Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. T. A. Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. T. A. Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 22. dubna 2011 Sp. zn.: 3885/2010/VOP/ES Zpráva o šetření ve věci podnětu Ing. R. T. A. Obsah podnětu Dne 22. července 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil Ing. R. T. (dále také jako stěžovatel ). Podnět stěžovatele se týká okolností přípravy dražby, kterou provedl Finanční úřad Ostrava I (dále také jako finanční úřad nebo správce daně ). Stěžovateli byl v dražbě, která se uskutečnila dne , udělen příklep za nejvyšší podání k pozemku p.č. o výměře m 2, zapsaném na LV pro katastrální území Vratimov. Teprve poté, kdy rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci, stěžovatel zjistil, že vydražený pozemek je zatížen věcnými břemeny ve prospěch společností RWE distribuční služby, s.r.o., ČEZ distribuce, a.s., a Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dále také jako vlastníci sítí ), která však nebyla popsána ani ve znaleckém posudku zpracovaném pro účely dražby ani v dražební vyhlášce. Stěžovatel vyjádřil pochyby o správnosti postupu finančního úřadu, případně znalce, při oceňování nemovitosti, kterou vydražil. Namítl, že pokud znalec uskutečnil prohlídku dražených nemovitostí, musel mít povědomí o tom, že dražené nemovitosti jsou zatíženy věcnými břemeny. Uvedl, že kdyby měl informace o existenci věcných břemen k dispozici před dražbou, vůbec by se jí nezúčastnil. Podotkl také, že existence věcných břemen by se měla projevit ve snížení ceny pozemků. Rád by docílil zrušení dražby a navrácení finančních prostředků. Po prostudování materiálů poskytnutých stěžovatelem jsem se rozhodl zahájit šetření. B. Vyjádření úřadů, skutková zjištění Vyzval jsem finanční úřad k poskytnutí listin dokládajících průběh exekučního řízení a komunikaci se stěžovatelem. Rovněž jsem jej požádal o vyjádření k této záležitosti. Finanční úřad mi v souladu s výzvou poskytl žádanou spisovou dokumentaci i obsáhlé vyjádření. Ze spisové dokumentace vyplynulo, že exekuční příkaz na prodej nemovitostí daňového dlužníka, 1 který zahrnoval rovněž pozemek později vydražený 1 č.j.: /05/362940/2605

2 stěžovatelem, nabyl právní moci dne 12. listopadu Dne 15. ledna 2009 vydal finanční úřad rozhodnutí o ustanovení soudního znalce, 2 které si soudní znalec převzal dne 21. ledna Lhůta k provedení znaleckého posudku byla stanovena na 23. února 2009, k témuž datu byl znalecký posudek vypracován. Dražební vyhlášku 3 vydal finanční úřad dne 5. května Samotná dražba se uskutečnila dne 14. července Rozhodnutí o udělení příklepu 5 dokládá, že nemovitost, pozemek p.č. v k.ú. Vratimov, stěžovatel vydražil za,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. srpna Ze dne 11. září 2009 pochází úřední záznam o průběhu jednání, které se uskutečnilo na popud stěžovatele. Správci daně sdělil, že na vydraženém pozemku váznou věcná břemena, která nejsou zachycena ani v katastru nemovitostí a ani nebyla zohledněna ve znaleckém posudku. Stěžovatel požádal finanční úřad o anulování dražby. Dne 2. listopadu 2009 správce daně sepsal úřední záznam shrnující průběh dalších jednání se stěžovatelem. Finanční úřad stěžovateli sdělil, že měl před dražbou možnost si nemovitost prohlédnout a seznámit se se znaleckým posudkem, v němž je uvedeno, že na dotčeném pozemku není povolena výstavba, o které stěžovatel uvažoval. Potvrdil, že z listu vlastnictví není patrná existence věcného břemene. Stěžovatel uvedl, že problém mohl zjistit sám znalec při ohledání pozemku, když na protějším pozemku ční ze země potrubí. Sám si ho měl všimnout před dražbou, předpokládal však, že se jeho pozemku netýká. Správce daně stěžovateli sdělil, že rozhodnutí o příklepu je pravomocné a není žádný důvod pro jeho zrušení. Nakonec stěžovateli sdělil, že nelze využít ani institutu obnovy řízení, což stěžovatel navrhoval. Dne 26. ledna 2010 podal stěžovatel žádost o obnovu řízení, kterou odůvodnil tím, že po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení příklepu vyšly najevo nové skutečnosti, tj. existence věcných břemen, která nejsou uvedena ani na listu vlastnictví ani popsána ve znaleckém posudku. Žádal navrátit finanční prostředky, které vynaložil na zaplacení nejvyššího podání, dále vypracování nového znaleckého posudku, který by zohlednil existenci věcných břemen, v této souvislosti stanovení nové ceny pozemku, a následně provedení nové dražby. Ke svému podání připojil vyjádření vlastníků sítí, ze kterých vyplývá, že existenci věcných břemen prověřoval v souvislosti se záměrem postavit na vydraženém pozemku rodinný dům. Finanční úřad neprodleně odročil rozvrhové řízení 6 a kontaktoval i druhého vydražitele, který sdělil, že již před dražbou sám u plynárenské společnosti zjistil, že přes některé dražené pozemky vede plynové potrubí, přičemž s tímto vědomím se dražby účastnil. Ze dne 30. června 2010 pochází reakce finančního úřadu na výše uvedenou žádost stěžovatele, která obsahuje vysvětlení stran nemožnosti provést obnovu řízení. Správce daně rovněž reagoval na záměr stěžovatele postavit na vydraženém 2 č.j.: 6500/09/388961/ č.j.: /09/ Dražební protokol č.j.: /09/ č.j.: /09/ ze dne 15. července Sdělení č.j.: 11568/10/ ze dne 26. ledna

3 pozemku rodinný dům, když připomněl, že pozemek byl v souvislosti s dražbou deklarován jako orná půda bez možnosti výstavby objektů pro bydlení, neboť spadá dle územního plánu do zóny zemědělské. Na námitku stěžovatele, že znalec musel o existenci (plynového) zařízení vědět, aniž by jeho existenci zohlednil v posudku, správce daně uvedl, že vady pozemku mohl při dodržení obvyklé pozornosti zjistit sám stěžovatel. Pokud pozemek pořizoval za účelem výstavby rodinného domu, skutečnost, že na pozemku nelze stavět, byla v souvislosti s dražbou deklarována. Uvedl rovněž, že pozemek lze jako ornou půdu využívat pouze s omezením spočívajícím v právu vlastníků sítí vstupovat na pozemek pouze v nezbytných případech, v nezbytném rozsahu a za náhradu. Správce daně na závěr podotkl, že stěžovatel má možnost uzavřít úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene Rozhodnutí o rozvrhu rozdělované podstaty 7 nabylo právní moci 26. října Pokud se jedná o vyjádření finančního úřadu, ředitel mi přiblížil, jaký je standardní průběh exekučního řízení, jehož výsledkem je prodej nemovitostí daňového dlužníka. Vyjádřil se rovněž k okolnostem (přípravy) dražby, které se staly předmětem mého šetření. Sdělil mi, že postupem správce daně při přípravě a realizaci předmětné dražby se sám detailně zabýval v návaznosti na jednání, která vedl správce daně se stěžovatelem, přičemž dospěl k závěru, že zaměstnanci finančního úřadu nepochybili. Pokud se jedná o místní šetření, ustanovený soudní znalec vycházel z informací dostupných v katastru nemovitostí, dále z informací, které mu poskytl původní vlastník pozemku (daňový dlužník), a ze stanoviska stavebního úřadu k regulačním podmínkám využití jednotlivých parcel. Zopakoval, že dotčený pozemek není využitelný pro výstavbu objektů individuálního bydlení. Shrnul, že pokud byly k dispozici tyto zdroje informací, nelze žádnému ze zúčastněných klást za vinu, že by neplnil řádně své povinnosti ve snaze zjistit závady dražených nemovitostí. K tomu, že na fotografiích č. 5, 6 a 7 jsou zachyceny kovové tyče v terénu na pozemku za cestou, vyslovil správce daně přesvědčení, že nebylo a není zákonnou povinností exekutora nebo soudního znalce provádět další odborné a časově i finančně náročné průzkumy, které se jinak standardně dělají ve spojitosti s přípravou umístění budoucích staveb, nadto v situaci, kdy žádné listinné důkazy či vnější znaky nenasvědčují tomu, že by mohl mít oceňovaný pozemek nějaké závady. Současně vyjádřil přesvědčení, že není povinností ani oprávněním správce daně, jakožto procesního zástupce státu, přezkoumávat výsledek práce ustanoveného znalce, který je rovněž představitelem státu. Správce daně uvedl, že pokud by měl pochybnosti o skutečném stavu věci, přistoupil by k odložení dražby a revizi znaleckého posudku. V daném případě nebylo správci daně, původnímu vlastníkovi pozemku ani znalci známo, že na pozemku 7 č.j.: /10/ ze dne 17. září

4 váznou závady, nemohl tedy postupovat jinak, což ho vedlo k závěru, že ze strany finančního úřadu při přípravě a realizaci dražby k pochybení nedošlo. Uvedl, že vzniklá situace jej přiměla informovat o možném riziku nadřízené orgány a přijmout vnitřní opatření, která by měla napomoci vzniku podobných situací předejít a která mají spočívat v tom, že správce daně bude soudní znalce nadále upozorňovat na možnost existence těchto rizik. Nic dalšího není schopen správce daně k zajištění prevence učinit. Správce daně uzavřel, že za nejvhodnější řešení považuje nastolení takového stavu zápisů v katastru nemovitostí, které by skýtaly potřebnou míru právní jistoty, že zápisy odráží skutečný stav věci, a nastolení takové legislativy, která zabrání dalšímu svévolnému umísťování podzemních sítí na pozemcích bez vědomí vlastníků, a to pod vymahatelnou sankcí. Dosavadní právní úpravu považuje v této spojitosti za nedostatečnou a obává se, že rizika budou do budoucna přetrvávat, neboť je dle jeho mínění obecně známo, že dodavatelé médií nadále narušují vlastnická práva bez náležité součinnosti s vlastníkem. C. Právní hodnocení V této části zprávy nejdříve zhodnotím právní, a poté i skutkové okolnosti případu. Předesílám, že věc jsem nehodnotil pohledem stěžovatele, který nemůže užívat vydražený pozemek v souladu se svým záměrem postavit na něm rodinný dům, jak uvedl ve svém vyjádření správce daně. Zaměřil jsem se pouze na zjištění, zda správce daně měl či mohl existenci věcných břemen zjistit. Úvodem nastíním problematiku samotných věcných břemen. V případě věcných břemen, která váznou na vydraženém pozemku ve prospěch společností ČEZ distribuce, a.s., RWE distribuční služby, s.r.o., a Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se jedná o věcná břemena, která vznikla na základě zákona. Platí přitom, že na základě zákona vzniká věcné břemeno již dnem, kdy jsou splněny zákonem stanovené předpoklady. Do katastru nemovitostí se vkladem zapisují jen práva založená právním úkonem, dovozuje se proto, že vkladem vzniká věcné břemeno jen na základě písemné smlouvy. Pouze tehdy se uplatní ustanovení 151o odst. 1 věty třetí zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, které jako podmínku nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni vyžaduje vklad do katastru nemovitostí. 8 Okolnosti vzniku dotčených věcných břemen jsou pak následující. V případě věcného břemene elektrického vedení se uplatnilo ustanovení 22 odst. 1 zákona č. 79/1957 Sb., elektrizačního zákona, dle něhož energetickým podnikům příslušelo oprávnění stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení, přičemž za výkon těchto oprávnění nebyly povinny poskytovat náhradu. Na dotčených nemovitostech pak vznikala (ze zákona) 8 Kurka V., Drápal L.Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha : Linde a.s., 2004, s

5 věcná břemena, která se v souladu s ustanovením 26 uvedeného zákona nezapisovala do pozemkových knih (katastru nemovitostí) a neplatily o nich předpisy o promlčení a vydržení. Tato oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení v jejich užívání, pak zůstala zachována i poté, co byl zrušen elektrizační zákon z roku 1957 a byl nahrazen zákonem č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, a následně zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem, který je účinnou právní úpravou od 1. ledna V obou těchto zákonech se totiž v ustanoveních společných, přechodných a závěrečných stanoví, že oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností těchto zákonů, zůstávají nedotčena (viz ustanovení 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. a ustanovení 45 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb.). Obdobné pak platí i v případě plynárenských zařízení, která byla zřízena a provozována plynárenskými podniky původně v souladu se zákonem č. 67/1960 Sb., plynárenským zákonem, a rovněž v případě telekomunikačních sítí, které organizace spojů zřizovaly a provozovaly ve smyslu zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. Současný stav je tedy takový, že údaje zanesené v katastru nemovitostí nemusí (alespoň prozatím) vždy existenci všech závad v podobě věcných břemen, která váznou na konkrétním pozemku, zachycovat, a to i tehdy, pokud prokazatelně a legálně vznikla. 9 Povinnost uvést stav v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem alespoň na pozemcích dotčených dřívější výstavbou energetických sítí, u kterých nebylo povinností zapisovat je do pozemkových knih, resp. do katastru nemovitostí, byla zakotvena až novelou č. 158/2009 Sb., účinnou od s tím, že náprava má být zajištěna do konce roku Problematičnost tohoto stavu nezpochybňuji. Právní úprava samotné exekuce prodejem nemovitostí pak vyplývá z ustanovení 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále také jako občanský soudní řád ). Dle ustanovení 336 tohoto zákona soud (v tomto případě správce daně) po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) ustanoví znalce, kterému uloží, aby ocenil nemovitost, její příslušenství a aby ocenil jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. 11 Je-li to potřebné, provede ohledání nemovitosti a jejího příslušenství. 12 Podle výsledků ocenění a ohledání pak správce daně určí cenu nemovitosti a jejího příslušenství, cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených, závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, a výslednou cenu. 13 Při určení výsledné ceny se od ceny nemovitosti, jejího příslušenství a ceny práv spojených 9 k problematice existence věcných břemen zřízených na základě zákona před rokem 1989 viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 244/03 z 31. května Provozovatel, respektive výrobce, zajistí promítnutí existujícího věcného břemene podle 24 odst. 4, 25 odst. 5, 57 odst. 2, 58 odst. 2, 59 odst. 2, 60 odst. 2 a 76 odst. 7 u energetických sítí a zařízení daných do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona do katastru nemovitostí do konce roku Podrobnosti stanoví zvláštní právní předpis. 11 dle odst dle odst dle ustanovení 336a odst. 1 5

6 s nemovitostí závady odečtou. 14 Nutno doplnit, že závadami, které prodejem v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále. 15 Poté, co usnesení o ceně nabude právní moci, nařídí správce daně dražební jednání. Postup správce daně při zjišťování závad vyplynul v průběhu šetření následovně. Jak ze spisového materiálu, tak ze sdělení správce daně vyplynulo, že o existenci věcných břemen váznoucích na dotčeném pozemku neměl povědomí až do doby, než jej v této souvislosti oslovil stěžovatel, jakožto nový vlastník vydraženého pozemku. Výše jsem naznačil, že cílem mého šetření bylo zjistit, zda správce daně měl či mohl zjistit existenci věcných břemen. K závěru, že tak učinit měl, jsem dospěl na základě následujících poznatků. Shora jsem nastínil zákonné předpoklady průběhu exekuce prodejem nemovitých věcí, z nichž jednoznačně vyplývá povinnost správce daně se s existencí závad váznoucích na pozemku vypořádat, tzn. závady bez výjimky nejdříve zjistit, a poté určit jejich cenu. Byť je nyní, dle ustanovení 219 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, dlužník nově povinen oznámit závady spojené s nemovitostí, a to pod sankcí náhrady případně vzniklé škody, dle mého názoru ani tato v současnosti účinná konstrukce nezbavuje správce daně odpovědnosti za zjištění závad a stanovení výsledné ceny. Správce daně se mohl při zjišťování závad spolehnout buď na zjištění ustanoveného znalce, jako v tomto případě, anebo měl možnost si informace o nemovitosti zjistit sám. K tomu se v prvé řadě nabízela možnost provést ohledání nemovitosti. Povinnost nemovitost ohledat zákon správci daně výslovně neukládá a vyhodnocení potřeby provedení ohledání nechává na jeho úvaze. 16 Vzhledem k tomu, že odpovědnost za zjištění závad, jakož i za určení výsledné ceny, nese správce daně, a přičtu-li možná rizika, měl by vždy důsledně potřebu provedení ohledání vyhodnotit. Dodávám, že odborná literatura vychází z předpokladu, že soud nařídí ohledání vždy, ledaže by bylo z obsahu spisu zřejmé, že s nemovitostí nemohou být žádná práva ani závady spojeny a že je nepochybně zjištěno, jaké příslušenství k nemovitosti patří. 17 Dále jsem toho názoru, že vzhledem k tomu, že i věcná břemena, která váznou na dotčeném pozemku, jsou bezpochyby závadami (ve smyslu ustanovení 336a odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu), neobstojí argument správce daně, že nebylo nutné zjišťovat existenci těch břemen, která nejsou zapsána v katastru nemovitostí, a že nebylo povinností správce daně nebo soudního znalce 14 dle ustanovení 336 a odst dle ustanovení 336a odst Je-li to potřebné, provede soud ohledání nemovitosti a jejího příslušenství. O době a místě ohledání soud uvědomí oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinného, znalce a osoby, o nichž je známo, že pro ně váznou na nemovitosti práva nebo závady. Povinný, popřípadě i další osoby, jsou povinny umožnit prohlídku nemovitosti a jejího příslušenství, potřebnou k provedení ocenění a zjištění stavu práv a závad s nemovitostí spojených. 17 Drápal L., Bureš. J. a kol.: Občanský soudní řád II, komentář, Praha : C. H. Beck, 2009, s

7 provádět další zjištění, která by mohla odhalit i existenci těchto věcných břemen, neboť by přesahovala rámec exekučního řízení. Co víc, nesouhlasím s tvrzením, že by zjišťování závad nad rámec údajů dostupných v katastru nemovitostí a prostřednictvím původního vlastníka bylo procesem odborně, časově i finančně náročným. Za prvé je povinností správce daně určit ceny veškerých závad spadajících do definice zmíněného ustanovení, tudíž jejich zjišťování nemůže přesáhnout rámec exekučního řízení. Za další, z dokumentace, jejímž prostřednictvím existenci závad správci daně doložil stěžovatel, vyplývá, že vyjádření vlastníků sítí ke svým žádostem obdržel stěžovatel obratem. Krom toho, příslušnými podklady by měl disponovat i dotčený stavební úřad obce s rozšířenou působností. 18 Správce daně v šetřeném případě vyslovil přesvědčení, že žádné vnější znaky existenci závad nenasvědčovaly, s čímž ovšem nesouhlasím. I ze satelitního pohledu dostupného na internetu například prostřednictvím aplikace Google maps 19 jsou totiž na okraji pozemku patrné sloupy elektrického vedení. Jedná-li se pak o závadu v podobě plynového potrubí, souhlasím se správcem daně, že přímo na vydraženém pozemku riziku existence této závady nic nasvědčovalo. Ovšem na protějším pozemku je viditelné zařízení naznačující tomu, že je pod povrchem umístěno nějaké potrubí. Rozhodně pak odmítám argument správce daně, který tvrdí, že vady pozemku mohl zjistit sám stěžovatel, neboť pokud tomu tak skutečně je, není důvodu, proč by je neměl zjistit sám správce daně. Shrnuji, že jsem přesvědčen, že závady na pozemku měl a mohl správce daně při přípravě dražby zjistit. Neshledal jsem žádnou okolnost, která by mohla výše uvedený závěr zmírnit. Dle mého názoru bylo povinností správce daně zjišťovat existenci i těch věcných břemen, která nejsou zapsána v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že správce daně ve smyslu ustanovení 336 občanského soudního řádu nezohlednil cenu jednotlivých závad, lze pouze spekulovat, nakolik bylo ocenění pozemku, resp. určení výsledné ceny provedeno správně. Sám neumím přesně vyčíslit, do jaké míry by se absence ocenění závad, která provedením dražby nezaniknou, projevila na výši ocenění. Vzhledem k tomu, že se jedná o ornou půdu, jejíž užívání není (nemusí být) bez dalšího existencí věcných břemen dotčeno, nepředpokládám její podstatné snížení. Ocenění pozemku ve fázi přípravy dražby je navíc pouze podkladem pro stanovení nejnižšího podání (vyvolávací ceny). Nemovitosti se také prodávají spíše za nejvyšší podání, které zpravidla nedosahuje ani obvyklé ceny, kterou by sjednal prodávající s kupujícím mimo dražbu. Nakonec nutno doplnit, že správce daně nemohl vyhovět stěžovateli, pokud žádal o obnovu řízení, či alespoň snížení ceny. Napadnout usnesení o ceně přísluší pouze tomu, kdo se účastní této (přípravné) části řízení. Nabude-li jednou usnesení o ceně právní moci a nevyvstane v této fázi dražebního jednání potřeba usnesení o ceně změnit, jsou údaje uvedené ve všech částech výroku závazné pro další 18 dle ustanovení 27 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 19 7

8 průběh řízení a po provedení dražby již neexistuje způsob, jak nepřesné určení ceny zvrátit. Na úplný závěr dodávám, že zvažuje-li stěžovatel možnost uplatnění nároku na náhradu škody, je na něm, aby za pomoci advokáta v prvé řadě vyhodnotil, zda vůbec ke vzniku škody došlo a pokud ano, zda škoda vznikla v důsledku pochybení správce daně, resp. znalce. Zohlednit by bylo třeba veškeré známé okolnosti případu nejen to, že se správce daně v přípravné fázi dražby dopustil pochybení. Zjištěné lze shrnout následovně. D. Závěry Údaje zanesené v katastru nemovitostí nemusí vždy zachycovat (alespoň prozatím) existenci všech závad v podobě věcných břemen, která váznou na konkrétním pozemku, a to i tehdy, pokud prokazatelně a legálně vznikla. Odpovědnost za zjištění závad, jakož i za určení výsledné ceny, nese správce daně. Správce daně měl a mohl zjistit existenci všech závad a ve smyslu ustanovení 336a občanského soudního řádu závady zohlednit. Fakt, že nedošlo k ocenění závad, nemůže nijak změnit výsledek dražby. Správce daně pochybil, pokud při přípravě dražby závady váznoucí na pozemku, přestože nejsou zapsány v katastru nemovitostí, nezjistil a neprovedl jejich ocenění. Jsem srozuměn s tím, že pochybení bylo do jisté míry ovlivněno tím, že současný právní stav je (prozatím) takový, že katastr nemovitostí nemusí vždy zachycovat existenci všech závad váznoucích na pozemku. Vzhledem k tomu, že nápravy lze dosáhnout pouze v mezích příslušné právní úpravy, tj. prostřednictvím opravných prostředků, které však v daném případě nejsou k dispozici, nelze po správci daně rozumně požadovat nápravu. Správce daně mě však ubezpečil, že přijal taková opatření, jejichž prostřednictvím bude možné vzniku obdobných situací napříště předejít, a proto neshledávám důvod pro své další působení. Své šetření proto ve smyslu ustanovení 18 zákona o veřejném ochránci práv uzavírám a správce daně žádám, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této zprávy k mým zjištěním a závěrům vyjádřil. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý veřejný ochránce práv 8

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 Jihlava Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě Smetanovo náměstí 261, 580 01 Havlíčkův Brod Č. j.: 680344/16/2903-00540-709580 Vyřizuje: Marcela Halamková,

Více

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, Praha 4

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, Praha 4 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4 Č. j.: 6466083/16/2004-00540-110688 Vyřizuje: Richard Kottnauer vymáhací

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 3/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 3/2014 Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617 430 01 Chomutov Č.j.: 712063/14/2504-25200-506815 Vyřizuje: Jan Hrdý Telefon: 474

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Územní pracoviště v Olomouci Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Č. j.: 1846161/16/3101-80543-804504 Vyřizuje: Mgr. Petra Poštulková, Oddělení

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Mělníce Tyršova 105, 276 01 Mělník Č. j.: 3907040/16/2114-00540-203386 Vyřizuje: Hana Kostková, Oddělení vymáhací Tel: (+

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Čas konání dražby: v hodin

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Čas konání dražby: v hodin Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Územní pracoviště v Přerově Wurmova 2831/4, 750311 PŘEROV Č. j. 1716909/16/3107-00540-807520 Vyřizuje: Ing. Martin Weiss, Oddělení vymáhací

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci Č. j.: 1199519/15/3101-80543-804504 Vyřizuje: Mgr. Petra Poštulková, Oddělení vymáhací III Tel: (+ 420) 585 541 487, (+ 420) 585 541 111 E-mail:

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov Č. j.: 2193480/16/2504-00540-505165 Vyřizuje: Monika Křepelová,

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Rumburku Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk Č.j.: 32262/16/2513-80542-506652 Vyřizuje: Semerád Jiří, Oddělení

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Exekuce se týká nemovitých věcí povinného, a to:

U s n e s e n í. t a k t o : I. Exekuce se týká nemovitých věcí povinného, a to: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.02.2015 a je vykonatelné. Doložku právní moci připojil Mgr. Tomáš Vrtiška dne 02.04.2015. U s n e s e n í Číslo jednací: 156 Ex 4667/13-53 uvádějte při veškeré

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov Č. j.: 49382/16/2504-00540-507217 Vyřizuje: Ing. Jan Holý, oddělení

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : d r a ž e b n í v y h l á š k u. pozemek výměra /m2/ druh pozemku parcelní číslo

U S N E S E N Í. t a k t o : d r a ž e b n í v y h l á š k u. pozemek výměra /m2/ druh pozemku parcelní číslo 18 E 1383/2003 214 U S N E S E N Í Okresní soud v Klatovech rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Finančního úřadu Klatovy, se sídlem Voříškova 825, Klatovy, proti povinné Daně Budáčové, nar. 13.11.1956,

Více

Usnesení. Č.j.: 137 Ex 11184/ Ev.č. opr.3550 C 02/2008

Usnesení. Č.j.: 137 Ex 11184/ Ev.č. opr.3550 C 02/2008 Usnesení Č.j.: 137 Ex 11184/09-238 Ev.č. opr.3550 C 02/2008 Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na základě usnesení č.j. 35 Nc 3803/2009-11 Okresního

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí od 09:30 hod. II. Předmětem dražby jsou:

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí od 09:30 hod. II. Předmětem dražby jsou: Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou Č. j.: 1163587/16/2604-00540-505533 Vyřizuje: Lenka Šikolová Tel.:

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice V Pardubicích Č.j.: 1399807/15/2801-80541-607209 Vyřizuje: Jan

Více

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e- mail: glogrova@exekutor-praha4.cz ID datové schránky : r3kg8fa Usnesení Č.j. 126 EX

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Rumburku Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk Č.j.: 2039076/16/2513-80542-506652 Vyřizuje: Semerád Jiří, Oddělení

Více

Č.j /13/ Vyřizuje O.Hondlíková Telefon: linka

Č.j /13/ Vyřizuje O.Hondlíková Telefon: linka Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Adresa pro doručování: Územní pracoviště Praha-západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č.j. 3618305/13/2102-25200-205413 Vyřizuje O.Hondlíková Telefon:

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Ústí nad Labem Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem Č. j.: 1794059/16/2501-80542-505082 Vyřizuje: Vladimíra Kalová,

Více

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Mělníce Tyršova 105, 276 01 Mělník Č. j.: 2520970/16/2114-00540-203386 Vyřizuje: Hana Kostková, Oddělení vymáhací Tel: (+

Více

Č.j.: /17/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č.j.: /17/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Územní pracoviště v Prostějově Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov Č.j.: 330255/17/3106-00540-703492 Vyřizuje: Monika Hrabalová, vymáhací

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Jindřichově Hradci Oddělení vymáhací Česká ulice 1284, 377 01 Jindřichův Hradec Č. j.: 1800668/14/2205-25200-303469

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 1318/13 158 023 EX 022220/08 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 1136840/15/2601-80542-507327 Spisová

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700, 531 15 Pardubice Č.j.: 928927/13/2801-25200-607759 Vyřizuje: Ing. Antonín Štaud

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště Praha západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č. j.: 127759/17/2102-80542-204636 Vyřizuje: Pavel Šádek, Oddělení vymáhací II Tel:

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 689/6/11 o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná Objednatel posudku: Účel posudku: Pan JUDr. Marek Frank Exekutorský úřad Český Krumlov

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice V Pardubicích Č.j.: 947767/16/2801-80542-606202 Vyřizuje: Ing.

Více

Č. j.:466808/16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Č. j.:466808/16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Kolíně Politických vězňů 423, 280 02 Kolín 2 Č. j.:466808/16/2111-00540-204410 Vyřizuje: Střemchová Dita, oddělení vymáhací

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitostech.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitostech. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č. j.: 1897733/16/2709-00540-606186 Vyřizuje: Jiří Petr Tel: (+ 420) 491 418

Více

USNESENÍ D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U :

USNESENÍ D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U : Č.j.:50 E 729/2011-98 USNESENÍ Okresní soud v Karviné vydává samosoudcem Mgr. Jiřím Ordeltem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná, se sídlem Karviná-Nové

Více

Exekutorský úřad Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor

Exekutorský úřad Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor Exekutorský úřad Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor Č.j. 55 EX 1086/10-151 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání ( dražební vyhláška) Soudní exekutor Exekutorského úřadu Karlovy Vary

Více

Soudn/ exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková

Soudn/ exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková Soudn/ exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková tel: 495523205,495523208, U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové 3 fax: 495510387; e-mail: judr.dvorackova@seznam.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 28 111 21 PRAHA 1 Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 PRAHA 10 Č.j.: 6684860/16/2010-80542-507931 Vyřizuje: Ing. Jan Dvořák, oddělení

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700 530 02 Pardubice V Pardubicích Č.j.: 1678135/16/2801-80541-603969 Vyřizuje: Michal

Více

VÁCLAV PETRÁSEK, Mgr., bytem SÝKOŘÍ 158, 76316, LUKOVEČEK proti povinnému: AGROCORP s.r.o., se sídlem Žlutava 307, 76361, Žlutava, IČ

VÁCLAV PETRÁSEK, Mgr., bytem SÝKOŘÍ 158, 76316, LUKOVEČEK proti povinnému: AGROCORP s.r.o., se sídlem Žlutava 307, 76361, Žlutava, IČ č.j. 024 EX 2586/12-104 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená k provedení exekuce usnesením

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č.j.:833037/15/2709-00540-601117 Vyřizuje: Ing. Aleš Balcar Telefon: 491 418

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nám. Svobody 4, 602 00 Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nám. Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno-venkov Příkop 8, 604 24 Brno Vyřizuje: Mgr. Simona Foltynová, Oddělení vymáhací I Tel.: 545 125 279 E-mail: Simona.Foltynova@fs.mfcr.cz

Více

U S N E S E N Í. kterým se podle ustanovení 336b o.s.ř. vydává DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA

U S N E S E N Í. kterým se podle ustanovení 336b o.s.ř. vydává DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA Č.j.: 151 EX 72/11-120 U S N E S E N Í kterým se podle ustanovení 336b o.s.ř. vydává DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2,

Více

Č. j: /14/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovité věci.

Č. j: /14/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovité věci. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 28 111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 Praha 10 Vyřizuje: Jelínek L., vymáhací oddělení II Telefon: 267 274 517 linka:

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 28 111 21 PRAHA 1 Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 PRAHA 10 Č.j.: 1991035/16/2010-80542-507931 Vyřizuje: Ing. Jan Dvořák, oddělení

Více

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Liberecký kraj 1.máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech Č.j: 837641/15/2607-00540-601258 Vyřizuje: Vladislav Brož Telefon: 481660342 E-mail:

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště Praha západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č. j.: 556861/17/2102-80543-203327 Vyřizuje: Karel Fetr Tel.: 261 373 413, (+ 420)

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Rumburku Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk Č.j.: 1987634/15/2513-80542-506652 Vyřizuje: Semerád Jiří, Oddělení

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci 1. máje 97, 460 02 Liberec Č. j.: 1430369/16/2601-80542-507327 Vyřizuje: Martin Salajka, Oddělení vymáhací II Tel.:

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Územní pracoviště v Kladně Leoše Janáčka KLADNO DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Územní pracoviště v Kladně Leoše Janáčka KLADNO DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Kladně Leoše Janáčka 3181 272 80 KLADNO Čj:1673424/14/2110-25200-203941 Vyřizuje:Malcová Renata Telefon:312 609 111, linka:102

Více

Usnesení. Pechan Stanislav, RČ: 420609/, bytem Neurazy 138, 335 55 Neurazy. rozhodl takto: vydává

Usnesení. Pechan Stanislav, RČ: 420609/, bytem Neurazy 138, 335 55 Neurazy. rozhodl takto: vydává Usnesení Č. j. 099 EX 908/05-48 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Domažlicích

Více

D r a ž e b n í v y h l á š k a

D r a ž e b n í v y h l á š k a Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč Soudní exekutor JUDr. Jiří Tomek tel: 777 123 040 e-mail: exekutortrebic@seznam.cz www.exekutortrebic.cz č.j.: 093 Ex 3481/10-161 U s n e s e n í

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700 531 15 Pardubice V Pardubicích Čj.: 1228094/16/2801-80541-605252 Vyřizuje: Andrea

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Ústí nad Labem Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem Č.j: 2220943/16/2501-80542-507886 Vyřizuje: Ing. Miroslav Hromádka,

Více

Exekutorský úřad Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor

Exekutorský úřad Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor Digitálně podepsáno Jméno: Linda Hynková Datum: 08.03.2016 14:33:01 Exekutorský úřad Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor Č.j. 55 EX 1086/10-114 Usnesení o nařízení dražebního jednání ( dražební

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 3662/10-97 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitosti.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 PLZEŇ 3 Územní pracoviště v Klatovech Machníkova 129, Klatovy V 339 01 KLATOVY 1 Č.j.:1534561/13/2308-25200-401729 Vyřizuje: Macho Evžen Ing. Telefon:

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Hradci Králové U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové Č. j.: 1028941/15/2701-80541-607743 Vyřizuje: Kamil Šulc,

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno-Horní Heršpice, TEL. 543255504,543255506, FAX 543255507, www. exekutor-brno.cz, e-mail:: exekutor-brno@exekutor-brno.cz,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad Praha - západ Na Pankráci Praha 4

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad Praha - západ Na Pankráci Praha 4 Finanční úřad Praha - západ Na Pankráci 95 140 21 Praha 4 Číslo jednací : 233184/12/060940208369 Vyřizuje : Michal Vondřich Spojení tel.: 261 373 430 e-mail : Podatelna@prz.pr.ds.mfcr.cz Příjemci: STARLIGHT,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Lounech Rybalkova 2376, 440 68 Louny Č. j.: 269146/17/2509-00540-506693 Vyřizuje: Stanislava Kokošková, oddělení

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA OPAKOVANÁ DRAŽBA

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA OPAKOVANÁ DRAŽBA EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Jaroslava Seiferta 2159/7, 434 01 Most, www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700465,476700466,476700467,476700468

Více

Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, Zlín

Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, Zlín Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Územní pracoviště ve Zlíně třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Č. j.: 1996883/16/3301-80542-706883 Vyřizuje: Ing. Věra Hejčová, Oddělení vymáhací

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov Č. j.: 105500/17/2504-00540-507217 Vyřizuje: Ing. Jan Holý, oddělení

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Oddělení vymáhací Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4 Č. j.: 5582105/14/2004-25200-107108 Vyřizuje: Karel

Více

Dražba - proti povinnému: Jitka Bobková, Uhlířská Lhota 91

Dražba - proti povinnému: Jitka Bobková, Uhlířská Lhota 91 Dražba - proti povinnému: Jitka Bobková, Uhlířská Lhota 91 sp. zn. 047 EX 43/09 102 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 *1051/12-124* Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, fax: 558847016, mobil: 602757870, e-mail:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí. dne od 9:30 hodin do zahájení dražby v zasedací místnosti, č. dveří 2.35

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí. dne od 9:30 hodin do zahájení dražby v zasedací místnosti, č. dveří 2.35 Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Chrudimi Pardubická 275, 537 59 Chrudim V Chrudimi Č.j.:1558891/16/2804-00540-609343 Vyřizuje: Petra Pospíšilová

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Místo konání dražby: Opatovská 964/18, Praha 4, zasedací místnost č.325, 2.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Místo konání dražby: Opatovská 964/18, Praha 4, zasedací místnost č.325, 2. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1 Sekce Územní pracoviště pro Prahu Jižní Město Opatovská 964/18, 149 02 Praha 11 Vyřizuje: Ilona Šverclová, vymáhací odd. Tel: (+420)

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, CZE (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 3820/07-57 k č.j. 34 Nc 6260/2007-4 Uvádějte vždy naší sp. zn.: 3 EX 3820/07

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště Praha západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č. j.: 556942/17/2102-80543-203327 Vyřizuje: Karel Fetr Tel.: 261 373 413, (+ 420)

Více

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné:

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné: č.j. 024 EX 1821/07-245 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovit osti.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovit osti. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 28 111 21 PRAHA 1 Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 PRAHA 10 Č.j.: 1020357/16/2010-80542-507931 Vyřizuje: Ing. Jan Dvořák, oddělení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí. Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 Ústí nad Labem město Územní pracoviště v Roudnici nad Labem Karlovo náměstí 18 413 01 Roudnice nad Labem Č. j.: 266484/15/2512-80542-505278 Vyřizuje:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV Mgr. Libor Cink, soudní exekutor Nám. T.G.M. 17, 690 02 Břeclav, IČ: 71244484, ČSOB, a.s., č.ú.: 210000519/0300 Tel.č.: 774 970 134, e-mail: exekutor123@seznam.cz Osoby, kterým

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-637 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

Znalecký posudek č. 2014/027

Znalecký posudek č. 2014/027 Znalecký posudek č. 2014/027 o ceně nemovitosti, parcely č. 7201/35 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č. 161 pro

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700 531 15 Pardubice V Pardubicích Čj.: 1358233/14/2801-25200-605252 Vyřizuje: Andrea

Více

Č. j.: 3857867/14/2111-25200-204410 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

Č. j.: 3857867/14/2111-25200-204410 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Kolíně Politických vězňů 423, 280 02 Kolín 2 Č. j.: 3857867/14/2111-25200-204410 Vyřizuje: Střemchová Dita Tel.: 321742348

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 13503/11-46 ev. č. opr. 1420443027 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovité věci. zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj,

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovité věci. zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Lounech Rybalkova 2376, 440 68 Louny Č. j.: 2305973/16/2509-00540-506984 Vyřizuje: Ing. Ivana Přibáňová, Oddělení

Více