Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské"

Transkript

1 Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice Nový Jièín Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov BØEZEN 2013

2 OBSAH: Úvodní slovo øeditele...2 Úvodní slovo prezidenta...2 Diecézní charita ostravsko-opavská...3 Národní cena ÈR za spoleèenskou odpovìdnost Øeditel Diecézní charity ostravsko-opavské se stal øeditelem Charity ÈR Právì probíhá Postní almužna Pøipravované akce Pou charit 2013 Slezská lilie Tøíkrálová sbírka Rekordní výtìžek Potøíkrálová soutìž Støedisko humanitární pomoci...5 Rozvojová a humanitární pomoc na Ukrajinì a v ÈR Poradenské a informaèní centrum...6 Èinnost v roce 2012 Vesnièka soužití...7 Únor ve znamení internetu Dìti se posouvají ve svých životních možnostech Støedisko Horizont Šance domova Z našich Charit...9 Návštìva ministra prùmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby Nová služba pro seniory v Charitì Javorník Fotosoutìž Mùj svìt Bìh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova 1

3 Obèasn?k Diecézn?charity ostravsko-opavské Vážení ètenáøi, základním posláním Diecézní charity ostravsko-opavské je reflektovat potøeby spoleènosti v sociálnì-zdravotní oblasti a to nejen u nás, ale i v zahranièí. Toto poslání jsme se snažili naplòovat v roce minulém a budeme v tomto úsilí pokraèovat i v roce Velice nás potìšilo a zároveò povzbudilo, že jsme za práci v sociálnì-zdravotní oblasti získali Národní cenu Èeské republiky za spoleèenskou odpovìdnost pro rok První èíslo našeho Obèasníku v roce 2013 informuje nejen o stávající èinnosti DCHOO a oblastních charit, ale také o plánovaných událostech v nadcházejícím období. Charity na našem území poskytují služby pro pomoc lidem v nouzi, handicapovaným, matkám s dìtmi a mnoho dalším. I když se nacházíme v dobì ekonomické krize, snižování rozpoètù, jsme nesmírnì rádi, že se nám na našem území daøí zachovat rozsah služeb a jejich kvalitu. V souèasnosti chybí ve srovnání s minulým rokem 25 mil. Kè pro zajištìní èinnosti našich charit. Díky letošnímu opìt rekordnímu výnosu Tøíkrálové sbírky se nám snad podaøí opìt zvýšit úroveò námi poskytovaných služeb a snad je i zachovat tam, kde by bez této pomoci hrozil zánik této služby. Doufáme, že Vám Obèasník poskytne nejen informace o dìní v charitách na území Diecéze ostravskoopavské, ale také podnìty k zamyšlení a možnost zapojení se do podpory charitního díla. Dìkujeme, že nám zachováváte pøízeò a spolu s námi pomáháte druhým. V úctì Mgr. Lukáš Curylo, øeditel Vážení pøátelé, opìt se vám dostává do rukou náš charitní èasopis a s tím i otázka, co nového se v charitì dìje, co se v tomto èísle dozvíme. Vìøím, že následující stránky a øádky nám všem potvrdí, že charity ostravskoopavské diecéze mají plné ruce práce a že jejich øeditelé i pracovníci musí znovu a znovu øešit množství oèekávaných i neoèekávaných situací konkrétní pomoci všude, kde je potøeba. Rád bych však na tomto místì pøipomenul nìkolik slov papeže Benedikta XVI., který ve svém dopise o charitní službì z listopadu roku 2012 píše: Niterná povaha církve (intima Ecclesiae natura ) se vyjadøuje ve trojí službì: zvìstováním Božího slova, slavením svátostí a službou lásky. Zdrojem života církevního spoleèenství je niterný pohyb pulsující v lidském srdci, který je prožíván ve vztahu Bùh èlovìk a èlovìk èlovìk. Tato niternost je pro svìdectví života charity klíèová a rozhodující. Nestaèí jen informace ve smyslu technického sdìlování toho, co se podaøilo, ale je nutná informace ve smyslu vnitøního formování (in = dovnitø, formatio = promìna), která se stává souèástí tohoto papežem naznaèeného pohybu. Pokusme se tedy následující øádky èíst tak, aby se vzdìlával nejen rozum, ale formovalo i naše srdce. P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO 2

4 Národní cena ÈR za spoleèenskou odpovìdnost Diecézní charita ostravsko-opavská získala Národní cenu ÈR za spoleèenskou odpovìdnost v rámci programu CSR. DCHOO získala titul "Spoleèensky odpovìdné organizace". Slavností pøedávání cen probíhalo v Praze. Organizace byly oceòovány v rámci programu Národní ceny kvalita ÈR a Národní ceny ÈR za spoleèenskou odpovìdnost organizací. V obou programech byly ocenìny jak podnikatelské subjekty, tak nekomerèní organizace a organizace veøejné správy. Obdobnì jako v jiných státech svìta pøedali Národní ceny nejvyšší pøedstavitelé ÈR a další významné osobnosti veøejného života. Zástupcùm ocenìných poblahopøál pøedseda horní komory parlamentu Milan Štìch, námìstek ministra prùmyslu a obchodu Jiøí Jirka, námìstek ministra školství mládeže a tìlovýchovy Jiøí Nantl, námìstek ministrynì práce a sociálních vìcí Jan Dobeš a mnoho dalších významných hostù. Národní ceny kvality jsou udìlovány ve více než 80 zemích svìta podle stejných principù a pravidel. V zahranièí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž mùže firma dosáhnout. Øeditel Diecézní charity ostravsko-opavské se stal øeditelem CHÈR Novým øeditelem Charity ÈR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je souèasnì øeditelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci øeditele Charity ÈR vystøídal Oldøicha Haièmana, kterému k 31. lednu 2013 skonèil jeho mandát. V souèasnosti se vážnì zvažuje o zmìnì zpùsobu øízení CHÈR, kdyby v èele mohl stát èlovìk, který by se vìnoval pouze øízení CHÈR, v tom pøípadì by byl mandát Lukáše Curyla doèasný. Nového øeditele jmenovala do èela Charity ÈR Èeská biskupská konference, která je zøizovatelkou Charity ÈR. Podle stanov je øeditel statutárním orgánem Charity ÈR. Souèasnì Èeská biskupská konference schválila nové stanovy Charity ÈR a na další ètyøleté období potvrdila ve funkci prezidenta Charity ÈR èeskobudìjovického svìtícího biskupa Mons. Pavla Posáda. Právì probíhá Postní almužna V roce 2013 probíhají Velikonoèní svátky již na konci bøezna Doba postní, která nás pøipravuje na oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista, proto zaèala již 13. února. Charita ve spolupráci s Biskupstvím ostravskoopavským pro tuto pøíležitost zorganizovala tzv. Postní almužnu. Projekt Postní almužna probíhá v rámci celé ÈR a zapojeny jsou do nìj všechny diecéze. Vìøící tak mají možnost návratu k starobylé postní tradici almužnì. Peníze za požitky, které si lidé bìhem postu odøekli, mohou vložit do tzv. postnièek. Tyto prostøedky poté církev prostøednictvím Charity použije na pomoc potøebným. Podstatou je, že èlovìk do malé papírové schránky vloží obnos pøibližnì ve výši ceny požitku, který si odøekl. Finanèní prostøedky použije církev prostøednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou vìøící napsat jak nebo ve prospìch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústøedním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. Pøipravované akce Pou charit pøi pøíležitosti 70. výroèí biskupského svìcení Josefa Martina Nathana bude pou charit v roce 2013 probíhat v obci Branice (dnes Polsko, cca 3 km od Úvalna). Pou charit se uskuteèní ve støedu 15. kvìtna Od 10:00 hod. bude probíhat mše svatá v bazilice Svaté Rodiny v Branicích. Tato je srdcem Mìsteèka Milosrdenství v komplexu nemocnice pro nervovì a psychicky nemocné, která byla postavena pøedevším díky charitní angažovanosti olomouckého svìtícího biskupa J. M. Nathana na poèátku 20. století. Po mši svaté bude následovat prohlídka muzea. Pou bude zakonèena spoleèným posezením a diskuzí. P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO 3

5 Slezská lilie Benefièní festival Slezská lilie se uskuteèní èervna Festival divákùm nabídne kombinaci kvalitní moderní hudby, køes anských i soudobých populárních interpretù, ale i tradièní etnické kapely. Mimo interpretù z Moravskoslezského kraje, vystoupí také hosté z Polské a Slovenské republiky. Prostor pøedvést svùj talent nabídneme dìtem a mládeži se zdravotním handicapem èi ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí. Tøetí roèník festivalu se uskuteèní v otevøeném prostranství pøi Øímskokatolické farnosti v Ostravì Kunèièkách. V hlavním programu 15. èervna mezi úèinkujícími vystoupí napøíklad slovenská cigánská kapela, Gospel bi gy a polské skupiny. Jako speciální hudební host vystoupí Iva Bittová. Druhý festivalový den zprostøedkuje duchovní slovo P. Vojtìcha Kodeta, ThD., OCarm. Samozøejmostí je také vystoupení dalších interpretù, napøíklad se mùžete tìšit na skupinu Kapøi. Tøíkrálová sbírka Rekordní výtìžek Tøíkrálová sbírka v roce 2013 na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka pøekonala loòský výtìžek o Kè. V období od ledna vykoledovali koledníci Diecézní charity ostravsko-opavské Kè. Vykoledovaná èástka je rozdìlena podle pravidel urèených Charitou Èeská republika. Naprostá vìtšina vykoledovaných prostøedkù zùstává v regionu, kde byly vykoledovány. Èást putuje na Humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, projekty Charity ÈR a režie sbírky. Na území ostravsko-opavské diecéze využívají jednotlivé charity prostøedky podle vlastních zámìrù, které schválila Tøíkrálová komise. Støediska a projekty, které jsou podporovány, mùže vidìt každý z nás ve vìtšinì mìst a obcí. Tøíkrálová sbírka ukazuje nám vše, že velmi jednoduchým zpùsobem mùžeme pomoci lidem kolem nás. Pøesto, že se potácíme v dobì finanèních a dluhových krizí najde se stále mnoho lidí, kteøí Tøíkrálovou sbírku podporují napø. formou finanèního pøíspìvku, nebo vyrazí koledovat v prvních dnech nového roku. Je radostné, že každý z nás mùže vidìt malé koledníky, kteøí neúnavnì chodí dùm od domu. Jsou to právì oni, kteøí vytváøejí Tøíkrálovou sbírku. Bez jejich dobrovolné èinnosti a odhodlání pomoci druhým, by tato dnes již nejvìtší sbírka na území Èeské republiky nemohla existovat. I když koledníci chodí jen v prvním mìsíci, mùžeme je podvìdomì vidìt chodit každý den, když tøeba projíždíme kolem zrekonstruovaného centra pro seniory nebo nové peèovatelské služby. Provoz zaøízení a vùbec jejich vznik je v øadì pøípadù bez podpory nás všech nemyslitelný. Každého z nás tak mùže každý den potìšit nejen napsané K M B na dveøích našich domovù, ale i viditelné výsledky práce, kterou tak všichni spoleènì podporujeme. Konkrétnímu využití finanèních prostøedkù bude vìnován Obèasník pro èerven Tøíkrálová sbírka poøádaná Charitou ÈR je nejvìtší dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se úèastní více než padesát tisíc koledníkù (vìtšinou dìtí a mládeže) a dalších dobrovolníkù. Její výnos podpoøí služby pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné èi sociální nouzi, podobnì jako aktivity pro dìti. Vìtšina prostøedkù zùstává v regionu, kde byly vykoledovány. Sbírku mùžete ještì podpoøit také finanèním darem na bankovní úèet Tøíkrálové sbírky èíslo /0800 vedený u Èeské spoøitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formì DMS KOLEDA na èíslo (cena jedné DMS je 30 Kè, Charita obdrží 27 Kè). Více o Tøíkrálové sbírce najdete na na Potøíkrálová soutìž Jako formu podìkování koledníkùm, kteøí koledovali v Tøíkrálové sbírce roku 2013, zvolila Diecézní charita ostravsko-opavská Potøíkrálovou soutìž. Potøíkrálová soutìž o nejlepší kostým byla urèena pro všechny koledníky z Ostravsko-opavské diecéze. Fotografii v tøíkrálovém kostýmu bylo možno zasílat do 28. února Kostýmy hodnotila Jitka Stauder, módní návrháøka scénických kostýmù. Vítìzné kostýmy a výherce si mùžete prohlédnout na facebooku Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na 4

6 Støedisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské nabízí možnost realizace pøednášek na téma ROZVOJOVÁ A HUMANITÁRNÍ POMOC NA UKRAJINÌ A V ÈR Projekty: Adopce na dálku Humanitární a povodòová pomoc Dùstojný život Domov pokojného stáøí Terapeutické komunity Pøednášku je možno uskuteènit v jakýchkoliv podmínkách a v kterémkoli oboustrannì vhodném termínu, vèetnì víkendu. Finanèní krytí spojených nákladù není podmínkou, ale za jakýkoliv pøíspìvek budeme vdìèni a bude využit na režijní náklady spojené s prací støediska humanitární pomoci DCHOO. Více informací jak o nás a naší práci najdete na: Pøednášející:Mgr. Ondøej Rozkopal Mgr. Martin Okáè tel.: , Tento projekt byl podpoøen z prostøedkù Ministerstva zahranièních vìcí ÈR v rámci Programu zahranièní rozvojové spolupráce ÈR. 5

7 Støedisko humanitární pomoci Støedisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské (SHP DCHOO) oslavilo minulý rok 10 let projektu Adopce na dálku na Ukrajinì, a jsme vdìèni všem, kdo se námi na pomoci této krásné zemi podílejí. Z dobu trvání Adopce se podaøilo pomoci více než tisícovce dìtí z chudých rodin. Na Ukrajinì roky ubíhají, mìní se politické podnebí, ale chudoba zùstává stejná. Minulý rok se rozvojová pomoci SHP DCHOO zamìøovala na spolupráci s ukrajinskými partnery v oblasti drog/aids, která je reakcí na velký problém Ukrajiny v posledním desetiletí. Ukrajina má bohužel spolu s Ruskem smutné prvenství v obou oblastech na našem kontinentu. Naše èinnost pokraèovala také v podpoøe necelých 300 konkrétních seniorù a zdravotnì postižených v Projektu Dùstojný život, a z Tøíkrálové sbírky byl podpoøen provoz Domova pokojného stáøí v horské vesnici Us Èorna pro 15 nemohoucích seniorù. V Ivano-Frankivské oblasti jsme podporovali Mìsteèko milosrdenství pro dìti, matky v tísni a nemocné ženy, které založila pùvodnì argentinská kongregace sester Vtìleného Slova. Šest sester se zde namáhavì stará o více než 60 potøebných. Dále jsme pomáhali také onkologicky nemocným dìtem a dìtem v dìtských domovech. K další èinnosti patøí naše práce s cizinci na území Moravskoslezského kraje a zapojení se do Integrovaného záchranného systému pøi mimoøádných událostech typu povodnì. V pøíloze zasíláme letáèek o naší èinnosti a nabízíme možnost realizace pøednášek na téma rozvojová a humanitární pomoc Diecézní charity ostravsko-opavské na Ukrajinì a v ÈR. Pøednášku je možno uskuteènit v jakýchkoliv podmínkách a v kterémkoli oboustrannì vhodném termínu, vèetnì víkendu. Máme k dispozici data projektor a notebook, takže je potøeba pouze pøipojení na elektøinu. Finanèním krytí spojených nákladù není podmínkou, ale za jakýkoliv pøíspìvek budeme vdìèni a bude využit na režijní náklady spojené s prací støediska humanitární pomoci DCHOO. Více informací o nás a naší práci najdete na: Mgr. Ondøej Rozkopal, vedoucí Støediska humanitární pomoci Poradenské a informaèní centrum V uplynulém roce 2012 pracovnice Poradenského a informaèního centra navštìvovaly v rámci projektu Nedejte dluhùm šanci spolufinancovaného z rozpoètu Moravskoslezského kraje azylové domy, kde realizovaly pøednášky na téma dluhy. Uskuteènìní tìchto bezplatných pøednášek v oblasti celého Moravskoslezského kraje ocenili klienti azylových domù a také sociální pracovníci, kteøí si rovnìž odnesli praktické poznatky pro svou práci. V dùsledku tohoto projektu byla navázána spolupráce s azylovými domy v Moravskoslezském kraji, která probíhá formou pøeposílání klientù azylových domù do poradny a pøedávání informací mezi pracovníky azylových domù a pracovnicemi poradny. V roce 2012 byly pracovnice poradny proškoleny v práci s cizinci. Tímto byla rozšíøena práce sociálních pracovnic s touto cílovou skupinou, došlo k navýšení zájemcù o sociální poradenství z této cílové skupiny a navýšil se poèet klientù v oblasti mezinárodního práva, v nìmž je poradenství poskytováno ve spolupráci s externí právnièkou poradny. V minulém roce byly pracovnice poradny proškoleny v institutu oddlužení, což je nová služba, kterou poradna nabízí klientùm bezplatnì. Rovnìž v této oblasti byl zaznamenán nárùst poètu zájemcù. V roce 2012 byly aktualizovány informace uvádìné o Poradenském a informaèním centru na facebooku, jehož prostøednictvím mohou klienti poradnu také kontaktovat. Mgr. Eva Koláøová, sociální pracovnice PIC 6

8 Vesnièka soužití Únor ve znamení internetu Bìhem celého mìsíce února jsme se snažili dìtem poodkrývat možné nebezpeèí, které na internetu a sociálních sítích hrozí. Dìtem jsme zdùraznili citlivost osobních údajù a ochrany své osobnosti. Toto téma považujeme za velice dùležité a to také z toho dùvodu, že pro dnešní mládež pøedstavuje internet svìt, který se v mnohém pøibližuje svìtu reality, kolikrát jej i zastíòuje, a to podle nás není dobøe. Kromì toho, ale èekala dìti spousta aktivit, pøi kterých mohly dát prostor svojí kreativitì a fantazii, vždy zima je sama o sobì velkou inspirací pro nejrùznìjší výtvarné techniky a pracovní èinnosti. Naplánovali jsme také nìkolik akcí, první z nich byl výlet za pøírodou v Ostravì, konkrétnì jsme s dìtmi vystoupili na Haldu Emu a v pùlce mìsíce se konala tolik oèekávaná valentýnská diskotéka v maskách. Posláním našeho nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež (dále NZDM) je poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a zázemí skupinám dìtí a mladých lidí, kteøí se ocitli v nepøíznivé situaci; usilovat o sociální zaèlenìní a pozitivní zmìnu v jejich životním zpùsobu a doprovázet je bìhem životního období dìtství a dospívání. Naše èinnost podoruje u uživatelù služby zvládnutí obtížných životních událostí zvýšit sociální schopnosti a dovednosti uživatelù služby podpoøit sociální zaèlenìní uživatele služby do skupiny vrstevníkù i do spoleènosti, vèetnì zapojení do dìní místní komunity, zlepšovat kvalitu života uživatelù, pøedcházet nebo snížit zdravotní rizika související se zpùsobem života uživatelù služby, zlepšit orientaci uživatelù v jejich sociálním prostøedí. V komunitním centru mùžou obyvatelé Vesnièky a lidé z blízkého okolí využívat krom NZDM služeb: Sociální poradenství (dluhové poradenství, zamìstnanost pracovní vztahy, rodinné vztahy, bydlení, atd.) Sociální bydlení Šance domova Odpolední aktivity (tvoøivá èinnost, keramika, capoiera, ping pong, kalèo, malování, angliètina, žonglování, divadelní a hudební workshop, taneèní, atd. Dìti se posouvají v svých životních možnostech Dìti, které pravidelnì každou støedu navštìvují kadeønický kroužek na Vesnièce soužití v Ostravì Muglinovì, se úèastní programù, které tyto dìti posouvají v jejich životních možnostech a zkušenostech do budoucího života tj. výbìru odborné školy, kurzu aj. èi budoucího zamìøení na práci, která by je živila. Tyto dìti se zde uèí odbourávat to špatné, co doposud mìli negativnì nauèené a všemu, co aktivnì ovlivní jejich postoj a pohled na prevenci (vlasová hygiena, nemoc vlasù aj.) a jejich hygienické návyky. Uèí se dovednostem jako je komunikovat s potencionálním zákazníkem. Sami sobì sedí modelem, na kterých se uèí obsluze. Demonstrují jeden na druhém rùzné úpravy a úèesy dle daného programu. Manipulace s nástroji a dodržování dávkovacích prostøedkù jim již jde skvìle. Za pravidelnou docházku do tohoto kroužku jsou pak odmìnìni buï exkurzí, asistencí pøi støíhání nebo jsou sami ostøíháni od toho, kdo kroužek vede. 7

9 Støedisko Horizont HORIZONT Dne 20.února 2013 se v rámci projektu OPVK uskuteènila další exkurze pro dìti z vyššího stupnì místní ZŠ, ve spolupráci s naším støediskem Horizont. Tyto exkurze slouží k lepšímu a snadnìjšímu rozhodování dìtí pøi volbì budoucího povolání, i díky tomu, že mohou na vlastní oèi vidìt, jak to v provozu jednotlivých firem a zamìstnáních chodí. Dìti také získají vìtší pøehled o trhu práce. Tentokrát byla exkurze naplánovaná do místní Charity sv. Alexandra. Akce se úèastnilo 45 dìtí ze ZŠ Škrobálková. Dìti tak byly rozdìleny do dvou skupin, na , a tøídu. Doprovod tvoøily tøídní uèitelky jednotlivých roèníkù, vždy s jedním pracovníkem našeho støediska. Pøi pøíchodu nás pøivítal pan Bc. Zdenìk Stanìk. Dis. Nejprve mìl pro nás pøipravenou prezentaci o Charitì sv. Alexandra, jak a kdy vznikla, a jak se postupnì jejich získané prostory úspìšnì rozšiøují a rekonstruují. Výklad byl spojený i s ukázkou snímkù a s prostorem pro dotazy. Dozvìdìli jsme se spoustu zajímavých informací. Napøíklad o provozování jejich chránìných dílen, ve kterých jsou poskytovány pracovní pøíležitosti zejména osobám se zdravotním znevýhodnìním. Pro zmínku je dobré podotknout, že Charita sv. Alexandra k zamìstnávala 50 zdravotnì znevýhodnìných osob z celkového poètu 71 pracovníkù. Tím patøí k nejvìtším zamìstnavatelùm tìchto osob v regionu. Nabídka dílen je široká-jedná se o dílnu stolaøskou, textilní, keramickou a šperkaøskou, a také mají dílnu na zpracování plastù. V nabídce služeb je také Chránìné bydlení. V Ostravì- Kunèièích pak nalezneme chránìnou dílnu Separace odpadù. Støedisko má svou poboèku ještì v Ostravì- Vítkovicích, kde sídlí Odborné poradenství, a také služba Podporované zamìstnání-target. Pan Stanìk nám následnì provoz ukázal v praxi. Mìli jsme tak možnost podívat se do vìtšiny typù chránìných dílen, bohužel keramická a šperkaøská byla zrovna uzavøená, ale v nabídce byl i prodej jejich krásných výrobkù. Pan Stanìk nás také seznámil s lidmi, kteøí v dílnách pracují, èím se jednotlivé dílny zabývají, ukázal nám také jejich hotové i rozpracované produkty. Hlavnì v textilní dílnì mìli opravdu napilno. Dìti mìly po celou dobu prostor na svoje dotazy. Exkurze byla velice pøínosná, dìti mìli možnost poznat nejen, co znamená pojem chránìná dílna, ale také se seznámit s organizací, pro vìtšinu zúèastnìných dìtí, sídlící pøímo v jejich bydlišti. Michala Kupková, kontaktní pracovník NZDM Horizont Šance domova Projekt Kunèièky - místo pro život reagující na potøeby obyvatel ze sociálnì vylouèené lokality v Ostravì Kunèièkách, jenž Diecézní charita realizuje za finanèní podpory nadace OKD, jde do své druhé poloviny. Nejpalèivìjší problém obyvatel, kterým je bezesporu bytová problematika, se daøí Diecézní charitì øešit s pozitivními výsledky ke spokojenosti obyvatel. V souèasné dobì pronajímá charita 11 bytù rodinám, které jsou zaøazeny do programu sociálního bydlení. Výhodou programu je nejen to, že rodiny mají možnost za jistých podmínek bydlet v pøijatelném prostøedí, ale rovnìž mohou využívat sociálních služeb pracovnic støediska na ul. Pstruží nebo støediska Horizont na ul. Holvekova. Obyvatelé se mohou na soc. pracovnice obracet z dùvodu øešení své aktuální sociální situace (nezamìstnanost, dodržování podmínek uzavøených smluv aj.) èi sledování zájmu svých dìtí. Prostøednictvím finanèní podpory Nadace OKD se podaøilo støedisko vybavit posilovacím stroji a keramickou pecí, èímž se nabídka volnoèasových aktivit opìt rozšíøila. Co je tøeba vyzdvihnout, je provázanost služeb, která se snaží øešit rùzné rodinné situace a pøedcházet výskytu soc. patologických jevù. Pøestože je Diecézní charita poskytovatelem širokého spektra sociálních služeb, prostøednictvím partnerské firmy RPG mùže klientùm nabídnout více, a to støechu nad hlavou. Schopnost komunikace mezi dvìma velkými institucemi ve prospìch zvyšování životní úrovnì obyvatel, je známkou pøetrvávající spoleèenské odpovìdnosti, díky které jsou obyvatelé o krok blíže ke svému zaèlenìní. Mgr. Kateøina Cyrusová, koordinátorka projektu 8

10 Z našich Charit Návštìva ministra prùmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby V pátek dne navštívil Charitu sv. Alexandra v Ostravì- Kunèièkách, jejímž hlavním zamìøením je provozování Chránìných dílen (textilní, stolaøská, na zpracování plastù a separaci odpadù), sociálního poradenství vèetnì sociálního bydlení, ministr prùmyslu a obchodu MUDr. Martin Kuba. Pøi jednání s øeditelem Charity sv. Alexandra Ing. Pavlem Foltou projednali problematiku zaøízení tohoto typu od zamìstnávání handicapovaných spoluobèanù, pøes legislativní problematiku vytlaèování tìchto zaøízení do normálního tržního prostøedí až po zneužívání, nìkterými subjekty, tzv. náhradního plnìní. Pan ministr slíbil, že na základì tìchto závažných podnìtù, zejména z hlediska velmi složitého umístìní tìchto našich spoluobèanù na trhu práce, se touto problematikou bude zodpovìdnì zabývat. Øeditel Charity sv. Alexandra následnì pana ministra provedl celým areálem, který je umístìn v prostorách bývalého hlubinného dolu Alexandr, který je vyhlášen kulturní technickou památkou. Seznámil zároveò pana ministra s dalšími zámìry èinnosti Charity sv. Alexandra zejména v oblasti dalších aktivit, které by mìly za úkol rozšíøit poèet pracovních míst pro takto postižené spoluobèany. Charita sv. Alexandra byla založena v roce 2001 a v souèasné dobì zamìstnává 71 zamìstnancù. Vedení charity vnímáme dostatek pracovních pøíležitostí pro OZT/TZP plánuje rozvoj chránìných dílen a chce své zkušenosti zapojit do aktivit podporovaného zamìstnávání. Vìromír Merta, Charita sv. Alexandra Oblast pùsobení Charity sv.alexandra je: provoz chránìných dílen; chránìné bydlení; odborné sociální poradenství; podporované zamìstnávání; humanitární aktivity. Charita sv. Alexandra poskytuje: Pøíležitost pro osoby zdravotnì znevýhodnìné (OZZ, OZP, TZP): - nároèné tržní prostøedí (vhodná práce, výkon, èas. flexibilita apod.) - míra nezamìstnanosti (odbytová krize, útlum oboru,.) - nedostatek chránìných pracovních míst (poèet uchazeèù na ÚP); Pracovní rehabilitace dle Zk. 435/2004 Sb. zákona o zamìstnanosti; Pomoc osobám pøi øešení problémù sociální nouze (dluhová služba zamìstnancù, kontakt s prostøedím, bytové problémy apod.), øešení atypických problémù OZP (podmínky pro výplatu ÈID, integrace nepøizpùsobivých osob apod.); garantuje kvalifikované vedení, odborné poradenství, vysoký stupeò tolerance, integrace do pracovního kolektivu, èas na zapracování, pøizpùsobování pracovní èinnosti zbytkovému pracovnímu potenciálu adresným schopnostem OZP/TZP, pomoc pøi øešení mimopracovních problémù apod. Nová služba pro seniory v Charitì Javorník Od 1. ledna 2013 zaèala Charita Javorník ve Vidnavì poskytovat novou službu Charitní dùm sv. Anežky. Jedná se o domov se zvláštním režimem, který je urèen osobám trpícím staøeckou demencí (napø. demence u Parkinsonovy nemoci, Alzheimerova choroba) od 60 let vìku. Charitní dùm sv. Anežky ve Vidnavì vznikl pøemìnou 14 lùžek Domova pokojného stáøí sv. Hedviky. Díky finanènímu pøíspìvku Nadace Èeské spoøitelny byly dosavadní prostory upraveny a pøizpùsobeny uživatelùm. Byl rozdìlen vícelùžkový pokoj a pøepažena èást jídelny, byla rozvedena vodoinstalace do jednotlivých pokojù a vybudována bezbariérová koupelna a dvì WC. Celkovì došlo ke zvýšení kvality služby. Charitní dùm sv. Anežky je jediným zaøízením tohoto typu na Jesenicku. Dosavadní zájemci o domov se zvláštním režimem museli èasto využít vzdálené služby v jiných okresech. Otevøením tohoto domova tak bylo završeno dlouhodobé snažení poskytovatelù sociálních služeb zøídit tuto specifickou službu v tomto regionu. Mgr. Helena Paschkeová, øeditelka Charity Javorník 9

11 Fotosoutìž Mùj svìt Již známe vítìze 5. jubilejního roèníku celonárodní soutìže Mùj svìt, který uspoøádala Charita Opava ve spolupráci s firmou ASEKOL pro zamìstnance a dobrovolníky Charit Èeské republiky. V únoru zasedla odborná porota ve složení Jiøí Siostrzonek, pedagog Institutu tvùrèí fotografie Slezské univerzity, Jitka Šimková, manažerka komunikace firmy ASEKOL a Štefan Gúber, který je duchovním otcem soutìže, v èele s fenomenálním fotografem Jindøichem Štreitem. Do soutìže se pøihlásilo 121 amatérských fotografù, kteøí do tøí kategorií Portrét, Život kolem nás a Recyklace a životní prostøedí zaslali celkem 297 snímkù. Jak uvedl pøedseda odborné poroty Jindøich Štreit, vybrat nejlepší fotografie nebylo jednoduché: Pøedevším kategorie Portrét nám dala zabrat, pøišlo množství skvìlých snímkù, takže se špatnì rozhodovalo. Hodnì jsme se dohadovali. Profesor Štreit rovnìž dodal, že nová kategorie soutìž obohatila, aè toto téma je podle nìj tìžce zpracovatelné. Pøekvapilo jej však, jak se amatérští fotografové se zadáním každý po svém vyrovnali. Pøišlo mnoho zajímavých a kvalitních fotografií, a ani tady nebylo lehké vybírat. Dodejme, že porota hodnotila anonymnì, aniž by znala jména autorù. Rozhodla takto: V kategorii Portrét: 1. Miloš Kolman, Oblastní charita Žïár nad Sázavou, 2. Marie Milièková, Oblastní charita Žïár nad Sázavou, 3. Eva Malùšková, Oblastní charita Uherské Hradištì. V kategorii Život kolem nás: 1. Petra Hahnová, dobrovolnice Charita Opava, 2. Martin Žídek, dobrovolník Charita Opava, 3. Markéta Knotková, Oblastní charita Uherské Hradištì. V kategorii Životní prostøedí a recyklace: 1. Miloš Kolman, Oblastní charita Žïár nad Sázavou, 2. Karla Marešová, Oblastní charita Znojmo, 3. Petr Vlèek, Charita Ostrava. Zvláštní cenu pak odborná porota udìlila Richardu Boudovi z Oblastní charity Brno. Všichni ocenìní obdrží pozvání na slavnostní vernisáž, která se uskuteèní 25. bøezna v 19 hodin ve Slezském zemském muzeu v Opavì. Vítìzùm zde budou pøedány diplomy a ceny Výstava potrvá od 26. bøezna do 7. dubna. Poté bude putovat po mìstech Èeské republiky. Ivona Hahnová, Tisková mluvèí Charity Opava Bìh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova V sobotu se uskuteèní sportovnì- benefièní akce Bìh Benedikta Labre, jejíž smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domì sv. Benedikta Labre Charity Ostrava. Výtìžek ze startovného bude v rámci veøejné sbírky využit na úhradu polévek vydávaných uživatelùm sociálních služeb tohoto nízkoprahového denního centra. Závod bude probíhat v 6 kategoriích (4 bìžecké ½ a ¼ maratón pro muže a ženy a 2 cyklistické horská kola a silnièní kola). Trasy závodu povedou nároèným, kopcovitým terénem v oblasti Ostravy-Plesné, Dobroslavic a Jilešovic, pøièemž start i cíl je situován v Ostravì-Porubì poblíž hypermarketu Globus. Závod se uskuteènil již v roce 2012 a cílem pøípravného týmu zamìstnancù charitního domu je vytvoøit z této události tradici. Posláním charitního nízkoprahového denního centra v Charitním domì sv. Benedikta Labre na ul. Lidická 54 v Ostravì-Vítkovicích s kapacitou uživatelù služeb je poskytovat pomoc lidem bez pøístøeší v nepøíznivé sociální situaci, která je smìøována do oblastí sociálního poradenství a uspokojování základních lidských potøeb (strava, hygiena, ošacení, pobyt v teple), ve snaze podpoøit tyto osoby øešit svou situaci. Centrum je otevøeno Pondìlí Pátek, 8-17 h. V Charitním domì sv. Benedikta Labre je za podpory Statutárního mìsta Ostravy zajiš ováno také nízkoprahové noèní zimní centrum - krizová noclehárna, která je otevøena pouze v dobì mrazù s kapacitou 50 lùžek (z toho 15 žen) a 25 tzv. volných židlí. Více informací a kontakt pro registraci do závodu na webu: Ing. Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy s veøejností Charity Ostrava 10

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

I v letošním roce se mùžete tìšit na pou Charit ostravsko-opavské diecéze

I v letošním roce se mùžete tìšit na pou Charit ostravsko-opavské diecéze Vážení ètenáøi, v našem Obèasníku DCHOO Vám pravidelnì poskytujeme informace o dìní v našich Charitách. V roce 2014 vychází Obèasník poprvé a vzhledem k událostem v zahranièí, seznamuje ètenáøe také se

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Dùstojný život v Moldavsku. Dìti se vydaly Cesou k úspìchu

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Dùstojný život v Moldavsku. Dìti se vydaly Cesou k úspìchu O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový Jièín Frenštát p. R. Jablunkov Adresáø

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Adresáø charit a zaøízení 2011 Vážení pøátelé, dostává se Vám do rukou Adresáø charit a zaøízení Diecézní charity ostravsko-opavské, který je jednotným sumáøem kontaktních

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 I. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 MOTTO: POTØEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. OHSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní slovo III. Poslání, vznik, pùsobnost, struktura Farní

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více