení dítěte, aby manipulovalo pohlavními orgány svými či zneuživatele orální, anální sex sexuální styk (včetně znásilnění) c) komerční sexuální zneužívání: zneužití dítěte k dětské pornografii zneužití dítěte k dětské prostituci 15

16 4.4 Zanedbávání Znamená takový nedostatek péče, který zapříčiňuje vážnou újmu na vývoji dítěte, a to v oblasti tělesné i duševní. V dnešní době se s tímto rysem bohužel setkáváme stále častěji. Mnoho dospělých je zaujato svou prací a kariérou natolik, že jim již na vlastní děti nezbývá vůbec žádný čas. Tyto děti jsou opomíjeny především citově. Formy: a) tělesné zanedbávání = neuspokojování tělesných potřeb dítěte nedostatek přiměřeného jídla, pití, přístřeší, oblečení nedostatečná lékařská péče, zanedbávání prevence (př. povinného - očkování) b) citové zanedbávání = neuspokojování citových potřeb dítěte, nedostatek náklonnosti, lásky c) zanedbávání výchovy a vzdělání = neustálá neodůvodněná absence ve škole, nepřiměřená dětská práce bránící naplňování vzdělávání d)zanedbávání dozoru = ponechání zejména malých dětí bez adekvátního dohledu, což může mít za následek neblahé ublížení na zdraví 4.5 Šikanování Agrese (fyzická i verbální) vůči jedinci slabšímu fyzicky nebo v závislém postavení. Formy: ponižování, zesměšňování nepřiměřenými či nesplnitelnými úkoly vynucování poslušnosti přinucení vykonávat práci za silnějšího vydírání, vyžadování finančních či jiných materiálních služeb 16

17 4.6 Systémové týrání (neboli instituční) Je týrání dítěte tím systémem, který původně vznikl na ochranu dítěte. Formy: opakovaná, nadbytečná lékařská vyšetření (zdravotnické instituce) ponižování, přetěžování, neadekvátní přístup k dítěti (instituce školské) zanedbávání či špatná péče v kolektivních zařízeních ( jesle, MŠ, ZŠ, dětské domovy) rozhodování o osudu dítěte bez dostatečné objektivní informovanosti o situaci, oddělení dítěte od rodiny tam, kde to není nevyhnutelně nutné (OPD, soudy) nadbytečné přetěžování či trauma způsobené dítěti při kontaktu s policejním, soudním systémem (opakování výslechů, konfrontace s dospělým) 4.7 Druhotné zraňování Vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování. Dítě jako oběť trestného činu se stává ještě obětí vyšetřování. Formy: opakované výpovědi nedůvěra v to,co dítě říká obviňování dítěte ( a ty jsi ho svedla ) přenášení zodpovědnosti na dítě odebrání dítěte z rodiny 17

18 5. Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR evidované Ministerstvem práce a sociálních věcí Rok Počet týraných dětí Počet sexuálně zneužitých dětí Celkem (psychické a tělesné týrání) Celkem

19 Se stoupajícím věkem si děti obvykle začnou týrání uvědomovat. Ale koho mají požádat o pomoc? Ano, existují tady linky důvěry. Ale jak mohou pomoci?vyslechnout, promluvit si a poslat dítě opět domů? Takto se řeší jejich vážné problémy? Nebo lépe, zavřít dítě do ústavu? Není potom pro něj lepší útěk na ulici? Tuto otázku si určitě klade i mnoho netýraných dětí. Popravdě řečeno má jen velmi málo z nás představu o tom, jak mohou lidé z modrých linek pomoci. Proto bych se chtěla zabývat tím, jak se pomoci dá a seznámit s tím nejen sebe, ale i své okolí. 6. Modrá linka nebo Linka bezpečí je především bezplatná anonymní telefonická linka, která pomáhá dětem a mladistvým (do 18 let, studenti do 26 let) řešit těžké životní situace. Slouží těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Linka bezpečí je v provozu denně od 9 do 21 hodin včetně sobot, nedělí a svátků. Je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Zároveň ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje. Modrá linka si vzala do svého názvu modrou barvu. A proč tomu tak je? Modrá je symbolem naděje. A to především pro ty, kteří se domnívají, že už ji ztratili. Modrá linka je zde pro všechny, které něco trápí, bolí nebo znepokojuje. Linka důvěry je pro klienty důležitým záchytným bodem při řešení mimořádných problémů i běžných problémů všedního dne, které se jim jeví jako složité a zbytečně jim komplikují život. Dětem a mladým lidem se tak otvírá možnost kontaktovat někoho, kdo je v případě krizové situace podpoří, provede, pomůže hledat východisko i dodá odvahu aktivnímu a samostatnému řešení. Pracovníci linky důvěry se snaží o posílení kompetencí k zvládnutí krize, ve které se nachází. Klienti si potom často uvědomí, že odpovědi na své 19

20 otázky nosí v sobě, jen potřebovali někoho, kdo by jim je pomohl najít. Najdou zde podporu, porozumění a radu. Na Lince bezpečí se setkávají s velmi rozmanitou škálou problémů. Dlouhodobě převažují problémy v rodině a partnerských vztazích. Leckdy se může zdát, že problémy dětí se jeví jako málo důležité, avšak bylo by velkou chybou si něco takového myslet. Každé trápení, které dítěti leží na duši, je pro něj tíživé a důležité. Proto se musí přistupovat ke každému problému velmi zodpovědně a s maximální vážností. Někdy dětem stačí, že si můžou o svém trápení s někým popovídat, tím se jim uleví a získají na svůj problém lepší náhled. Děti někdy žádají o pomoc i opakovaně, například v případech, kdy je jejich problém dlouhodobější, vyvíjí se určitým směrem a ony chtějí vývoj situace průběžně konzultovat. Často mají snahu své problémy řešit sami, ale např. nevědí, na koho se mohou obrátit. V tom případě jim poskytnou potřebné informace. Linka bezpečí disponuje rozsáhlou databází odkazů na různá zařízení zabývající se ochranou dětí, každý dětský klient tak od nás může získat potřebné adresy a telefony. Dnes si již může každý vybrat způsob kontaktu, který mu vyhovuje nejvíce prostřednictvím telefonního sluchátka, mobilního telefonu, audiochatu nebo u. V dnešní době je již velmi oblíbené slovo psané. Internet je stále oblíbenější a pro mladé lidi je to nejspíše nejjednodušší a nejbezproblémovější cesta. 6.1 Linka vzkaz domů Tato linka spadá pod modrou linku, nicméně má poněkud jinou kompetenci. Je určena dětem a mladým lidem na útěku z domova, z ústavního zařízení a v neposlední řadě těm, kteří byli vyhozeni z domova. Děti a mládež se na ni dovolají zdarma ze všech pevných linek. Nechávají zde vzkazy pro své blízké. Má ovšem mnoho záporů a dá se považovat pouze za,,vzkazovník, který neurazí ani nenadchne. 20

21 nedovoláte se na ni z mobilních telefonů což je v dnešní době celkem velký problém, neboť pevné linky si většina lidí odpojuje. nefunguje nepřetržitě tato linka je tu pouze po dobu 8:00 hod 22:00 hod Výhodou této linky je to, že na ni mohou zavolat i rodiče uprchlých dětí a nechat jim tu například vzkaz, že se mohou bez obav vrátit zpět domů. 6.2 Pracovní tým Součástí týmu Linky bezpečí je také 12 kmenových supervizorů a cca 100 externích pracovníků speciálně vyškolených konzultantů, kteří zajišťují ve směnách provoz telefonických linek. Vzdělávání pracovníků Na vzdělávání pracovníků je na Lince bezpečí kladen velký důraz. Iniciální výcvik před započetím práce konzultanta Vzhledem k tomu, že telefonická krizová intervence je velmi specifickou oblastí, musí být budoucí pracovníci vyškoleni ještě před uzavřením pracovního poměru. Ti, kdo projdou důkladným psychologickým vyšetřením a mají tedy předpoklady pro práci konzultanta, musí povinně absolvovat výcvik v telefonické krizové intervenci. Vzdělávání v rámci interního kreditního systému Pro pracovníky Linky bezpečí byl zaveden tzv. interní kreditní systém vzdělávání. Každý konzultant má povinnost se v rámci práce na Lince bezpečí účastnit vzdělávacích akcí. V každém kalendářním roce je vypisována řada přednášek, workshopů, exkurzí, seminářů, výcviků. Každá akce je ohodnocena určitým počtem kreditů. Z široké nabídky si každý konzultant může vybrat takové akce, které mu nejvíce vyhovují tak (některé vzdělávací 21

22 aktivity jsou povinné pro každého), aby během roku dosáhl předepsaného počtu kreditů. Přednášejícími bývají jak interní odborníci z Linky bezpečí, tak externí odborníci. 6.3 Statistika: V uplynulém roce se podařilo pracovníkům Linky bezpečí přijmout telefonátů. Ve statistickém zpracování se soustředíme na rozbor tématických hovorů o problému. Při takových hovorech mluví klient s konzultantem o svých problémech a trápeních. Číslo je počet rozhovorů o problémech v roce 2006, denně tedy konzultanti řešili v průměru 111 telefonátů. Celkově v rámci těchto telefonátů bylo řešeno témat, jelikož jeden tématický hovor může být veden o více tématech. Následující tabulka ukazuje rozložení skupin témat: dle skupin celkem % Pohlaví Chlapci Děvčata neurčeno % % % Rodinné vztahy % 22% 76% 1% Problémy s láskou, partnerství % 13% 86% 1% Problémy sexuálního zrání a soužití % 23% 75% 1% Vrstevnické vztahy % 16% 83% 1% Šikana, etnické a rasové problémy % 48% 50% 1% Školní problémy % 26% 73% 1% CAN % 27% 71% 2% Závislosti % 40% 59% 1% Osobnostní a zdravotní problémy % 22% 77% 1% Ostatní témata % 23% 75% 1% Nekategorizováno 105 0% 26% 58% 16% CELKEM % 21% 77% 1% 22

23 Nejčastěji se na Linku bezpečí se svými problémy dovolávají děti ve věku let. Děvčata se v r nejčastěji svěřovala s těmito problémy: vztahy s kamarády, seznamování, rozchod, konfliktní vztah, přehnaná přísnost rodičů, posmívání, problémy v rodinné komunikaci, nepochopení rodičů, strach z reakce rodičů, gravidita. Chlapce nejčastěji trápilo: vztahy s kamarády, seznamování, šikana ve škole, přehnaná přísnost rodičů, strach a obavy z reakce rodičů rodinná témata, rozchod, strach z reakce rodičů školní problémy, posmívání, problémy ve školním kolektivu, problémy v rodinné komunikaci. 6.4 Kontakt Skype: skypename modralinka www: A kde modrou linku nalezneme? Sídlí v prostorách Centra rodinných aktivit LATA na Plovdivské 8 v Brně - Žabovřeskách (trolejbusy č. 29, 34, 36 - zastávka nám. Svornosti). V Psychologické poradně Modré linky najdete člověka, který vám bude pozorně naslouchat a který, pokud budete chtít, vám pomůže hledat cestu, jak překonat starosti a trápení, vyřešit problémy, které nás potkávají. Poradna určená dětem, mladým lidem, ale také jejich rodičům je zaměřená na řešení osobních, rodinných a výchovných problémů. Nabízí nejen krizovou intervenci, ale také poradenství a individuální a rodinnou terapii. Každou středu od 14 do 18 hodin ji vedou psychologové Mgr. Kateřina Jičínská a Mgr. Lenka Minibergerová. Pracovníci Psychologické poradny pracují pod odbornou supervizí. Tyto služby jsou zdarma. 23

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová

Více

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání Monika Miličková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou týraného a zneužívaného

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN)

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN) Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální

Více

Profesionální pěstoun jako rodič z povolání. Jana Gieselová

Profesionální pěstoun jako rodič z povolání. Jana Gieselová Profesionální pěstoun jako rodič z povolání Jana Gieselová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá otázkou profesionalizace pěstounské péče. Snahou bude zachytit problematiku pěstounské

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Palackého Olomouc Univerzita Palackého Olomouc Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Petra Kopetková, DiS. 3. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Incestní zneužívání

Více

Život dětí v dětském domově

Život dětí v dětském domově Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Život dětí v dětském domově Sociální práce Vypracovala: Tereza Dvořáková Vedoucí práce: ThDr. Ladislava Marešová Čelákovice 2011 Čestné

Více

Veškeré služby poskytuje v Krizovém centru pro děti a mládež a v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím.

Veškeré služby poskytuje v Krizovém centru pro děti a mládež a v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. Krizové centrum pro děti a mládež Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Sborník k desátému výročí založení organizace 1998-2008 SPONDEA je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je zlepšování

Více

DĚTI V ÚSTAVNÍ PÉČI CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE

DĚTI V ÚSTAVNÍ PÉČI CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální pedagogika

Více

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová Kateřina Hellebrandová 1 DÍTĚ NA ÚTĚKU Publikace vyšla s podporou projektu Evropské unie Bc. Kateřina Hellebrandová, 2005 Sdružení Linka bezpečí, 2005 Vzdělávací institut ochrany dětí, 2005 2 OBSAH ÚVOD

Více

Dítě ohrožené domácím násilím

Dítě ohrožené domácím násilím Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Dítě ohrožené domácím násilím Denisa Fikrlová 2011/2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Dítě ohrožené domácím

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Kód oboru: Sociální pracovník 7502R022 Název bakalářské

Více

Sociální práce s mladistvými delikventy

Sociální práce s mladistvými delikventy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Sociální práce s mladistvými delikventy Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek,

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY POTŘEBY PĚSTOUNSKÝCH RODIN V PARDUBICKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Boháčová Sociální práce léta studia (2009-2012) Vedoucí práce:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah:

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah: PRACOVNÍ POSTUP SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŢÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE Vydání: 14. 4. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009 Odborný garant:

Více

Násilí na dětech syndrom CAN

Násilí na dětech syndrom CAN Násilí na dětech syndrom CAN Jaroslava Hanušová NÁSILÍ NA DĚTECH: SYNDROM CAN Motto: To, co dělám, je pouhou kapkou v moři: Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla. Matka Tereza 1 Mgr. Jaroslava Hanušová

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více