Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské"

Transkript

1 Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice Nový Jièín Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov BØEZEN 2013

2 OBSAH: Úvodní slovo øeditele...2 Úvodní slovo prezidenta...2 Diecézní charita ostravsko-opavská...3 Národní cena ÈR za spoleèenskou odpovìdnost Øeditel Diecézní charity ostravsko-opavské se stal øeditelem Charity ÈR Právì probíhá Postní almužna Pøipravované akce Pou charit 2013 Slezská lilie Tøíkrálová sbírka Rekordní výtìžek Potøíkrálová soutìž Støedisko humanitární pomoci...5 Rozvojová a humanitární pomoc na Ukrajinì a v ÈR Poradenské a informaèní centrum...6 Èinnost v roce 2012 Vesnièka soužití...7 Únor ve znamení internetu Dìti se posouvají ve svých životních možnostech Støedisko Horizont Šance domova Z našich Charit...9 Návštìva ministra prùmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby Nová služba pro seniory v Charitì Javorník Fotosoutìž Mùj svìt Bìh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova 1

3 Obèasn?k Diecézn?charity ostravsko-opavské Vážení ètenáøi, základním posláním Diecézní charity ostravsko-opavské je reflektovat potøeby spoleènosti v sociálnì-zdravotní oblasti a to nejen u nás, ale i v zahranièí. Toto poslání jsme se snažili naplòovat v roce minulém a budeme v tomto úsilí pokraèovat i v roce Velice nás potìšilo a zároveò povzbudilo, že jsme za práci v sociálnì-zdravotní oblasti získali Národní cenu Èeské republiky za spoleèenskou odpovìdnost pro rok První èíslo našeho Obèasníku v roce 2013 informuje nejen o stávající èinnosti DCHOO a oblastních charit, ale také o plánovaných událostech v nadcházejícím období. Charity na našem území poskytují služby pro pomoc lidem v nouzi, handicapovaným, matkám s dìtmi a mnoho dalším. I když se nacházíme v dobì ekonomické krize, snižování rozpoètù, jsme nesmírnì rádi, že se nám na našem území daøí zachovat rozsah služeb a jejich kvalitu. V souèasnosti chybí ve srovnání s minulým rokem 25 mil. Kè pro zajištìní èinnosti našich charit. Díky letošnímu opìt rekordnímu výnosu Tøíkrálové sbírky se nám snad podaøí opìt zvýšit úroveò námi poskytovaných služeb a snad je i zachovat tam, kde by bez této pomoci hrozil zánik této služby. Doufáme, že Vám Obèasník poskytne nejen informace o dìní v charitách na území Diecéze ostravskoopavské, ale také podnìty k zamyšlení a možnost zapojení se do podpory charitního díla. Dìkujeme, že nám zachováváte pøízeò a spolu s námi pomáháte druhým. V úctì Mgr. Lukáš Curylo, øeditel Vážení pøátelé, opìt se vám dostává do rukou náš charitní èasopis a s tím i otázka, co nového se v charitì dìje, co se v tomto èísle dozvíme. Vìøím, že následující stránky a øádky nám všem potvrdí, že charity ostravskoopavské diecéze mají plné ruce práce a že jejich øeditelé i pracovníci musí znovu a znovu øešit množství oèekávaných i neoèekávaných situací konkrétní pomoci všude, kde je potøeba. Rád bych však na tomto místì pøipomenul nìkolik slov papeže Benedikta XVI., který ve svém dopise o charitní službì z listopadu roku 2012 píše: Niterná povaha církve (intima Ecclesiae natura ) se vyjadøuje ve trojí službì: zvìstováním Božího slova, slavením svátostí a službou lásky. Zdrojem života církevního spoleèenství je niterný pohyb pulsující v lidském srdci, který je prožíván ve vztahu Bùh èlovìk a èlovìk èlovìk. Tato niternost je pro svìdectví života charity klíèová a rozhodující. Nestaèí jen informace ve smyslu technického sdìlování toho, co se podaøilo, ale je nutná informace ve smyslu vnitøního formování (in = dovnitø, formatio = promìna), která se stává souèástí tohoto papežem naznaèeného pohybu. Pokusme se tedy následující øádky èíst tak, aby se vzdìlával nejen rozum, ale formovalo i naše srdce. P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO 2

4 Národní cena ÈR za spoleèenskou odpovìdnost Diecézní charita ostravsko-opavská získala Národní cenu ÈR za spoleèenskou odpovìdnost v rámci programu CSR. DCHOO získala titul "Spoleèensky odpovìdné organizace". Slavností pøedávání cen probíhalo v Praze. Organizace byly oceòovány v rámci programu Národní ceny kvalita ÈR a Národní ceny ÈR za spoleèenskou odpovìdnost organizací. V obou programech byly ocenìny jak podnikatelské subjekty, tak nekomerèní organizace a organizace veøejné správy. Obdobnì jako v jiných státech svìta pøedali Národní ceny nejvyšší pøedstavitelé ÈR a další významné osobnosti veøejného života. Zástupcùm ocenìných poblahopøál pøedseda horní komory parlamentu Milan Štìch, námìstek ministra prùmyslu a obchodu Jiøí Jirka, námìstek ministra školství mládeže a tìlovýchovy Jiøí Nantl, námìstek ministrynì práce a sociálních vìcí Jan Dobeš a mnoho dalších významných hostù. Národní ceny kvality jsou udìlovány ve více než 80 zemích svìta podle stejných principù a pravidel. V zahranièí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž mùže firma dosáhnout. Øeditel Diecézní charity ostravsko-opavské se stal øeditelem CHÈR Novým øeditelem Charity ÈR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je souèasnì øeditelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci øeditele Charity ÈR vystøídal Oldøicha Haièmana, kterému k 31. lednu 2013 skonèil jeho mandát. V souèasnosti se vážnì zvažuje o zmìnì zpùsobu øízení CHÈR, kdyby v èele mohl stát èlovìk, který by se vìnoval pouze øízení CHÈR, v tom pøípadì by byl mandát Lukáše Curyla doèasný. Nového øeditele jmenovala do èela Charity ÈR Èeská biskupská konference, která je zøizovatelkou Charity ÈR. Podle stanov je øeditel statutárním orgánem Charity ÈR. Souèasnì Èeská biskupská konference schválila nové stanovy Charity ÈR a na další ètyøleté období potvrdila ve funkci prezidenta Charity ÈR èeskobudìjovického svìtícího biskupa Mons. Pavla Posáda. Právì probíhá Postní almužna V roce 2013 probíhají Velikonoèní svátky již na konci bøezna Doba postní, která nás pøipravuje na oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista, proto zaèala již 13. února. Charita ve spolupráci s Biskupstvím ostravskoopavským pro tuto pøíležitost zorganizovala tzv. Postní almužnu. Projekt Postní almužna probíhá v rámci celé ÈR a zapojeny jsou do nìj všechny diecéze. Vìøící tak mají možnost návratu k starobylé postní tradici almužnì. Peníze za požitky, které si lidé bìhem postu odøekli, mohou vložit do tzv. postnièek. Tyto prostøedky poté církev prostøednictvím Charity použije na pomoc potøebným. Podstatou je, že èlovìk do malé papírové schránky vloží obnos pøibližnì ve výši ceny požitku, který si odøekl. Finanèní prostøedky použije církev prostøednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou vìøící napsat jak nebo ve prospìch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústøedním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. Pøipravované akce Pou charit pøi pøíležitosti 70. výroèí biskupského svìcení Josefa Martina Nathana bude pou charit v roce 2013 probíhat v obci Branice (dnes Polsko, cca 3 km od Úvalna). Pou charit se uskuteèní ve støedu 15. kvìtna Od 10:00 hod. bude probíhat mše svatá v bazilice Svaté Rodiny v Branicích. Tato je srdcem Mìsteèka Milosrdenství v komplexu nemocnice pro nervovì a psychicky nemocné, která byla postavena pøedevším díky charitní angažovanosti olomouckého svìtícího biskupa J. M. Nathana na poèátku 20. století. Po mši svaté bude následovat prohlídka muzea. Pou bude zakonèena spoleèným posezením a diskuzí. P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO 3

5 Slezská lilie Benefièní festival Slezská lilie se uskuteèní èervna Festival divákùm nabídne kombinaci kvalitní moderní hudby, køes anských i soudobých populárních interpretù, ale i tradièní etnické kapely. Mimo interpretù z Moravskoslezského kraje, vystoupí také hosté z Polské a Slovenské republiky. Prostor pøedvést svùj talent nabídneme dìtem a mládeži se zdravotním handicapem èi ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí. Tøetí roèník festivalu se uskuteèní v otevøeném prostranství pøi Øímskokatolické farnosti v Ostravì Kunèièkách. V hlavním programu 15. èervna mezi úèinkujícími vystoupí napøíklad slovenská cigánská kapela, Gospel bi gy a polské skupiny. Jako speciální hudební host vystoupí Iva Bittová. Druhý festivalový den zprostøedkuje duchovní slovo P. Vojtìcha Kodeta, ThD., OCarm. Samozøejmostí je také vystoupení dalších interpretù, napøíklad se mùžete tìšit na skupinu Kapøi. Tøíkrálová sbírka Rekordní výtìžek Tøíkrálová sbírka v roce 2013 na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka pøekonala loòský výtìžek o Kè. V období od ledna vykoledovali koledníci Diecézní charity ostravsko-opavské Kè. Vykoledovaná èástka je rozdìlena podle pravidel urèených Charitou Èeská republika. Naprostá vìtšina vykoledovaných prostøedkù zùstává v regionu, kde byly vykoledovány. Èást putuje na Humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, projekty Charity ÈR a režie sbírky. Na území ostravsko-opavské diecéze využívají jednotlivé charity prostøedky podle vlastních zámìrù, které schválila Tøíkrálová komise. Støediska a projekty, které jsou podporovány, mùže vidìt každý z nás ve vìtšinì mìst a obcí. Tøíkrálová sbírka ukazuje nám vše, že velmi jednoduchým zpùsobem mùžeme pomoci lidem kolem nás. Pøesto, že se potácíme v dobì finanèních a dluhových krizí najde se stále mnoho lidí, kteøí Tøíkrálovou sbírku podporují napø. formou finanèního pøíspìvku, nebo vyrazí koledovat v prvních dnech nového roku. Je radostné, že každý z nás mùže vidìt malé koledníky, kteøí neúnavnì chodí dùm od domu. Jsou to právì oni, kteøí vytváøejí Tøíkrálovou sbírku. Bez jejich dobrovolné èinnosti a odhodlání pomoci druhým, by tato dnes již nejvìtší sbírka na území Èeské republiky nemohla existovat. I když koledníci chodí jen v prvním mìsíci, mùžeme je podvìdomì vidìt chodit každý den, když tøeba projíždíme kolem zrekonstruovaného centra pro seniory nebo nové peèovatelské služby. Provoz zaøízení a vùbec jejich vznik je v øadì pøípadù bez podpory nás všech nemyslitelný. Každého z nás tak mùže každý den potìšit nejen napsané K M B na dveøích našich domovù, ale i viditelné výsledky práce, kterou tak všichni spoleènì podporujeme. Konkrétnímu využití finanèních prostøedkù bude vìnován Obèasník pro èerven Tøíkrálová sbírka poøádaná Charitou ÈR je nejvìtší dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se úèastní více než padesát tisíc koledníkù (vìtšinou dìtí a mládeže) a dalších dobrovolníkù. Její výnos podpoøí služby pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné èi sociální nouzi, podobnì jako aktivity pro dìti. Vìtšina prostøedkù zùstává v regionu, kde byly vykoledovány. Sbírku mùžete ještì podpoøit také finanèním darem na bankovní úèet Tøíkrálové sbírky èíslo /0800 vedený u Èeské spoøitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formì DMS KOLEDA na èíslo (cena jedné DMS je 30 Kè, Charita obdrží 27 Kè). Více o Tøíkrálové sbírce najdete na na Potøíkrálová soutìž Jako formu podìkování koledníkùm, kteøí koledovali v Tøíkrálové sbírce roku 2013, zvolila Diecézní charita ostravsko-opavská Potøíkrálovou soutìž. Potøíkrálová soutìž o nejlepší kostým byla urèena pro všechny koledníky z Ostravsko-opavské diecéze. Fotografii v tøíkrálovém kostýmu bylo možno zasílat do 28. února Kostýmy hodnotila Jitka Stauder, módní návrháøka scénických kostýmù. Vítìzné kostýmy a výherce si mùžete prohlédnout na facebooku Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na 4

6 Støedisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské nabízí možnost realizace pøednášek na téma ROZVOJOVÁ A HUMANITÁRNÍ POMOC NA UKRAJINÌ A V ÈR Projekty: Adopce na dálku Humanitární a povodòová pomoc Dùstojný život Domov pokojného stáøí Terapeutické komunity Pøednášku je možno uskuteènit v jakýchkoliv podmínkách a v kterémkoli oboustrannì vhodném termínu, vèetnì víkendu. Finanèní krytí spojených nákladù není podmínkou, ale za jakýkoliv pøíspìvek budeme vdìèni a bude využit na režijní náklady spojené s prací støediska humanitární pomoci DCHOO. Více informací jak o nás a naší práci najdete na: Pøednášející:Mgr. Ondøej Rozkopal Mgr. Martin Okáè tel.: , Tento projekt byl podpoøen z prostøedkù Ministerstva zahranièních vìcí ÈR v rámci Programu zahranièní rozvojové spolupráce ÈR. 5

7 Støedisko humanitární pomoci Støedisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské (SHP DCHOO) oslavilo minulý rok 10 let projektu Adopce na dálku na Ukrajinì, a jsme vdìèni všem, kdo se námi na pomoci této krásné zemi podílejí. Z dobu trvání Adopce se podaøilo pomoci více než tisícovce dìtí z chudých rodin. Na Ukrajinì roky ubíhají, mìní se politické podnebí, ale chudoba zùstává stejná. Minulý rok se rozvojová pomoci SHP DCHOO zamìøovala na spolupráci s ukrajinskými partnery v oblasti drog/aids, která je reakcí na velký problém Ukrajiny v posledním desetiletí. Ukrajina má bohužel spolu s Ruskem smutné prvenství v obou oblastech na našem kontinentu. Naše èinnost pokraèovala také v podpoøe necelých 300 konkrétních seniorù a zdravotnì postižených v Projektu Dùstojný život, a z Tøíkrálové sbírky byl podpoøen provoz Domova pokojného stáøí v horské vesnici Us Èorna pro 15 nemohoucích seniorù. V Ivano-Frankivské oblasti jsme podporovali Mìsteèko milosrdenství pro dìti, matky v tísni a nemocné ženy, které založila pùvodnì argentinská kongregace sester Vtìleného Slova. Šest sester se zde namáhavì stará o více než 60 potøebných. Dále jsme pomáhali také onkologicky nemocným dìtem a dìtem v dìtských domovech. K další èinnosti patøí naše práce s cizinci na území Moravskoslezského kraje a zapojení se do Integrovaného záchranného systému pøi mimoøádných událostech typu povodnì. V pøíloze zasíláme letáèek o naší èinnosti a nabízíme možnost realizace pøednášek na téma rozvojová a humanitární pomoc Diecézní charity ostravsko-opavské na Ukrajinì a v ÈR. Pøednášku je možno uskuteènit v jakýchkoliv podmínkách a v kterémkoli oboustrannì vhodném termínu, vèetnì víkendu. Máme k dispozici data projektor a notebook, takže je potøeba pouze pøipojení na elektøinu. Finanèním krytí spojených nákladù není podmínkou, ale za jakýkoliv pøíspìvek budeme vdìèni a bude využit na režijní náklady spojené s prací støediska humanitární pomoci DCHOO. Více informací o nás a naší práci najdete na: Mgr. Ondøej Rozkopal, vedoucí Støediska humanitární pomoci Poradenské a informaèní centrum V uplynulém roce 2012 pracovnice Poradenského a informaèního centra navštìvovaly v rámci projektu Nedejte dluhùm šanci spolufinancovaného z rozpoètu Moravskoslezského kraje azylové domy, kde realizovaly pøednášky na téma dluhy. Uskuteènìní tìchto bezplatných pøednášek v oblasti celého Moravskoslezského kraje ocenili klienti azylových domù a také sociální pracovníci, kteøí si rovnìž odnesli praktické poznatky pro svou práci. V dùsledku tohoto projektu byla navázána spolupráce s azylovými domy v Moravskoslezském kraji, která probíhá formou pøeposílání klientù azylových domù do poradny a pøedávání informací mezi pracovníky azylových domù a pracovnicemi poradny. V roce 2012 byly pracovnice poradny proškoleny v práci s cizinci. Tímto byla rozšíøena práce sociálních pracovnic s touto cílovou skupinou, došlo k navýšení zájemcù o sociální poradenství z této cílové skupiny a navýšil se poèet klientù v oblasti mezinárodního práva, v nìmž je poradenství poskytováno ve spolupráci s externí právnièkou poradny. V minulém roce byly pracovnice poradny proškoleny v institutu oddlužení, což je nová služba, kterou poradna nabízí klientùm bezplatnì. Rovnìž v této oblasti byl zaznamenán nárùst poètu zájemcù. V roce 2012 byly aktualizovány informace uvádìné o Poradenském a informaèním centru na facebooku, jehož prostøednictvím mohou klienti poradnu také kontaktovat. Mgr. Eva Koláøová, sociální pracovnice PIC 6

8 Vesnièka soužití Únor ve znamení internetu Bìhem celého mìsíce února jsme se snažili dìtem poodkrývat možné nebezpeèí, které na internetu a sociálních sítích hrozí. Dìtem jsme zdùraznili citlivost osobních údajù a ochrany své osobnosti. Toto téma považujeme za velice dùležité a to také z toho dùvodu, že pro dnešní mládež pøedstavuje internet svìt, který se v mnohém pøibližuje svìtu reality, kolikrát jej i zastíòuje, a to podle nás není dobøe. Kromì toho, ale èekala dìti spousta aktivit, pøi kterých mohly dát prostor svojí kreativitì a fantazii, vždy zima je sama o sobì velkou inspirací pro nejrùznìjší výtvarné techniky a pracovní èinnosti. Naplánovali jsme také nìkolik akcí, první z nich byl výlet za pøírodou v Ostravì, konkrétnì jsme s dìtmi vystoupili na Haldu Emu a v pùlce mìsíce se konala tolik oèekávaná valentýnská diskotéka v maskách. Posláním našeho nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež (dále NZDM) je poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a zázemí skupinám dìtí a mladých lidí, kteøí se ocitli v nepøíznivé situaci; usilovat o sociální zaèlenìní a pozitivní zmìnu v jejich životním zpùsobu a doprovázet je bìhem životního období dìtství a dospívání. Naše èinnost podoruje u uživatelù služby zvládnutí obtížných životních událostí zvýšit sociální schopnosti a dovednosti uživatelù služby podpoøit sociální zaèlenìní uživatele služby do skupiny vrstevníkù i do spoleènosti, vèetnì zapojení do dìní místní komunity, zlepšovat kvalitu života uživatelù, pøedcházet nebo snížit zdravotní rizika související se zpùsobem života uživatelù služby, zlepšit orientaci uživatelù v jejich sociálním prostøedí. V komunitním centru mùžou obyvatelé Vesnièky a lidé z blízkého okolí využívat krom NZDM služeb: Sociální poradenství (dluhové poradenství, zamìstnanost pracovní vztahy, rodinné vztahy, bydlení, atd.) Sociální bydlení Šance domova Odpolední aktivity (tvoøivá èinnost, keramika, capoiera, ping pong, kalèo, malování, angliètina, žonglování, divadelní a hudební workshop, taneèní, atd. Dìti se posouvají v svých životních možnostech Dìti, které pravidelnì každou støedu navštìvují kadeønický kroužek na Vesnièce soužití v Ostravì Muglinovì, se úèastní programù, které tyto dìti posouvají v jejich životních možnostech a zkušenostech do budoucího života tj. výbìru odborné školy, kurzu aj. èi budoucího zamìøení na práci, která by je živila. Tyto dìti se zde uèí odbourávat to špatné, co doposud mìli negativnì nauèené a všemu, co aktivnì ovlivní jejich postoj a pohled na prevenci (vlasová hygiena, nemoc vlasù aj.) a jejich hygienické návyky. Uèí se dovednostem jako je komunikovat s potencionálním zákazníkem. Sami sobì sedí modelem, na kterých se uèí obsluze. Demonstrují jeden na druhém rùzné úpravy a úèesy dle daného programu. Manipulace s nástroji a dodržování dávkovacích prostøedkù jim již jde skvìle. Za pravidelnou docházku do tohoto kroužku jsou pak odmìnìni buï exkurzí, asistencí pøi støíhání nebo jsou sami ostøíháni od toho, kdo kroužek vede. 7

9 Støedisko Horizont HORIZONT Dne 20.února 2013 se v rámci projektu OPVK uskuteènila další exkurze pro dìti z vyššího stupnì místní ZŠ, ve spolupráci s naším støediskem Horizont. Tyto exkurze slouží k lepšímu a snadnìjšímu rozhodování dìtí pøi volbì budoucího povolání, i díky tomu, že mohou na vlastní oèi vidìt, jak to v provozu jednotlivých firem a zamìstnáních chodí. Dìti také získají vìtší pøehled o trhu práce. Tentokrát byla exkurze naplánovaná do místní Charity sv. Alexandra. Akce se úèastnilo 45 dìtí ze ZŠ Škrobálková. Dìti tak byly rozdìleny do dvou skupin, na , a tøídu. Doprovod tvoøily tøídní uèitelky jednotlivých roèníkù, vždy s jedním pracovníkem našeho støediska. Pøi pøíchodu nás pøivítal pan Bc. Zdenìk Stanìk. Dis. Nejprve mìl pro nás pøipravenou prezentaci o Charitì sv. Alexandra, jak a kdy vznikla, a jak se postupnì jejich získané prostory úspìšnì rozšiøují a rekonstruují. Výklad byl spojený i s ukázkou snímkù a s prostorem pro dotazy. Dozvìdìli jsme se spoustu zajímavých informací. Napøíklad o provozování jejich chránìných dílen, ve kterých jsou poskytovány pracovní pøíležitosti zejména osobám se zdravotním znevýhodnìním. Pro zmínku je dobré podotknout, že Charita sv. Alexandra k zamìstnávala 50 zdravotnì znevýhodnìných osob z celkového poètu 71 pracovníkù. Tím patøí k nejvìtším zamìstnavatelùm tìchto osob v regionu. Nabídka dílen je široká-jedná se o dílnu stolaøskou, textilní, keramickou a šperkaøskou, a také mají dílnu na zpracování plastù. V nabídce služeb je také Chránìné bydlení. V Ostravì- Kunèièích pak nalezneme chránìnou dílnu Separace odpadù. Støedisko má svou poboèku ještì v Ostravì- Vítkovicích, kde sídlí Odborné poradenství, a také služba Podporované zamìstnání-target. Pan Stanìk nám následnì provoz ukázal v praxi. Mìli jsme tak možnost podívat se do vìtšiny typù chránìných dílen, bohužel keramická a šperkaøská byla zrovna uzavøená, ale v nabídce byl i prodej jejich krásných výrobkù. Pan Stanìk nás také seznámil s lidmi, kteøí v dílnách pracují, èím se jednotlivé dílny zabývají, ukázal nám také jejich hotové i rozpracované produkty. Hlavnì v textilní dílnì mìli opravdu napilno. Dìti mìly po celou dobu prostor na svoje dotazy. Exkurze byla velice pøínosná, dìti mìli možnost poznat nejen, co znamená pojem chránìná dílna, ale také se seznámit s organizací, pro vìtšinu zúèastnìných dìtí, sídlící pøímo v jejich bydlišti. Michala Kupková, kontaktní pracovník NZDM Horizont Šance domova Projekt Kunèièky - místo pro život reagující na potøeby obyvatel ze sociálnì vylouèené lokality v Ostravì Kunèièkách, jenž Diecézní charita realizuje za finanèní podpory nadace OKD, jde do své druhé poloviny. Nejpalèivìjší problém obyvatel, kterým je bezesporu bytová problematika, se daøí Diecézní charitì øešit s pozitivními výsledky ke spokojenosti obyvatel. V souèasné dobì pronajímá charita 11 bytù rodinám, které jsou zaøazeny do programu sociálního bydlení. Výhodou programu je nejen to, že rodiny mají možnost za jistých podmínek bydlet v pøijatelném prostøedí, ale rovnìž mohou využívat sociálních služeb pracovnic støediska na ul. Pstruží nebo støediska Horizont na ul. Holvekova. Obyvatelé se mohou na soc. pracovnice obracet z dùvodu øešení své aktuální sociální situace (nezamìstnanost, dodržování podmínek uzavøených smluv aj.) èi sledování zájmu svých dìtí. Prostøednictvím finanèní podpory Nadace OKD se podaøilo støedisko vybavit posilovacím stroji a keramickou pecí, èímž se nabídka volnoèasových aktivit opìt rozšíøila. Co je tøeba vyzdvihnout, je provázanost služeb, která se snaží øešit rùzné rodinné situace a pøedcházet výskytu soc. patologických jevù. Pøestože je Diecézní charita poskytovatelem širokého spektra sociálních služeb, prostøednictvím partnerské firmy RPG mùže klientùm nabídnout více, a to støechu nad hlavou. Schopnost komunikace mezi dvìma velkými institucemi ve prospìch zvyšování životní úrovnì obyvatel, je známkou pøetrvávající spoleèenské odpovìdnosti, díky které jsou obyvatelé o krok blíže ke svému zaèlenìní. Mgr. Kateøina Cyrusová, koordinátorka projektu 8

10 Z našich Charit Návštìva ministra prùmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby V pátek dne navštívil Charitu sv. Alexandra v Ostravì- Kunèièkách, jejímž hlavním zamìøením je provozování Chránìných dílen (textilní, stolaøská, na zpracování plastù a separaci odpadù), sociálního poradenství vèetnì sociálního bydlení, ministr prùmyslu a obchodu MUDr. Martin Kuba. Pøi jednání s øeditelem Charity sv. Alexandra Ing. Pavlem Foltou projednali problematiku zaøízení tohoto typu od zamìstnávání handicapovaných spoluobèanù, pøes legislativní problematiku vytlaèování tìchto zaøízení do normálního tržního prostøedí až po zneužívání, nìkterými subjekty, tzv. náhradního plnìní. Pan ministr slíbil, že na základì tìchto závažných podnìtù, zejména z hlediska velmi složitého umístìní tìchto našich spoluobèanù na trhu práce, se touto problematikou bude zodpovìdnì zabývat. Øeditel Charity sv. Alexandra následnì pana ministra provedl celým areálem, který je umístìn v prostorách bývalého hlubinného dolu Alexandr, který je vyhlášen kulturní technickou památkou. Seznámil zároveò pana ministra s dalšími zámìry èinnosti Charity sv. Alexandra zejména v oblasti dalších aktivit, které by mìly za úkol rozšíøit poèet pracovních míst pro takto postižené spoluobèany. Charita sv. Alexandra byla založena v roce 2001 a v souèasné dobì zamìstnává 71 zamìstnancù. Vedení charity vnímáme dostatek pracovních pøíležitostí pro OZT/TZP plánuje rozvoj chránìných dílen a chce své zkušenosti zapojit do aktivit podporovaného zamìstnávání. Vìromír Merta, Charita sv. Alexandra Oblast pùsobení Charity sv.alexandra je: provoz chránìných dílen; chránìné bydlení; odborné sociální poradenství; podporované zamìstnávání; humanitární aktivity. Charita sv. Alexandra poskytuje: Pøíležitost pro osoby zdravotnì znevýhodnìné (OZZ, OZP, TZP): - nároèné tržní prostøedí (vhodná práce, výkon, èas. flexibilita apod.) - míra nezamìstnanosti (odbytová krize, útlum oboru,.) - nedostatek chránìných pracovních míst (poèet uchazeèù na ÚP); Pracovní rehabilitace dle Zk. 435/2004 Sb. zákona o zamìstnanosti; Pomoc osobám pøi øešení problémù sociální nouze (dluhová služba zamìstnancù, kontakt s prostøedím, bytové problémy apod.), øešení atypických problémù OZP (podmínky pro výplatu ÈID, integrace nepøizpùsobivých osob apod.); garantuje kvalifikované vedení, odborné poradenství, vysoký stupeò tolerance, integrace do pracovního kolektivu, èas na zapracování, pøizpùsobování pracovní èinnosti zbytkovému pracovnímu potenciálu adresným schopnostem OZP/TZP, pomoc pøi øešení mimopracovních problémù apod. Nová služba pro seniory v Charitì Javorník Od 1. ledna 2013 zaèala Charita Javorník ve Vidnavì poskytovat novou službu Charitní dùm sv. Anežky. Jedná se o domov se zvláštním režimem, který je urèen osobám trpícím staøeckou demencí (napø. demence u Parkinsonovy nemoci, Alzheimerova choroba) od 60 let vìku. Charitní dùm sv. Anežky ve Vidnavì vznikl pøemìnou 14 lùžek Domova pokojného stáøí sv. Hedviky. Díky finanènímu pøíspìvku Nadace Èeské spoøitelny byly dosavadní prostory upraveny a pøizpùsobeny uživatelùm. Byl rozdìlen vícelùžkový pokoj a pøepažena èást jídelny, byla rozvedena vodoinstalace do jednotlivých pokojù a vybudována bezbariérová koupelna a dvì WC. Celkovì došlo ke zvýšení kvality služby. Charitní dùm sv. Anežky je jediným zaøízením tohoto typu na Jesenicku. Dosavadní zájemci o domov se zvláštním režimem museli èasto využít vzdálené služby v jiných okresech. Otevøením tohoto domova tak bylo završeno dlouhodobé snažení poskytovatelù sociálních služeb zøídit tuto specifickou službu v tomto regionu. Mgr. Helena Paschkeová, øeditelka Charity Javorník 9

11 Fotosoutìž Mùj svìt Již známe vítìze 5. jubilejního roèníku celonárodní soutìže Mùj svìt, který uspoøádala Charita Opava ve spolupráci s firmou ASEKOL pro zamìstnance a dobrovolníky Charit Èeské republiky. V únoru zasedla odborná porota ve složení Jiøí Siostrzonek, pedagog Institutu tvùrèí fotografie Slezské univerzity, Jitka Šimková, manažerka komunikace firmy ASEKOL a Štefan Gúber, který je duchovním otcem soutìže, v èele s fenomenálním fotografem Jindøichem Štreitem. Do soutìže se pøihlásilo 121 amatérských fotografù, kteøí do tøí kategorií Portrét, Život kolem nás a Recyklace a životní prostøedí zaslali celkem 297 snímkù. Jak uvedl pøedseda odborné poroty Jindøich Štreit, vybrat nejlepší fotografie nebylo jednoduché: Pøedevším kategorie Portrét nám dala zabrat, pøišlo množství skvìlých snímkù, takže se špatnì rozhodovalo. Hodnì jsme se dohadovali. Profesor Štreit rovnìž dodal, že nová kategorie soutìž obohatila, aè toto téma je podle nìj tìžce zpracovatelné. Pøekvapilo jej však, jak se amatérští fotografové se zadáním každý po svém vyrovnali. Pøišlo mnoho zajímavých a kvalitních fotografií, a ani tady nebylo lehké vybírat. Dodejme, že porota hodnotila anonymnì, aniž by znala jména autorù. Rozhodla takto: V kategorii Portrét: 1. Miloš Kolman, Oblastní charita Žïár nad Sázavou, 2. Marie Milièková, Oblastní charita Žïár nad Sázavou, 3. Eva Malùšková, Oblastní charita Uherské Hradištì. V kategorii Život kolem nás: 1. Petra Hahnová, dobrovolnice Charita Opava, 2. Martin Žídek, dobrovolník Charita Opava, 3. Markéta Knotková, Oblastní charita Uherské Hradištì. V kategorii Životní prostøedí a recyklace: 1. Miloš Kolman, Oblastní charita Žïár nad Sázavou, 2. Karla Marešová, Oblastní charita Znojmo, 3. Petr Vlèek, Charita Ostrava. Zvláštní cenu pak odborná porota udìlila Richardu Boudovi z Oblastní charity Brno. Všichni ocenìní obdrží pozvání na slavnostní vernisáž, která se uskuteèní 25. bøezna v 19 hodin ve Slezském zemském muzeu v Opavì. Vítìzùm zde budou pøedány diplomy a ceny Výstava potrvá od 26. bøezna do 7. dubna. Poté bude putovat po mìstech Èeské republiky. Ivona Hahnová, Tisková mluvèí Charity Opava Bìh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova V sobotu se uskuteèní sportovnì- benefièní akce Bìh Benedikta Labre, jejíž smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domì sv. Benedikta Labre Charity Ostrava. Výtìžek ze startovného bude v rámci veøejné sbírky využit na úhradu polévek vydávaných uživatelùm sociálních služeb tohoto nízkoprahového denního centra. Závod bude probíhat v 6 kategoriích (4 bìžecké ½ a ¼ maratón pro muže a ženy a 2 cyklistické horská kola a silnièní kola). Trasy závodu povedou nároèným, kopcovitým terénem v oblasti Ostravy-Plesné, Dobroslavic a Jilešovic, pøièemž start i cíl je situován v Ostravì-Porubì poblíž hypermarketu Globus. Závod se uskuteènil již v roce 2012 a cílem pøípravného týmu zamìstnancù charitního domu je vytvoøit z této události tradici. Posláním charitního nízkoprahového denního centra v Charitním domì sv. Benedikta Labre na ul. Lidická 54 v Ostravì-Vítkovicích s kapacitou uživatelù služeb je poskytovat pomoc lidem bez pøístøeší v nepøíznivé sociální situaci, která je smìøována do oblastí sociálního poradenství a uspokojování základních lidských potøeb (strava, hygiena, ošacení, pobyt v teple), ve snaze podpoøit tyto osoby øešit svou situaci. Centrum je otevøeno Pondìlí Pátek, 8-17 h. V Charitním domì sv. Benedikta Labre je za podpory Statutárního mìsta Ostravy zajiš ováno také nízkoprahové noèní zimní centrum - krizová noclehárna, která je otevøena pouze v dobì mrazù s kapacitou 50 lùžek (z toho 15 žen) a 25 tzv. volných židlí. Více informací a kontakt pro registraci do závodu na webu: Ing. Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy s veøejností Charity Ostrava 10

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 I. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 MOTTO: POTØEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. OHSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní slovo III. Poslání, vznik, pùsobnost, struktura Farní

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více