Nadace Děti - kultura - sport, 2009 Příprava obsahu, design a grafické zpracování: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Děti - kultura - sport, 2009 Příprava obsahu, design a grafické zpracování: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s."

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo zřizovatele nadace Úvodní slovo předsedkyně správní rady Základní informace Poslání a cíle Lidé v nadaci Podpořené aktivity v roce 2008 Granty Lidová kultura na Slovácku Fotbalová akademie Ostatní podporované projekty Poděkování přispěvatelům Dlouhodobí partneři Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Výrok auditora Základní údaje o nadaci Nadace Děti - kultura - sport, 2009 Příprava obsahu, design a grafické zpracování: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s.

3 Úvodní slovo Úvodní slovo zřizovatele nadace Úvodní slovo předsedkyně správní rady Vážené dámy, vážení pánové, být náročný, nastavovat si ambiciózní cíle a tvrdě pracovat na jejich dosažení patří k mým hlavním krédům, které se staly součástí firemní kultury holdingu SYNOT. Snad i díky tomuto přístupu se dnes naše rodinná firma řadí nejen mezi nejúspěšnější společnosti regionu jihovýchodní Moravy, ale také k leaderům v jednotlivých průmyslových oblastech, kterým se holding SYNOT věnuje. Ruku v ruce s úspěchem však přichází také zodpovědnost. Zodpovědnost nejen za budoucnost firem a tedy i vytvořená pracovní místa, ale také za region a celou společnost v širším slova smyslu. Pro mne osobně je však pocit zodpovědnosti umocněn upřímnou snahou pomáhat v oblastech, na které se z jiných zdrojů nedostává potřebné množství finančních prostředků. Systematickou pomoc vyžadují především děti, ať už zdravé nebo jakkoli handicapované. Peníze vynaložené na zlepšení jejich životních podmínek nebo na rozvoj jejich kulturního, sportovního či jiného talentu jsou bezesporu penězi investovanými správným směrem. Jde totiž o skutečnou investici do skutečné budoucnosti. Neméně pozornosti si však zajisté zaslouží také česká kulturní scéna, která dlouhodobě trpí nedostatkem peněž. Přesto zde vzniká velké množství mimořádně kvalitních projektů, které obohacují kulturní dědictví národa a současně uchovávají tolik cenné poselství minulých generací. Obzvláště pak tradiční lidová kultura a slovácký folklor jsou rodinným stříbrem České republiky, které by nemělo být opomíjeno. Za třetí pilíř pak považuji podporu sportovních aktivit, které jsou nejen smysluplnou výplní volného času, ale také prostředkem pro pozitivní formování životních hodnot a fair-play. Slogan Nadace Děti - kultura - sport, kterou jsem za tímto účelem založil již v roce 2000, normální je pomáhat, tak není pro mne jen mottem, ale životním posláním. Ivo Valenta zřizovatel Nadace Děti - kultura - sport Vážení přátelé, je potěšujícím zjištěním, že Nadace Děti-kulturasport pokračovala i v osmém roce své existenci v rozmachu své veřejně prospěšné činnosti. Díky štědrým mecenášům a především pak největšímu podporovateli, společnosti SYNOT LOTTO, a. s., se nadaci podařilo vyhovět rekordnímu počtu žádostí. Za rok 2008 tak nadace kladně odpověděla na žádostí, mezi které bylo rozděleno více jak 87 milionů korun. Také díky expanzi se celkový objem finančních darů, které nadace vyplatila od svého založení, vyhoupl na více jak 244 milionů korun. Stěžejním programem Nadace Děti-kultura-sport byla i v roce 2008 grantová politika. V tradiční pětici grantových programů nadace vyhověla 839 žádostem a jen na podporu kulturních, sportovních, sociálních, zdravotních, školských a církevních projektů ve Zlínském kraji rozdala 25 milionů korun. Kromě toho Nadace Děti - kultura - sport realizovala první ročník Folklorního fondu zaměřeného na podporu krojovaných účastníků Slováckých slavností vína a otevřených památek. V tomto fondu rozdala dalších více jak 4 miliony korun. Vedle grantů se nadace věnovala také další charitativní činnosti. Již tradičně se stala hlavním podporovatelem Slováckých slavností vína a otevřených památek, Putování Vinohradskou ulicí, Fotbalové akademie, opět podpořila Fond Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj a finančně i morálně podpořila velké množství dalších projektů. Jsem plně přesvědčena o tom, že i v následujícím roce Nadace Děti-kultura-sport naváže na rok předešlý a bude moci vyhovět ještě většímu počtu žadatelů. Michaela Pavlíčková Kuřinová předsedkyně správní rady Nadace Děti - kultura - sport 2

4 Základní informace Základní informace o nadaci Nadace Děti - kultura - sport vznikla v roce 2000 z potřeby pomáhat zejména nemocným, ale i zdravým dětem a mládeži. Již od svého založení se nadace zaměřila na shromažďování prostředků jak pro zabezpečení sociálních a zdravotních potřeb dětí a mládeže, tak pro jejich osobnostní rozvoj v oblasti vzdělání, kultury a sportu. Díky štědrým dárcům a propracované koncepci systematické podpory tak nadace do dnešních dnů pomohla již stovkám jednotlivců i organizací, jež jsou odkázáni na otevřené srdce i náruč jiných. Podporovaných organizací a institucí je skutečně mnoho. Většinou jde o darovací smlouvy uzavřené mimo jiné s mateřskými, základními, středními, vysokými školami, speciálními mateřskými a základními školami, základními uměleckými školami, dětskými domovy, domy dětí a mládeže, svazy tělesně postižených, folklorními soubory, nemocnicemi, muzei, knihovnami, sportovními oddíly, církvemi, divadly, charitami aj. Kromě toho Nadace Děti - kultura - sport každoročně vyhlašuje pět grantových programů, z nichž každý dotuje od roku 2008 částkou pět milionů korun. Významnou podporu pak tradičně směřuje také na provoz hippoterapie, činnost uherskohradišťské Fotbalové akademie, či podporu Slováckých slavnosti vína a otevřených památek nebo Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Mezi prestižní partnery, se kterými Nadace Děti - kultura - sport již dlouhodobě spolupracuje, patří také Nadační fond Kapka naděje či Nadace Terezy Maxové. Právě s nadací světové topmodelky úzce spolupracovala na vzniku speciálního Fondu Nadace Terezy Maxové určeného opuštěným dětem ve Zlínském kraji. 4

5 Poslání a cíle Poslání a cíle nadace Posláním Nadace Děti - kultura - sport je podpora projektů, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k jejich lepšímu duševnímu i tělesnému rozvoji. Nadace Děti - kultura - sport rovněž podporuje projekty vedoucí přímo nebo nepřímo ke zlepšení různých druhů komunikace u těch skupin dětí a mládeže, které mohou být ve společnosti jakýmkoliv způsobem znevýhodněny. Nadace si dále klade za cíl snažit se zachovat kulturní tradice jihovýchodní Moravy a napomoci k obnově zchátralých památek. Zároveň chce napomáhat k humanizaci zdravotnických zařízení a vytvoření útulného prostředí, které pozitivně působí na psychiku nemocných dětí, které se pak snadněji vyrovnávají s pobytem v nemocnici. Základní cíle nadace pomoc při vyrovnání šancí u dětí a mládeže se sociálním a zdravotním znevýhodněním, pomoc při přípravě a realizaci kvalitních aktivit zaměřených na volný čas našich děti a mládeže, pomoc při řešení komunikačních problémů dětí a mládeže s cílem zabránit jejich sociální exkluzi - vyloučení ze společnosti, podporu rozvoje zdravotně či sociálně handicapovaných dětí a mládeže, které projevují mimořádné nadání v oblasti umění, kultury, sportu či odborné činnosti, pomoc malým i větším pacientům překonat strach, stres a stesk po domově v dětských zdravotnických zařízeních, podporu mateřských škol, základních škol, středních škol, vysokých škol, odborných učilišť, speciálních mateřských a základních škol, pomoc v činnosti a aktivitách dětí a mládeže v dětských domovech, domech dětí a mládeže a všem organizacím zabývající se zájmovou činností dětí a mládeže, knihovnám, pomoc našim starým a přestárlým spoluobčanům, podporu a zkvalitnění zdravotnických zařízení v našem okolí, napomáhat v činnosti sociálním ústavů, podporu zájmové činnosti při církvích, při renovacích církevních památek, investičních projektech týkajících se rekonstrukcí církevních památek apod. 6

6 Lidé v nadaci Správní rada Správní rada je vrcholným orgánem Nadace Děti - kultura - sport. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace. Do výlučné působnosti správní rady náleží vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, rozhodovat o zvýšení nadačního jmění. Michaela Pavlíčková Kuřinová předsedkyně správní rady Zaměstnanci nadace (zleva) Dana Křenová asistentka Gabriela Jelínková manažerka nadace Lucie Mazáčová asistentka Klára Kvasničková, DiS. asistentka Jitka Valentová členka správní rady Ludmila Malíková členka správní rady Veronika Neumanová členka správní rady 8

7 Podpořené projekty v roce 2008 Celkový přehled Rok 2008 byl pro Nadaci Děti - kultura - sport ve znamení dalšího rozmachu nadační činnosti. Díky růstu příspěvkům od svých dárců mohla nadace jen v tomto roce vyhovět rekordnímu počtu 1052 žádostem a uvolnit tak na veřejně prospěšné účely celkovou částku více jak 87 miliony korun. 10

8 Granty Grantová politika Stěžejním programem Nadace Děti - kultura - sport je každoroční vyhlašování tematicky zaměřených grantů. Vyhlášení grantu Termín odevzdání projektů Slavnostní předání darovacích smluv 1. Grant kulturní Grant sportovní Grant na podporu školství a zájmové činnosti Grant zdravotní a sociální Grant církevní V každém grantu rozdala Nadace Děti - kultura - sport částku Kč. Celkem tak v roce 2008 touto formou rozdělila mezi žadatele ze Zlínského kraje částku Kč. Zájem ze strany žadatelů o nadační příspěvek byl však několikanásobně vyšší. Za rok 2008 zaevidovala nadace celkem 1149 žádostí v celkové hodnotě více jak 80 milionů korun. 12

9 Lidová kultura na slovácku Lidová kultura na slovácku Přestože se Nadace Děti - kultura - sport dnes již nezaměřuje pouze na podporu svého domovského regionu, ale díky rozšířenému statutu pomáhá na území celé České republiky, největší část podpory je směřována do Zlínského kraje. O to více se pak nadace soustřeďuje na podporu uchování místní tradiční lidové kultury. dění. Peníze vynaložené tímto směrem totiž pomáhají folklorním souborům s pořízením nových krojů, nákupem hudebních nástrojů, výjezdem na festivaly nebo vydáním zpěvníků či CD. Výsledkem tohoto je nejen podpora množství folklorních souborů, cimbálových i dechových muzik a jiných složek, ale také velmi úzká spolupráce na pořádání tradičních Slováckých slavností vína a otevřených památek. Tuto velkolepou přehlídku bohatosti a pestrosti slováckého folkloru a místní vinařské kultury iniciovala v roce 2002 právě Nadace Děti - kultura - sport a její zřizovatel pan Ivo Valenta. Mimo jiné i díky finančním darům od Nadace Děti - kultura - sport opět ožívá na Slovácku zájem o folklorní 14

10 Fotbalová akademie Fotbalová akademie Nadace Děti - kultura - sport je nejvýznamnějším podporovatelem také uherskohradišťské Fotbalové akademie. Ta od svého založení v roce 2002 vychovala již množství nadějných fotbalistů, kteří i přes své mládí již dokázali zazářit na fotbalovém nebi. Z mnoha dalších jmenujme alespoň českého reprezentanta Michala Kadlece či vicemistry světa v U-20 Ondřeje Kúdelu či Lukáše Kubáně. Fotbalová akademie však není jen klubem vyvolených. Již mnoho let poskytuje profesionální zázemí pro několik stovek mladých fotbalových nadšenců, kterým se tak dostává špičkové péče. Ta společně s moderním tréninkovým hřištěm a propracovaným výchovným programem maximálně přispívá k rozvoji individuálního talentu. 16

11 Ostatní podporované projekty Charitativní zásah mecenášských projektů Nadace Děti - kultura - sport je však daleko rozsáhlejší, než by se mohlo zdát z uvedených kapitol. Jak bylo již uvedeno, kromě příspěvků poskytnutých ve formě grantového řízení nadace v roce 2008 podpořila další individuální projekty. Uveďme alespoň ty nejvýznamnější. Hippoterapie Již tradičně podporuje Nadace Děti - kultura - sport také aktivity spojené s hippoterapií, která pozitivně prospívá handicapovaným dětem z Uherského Hradiště a okolí. Fond Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj Ve snaze pomoci dětem z dětských domovů ve Zlínském kraji spojili své síly Nadace Terezy Maxové, Zlínský kraj v čele s hejtmanem Liborem Lukášem a Nadace Děti - kultura - sport. Výsledkem této spolupráce, je vznik speciálního fondu Nadace Terezy Maxové, který se soustředí právě na pomoc dětem ze Zlínského kraje. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně Nadace Děti - kultura - sport navázala v roce 2008 spolupráci také s pořadateli Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. 18

12 Poděkování přispěvatelům Poděkování přispěvatelům Nadace Děti - kultura - sport děkuje všem svým štědrým přispěvatelům a dárcům. Bez jejich finančních darů by totiž nebylo možné realizovat tak velké množství veřejně prospěšných projektů. Poděkování patří také všem osobnostem společenského, kulturního, sportovního, odborného i veřejného života, které se alespoň morálně připojili k poslání Nadace Děti - kultura - sport. 20

13 Dlouhodobí partneři Dlouhodobí partneři Nadace Děti - kultura - sport děkuje všem svým štědrým přispěvatelům a dárcům. Bez jejich finančních darů by totiž nebylo možné realizovat tak velké množství veřejně prospěšných projektů. Poděkování patří také všem osobnostem společenského, kulturního, sportovního, odborného i veřejného života, které se alespoň morálně připojili k poslání Nadace Děti - kultura - sport. Zvláštní poděkování patří hejtmanovi Zlínského kraje panu Liboru Lukášovi za převzetí záštity nad grantovým programem Nadace Děti - kultura - sport. Mediální partneři: Za mediální podporu děkujeme také TV Slovácké, Slováckému deníku, MF Dnes, Právu a dalším médiím. 22

14 Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 12/2008 Název a sídlo účetní jednotky: Nadace Děti-kultura-sport IČ: A. NÁKLADY hlavní hospodářská Celkem I. Spotřebované nákupy celkem , , ,15 1. Spotřeba materiálu , , ,61 2. Spotřeba energie , ,54 3. Spotřeba ostatních neskladov. dodávek 4 4. Prodané zboží 5 II. Služby celkem , ,43 5. Opravy a udržování , ,50 6. Cestovné 8 7. Náklady na reprezentaci , ,92 8. Ostatní služby , ,01 III. Osobní náklady celkem , ,00 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , Ostatní sociální náklady , ,00 IV. Daně a poplatky celkem ,00 100, Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky ,00 100,00 A. NÁKLADY hlavní hospodářská Celkem V. Ostatní náklady celkem , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky 25 3,12 3, Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady , ,27 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem , , Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. maj , , Zůst.cena prodaného dl.nehm. a hm.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 36 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté přísp. zúčt. mezi org.sl Poskytnuté členské příspěvky 39 VIII.Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 41 Náklady celkem , , ,49 24

15 Výkaz zisku a ztráty B. výnosy hlavní hospodářská Celkem I. Tržby za vl.výk. a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 46 II. Změny stavu vnitrorg.zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 51 III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitoorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehm. majetku Aktivace dlouhodobého hmot. majetku 56 IV. Ostatní výnosy celkem , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky , , Kursové zisky Zúčtování fondů , , , Jiné ostatní výnosy 64 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem , , Tržby z prodeje dl. nehm. a hm. maj Tržby z prodeje cen. papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního maj. 69 B. výnosy hlavní hospodářská Celkem 23. Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního maj , , Zúčtování opravných položek 72 VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.sl Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky 76 VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace 78 VÝNOSY CELKEM , , ,49 C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů , ,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 26

16 Rozvaha ROZVAHA k 12/2008 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Nadace Děti-kultura-sport IČ: Aktiva číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem , ,08 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 2. Software 4 3. Ocenitelná práva 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,20 1. Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky , ,00 3. Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,60 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,60 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 Aktiva číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni a b Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem , ,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,62-1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,50-5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40 B. Krátkodobý majetek celkem , ,98 I. Zásoby celkem , ,57 1. Materiál na skladě , ,57 28

17 Rozvaha Aktiva číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni a b Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby 51 II. Pohledávky celkem , ,00 1. Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy , ,00 5. Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci ,00-7. Pohledávky za institucemi soc.zab. a veř.zdr.pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozpočtem orgánů ÚSC Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky 69 Aktiva číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni a b Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 71 III.Krátkodobý finanční majetek celkem , ,41 1. Pokladna , ,00 2. Ceniny Účty v bankách , ,41 4. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě 80 IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní 84 AKTIVA CELKEM , ,06 PASIVA číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni a b 1 2 A. Vlastní zdroje celkem , ,00 I. Jmění celkem , ,00 1. Vlastní jmění , ,00 2. Fondy , ,00 3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj.a závazků 90 30

18 Rozvaha II. Výsledek hospodaření celkem , ,00-1. Účet výsledku hospodaření ,00-2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,00-3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 B. Cizí zdroje celkem , ,06 I. Rezervy celkem Rezervy 97 II. Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy ,00-5. Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky 105 III. Krátkodobé závazky celkem , ,95 1. Dodavatelé , ,95 2. Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci , ,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím soc. zab. a zdr. poj , ,00 8. Daň z příjmů , ,00 9. Ostatní přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky 117 PASIVA číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni a b Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem ,11 1. Výdaje příštích období ,11 2. Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní 133 PASIVA CELKEM , ,06 Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 32

19 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace nadace Nadace Děti-kultura-sport k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. Auditorská společnost: OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o. Sídlo Padělky 545, Slušovice Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností: 115 Auditor: Ing. Jan Opravil Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1000 Michaela Pavlíčková Kuřinová, předsedkyně správní rady Nadace Děti-kultura-sport Veronika Neumanová, členka správní rady Nadace Děti-kultura-sport Datum vypracování zprávy: 24. června 2009 auditor 34

20 Základní údaje o Nadaci Nadace Děti - kultura - sport Datum založení: 11. července 2000 Právní forma: nadace IČ: Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, č. vložky 231 Zřizovatel nadace: Ivo Valenta Sídlo: Kollárova Uherské Hradiště Zlínský kraj, Česká republika Kontakt: Tel./fax: (+420) GSM: (+420) Bankovní spojení: Peněžní dům, spořitelní družstvo číslo účtu: /

21

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport Děti Výroční zpráva Nadace děti kultura sport 2009 Kultura Sport 2 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 16.8.2010. Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 4 Základní informace o nadaci... 5 Poslání nadace...

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NADACE SYNOT

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NADACE SYNOT 3 OBSAH 5 Úvodní slovo 7 Kdo jsme7 9 Rok 2013 v nadaci 11 Grantová politika 13 Individuální podpora 17 Spolupráce 19 Organizační struktura 21 Poděkování 23 Přehled darů 33 Výrok auditora 34 Účetní závěrka

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011

zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 publica eruditio zpráva 2011 zpráva 2011 zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 zpráva 2011

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových... Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................ STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více