Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, Jesenec D O M Á C Í Ř Á D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, Jesenec D O M Á C Í Ř Á D"

Transkript

1 Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, Jesenec D O M Á C Í Ř Á D 1

2 Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p.o. (v textu dále jen Domov ) a vychází z konkrétních potřeb a aktuálního uspořádání Domova. Domov je založen na kolektivním soužití uživatelů služby (v textu dále jen Uživatel ), a je pobytovým zařízením sociální péče. Domácí řád je závazný pro všechny Uživatele, pracovníky Domova i třetí osoby, které zařízení navštíví. Jeho platnost se vztahuje na pobyt ve všech budovách a také ve všech venkovních prostorách, které k Domovu přísluší. Čl. 2 Ubytování 1) Uživatel se po svém příchodu do Domova ubytuje na pokoji, který si dle možností vybral a jehož umístění odpovídá jeho soběstačnosti a zdravotnímu stavu. Proces výběru místa ubytování Uživatele probíhá ve spolupráci se zástupcem Sociálního a Zdravotního úseku. Pokoje jsou vybaveny dostatečným množstvím nábytku, po předchozí domluvě je možno pokoj dovybavit dalšími nábytkovými kusy, pokud jsou v zařízení k dispozici. Uživatel si pokoj může dovybavit také svými osobními nábytkovými zařizovacími předměty, které lze do pokoje umístit se souhlasem Domova. Vždy je však nutno přihlížet k potřebám dalších Uživatelů spoluužívajících pokoj a také posoudit bezproblémový přístup do pokoje pro zdravotní službu, úklid, včetně mytí oken a provádění pravidelných revizí a údržby rozvodů elektrické energie a komunikačního systému. Možnost umístění vlastního nábytkového vybavení je závislé také na množství rizik, které jeho užívání přináší (bude posuzován jeho stav včetně případného napadení škůdci, jeho stabilita, hořlavost, míra opotřebení atp.). 2) Uživatel si může využívat také vlastní spotřebiče. Je však nutné jejich využívání předem nahlásit Domovu. Využívat je možno pouze spotřebiče třídy A nebo A+, které nesmějí být starší pěti let a musí být doloženy revizní zprávou o způsobilosti aktuální v době nástupu nebo započetí užívání spotřebiče. Zároveň je Uživatel zodpovědný za zajištění revizní zprávy v termínu vždy 1x za 2 roky. Tyto revizní zprávy může po dohodě zajistit Domov na náklady Uživatele. V případě nepředložení revizní zprávy nebo neodpovídajícímu stavu a třídy spotřeby si Domov vyhrazuje právo na odstranění tohoto spotřebiče z užívání po předchozím upozornění Uživatele nebo opatrovníka. 3) Z užívání vlastních spotřebičů hradí Uživatel zákonné poplatky sám. Náklady spojené se spotřebou energie hradí Uživatel dle platného ceníku. 4) V případě, že vlastní vybavovací předměty Uživatele brání v poskytování péče a pohybu po místnosti, vyhrazuje si Domov právo na odstranění přebytečného vybavení z místnosti po předchozím upozornění Uživatele (opatrovníka) nebo rodinných příslušníků. 5) Z důvodu aktualizace evidence nábytkového vybavení Domova je potřeba o pořízení nové věci nebo její likvidaci uvědomit službu konající sestru nebo sociální pracovnici, tato skutečnost je zanesena do příslušné dokumentace. 6) Věci a vybavení, které si Uživatel přinesl do zařízení nebo po dobu pobytu pořídil, zůstávají jeho majetkem. Vybavení a věci přidělené Uživateli Domovem, zůstávají i nadále vlastnictvím Domova. Uživatel obdrží klíče od pokoje, který si může uzamykat. 7) Stěhování Uživatelů v rámci Domova může být provedeno na základě jejich zdravotního stavu, z organizačních důvodů nebo na vlastní žádost, a to po projednání s ředitelkou, vrchní sestrou a sociální pracovnicí. 2

3 Čl. 3 Věci osobní potřeby, které je možno v Domově přechovávat V zařízení je povoleno přechovávat tyto osobní věci: 1) Vlastní nábytkové vybavení v případě, že jeho umístění bude schváleno s ohledem na druh a charakter tohoto vybavení. 2) Věci osobní potřeby v přiměřeném množství (ošacení, hygienické potřeby, knihy, časopisy, dekorativní předměty). 3) Vlastní automobil (Domov však nemá možnost zajistit parkování přímo v uzavřeném areálu zařízení ani garážování automobilu, k dispozici jsou parkovací místa vedle budov nebo na veřejných prostranstvích). 4) Po předchozí domluvě je v Domově možno přechovávat zvířata za předpokladu, že Uživatel je schopen s ohledem na aktuální stav soběstačnosti zvíře zajistit Uživatel má dostatek finančních prostředků na zajištění krmiva a veterinární péče pro zvíře Je schopen zajistit údržbu a čistotu místa, ve kterém zvíře pobývá, a také péči v době, kdy Uživatel z nějakého důvodu není schopen o zvíře pečovat. 5) O pobytu zvířete v Domově rozhoduji individuálně příslušní zaměstnanci (ředitel, jeho zástupce, vrchní sestra, vedoucí sociálního úseku a vedoucí provozního úseku) podle jeho druhu, soběstačnosti Uživatele a aktuálních možností Domova. Čl. 4 Osobní věci, které není povoleno v Domově přechovávat Uživatelům není povoleno v pokojích ani společných prostorách Domova přechovávat 1) Hygienicky závadné věci. 2) Chemikálie, střelivo, zbraně, těkavé látky a výbušniny. 3) Věci vzbuzující odpor a zapáchající 4) Šatstvo a osobní věci napadené škůdci 5) Zvířata, která by mohla v dalších Uživatelích vzbuzovat obavy či odpor, nebo je zdravotní stav těchto zvířat takový, že mohou Uživatele nebo jiné Uživatele ohrozit na zdraví nebo životě. Není také povoleno v zařízení přechovávat takový druh zvěře, která je z podstaty své existence považována za nebezpečnou (bojová plemena psů, dravá zvěř, hadi, pavouci). Čl. 5 Umístění věcí osobní potřeby 1) Uživatelé mají právo na přechovávání osobních věcí na pokoji nebo jeho blízkosti, k uložení těchto věcí je možno využít přidělený nebo vlastní úložný nábytek (skříně, skříňky, noční stolky). Je žádoucí, aby po příchodu do Domova nebo v průběhu služby Uživatel přechovával pouze přiměřené množství osobních předmětů. Jejich přechovávání nebo umístění na pokojích nebo ve společných prostorách zařízení nemůže zasahovat do práv jiných Uživatelů ani nesmí bránit plynulému průběhu pro poskytování služby. 2) Uživatel je oprávněn pro výzdobu pokoje, který užívá, použít osobní věci. Osobní věci, umístěné na vlastním nebo přiděleném nábytkovém vybavení (sošky, dečky, přehozy přes postel), je možno umístit bez předchozího souhlasu příslušných zaměstnanců Domova. 3

4 V případě, že pro jejich umístění je nutno provést jakýkoliv zásah do zařízení nebo zdiva pokoje, je potřebné tuto skutečnost sdělit zaměstnancům domova, kteří rozhodnou o faktické možnosti umístění a provedení tak, aby nebyl poškozen majetek Domova. 3) Je nezbytné, aby Uživatel při umísťování osobních věcí a výzdoby pokoje vždy dbal práv a zájmů ostatních Uživatelů stejného pokoje. Čl. 6 Trvalý pobyt Uživatel je oprávněn zůstat přihlášen k trvalému pobytu v místě předchozího bydliště. Je také oprávněn požádat o změnu trvalého pobytu na adresu Domova (Jesenec 1). Výběr místa trvalého pobytu je pouze výhradním rozhodnutím Uživatele. V případě, že se Uživatel rozhodne trvalý pobyt v průběhu pobytu kdykoliv změnit, budou mu v tomto administrativním postupu příslušní zaměstnanci Domova nápomoci. 1) Změnu trvalého pobytu zajistí na požádání sociální pracovnice nebo pracovník, který ji zastupuje. 2) Tento pracovník také bude nápomocen při vyřízení nového občanského průkazu, jehož výměna souvisí se změnou trvalého pobytu. Čl.7 Úschova finanční hotovosti, cenných a jiných věcí, výplaty důchodů 1) V době nástupu nebo v průběhu pobytu v Domově má Uživatel možnost dlouhodobější nebo trvalé úschovy cenných věcí, nebo jiných věcí (např. listin, vkladních knížek) či finanční hotovosti. Totéž lze učinit krátkodobě, z důvodu nebezpečí ztráty, poškození nebo delšího pobytu Uživatele mimo zařízení u osobních věcí, které lze považovat za hodnotné nebo k nim má uživatel blízký vztah. Postup při úschově a výdeji cenných věcí a finanční hotovosti: Při převzetí věcí do úschovy vyplní účetní pro sociální záležitosti složní list, který zůstává v úschově DD (u finanční hotovosti předá propis pokladního dokladu) Opětné vydání potvrdí Uživatel na originál složního listu svým podpisem Postup při úschově hodnotných osobních věcí Uživatele: Při převzetí věci je postupováno obdobně jako v odstavci 1 Při vydání věci je postupováno obdobně jako v odstavci 1 Osoby oprávněné k převzetí nebo výdeji věcí: K převzetí a výdeji cenných věcí a hotovosti je příslušna sociální účetní nebo v její nepřítomnosti sociální pracovnice, v případě nepřítomnosti obou ředitelka zařízení K převzetí a výdeji hodnotných osobních věcí je příslušna vrchní sestra nebo službu konající zdravotní sestra. V případě, že bude nezbytné uložit cennou věc nebo finanční hotovost v čase mimo běžnou pracovní dobu, zajistí jejich bezpečné uložení službu konající zdravotní personál, který je dle standardního postupu při nejbližší příležitosti předá osobě oprávněné k jejich převzetí. 4

5 Každá z osob, které jsou oprávněné k převzetí cenných a jiných věcí, finanční hotovosti nebo hodnotnějších věcí Uživatele, zajistí při převzetí věcí i jejich opětnému předání svědka třetí osobu. 2) Vklady uživatelů jsou deponovány u bankovního ústavu. Je potřeba v případě žádosti o výdej většího množství deponovaných finančních prostředků tuto skutečnost sdělit příslušnému zaměstnanci Domova (sociální účetní, sociální pracovnice) s dvoudenním předstihem, aby bylo možno zajistit výběr dostatečného množství finančních prostředků z bankovního účtu. 3) Výplaty důchodových dávek jsou prováděny každého 15-tého dne v měsíci, a to maximálně ve zbylé výši po odečtení úhrady za pobyt. Výplata je prováděna na pracovišti sociální účetní nebo při zachování maximální míry soukromí na pokojích Uživatelů, kteří se nemohou do kanceláře pověřeného pracovníka dostavit. Připadne-li toto datum na den pracovního klidu nebo volna, dojde k výplatám následující pracovní den, výjimku tvoří sobota, kdy je výplatní dnem pátek. Čl.8 Poštovní zásilky Poštovní zásilky, vč. peněžních poukázek, přebírá pro Uživatele služby účetní pro sociální záležitosti. V případě doporučených zásilek nebo zásilek na doručenku je doručuje adresátovi přímo přepravce pošty. Čl.9 Stravování 1) Strava v Domově je přizpůsobena svým složením, úpravou a množstvím věkové struktuře, zdravotnímu stavu Uživatelů služby a platným normám. O potřebě dietního stravování rozhoduje lékař. V případě, že se Uživatel rozhodne dietní doporučení lékaře nerespektovat, je poučen o případných zdravotních rizicích, jejich následky nese sám Uživatel. 2) Strava je vydávána v jídelnách na jednotlivých budovách nebo na pokojích Uživatelů, organizace stravování vychází z aktuálních potřeb zařízení, zdravotního stavu Uživatelů nebo jejich požadavků. 3) Doba podávání stravy je určena 3x denně. Dle domluvy je možno jídlo odebrat později než v obvyklý čas, je žádoucí předem tuto skutečnost nahlásit. Jídlo bude vydáno v souladu s potřebou Uživatele a s platnými hygienickými předpisy. 4) Strava, která nebyla odhlášena, ale nebyla Uživatelem odebrána, bude Uživateli vyúčtována. 5) Je nezbytné, aby se Uživatelé ke stravování dostavili řádně ošaceni a čistí. 6) Na jednotlivých odděleních jsou v jídelnách po celou denní i noční dobu k dispozici nápoje. Uživatelům se zdravotními obtížemi, nebo Uživatelům imobilním zajišťuje pitný režim ošetřovatelský personál a pracovníci v sociálních službách. 7) Pro uložení vlastních potravin Uživatelů jsou na jednotlivých odděleních umístěny lednice. Je doporučeno informovat zaměstnance Zdravotního úseku o držení zejména potravin podléhající rychlé zkáze tak, aby personál pomohl Uživateli zajistit řádné uskladnění a včasnou konzumaci, případně na žádost Uživatele pomoci při dalším nakládání Uživatele s těmito potravinami dle jeho vlastního uvážení. 5

6 Čl. 10 Lékařská, ošetřovatelská, rehabilitační a sociální péče V Domově je poskytována v intencích příslušných právních předpisů zdravotní péče a sociální péče. Její rozsah je poskytován dle aktuálního zdravotního stavu a míry soběstačnosti. 1) Lékařská péče Uživatel má právo na svobodný výběr lékaře. Lékařská péče v Domově je zajišťována praktickým lékařem, který se dostavuje k ordinaci v pravidelných intervalech. V případě potřeby lékařské péče mezi těmito intervaly je možno Uživatele odeslat k ošetření mimo Domov do ordinace praktického lékaře nebo jiného lékaře. Obdobně se postupuje i v případě, že si Uživatel zvolil lékaře dle vlastního výběru. V přiměřené době po zahájení pobytu bude provedena se souhlasem Uživatele vstupní prohlídka, dle zvyklostí jsou se souhlasem Uživatele prováděny preventivní prohlídky. Úrazy vlastní nebo úrazy jiného Uživatele je potřeba hlásit zdravotnímu personálu. Domov napomůže dodržovat Uživateli předepsaný léčebný režim a užívání léků. V případě nedodržování léčebného režimu, nesouhlasu se vstupními nebo preventivními prohlídkami, nesouhlasu s užíváním lékařem předepsaných léků nebo v situaci, kdy Uživatel užívá léky, které nebyly předepsány lékařem, bude Uživatel poučen o rizicích. Následky takového jednání vždy nese sám Uživatel. 2) Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče je v Domově poskytována nepřetržitě registrovanými zdravotními sestrami. Objem a obsah potřebné ošetřovatelské péče je určen praktickým nebo odborným lékařem. 3) Rehabilitační péče Rehabilitační péče je v Domově poskytována pravidelně externími osobami. Objem a obsah potřebné rehabilitační péče je určen praktickým nebo odborným lékařem. 4) Sociální péče Sociální péče je v Domově poskytována nepřetržitě pracovníky v sociálních službách. Objem a obsah potřebné sociální péče vychází z aktuální soběstačnosti Uživatele. 5) Vyžádá-li si zdravotní stav nebo výskyt infekčního onemocnění hospitalizaci, může být Uživatel, dle ordinace příslušného lékaře, hospitalizován. 6) Doplatky na léky si hradí Uživatel z vlastních prostředků. 7) Ošetřovatelská, rehabilitační ani sociální péče není v Domově Uživatelem hrazena. 8) Lékařská péče je hrazena dle aktuálních právních předpisů přímo lékaři nebo zdravotnickému zařízení. Čl. 11 Hygiena 1) Podle míry aktuální soběstačnosti pečuje o výkon hygieny, čistoty, pořádku v osobních věcech a pokojích Uživatelů a výměny osobního prádla sám Uživatel. V případě, že Uživatel není schopen z objektivních důvodů některou z těchto činností nebo žádnou z nich vykonávat sám, bude provedena dopomoc zaměstnanci Domova. 2) Osobní a ložní prádlo je vyměňováno Uživatelem dle potřeby. 6

7 3) Stříhání a úpravu vlasů kadeřníkem hradí Uživatel ze svých prostředků. 4) Hygienické potřeby hradí Uživatel z vlastních prostředků. 5) V případě, že osobní věci Uživatelů, které jsou uskladněny v nábytkovém vybavení, zasahují z důvodu znečištění (ošacení) nebo zkázy (potravin) do práv jiných Uživatelů (zápachem, rizikem infekce), bude obsah tohoto vybavení vyklizen. Přesný postup při této činnosti upravují příslušné interní předpisy Domova. 6) Není povoleno, aby Uživatel absencí nebo velkými intervaly při výkonu hygieny zasahoval do práv jiných Uživatelů. Čl. 12 Návštěvy, doba klidu v zařízení a zamykání Návštěvy: 1) Návštěvy je možno přijímat každý den v týdnu, v době od otevření zařízení až do jeho uzamčení a to ve společných prostorách zařízení nebo místech k tomu určených (vstupní hala, terasy, dvůr, zahrady, lesopark) Od 6.00 hod. do hod. v období od 1.5. do každého roku Od 6.00 hod. do hod. v období od 1.9. do každého roku 2) V době podávání jídla není možno přijímat návštěvy v prostorách, kde je toto jídlo vydáváno a které jsou určeny pro stravování Uživatelů (jídelna, kuchyňky na jednotlivých budovách, pokoje ve kterých je podávána strava). 3) Návštěvy na pokojích Uživatelů lze přijímat v době od 14 do 16 hod. Mimo tyto hodiny lze návštěvu na pokojích přijmout se souhlasem ostatních Uživatelů. 4) Při mimořádných událostech (např. zákaz návštěv orgány HS, vážné technické nebo bezpečnostní důvody) mohou být návštěvy dočasně zakázány. 5) Ostatní mimořádné návštěvy, týkající se zejména přijetí většího počtu návštěvníků zařízení ke společné návštěvě jednoho Uživatele (např. při životním jubileu Uživatele návštěvy z obecních úřadů, spolků, sdružení apod.), je z důvodu zajištění hladkého a nerušeného průběhu návštěvy vhodné nahlásit předem u sestry konající službu, která v rámci aktuálních možností zajistí prostory pro vykonání takovéto návštěvy. Doba klidu: 6) Odpolední klid je stanoven od skončení oběda do hod. 7) Doba nočního klidu: od hod. do 6.00 hod. Zamykání Domova: od v hod. od v hod. Čl. 13 Doporučení Uživatelům. Uživatelům je z důvodu hladkého průběhu služby, snížení rizik a zachování jejich bezpečnosti doporučeno: 1) Ohlásit odchod z areálu Domova k vycházce nebo vyřízení vlastních záležitostí a plánovanou dobu nepřítomnosti (z důvodu bezpečnosti nebo poskytnutí potřebné pomoci při úraze nebo zbloudění) a označit alespoň přibližné místo pochůzky 2) Omezit vycházky nebo pochůzky v době zhoršeného zdravotního stavu nebo nepřízně počasí. 3) Dbát doporučení lékaře zejména při omezení vycházek z důvodu nařízené karantény. 7

8 4) Ohlásit předem plánovaný delší pobyt mimo domov, tak aby mohla být včas zpracována informace o neodebrané stravě a mohly být připraveny osobní věci a léky Uživatele v dostatečném množství (zejména ošacení). Hlášení delšího pobytu mimo Domov je žádoucí nejméně dva dny před plánovaným odchodem. Hlášení pobytu mimo Domov, který bude započat v pondělí, je žádoucí nejpozději v pátek dopoledne předchozího týdne. Čl. 14 Volnočasové aktivity 1) Každý uživatel je oprávněn účastnit se dle svého rozhodnutí jakýchkoliv volnočasových aktivit pořádaných Domovem i třetími osobami. Účast na nich není povinná. Informace o jejich konání zajišťuje sociální úsek, aktivizační pracovnice, a to opakovaně ústně nebo s předstihem písemně prostřednictvím nástěnek ve všech budovách DD. 2) Na každém z oddělení je umístěna volně přístupná knihovna a stojan na časopisy k volnému zapůjčení. 3) Na každém oddělení je k dispozici také televizor a rozhlasový přijímač. Televizní a rozhlasové přijímače mohou být umístěny také na jednotlivých pokojích nebo si je zde, po dohodě s Domovem, může umístit sám Uživatel. 4) Uživatelé se mohou dle svého uvážení věnovat v rámci terapie také pracovním činnostem, spočívajícím v pomoci jiným Uživatelům nebo pomoci pro Domov (péče o venkovní prostory, péče o květiny, donáška pošty, podávání nápojů ostatním Uživatelům). Rozhodnutí o náplni volného času a o jeho rozvržení v denní době je výhradním rozhodnutím Uživatele, který také nese při jejich výkonu riziko. 5) V prostorách Domova není možno vykonávat z důvodu rizika zranění, nákazy nebo poškození techniky volnočasové aktivity nebo pracovní terapii při činnostech, při kterých je nutná odborná způsobilost, zvláštní znalosti technických a hygienických norem nebo zvláštní dovednost při obsluze a manipulaci se zařízením. Do těchto míst také není Uživatelům a třetím osobám povolen vstup (kotelna, pracoviště údržby, pracoviště prádelny a žehlírny, pracoviště kuchyně). 6) Výkonem Uživatelových volnočasových aktivit není možno zasahovat do práv jiných Uživatelů. 7) Pro zajištění potřeb Uživatelů může být z jejich řad ustaven Výbor uživatelů, a to volbou. Čl. 15 Povinnosti uživatelů Pro zachování pořádku a výkonu práv jiných Uživatelů a pro řádný průběh služby jsou Uživatelé povinni: 1) V rámci své aktuální soběstačnosti udržovat čistotu a pořádek na vlastních pokojích i ve společných prostorách 2) V rámci své aktuální soběstačnosti udržovat pořádek a čistotu ve společných i vlastních lednicích 3) V rámci své aktuální soběstačnosti udržovat pořádek a čistotu v sociálních zařízeních. 4) Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, ke kouření je možno využít otevřená prostranství v areálu Domova, terasy nebo kuřárnu v Budově II. 5) Zdržet se takového jednání, které zamezuje výkonu práv jiných Uživatelů nebo brání řádnému výkonu služby. 8

9 6) Zdržet se jakéhokoliv nevyžádaného fyzického kontaktu s jiným Uživatelem nebo fyzického napadání. 7) Zdržet se takového chování vůči jiným Uživatelům, které vychází z předsudků a negativního hodnocení a které zasahuje do práv těchto jiných Uživatelů. 8) Nepřechovávat zbraně, střelivo, výbušniny, těkavé látky, chemikálie a další nebezpečné látky. Je také povinností Uživatele zdržet se jakékoliv manipulace s těmito předměty a látkami, které byly do zařízení případně vneseny třetí osobou. Z důvodu zachování bezpečnosti je Uživatel povinen upozornit zaměstnance Domova, že se předměty nebo látky takovéhoto charakteru v zařízení nacházejí. Čl. 16 Odpovědnost za škodu, vzniklou v průběhu služby 1) Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobil v prostorách zařízení na majetku Domova, jiné organizace nebo na majetku a zdraví jiných osob porušením právní povinnosti (v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 2) Způsobí-li škodu více osob, odpovídají za ni poměrně podle své účasti. 3) Uživatelé také nesou zodpovědnost za případné škody nebo znečištění, které budou způsobena zvířaty v jejich držení. 4) Výše náhrady škody bude stanovena po jednání škodní komise a vychází ze stáří, opotřebení a ceny poškozeného vybavení. Čl. 17 Stížnosti 1) Každý Uživatel má právo podat stížnost. 2) Všechny stížnosti jsou brány vážně a projednány. 3) Každý Uživatel je nejen při nástupu do zařízení, ale i v průběhu poskytování sociální služby poskytovatelem seznámen s procesem stížností a má na nástěnkách Domova k dispozici kontakty na nadřízené orgány a ombudsmana. 4) Nikdo nesmí být z důvodu podání stížnosti omezen na výkonu svých práv nebo diskriminován. 5) Stížnost se může týkat jakékoliv situace, osoby nebo činnosti, která je Domovem vykonávána. 6) Stížnost může být podána osobně nebo písemně, jmenovitě či anonymně. Stížnost může být předána kterémukoliv z pracovníků. Může být také předána prostřednictvím Schránky stížností, která je umístěna v každé z budov. Obsah schránek je vybírán jednou měsíčně. 7) Výsledek řešení každé stížnosti, u které je znám stěžovatel, bude stěžovateli sdělen maximálně do 28 dní. Čl.18 Opatření proti narušování práv jiných uživatelů nebo narušování pořádku V případě, že Uživatel poruší nebo dlouhodobě porušuje povinnosti, vyplývající z Domácího řádu, narušuje klidné soužití mezi Uživateli, zasahuje svým jednáním do výkonu práv jiných Uživatelů nebo jeho chování vůči jiným Uživatelům vychází z předsudků a negativního 9

10 hodnocení, je Domov oprávněn zjednat nápravu. Opatření při porušování pravidel nebo zásahu do výkonu práv jiných Uživatelů jsou: 1) Vykázání z místa volnočasové aktivity (v případě porušování pravidel při výkonu společných aktivit) 2) Pohovor Uživatele s pověřeným zaměstnancem Domova se záznamem do příslušné dokumentace. 3) Ukončení poskytování služby ze strany zařízení služba může být ukončena nejdříve po 30-ti dnech od doručení písemného oznámení o ukončení, delší než 30-ti denní lhůta je individuálně určena ve Smlouvách s Uživateli. Při stanovení Opatření nemusí být využito napřed Opatření mírnější povahy, ale druh Opatření bude stanoven dle míry porušení povinnosti nebo narušení práv jiných Uživatelů či závažnosti závadného jednání či chování. Čl. 19 Osoby, pověřené realizací Opatření Osobami, pověřenými k realizaci Opatření jsou: 1) Při vykázání z místa volnočasové aktivity ten zaměstnanec Domova, který konkrétní aktivitu zajišťuje (o vykázání bude učiněn zápis do dokumentace Průběh sociální služby) 2) Ředitel (nebo jeho zástupce), sociální pracovnice a vrchní (nebo staniční) sestra při pohovoru s Uživatelem zápis do sociální dokumentace bude proveden sociální pracovnicí. 3) Ředitel (nebo jeho zástupce) v případě ukončení služby. Čl. 20 Závěrečná ustanovení 1) Při vydání tohoto Domácího řádu pro Domov důchodců Jesenec bylo použito všech platných předpisů týkajících se výkonu sociální péče, zdravotní péče, ochrany osobních údajů a výkonu občanských práv. 2) Ředitelka Domova seznámí s tímto Domácím řádem všechny Uživatele a zaměstnance Domova, a to do měsíce od nabytí účinnosti řádu. Nově nastupující Uživatelé a pracovníci Domova musí být seznámeni s Domácím řádem nejdéle do 5 dnů od nástupu do Domova. 3) Domácí řád bude viditelně umístěn u všech vstupů do jednotlivých budov Domova. 4) Tento Domácí řád Domova důchodců Jesenec, p.o. nabývá účinnosti dne ) Od téhož data se ruší Domácí řád ze dne V Jesenci dne Bc. Zuzana Bratterová ředitelka DD Jesenec Příloha 1: Seznámení zaměstnanců s Domácím řádem Rozdělovník: Ředitel Personalistka Jednotlivé pracovní úseky a uživatelé Archiv 10

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, 798 53 Jesenec N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D 1 Čl. 1 Návštěvní řád Návštěvní řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Úhrady = za co ještě občas mohu zaplatit - kadeřnici - pedikůru - léky/ochranná kosmetika

Úhrady = za co ještě občas mohu zaplatit - kadeřnici - pedikůru - léky/ochranná kosmetika Úhrady = za co zaplatím každý měsíc - ubytování (úklid, voda elektřina, teplo, praní prádla) - stravu - poskytovanou péči (příspěvek na péči) Úhrady = za co ještě občas mohu zaplatit - kadeřnici - pedikůru

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Příloha č. 1 Domácí průvodce odlehčovací služby Domácí průvodce vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a ze zřizovací listiny a organizačního řádu Domova Kytín schváleného

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje smysluplné aktivní prožití života.

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Vnitřní pravidla. Domova pro osoby se zdravotním postižením

Vnitřní pravidla. Domova pro osoby se zdravotním postižením Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci č.14, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla D o m o v a p r o s e n i o r y v Újezdci č.1, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované sociální

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby Podmínky pro službu. Část 1. Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele služby (dále jen uživatel

Více

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve věku od 1 roku do 3 let v denním režimu. Tato péče je zaměřena na všestranný

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE 140 00 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95 vydává s účinnosti od 1.1.2007 DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Soběsuky Je závazným dokumentem zařízení, obsahuje zásady pro

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Oddělení se zvláštním režimem je součástí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - DOZP Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Interní řád č.

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-013-16 ze dne 22.8.2016 Provozní a ubytovací řád ubytovacího zařízení v budově na adrese Modřanská 1061, Praha 4 - Modřany Rada městské části

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY 1 DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY Úvod Tento domácí řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno a vymezuje práva a povinnosti všech

Více

Domácí řád Strana 1 z 12 S-04. Domácí řád. Stručný obsah. Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova.

Domácí řád Strana 1 z 12 S-04. Domácí řád. Stručný obsah. Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova. Domácí řád Strana 1 z 12 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr., Bc. Božena Fáberová

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

D o m o v a p r o s e n i o r y

D o m o v a p r o s e n i o r y Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1. 11. 2016 Článek 1 Vnitřní

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domova sv. Josefa v Žirči. Dům sv. Damiána č. p. 3, Dvůr Králové

DOMÁCÍ ŘÁD. Domova sv. Josefa v Žirči. Dům sv. Damiána č. p. 3, Dvůr Králové Poskytovatel služby: Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 4862381, identifikátor služby 4167967 statutární zástupce: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská 301 687 06 Velehrad telefon vrátnice: 572 433 070 e-mail: webové stránky: kopretina@ouss-uh.cz www.ssluh.cz vedoucí

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

I. Přijetí a ubytování nového klienta

I. Přijetí a ubytování nového klienta DOZP Pramen, příspěvková organizace IČ: 711 753 26 Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně Tel.: 354 692 134, e-mail: pramen.mnichov@tiscali.cz VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 3: PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN (dříve

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domácí řád byl projednán a schválen správní radou poskytovatele Hospic v Mostě o.p.s.

Domácí řád byl projednán a schválen správní radou poskytovatele Hospic v Mostě o.p.s. DOMÁCÍ ŘÁD 1 OBSAH 1) Úvod 2) Ubytování 3) Stravování 4) Zdravotní a ošetřovatelská péče 5) Hygiena 6) Doba klidu 7) Kouření 8) Vycházky 9) Návštěvy 10) Kulturní život 11) Zájmová a pracovní činnost 12)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více