Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území"

Transkript

1 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky Datum zpracování: listopad leden 2013

2 1. Název zvláště chráněného území: Vrbenské rybníky 2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní rezervace (dále jen PR ) ve smyslu 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 3. Předměty ochrany a jejich popis: 3.1. Souhrnná charakteristika předmětů ochrany: Předmětem ochrany je zachování rozsáhlého komplexu vodních, mokřadních, lučních a lesních ekosystémů vysoké přírodovědné hodnoty v těsném sousedství krajského města s výskytem vzácných, chráněných a biogeograficky významných druhů rostlin a živočichů. Dále jsou předmětem ochrany druhy a stanoviště evropsky významné lokality Vrbenské rybníky (CZ ), která byla vyhlášena za účelem ochrany druhů kuňky obecné (Bombina bombina) a páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a stanovišť 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae. Současně jsou předmětem ochrany i druhy chráněné jako předměty ochrany v rámci ptačí oblasti CZ Českobudějovické rybníky, se kterou je nově navrhovaná přírodní rezervace v překryvu: kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), rybák obecný (Sterna hirundo), husa velká (Anser anser), kopřivka obecná (Anas strepera) a slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Popis hlavních předmětů ochrany: název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení/ kategorie dle vyhlášky 395/1992 Sb. popis biotopu druhu kuňka obecná (Bombina bombina) páchník hnědý (Osmoderma eremita) kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) rybák obecný (Sterna hirundo) husa velká (Anser anser) kopřivka obecná (Anas strepera) slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) mnoho desítek vokalizujících samců EN především extenzivně obdělávané rybníky a tůně na bývalém tankovém cvičišti nehojně CR hlavně dutiny dubů na hrázi Nového Vrbenského rybníka párů (v EN hnízdí v křovinách na ostrůvcích Nového posledním desetiletí Vrbenského a Dominu, loví v rybnících výrazně přibývající) donedávna hnízdění EN ostrůvky rybníka Domin několika párů, pravidelný výskyt v době hnízdění Hnízdění několika desítek párů, letní shromažddiště až 500 ex. EN Hnízdění na rybničních ostrůvcích (především ryb. Černiš) a v litorálních porostech, letní shromaždiště především na Dominu párů VU hnízdí na rybnících, především na ostrůvcích občasné pravděpodobné EN litorální porosty Starého Vrbenského a hnízdění 1-3 párů Šnejdlíku 4. Cíl ochrany: Cílem ochrany PR Vrbenské rybníky je udržení podmínek přírodního prostředí ve stavu, který umožňuje trvalou přítomnost biotopů předmětu ochrany, tím také jednotlivým společenstvům a druhům vázaným na zmiňované biotopy.

3 5. Základní ochranné podmínky: Základní ochranné podmínky přírodních rezervací jsou stanoveny v 34 zákona: (1) Na celém území přírodních rezervací je zakázáno a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, b) používat biocidy, c) povolovat a umisťovat nové stavby, d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů, f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace. (2) Výkon práva myslivosti a rybářství může příslušný orgán omezit, pokud tento výkon je v rozporu s podmínkami ochrany území přírodní rezervace. 6. Návrh bližších ochranných podmínek: V souladu s ustanovením 33 odst. (1) zákona se navrhuje, aby na území nově navržené PR bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy: a. na pozemcích určených k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat stromy označené jako biotop zvláště chráněných druhů, kácet nebo odstraňovat části takto označených stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, b. mimo pozemky určené k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat listnaté stromy o obvodu kmene větším než 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, kácet nebo odstraňovat části listnatých stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, c. ustanovení písm. a. a písm. b se nevztahuje na zásahy nezbytně nutné v mimořádné situaci nebo podle zvláštních právních předpisů (např. je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Pokácenou hmotu lze trvale odstranit z území přírodní rezervace pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, d. vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích mimo stávající cesty, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní rezervace mimo vyznačené a stávající cesty, s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní rezervace, e. zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, f. zřizovat myslivecká zařízení pro krmení a vábení zvěře, chovat nebo vypouštět odchovanou zvěř (s výjimkou uznané bažantnice), g. provádět obnovu lučních porostů a pastvin (včetně rychloobnovy a dosevu), aplikovat na tyto plochy průmyslová i statková hnojiva, h. manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj obojživelníků nebo existenci mokřadních rostlin, používat rybníky pro chov vodní drůbeže i. nasazovat ryby do vodních ploch a toků s výjimkou rybníků,

4 7. Vymezení hranice přírodní rezervace a jejího ochranného pásma: 7.1. Navrhovaná hranice přírodní rezervace: Hranice přírodní rezervace byla navržena tak, aby při zachování potřebných ploch pro zachování a rozvoj předmětů ochrany maximálně respektovala vymezení evropsky významné lokality stanovené příslušným nařízením vlády. V některých částech, kde to nebránilo zachování ploch pro předměty ochrany, byla hranice nově navrhované přírodní rezervace zarovnána na hranice parcel. Nově navržená PR rozšiřuje stávající PR Vrbenské rybníky hlavně v její jižní části, kde zahrnuje plochy původního vojenského cvičiště. V severozápadní části je stávající PR rozšířena o rybník Šnejdlík Vymezení ochranného pásma přírodní rezervace: Ochranné pásmo je vymezeno formou dvou samostatných polygonů. V jižní části navazuje na nově vymezenou hranici PR, přičemž zahrnuje zbývající část území EVL a výběžek ptačí oblasti, které touto částí prochází. Končí na linii navrhované spojovací komunikace. V severní části OP rozšiřuje území PR o komplex podmáčených luk, vodních kanálů a rybník Dasenský včetně jeho výtopy a litorálního pásma Získání informace o vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma: Zákres hranice přírodní rezervace je přílohou číslo 3 tohoto návrhu. Návrh hranic je dále k dispozici na ve složce Krajský úřad Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Ochrana přírody a krajiny Zřizování zvláště chráněných území (ve formátu pdf), nebo na mapovém serveru jihočeského kraje na adrese 8. Územně správní zařazení území: 8.1. Přírodní rezervace: kraj: Jihočeský okres: České Budějovice obec s rozšířenou působností: České Budějovice obec: České Budějovice katastrální území: České Vrbné, České Budějovice 2, Haklovy Dvory 8.2. Ochranné pásmo přírodní rezervace: kraj: Jihočeský okres: České Budějovice obec s rozšířenou působností: České Budějovice obec: České Budějovice, Dasný, Hluboká nad Vltavou katastrální území: České Vrbné, České Budějovice 2, Haklovy Dvory, Bavorovice, Dasný 9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených návrhem přírodní rezervace a ochranného pásma přírodní rezervace: Podrobný výčet parcel, výměr a listů vlastnictví je uveden v příloze číslo Předpokládaná výměra zvláště chráněného území*: Přírodní rezervace: 315,78 ha Ochranné pásmo: 52,21 ha Celkem: 367,99 ha * výměra byla stanovena výpočtem z mapových podkladů (v programu ArcGIS) 11. Odůvodnění návrhu: Historie ochrany území, vymezení PR: Jedná se o nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území. Maloplošné zvláště chráněné území Vrbenské rybníky bylo zřízeno dne vyhláškou ONV v Českých Budějovicích v kategorii chráněný přírodní výtvor o výměře 245,8 ha. Vyhláškou č. 395/1992 Sb. bylo území zařazeno do kategorie přírodní rezervace o stejné výměře. Zřizovací předpis a vymezení stávající PR zůstává v platnosti do doby vydání nového nařízení rady kraje, které původní předpis zruší.

5 Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ze dne , ve znění nařízení vlády č. 371/2009 kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb. ze dne se území navrhované PR stalo Evropsky významnou lokalitou CZ Vrbenské rybníky (dále jen EVL ). EVL byla rozhodnutím Evropské komise ze dne zařazena do evropského seznamu (dle sdělení MŽP č. 81/2008 Sb.). Nařízením vlády č. 405/2009 Sb., ze dne 26. října 2009 byla vymezena ptačí oblast Českobudějovické rybníky, která pokrývá území nově navrhované PR i jejího ochranného pásma. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků ( populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy) v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení PR: Hlavním důvodem vyhlášení PR je splnění požadavku na implementaci soustavy Natura 2000 tak, jak to plyne z příslušných ustanovení zákona a aktualizace původního zřizovacího předpisu podle současného stavu legislativy a aktuálního stavu ekosystému K názvu zvláště chráněného území: Navrhovaná PR je pod tímto názvem evidována v rámci EVL i jako stávající zvláště chráněné území. Název EVL považujeme za jednoznačný a výstižný a proto je navrhován i pro opětovně zřizovanou PR Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území: Vzhledem k charakteru lokality a na základě metodiky MŽP pro stanovení kategorií zvláště chráněných území je navrhována v souladu s navrženou kategorií EVL přírodní rezervace K předmětům ochrany: Zdroje informací: Dendrologický průzkum Evropsky významné lokality Vrbenské rybníky, Mott MacDonald: Ing. Klára Jandečková, zpracování plánu péče o navrženou EVL, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., RNDr. Lukáš Šimek a kolektiv autorů, inventarizační průzkum obratlovci, NaturaServis s. r.o.: Mgr. Aleš Svoboda editor, Karel Rozínek batrachologický průzkum, Karel Rozínek ml. batrachologický průzkum, RNDr. Petr Bürger ornitologický průzkum, inventarizační průzkum hydrologie, NaturaServis s.r.o.: Mgr. Aleš Svoboda editor, odběr vzorků vody, zjištění obsádek, RNDr. Richard Faina průzkum stavu zooplanktonu, Mgr. David Fischer kontrola při výlovu, zjištění obsádek, Ing. Martina Kubečková odběr vzorků vody, RNDr. Jitka Svobodová vyhodnocení jakosti vody, Jan Švorc odběr vzorků vody, inventarizační průzkum páchník, NaturaServis s. r.o.: Zdeněk Papoušek, inventarizační průzkum kuňka, NaturaServis s. r.o.: Karel Rozínek batrachologický průzkum, 2012

6 Dendrologický průzkum a páchník hnědý: Dendrologický průzkum byl proveden v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji v roce 2011 a Cílem práce byl doplňkový průzkum k průzkumu entomologickému - mapování výskytu vhodných biotopů pro předmět ochrany v EVL Vrbenské rybníky páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Vzhledem k biologii tohoto druhu se jedná především o statné listnaté stromy na hrázích rybníků s rozvojem vhodných dutin. V zájmovém území se celkově vyskytuje poměrně velké množství velmi vhodných dřevin pro osídlení páchníkem hnědým, nebo již osídlených. Z pohledu předmětu ochrany páchníka hnědého jsou významné především staré aleje mohutných dubů na hrázích a okrajích rybníků. Tyto letité dřeviny jsou jako biotop pro páchníka hnědého ideální. Mohutné kmeny dubů a dalších listnatých stromů mají často rozvinuté dutiny s trouchem, kam nezatéká a kmeny jsou alespoň částečně osluněné. Vyhodnocením nálezů pro celou EVL lze dojít k závěru, že podle předpokladu se největší množství osídlených, pravděpodobných či potenciálních biotopů PO nachází na hrázích a březích rybníků rybniční soustavy, které lze také považovat za nejperspektivnější části z hlediska celé populace. Do této kategorie bezpochyby náleží aleje uváděné pod označením A, D a F, tj. hráze Starého a Nového Vrbenského rybníka, rybníka Domin a rybníka Černiš. Zde se páchník hnědý prokazatelně vyskytuje a velmi pravděpodobně není v blízké době ohrožena jeho existence. Populace zdá se není omezena jen na jednotlivé stromy, neboť potenciálních biotopů vhodných parametrů se zde nachází poměrně velké množství, což je pro tento druh velmi významné.

7 V menší míře se sledovaný druh vyskytuje podél cest, na okrajích lesních celků nebo vodních útvarů i v dalších částech lokality, i když zde se jednoznačných údajů o jeho výskytu podařilo shromáždit mnohem méně. Na tomto místě by bylo možno jmenovat téměř všechny vymezené části EVL, i když skutečně příznivé podmínky se nacházejí jen na omezených plochách příslušné části. Z hlediska četnosti a prostorového zastoupení vhodných dutin jsou tyto plochy samozřejmě méně příznivé a hůře zajišťují dlouhodobou existenci PO. Samostatnou kategorií jsou zapojené porosty bažantnice Černiš nebo porostů v části E, kde se pravděpodobně druh na některých místech rovněž vyskytuje, ale jeho ověření je z důvodu životní strategie páchníka velmi obtížné. Další významné druhy hmyzu a jejich nároky Lepidoptera: Batolec duhový Apatura iris O Na okraji bažantnice byl v průběhu června 2011 zaznamenán výskyt dvou dospělých exemplářů batolce duhového. Tento denní motýl se zatím poměrně hojně vyskytuje v lesních údolích, v blízkosti lemů a cest podél vodotečí, kdy živnou rostlinou jsou převážně různé druhy vrb. Pravděpodobně díky svému nápadnému vzezření byl tento druh zařazen mezi druhy zvláště chráněné, neboť jinak není bezprostředně ohrožen vyhubením. S velkou pravděpodobností se v širším okolí vyskytuje stabilní populace tohoto druhu. Provádění managementu v zájmu zachování předmětu ochrany EVL by nemělo ovlivnit výskyt batolce duhového, neboť lze očekávat zachování dostatečného množství živných rostlin i vhodných mikrohabitatů, kdy druh preferuje zejména střídavě osluněná místa v blízkosti vodních ploch. Hymenoptera: čmelák zemní - Bombus terrestris - O Na území EVL se pravděpodobně vyskytuje více druhů tohoto rodu, jednoznačně byl ale identifikován pouze čmelák zemní, který zároveň patří mezi nejhojnější druhy čmeláků na našem území. Tento druh se téměř plošně vyskytuje na většině území státu včetně agrocenóz a přestože je spolu s ostatními zástupci rodu Bombus zařazen mezi zvláště chráněné druhy, nelze jen považovat za druh bezprostředně ohrožený. Na různých místech lokality byly opakovaně zaznamenány desítky až stovky dělnic tohoto druhu, který na všech otevřených a sušších částech EVL zcela jistě nalézá dostatek potravy. Realizace managementu v zájmu zachování předmětu ochrany EVL by v žádném případě neměla ovlivnit výskyt čmeláka zemního a dalších pravděpodobně se vyskytujících druhů čmeláků, případně spíše pozitivně, konkrétně v souvislosti s odstraňováním náletových dřevin a vytvářením potenciálních hnízdních příležitostí na disturbovaných plochách. mravenec otročící Formica fusca O mravenec trávníkový Formica rufibarbis O Oba druhy je možno zařadit mezi běžné až velmi běžné zástupce tohoto rodu. Osidlují široké spektrum biotopů, přičemž většinou preferují otevřená a teplá stanoviště s dostatkem potravy. Provádění managementu v zájmu zachování předmětu ochrany EVL by nemělo ovlivnit výskyt zjištěných druhů. Stejně jako v případě čmeláků se i u tohoto velmi hojně vyskytujícího se rodu dá očekávat výskyt některých dalších druhů téhož stupně ochrany. střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri - O Tento druh střevlíka se ojediněle vyskytuje v lesích, na polích, loukách a pastvinách, přičemž preferuje spíše otevřená stanoviště. Na mnoha místech byl stejně jako jiné druhy střevlíků postižen chemizací, a byl proto zařazen mezi zvláště chráněné druhy, byť v současnosti není bezprostředně ohrožen. V rámci jižních Čech se nacházejí poměrně početné populace tohoto druhu, proto není žádným překvapením ani jeho výskyt v rámci EVL Vrbenské rybníky. Na zpevněných plochách v různých částech EVL bylo zaznamenáno několik přejetých jedinců tohoto druhu. Pravděpodobně se jedná o poměrně hojného zástupce místní fauny, který by neměl být ohrožen v souvislosti s realizací managementu.

8 kovařík Ampedus brunnicornis VU Relativně vzácný druh kovaříka, který vyhledává staré, narušené solitérní duby, lokálně se vyskytující na celém území státu. Ojediněle (pouze 2 kusy) byl nalezen v dubech v západní části hráze Starého Vrbenského rybníka. Provádění managementu v zájmu předmětu ochrany (včetně zachování starých doupných stromů) by nemělo ohrozit výskyt tohoto druhu kovaříka. kovařík Ampedus pomorum VU Relativně vzácný druh kovaříka, který se vyvíjí ve vlhkém trouchnivějícím dřevě listnatých stromů a preferuje polohy pravidelně zaplavovaných a podmáčených lužních lesů. Dodatečně byl identifikován jeden exemplář pocházející ze sběrů ze dne z území bažantnice a to bez přímé vazby na biotop. Druh se ojediněle vyskytuje na celém území státu, častěji v povodí velkých řek. Prioritou je ponechávání dostatečného množství odumřelé dřevní hmoty v rámci lesního hospodaření, což by režim bažantnice mohl splňovat. Tesařík obrovský Cerambyx cerdo O, EN Na sledovaném území byly ojediněle nalezeny pouze pobytové znaky tesaříka obrovského, konkrétně na dvou stromech v aleji D1 a jednom stromě v aleji F2. Některé z výletových otvorů jsou poměrně recentního data, takže se dá předpokládat, že tento druh se na lokalitě stále vyskytuje, stejně jako v širším okolí Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou. Stejně jako páchník hnědý a mnoho dalších druhů vázaných na odumírající dřevní hmotu je i tesařík obrovský ohrožen zejména likvidací starých dubů. Z tohoto důvodu by management zaměřený na podporu PO neměl ohrožovat případnou populaci tesaříka obrovského. zlatohlávek skvrnitý - Oxythyrea funesta O Na sledovaném území byly opakovaně nalézány jednotlivé exempláře (celkem cca 10 ks) tohoto druhu. Jde o dříve relativně vzácný druh zlatohlávka lesostepních lokalit středních Čech a Moravy, který v posledních letech nebývale expandoval do všech teplých částí České republiky. I když pravděpodobně dochází ke značným fluktuacím početnosti, stabilní populace tohoto druhu lze zaznamenat na značné části území. Těžiště výskytu zlatohlávka skvrnitého se nachází na mezích a lesních okrajích, ale nevyhýbá se ani antropicky ovlivněným biotopům. Dospělce lze příležitostně nalézt na květech, larvy se živí různými typy organických substrátů v zemi. Vzhledem k postupnému šíření a nárůstu početnosti tohoto druhu pravděpodobně nejsou nutná opatření ve prospěch tohoto zvláště chráněného druhu a nejinak tomu bude i na území EVL Vrbenské rybníky. Kuňka obecná (Bombina bombina) Na území EVL je kuňka obecná rozšířena hlavně v jižní části. Její výskyt je ale spíše mozaikovitý a ne plošný, i když charakter biotopu je pro tento druh vhodný na velké části tohoto území. Nejvíce kuněk obývá oblast tůní na bývalém vojenském cvičišti a širší okolí Velkého Vávrovského rybníka. Na území vojenského cvičiště je výskyt soustředěn do okolí několika tůní. Jejich rozmístění je zde ale dosti mozaikovité. Z některých tůní se v noci ozýval chór vokalizujících samců a v sousední tůni nebyl zaznamenán žádný exemplář. Přitom se oba biotopy zdály být prakticky totožné. V oblasti Velkého Vávrovského rybníka je nejvíce zvířat soustředěno na jeho jihovýchodním břehu, který přímo sousedí s plochou cvičiště. Další exempláře byly zaznamenány v tůních převážně listnatého lesa u severovýchodního břehu tohoto rybníka. Na jaře byly tyto tůně zcela bez vody, ale v létě (červen 2012) měly vody dostatek (viz obr. 37 a 38). Zdejší kuňky se pravděpodobně prolínají se zvířaty z okolí malého rybníku pod hrází Velkého Vávrovského rybníku. Zde rovněž obývají okolní lesní tůňky, které jsou od předchozích odděleny pouze lesní cestou a úzkým pruhem okolního lesa. Je překvapivé, že tak výrazně heliofilní druh, jako jsou kuňky obecné, zde dává přednost těmto silně zastíněným tůním před osluněným a mělkým rybníčkem s přiměřeným množstvím litorální vegetace, který leží v jejich těsném sousedství. Další oddělená oblast výskytu kuněk obývá rozsáhlé území jižně a jihozápadně od lesa Bažantnice. Jednotliví samci se ozývají z louky severně od odchovny bažantů a další zvířata pak v celém jižním pásu pásu na rozhraní polí a okraje zájmového území. V tomto pásu lze odhadnout počet kuněk na vyšší desítky exemplářů. Další jednotlivé exempláře pak vokalizovaly z luk jižně od rybníka Šnejdlík, ale žádné zvíře přímo z prostoru tohoto rybníku.

9 V severní části zájmového území obývají kuňky jižní oddíl Nového Vrbenského rybníku. Centrem jejich rozšíření jsou litorální porosty orobince severního zálivu. Zde podle odhadu vokalizovalo do 10 samců. V rybníčku u rybářské bašty byli zaslechnuti pouze 2 samci. Tato lokalita leží na rozmezí všech předchozích lokalit. Nejblíže odtud se kuňky vyskytují na severu vojenského cvičiště a na Novém Vrbenském rybníku. Věkové složení populace nebylo možné přesně zjistit, protože zdejší lokality obývané kuňkou jsou značně nepřehledné. Většina biotopů je zarostlá hustou vegetací, která způsobovala, že zvířata byla během pátrání vyrušena a ukryla se mezi hustou vegetací. Pouze v tůních v lese, které jsou téměř bez vegetace, byla situace přehlednější. Jelikož ale tyto tůně byly na jaře bez vody, tak první vlna rozmnožování pravděpodobně proběhla v nedalekém rybníku a tůně byly obsazeny adultními jedinci sekundárně při migraci do okolí. V těchto lesních tůních nebyl zaznamenán žádný pulec, ale jejich dno je pokryto velkou vrstvou spadaného listí, které značně znesnadňovalo odchyt malých pulců kuněk. Přesto je dosti pravděpodobné, že i zde dochází k rozmnožování, protože kuňky se rozmnožují v průběhu roku opakovaně (Opatrný in Baruš a kol., 1992). Nálezy pulců byly učiněny jen v několika tůních vojenského cvičiště, kde bylo celkem odchyceno a pozorováno do 10 pulců. Mláďata byla pozorována rovněž v tůních na cvičišti a v litorálních porostech Velkého Vávrovského rybníka. I přes tyto nízké počty pulců a juvenilů se lze domnívat, že se daný druh v prostoru zájmové lokality úspěšně rozmnožuje na všech místech, kde je odpovídající kumulace adultních jedinců. Populace na území EVL Vrbenské rybníky je pravděpodobně prozatím životaschopná, ale počty kuněk zde nejsou nijak mimořádně velké. Celkový počet zvířat byl velmi přibližně odhadnut na stovky jedinců. Mozaikovitost výskytu napovídá, že zde pravděpodobně kuňky ubývají, protože lokalita je z minulosti uváděna jako jedna z nejvýznamnějších jihočeských lokalit (www.nature.cz). Obratlovci: Přehled aktuálně zjištěných druhů obojživelníků na EVL Vrbenské rybníky s uvedením kategorie ochrany a postavením v rámci červeného seznamu, počtu nalezených jedinců (snůšek) a orientačním odhadem početnosti jejich populací (myšleno adultních a subadultních jedinců, nikoliv larev). Druh česky Druh latinsky Kategorie ochrany Odhad početnosti populace (vyhláška MŽP (nalezení jedinci, popř. snůšky/odhad 395/1992 Sb. / početnosti populace) červený seznam) Čolek obecný Lissotriton vulgaris SO / LC Jednotlivé exempláře / pravděpodobně = Triturus vulgaris stovky (až tisíce?) exemplářů Čolek velký Triturus cristatus SO / EN Jednotlivé exempláře / pravděpodobně desítky až nižší stovky exemplářů Kuňka obecná Bombina bombina SO / EN Nižší stovky vokalizujících samců / stovky (až vyšší stovky?) exemplářů Skokan štíhlý Rana dalmatina SO / EN Stovky snůšek a jednotliví adultní ex./ tisíce exemplářů Skokan ostronosý Rana arvalis KO / EN Jednotlivé snůšky / desítky (?) exemplářů Skokan zelený Pelophylax esculentus = Rana kl. esculenta SO / NT Vyšší desítky exemplářů / stovky exemplářů Skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus = Rana ridibunda SO / NT Stovky exemplářů / vyšší stovky exemplářů Ropucha obecná Bufo bufo O / LC Nižší desítky adultů / stovky až tisíce (?) exemplářů Rosnička zelená Hyla arborea SO / NT Vyšší desítky vokalizujících samců / stovky exemplářů

10 Přehled aktuálně zjištěných plazů na EVL Vrbenské rybníky s uvedením kategorie ochrany a postavením v červeném seznamu, počtu nalezených jedinců a odhadem početnosti jejich populací. Druh česky Druh latinsky Kategorie ochrany (vyhláška MŽP 395/1992 Sb. / červený seznam) Odhad početnosti populace (nalezení jedinci, popř. snůšky/odhad početnosti populace) Ještěrka obecná Lacerta agilis SO / TN Nižší desítky exemplářů / stovky exemplářů Slepýš křehký Anguis fragilis SO / LC Jednotlivé exempláře / stovky exemplářů Užovka obojková Natrix natrix O / LC Asi 15 exemplářů / stovky exemplářů Předpokládané a nedoložené druhy Ropucha zelená (Bufo viridis) Tento druh nebyl během průzkumů na území EVL ani v jeho okolí zaznamenán. Přitom podmínky na bývalém cvičišti odpovídají jejím životním nárokům. Ropucha zelená ale na některých místech v České republice značně ubývá. Obdobná situace je například na podobné lokalitě Plachta u Hradce králové. Také zde se jedná o bývalé cvičiště a tento dříve velmi hojný druh zde v posledních letech vymizel (K. Rozínek vlastní údaje). Ropucha zelená byla hlášena z lokality Zavadilka (Vosátková, 2007), která leží v těsném sousedství hranice EVL poblíž rybníku Mladohaklovský. Vzdálenější lokality v Českých Budějovicích jsou Rožnov (Pirisinová, 2008 in vvv.biolib.cz) a Čtyři Dvory (Vrba, 2011 in Další starší nález je z nedalekých Vrbenských tůní (Vlček, 1989 in Moravec, 1994). Na této lokalitě byl na jaře 2011 rovněž proveden informativní průzkum, ale ropuchu zelenou se nepodařilo nalézt. Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) Blatnice nebyla během průzkumu v celém prostoru EVL Vrbenské rybníky zaznamenána. Její výskyt ale lze na zájmové lokalitě dosti pravděpodobně očekávat. Charakter biotopu zcela odpovídá životním nárokům tohoto druhu, který je v širším okolí dosti běžný. Z prostoru vojenského cvičiště existuje starší údaj (Pokorný, 1987) a další z nedaleké PP Vrbenská tůň (Vlček, 1989), oboje v in Moravec (1994). Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) V dubnu 2012 byly zaznamenány poblíž hráze na jižním břehu Velkého Vávrovského rybníka (GPS N E ) celkem 3 exempláře malých ještěrek. Bohužel se vždy jednalo pouze o letmé pozorování a zvířata zmizela ve vysoké a nepřehledné trávě. Při následných kontrolách provedených ještě tento den i při následných exkurzích se už žádné zvíře nepodařilo objevit. Proto nebylo možné provést přesnou determinaci. Přestože byla ve všech třech případech zvířata identifikována jako ještěrka živorodá, tak nelze zcela jednoznačně vyloučit, že se nemohlo jednat o subadultní jedince ještěrky obecné. Přímo na tomto biotopu nebyla ještěrka obecná vůbec zaznamenána. Nejbližší autorovi známá lokalita ještěrky živorodé leží asi 5,5 km severně u Hluboké nad Vltavou (Jerhotová, 2010 in Čolek horský (Triturus alpestris) Zcela jednoznačně nelze vyloučit ani výskyt tohoto čolka. Jeho nejbližší lokality se nacházejí v okolí Hluboké nad Vltavou (např. PP Blana u Zlivi) Funk 2012 in vlastní pozorování autora Vzdušnou čarou je tato oblast vzdálená od Vrbenských rybníků pouze asi 8 km severozápadním směrem. Na celém území EVL Vrbenské rybníky bylo v průběhu průzkumu zjištěno celkem 9 druhů zástupců batrachofauny a 3 druhy herpetofauny. Další dva druhy batrachofauny se na lokalitě v minulosti vyskytovaly a nelze vyloučit, že pouze unikly pozornosti (obzvláště blatnice skvrnitá). Naturový druh kuňka obecná je na území EVL Vrbenské rybníky běžným druhem. V minulosti byla tato lokalita považována za jednu z nejvýznamnějších v rámci jižních Čech (www.nature.cz). Ale její mozaikovité rozšíření indukuje situaci, že zde patrně dochází k poklesu její početnosti.

11 Situace většiny ostatních druhů obojživelníků je prozatím uspokojivá, ale absence nebo minimální počty zástupců komplexu zelených skokanů na některých velkých rybnících je znepokojivá. Plazům prozatím na území EVL Vrbenské rybníky nehrozí žádné zjevné nebezpečí. Nejvážnějším problémem může být velkoplošné vypalování trávy v oblasti bývalého vojenského cvičiště. Je nutné provést management na území bývalého vojenského cvičiště. Nejen pro zvýšení životaschopnosti zdejší populace kuněk je hlavně zapotřebí uskutečnit odstranění náletových dřevin. ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM Na rybnících bylo zjištěno 15 zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Kriticky ohrožené druhy (1): kolpík bílý Silně ohrožené druhy (7): kvakoš noční, volavka stříbřitá, lžičák pestrý, čírka modrá, hohol severní, rybák obecný, chřástal vodní Ohrožené druhy (7): potápka černokrká, potápka malá, potápka roháč, kormorán velký, moták pochop, kopřivka obecná, čírka obecná Na Červeném seznamu ptáků ČR (Šťastný a Bejček 2003) je uvedeno 23 druhů zjištěných vodních ptáků Kriticky ohrožené druhy, CR (5 druhů): volavka stříbřitá, kolpík bílý, čírka obecná, čírka modrá, lžičák pestrý Ohrožené druhy, EN (6 druhů): potápka černokrká, kvakoš noční, husa velká, zrzohlávka rudozobá, hohol severní, rybák obecný Zranitelné druhy, VU (11 druhů): potápka malá, potápka roháč, kormorán velký, labuť velká, moták pochop, kopřivka obecná, kulík říční, čejka chocholatá, pisila čáponohá, chřástal vodní, racek chechtavý Téměř ohrožené druhy, NT (2 druhy): volavka popelavá, slípka zelenonohá V EVL Vrbenské rybníky byl průzkumem v letech 2011 a 2012 zjištěn výskyt celkem 74 druhů ptáků. 19 druhů je zvláště chráněno vyhláškou č. 395/1992 Sb. a 33 druhů je zařazeno v Červeném seznamu ptáků České republiky. V tab. 9 je podán přehled všech zjištěných druhů, stupeň prokázaného hnízdění, vazba na biotop a statut ochrany podle norem ochrany přírody. Dosažené výsledky dokazují velký význam území EVL Vrbenské rybníky z hlediska ochrany diverzity ptactva. Velký počet zjištěných druhů (74), z nichž 19 patří mezi zvláště chráněné druhy podle vyhl. č. 395/1992 Sb. a 3š je uvedeno na Červeném seznamu ptáků ČR dokládají význam území pro ochranu ptactva a jeho vyhlášení jako přírodní rezervace, území EVL a Ptačí oblast Českobudějovické rybníky, jejíž je nejvýznamnější součástí. Nejvýznamnější a nejohroženější složkou avifauny EVL Vrbenské rybníky je vodní ptactvo. Avifauna vodních ptáků Vrbenských rybníků je jedinečná vysokým zastoupením zvláště chráněných druhů ptáků a druhů zařazených do Červeného seznamu ptáků ČR. Z celkového počtu 30 druhů, zjištěných v letech , patří 15 druhů (50 %) mezi zvláště chráněné druhy a 24 druhů (80 %) je zařazeno do Červeného seznamu ptáků ČR, z toho 4 druhy v kategorii kriticky ohrožených (volavka stříbřitá, kolpík bílý, čírka obecná, čírka modrá). Podrobněji k těmto druhům viz kap a Pouhých pět druhů není nějakým způsobem ohrožených (není na žádném seznamu) - kachna divoká, polák velký, polák chocholačka, lyska černá, rákosník obecný a rákosník zpěvný. S výjimkou obou druhů rákosníků se vesměs jedná o lovné druhy vodních ptáků. Lov vodních ptáků je však v PR Vrbenské rybníky celoročně zakázán. Ibis hnědý, jehož výskyt je v ČR zcela výjimečný a jehož hnízdění dosud nebylo prokázáno, nebyl dosud mezi zvláště chráněné druhy ani zařazen. Významným fenoménem území EVL jsou dubové aleje na hrázích rybníků. Ptačí společenstvo těchto dubových alejí není zdaleka tak bohaté na ohrožené druhy, jako je tomu v případě vlastních rybníků, tedy vodního ptactva. Nevyskytuje se zde žádný kriticky ohrožený druh a počet zvláště chráněných druhů nebo druhů uvedených na Červeném seznamu ptáků ČR je pouze 6, a to většinou v nižších kategoriích ohrožení. Přesto jsou dubové hráze významné pro populace některých skupin ptáků a to především pro dutinové druhy, které zde dosahují vysoké početnosti (tvoří zde 65 % celkové populace) a vzhledem k úbytku dutin v krajině je lze považovat za obecně ohrožené. Významná je zejména místní populace lejska bělokrkého, který je nejpočetnějším a typickým druhem

12 starých dubových porostů. Jeho dominance zde dosahuje 14,3 %, a absolutní početnost je kolem 18 párů. K dynamice populace lejska bělokrkého viz kap Značnou část plochy EVL zaujímají přírodě blízké bažinné olšiny, které se zachovaly zejména na západním břehu rybníka Černiš a jsou jedinečné zejména svou unikátní entomofaunou (Jaroš a Spitzer 1987). Ptačí fauna bažinných olšin nemá zdaleka tak jedinečný charakter a i když ji tvoří 31 druhů, jsou to povětšinu běžné lesní druhy a významnější chráněné druhy jsou zde jen ojedinělé. Ochranářský význam z hlediska ptáků je tedy malý, i když ho zvyšuje přítomnost kolonie cca 95 párů volavek popelavých v severní partii olšiny. V minulosti zde byl rovněž zjištěn výskyt sluky lesní v hnízdní době (Brandl a kol. 2002) a jsou jistá podezření na vhodnost tohoto biotopu na zahnízdění jeřába popelavého (Kubelka 2012). Také avifauna bývalého vojenského cvičiště je druhově poměrně bohatá, ale zvláště chráněné druhy, které se na tomto území vyskytují, jsou jen velmi málo početné a v území se vyskytují vesměs po jednom páru. Jeho ornitologický význam je proto v současné době omezený. Významné bylo toto území v 90. letech, kdy zde vznikla populace slavíka modráčka středoevropského, která kulminovala v roce 2001 přítomností více jak 10 zpívajících samců. Od té doby však populace slavíka modráčka postupně klesá, až k roku 2011 zcela zaniká. Příčinou bude zřejmě rychlá sukcese a vznik téměř zapojených porostů křovinných vrb a zazemňování a zánik komplexu místních tůní. Botanika: Plošně nejrozsáhlejšími biotopy EVL Vrbenské rybníky jsou: V1F makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, T1.9 střídavě vlhké bezkolencové louky a L1 mokřadní olšiny. Současně jsou také nejcennější z hlediska výskytu ohrožených druhů a druhů regionálně významných. Soustava středně velkých a menších mělkých rybníků s dubovými alejemi na hrázích (X13, resp. L7.1), rozsáhlými litorálními porosty (M1.1, M1.7) a ostrůvky, které jsou hnízdištěm mnoha druhů vodních a mokřadních ptáků. Na výtopy některých rybníků navazují bažinné olšiny (L1), mezi rybníky se nacházejí kosené i nekosené ovsíkové (T1.1) a bezkolencové louky (T1.9.). Nejvýznamnějším vegetačním typem z hlediska soustavy Natura 2000 jsou společenstva bezkolencových luk svazu Molinion (T1.9, převážně as. Sanguisorbo-Festucetum pratensis, řidčeji rovněž as. Junco-Molinietum), s hojným výskytem druhů ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ocún jesenní (Colchicum autumnale), bukvice lékařská (Betonica officinalis), svízel severní (Galium boreale), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), roztroušeně i žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum). Směrem k litorálům rybníků přecházejí vlhké louky k porostům vysokých ostřic (M1.7, as. Caricetum gracilis, as. Calamagrostietum lanceolatae), místy i k rákosinám (M1.1, as. Phragmitetum communis, as. Typhetum latifoliae, as. Glycerietum maximae). Vegetace vodních makrofyt (V1F) je nejlépe vyvinuta na menším rybníku Šnejdlík, kde je reprezentovaná především velmi početnou populací plavínu štítnatého (as. Nymphoidetum peltatae). Z ostatních druhů se okrajově vyskytují rdest vzplývavý (Potamogeton natans), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). Podél břehů je vytvořen úzký lem rákosin (M1.1) a vysokých ostřic (M1.7), rozšiřující se v širší pásmo v jižní části výtopy rybníka; vegetačně významné jsou zde zejména kompaktní porosty ostřice vyvýšené (Carex elata). V jižní části lokality se nacházejí sukcesní plochy bývalého vojenského cvičiště, zarůstající nálety listnatých stromů a křovin, s četnými tůněmi (makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, V2C) a několika malými rybníky. V minulosti se zde vyskytovala jednoletá vegetace písčin (T5.1) s populací mrvky myší ocásek (Vulpia myuros). Dlouhodobým výzkumem bylo v území zjištěno přes 900 druhů motýlů, mnoho nálezů je faunisticky významných. Brouci Helophorus obscurus a Xyleborus pfeili se zde vyskytují na jediném místě na území Čech, pozoruhodný je i výskyt slunéčka Sospita vigintiguttata (např. v Bavorsku je na červeném seznamu). Z dvoukřídlého hmyzu je významný např. výskyt stínomilky Trigonometopus frontalis (navržena jako zvlášť chráněný druh), smutnice Zygoneura sciarina (jedna ze tří známých lokalit v ČR) a některých druhů tiplíkovitých (Ceratopogonidae). Byla zde také zkoumána fauna chrostíků (databáze je uložena u prof. Z. Soldána, Entomologický ústav AVČR). Z hlediska ochrany evropsky významných druhů živočichů mají význam hlavně tato stanoviště: Litorální porosty rákosin a vysokých ostřic (M1.1, M1.7), makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (V2C) - kuňka ohnivá (Bombina bombina); liniové porosty listnáčů (X13) - páchník hnědý (Osmoderma eremita).

13 11.6. K cílům ochrany: Cíle ochrany jsou formulovány v souladu s ustanoveními 33 tak, aby bylo zajištěno zachování předmětů ochrany v příznivém stavu K návrhu bližších ochranných podmínek: Bližší ochranné podmínky PR jsou navrženy v souladu s ustanovením 33 odst. 1 zákona a jsou nastaveny tak, aby umožnily orgánu ochrany přírody usměrňovat činnosti, které nejsou zcela ošetřeny základními ochrannými podmínkami PR a mohly by vést k nežádoucím změnám dochovaného stavu přírodního prostředí K jednotlivým bližším ochranným podmínkám: a. na pozemcích určených k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat stromy označené jako biotop zvláště chráněných druhů, kácet nebo odstraňovat části takto označených stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, Na lesní pozemky se nevztahuje ustanovení zákona o kácení dřevin, proto je nutno zajistit ochranu stromů, které jsou nezbytné pro zachování populace předmětu ochrany jiným způsobem. V rámci provedených inventarizačních průzkumů lokality byl vytvořen seznam stromů s jejich polohou a popisem a tento bude v určitém časovém intervalu (doporučeno 5 let) aktualizován. Seznam stromů, na které se vztahuje toto omezení bude předán vlastníkům lesa. Vzhledem k tomu, že se jedná o omezení lesnického hospodaření v souladu s ustanovením 58 zákona, lze za tuto újmu požadovat kompenzaci. b. mimo pozemky určené k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat listnaté stromy o obvodu kmene větším než 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, kácet nebo odstraňovat části listnatých stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, Podle současného stavu legislativy přechází vyhlášením zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma kompetence podle 8 na příslušný orgán ochrany přírody. V případě, že by došlo ke změně (původně i ve zvláště chráněných územích povolovala kácení dřevin příslušná obec), je nutné zajistit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k tomu, aby nedošlo k poškození biotopu předmětu ochrany. c. ustanovení písm. a. a písm. b se nevztahuje na zásahy nezbytně nutné v mimořádné situaci nebo podle zvláštních právních předpisů (např. je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Pokácenou hmotu lze trvale odstranit z území přírodní rezervace pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Toto ustanovení řeší mimořádné situace, kdy je zejména z důvodu bezpečnosti nebo nastalé mimořádné situace nutné pokácet strom bez ohledu na to, zda se v něm vyskytuje předmět ochrany. Při tom lze strom nebo jeho část pokácet a odsunout na místo, kde nebude představovat nebezpečí. Úplně odstranění takto vzniklé hmoty lze až po souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody i dřevní hmota ponechaná na místě může dále sloužit jako biotop druhu, pokud místní situace umožňuje hmotu na místě ponechat. d. vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích mimo stávající cesty, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní rezervace mimo vyznačené a stávající cesty, s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní rezervace, Zejména při vjezdu motorovými vozidly dochází při větší frekvenci pojezdů ke změnám struktury půdy a změnám druhového složení společenstev, směrem ke společenstvům a druhům, které jsou k těmto podmínkám tolerantní. Jedná se tedy o činnost, která může mít nepříznivý dopad na předmět ochrany PR. Nezanedbatelné je i vyrušování předmětů ochrany a dalších druhů (hlavně ptačích druhů). Uvedené ustanovení neomezuje vlastníky, nájemce ani jiné subjekty, které v rámci svých povinností potřebují do území PR zajíždět.

14 e. zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, Biotopy výskytu druhů tvořících hlavní předmět ochrany PR mohou být nevhodným umístěním skládky i malého rozsahu nebo krátké doby trvání vážně poškozeny nebo zcela zničeny. f. zřizovat myslivecká zařízení pro krmení a vábení zvěře, chovat nebo vypouštět odchovanou zvěř (s výjimkou uznané bažantnice), Vzhledem k tomu, že biotop příznivý pro předměty ochrany je citlivý na zvýšený obsah dusíku a fosforu v půdě a při přikrmování zvěře se obsah těchto látek v půdě zvyšuje (jedná se o živiny obsažené v přikrmovacích komponentech nebo živiny obsažené v trusu zvířat, která se v místech přikrmování shromažďují), dochází přikrmováním zvěře lokálně ke zhoršování podmínek pro společenstva a druhy předmětu ochrany. Cílem tohoto opatření není vyloučení mysliveckého hospodaření z plochy přírodní rezervace, pouze jeho drobné usměrnění na místa, kde zřízení nebude mít negativní dopad na biotopy PR a předměty ochrany. Chov polodivokých kachen má na rybniční ekosystémy řadu silně negativních dopadů (likvidace litorálních porostů, predační tlak na snůšky a larvy obojživelníků, eutrofizace vody atd.) a pokračování v tomto trendu by mohlo místní populace obojživelníků velmi vážně ohrozit, v extrémním případě i eliminovat. g. provádět obnovu lučních porostů a pastvin (včetně rychloobnovy a dosevu), aplikovat na tyto plochy průmyslová i statková hnojiva, Luční porosty ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu jsou významným biotopem předmětů ochrany, tvoří jejich terestrická stanoviště, slouží k migraci, v určitých částech nebo pro některé druhy je to přímo domovský biotop, nebo jsou přímo předmětem ochrany. Na tyto plochy nelze aplikovat žádné pesticidy, biocidy či syntetická hnojiva. Vyloučeno je i např. vyvážení digestátů z bioplynových stanic, močůvky či kejdy. Jediný možný způsob přihnojování je aplikace chlévské mrvy (na základě souhlasu OOP a nikoliv na botanicky cenné podmáčené plochy). Louky a travní porosty nelze rozorávat či válcovat. Zcela nepřípustná je aplikace tzv. rychloobnovy luk (aplikace neselektivního herbicidu, rozorání a osetí kulturními travinami). Uvedené nežádoucí zásahy povedou jednak k přímému usmrcení zvláště chráněných druhů nebo mohou výrazně omezit kvalitu prostředí pro jejich příznivý rozvoj. h. manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj obojživelníků nebo existenci mokřadních rostlin, používat rybníky pro chov vodní drůbeže Změna způsobu manipulace s vodní hladinou u nádrží (jarní či letní vypouštění, úplné zimování či letnění, pokud je ve výjimečných případech např. z důvodu likvidace nežádoucích rybích populací nenařídí OOP) může výrazným způsobem poškodit populace předmětů ochrany při jejich rozmnožování. U druhů zimujících ve vodním prostředí pak může v případě zimování rybníka dojít k úhynu značné části populace. Případný chov vodní drůbeže má pro populace předmětů ochrany stejný účinek jako chov a vypouštění polodivokých kachen viz výše. i. nasazovat ryby do vodních ploch a toků s výjimkou rybníků, Tato část bližších ochranných podmínek se týká hlavně tůní a soustavy vodních kanálů v jejich okolí. Pro zachování populace předmětů ochrany (zejména obojživelníků) je případné nasazení ryb do vodních ploch a toků naprosto vyloučené (přímá predace u dravých ryb, změna charakteru a biotopu u býložravých).

15 11.9. K vymezení hranice zvláště chráněného území: Nově navržená hranice PR a OP PR je vedena převážně po hranicích stávajících parcel katastru nemovitostí nebo po výrazných terénních útvarech. Zároveň je tato hranice zpravidla dobře zřetelná i v terénu, jako hranice různých druhů pozemků. Hranice byla navržena tak, aby všechny významné fenomény předmětu ochrany byly v území zahrnuty. Pro hranici PR byl vypracován záznam podrobného měření změn. Po vyhlášení bude nová hranice označena pruhovým značením a hraničníky. Přílohy: číslo 1: Orientační mapa PR Vrbenské rybníky a jejího ochranného pásma číslo 2: Seznam dotčených parcel číslo 3: Zákres hranice PR a jejího ochranného pásma do katastrální mapy

16 Příloha číslo 1:

17 Příloha číslo 2: Seznam dotčených parcel katastrální území PP nebo OP Číslo parcely podle KN LV Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN celková výměra (m2) výměra v PP/OP (m2)* Bavorovice OP trvalý travní porost Bavorovice OP /9 trvalý travní porost Bavorovice OP /32 vodní plocha Bavorovice OP /1 vodní plocha Bavorovice OP /10 vodní plocha Bavorovice OP /11 vodní plocha Bavorovice OP /12 vodní plocha Bavorovice OP /13 vodní plocha Bavorovice OP /14 vodní plocha Bavorovice OP /15 vodní plocha Bavorovice OP /16 vodní plocha Bavorovice OP /17 vodní plocha Bavorovice OP /18 vodní plocha Bavorovice OP /19 vodní plocha Bavorovice OP /2 vodní plocha Bavorovice OP /20 vodní plocha Bavorovice OP /21 vodní plocha Bavorovice OP /22 vodní plocha Bavorovice OP /24 vodní plocha Bavorovice OP /3 vodní plocha Bavorovice OP /4 vodní plocha Bavorovice OP /5 vodní plocha Bavorovice OP /6 vodní plocha Bavorovice OP /7 vodní plocha Bavorovice OP /8 vodní plocha Bavorovice OP /9 vodní plocha České Budějovice 2 PR trvalý travní porost České Budějovice 2 PR vodní plocha rybník České Budějovice 2 PR ostatní plocha jiná plocha České Budějovice 2 PR ostatní plocha jiná plocha České Budějovice 2 PR orná půda České Budějovice 2 PR trvalý travní porost České Budějovice 2 PR ostatní plocha jiná plocha České Budějovice 2 PR vodní plocha rybník České Budějovice 2 PR ostatní plocha jiná plocha České Budějovice 2 PR vodní plocha České Budějovice 2 PR ostatní plocha jiná plocha České Budějovice 2 PR vodní plocha zamokřená plocha České Budějovice 2 PR lesní pozemek České Budějovice 2 PR vodní plocha České Budějovice 2 PR /1 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 PR /115 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 OP /149 ostatní plocha jiná plocha České Budějovice 2 OP /150 ostatní plocha jiná plocha

18 České Budějovice 2 PR /152 ostatní plocha jiná plocha České Budějovice 2 PR /153 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 PR /154 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 OP /155 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 OP /156 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 PR /184 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 PR /185 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 PR /186 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 PR /188 ostatní plocha manipulační plocha České Budějovice 2 PR /191 ostatní plocha manipulační plocha České Vrbné PR ostatní plocha neplodná půda České Vrbné PR trvalý travní porost České Vrbné PR ostatní plocha neplodná půda České Vrbné PR vodní plocha rybník České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné OP ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR ostatní plocha neplodná půda České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR ostatní plocha neplodná půda České Vrbné PR vodní plocha rybník České Vrbné PR vodní plocha zamokřená plocha České Vrbné PR trvalý travní porost České Vrbné PR vodní plocha České Vrbné PR vodní plocha České Vrbné PR ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR vodní plocha rybník České Vrbné PR vodní plocha rybník České Vrbné PR vodní plocha rybník České Vrbné PR ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha České Vrbné PR vodní plocha rybník České Vrbné PR vodní plocha České Vrbné PR ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR vodní plocha rybník České Vrbné PR ostatní plocha neplodná půda České Vrbné PR ostatní plocha neplodná půda České Vrbné PR lesní pozemek České Vrbné PR orná půda České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR lesní pozemek České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR lesní pozemek České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR lesní pozemek České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR lesní pozemek České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace

19 České Vrbné PR lesní pozemek České Vrbné PR ostatní plocha ostatní komunikace České Vrbné PR ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR vodní plocha České Vrbné PR ostatní plocha neplodná půda České Vrbné PR vodní plocha rybník České Vrbné PR zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště České Vrbné PR /7 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště České Vrbné PR 1 262/1 ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR /4 ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR /5 ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR /6 ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR /8 ostatní plocha jiná plocha České Vrbné PR 1 263/1 vodní plocha rybník České Vrbné OP /11 trvalý travní porost České Vrbné OP /18 trvalý travní porost České Vrbné OP /1 trvalý travní porost České Vrbné OP /10 trvalý travní porost České Vrbné PR 1 275/11 trvalý travní porost České Vrbné OP /2 trvalý travní porost České Vrbné OP /3 trvalý travní porost České Vrbné OP /4 trvalý travní porost České Vrbné OP /5 trvalý travní porost České Vrbné OP /6 trvalý travní porost České Vrbné OP /7 trvalý travní porost České Vrbné OP /8 trvalý travní porost České Vrbné OP /9 trvalý travní porost České Vrbné OP /1 vodní plocha České Vrbné OP /2 vodní plocha České Vrbné OP /3 vodní plocha České Vrbné OP /4 vodní plocha České Vrbné PR 1 277/5 vodní plocha České Vrbné OP /1 trvalý travní porost České Vrbné OP /10 trvalý travní porost České Vrbné OP /11 trvalý travní porost České Vrbné OP /12 trvalý travní porost České Vrbné OP /13 trvalý travní porost České Vrbné OP /14 trvalý travní porost 5 5 České Vrbné OP /15 trvalý travní porost České Vrbné PR 1 278/16 trvalý travní porost České Vrbné OP /2 trvalý travní porost České Vrbné OP /3 trvalý travní porost České Vrbné OP /4 trvalý travní porost České Vrbné OP /5 trvalý travní porost České Vrbné OP /6 trvalý travní porost České Vrbné OP /7 trvalý travní porost České Vrbné OP /8 trvalý travní porost České Vrbné OP /9 trvalý travní porost České Vrbné OP /1 vodní plocha České Vrbné OP /2 vodní plocha

20 České Vrbné OP /3 vodní plocha České Vrbné PR 1 280/4 vodní plocha České Vrbné OP /1 trvalý travní porost České Vrbné OP /10 trvalý travní porost České Vrbné OP /11 trvalý travní porost České Vrbné OP /12 trvalý travní porost České Vrbné OP /13 trvalý travní porost České Vrbné OP /14 trvalý travní porost České Vrbné OP /15 trvalý travní porost České Vrbné OP /16 trvalý travní porost České Vrbné OP /17 trvalý travní porost České Vrbné OP /18 trvalý travní porost České Vrbné OP /19 trvalý travní porost České Vrbné OP /2 trvalý travní porost České Vrbné OP /20 trvalý travní porost České Vrbné OP /21 trvalý travní porost České Vrbné OP /22 trvalý travní porost České Vrbné OP /23 trvalý travní porost České Vrbné OP /24 trvalý travní porost České Vrbné OP /25 trvalý travní porost České Vrbné OP /26 trvalý travní porost České Vrbné OP /27 trvalý travní porost České Vrbné OP /28 trvalý travní porost České Vrbné OP /29 trvalý travní porost České Vrbné PR 1 282/3 trvalý travní porost České Vrbné PR 1 282/30 trvalý travní porost České Vrbné OP /31 trvalý travní porost České Vrbné OP /32 trvalý travní porost České Vrbné OP /4 trvalý travní porost České Vrbné OP /5 trvalý travní porost České Vrbné OP /6 trvalý travní porost České Vrbné OP /7 trvalý travní porost České Vrbné OP /8 trvalý travní porost České Vrbné OP /9 trvalý travní porost České Vrbné OP /1 vodní plocha České Vrbné OP /2 vodní plocha České Vrbné PR 1 283/3 vodní plocha České Vrbné OP /1 trvalý travní porost České Vrbné OP /2 trvalý travní porost České Vrbné PR 1 284/3 trvalý travní porost České Vrbné OP /4 trvalý travní porost České Vrbné OP /5 trvalý travní porost České Vrbné OP /6 trvalý travní porost České Vrbné PR /1 vodní plocha zamokřená plocha České Vrbné PR /2 vodní plocha zamokřená plocha České Vrbné PR 1 292/3 vodní plocha zamokřená plocha České Vrbné PR /1 lesní pozemek České Vrbné PR /2 lesní pozemek České Vrbné PR 1 293/3 lesní pozemek České Vrbné PR /4 lesní pozemek České Vrbné PR /1 trvalý travní porost

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Luční potok v

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Baba a jejího ochranného pásma a stanovení

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Přírodní rezervace Černý důl

Přírodní rezervace Černý důl Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ust. 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a 4 vyhlášky

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Velký

Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Velký Praha: 2. 7. 2013 Číslo jednací: 094328 /2013/KUSK Spisová značka: SZ_ 094328 /2013/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRA HY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP- 0054920/2011/OOP/VII/314 Ing.Stehlíková/4217 27.1. 2011

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Věc: Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes

Věc: Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Finanční možnosti ochrany přírody

Finanční možnosti ochrany přírody Finanční možnosti ochrany přírody Mgr. Libor Opluštil Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj obcí zkušenosti českých a rakouských

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Obojživelníci - Lissamphibia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Literatura Literatura Literatura Interaktivní CD a CD s hlasy dostupná na katedře Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR:

Více

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazné jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete na www.vlada.cz.

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazné jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete na www.vlada.cz. Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazné jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete na www.vlada.cz. B. rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a majetkové

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz Vyšný 59 381 01 Český Krumlov Městský úřad Jindřichův Hradec tel.: 380 301 031 Klášterská 135/II fax: 380 301 049 377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz NAŠE ČÍSLO

Více

CHKO Brdy regulace umisťovánía povolovánístaveb a územníplánování

CHKO Brdy regulace umisťovánía povolovánístaveb a územníplánování Konference Brdy v roce 2016 z pohledu územního plánování a ochrany životního prostředí CHKO Brdy regulace umisťovánía povolovánístaveb a územníplánování Ministerstvo životního prostředí odbor zvláštníúzemníochrany

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Soutok Moravy a Dyje promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vymezení území navrhovaná CHKO rozloha

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017 Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008- 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód území : 1937 kategorie : přírodní

Více

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Hmyz ve městech a veřejné zeleni. Jiří Řehounek

Hmyz ve městech a veřejné zeleni. Jiří Řehounek Hmyz ve městech a veřejné zeleni Jiří Řehounek Proč se bavit o ochraně hmyzu? Hmyzu je nejvíc Je ekologicky velmi různorodý Jako první citlivě reaguje na změny prostředí Naneštěstí nikoho příliš nezajímá

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Zásady budování drobných vodních ploch

Zásady budování drobných vodních ploch Zásady budování drobných vodních ploch Jan Dvořák Mokřady ochrana a management, z. s. duben 2014 Definice drobné vodní plochy - velikost dm 2 stovky m 2 - účel podpora biodiverzity - bez technických prvků

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více