Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. T. A. Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. T. A. Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 22. dubna 2011 Sp. zn.: 3885/2010/VOP/ES Zpráva o šetření ve věci podnětu Ing. R. T. A. Obsah podnětu Dne 22. července 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil Ing. R. T. (dále také jako stěžovatel ). Podnět stěžovatele se týká okolností přípravy dražby, kterou provedl Finanční úřad Ostrava I (dále také jako finanční úřad nebo správce daně ). Stěžovateli byl v dražbě, která se uskutečnila dne , udělen příklep za nejvyšší podání k pozemku p.č. o výměře m 2, zapsaném na LV pro katastrální území Vratimov. Teprve poté, kdy rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci, stěžovatel zjistil, že vydražený pozemek je zatížen věcnými břemeny ve prospěch společností RWE distribuční služby, s.r.o., ČEZ distribuce, a.s., a Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dále také jako vlastníci sítí ), která však nebyla popsána ani ve znaleckém posudku zpracovaném pro účely dražby ani v dražební vyhlášce. Stěžovatel vyjádřil pochyby o správnosti postupu finančního úřadu, případně znalce, při oceňování nemovitosti, kterou vydražil. Namítl, že pokud znalec uskutečnil prohlídku dražených nemovitostí, musel mít povědomí o tom, že dražené nemovitosti jsou zatíženy věcnými břemeny. Uvedl, že kdyby měl informace o existenci věcných břemen k dispozici před dražbou, vůbec by se jí nezúčastnil. Podotkl také, že existence věcných břemen by se měla projevit ve snížení ceny pozemků. Rád by docílil zrušení dražby a navrácení finančních prostředků. Po prostudování materiálů poskytnutých stěžovatelem jsem se rozhodl zahájit šetření. B. Vyjádření úřadů, skutková zjištění Vyzval jsem finanční úřad k poskytnutí listin dokládajících průběh exekučního řízení a komunikaci se stěžovatelem. Rovněž jsem jej požádal o vyjádření k této záležitosti. Finanční úřad mi v souladu s výzvou poskytl žádanou spisovou dokumentaci i obsáhlé vyjádření. Ze spisové dokumentace vyplynulo, že exekuční příkaz na prodej nemovitostí daňového dlužníka, 1 který zahrnoval rovněž pozemek později vydražený 1 č.j.: /05/362940/2605

2 stěžovatelem, nabyl právní moci dne 12. listopadu Dne 15. ledna 2009 vydal finanční úřad rozhodnutí o ustanovení soudního znalce, 2 které si soudní znalec převzal dne 21. ledna Lhůta k provedení znaleckého posudku byla stanovena na 23. února 2009, k témuž datu byl znalecký posudek vypracován. Dražební vyhlášku 3 vydal finanční úřad dne 5. května Samotná dražba se uskutečnila dne 14. července Rozhodnutí o udělení příklepu 5 dokládá, že nemovitost, pozemek p.č. v k.ú. Vratimov, stěžovatel vydražil za,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. srpna Ze dne 11. září 2009 pochází úřední záznam o průběhu jednání, které se uskutečnilo na popud stěžovatele. Správci daně sdělil, že na vydraženém pozemku váznou věcná břemena, která nejsou zachycena ani v katastru nemovitostí a ani nebyla zohledněna ve znaleckém posudku. Stěžovatel požádal finanční úřad o anulování dražby. Dne 2. listopadu 2009 správce daně sepsal úřední záznam shrnující průběh dalších jednání se stěžovatelem. Finanční úřad stěžovateli sdělil, že měl před dražbou možnost si nemovitost prohlédnout a seznámit se se znaleckým posudkem, v němž je uvedeno, že na dotčeném pozemku není povolena výstavba, o které stěžovatel uvažoval. Potvrdil, že z listu vlastnictví není patrná existence věcného břemene. Stěžovatel uvedl, že problém mohl zjistit sám znalec při ohledání pozemku, když na protějším pozemku ční ze země potrubí. Sám si ho měl všimnout před dražbou, předpokládal však, že se jeho pozemku netýká. Správce daně stěžovateli sdělil, že rozhodnutí o příklepu je pravomocné a není žádný důvod pro jeho zrušení. Nakonec stěžovateli sdělil, že nelze využít ani institutu obnovy řízení, což stěžovatel navrhoval. Dne 26. ledna 2010 podal stěžovatel žádost o obnovu řízení, kterou odůvodnil tím, že po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení příklepu vyšly najevo nové skutečnosti, tj. existence věcných břemen, která nejsou uvedena ani na listu vlastnictví ani popsána ve znaleckém posudku. Žádal navrátit finanční prostředky, které vynaložil na zaplacení nejvyššího podání, dále vypracování nového znaleckého posudku, který by zohlednil existenci věcných břemen, v této souvislosti stanovení nové ceny pozemku, a následně provedení nové dražby. Ke svému podání připojil vyjádření vlastníků sítí, ze kterých vyplývá, že existenci věcných břemen prověřoval v souvislosti se záměrem postavit na vydraženém pozemku rodinný dům. Finanční úřad neprodleně odročil rozvrhové řízení 6 a kontaktoval i druhého vydražitele, který sdělil, že již před dražbou sám u plynárenské společnosti zjistil, že přes některé dražené pozemky vede plynové potrubí, přičemž s tímto vědomím se dražby účastnil. Ze dne 30. června 2010 pochází reakce finančního úřadu na výše uvedenou žádost stěžovatele, která obsahuje vysvětlení stran nemožnosti provést obnovu řízení. Správce daně rovněž reagoval na záměr stěžovatele postavit na vydraženém 2 č.j.: 6500/09/388961/ č.j.: /09/ Dražební protokol č.j.: /09/ č.j.: /09/ ze dne 15. července Sdělení č.j.: 11568/10/ ze dne 26. ledna

3 pozemku rodinný dům, když připomněl, že pozemek byl v souvislosti s dražbou deklarován jako orná půda bez možnosti výstavby objektů pro bydlení, neboť spadá dle územního plánu do zóny zemědělské. Na námitku stěžovatele, že znalec musel o existenci (plynového) zařízení vědět, aniž by jeho existenci zohlednil v posudku, správce daně uvedl, že vady pozemku mohl při dodržení obvyklé pozornosti zjistit sám stěžovatel. Pokud pozemek pořizoval za účelem výstavby rodinného domu, skutečnost, že na pozemku nelze stavět, byla v souvislosti s dražbou deklarována. Uvedl rovněž, že pozemek lze jako ornou půdu využívat pouze s omezením spočívajícím v právu vlastníků sítí vstupovat na pozemek pouze v nezbytných případech, v nezbytném rozsahu a za náhradu. Správce daně na závěr podotkl, že stěžovatel má možnost uzavřít úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene Rozhodnutí o rozvrhu rozdělované podstaty 7 nabylo právní moci 26. října Pokud se jedná o vyjádření finančního úřadu, ředitel mi přiblížil, jaký je standardní průběh exekučního řízení, jehož výsledkem je prodej nemovitostí daňového dlužníka. Vyjádřil se rovněž k okolnostem (přípravy) dražby, které se staly předmětem mého šetření. Sdělil mi, že postupem správce daně při přípravě a realizaci předmětné dražby se sám detailně zabýval v návaznosti na jednání, která vedl správce daně se stěžovatelem, přičemž dospěl k závěru, že zaměstnanci finančního úřadu nepochybili. Pokud se jedná o místní šetření, ustanovený soudní znalec vycházel z informací dostupných v katastru nemovitostí, dále z informací, které mu poskytl původní vlastník pozemku (daňový dlužník), a ze stanoviska stavebního úřadu k regulačním podmínkám využití jednotlivých parcel. Zopakoval, že dotčený pozemek není využitelný pro výstavbu objektů individuálního bydlení. Shrnul, že pokud byly k dispozici tyto zdroje informací, nelze žádnému ze zúčastněných klást za vinu, že by neplnil řádně své povinnosti ve snaze zjistit závady dražených nemovitostí. K tomu, že na fotografiích č. 5, 6 a 7 jsou zachyceny kovové tyče v terénu na pozemku za cestou, vyslovil správce daně přesvědčení, že nebylo a není zákonnou povinností exekutora nebo soudního znalce provádět další odborné a časově i finančně náročné průzkumy, které se jinak standardně dělají ve spojitosti s přípravou umístění budoucích staveb, nadto v situaci, kdy žádné listinné důkazy či vnější znaky nenasvědčují tomu, že by mohl mít oceňovaný pozemek nějaké závady. Současně vyjádřil přesvědčení, že není povinností ani oprávněním správce daně, jakožto procesního zástupce státu, přezkoumávat výsledek práce ustanoveného znalce, který je rovněž představitelem státu. Správce daně uvedl, že pokud by měl pochybnosti o skutečném stavu věci, přistoupil by k odložení dražby a revizi znaleckého posudku. V daném případě nebylo správci daně, původnímu vlastníkovi pozemku ani znalci známo, že na pozemku 7 č.j.: /10/ ze dne 17. září

4 váznou závady, nemohl tedy postupovat jinak, což ho vedlo k závěru, že ze strany finančního úřadu při přípravě a realizaci dražby k pochybení nedošlo. Uvedl, že vzniklá situace jej přiměla informovat o možném riziku nadřízené orgány a přijmout vnitřní opatření, která by měla napomoci vzniku podobných situací předejít a která mají spočívat v tom, že správce daně bude soudní znalce nadále upozorňovat na možnost existence těchto rizik. Nic dalšího není schopen správce daně k zajištění prevence učinit. Správce daně uzavřel, že za nejvhodnější řešení považuje nastolení takového stavu zápisů v katastru nemovitostí, které by skýtaly potřebnou míru právní jistoty, že zápisy odráží skutečný stav věci, a nastolení takové legislativy, která zabrání dalšímu svévolnému umísťování podzemních sítí na pozemcích bez vědomí vlastníků, a to pod vymahatelnou sankcí. Dosavadní právní úpravu považuje v této spojitosti za nedostatečnou a obává se, že rizika budou do budoucna přetrvávat, neboť je dle jeho mínění obecně známo, že dodavatelé médií nadále narušují vlastnická práva bez náležité součinnosti s vlastníkem. C. Právní hodnocení V této části zprávy nejdříve zhodnotím právní, a poté i skutkové okolnosti případu. Předesílám, že věc jsem nehodnotil pohledem stěžovatele, který nemůže užívat vydražený pozemek v souladu se svým záměrem postavit na něm rodinný dům, jak uvedl ve svém vyjádření správce daně. Zaměřil jsem se pouze na zjištění, zda správce daně měl či mohl existenci věcných břemen zjistit. Úvodem nastíním problematiku samotných věcných břemen. V případě věcných břemen, která váznou na vydraženém pozemku ve prospěch společností ČEZ distribuce, a.s., RWE distribuční služby, s.r.o., a Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se jedná o věcná břemena, která vznikla na základě zákona. Platí přitom, že na základě zákona vzniká věcné břemeno již dnem, kdy jsou splněny zákonem stanovené předpoklady. Do katastru nemovitostí se vkladem zapisují jen práva založená právním úkonem, dovozuje se proto, že vkladem vzniká věcné břemeno jen na základě písemné smlouvy. Pouze tehdy se uplatní ustanovení 151o odst. 1 věty třetí zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, které jako podmínku nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni vyžaduje vklad do katastru nemovitostí. 8 Okolnosti vzniku dotčených věcných břemen jsou pak následující. V případě věcného břemene elektrického vedení se uplatnilo ustanovení 22 odst. 1 zákona č. 79/1957 Sb., elektrizačního zákona, dle něhož energetickým podnikům příslušelo oprávnění stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení, přičemž za výkon těchto oprávnění nebyly povinny poskytovat náhradu. Na dotčených nemovitostech pak vznikala (ze zákona) 8 Kurka V., Drápal L.Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha : Linde a.s., 2004, s

5 věcná břemena, která se v souladu s ustanovením 26 uvedeného zákona nezapisovala do pozemkových knih (katastru nemovitostí) a neplatily o nich předpisy o promlčení a vydržení. Tato oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení v jejich užívání, pak zůstala zachována i poté, co byl zrušen elektrizační zákon z roku 1957 a byl nahrazen zákonem č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, a následně zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem, který je účinnou právní úpravou od 1. ledna V obou těchto zákonech se totiž v ustanoveních společných, přechodných a závěrečných stanoví, že oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností těchto zákonů, zůstávají nedotčena (viz ustanovení 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. a ustanovení 45 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb.). Obdobné pak platí i v případě plynárenských zařízení, která byla zřízena a provozována plynárenskými podniky původně v souladu se zákonem č. 67/1960 Sb., plynárenským zákonem, a rovněž v případě telekomunikačních sítí, které organizace spojů zřizovaly a provozovaly ve smyslu zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. Současný stav je tedy takový, že údaje zanesené v katastru nemovitostí nemusí (alespoň prozatím) vždy existenci všech závad v podobě věcných břemen, která váznou na konkrétním pozemku, zachycovat, a to i tehdy, pokud prokazatelně a legálně vznikla. 9 Povinnost uvést stav v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem alespoň na pozemcích dotčených dřívější výstavbou energetických sítí, u kterých nebylo povinností zapisovat je do pozemkových knih, resp. do katastru nemovitostí, byla zakotvena až novelou č. 158/2009 Sb., účinnou od s tím, že náprava má být zajištěna do konce roku Problematičnost tohoto stavu nezpochybňuji. Právní úprava samotné exekuce prodejem nemovitostí pak vyplývá z ustanovení 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále také jako občanský soudní řád ). Dle ustanovení 336 tohoto zákona soud (v tomto případě správce daně) po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) ustanoví znalce, kterému uloží, aby ocenil nemovitost, její příslušenství a aby ocenil jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. 11 Je-li to potřebné, provede ohledání nemovitosti a jejího příslušenství. 12 Podle výsledků ocenění a ohledání pak správce daně určí cenu nemovitosti a jejího příslušenství, cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených, závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, a výslednou cenu. 13 Při určení výsledné ceny se od ceny nemovitosti, jejího příslušenství a ceny práv spojených 9 k problematice existence věcných břemen zřízených na základě zákona před rokem 1989 viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 244/03 z 31. května Provozovatel, respektive výrobce, zajistí promítnutí existujícího věcného břemene podle 24 odst. 4, 25 odst. 5, 57 odst. 2, 58 odst. 2, 59 odst. 2, 60 odst. 2 a 76 odst. 7 u energetických sítí a zařízení daných do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona do katastru nemovitostí do konce roku Podrobnosti stanoví zvláštní právní předpis. 11 dle odst dle odst dle ustanovení 336a odst. 1 5

6 s nemovitostí závady odečtou. 14 Nutno doplnit, že závadami, které prodejem v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále. 15 Poté, co usnesení o ceně nabude právní moci, nařídí správce daně dražební jednání. Postup správce daně při zjišťování závad vyplynul v průběhu šetření následovně. Jak ze spisového materiálu, tak ze sdělení správce daně vyplynulo, že o existenci věcných břemen váznoucích na dotčeném pozemku neměl povědomí až do doby, než jej v této souvislosti oslovil stěžovatel, jakožto nový vlastník vydraženého pozemku. Výše jsem naznačil, že cílem mého šetření bylo zjistit, zda správce daně měl či mohl zjistit existenci věcných břemen. K závěru, že tak učinit měl, jsem dospěl na základě následujících poznatků. Shora jsem nastínil zákonné předpoklady průběhu exekuce prodejem nemovitých věcí, z nichž jednoznačně vyplývá povinnost správce daně se s existencí závad váznoucích na pozemku vypořádat, tzn. závady bez výjimky nejdříve zjistit, a poté určit jejich cenu. Byť je nyní, dle ustanovení 219 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, dlužník nově povinen oznámit závady spojené s nemovitostí, a to pod sankcí náhrady případně vzniklé škody, dle mého názoru ani tato v současnosti účinná konstrukce nezbavuje správce daně odpovědnosti za zjištění závad a stanovení výsledné ceny. Správce daně se mohl při zjišťování závad spolehnout buď na zjištění ustanoveného znalce, jako v tomto případě, anebo měl možnost si informace o nemovitosti zjistit sám. K tomu se v prvé řadě nabízela možnost provést ohledání nemovitosti. Povinnost nemovitost ohledat zákon správci daně výslovně neukládá a vyhodnocení potřeby provedení ohledání nechává na jeho úvaze. 16 Vzhledem k tomu, že odpovědnost za zjištění závad, jakož i za určení výsledné ceny, nese správce daně, a přičtu-li možná rizika, měl by vždy důsledně potřebu provedení ohledání vyhodnotit. Dodávám, že odborná literatura vychází z předpokladu, že soud nařídí ohledání vždy, ledaže by bylo z obsahu spisu zřejmé, že s nemovitostí nemohou být žádná práva ani závady spojeny a že je nepochybně zjištěno, jaké příslušenství k nemovitosti patří. 17 Dále jsem toho názoru, že vzhledem k tomu, že i věcná břemena, která váznou na dotčeném pozemku, jsou bezpochyby závadami (ve smyslu ustanovení 336a odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu), neobstojí argument správce daně, že nebylo nutné zjišťovat existenci těch břemen, která nejsou zapsána v katastru nemovitostí, a že nebylo povinností správce daně nebo soudního znalce 14 dle ustanovení 336 a odst dle ustanovení 336a odst Je-li to potřebné, provede soud ohledání nemovitosti a jejího příslušenství. O době a místě ohledání soud uvědomí oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinného, znalce a osoby, o nichž je známo, že pro ně váznou na nemovitosti práva nebo závady. Povinný, popřípadě i další osoby, jsou povinny umožnit prohlídku nemovitosti a jejího příslušenství, potřebnou k provedení ocenění a zjištění stavu práv a závad s nemovitostí spojených. 17 Drápal L., Bureš. J. a kol.: Občanský soudní řád II, komentář, Praha : C. H. Beck, 2009, s

7 provádět další zjištění, která by mohla odhalit i existenci těchto věcných břemen, neboť by přesahovala rámec exekučního řízení. Co víc, nesouhlasím s tvrzením, že by zjišťování závad nad rámec údajů dostupných v katastru nemovitostí a prostřednictvím původního vlastníka bylo procesem odborně, časově i finančně náročným. Za prvé je povinností správce daně určit ceny veškerých závad spadajících do definice zmíněného ustanovení, tudíž jejich zjišťování nemůže přesáhnout rámec exekučního řízení. Za další, z dokumentace, jejímž prostřednictvím existenci závad správci daně doložil stěžovatel, vyplývá, že vyjádření vlastníků sítí ke svým žádostem obdržel stěžovatel obratem. Krom toho, příslušnými podklady by měl disponovat i dotčený stavební úřad obce s rozšířenou působností. 18 Správce daně v šetřeném případě vyslovil přesvědčení, že žádné vnější znaky existenci závad nenasvědčovaly, s čímž ovšem nesouhlasím. I ze satelitního pohledu dostupného na internetu například prostřednictvím aplikace Google maps 19 jsou totiž na okraji pozemku patrné sloupy elektrického vedení. Jedná-li se pak o závadu v podobě plynového potrubí, souhlasím se správcem daně, že přímo na vydraženém pozemku riziku existence této závady nic nasvědčovalo. Ovšem na protějším pozemku je viditelné zařízení naznačující tomu, že je pod povrchem umístěno nějaké potrubí. Rozhodně pak odmítám argument správce daně, který tvrdí, že vady pozemku mohl zjistit sám stěžovatel, neboť pokud tomu tak skutečně je, není důvodu, proč by je neměl zjistit sám správce daně. Shrnuji, že jsem přesvědčen, že závady na pozemku měl a mohl správce daně při přípravě dražby zjistit. Neshledal jsem žádnou okolnost, která by mohla výše uvedený závěr zmírnit. Dle mého názoru bylo povinností správce daně zjišťovat existenci i těch věcných břemen, která nejsou zapsána v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že správce daně ve smyslu ustanovení 336 občanského soudního řádu nezohlednil cenu jednotlivých závad, lze pouze spekulovat, nakolik bylo ocenění pozemku, resp. určení výsledné ceny provedeno správně. Sám neumím přesně vyčíslit, do jaké míry by se absence ocenění závad, která provedením dražby nezaniknou, projevila na výši ocenění. Vzhledem k tomu, že se jedná o ornou půdu, jejíž užívání není (nemusí být) bez dalšího existencí věcných břemen dotčeno, nepředpokládám její podstatné snížení. Ocenění pozemku ve fázi přípravy dražby je navíc pouze podkladem pro stanovení nejnižšího podání (vyvolávací ceny). Nemovitosti se také prodávají spíše za nejvyšší podání, které zpravidla nedosahuje ani obvyklé ceny, kterou by sjednal prodávající s kupujícím mimo dražbu. Nakonec nutno doplnit, že správce daně nemohl vyhovět stěžovateli, pokud žádal o obnovu řízení, či alespoň snížení ceny. Napadnout usnesení o ceně přísluší pouze tomu, kdo se účastní této (přípravné) části řízení. Nabude-li jednou usnesení o ceně právní moci a nevyvstane v této fázi dražebního jednání potřeba usnesení o ceně změnit, jsou údaje uvedené ve všech částech výroku závazné pro další 18 dle ustanovení 27 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 19 7

8 průběh řízení a po provedení dražby již neexistuje způsob, jak nepřesné určení ceny zvrátit. Na úplný závěr dodávám, že zvažuje-li stěžovatel možnost uplatnění nároku na náhradu škody, je na něm, aby za pomoci advokáta v prvé řadě vyhodnotil, zda vůbec ke vzniku škody došlo a pokud ano, zda škoda vznikla v důsledku pochybení správce daně, resp. znalce. Zohlednit by bylo třeba veškeré známé okolnosti případu nejen to, že se správce daně v přípravné fázi dražby dopustil pochybení. Zjištěné lze shrnout následovně. D. Závěry Údaje zanesené v katastru nemovitostí nemusí vždy zachycovat (alespoň prozatím) existenci všech závad v podobě věcných břemen, která váznou na konkrétním pozemku, a to i tehdy, pokud prokazatelně a legálně vznikla. Odpovědnost za zjištění závad, jakož i za určení výsledné ceny, nese správce daně. Správce daně měl a mohl zjistit existenci všech závad a ve smyslu ustanovení 336a občanského soudního řádu závady zohlednit. Fakt, že nedošlo k ocenění závad, nemůže nijak změnit výsledek dražby. Správce daně pochybil, pokud při přípravě dražby závady váznoucí na pozemku, přestože nejsou zapsány v katastru nemovitostí, nezjistil a neprovedl jejich ocenění. Jsem srozuměn s tím, že pochybení bylo do jisté míry ovlivněno tím, že současný právní stav je (prozatím) takový, že katastr nemovitostí nemusí vždy zachycovat existenci všech závad váznoucích na pozemku. Vzhledem k tomu, že nápravy lze dosáhnout pouze v mezích příslušné právní úpravy, tj. prostřednictvím opravných prostředků, které však v daném případě nejsou k dispozici, nelze po správci daně rozumně požadovat nápravu. Správce daně mě však ubezpečil, že přijal taková opatření, jejichž prostřednictvím bude možné vzniku obdobných situací napříště předejít, a proto neshledávám důvod pro své další působení. Své šetření proto ve smyslu ustanovení 18 zákona o veřejném ochránci práv uzavírám a správce daně žádám, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této zprávy k mým zjištěním a závěrům vyjádřil. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý veřejný ochránce práv 8

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Liberecký kraj 1.máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech Č.j: 438753/15/2607-00540-601258 Vyřizuje: Vladislav Brož Telefon: 481660342 E-mail:

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Žatci Smetanovo náměstí 1017, 438 01 Žatec Č. j.: 2210337/14/2515-00540-506693 Vyřizuje: Stanislava Kokošková,

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

sp. zn. 021 EX 4489/11-171

sp. zn. 021 EX 4489/11-171 JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad 021 Praha 8 U Okrouhlíku 1820/3, Praha 5, PSČ 150 00 tel: 222313203, fax: 257220225, e-mail: info@exekutor-praha8.cz, DS: ax3g8dn IČ: 49639200 Osoby,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1311/08-451 Sp.zn. zást. opr.: 3456563649 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Územní pracoviště v Olomouci Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Monika Vaverčáková, Oddělení vymáhací II Tel: (+ 420) 585 541

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Č.j. 0136 EX 325/11-94 Č.j. opr.: 1038/2010 Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti Usnesení Č. j. 099 EX 3574/10-110 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 Vinohradská 1188/58 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e- mail: glogrova@exekutor-praha4.cz ID datové schránky : r3kg8fa Usnesení Č.j. 126 EX 257/09-31 Soudní exekutor, Exekutorský

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Č.j. 0136 EX 167/10-142 Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad

Více

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979,

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979, Obecnl éřad VráMe Došlo dne: :({! )s.,.:,j Přilohy: (-jr/ft C.clOP.1 lp,u. T f//-{'(~" _. 7Jz---'- U~I..n: Usnesení číslo jednací 017 EX 1304/13-36 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 427/10-256 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10,

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2414111/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 1230/10-445 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í Toto rozhodnutí ze dne 24.09.2012, č.j. 120 EX 1001/10-104, nabylo právní moci dne 12.10.2012. Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 21.11.2012. Číslo

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

PAVEL KLINER, ŠPIČÁK 118, 38101, ČESKÝ KRUMLOV, r.č.820715/1359

PAVEL KLINER, ŠPIČÁK 118, 38101, ČESKÝ KRUMLOV, r.č.820715/1359 Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno tel. +420 543 255 504, 506, www.exekutor-brno.cz, e-mail: exekutor-brno@exekutor-brno.cz, DS:

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Exekuční příkaz. bytem Mastník 49, Stařeč, RČ: 720830/4554

Exekuční příkaz. bytem Mastník 49, Stařeč, RČ: 720830/4554 Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 28802 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511243, e-mail: i.nfo@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DrČ: CZ6802090416 Osoby.

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 8048/11-240 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Pešek Aleš, bytem Morašice 40, Morašice, PSČ: 538 02, IČ: 46462449, RČ: 681223/0535 USNESENÍ

Pešek Aleš, bytem Morašice 40, Morašice, PSČ: 538 02, IČ: 46462449, RČ: 681223/0535 USNESENÍ , JUDr. Arnošt Hofman, soudní exekutor se sídlem 9. května 215, 533 72 Moravany tel.: 466797880 fax: 466797890 e-mail: hofman@exek.cz Úřední deska: www.exek.cz ISDS: 5zzg8gj Bankovní spojení: GE Money

Více

sp. zn. 178 EX 14601/07-147

sp. zn. 178 EX 14601/07-147 JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad 178 Plzeň-jih V Bezovce 1896/6, PSČ 301 00 tel: 377422737, fax: 377426074, e-mail: podatelna@eu178.cz, DS: greppib IČ: 62188178 sp. zn. 178

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 13063/11-97 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 Plzeň

Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 Plzeň Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 Plzeň Územní pracoviště v Sušici Klostermannova 629, 342 01 Sušice Č. j.: 1893177/14/2315-00540-402457 Vyřizuje: Bc. Jaromír Míčka, Oddělení vymáhací

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 9465/12-145 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Dražební vyhláška. u s n e s e n í :

Dražební vyhláška. u s n e s e n í : č.j.: 091 EX 07777/12-062 10936748 Dražební vyhláška soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

U S N E S E N Í. proti. David Berky, bytem Sídliště čp.581, Cvikov II 471 54, nar. 19.3.1974, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. proti. David Berky, bytem Sídliště čp.581, Cvikov II 471 54, nar. 19.3.1974, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 04262/08 číslo návrhu 716/08 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00353/14-035 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 Plzeň

Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 Plzeň Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 Plzeň Územní pracoviště v Sušici Klostermannova 629, 342 01 Sušice Č. j.: 1893177/14/2315-00540-402457 Vyřizuje: Bc. Jaromír Míčka, Oddělení vymáhací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

U S N E S E N Í. vydává tuto. dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

U S N E S E N Í. vydává tuto. dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S o u d n í e x e k u t o r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t o j a n o v o n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H o r y T e l. / fax : + 4

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 J U D r. A l e š B a y e r tel: 296 325 556, 224 910 572, fax: 296 325 556, e-mail: info@eup2.cz č.j. 002 Ex 3068/10-36 U S N E S E N Í

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy).

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy). EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 29.05.2015 Vyhotovil:

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Územní pracoviště v Karviné Fryštátská 89/2, 733 01 Karviná Č. j.: 792208/15/3212-80541-806069 Vyřizuje: Ing. Blanka Klikarová,

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2653/06-1205 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2653/06,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

dražbu nemovitých věcí. 17. 03. 2015 od 10:00 hod. II. Předmětem dražby jsou:

dražbu nemovitých věcí. 17. 03. 2015 od 10:00 hod. II. Předmětem dražby jsou: Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou Č. j.: 159214/15/2604-00540-507096 Vyřizuje: Petr Šari, DiS. Tel.:

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1367/13-121 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více