Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy

7 Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity Karlovy. S novou kartou získáte navíc automaticky body do Bonus programu a spoustu dal ích v hod a sluïeb! Kdo mûïe o karty poïádat? studeni bakaláfiského, inïen rského, doktorandského programu UK (denní i dálkové studium) zamûstnanci UK absolventi UK ãlenové Spolku absolventû a pfiátel UK Studujete na Univerzitû Karlovû, tak si pfiijìte pro svou kartu do âeské spofiitelny!

8 Jasná volba. Karta Maestro UK Student+ Kartou Maestro UK Student+ mûïete platit za zboïí a sluïby, dobít si kredit mobilního telefonu a provádût v bûry hotovosti ve v ech bankomatech, bankách a smûnárnách po celém svûtû v místech oznaãen ch Maestro. Karta plná v hod Ke kartû si mûïete zakoupit cestovní poji tûní a poji tûní zneuïití platební karty. Nastavit individuální limity na kartu v rámci pfiípustn ch úrovní. âerpat slevy u obchodníkû v rámci slevového Programu Student+ a sbírat body v Bonus programu âeské spofiitelny, které mûïete promûnit za zajímavé odmûny. A navíc získáte kartu s jedineãn m designem reprezentujícím Va i univerzitu. Jak mûïete kartu získat? Karta Maestro UK Student+ se vydává zdarma k Programu Student+ pro studenty fiádného denního studia. O kartu mûïete poïádat na kterékoliv poboãce âeské spofiitelny, bliï í informace získáte na nebo na bezplatné informaãní lince âeské spofiitelny Co je pfiesnû Program Student+? Program Student+ je balíãek produktû a sluïeb âeské spofiitelny se zamûfiením na potfieby studentû do dosaïení 30 let. Jeho prostfiednictvím u etfiíte za sluïby, získáte sporoïirov úãet s v hodnou úrokovou sazbou, kontokorent, správu financí pfies internet, telefon nebo prostfiednictvím GSM Banking SIM Toolkit. Nechcete platit za vedení úãtu? Zfiízení, správu a vedení programu - zdarma Vydání mezinárodní platební karta Maestro UK Student+ - zdarma ZaloÏení úvûru k úãtu (kontokorentu) - zdarma Správa, vedení a zmûna úvûru k úãtu (kontokorent) - zdarma Pfiijetí, posouzení a vyhodnocení Ïádosti o Úvûr pro studenty vysok ch kol - zdarma Správa a vedení Úvûru pro studenty vysok ch kol zdarma Telebanking a Internetbanking SERVIS 24 zdarma GSM banking SIM Toolkit v rámci sluïby SERVIS 24 - zdarma Vyhotovení v pisu ze sporoïirového úãtu - zdarma Zfiízení trval ch pfiíkazû a souhlasû k inkasu (pro úhrady za ubytování, stravování, kolné apod.) - zdarma Potfiebujete pûjãit peníze? Úvûr aï do v e Kã pro studenty vysok ch kol s moïností sníïené splátky po dobu studia a s v hodnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení úvûru MoÏnost zfiízení v hodného úvûru k úãtu (kontokorent) na financování potfieb bûhem studia, a to aï do v e ,-Kã VyÏadujete maximální volnost? OkamÏité vydání mezinárodní platební karty Maestro UK Student+, s níï navíc získáte zajímavé slevy v iroké síti na ich obchodních partnerû SluÏba SERVIS 24 pro snadné a bezpeãné ovládání Va eho úãtu pfies internet nebo telefon 24 hodin dennû, 7 dní v t dnu GSM banking SIM Toolkit pro rychlé ovládání Va eho úãtu prostfiednictvím SMS zpráv Dobití Oskarty a Go SIM karty bez poplatku v bankomatech âeské spofiitelny, kdykoliv potfiebujete

9

10 UÏívejte si slev a dárkû Atraktivní slevy v iroké síti obchodních partnerû pfii platbû kartou Student+ Pokud budete platit kartou Student+ své nákupy nebo dobíjet mobilní telefon pfies bankomat, získáte navíc bonusové body, které mûïe kdykoliv promûnit za lákavé odmûny z na eho katalogu Bonus program (www.csas/bonusprogram) Pfiíspûvek 200 Kã na ISIC kartu GTS International Jazykové kurzy Sleva 3,5 % z ceny kurzovného a ceny ubytování. Práce v zahraniãí (programy Work and Travel) Sleva 400 Kã z programové platby. MoÏnost zamûstnání a cestování v USA, Kanadû, Francii a také Jihoafrické republice. Sleva 5 % z programové platby Velká Británie a Irsko. Autobusové jízdenky Capital Express Sleva 10 % z ceny jízdenky v hodnotû Kã a Kã Pobyty s outdoorov mi aktivitami Sleva 5 % z ceny ubytování (Rakousku a Itálie). Sleva 5 % z ceny balíãku ( v carsko a Slovinsko). Letní pobyty Sleva 5 % z ceny ubytování (Itálie, Chorvatsko). Sleva 5 % z ceny balíãku (Malta). Hudysport Sleva 6 % na cel sortiment zboïí. Slevu nelze sãítat s jin mi slevami. HUMANIC Sleva 5 % pfii nákupu jakékoliv obuvi v prodejnách Humanic. Kanzelsberger Sleva ve v i 7% z celkové ãástky nákupu. Olympus Sleva ve v i 5% na v robky Olympus v prodejnách Olympus klub. Slevu nelze sãítat s jin mi slevami. Palace Cinemas Vstupenka za zv hodnûnou studentskou cenu. SoutûÏ o 1000 VIP vstupenek pro ty, ktefií nejãastûji pouïijí kartu Student+ k platbû v Palace Cinemas. The Phonehouse Sleva 500 Kã na dotovan telefon s aktivací. Sleva 5 % na samostatné telefony a sady. Sleva 10 % na pfiíslu enství. Sleva se nevztahuje na zlevnûné zboïí, speciální nabídky a nelze ji kumulovat s dal í procentní slevou. Ticketpro Sleva 4% na Dárkovou poukázku Ticketpro v hodnotû 500,-Kã. Dárková poukázka je platná aï do Aktuální nabídky slevov ch akcí naleznete na nebo na webov ch stránkách na ich partnerû.

11

12 Platební karty s Univerzitou Karlovou âeská spofiitelna kromû karty Maestro UK Student+ vydává tyto karty UK: MC Partner UK mezinárodní debetní karta zdarma vydání a pouïívání v prvním roce V pfiípadû kreditních karet jde vlastnû o úvûr? Jak jej mûïete splácet? Debetní kartou ãerpáte prostfiedky ze svého sporoïirového úãtu. V pfiípadû kreditní karty mûïete okamïitû ãerpat úvûr aï do v e limitu, kter Vám âeská spofiitelna pfii vydání karty poskytne. Dobu splácení i v i mûsíãní splátky si urãujete sami. Minimální mûsíãní splátka je 5% z vyãerpané ãástky úvûru. Ke splácení je vhodné pouïít i sluïbu SERVIS 24. Kredit+ MC Partner UK mezinárodní kreditní karta zdarma vydání a pouïívání v prvním roce Jak mûïete vyuïít bezúroãné období? Bezúroãné období je mimofiádná v hoda kreditních karet Kredit+. Splatíte-li totiï celou dluïnou ãástku do data splatnosti uvedeného na v pise z kartového úãtu, nebude Vám za bezhotovostní platby úãtován Ïádn úrok. S Kredit+, kreditní kartou âeské spofiitelny, mûïete získat bezúroãné období na dobu aï 45 dní. Kredit+ MC Gold UK mezinárodní kreditní karta 50% sleva z poplatku za vydání a pouïívání v prvním roce

13 Podrobnûj í informace Vám rádi poskytneme v poboãkách âeské spofiitelny nebo na informaãní lince Tento leták má pouze informaãní charakter a jehop platnost je ãasovû omezena.

14 moïnosti vyuïívat v oblasti osobní servis vãetnû tomuto kroku se rozhodlo tûsné spolupráci s âeskou spûlo ke zlep ení kvality Vám co nejvíce usnadnilo ervisu mûïete oãekávat v oblasti financí, najdeme potfieb, se zamûfiením na Ïívání leasingov ch sluïeb ãí. To v e a rychle vyfie it s pomocí hned nûkolik programû pro Vá Ïivot. Na e spolupráce systém, kter Vám u, diskrétní a okamïitou BliÏ í informace a individuální poïadavky k finanãním sluïbám a profesionálnímu poradenství získáte kdykoli od pana Roberta Krejãího, kter je koordinátorem a garantem na eho spoleãného programu. S ním si mûïete podle sv ch pfiání a moïností domluvit termín osobní schûzky. Vûfiíme, Ïe nabídka této formy spolupráce Vás zaujme a spoleãnû nalezneme moïnosti, jak nejlépe vyfie it Va e potfieby v oblasti finanãních sluïeb. S pfiáním kaïdodenních vítûzství Robert Krejãí bankovní poradce pan Bořivoj Brankář První U Hradu Praha 1 Czech republic

15

16 Zdarma Kupte si Calibrum a získáte Celaskon navíc! Mimořádná akce, ke každé í Doplně í ání zásob.

17 Mimořá á ZDARMA Dopln í od... do..., nebo do vyprodání ásob.

18 ZDARMA Mimořádná akce Celaskon 600 mg - 2 za cenu jednoho. Doplněk stravy. Akce platí od... do..., nebo do vyprodání zásob.

19 Pro dospûlé i pro dûti od útlého kojeneckého vûku máme pfii nachlazení a ka li nûco skuteãnû dobrého. Mucosin s medem ve formû sirupu ãi kapek. Tato medicína s chutí medu nejen léãí, ale i chutná. Její úãinná aktivní sloïka ambroxol usnadàuje vyka lávání a pomáhá snadno a úãinnû uvolnit d chací cesty. Spolehlivá úleva od ka le Obsahuje ambroxol. Lék k vnitfinímu uïití. âtûte peãlivû pfiíbalov leták. MUC/10.04/031/ /CZ Zentiva, a.s. U kabelovny Praha 10 Dolní Mûcholupy âeská republika Tel.: Fax: Internet:

20 1 1a 1b Paralen SUS Med Malina Ibalgin SUS Mucosin SUS Jahoda varianta 1 - jedna se o skicy které by byl překresleny a "doladěny" co se týče barevnosti tak křivek (síly apod.) varianta 2a - "živé" objekty by se nahradily airbrushí, použití v případě inzerce - podklad může tvořit velký viditelný podval, doplňující objekt se může v rámci vizuálu pohybovat varianta 2b - použití ve formě ikon doplněných textem Jedná se o náhledová data

21 Vánoce ve Vaší lékárně! Ke kaïdé á á krém na ruce zn. Indulona. Vyberte si denní ãi noãní variantu. Dopřejte svému tělu zdraví i krásu! A4 vložená do rámu aby byla ohnutá, výsek vylejzá do 3D a převázané mašlí nebo jmelím nebo něčím... Vá ší lékárně! Ke kaï ému balen í multivitaminu s minerály Calibrum (100 tablet) yberte si denní ãi noãní variantu. opřejte svému tělu zdraví i krásu! árek krém na ruce zn. Indulona. Ke kaïdému balení multivita s minerály Calibrum (100 ta dostanete zdarma jako dárek krém na ruce zn. Indulona. Vyberte si denní ãi noãní variantu. výsek a lom z A4 skládačka - výsek s bigama (přehyby - nebo jen naznačené linkou? a návodem), výsek aby nám to zas vylezlo do 3D, zavěšené od stropu, otáčí se /vlivem větru samozřejmě)

22

23

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Îádám tímto Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, Iâ: 49240901, zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více