Botanický inventarizaní przkum. pírodní rezervace Jezero

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Botanický inventarizaní przkum. pírodní rezervace Jezero"

Transkript

1 Botanický inventarizaní przkum pírodní rezervace Jezero Jií Malíek

2 1. Obsah 2. Základní údaje Kvtena Historie botanického przkumu Vegetace Litorální porosty Vodní makrofyta Porosty devin Teplomilné trávníky a skalka Spoleenstva ruderální rostlin Obnažená dna Seznam zjištných cévnatých rostlin Komentáe k výskytu významnjší druh rostlin Aquilegia vulgaris Carex pseudocyperus Jovibarba globifera Lemna trisulca Myosotis caespitosa Platanthera bifolia Schoenoplectus lacustris Ulmus laevis Utricularia australis Veronica dillenii Orientaní lichenologický przkum Seznam zjištných druh Doporuená opatení k zachování význaných druh kvteny Závr Literatura Pílohy Mapová píloha Fotografická píloha

3 2. Základní údaje Kraj: Stedoeský Okres: Píbram Katastrální území: Dublovice Výmra: 7,09 ha Datum vyhlášení PR: Pírodní rezervace Jezero se nachází 0,7 km severn od obce Dublovice. Jedná se o rybník s rozlohou 2,78 ha z vtšiny zarostlý rákosinami. Pravdpodobn byl založen v dobách psobení Jakuba Krína na Sedlansku, tedy v 16. století. Rybník nemá žádný pítok, pítomný je pouze odtokový kanál. Nadmoská výška rezervace se pohybuje mezi m n. m. V okolí Jezera lze pozorovat vyvýšeniny pirozeného pvodu. V místech dnešního rybníku se údajn ješt ped jeho založením stahovala voda, ímž zdejší horniny rychleji zvtrávaly a vzniklo zde malé jezírko. Odtud dostaly rybník i pozdjší rezervace své jméno. Podloží chránného území tvoí granodiorit kozárovického typu. Pírodní rezervace zde byla vyhlášena kvli ochran a uchování rybníka s bohatým výskytem vzácných a zvlášt chránných druh hmyzu, obojživelník, plaz a pták, dále k ochran významného hnízdišt ptactva a ochran biodiverzity spoleenstev v krajin. etné porosty rákosin skýtají velmi vhodné prostedí pro hnízdní ady druh ptactva, nap. írky modré, chástala vodního, kopivky obecné, motáka pochopa a potápky malé. V pilehlých listnatých lesních porostech hnízdí nap. žluva hajní a krutihlav obecný. Celkem na lokalit hnízdí asi 50 druh pták. Velmi významná je též fauna obojživelník zastoupená 10 druhy, z nejvýznamnjších se zde rozmnožují nap. olek velký, olek obecný, blatnice skvrnitá, skokan rašelinný a bohatá populace kuky obecné. Z plaz stojí za zmínku populace užovky obojkové. Obas bývá pozorována vydra íní. Také mezi bezobratlými lze nalézt nkolik vzácných druh, nap. vážku jasnoskvrnnou a reliktního brouka z eledi stevlíkovitých Pterostichus minor. 3. Kvtena 3.1. Historie botanického przkumu Záznamy o kvten PR Jezero jsou velmi chudé. Nepodailo se dohledat žádné starší údaje o lokalit. První orientaní botanický przkum zde provedl RNDr. Rudolf Hlaváek z Hornické muzea v Píbrami, který lokalitu navštívil Vegetaci rybníka a jeho nejbližšího okolí rozlenil na 4 spoleenstva: porosty devin (lem osik, dub a vrb; jasenina; sublitorální olšina; sublitorální vrbina se Salix fragilis), sublitorální rákosiny (as. Typhetum latifoliae, as. Glycerietum maximae), vodní makrofyta (as. Utricularietum australis) a eutrofizovaný epilitorál (porosty Urtica dioica). Z významnjších rostlin uvádí výskyt Lemna trisulca a blíže neurené Utricularia sp. Zapsal též neúplný druhový soupis cévnatých rostlin obsahující 27 taxon. Rybník charakterizoval z botanického hlediska jako prmrnou vodní nádrž. Veškeré pozdjší botanické przkumu PR Jezero již obstarával Jií Malíek, který lokalitu sleduje od roku Podrobná botanická charakteristika chránného území byla zpracována v práci Malíek Struný výet nejvýznamnjších druh bude v blízké dob publikován (Malíek, Hlaváková & Jalovecká 2007)

4 3.2. Vegetace Litorální porosty (rákosiny) V litorálních porostech pevažuje Typha latifolia. Místy se uplatuje také Glyceria maxima a vzácn se objevuje Typha angustifolia. Z významnjších druh se v rákosinách vyskytují Schoenoplectus lacustris a Carex pseudocyperus, z ostatních Sparganium erectum, Juncus effusus a hojn Solanum dulcamara. Ped rokem 2000 zaujímaly rákosiny necelé dv tetiny vodní plochy. V souasné dob se nachází pibližn na tech tvrtinách. Velmi rychlé šíení rákosin potlailo pedevším vodní makrofyta, která zaznamenala silný ústup a pravdpodobn i vymizení nkterých druh. Lze pedpokládat, že v nkolika následujících letech zaroste tém celá vodní nádrž rákosinami Vodní makrofyta Vodní makrofyta nejsou v PR Jezero píliš dobe vyvinuta. Místa, na nichž bylo vodní rostlinstvo v nedávné dob zachováno, zarstají druhem Typha latifolia. Jejich rozvoji brání též pravidelné vysychání znané ásti rybníku a postupné zazemování. Hojným druhem stále zstává Lemna trisulca, uplatuje se i Utricularia australis. Vzácný je Potamogeton natans. Z dalších druh zde rostou Lemna minor a Spirodela polyrhiza. V roce 2004 se podailo zaznamenat i Batrachium cf. aquatile. Zajímavostí je poetný výskyt mechu Leptodictyum riparium (det. Jan Kuera) Porosty devin Porosty devin zaujímají tém dv tetiny plochy rezervace. V drtivé vtšin pevažují listnaté porosty, pouze v západní ásti byl vysázen svou rozlohou nevýznamný bor s Pinus sylvestris. Znaná ást lesních porost je rznorodého složení. Uplatují se zde pedevším Quercus robur, Populus tremula, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Quercus rubra atd. V keovém pate jsou významné Sambucus nigra a Crataegus sp. Dalším rozsáhlým celkem je jasenina na jižním okraji MCHÚ. Mimo Fraxinus excelsior zde v menší míe nalezneme také Acer pseudoplatanus a Tilia cordata. Zajímavé jsou porosty vrb se Salix fragilis a olší s Alnus glutinosa v litorálu rybníka. Bohužel jsou zastoupeny pouze maloplošn a ást strom je již zcela suchá. Významná je také malá acidofilní doubrava na severovýchodním okraji PR. V podrostu se vyskytují nap. Poa nemoralis, Festuca ovina, Silene nutans, Viola riviniana a v roce 2005 byl nalezen 1 exemplá chránné Platanthera bifolia. Znaná ást lesních porost je eutrofizovaná a dominantním druhem se stává Urtica dioica. Tyto porosty jsou botanicky bezvýznamné. Pro území zajímavá je pítomnost znaného množství pomrn starých a mohutných exemplá Tilia cordata a Quercus robur Teplomilné trávníky a skalka Fragmenty teplomilných trávník na jihovýchodním a severovýchodním okraji MCHÚ obohacují území o adu zajímavých druh. Nejlépe jsou vyvinuty v okolí skalky na severovýchodním okraji rezervace. Ve skalce je významný výskyt druhu Jovibarba globifera, který se v regionu mimo kaon Vltavy vyskytuje jen velmi vzácn. Díky nepíliš vzdálenému údolí Vltavy se do PR Jezero mohla rozšíit ada teplomilnjších rostlin.z typických druh byly zaznamenány Veronica dillenii, Koeleria pyramidata, Dianthus cartusianorum, Phleum phleoides, Galium pumilum, Helianthemum grandiflorum, Artemisia campestris, Sedum reflexum, Centaurea stoebe a Euphorbia cyparissias. Uplatuje se dokonce i Calluna vulgaris. Na jihovýchodním okraji se podailo zaznamenat Jasione montana, Trifolium alpestre a Scabiosa ochroleuca. Trávníky místy pechází v nežádoucí porosty Calamagrostis epigejos. Teplomilné trávníky na severním okraji PR obohacuje nkolik druh rostlin, které se - 4 -

5 sem rozšíily z pilehlého pole. Tyto rostliny se v chránném území objevují nepravideln a jen v malých populacích i nkolika exempláích. Jedná se nap. o Scleranthus annuus, Apera spica-venti, Thlaspi arvense, Veronica triphyllos, Myosotis arvensis a Convolvulus arvensis. V tsném sousedství MCHÚ se z významných druh objevují Aphanes arvensis, Valerianella dentata a hojn Centaurea cyanus Spoleenstva ruderálních rostlin Nedokonale vyvinutá ruderální flora se vyskytuje v menší míe pouze kolem silnic, které z východní i západní strany tvoí hranice rezervace. V blízkosti skalky se objevují porosty s Poa annua, Plantago major, Bellis perennis, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens a Polygonum aviculare agg. V okolí silnice rostou nap. Atriplex patula, Echinochloa crus-galli, Descurainia sophia, Heracleum sphondilium, Sisymbrium officinale a Rumex obtusifolius. Zajímavá je pítomnost nkterých pstovaných druh rostlin. Jedná se pedevším o Allium schoenoprasum, Aquilegia vulgaris, Viola odorata, Ribes rubrum, Ribes nigrum a Ilex aquifolium Obnažená dna Bhem suchých rok se na mlkých ástech rybníka objevují spoleenstva obnažených den, která zdejší floru obohacují o adu zajímavých druh. V posledních letech mžeme tuto vegetaci pozorovat tém každoron, protože v letním období Jezero zpravidla vysychá. K hojným druhm patí Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Eleocharis acicularis, Gnaphalium uliginosum, Trifolium hybridum, Ranunculus sceleretus, vzácnji mžeme nalézt Rorippa palustris a Oenanthe aquatica. Nejvýznamnjším druhem obnažených den v PR Jezero je Myosotis caespitosa, která hojn roste i na bezích rybníku za normálního stavu vody Seznam zjištných cévnatých rostlin Následující seznam obsahuje druhy zaznamenané v PR Jezero v období U taxon, které se nepodailo nalézt v roce 2006 je uveden i rok posledního nálezu. Hodnocení erveného seznamu je sjednoceno podle práce Procházka 2001, hodnocení kategorie ohrožení k úelm ochrany podle pílohy k vyhlášce 395/1992 Sb. Nomenklatura je sjednocena podle práce Kubát uloženo v herbái autora Acer platanoides L. (javor mlé) Acer pseudoplatanus L. (javor klen) Aegopodium podagraria L. (bršlice kozí noha) Agrostis canina L. (psineek psí) Agrostis capillaris L. (psineek výbžkatý) Agrostis stolonifera L. (psineek obecný) Achillea millefolium L. (ebíek obecný) Alchemilla cf. monticola Opiz (kontryhel pastvinný?) Alisma plantago-aquatica L. (žabník jitrocelový) Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande (esnáek lékaský) Allium schoenoprasum L. (pažitka pobežní) Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (olše lepkavá) Alopecurus aequalis Sobol. (psárka plavá), det. Jií Danihelka pouze sterilní rostliny - 5 -

6 Alopecurus pratensis L. (psárka luní) Amaranthus retroflexus L. (laskavec ohnutý) 2003, Angelica sylvestris L. (dhel lesní) Anthoxanthum odoratum L. (tomka vonná) Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (kerblík lesní) Anthyllis vulneraria L. (úroník bolhoj) Apera spica-venti (L.) P.B. (chundelka metlice) Aquilegia vulgaris L. (orlíek obecný) C3 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (huseníek rolní) Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl et C.Presl (ovsík vyvýšený) Artemisia campetris L. (pelynk ladní) Artemisia vulgaris L. (pelynk ernobýl) Atriplex patula L. (lebeda rozkladitá) Avenella flexuosa (L.) Drejer (metlika kivolaká) Avenula pubescens (Huds.) Dum. (ovsí pýitý) Ballota nigra L. (mrnice erná) Barbarea vulgaris R.Br. (barborka obecná) 2003 Batrachium cf. aquatile (L.) Dum. (lakušník vodní?) 2004 Bellis perennis L. (sedmikráska obecná) 2003 Betula pendula Roth (bíza blokorá) Bidens cernua L. (dvouzubec nicí) 2003 Bidens tripartita L. (dvouzubec trojdílný) Briza media L. (teslice prostední) 2005 Bromus hordeaceus L. (sveep mkký) Bromus sterilis L. (sveep jalový) Bryonia alba L. (posed bílý) Calamagrostis arundinacea (L.) Roth (ttina rákosovitá) Calamagrostis epigejos (L.) Roth (ttina kovištní) Calluna vulgaris (L.) Hull (ves obecný) Campanula patula L. (zvonek rozkladitý) Campanula rotundifolia L. (zvonek okrouhlolistý) Capsella bursa-pastoris (L.) Med. (kokoška pastuší tobolka) Cardamine pratensis L. (eišnice luní) Carex caryophyllea Latourr. (ostice jarní) Carex contigua Hoppe (ostice klasnatá) Carex hirta L. (ostice srstnatá) Carex ovalis Good. (ostice zajeí) Carex pseudocyperus L. (ostice nedošáchor) C4a, Carex vesicaria L. (ostice mchýkatá) Carex vulpina L. (ostice liší) Carum carvi L. (kmín koenný) Centaurea scabiosa L. (chrpa ekánek) Centaurea stoebe L. (chrpa latnatá) 2004 Cerastium arvense L. (rožec rolní) Cerastium holosteoides Fries (rožec obecný) Cirsium arvense (L.) Scop. (pchá oset) Cirsium palustre (L.) Scop. (pchá bahenní) Cirsium vulgare (Savi) Ten. (pchá obecný) Convolvulus arvensis L. (svlaec rolní) Conyza canadensis (L.) Cronquist (turanka kanadská) - 6 -

7 Corylus avellana L. (líska obecná) 2004 Crataegus praemonticola Holub (hloh kivokališný) Crataegus x fallacina Klokov (hloh tuholistý) Cynoglossum officinale L. (užanka lékaská) Dactylis glomerata L. (srha lalonatá) Daucus carota L. (mrkev obecná) 2003 Descurainia sophia (L.) Prantl (úhorník mnohodílný) Deschampsia cespitosa (L.) P.B. (metlice trsnatá) Dianthus carthusianorum L. (hvozdík kartouzek) Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray (kapra rozložená) 2003 Dryopteris filix-mas (L.) Schott (kapra samec) Echinochloa crus-galli (L.) P.B. (ježatka kuí noha) Echium vulgare L. (hadinec obecný) Eleocharis acicularis (L.) R. et Sch. (bahnika jehlovitá) 2005 Eleocharis palustris (L.) R. et Sch. (bahnika mokadní) 2003 Elytrigia repens (L.) Nevski (pýr plazivý) Epilobium angustifolium L. (vrbovka úzkolistá) Epilobium hirsutum L. (vrbovka chlupatá) Epilobium montanum L. (vrbovka horská) Epilobium palustre L. (vrbovka bahenní) C4a Epilobium tetragonum L. (vrbovka tyhranná) Equisetum arvense L. (peslika rolní) Erigeron annuus (L.) Pers. (turan roní) 2003 Erodium cicutarium (L.) L Hér. (pumpava obecná) Erophila verna (L.) DC. (osívka jarní) Euonymus europaea L. (brslen evropský) Euphorbia cyparissias L. (pryšec chvojka) Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve (opletka kovištní) Festuca ovina L. (kostava oví) Festuca pratensis Huds. (kostava luní) Festuca rubra L. (kostava ervená) Ficaria verna Huds. (orsej jarní) Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (tužebník jilmový) Fragaria vesca L. (jahodník obecný) Fraxinus excelsior L. (jasan ztepilý) Galeopsis bifida Boenn. (konopice dvouklaná) Galeopsis tetrahit L. (konopice polní) Galium album Mill. (svízel bílý) Galium aparine L. (svízel pítula) Galium palustre L. (svízel bahenní) Galium pumilum Murray (svízel nízký) Galium uliginosum L. (svízel slatinný) Geranium pusillum Burm. (kakost maliký) 2004 Geranium robertianum L. (kakost smrdutý) Geum urbanum L. (kuklík mstský) Glechoma hederacea L. (popenec obecný) Glyceria fluitans (L.) R.Br. (zblochan vzplývavý) 2005 Glyceria maxima (Hartman) Holmberg (zblochan vodní) Gnaphalium uliginosum L. (protž bažinná) Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. (devaterník velkokvtý) - 7 -

8 Heracleum sphondylium L. (bolševník obecný) Hieracium murorum L. (jestábník zední) Hieracium pilosella L. (jestábník chlupáek) Hieracium sabaudum L. (jestábník savojský), rev. Jindich Chrtek jun. Holcus lanatus L. (medynk vlnatý) Hordeum vulgare L. (jemen obecný) Hylotelephium jullianum (Bor.) Grulich (rozchodník kovištní) Hypericum perforatum L. (tezalka tekovaná) Chaerophyllum temulum L. (krabilice mámivá) Chenopodium album agg. (merlík bílý) Ilex aquifolium L. (cesmína ostrolistá) Impatiens parviflora DC. (netýkavka malokvtá) Jasione montana L. (pavinec horský) 2005 Jovibarba globifera (L.) J.Parnell (netesk výbžkatý) C3 Juncus articulatus L. (sítina lánkovaná) 2005 Juncus effusus L. (sítina rozkladitá) Juncus tenuis Willd. (sítina tenká) Knautia arvensis (L.) Coulter (chrastavec rolní) Koeleria pyramidata (Lamk.) P.B. (smlek jehlancový) Lamium album L. (hluchavka bílá) Lamium purpureum L. (hluchavka nachová) Lapsana communis L. (kapustka obecná) Lathyrus pratensis L. (hrachor luní) Lemna minor L. (okehek menší) Lemna trisulca L. (okehek trojbrázdý) C4a Linaria vulgaris Mill. (lnice obecná) Lolium multiflorum Lamk. (jílek mnohokvtý) Lotus corniculatus L. (štírovník ržkatý) Lupinus polyphyllus Lindl. (lupina mnoholistá) Luzula campestris (L.) DC. (bika ladní) Lycopus europaeus L. (karbinec evropský) Lychnis flos-cuculi L. (kohoutek luní) Lysimachia nummularia L. (vrbina penízkovitá) Lysimachia vulgaris L. (vrbina obecná) Lythrum salicaria L. (kyprej vrbice) 2003 Malus domestica Borkh. (jablo domácí) Matricaria discoidea DC. (hemánek terovitý) Matricaria recutita L. (hemánek pravý) Medicago lupulina L. (tolice dtelová) 2003 Mentha arvensis L. (máta rolní) Mycelis muralis (L.) Dum. (mléka zední) 2003 Myosotis arvensis (L.) Hill (pomnnka rolní) Myosotis caespitosa C.F.Schlutz (pomnnka trsnatá) C3 Myosotis palustris agg. (pomnnka bahenní) 2005 Myosotis stricta R. et Sch. (pomnnka drobnokvtá) Myosoton aquaticum (L.) Moench (kehkýš vodní) Oenanthe aquatica (L.) Poiret (halucha vodní) 2005 Persicaria amphibia (L.) Delarbre (rdesno obojživelné) pouze terestrická forma Persicaria hydropiper (L.) Delarbre (rdesno peprník) Persicaria lapathifolia subsp. pallida (With.) Á.Löve (rdesno blešník bledé) - 8 -

9 Persicaria maculosa S.F.Gray (rdesno ervivec) 2003 Phalaris arundinacea L. (chrastice rákosovitá) Phleum phleoides (L.) Karsten (bojínek tuhý) Phleum pratense L. (bojínek luní) 2003 Pimpinella saxifraga L. (bedrník obecný) Pinus nigra Arnold (borovice erná) Pinus sylvestris L. (borovice lesní) Plantago lanceolata L. (jitrocel kopinatý) Plantago major L. (jitrocel vtší) Platanthera bifolia (L.) L.C.Richard (vemeník dvoulistý) C3, 3, CITES, 2005 Poa annua L. (lipnice roní) Poa bulbosa L. (lipnice cibulkatá) 2005 Poa compressa L. (lipnice smáknutá) Poa nemoralis L. (lipnice hajní) 2003 Poa palustris L. (lipnice bahenní) Poa pratensis L. (lipnice luní) Poa trivialis L. (lipnice obecná) Polygonum aviculare agg. (truskavec ptaí) Populus tremula L. (topol osika) Potamogeton natans L. (rdest vzplývavý) Potentilla argentea L. (mochna stíbrná) Potentilla tabernaemontani Aschers. (mochna jarní) Prunus avium (L.) L. (teše ptaí) Prunus spinosa L. (trnka obecná) Pyrus communis L. (hruše obecná) Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf (hruše polnika) C4a Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (dub zimní) Quercus robur L. (dub letní) Quercus rubra L. (dub ervený) Ranunculus acris L. (pryskyník prudký) Ranunculus bulbosus L. (pryskyník hlíznatý) Ranunculus flammula L. (pryskyník plamének) Ranunculus repens L. (pryskyník plazivý) Ranunculus sceleratus L. (pryskyník lítý) 2005, Raphanus raphanistrum L. (edkev ohnice) Ribes nigrum L. (rybíz erný) Ribes rubrum L. (rybíz ervený) Ribes uva-crispa L. (srstka angrešt) Robinia pseudacacia L. (trnovník akát) Rorippa palustris (L.) Besser (rukev bažinná) 2003 Rosa canina L. subsp. canina (rže šípková pravá) Rosa canina subsp. corymbifera (Borkh.) C.Vicioso (rže šípková kovištní), rev. Václav Vtvika Rubus dollnensis Spribille (ostružiník pícestní), det. Bohumil Trávníek Rubus franconicus H.E.Weber (ostružiník rumištní), det. Bohumil Trávníek Rubus mollis J.Presl et C.Presl (ostružiník mkký), det. Bohumil Trávníek Rubus ideaus L. (ostružiník maliník) Rumex acetosa L. (šovík kyselý) Rumex acetosella L. (šovík menší) Rumex obtusifolius L. (šovík tupolistý)

10 Rumex crispus L. (šovík kadeavý) Salix alba L. (vrba bílá) 2005 Salix caprea L. (vrba jíva) Salix cinerea L. (vrba popelavá) Salix fragilis L. (vrba kehká) Sambucus nigra L. (bez erný) Sanguisorba minor Scop. (krvavec menší) Saxifraga granulata L. (lomikámen zrnatý) Scabiosa ochroleuca L. (hlavá žlutavý) Scirpus sylvaticus L. (skípina lesní) 2003 Scleranthus annuus L. (chmerek roní) 2003 Scleranthus perennis L. (chmerek vytrvalý) Scrophularia nodosa L. (krtiník hlíznatý) Scutellaria galericulata L. (šišák vroubkovaný) Securigera varia (L.) Lassen (iorka pestrá) Sedum reflexum L. (rozchodník skalní) Sedum sexangulare L. (rozchodník šestiadý) Senecio jacobaea L. (starek pímtník) Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (skípinec jezerní) C4a Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet (silenka širolistá bílá) Silene nutans L. (silenka nicí) Sisymbrium officinale (L.) Scop. (hulevník lékaský) Solanum dulcamara L. (lilek potmchu) Solidago canadensis L. (zlatobýl kanadský) Sonchus oleraceus L. (mlé zelinný) Sorbus aucuparia L. (jeáb ptaí) Sparganium erectum L. (zevar vzpímený) 2003 Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden (závitka mnohokoenná) Stellaria graminea L. (ptainec trávovitý) Stellaria media (L.) Vill. (ptainec prostední) Taraxacum sect. Ruderalia (Pampeliška sekce Ruderalia) Thlaspi arvense L. (penízek rolní) Thymus pulegioides L. (mateídouška vejitá) Tilia cordata Mill. (lípa srditá) Torilis japonica (Houtt.) DC. (toice japonská) Trifolium alpestre L. (jetel alpínský) C4a Trifolium arvense L. (jetel rolní) Trifolium campestre Schreber (jetel ladní) Trifolium hybridum L. (jetel zvrhlý) Trifolium medium L. (jetel prostední) Trifolium pratense L. (jetel luní) 2003 Trifolium repens L. (jetel plazivý) Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. (hemánkovec nevonný) Typha angustifolia L. (orobinec úzkolistý) 2005 Typha latifolia L. (orobinec širolistý) Ulmus laevis Pallas (jilm vaz) C4a, Urtica dioica L. (kopiva dvoudomá) Utricularia australis R.Br. (bublinatka jižní) C4a Verbascum thapsus L. (divizna malokvtá) Verbascum lychnitis L. (divizna knotovkovitá)

11 Veronica arvensis L. (rozrazil rolní) Veronica dillenii Crantz (rozrazil Dilleniv) Veronica hederifolia L. (rozrazil beanovitý) Veronica chamaedrys L. (rozrazil rezekvítek) Veronica officinalis L. (rozrazil lékaský) Veronica serpyllifolia L. (rozrazil douškolistý) Veronica sublobata M.Fischer (rozrazil lalonatý) Veronica triphyllos L. (rozrazil trojlaloný) Vicia angustifolia L. (vikev úzkolistá) Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray (vikev chlupatá) Vicia sativa L. (vikev setá) Vicia tetrasperma (L.) Schreber (vikev tysemenná) Viola arvensis Murray (violka rolní) Viola odorata L. (violka vonná) Viola riviniana Rchb. (violka Rivinova) Viola tricolor L. (violka trojbarevná) C4a, 3.4. Komentáe k výskytu významnjších druh rostlin Aquilegia vulgaris (orlíek obecný) Aquilegia vulgaris je hojn pstovanou rostlinou, ale jako pirozenou souást naší pírody ji nalezneme pomrn vzácn. Ze Sedlanska je známa pouze jediná lokalita na vrchu Hodtín u Petrovic. V pípad ostatních výskyt se jedná o rostliny zplanlé ze zahrádek apod. O nepvodní výskyt se jedná i v PR Jezero. Populace ítající nkolik jedinc rostla pi jižním okraji MCHÚ Carex pseudocyperus (ostice nedošáchor) Carex pseudocyperus je velmi nápadnou rostlinou, s níž se nejastji setkáme na bezích rybník. Na Sedlansku je známo pouze nkolik ídce roztroušených lokalit. V rezervaci roste nehojn na severním behu rybníka. V souasné dob však její stanovišt zarstá Typha latifolia, proto lze pedpokládat ústup této ostice. Jedná se o jednu z nejvýznamnjších rostlin v PR Jezero Jovibarba globifera (netesk výbžkatý) Jovibarba globiera je typickou rostlinou pro skalní spáry, lze ho však nalézt i na zvtralých kamenech. V okolí roste roztroušen v údolí Vltavy, ojedinlá lokalita byla zaznamenána u obce Hodkov. V MCHÚ roste v nkolika exempláích ve skalce na SV okraji území. Z regionálního hlediska se jedná o významný výskyt Lemna trisulca (okehek trojbrázdý) Lemna trisulca patí k hojnjším druhm tvoící vodní makrofyta. Na Sedlansku není vzácnou rostlinou a jeho výskyt je znám z ady rybník. V PR Jezero roste velmi hojn v rákosinách i u volné hladiny Myosotis caespitosa (pomnnka trsnatá) Myosotis caespitosa je typickou rostlinou hlavn pro rybninaté oblasti, kde vyhledává behy rybník a obnažená dna. V regionu je tedy nalézána pomrn asto. V chránném území roste hojn na okrajích vodní nádrže. Za vysokého stavu vody však bývají její biotopy zpravidla zatopené a pomnnku nelze nalézt

12 Platanthera bifolia (vemeník dvoulistý) Platanthera bifolia roste v okolí roztroušen v lesích v okolí Vltavy. asto bývá pehlížen, proto ani pibližný poet lokalit druhu v regionu není znám. Vzácn se objevuje i na dalších místech regionu. asto bývá nalezen pouze v malých populacích i jednotlivých exempláích a v dalších letech nebývá jeho výskyt opt potvrzen. V PR Jezero se objevil v roce 2005 v potu 1 fertilního exempláe. Rostl v acidofilní doubrav v blízkosti skalky. Pro chránné území se jedná o významný druh, ovšem výskyt Platanthera bifolia v budoucnu je sporadický Schoenoplectus lacustris (skípinec jezerní) Schoenoplectus lacustris je velmi nápadnou rostlinou litorálních spoleenstev rybník. Na Sedlansku se vyskytuje jen velmi roztroušen až vzácn v rybninatých oblastech. V MCHÚ tvoí souást rákosin pi severním okraji rybníka Ulmus laevis (jilm vaz) Ulmus laevis je v R vázán vícemén pouze na teplé nížinaté oblasti v blízkosti vtších ek. Na Sedlansku je tedy výskyt tohoto jilmu nepvodní. Mimo PR Jezero byl zaznamenán ojedinle v blízkosti Vltavy. V rezervaci roste nkolik strom pi JZ hranici Utricularia australis (bublinatka jižní) Utricularia australis se vyskytuje v mlkých rybnících s neeutrofizovanou vodou. V regionu roste dosti roztroušen. V PR Jezero bývala velmi hojným až tém dominantním druhem. Nyní její výskyt siln omezují etné rákosiny. V posledních letech také nebylo nalezeno jediné kvtenství této bublinatky, která zde díve hojn kvetla a její žluté kvty zdobily hladinu nádrže. Akoli v území roste ješt v pomrn bohaté populaci, její výskyt je siln ohrožen Veronica dillenii (rozrazil Dilleniv) Veronica dillenii patí ve stedním Povltaví k bžným druhm. Od Vltavy se rozšíil i na vzdálenjší lokality. V regionu patí k typickým druhm na acidofilních stepích. V PR Jezero byl nalezen v nkolika exempláích ve fragmentu teplomilného trávníku nad skalkou Orientaní lichenologický przkum Bhem roku 2006 byl proveden orientaní lichenologický przkum PR Jezero a byly zapsány pedevším nkteré bžnjší druhy lišejník. Nejzajímavjší se zdá být flora epifytických lišejník na starých stromech. Na stromech rostou nap. Candelaria concolor, Candelariella reflexa, Physconia grisea, Parmelia sulcata a Phaeophyscia nigricans. Dle záznam z roku 2003 byly na dubech zjištny nkteré keíkovité lišejníky Usnea sp. a zejm Pseudevernia furfuracea. Vzhledem k nepístupnosti nemohly být tyto druhy pesnji determinovány. Za povšimnutí stojí i lichenoflora skalky, kde z typických lišejník rostou nap. Candelariella vitellina, Parmelia loxodes, Diploschistes scruposus a v teplomilném trávníku Peltigera rufescens Seznam zjištných druh Acarospora fuscata (Nyl.) Arnold Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheideg. Candelaria concolor (Dickson) Stein

13 Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. Cladonia coniocraea auct. Cladonia fimbriata (L.) Fr. Diploschistes scruposus (Schreber) Norman Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Lecanora expallens Ach. Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. Parmelia loxodes Nyl. Parmelia saxatilis (L.) Ach. Parmelia sulcata Taylor Peltigera rufescens (Weiss) Humbold Phaeophyscia nigricans (Harm.) Moberg Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg Physcia adscendens (Fr.) Oliv. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau Physcia tenella (Scop.) DC. Physconia grisea (Lam.) Poelt Rhizocarpon cf. geographicum (L.) DC. Xanthoria parietina (L.) Th.Fr Doporuená opatení k zachování význaných druh kvteny Momentáln se nacházejí v pímém ohrožení spoleenstva vodních makrofyt. Jejich pvodní místa výskytu zarstají i již zarostly druhem Typha latifolia. Tento druh tvoí v nádrži velmi rozsáhlé porosty, které stále zmenšují plochu volné hladiny. Velmi vhodným zásahem by bylo udržování porost orobince na ploše maximáln do 2/3 rozlohy rybníku. Vodní makrofyta dále ohrožuje tém každoroní vysychání nkterých ástí nádrže. Na ústupu je pedevším Utricularia australis, zatím nepímo ohrožená se zdá Lemna trisulca. Velmi negativní dopad mají rozrstající se rákosiny také na Carex pseudocyperus. Možné ohrožení vodních rostlin znamená i pípadné nešetrné hnojení pilehlého pole. Takový postup by znamenal výraznou eutrofizaci vody a vymizení zajímavjších druh. V zájmu udržení výskytu vzácnjších rostlin v MCHÚ je také zachování biotopu teplomilného trávníku a pilehlé skalky. Skalka v souasné dob zarstá ostružiníky, což mže mít negativní dopad na Jovibarba globifera. Projevovat se zaíná i zarstání teplomilných trávník devinami, které tato spoleenstva zastiují. To mže znamenat vážné ohrožení pro teplomiln ladnou vegetaci s Phleum phleoides, Koeleria pyramidata, Veronica dillenii, Scabiosa ochroleuca atd. Pedevším v jižní ástí PR by bylo velmi vhodným zásahem prosvtlení lesního porostu. V souasnosti místy velmi husté stromové patro brání rozvoji biodiverzity flory i fauny. 4. Závr Bhem botanického przkumu v letech bylo zaznamenáno 278 druh cévnatých rostlin. Vzhledem k rozloze sledovaného území 7,09 ha se jedná o velmi vysoký poet. Znanou diverzitu území zpsobuje pítomnost nkolika rozliných typ spoleenstev. Dále se také na potu zaznamenaných druh podílel velmi podrobný przkum lokality

14 Pro lokalitu jsou nejvýznamnjší spoleenstva vodních makrofyt a litorálních porost nádrže. O adu vzácnjších druh obohacují území pilehlé fragmenty teplomilných trávník. Naopak v okolí rybníku zcela chybí vlhké louky i porosty vysokých ostic. Zajímavostí je výrazný podíl pstovaných rostlin v rezervaci (Allium schoenoprasum, Ribes rubrum, Ribes nigrum, Ilex aquifolium ). Cenným spoleenstvem jsou také nepravideln se vyvíjející obnažená dna. Celkem se v MCHÚ podailo zaznamenat 13 rostlin z erveného seznamu (Procházka 2001) a 1 rostlinu zákonem chránnou. V území jist nepvodní rostliny z erveného seznamu jsou dv Aquilegia vulgaris a Ulmus laevis. Z nejvýznamnjších druh je nutno uvést Carex pseudocyperus, Jovibarba globifera, Myosotis caespitosa, Platanthera bifolia, Schoenoplectus lacustris a Utricularia australis. Za zmínku také stojí zajímavá flora pilehlé polní kultury, kdy byl zaznamenán nap. ohrožený Aphanes arvensis, který je v regionu velmi vzácnou rostlinou. Podle orientaního lichenologického przkumu byla lokalita zhodnocena jako pípadn zajímavá pedevším na epifytické druhy. Kvtenu PR Jezero mžeme charakterizovat jako prmrn bohatou na vzácné rostliny, ovšem s nadprmrným druhovým bohatstvím. Z regionálního hlediska je flora MCHÚ v porovnání s jinými rybníky jist nadprmrná. Pro budoucí zachování cenného spoleenstva vodních makrofyt je nezbytné udržování urité plochy volné vodní hladiny. Stávající situace je znan nevyhovující, protože vysoký podíl stále se rozrstajících rákosin zabrauje výskytu vodních rostlin a omezuje populace rostlin na bezích nádrže (Carex pseudocyperus apod.). 5. Literatura FISCHER D. & HLAVÁEK R. (2002): Výsledky botanického, ichtyologického, batrachologického a herpetologického przkumu navrhované pírodní rezervace Jezero, návrhy managementu lokality. Depon. in HM Píbram. HOVORKA O. (1998): Závrená zpráva o provedeném inventarizaním przkumu entomofauny navrhované SPR Jezero. Depon. in OÚ Píbram. HROUDA L. & SKALICKÝ V. (1988): Floristický materiál ke kvten Píbramska I. Vl. Sbor. vlas. prac. z Podbrdska, 1984/27: , Píbram. K ÍŽEK P. (1998): Ornitologický výzkum navrhované pírodní rezervace Jezera. Depon. in OFR, Votice. KUBÁT K. et al. (2002): Klí ke kvten eské republiky. 928 p., Academia, Praha. MALÍEK J. (2003): Chránná a navrhovaná chránná území na Sedlansku. SO depon. in GOA Sedlany. MALÍEK J., HLAVÁKOVÁ Š. & JALOVECKÁ M. (2007): Pírodní zajímavosti Sedlanska. in press, NTP, Pelhimov. PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): erný a ervený seznam cévnatých rostlin eské republiky (stav v roce 2000). Píroda, Praha, 18:

15 6. Pílohy 6.1. Mapová píloha Mapa s vyznaenou hranicí PR Jezero, 1 : 3400 (pevzato z Kížek 1998)

16 6.2. Fotografická p íloha N kolik let starý letecký snímek rezervace (staženo ze serveru asn jarní pohled na PR Jezero, snímek z 3. dubna

17 V jarním období mívá rybník nejvíce vody, snímek z 6. kv tna 2006 V lesních porostech MCHÚ roste ada starých exemplá lip a dub

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY Ing. Samuel Burian Průhonice 2015 VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY CO JSOU EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY? ZELENÉ STŘECHY podle mocnosti substrátu STŘEŠNÍ ZAHRADY EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ DVA PROTICHŮDNÉ

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012

Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012 Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČ 70956502 http://csop-jihlava.euweb.cz Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012 Vojtěch Kodet & Dana Kořínková

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ součást projektu BG FTA EČ 008 Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka září 2009 1. Základní údaje: Objednatel A.R.C.,

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 34 (2014): 41-62 ISBN: 978-80-87686-03-4 Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI Zpracovala: RNDr. Jana Möllerová Materiál a metodika. Botanický průzkum území

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.11 Botanický

Více

k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc

k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc Botanický inventarizační průzkum lokality Kašpárovec k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc Autor: Mgr. Michal Krátký, Mgr. Slavomír Dostalík SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Více

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Zoologický průzkum území dotčeného investičním záměrem Racoval RNDr. Jiří Veselý, září 2010 User 19.9.2010 Spolupráce : Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 19 ČÍSLO 1 2014 Obsah Jiří Sladký a Jitka Horková Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2013...1 Jiří Sladký Evropsky významná

Více

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, 128 01, e-mail: 1)

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, 128 01, e-mail: 1) Natura Pragensis, Praha, 2007, 18: 183 198 Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka

Více

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití. L121014 CZEC/12I Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v obilninách, kukuřici a v trávnících. Rizika fytotoxicity:

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

Plán péče o přírodní památku. Bělečský písník. na období 2011-2020. Romana Prausová a kol.

Plán péče o přírodní památku. Bělečský písník. na období 2011-2020. Romana Prausová a kol. Plán péče o přírodní památku Bělečský písník na období 2011-2020 Romana Prausová a kol. Listopad 2010 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 822 kategorie

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více

Výzkum druhového složení dvouděložných rostlin v Balinském údolí

Výzkum druhového složení dvouděložných rostlin v Balinském údolí GYMNÁZIUM, VELKÉ MEZIŘÍČÍ, SOKOLOVSKÁ 27 Výzkum druhového složení dvouděložných rostlin v Balinském údolí Socrates Comenius 1 - projekt spolupráce škol Všichni žijeme pod stejným nebem 2001 2004 Výsledky

Více

LAGUNA U BOHDALOVA VEGETAČNÍ SNÍMKOVÁNÍ VODNÍCH MAKROFYT Závěrečná zpráva

LAGUNA U BOHDALOVA VEGETAČNÍ SNÍMKOVÁNÍ VODNÍCH MAKROFYT Závěrečná zpráva LAGUNA U BOHDALOVA VEGETAČNÍ SNÍMKOVÁNÍ VODNÍCH MAKROFYT Závěrečná zpráva Zpracoval ve Žďáře n.s. dne 20.12.2009: Dr. Jiří Urban Kontakt: tel.: 731 663 847, email:urbanj@atlas.cz Obsah Obsah...1 1. Úv

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

(upravená verze) - 1 -

(upravená verze) - 1 - Chráněná a navrhovaná chráněná území na Sedlčansku Jiří Malíček 2003 Zaměření: Botanika (upravená verze) - 1 - Úvod: Tato práce vznikala především z údajů zjištěných v roce 2003, méně pak z roku 2002.

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE DRÁCHOVSKÉ LOUKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE DRÁCHOVSKÉ LOUKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE DRÁCHOVSKÉ LOUKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis s.r.o.: Ing. Petr Hesoun Ing. Jiří Heyda V Litvínově: 30. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Sekce ochrany přírody a krajiny, oddělení CHKO Vymezení studovaného území Historie průzkumu území lokalita byla známa

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Botanický průzkum vybraných nelesních společenstev v rámci evropsky významné lokality

Botanický průzkum vybraných nelesních společenstev v rámci evropsky významné lokality Botanický průzkum vybraných nelesních společenstev v rámci evropsky významné lokality D o u p o v s k é h o r y Kód EVL: CZ0424125 - Doupovské hory Zadavatel: Ústecký kraj Řešitel: Ing. Miroslav Broum

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 77-84 ISBN: 80-86046-41-9 NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories

Více

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar Dokumentace vybraných mokřadů na Jindřichohradecku A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar Mokřad s olšinou se nachází nad levým břehem Hamerského potoka v jeho zamokřené nivě nad ústím Hamerského

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Botanický průzkum stanovišť podél cest

Botanický průzkum stanovišť podél cest Botanický průzkum stanovišť podél cest Přírodní škola, Praha 2001 Úvod: Cesty jsou uţ po staletí fenoménem naší krajiny. Vytváří souvislé pásy v zásadě stejných ekologických podmínek a není proto nikterak

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA BOTANIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska Zuzana Mruzíková Školitel: Mgr. Petr Koutecký, PhD. Konzultant:

Více

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov)

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 43: 111 169, 2008 111 Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district

Více

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Bc. Hana Potyšová květen 2010 Lázně Bohdaneč Bojínek luční Phleum pratense L obilka vejčitého tvaru bez střední rýhy, mírně zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadává

Více

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT IN LOCAL BIOCENTRE HRÁZA KROMĚŘÍŽ Miluše Tichá 1) Abstract The controlled succession is one of the care methods of new established landscape

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Více

ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000

ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000 ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000 Jan Winkler Věra Zelená Hana Šuláková Abstrakt Velmi teplé a suché jaro roku 2000 velmi negativně ovlivnilo

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Příloha č. 11 - Botanický průzkum PP Hostivické rybníky

Příloha č. 11 - Botanický průzkum PP Hostivické rybníky Příloha č. 11 - Botanický průzkum PP Hostivické rybníky Hostivické rybníky jsou významné především z ornitologického hlediska (jako hnízdiště a shromaždiště ptactva během tahu). Botanická stránka tak není

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Část 1 Botanické průzkumy 1. Etapa Dílčí zpráva o realizaci jednotlivých

Více

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace)

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Vodní ekosystémy mokřady (wetlands) Definice: území

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 zimní semestr 2011/2012 Aplikovaná botanika BOT/ABP Téma: Klasifikace polních plevelů Klasifikace polních

Více

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Lipnicovité čili trávy (Poaceae = Gramineae) redukované květní obaly složené květenství stéblo, kolénka, jazýček, ouška plod:

Více

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (29): 111-132 ISSN 1212-146 FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia) Martin

Více

Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické

Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické Vojtěch Kodet & Dana Kořínková

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 17 ČÍSLO 1 2012 Obsah Eva Chvojková a Jiří Sladký Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2011..1 Jaroslava Nesvadbová a Jaromír

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

CALLUNA Číslo 1. Ročník 14. 2009 Časopis západočeských botaniků. Obsah

CALLUNA Číslo 1. Ročník 14. 2009 Časopis západočeských botaniků. Obsah Ročník 14 CALLUNA Číslo 1 2009 Časopis západočeských botaniků Obsah Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2008...1 Ondřej Peksa Za lišejníky vrchu Radyně aneb krátká

Více

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Diplomová práce Roman Otáhal Studijní program: N1501 - Biologie Studijní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

Botanický inventarizační průzkum. Přírodní rezervace

Botanický inventarizační průzkum. Přírodní rezervace Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Libor Ekrt 2011 Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, CZ- 370

Více

Monitoring ptáků a biotopů Jemnického cvičiště

Monitoring ptáků a biotopů Jemnického cvičiště Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků a biotopů Jemnického cvičiště Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Hobza,

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky

Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky 43 Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky (jedné ze dvou posledních termoaktivních hald na Ostravsku) David Hlisnikovský datum: 2. 9. 2012 vedoucí: David Hlisnikovský Dnes pro Ostravu toliko charakteristické

Více

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II.

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Brukvovité (Brassicaceae) drobné bílé květy v bezlistenných hroznech šešulky trojúhelníkovité,

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 143 150 Srní 4. 7. října 2004 Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Výsledek botanického průzkumu lokalit navržených staveb na letišti Vodochody

ZNALECKÝ POSUDEK Výsledek botanického průzkumu lokalit navržených staveb na letišti Vodochody Archiv znalce ZP 552 ZNALECKÝ POSUDEK s názvem Objednavatel: RNDr. Tomáš Bajer EKO-ENVI-CONSULT IČO: 42921082 Sladkovského 111 506 01 Jičín Znalec: Výsledek botanického průzkumu lokalit navržených staveb

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.4 Botanický

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření

Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření Motto Co všechno chcete vědět o valech a báli jste se zeptat Recenzovaná metodika Zpracovali: RNDr. I. Machová, Ph.D. Doc. RNDr.

Více

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269 Témata pro seminární prezentace Témata jsou poměrně volná, závazný je pouze tučný titulek, doplňující informace pod titulkem mohou (ale nemusí) být vodítkem pro samotnou prezentaci. Prezentace by měla

Více

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PR Dětaňský Chlum Zpracoval: Radek Fišer - vyšší cévnaté rostliny Pavel Krásenský entomologie vybrané skupiny Prosinec 2007 ÚVOD V období říjen 2006 až listopad 2007 byl

Více

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP. Pro roky 2011-2020. Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP. Pro roky 2011-2020. Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP Pro roky 2011-2020 Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje Obsah Seznam použitých zkratek... 3 A. Úvod... 4 B. Základní

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Jeňýk Hofmeister Jan Hošek Marek Brabec Radim Hédl Martin Modrý variabilita

Více

CALLUNA. Ročník 13 Číslo 1 2008. Časopis západočeských botaniků. Obsah

CALLUNA. Ročník 13 Číslo 1 2008. Časopis západočeských botaniků. Obsah CALLUNA Časopis západočeských botaniků Ročník 13 Číslo 1 2008 Obsah Sylvie Pecháčková a Zdeňka Chocholoušková Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti při AV ČR za rok 2007...1

Více

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno. I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády se předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Plán péče pro Přírodní rezervaci Dobročkovské hadce (mimo území CHKO Blanský les)

Plán péče pro Přírodní rezervaci Dobročkovské hadce (mimo území CHKO Blanský les) Plán péče pro Přírodní rezervaci Dobročkovské hadce (mimo území CHKO Blanský les) na období 1.1.2005 31.12.2014 EKOSERVIS Výzkumné středisko krajinné ekologie 370 01 České Budějovice 1 Široká ulice 8 Ing.

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE KOZOHLŮDKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE KOZOHLŮDKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE KOZOHLŮDKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o., Ing. Petr Hesoun Ing. Jiří Heyda Mgr. David Fischer Mgr. Aleš Svoboda, Ph.D. V Litvínově:

Více