Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy) Magisterské studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy) Magisterské studium"

Transkript

1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, zimní semestr Kombinované studium Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy) Magisterské studium Metodický list č. 4 Základní charakteristika monetaristického konceptu determinace platební bilance Cíl: Podat základní charakteristiku monetaristickáho konceptu determinace platební bilance a srovnat (komparovat) základní rysy monetaristického a keynesiánského modelu vyrovnání platební bilance Vznik monetaristického konceptu determinace platební bilance: Monetaristický koncept platební bilance byl vyvinut v sedmdesátých létech dvacátého století Jacobem A. Frenkelem (1976), Harry G. Johnsonem (1976), R. Mundellem, M. V. N. Whitmann (1975), dále byl rozpracováván Michaelem Mussou, Frankem H. Hahnem, R. Dornbuschem, J. J. Polakem a řadou dalších ekonomů z Chicagské university, Vysoké školy ekonomické v Londýně a ekonomů působících v Mezinárodním měnovém fondu. Od doby svého vzniku se stal teoretickým konceptem, který silně ovlivnil vývoj teorie a praxe. Jeho teoretické kořeny vycházejí z klasického přístupu Davida Humea a teorie mezinárodní ekonomie do začátku třicátých let minulého století. Fundamentální východisková idea monetaristického konceptu platební bilance: platební bilance je ve své podstatě monetární (peněžní) jev. - V našem výkladu podáme základní charakteristiku jednoduchého modelu monetaristického konceptu determinace platební bilance, který vyjadřuje jeho základní rysy: je-li platební bilance monetární fenomen, potom i nerovnováha platební bilance je výrazem i nerovnováhy na trhu peněz. Analýza monetaristického konceptu platební bilance se musí tedy koncentrovat jak na stranu nabídky peněz, tak i na stranu poptávky po penězích. 1

2 Základní předpoklady jednoduchého monetaristického modelu determinace platební bilance: a) stabilní a predikovatelná funkce poptávky po penězích, b) platnost absolutní verze teorie parity kupní síly (PPP) c) platnost podmínky nekryté parity úrokových sazeb d) vertikální křivka agregátní nabídky. Dříve než přistoupíme k analýze platební bilance v monetaristickém pojetí povšimneme si výše uvedených předpokladů poněkud detailněji. Ad a) Stabilní a predikovatelná funkce poptávky po penězích - Stabilita a predikovatelnost poptávky po penězích stojí v monetaristickém konceptu determinace platební bilance, ale i měnového kursu (jak jsme ukázali v Metodickém listu č. 3) jako východiskový základní předpoklad. Poptávka po penězích, která je centrální rovnicí chování monetárního přístupu, je Caganovou funkční formou, jež byla charakterizována v Metodickém listě č. 3: M --- = k Y η. e-σ i P kde M = zásoba poptávaných peněz; P = cenová úroveň; i = úroková sazba; Y = úroveň reálné produkce; η, k, σ jsou parametry. Výše uvedená rovnice poptávky po penězích je velmi často v monetaristických konceptech měnového kursu a platební bilance používána. Vzhledem k tomu, že budeme provádět charakteristiku jednoduchého monetaristického modelu platební bilance použijeme kvantitativní rovnici poptávky po penězích v cambridgeské verzi ve formě, v níž je monetaristy také často používána: M D(D) = k D P D Y D, kde k > 0 kde M D(D) je poptávka po nominálních peněžních zůstatcích v domácí zemi, P D je domácí cenová úroveň, Y D je reálný důchod v domácí zemi a k je koeficient citlivosti poptávky po nominálních peněžních zůstatcích na důchod (jeho reciproká hodnota je důchodovou rychlostí peněz V). Z rovnice plyne, že poptávka po nominálních peněžních zůstatcích v domácí zemi roste s růstem cenové hladiny P D (je tedy kladnou funkcí cenové hladiny): je tomu tak proto, že poptávka po penězích je vždy poptávkou po reálných peněžních zůstatcích. Růst cenové hladiny snižuje reálné peněžní zůstatky a následkem tohoto růstu cenové hladiny dochází k ekviproporcionálnímu růstu nominální poptávky po penězích (nemá-li se změnit velikost poptávky po reálných peněžních zůstatcích). Současně z rovnice plyne, že nominální poptávka po penězích roste s růstem reálného důchodu v domácí zemi Y D, a to proto, že růst reálného důchodu vede - za jinak stejných okolností - ke zvýšení transakční poptávky po penězích potřebných k transakční "obsluze" rostoucího důchodu. - Kvantitativní rovnice peněz v cambridgeské verzi zakotvená ve výše uvedené rovnici je implicitně teorií agregátní poptávky v rámci klasické teoretické doktriny. Jinými slovy 2

3 kvantitativní teorie peněz je použita ke konstrukci klasické křivky agregátni poptávky (jde o rovnoosou hyperbolu). Ad b) Platnost absolutní verze teorie parity kupní síly (PPP) Absolutní forma teorie parity kupní síly vyjadřuje fakt, že za určitých striktních podmínek (nulové transakční a dopravní náklady, žádné překážky mezinárodního obchodu, všechny statky jsou mezinárodně obchodovatelné - tradables, stejná struktura referenčního koše zboží a služeb) měnový kurs mezi měnami dvou zemí je determinován poměrem ceny referenčního koše zboží a služeb v domácí zemi a v domácí měně a ceny stejného referenčního koše zboží a služeb v cizí zemi a v měně cizí země. Obecně řečeno, za uvedených striktních předpokladů, lze absolutní verzi teorie parity kupní síly zapsat takto: P D E D/F = ----, P F kde E D/F je měnový kurs domácí země vyjádřený jako počet měnových jednotek domácí země směňovaný za jednotku měny cizí země, P D je cena referenčního koše zboží a služeb v domácí měně a P F je cena stejného referenčního koše vyjádřená v cizí měně. Rovnice pak vyjadřuje rovnost vnější a vnitřní kupní síly domácí měny. Pro účel jemnější expozice monetaristického konceptu platební bilance upravíme rovnice absolutní verze teorie parity kupní síly takto: P D P F = E D/F Z upravené rovnice plyne, že cenová hladina v cizí zemi P F je dána v konceptu absolutní verze teorie parity kupní síly poměrem ceny referenčního koše zboží a služeb v domácí měně (P D ) a měnovým kursem (E D/F ). - Podmínku nekryté parity úrokových sazeb znázorníme nyní graficky. Předpokládejme, že cenová hladina referenčního koše zboží a služeb v měně cizí země je dána exogenně. Za těchto podmínek lze znázornit absolutní verzi teorie parity kupní síly takto: 3

4 Obr. 4. 1: P D PPP N P D(1) O P D(0) P F E D/F(0) E D/F(1) E D/F Na vertikální ose na obr. 4.1 měříme cenu referenčního koše v domácí měně (dále též domácí cenovou hladinu) P D, na horizontální ose měříme měnový kurs E D/F vyjádřený konvenčně přijatým způsobem podle principu "nahoru je dolů" a "dolů je nahoru". (Růst měnového kursu v námi přijaté konvenci vyjadřuje tedy fakt relativního znehodnocování domácí měny ve vztahu k cizí měně, zatímco pokles měnového kursu vyjadřuje relativní zhodnocování měny domácí země ve vztahu k měně cizí země). Přímka PPP na obr.4.1 vyjadřuje kombinaci cenové hladiny cenové úrovně referenčního koše v domácí měně a měnového kursu, jež je - při dané cenové hladině referenčního koše v měně cizí země - kompatibilní s absolutní verzí teorie parity kupní síly (PPP). Tak na obr. 4.1 ceně referenčního koše P D(0) odpovídá měnový kurs E D/F(0), jež je kompatibilní s teorií parity kupní síly (při dané cenové hladině v cizí zemi). Jestliže vzroste v domácí zemi cenová hladina z nějakého důvodu z P D(0) na P D(1) (a tedy i vzroste cena referenčního koše), potom musí dojít k ekviproporcionálnímu růstu měnového kursu z E D/F(0) na E D/F(1). Na obr. 4.1 je sklon křivky PPP je dána rovnicí, tj.velikostí exogenně dané cenové hladiny (ceny referenčního koše) v cizí zemi. Na obr. bod O, který je napravo od křivky PPP značí podhodnocení měny domácí země 1ve vztahu k paritě kupní síly měny, tzn., že nominální měnový kurs je vyšší než by odpovídal domácí cenové hladině (při dané cenové hladině v zahraničí). V bodě N, nalevo od křivky PPP, je měna domácí země nadhodnocena ve vztahu k paritě kupní síly, což znamená, že měnový kurs je nižší než by měl odpovídat tomuto bodu odpovídající cenové hladiny. Ad c) Platnost podmínky nekryté parity úrokových sazeb. Tato podmínka byla analyzována v Metodických listech č. 3. Na tomto místě jen zdůrazníme, že v monetaristických modelech parita úrokových sazeb spolu s podmínkou parity kupní síly spojuje pohyby mezinárodních cen a úrokových sazeb s vývojem na mezinárodním trhu. V 4

5 jednoduchém monetaristickém modelu platební bilance (i měnového kursu) předpokládá, že tyto podmínky jsou splněny v každém časovém okamžiku. se Ad d) Vertikální křivka agregátní nabídky - Monetaristický koncept platební bilance v jednoduché verzi vychází z toho, že křivka agregátní nabídky je vertikální v důsledku flexibility mezd a cen. Příčinou vertikální křivky agregátní poptávky je tedy flexibilita mezd a cen. Flexibilita mezd nepřetržitě "vyčišťuje" trh práce a ekonomika nepřetržitě operuje při plné zaměstnanosti (na úrovni potenciálního produktu). Jakékoliv zvýšení nebo snížení cenové hladiny na trhu produktů a služeb se okamžitě promítá do ekviproporcionálního zvýšení (snížení) nominální mzdové sazby, takže výrobci nemají důvod zvyšovat (snižovat) produkci. Peněžní nabídka a platební bilance v monetaristickém konceptu - Pro detailnější výklad monetaristického konceptu determinace platební bilance je nezbytné udělat další krok: charakterizovat peněžní nabídku, resp. nabídku nominálních peněžních zůstatků v domácí ekonomice. Nabídka nominálních peněžních zůstatků (dále též nabídka nominálních peněz či též peněžní nabídka) v domácí ekonomice je v monetaristickém konceptu determinace platební bilance charakterizována v rovnici: M S = µ (D D a R F ), kde M S je domácí peněžní nabídka, µ je peněžní multiplikátor (v dalším pro pohodlnost budeme předpokládat, že peněžní multiplikátor se rovná jedné), D D je držba domácích obligací centrální měnovou autoritou (centrální bankou) a R F značí rezervy zahraničních měnových aktiv (zahraničních měn a obligací denominovaných v cizí měně). Výraz v rovnici, který je v závorce, tj. D D + R F ) se nazývá monetární (peněžní) báze. Z rovnice platební bilance plyne, že domácí peněžní nabídka je tvořena dvěma komponentami, a to držbou domácích obligací centrální autoritou (domácí komponentou peněžní monetární báze) - D D a držbou zahraničních měnových rezerv, resp. aktiv (mezinárodní komponentou peněžní báze), tj. R F. Jak se konstituuje peněžní nabídka a jakým způsobem dochází k její změně? Existují dva způsoby změny peněžní nabídky: 1) operace na volném trhu, tj. prodej a koupě obligací od soukromých subjektů centrální bankou (centrální autoritou), jimiž se mění první komponenta peněžní nabídky (D D ). Tak nákupem obligací na volném trhu od soukromých subjektů za 1 mld. Kč se jednak zvyšují pasíva centrální banky (vydá za 1 mld. Kč) a současně se zvyšují aktiva centrální banky (v hodnotě 1 mld.kč) v podobě vyšší držby obligací. 2) operacemi na mezinárodním měnovém trhu, tzn., centrální autorita (centrální banka) kupuje nebo prodává zahraniční měnová aktiva od soukromých subjektů. Např. koupí USD v hodnotě 1 mld. Kč se zvyšují pasíva centrální banky, ale současně se zvyšují aktiva v podobě přírůstku USD v rozsahu 1 mld. Kč. Tímto se zvyšuje nabídka nominálních peněžních zůstatků, protože se zvýšily zahraniční měnové rezervy. Rovnici nabídky peněz lze tedy zřejmě zapsat v přírůstkové podobě takto: MS = µ ( DD + R F ) Z rovnice charakterizující přírůstek nabídky peněz plyne, že zvýšení (snížení) nabídky nominálních peněžních zůstatků v domácí zemi se může provést buď zvýšením (snížením) držby obligací centrálních bankou ( D D ) nebo cestou operací centrální banky na mezinárodním měnovém trhu ( R F ), a to koupí nebo prodejem zahraničních 5

6 měnových aktiv, které zvyšují nebo snižují měnové rezervy a tím i nabídku nominálních peněz v domácí ekonomice. Rovnici stavu peněžní zásoby a změny peněžní zásoby znázorníme na obr. 4.2: M S M S(1) M S(0) M S(2) L M S(2) M S(1) N M S(0) K R F(1) D D(1) R F(0) D D(0) D D D(0) R F(0) R F(1) R F Na obr. 4.2 měříme na vertikální ose peněžní nabídku (peněžní zásobu) v domácí zemi (M S ) a držbu domácích obligací centrální bankou (D D ) a na horizontální ose měříme mezinárodní měnové rezervy (R F ). Při zobrazení rovnic nabídky peněz a jejich přírůstku někteří autoři (např. K. Pilbeam, B. Södersten, G. Reed a jiní) ve světové ekonomické literatuře přijímají zjednodušující předpoklad, že položí měnový kurs domácí měny k zahraniční měně rovný jedné. V grafu 4.2 to znamená, že zvýší-li se měnové rezervy centrální banky o jednotku, taktéž o jednotku se zvýší peněžní nabídka (zásoba) v domácí zemi (předpokládáme-li pro zjednodušení, že peněžní multiplikátor µ je roven jedné). Bod D na grafu 4.2 značí, že nabídku (zásobu) peněz tvoří jen držba obligací centrální bankou na úrovni D D(0) a rezervy mezinárodní měny jsou rovny nule. Bod K na křivce M S(0) znamená, že peněžní nabídka se skládá z držby obligací v rozsahu D D(0) a z držby zahraničních měnových rezerv v rozsahu R F(0) : celkem tedy činí peněžní nabídka v tomto bodě M S(0) = D D(0) a R F(0). V bodě L se rozsah držby obligací centrální bankou nezměnil (je D D(0) ), ale zvýšil se rozsah zahraničních měnových rezerv z R F(0) na R F(1). Tímto se zvýšila peněžní nabídka (peněžní zásoba) oproti situaci znázorněné v bodě K. Jestliže se zvýší držba obligací centrální bankou z D D(0) na D D(1) a tedy se zvýšila domácí komponenta peněžní zásoby cestou operací na volném trhu a zahraniční měnové rezervy se nezmění, nabídku peněz bude zobrazovat bod N na křivce M S(2). Na obr. 4.2 si ještě povšimneme, že tvoří-li domácí peněžní nabídku pouze zahraniční měnové rezervy (hypoteticky), potom křivka nabídky peněz v domácí ekonomice je M S(2). 6

7 Platební bilance v monetaristickém pojetí: Platební bilance v monetaristickém pojetí se skládá z běžného účtu (CA), kapitálového účtu (CF) a změn v mezinárodních měnových rezervách ( R). Pro vyrovnanou platební bilance lze tedy psát: BP = CA + CF a RF = 0 Z rovnice platební bilance plyne, že: CA + CF = - R F Z rovnice platební bilance plyne, že je-li zaznamenaný přírůstek mezinárodních měnových rezerv R F kladný, pak to znamená, že běžný a kapitálový účet jsou vcelku v deficitu (připomeňme, že změny mezinárodních měnových rezerv se ve statistice platební bilance značí v případě přírůstku zásob rezerv mínus a v případě snížení měnových rezerv plus). Z rovnice je také patrné, že přírůstek mezinárodních měnových rezerv vyvolaný nákupem zahraničních měnových aktiv tvoří přebytek platební bilance, zatímco pokles rezerv, jež pramení z nákupu domácí měny za mezinárodní měnové rezervy představuje deficit platební bilance. Monetaristický model platební bilance - stav nerovnováhy, mechanismus a důsledky obnovování rovnováhy platební bilance - Řekli jsme, že východiskovou ideou monetaristického konceptu determinace platební bilance je, že platební bilance je peněžní (monetární) jev: a tedy příčiny narušení rovnováhy jsou ryze peněžní a jejich zdroje jsou na trhu peněz. Jinými slovy: deficity a přebytky platební bilance jsou v monetaristickém konceptu nazírány jako monetární (peněžní) toky způsobené nerovnováhou na trhu peněz, tj. nerovnováhou mezi nabídkou (zásobou) nominálních peněz a poptávkou po penězích. - Deficit platební bilance pak má příčinu v převisu nabídky peněz nad poptávkou těchto penězích. - Přebytek platební bilance je monetární tok, jež má příčinu v přebytku poptávky po penězích nad nabídkou peněz Nyní prozkoumáme stav nerovnováhy platební bilance a mechanismus odstraňování této nerovnováhy poněkud zevrubněji. Předpokládejme, že se v ekonomice liší skutečný stav nominálních peněžních zůstatků, které ekonomické subjekty skutečně drží od požadovaného (žádoucího) stavu, který subjekty ekonomiky chtějí držet ve smyslu, že skutečný stav peněžních zůstatků je vyšší než subjekty požadovaný. Takováto situace je nerovnováhou na peněžním trhu, a to převis nabídky nominálních peněžních zůstatků nad poptávkou po nich. Převis peněz ve skutečné držbě subjekty ekonomiky nad požadovaným množstvím začnou ekonomické subjekty směňovat za zboží a služby v zahraničí a nakupují i obligace a jiné investice v cizích zemích.. Situaci monetaristického konceptu determinace platební bilance v malé otevřené ekonomice, která je dokonale integrována do světových trhů zboží a aktiv, mechanismus obnovování (dosahování) rovnováhy, jakož i důsledky tohoto procesu znázorníme na obr

8 Obr. 4.3: P D M D =k 0 P D Y* P D(1) =E D/F(1) xp F P D(2) =E D/F(2) xp F P D(0) =E D/F(0) xp F K O P N 1/k=V M S(0) M S(2) M S(1) M S Na obr. 4.3 měříme na vertikální ose cenu referenčního koše zboží a služeb (P D ) a na horizontální ose měříme nabídku nominální zásoby peněz (M S ). Křivka M D značí poptávku po nominálních peněžních zůstatcích a je - jak jsme uvedli již dříve v předpokladech modelu - funkcí cenové hladiny a reálného důchodu. V monetaristických modelech se předpokládá, že produkt je na úrovni potenciálního produktu, tj. produktu při plné zaměstnanosti. Sklon přímky M D je dán reciprokou hodnotou koeficientu k, tj. vyjadřuje důchodovou rychlost peněz (V). - Nechť nyní centrální banka zvýší nabídku nominálních peněz tak, že skutečná držba peněz je vyšší než požadovaná, potom na obr 4.3 se nabídka peněz zvýší z M S(0) na M S(1). Přebytek nabídky nominálních peněz je použit pro nákup zboží a služeb a nákup ostatních finančních aktiv (nechť je v našem případě reprezentují jen obligace) v zahraničí. Předpoklad malé otevřené ekonomiky implikuje, že ceny kupovaného a prodávaného zboží na mezinárodních trzích jsou zcela determinovány cenami na těchto trzích a nemohou být ovlivňovány změnami domácí produkce nebo spotřeby. Znamená to, že země je na mezinárodním zbožovém trhu cenový příjemce. Domácí ceny těchto zboží musí být rovny světovým cenám vyjádřeným v domácí měně (tyto ceny jsou obvykle denominovány v zahraniční měně), neboť v monetaristickém konceptu je spojena vnitřní cenová hladina s mezinárodními cenami a mezinárodními úrokovými sazbami přes podmínku PPP a paritu úrokových sazeb, takže přebytek poptávky po domácím zboží a službách nemůže být v systému fixního měnového kursu eliminován růstem domácí cenové hladiny. Obdobně přebytek poptávky po domácích finančních aktivech (obligacích) nemůže být odstraněn poklesem domácích úrokových sazeb, neboť i finanční aktiva jsou spojena s mezinárodní úrokovou sazbou (přes podmínku parity úrokových sazeb mechanismem úrokové arbitráže). Znamená to, že úrokové sazby jsou v malé otevřené ekonomice determinovány, a tedy země které si vypůjčují nebo půjčují 8

9 jsou externě determinovány a nemohou být ovlivněny ekonomickými podmínkami v domácí zemi. Na mezinárodním finančním trhu je tedy země úrokovým (cenovým) příjemcem (úrokové sazby jsou tedy pro ni dané). Přebytek poptávky po zboží a službách a přebytek poptávky po ostatních finančních aktivech (obligacích) se v systému fixního měnového kursu přepne na zahraniční trhy. V modelu se předpokládá, že světová ekonomika může uspokojit přebytek poptávky po zboží a službách a přebytek poptávky po ostatních finančních aktivech (obligacích) v domácí zemi bez změn zahraničních cen zboží a služeb (P F značí cenu referenčního koše zboží a služeb v měně cizí země) a bez změn cen obligací. Výsledek převisu nabídky nominálních peněžních zůstatků (M S ) nad poptávkou po těchto zůstatcích (M D ) je, že přebytek poptávky po zboží a službách vytvoří deficit běžného účtu v domácí zemi a přebytek poptávky po ostatních finančních aktivech (obligacích) vytvoří deficit kapitálového účtu. Obecně lze pozici deficitu lze vyjádřit takto: M S - M D = (A - Y) + (B D - B S ), kde M S - M D je přebytek nabídky peněz nad poptávkou po penězích (tj. skutečná držba peněz je vyšší než požadovaná), jež vyúsťuje v monetaristickém konceptu v deficit platební bilance, a to jako deficit běžného účtu (výraz A - Y na pravé straně rovnice značí, že domácí absorpce (A) je vyšší než domácí důchod) a v deficit kapitálového účtu v rozsahu (B D - B S ), kde B D je poptávka po ostatních finančních aktivech (obligacích), která je vyšší než nabídka ostatních finančních aktiv v domácí zemi (B S ). (Domácí absorpcí A rozumíme spotřebu (C) plus investice (I) a vládní nákupy zboží a služeb (G)). Obnova rovnováhy v monetaristickém konceptu platební bilance: flexibilní kurs Uvažujme nejprve systém flexibilního měnového kursu: při flexibilních měnových kursech - a při flexibilních mzdách a cenách - vzroste na obr. 4.3 cenová hladina z P D(0) na P D(1) a měnový kurs podle absolutní verze teorie parity kupní síly vzroste z výchozí úrovně E D/F(0) na E D/F(1). Tímto je znovu ustavena rovnováha na trhu peněz, na obr. 4.3 rovnováha mezi novou vyšší nabídkou peněz M S(1) a poptávkou po penězích při vyšší cenové hladině (a daném domácím důchodu na úrovni potenciálního produktu a při neměnném koeficientu k, resp. neměnné důchodové rychlosti peněz). Z obr. 4.3 zřetelně plyne příčina nerovnováhy platební bilance a mechanismus jejího obnovování v monetaristickém pojetí, jakož i důsledky obnovení rovnováhy platební bilance. Příčinou nerovnováhy platební bilance je nerovnováha na trhu peněz mezi nabídkou (zásobou) nominálních peněz a poptávkou po těchto penězích, mechanismem obnovování rovnováhy platební bilance je změna cenové hladiny a změna měnového kursu. Proces obnovení rovnováhy platební bilance má tedy jenom peněžní následek: změnu cenové hladiny a změnu měnového kursu. Obnova rovnováhy platební bilance: fixní kurs Uvažujme nyní o procesu obnovení rovnováhy platební bilance v systému fixního měnového kursu. Z rovnice rovnováhy na trhu peněz v našem případě plyne deficit platební bilance jako výsledek deficitu běžného účtu a deficitu kapitálového účtu. V systému fixního měnového kursu (a tedy i při neměnné cenové hladině) zůstane cenová hladina na obr. 4.3 na výchozí úrovni P D(0) a měnový kurs také na výchozí úrovni E D/F(0) i když se zásoba peněz zvýšila z M S(0) na M S(1). Centrální měnová autorita musí v systému fixního měnového kursu prodat domácím dovozcům zahraničního zboží cizí měnu z měnových rezerv za pevnou cenu (fixní kurs), stejně tak musí prodat kupujícím 9

10 obligací denominovaných v cizí měně cizí měnu ze svých měnových rezerv. Deficit platební bilance, který takto vznikne, je tak v systému fixního měnového kursu kryt mezinárodními rezervami, jejichž snížení odpovídá na obr. 4.3 horizontální vzdálenosti bodu K a N (deficit platební bilance tedy dosáhne velikosti KN). Přebytek nabídky peněz poptávkou je v systému fixního měnového kursu "potrestán" ztrátou (snížením) mezinárodních měnových rezerv. Protože zásoba mezinárodních měnových rezerv je vždy omezená, centrální banka se buď musí vrátit k původní zásobě (nabídce) peněz M S(0), nebo sáhne k devalvaci měny. Na obr. 4.3 znamená pokles měnových rezerv použitých ke krytí deficitu platební bilance i snížení nominální nabídky (zásoby) peněz z M S(1) zpět k M S(0). Obnova rovnováhy platební bilance: řízený (nečistý) floating Z obr. 4.3 názorně plyne, že zvláštní situace nastává v systému řízeného (nečistého) floatingu. Budeme-li předpokládat růst nabídky peněz z M S(0) do M S(1), ale nebude-li chtít centrální banka zvýšit měnový kurs z E D/F(0) až do E D/F(1), intervenuje na mezinárodním měnovém trhu nákupem domácí měny a prodejem mezinárodních měnových rezerv v rozsahu úsečky OP ke stabilizaci měnového kursu, tedy jeho zvýšení z E D/F(0) jen do E D/F(1) V tomto případě dosáhne deficit platební bilance velikosti úsečky OP a množství peněz se sníží z M S(1) k M S(2). Dodatek: Keynesiánský koncept platební bilance - nástin - Významným charakteristickým rysem i přínosem keynesiánského konceptu platební bilance je formulace důchodového vyrovnávacího mechanismu běžného účtu (v něm zejména bilance zboží a služeb). Jestliže jsou čisté exporty (běžný účet) pasívní (například v důsledku poklesu exportu nebo růstu dovozu), klesne prostřednictvím multiplikátoru otevřené ekonomiky důchod. Pokles důchodu - jak plyne z keynesiánské dovozní funkce - vede ke snížení dovozu a tedy ke zlepšení běžného účtu a zlepšení platební bilance. Tak důchodový vyrovnávací mechanismus vede k částečnému odstranění nerovnováhy běžného účtu a tedy i nerovnováhy platební bilance. Jakým způsobem řeší keynesiánský teoretický koncept odstranění, resp. obnovu rovnováhy platební bilance v situaci, kdy důchodový vyrovnávací mechanismus odstranil nerovnováhu platební bilance jen zčásti? Uvažujme nejdříve systém fixního měnového kursu.. Jestliže důchodový vyrovnávací mechanismus nestačí zcela odstranit nerovnováhu platební bilance, schodek bilance zboží a služeb a platební bilance vyvíjí tlak na depreciaci měny. Centrální banka musí dovozcům prodávat zahraniční měnu ze svých mezinárodních měnových rezerv za měnu domácí země, což jednak snižuje tyto rezervy a jednak snižuje peněžní zásobu v domácí zemi. Protože se v keynesiánském teoretickém konceptu předpokládají v krátkém období nepružné, resp. málo pružné mzdy a ceny, snížení peněžní zásoby vede k růstu úrokové sazby. V keynsiánském teoretickém konceptu má však růst úrokových sazeb za následek jednak snížení poptávky po investicích a spotřebních výdajích (snížení autonomní poptávky) a současně s tím pokles důchodu, čímž se zlepšuje běžný účet platební bilance. Současně vyšší úroková sazba vyvolává čistý kapitálový příliv (vzhledem k vyšší očekávané míře výnosnosti aktiv denominovaných v domácí měně), což zlepšuje kapitálový účet platební bilance a platební bilanci celkově. Tyto procesy budou probíhat do té doby, dokud se neobnoví rovnováha platební bilance. 10

11 Má-li v systému fixního měnového kursu země přebytek běžného účtu, potom jako výsledek působení důchodového vyrovnávacího mechanismu dojde zčásti k odstranění přebytku běžného účtu (růst důchodu vyvolává růst dovozů). Protože důchodový vyrovnávací mechanismus neodstraňuje celý přebytek běžného účtu, ale jen část, aktivum běžného účtu bude vyvolávat tlak na apreciaci měny domácí země. V systému fixního měnového kursu musí centrální banka koupit tento přebytek za domácí měnu ve fixním kursu, což znamená zvýšení mezinárodních měnových rezerv a současně i zvýšení peněžní zásoby v domácí zemi. Zvýšení peněžní zásoby vede ke snížení úrokových sazeb, což stimuluje poptávku po autonomních investičních a spotřebních výdajích, což znamená růst důchodu a z tohoto titulu zhoršení běžného účtu, a vede k růstu odlivu kapitálu ze země (snížila se očekávaná míra výnosnosti aktiv denominovaných v domácí měně). Platební bilance tak dosáhne rovnováhy. Uvažujme nyní systém flexibilního měnového kursu. Jestliže i po vyčerpání důchodového vyrovnávacího efektu zůstává běžný účet ve schodku, je tedy i platební bilance ve schodku. Schodek běžného účtu a platební bilance "spustí" depreciaci měny domácí země, jež stimuluje export a omezuje import tím, že jej zdražuje. V závislosti na růstu cen dovozu, ve středním období se postupně zvyšuje i domácí cenová hladina. Depreciace měny tak vede ke zlepšení čistých exportů a k obnovení rovnováhy platební bilance. A opačně: měna země, která má přebytek běžného účtu a měnový kurs apreciuuje, tím se zhorší čisté vývozy, což může vyvolávat jistý tlak na snižování dovozních cen vyjádřených v domácí měně, a tím i tlak na snížení cenové hladiny. Celkově se zhoršuje konkurenceschopnost domácí země a platební bilance se touto cestou uvede do rovnováhy. Shrňme: v systému fixního měnového kursu a v systému flexibilního měnového kursu jsou změny v platební bilanci v keynesiánském konceptu vyvolány jednak změnami důchodu a jednak změnami úrokové sazby. Rozdíl mezi domácí úrokovou sazbou a světovou úrokovou sazbou (tj.změna úrokové sazby vyvolává buď čistý kapitálový příliv (v případě, kdy domácí úroková sazba je vyšší než světová) nebo čistý kapitálový odliv (v případě, kdy domácí úroková sazba je nižší než světová). Rozdíl keynesiánského a monetaristického konceptu platební bilance: Podstatným charakteristickým rysem keynesiánského konceptu platební bilance je fakt, že nerovnováha platební bilance má reálné (nikoliv tedy monetární) příčiny a mechanismus obnovující rovnováhu platební bilance má reálné ekonomické konsekvence. Připomeňme v této souvislosti, že položky platební bilance se často člení na autonomní položky a přizpůsobující se (akomodující) se položky. Transakce zachycené v platební bilanci jsou autonomní tehdy, jestliže jejich hodnota je determinována nezávisle na platební bilanci. Přizpůsobující se (akomodující se) položky v platební bilanci jsou položky, které jsou determinovány čistými důsledky autonomních položek. Jinými slovy řečeno, autonomní položky jsou "nad čarou", zatímco přizpůsobující se položky jsou "pod čarou". V tomto smyslu jsou v keynesiánském konceptu platební bilance - jak jsme uvedli - položky běžného účtu autonomními položkami, tj. "jsou nad čarou", zatímco položky kapitálového účtu jsou přizpůsobujícími se položkami. V monetaristickém konceptu platební bilance je tomu právě naopak: autonomními položkami - a tedy položkami "nad čarou" - jsou položky kapitálového účtu, zatímco položky běžného účtu jsou přizpůsobujícími se položkami. 11

12 V keynesiánském konceptu platební bilance jsou tedy položky běžného účtu autonomními faktory, zatímco změny kapitálového účtu a změny měnových rezerv jsou komponenty platební bilance, které se přizpůsobují. Na rozdíl od keynesiánského konceptu platební bilance jsou v monetaristickém konceptu monetární toky jako autonomní komponenty (faktory) platební bilance, zatímco toky zboží a služeb a investic jsou v dlouhém i krátkém období nazírány jako komponenty, které se přizpůsobují. Kontrolní otázky: 1) Analyzujte účinek devalvace v systému fixního měnového kursu na platební bilanci v monetaristickém konceptu v krátkém a v dlouhém období 2) Jaký je ekonomický důsledek rychlejšího růstu zahraniční cenové hladiny (P F ) oproti domácí cenové hladině (P D) na platební bilanci v monetaristickém konceptu v systému fixního měnového kursu a v systému flexibilního měnového kursu? Literatura: Mach, M.: Makroekonomie. Pokročilejší analýza, 3. část, kap Melandrium, ISBN

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Otevřená ekonomika, měnový kurz

Otevřená ekonomika, měnový kurz Otevřená ekonomika, měnový kurz Obsah přednášky Determinace úrovně rovnovážné produkce v otevřené ekonomice Nominální a reálný měnový kurz Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období Úroková

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE konomie II OTVŘNÁ KONOMIKA A DTRMINAC ROVNOVÁŽNÉ PRODUKC Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce EKONOMIE II Určení rovnovážné produkce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Makroekonomie II. Spotřební funkce Je analýzou spotřebních výdajů C.

Makroekonomie II. Spotřební funkce Je analýzou spotřebních výdajů C. Makroekonomie II. Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu Zjednodušující předpoklady: Ceny jsou fixní Existence produkční mezery (nevyužitá zásoba kapitálu a práce; produkt je pod potenciálem)

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

PLATEBNÍ BILANCE.

PLATEBNÍ BILANCE. PLATEBNÍ BILANCE www.ekofun.cz Platební bilance Systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období Ekonomická transakce Transakce reálná(pohyb

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I.

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Ekonomie II Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Poptávka po penězích

Poptávka po penězích Poptávka po penězích 1. Neoklasické teorie poptávky po penězích - tradiční: Fisherova, Marshallova, cambridgeská - moderní: Friedmanova 2. Keynesiánská teorie poptávky po penězích tradiční: Keynesova moderní:

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy Mezinárodní ekonomie Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy 1. Směnné kurzy a devizové trhy 13. kapitola Krugman Obstfeld Základní problémy Směnný kurz umožňuje převést ceny v různých zemích

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Dochází k plynulé a rovnoměrné spotřebě podle celoživotního důchodu (nikoliv podle běžného důchodu).

Dochází k plynulé a rovnoměrné spotřebě podle celoživotního důchodu (nikoliv podle běžného důchodu). Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 4 7) Spotřební a investiční výdaje 8) Měnové kurzy a

Více

Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy) Magisterské studium

Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy) Magisterské studium Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, zimní semestr Kombinované studium Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy)

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2 Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 205/6 Metodický list č. 2 Makroekonomie Model 45 stupňů a model IS - LM Vysvětlení makroekonomické rovnováhy na trhu statků

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení.

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch Makroekonomie I Důchod a 300 500 700 900 1100 g 1500 2000 Spotřeba 100 340 c 660 e 980 1140 1300 ch Úspory -100 b 0 d 80 f 160 h 300 Ing. Jaroslav ŠETEK,

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model 2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model Teoretická východiska Jednoduchý keynesiánský model zachycuje vzájemný vztah mezi výdaji a výstupem resp. důchodem, názorně

Více

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II.

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Ekonomie II Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Metodický list č. 3. Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09

Metodický list č. 3. Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Metodický list č. 3 Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 3. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA

MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 2 MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA Část 2 Účinnost fiskální a monetární politiky Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc.

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP)

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP) ZÁKLADNÍ PROBLÉMY Model chování dlouhodobého směnného kurzu není dokonalým popisem reality, ale je způsobem jak ukázat jak účastníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz a co ovlivňuje pohyby kurzu

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY 3. kapitola Krugman Obstfeld. SMĚNNÉ KURZY A DEVIZOVÉ TRHY ZÁKLADNÍ PROBLÉMY TEORIE DETERMINACE SMĚNNÉHO KURZU Směnný kurz umožňuje

Více

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 3 OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Třísektorová ekonomika je charakterizována následujícími údaji: Autonomní spotřeba=50 mld.,investice=555 mld.,mezní sklon ke spotřebě=0,6 Vládní výdaje=300

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

3. Podstata krátkodobé hospodářské politiky typu Stop and Go. 5. Základní charakteristiky zlatého standardu před první světovou válkou.

3. Podstata krátkodobé hospodářské politiky typu Stop and Go. 5. Základní charakteristiky zlatého standardu před první světovou válkou. Hospodářská politika, zkušební otázky, školní rok 2010-2011 A. Otázky, vyžadující ucelenou, avšak stručnou odpověď 1. Neutralita peněz v klasickém modelu: stručná charakteristika, důsledky pro hospodářskou

Více

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Obsah Ekonomická rovnováha a její modely Spotřební funkce Dvousektorový model ekonomiky Ekonomická rovnováha a její modely Podmínky rovnovážného produktu pomocí výdajového key. modelu tzn. model s linií

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Osnova přednášky: Ekonomická teorie a modely Klasická teorie a její východiska Obecný klasický model Odvození klasické AS a AD Shrnutí Příští týden

Osnova přednášky: Ekonomická teorie a modely Klasická teorie a její východiska Obecný klasický model Odvození klasické AS a AD Shrnutí Příští týden Makroekonomie 2 LS 2015 doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. KH Po 11: 00 12:30 Literatura, osnova kurzu a podmínky získání kreditů viz STAG Nutnost příprav na přednášku dle zadané literatury Přednášky nekopírují

Více